11296/3/14 REV 3 ADD 1 /ms 1 DPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11296/3/14 REV 3 ADD 1 /ms 1 DPG"

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából = A Tanács indokolása a Tanács által október 16-án elfogadva 11296/3/14 REV 3 ADD 1 /ms 1

2 I. BEVEZETÉS A Bizottság április 15-én a Tanács elé terjesztette a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, július 25-i 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatát. Az Európai Parlament április 15-én megszavazta az első olvasat során kialakított véleményét. A Tanács június 5-én politikai megállapodásra jutott az irányelvtervezetről. A joginyelvi ellenőrzést követően a Tanács október 16-án az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkében meghatározott rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően elfogadta első olvasatban kialakított álláspontját. II. AZ ELSŐ OLVASATBAN KIALAKÍTOTT ÁLLÁSPONT ELEMZÉSE 1. Általános megjegyzések Ennek a jogalkotási kezdeményezésnek az a célja, hogy a közúti infrastruktúra méretviszonyai által megszabott keretek között javítsa a járművek aerodinamikai viselkedését és energiahatékonyságát, és egyidejűleg tovább javítsa a közúti közlekedés biztonságát. A további szándékok közé tartozik az alternatív üzemanyaggal hajtott járművek használatának előmozdítása, az intermodális szállítás fejlődésének elősegítése, annak megerősítése, hogy a hosszabb járművek határokon átnyúló használata jogszerű azon esetekben, amikor a megtett út során csupán egy határ átlépésére kerül sor, valamint annak lehetővé tétele, hogy a felügyeleti hatóságok eredményesebben derítsék fel a szabálytalanságokat /3/14 REV 3 ADD 1 /ms 2

3 A Tanács több ponton módosította az eredeti javaslatot. Az irányelv fő rendelkezései jelentős mértékben módosultak. A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja tehát egyrészt újraszövegezi az eredeti bizottsági javaslatot, másrészt rendelkezések beillesztésével, illetve törlésével módosítja a szöveget. Ez azt jelenti, hogy a Tanácsnak nem áll módjában elfogadnia azokat a módosításokat, amelyeket az Európai Parlament első olvasatban kialakított véleménye ezen rendelkezésekkel kapcsolatban vezet be. 2. Kulcsfontosságú szakpolitikai kérdések i) A hosszabb járművek határokon átnyúló forgalmára vonatkozó pontosítás (1. cikk 2. pont a) és b) alpont 4. cikk (1) és (4) bekezdés) A Bizottság azt javasolja, hogy módosítsák a 96/53/EK irányelvet annak megerősítése érdekében, hogy a megengedettnél hosszabb járművek határokon átnyúló igénybevétele jogszerű abban az esetben, ha a jármű csak egy országhatárt lép át, amennyiben a két érintett tagállam a saját területén már engedélyezi az ilyen járművek közlekedését, és ha teljesülnek az irányelvben az eltérésre vonatkozóan megállapított feltételek. A Tanács nézete szerint a 96/53/EK irányelv biztosítja, hogy megfelelően egyensúlyban legyen egymással egyrészről a tagállamok azon joga, hogy megvizsgálják és meghatározzák a saját egyedi körülményeiknek megfelelő szállítási megoldásokat, másrészről pedig az az igény, hogy elkerülhető legyen a belső piac torzulása és a nemzetközi versenyre gyakorolt túlzott hatás. A Tanács és a Parlament hasonló véleményt képvisel ebben a kérdésben. A Tanács a 21. és a 22. módosítást átvette. A Tanács a 63. módosítást nem vette át /3/14 REV 3 ADD 1 /ms 3

