Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületére, bizottságaira, a Képviselőtestület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) eftban b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) eftban c) finanszírozási bevételek főösszegét eftban d) finanszírozási kiadások főösszegét eftban e) bevételi főösszegét eftban f) kiadási főösszegét eftban állapítja meg. 3. (1) A 2. (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 5., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3. melléklete tartalmazza. (2) A 2. (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 10., 11., 12.1., 12.2., melléklete tartalmazza. (3) A 2. (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3. melléklete tartalmazza. (4) A 2. (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 9., 10., 11., 12.1., 12.2., melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2 4. (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadások előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza. (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 27. melléklete tartalmazza. 5. A Képviselőtestület a költségvetési kiadási főösszegen belül tartalékot nem képez. 6. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 19. melléklet tartalmazza. 7. A Képviselőtestület a költségvetési szervek éves létszámelőirányzatát e rendelet 17. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát e rendelet 18. melléklete szerint határozza meg. 8. (1) A Képviselőtestület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. A Képviselőtestület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának. 10. A Képviselőtestület az önkormányzati bevételek növelése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon. 11. A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel. 12. (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %át a jegyző egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %a az önkormányzat bevételét képezi. 2

3 (2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. (3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket jegyző egyidejű tájékoztatása mellett intézményi hatáskörben felhasználhatják. 13. A feladat elmaradásból származó kiemelt kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. 14. (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15ig a Jegyző részére köteles teljesíteni. 15. (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések: a) K Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadások, b) az egységes rovatrend K42. Családi támogatások, K45. foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovaton elszámolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások, K355. Egyéb dologi kiadások, K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások és K123. Egyéb külső személyi juttatások, forint értéket el nem érő kiadások, f) a c)e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, g) az a)f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek, a b) pont szerinti kiadásokra adott előlegek, h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával, 3

4 i) K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton elszámolandó kiadások. 16. A költségvetés végrehajtása során szükségessé váló hitel felvételéről a Képviselőtestület dönt. Egyéb rendelkezések 17. (1) A Képviselőtestület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat. (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel az Önkormányzat nevében a Polgármester Megállapodás t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan. (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni. (4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. (6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31 ig köteles elszámolni. (7) A támogatott szervezet, személy szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti. (8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett korábbi támogatással kapcsolatos elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot. (9) A Képviselőtestület által nyújtott nem normatív céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (10) A (2) bekezdés szerinti Megállapodás részletes tartalmát az (1) (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével a Polgármester jogosult kialakítani. 4

5 (11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel, (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség), (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel, (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja. (12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről eftig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselőtestület dönt. (13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselőtestület határozattal dönt. A Képviselőtestületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni: (a) átadó neve, címe, (b) átadottátvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke, (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásánakátvételének célja. (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)(d) pontjában leírt feltételeknek. (e) az átvevő aláírását. 18. A közvetett támogatások évre tervezett összegét e rendelet 26. melléklete tartalmazza. 19. Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 28. melléklete tartalmazza. 20. A év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzatfelhasználási ütemtervet e rendelet 25. melléklete tartalmazza. 21. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 20. melléklete tartalmazza. 22. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselőtestülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni. Záró rendelkezés 23. Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1jétől kell alkalmazni. Oláh Krisztián polgármester Gál Béla jegyző 5

6 1. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök Bevétel Megnevezés A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN Ebből: B813. Maradvány igénybevétele C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE Előirányzat 2014 Megnevezés Kiadás Ezer Ftban Előirányzat K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. +K8.) E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN Ebből: B813. Maradvány igénybevétele F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

7 2. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez BEVÉTELEK JOGCÍMEI A évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Önkormányzat Önkorm.i Hivatal Költségvetési szervek Ezer Ftban B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405. Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8 2.1. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B115. Működési célú központosított előirányzatok MEGNEVEZÉS Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Ezer Ftban Önkormányzat melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Mindösszesen 2.3. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Ezer Ftban Mindösszesen 2.4. melléklet 3/2014. (II.27) önkormányzati rendeletehez B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Ezer Ftban Mindösszesen OEP finanszírozás fogászat OEP finanszírozás védőnők OEP finanszírozás I.háziorvosi körzet OEP finanszírozás II.háziorvosi körzet OEP finanszírozás iskola egészségügy BTKT munkaszervezeti feladatok támogatása Támogató Szolgálat működési támogatása (BTKT) IPR integrációs, felzárkóztató nevelés Közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka pr.) TÁMOP 3.2.3/A11/1 Új utakon TÁMOP Tehetségműhely Cigándon ÉMOP Szociális célú városrehabilitáció HUSK/1101/1.1.1/0196 Bodrogközi inkubátorházak fejlesztése HUSK/1101/1.3.1/0244 Múzeumok párbeszéde Támop / Komplex telep TÁMOP Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása Cigánd városában NKA támogatás falumúzeum

9 2.5. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE MEGNEVEZÉS B311. Magánszemélyek jövedelemadói Ebből: a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó Önkormányzat Ezer Ftban B34. Vagyoni típusu adók Ebből: a) építményadó b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója d) telekadó B351. Értékesítési