4 ii) Alternatív üzemanyagok (1. cikk 2. pont a) alpont 8. pont; 10b. cikk; 1. cikk 9. pont e) és f) alpont) A Tanács a bizottsági javaslatéval azonos szellemben olyan megközelítés mellett döntött, amely előmozdítja az alternatív üzemanyaggal hajtott járművek használatát. A szöveg kiegészült az alternatív üzemanyagok fogalommeghatározásával. A Bizottság a műszaki fejlődés figyelembevételével naprakésszé teheti azon alternatív üzemanyagok listáját, amelyek esetében már biztosítani lehet az alternatív üzemanyagok használatához szükséges többlettömeget (legfeljebb 1 tonna). Ellenőrzési célokból az alternatív üzemanyaggal hajtott járművek esetében szükséges többlettömeget a gyártó által benyújtott dokumentáció alapján kell meghatározni. A szöveg pontosan meghatározza, hogy ezt a többlettömeget nem szabad számításba venni a jármű befogadóképességének rovására. Az Európai Parlament megközelítése hasonló a Tanácsnak a karbonszegény technológiákkal kapcsolatos megközelítéséhez. A 18., a 19., a 42., a 43. és a 69. módosítást a Tanács részben vagy elvben vette át. iii) Kombinált szállítás kontra intermodális szállítás ((1. cikk 1. pont 2. cikk első albekezdés 16. franciabekezdés) és (1. cikk 10. pont 11. cikk)) A Tanács osztja azt a nézetet, miszerint az intermodális szállításnak a 96/53/EK irányelv felülvizsgálatának összefüggésében javasolt alkalmazása a 92/106/EK irányelvben meghatározott kombinált szállítás alkalmazásával összehasonlítva kedvező hatást fog gyakorolni a rövid távú tengeri szállításra, a belvízi szállításra, valamint a vasúti szállításra. A kombinált szállítás alkalmazása valójában bizonyos korlátozásokhoz vezet a szállítási láncokban, míg az intermodális szállítás alkalmazása potenciális komparatív előnyökkel bír /3/14 REV 3 ADD 1 /ms 4

5 Ennélfogva a Tanács belefoglalta a szövegbe az intermodális szállítási művelet ezen irányelv alkalmazásában érvényesülő fogalmát. Ezenfelül a 11. cikkben megtartotta a bizottsági megközelítést, amelynek értelmében a legnagyobb megengedett hosszúság, valamint a nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi vége közötti legnagyobb megengedett távolság legfeljebb 15 cm-rel túlléphető azon járművek esetében, amelyek 45 láb hosszúságú konténereket szállítanak intermodális szállítási művelet részeként. Az Európai Parlament úgy határozott, hogy a szöveg egészében megtartja a kombinált szállítás fogalmát, és felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot a 92/106/EGK irányelv módosítására vonatkozóan. Tekintettel a megközelítések közötti eltérésre, a Tanácsnak nem állt módjában megtartania a 20., a 44. és a 45. módosítást. iv) A gépjárművek végére szerelhető aerodinamikai eszközök, valamint a vezetőfülkék új kialakítása (1. cikk 6. és 7. pont 8b. és 9a. cikk) A Tanács a 8b. és a 9a. cikket tekintette a bizottsági javaslat fő elemeinek a járművek vagy járműkombinációk energiahatékonyságának javítása szempontjából. A Tanács intenzív munkát folytatott e cikkek strukturálásával kapcsolatban. A járművek aerodinamikájának javítása és az üzemanyagfogyasztás ebből következő csökkentése érdekében a Tanács a szövegben eltéréseket engedélyez a járműveknek vagy járműkombinációknak az I. melléklet 1.1. pontjában meghatározott legnagyobb megengedett hosszúságától, ha: a jármű vagy járműkombináció végére aerodinamikai eszközt szereltek fel (1. cikk 6. pont 8b. cikk); és/vagy ha a jármű vagy járműkombináció vezetőfülkéje olyan, amely javítja az aerodinamikai teljesítményt, az energiahatékonyságot és a közúti közlekedés biztonságát (1. cikk 7. pont 9a. cikk). A Tanács a 8b. cikkben pontosan meghatározza, hogy az aerodinamikai eszközöknek teljesíteniük kell bizonyos, a 8b. cikk (3) bekezdésében felsorolt követelményeket, hogy biztosítható legyen általában a közlekedés, konkrétan pedig az intermodális szállítási műveletek biztonsága /3/14 REV 3 ADD 1 /ms 5

6 Ezeket az eszközöket továbbá bizonyos operatív követelményeknek megfelelően kell használni, amelyeket a Bizottság fogad el (a 8b. cikk (4) bekezdésében említett végrehajtási aktusok révén), és meg kell felelniük a típus-jóváhagyási irányelv (a 2007/46/EK irányelv) rendelkezéseinek. A tanácsi szöveg pontosan meghatározza azt is, hogy az 50 cm-t meghaladó aerodinamikai eszközöket a forgalomba hozatalt megelőzően a 2007/46/EK irányelvnek megfelelően típus-jóváhagyási eljárásnak kell alávetni, az említett irányelv szükséges módosításainak elvégzését követően. A 9a. cikk ugyanezt az érvelést követi. A Tanács ugyanakkor úgy határozott, hogy felkéri a Bizottságot, hogy dolgozza ki a szükséges műszaki követelményeket az új vezetőfülkékkel felszerelt gépjárműveknek a típus-jóváhagyási irányelv (a 2007/46/EK irányelv) szerinti típusjóváhagyására vonatkozóan. Ezeket a járműveket a forgalomba hozatalt megelőzően az említett irányelvnek megfelelően jóvá kell hagyni. A Tanács a szövegben felkéri a Bizottságot arra is, hogy szükség esetén nyújtson be a 2007/46/EK irányelv módosítására vonatkozó jogalkotási javaslatot (rendes jogalkotási eljárás). A tanácsi szövegben az új vezetőfülkékkel felszerelt járművekre vonatkozó követelmények nem kötelező jellegűek. Az Európai Parlament a követelményeket ezen irányelv hatálybalépését követően hét évvel kötelezővé kívánja tenni. Ennélfogva a 38. és a 40. módosítás nem elfogadható. A Tanács megközelítése szerint a jármű végén aerodinamikai eszközökkel felszerelt járművekre vonatkozó eltérés adott esetben a következő időpontoktól lesz alkalmazandó: a típus-jóváhagyási irányelv (a 2007/46/EK irányelv) módosításáról szóló szöveg átültetésének időpontja, vagy a 2007/46/EK irányelv szerinti műszaki követelmények szükséges módosításainak alkalmazási időpontja, 11296/3/14 REV 3 ADD 1 /ms 6

7 valamint a szóban forgó eszközök használatára vonatkozó részletes operatív követelményeket tartalmazó végrehajtási aktusok elfogadásának időpontja. Ezenkívül az új vezetőfülkékkel felszerelt járművek esetében biztosított eltérés adott esetben az alábbiakat követően öt évvel válik alkalmazandóvá: a típus-jóváhagyási irányelv (a 2007/46/EK irányelv) módosításáról szóló szöveg átültetésének időpontja, vagy a 2007/46/EK irányelv szerinti végrehajtási aktusok alkalmazásának időpontja. A 8b. és a 9a. cikk egyaránt kimondja, hogy az aerodinamikai eszközökkel vagy új vezetőfülkékkel felszerelt járműveknek képeseknek kell lenniük arra, hogy egy 12,5 m külső átmérőjű és 5,3 m belső átmérőjű körben megforduljanak (I. melléklet, 1.5. pont). A járművek legnagyobb megengedett hosszának túllépése tekintetében biztosított lehetőség nem vezethet az érintett járművek raktömegének növekedéséhez. A 28. módosítást a Tanács szellemében átvette. Az Európai Parlament fenntartja a Bizottság részére a bizottsági javaslatban adott felhatalmazást. Mivel a Tanács másik megközelítés mellett döntött, a 30., a 31. és a 41. módosítást nem vette figyelembe. v) Az irányelv rendelkezéseinek érvényre juttatása (1. cikk 11. és 12. pont (12. és 13. cikk)) A Tanácsnak az érvényre juttatással kapcsolatos álláspontja értelmében a tagállamoknak ezen irányelv hatálybalépését követően hat évvel konkrét intézkedéseket kell tenniük azon járművek azonosítása érdekében, amelyek túllépték a legnagyobb megengedett tömeget. A tanácsi szöveg ezenfelül nem mennyiségi rendelkezést is tartalmaz a járművek tömegének ellenőrzésére vonatkozóan. A szöveg azt is pontosan meghatározza, hogy a járművek tömegének ellenőrzését az infrastruktúrába beépített automatikus rendszerek vagy a járművek fedélzetén elhelyezett súlymérő berendezések segítségével lehet végrehajtani: a Tanács a technológiai semlegesség feltevéséből indul ki /3/14 REV 3 ADD 1 /ms 7

8 A Tanács szövege egyértelműen kimondja továbbá, hogy a tagállamok nem tehetik kötelezővé fedélzeten elhelyezett súlymérő berendezések beszerelését olyan járművekbe, amelyeket más tagállamban vettek nyilvántartásba. A Tanács szövege végrehajtási aktusok elfogadását irányozza elő olyan részletes műszaki előírások kidolgozására vonatkozóan, amelyekkel biztosítható, hogy a fedélzeten elhelyezett súlymérő rendszerek pontosan és megbízhatóan működjenek, és valamennyi járműtípussal teljesen interoperábilisak legyenek. A Tanács nem tartotta meg azon intézkedések listáját, amelyet a Bizottság a megengedett legnagyobb tömeget meghaladó járművek tekintetében javasolt, de megtartotta az illetékes hatóságok számára előírt azon kötelezettséget, hogy információt cseréljenek a jogsértésekre és a szankciókra vonatkozóan. A Tanács nem értett egyet a jogsértések kategorizálásának bizottsági megközelítésével (13. cikk). A szóban forgó szöveg helyébe a tagállamok azon kötelezettsége lépett, hogy szabályokat állapítsanak meg az irányelvben meghatározott jogsértésekre alkalmazandó szankciókra vonatkozóan. A Tanácsnak nem állt módjában elfogadnia az 50. módosítást, amelynek értelmében ezen irányelv hatálybalépését követően öt évvel az N2 és az N3 kategóriába tartozó minden új járműnek rendelkeznie kellene fedélzeti súlymérő berendezéssel. A Tanács nem fogadta el ezenkívül a 46., a 49., az 51., az 52., az 53., az 54., az 55., az 56., az 57., az 58. és az 59. módosítást. vi) Jelentéstételi kötelezettségek (1. cikk 14. pont 15. cikk) A Tanács azt javasolja, hogy ésszerűsítsék a Bizottság által eredetileg javasolt, a 15. cikkben foglalt jelentéstételi kötelezettségeket. A Tanács megközelítése értelmében a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a megelőző két naptári évben elvégzett ellenőrzések számáról és a kiszűrt túlterhelt járművek számáról. Ezt a tájékoztatást a Bizottság részére az 561/2006/EK rendelet értelmében benyújtandó információkkal együtt is meg lehet küldeni /3/14 REV 3 ADD 1 /ms 8

9 vii) Az átültetés időpontja (2. cikk) A Tanács 36 hónapos átmeneti időszakról rendelkezik; a Bizottság által eredetileg előirányzott időtartam 18 hónap volt. A 8b. cikk (1) bekezdése és a 9a. cikk (1) bekezdése meghatározott előfeltételeket állapít meg ezek alkalmazására vonatkozóan (lásd a járművek hátsó részére felszerelt aerodinamikai eszközökről és a vezetőfülkék új kialakításáról szóló ii. alpontot). viii) A jogi aktus felépítése (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok / végrehajtási aktusok) A Tanács úgy véli, hogy a Bizottságot fel kell hatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az alternatív üzemanyagok ebben az irányelvben foglalt listájának naprakésszé tétele céljából, hogy lépést lehessen tartani az üzemanyag-technológiai innovációval. A Tanács azonban úgy döntött, hogy módosítja a Bizottság részére a hátsó légterelő szárnyak, a vezetőfülkék új kialakítása és az interoperabilitásra vonatkozó műszaki előírások megállapítása tekintetében adott felhatalmazást (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok helyett végrehajtási aktusok). Mivel a Tanács a 8b. és a 9a. cikk esetében eltérő struktúrát javasol, módosította a Bizottság részére adott felhatalmazást (lásd a iv. alpontot). III. ÖSSZEGZÉS A Tanács az első olvasatbeli álláspontjának kialakítása során teljes mértékben figyelembe vette a Bizottság javaslatát és az Európai Parlament első olvasatban kialakított véleményét. Az Európai Parlament által javasolt módosítások tekintetében a Tanács megállapítja, hogy az első olvasatban kialakított álláspontja bizonyos módosításokat elvben, részben vagy teljes egészében magában foglal /3/14 REV 3 ADD 1 /ms 9

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 397 final 2014/0201 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról és a csomagolási

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 165/2014/EU RENDELETE (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről,

Részletesebben

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK)

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK) 2006.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 359/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. augusztus 11.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.9. COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.3.2008 COM(2008) 93 végleges 2006/0136 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (előterjesztő:

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához Második kiadás 2010. június Bevezetés a második kiadáshoz A 2006/42/EK irányelv a gépekről

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/33/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/33/EK IRÁNYELVE 2009.5.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 120/5 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/33/EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2.7.2008 COM(2008) 422 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE 2013.4.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/39 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

2011. évi XLIV. törvény

2011. évi XLIV. törvény 2011. évi XLIV. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24.

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/65 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben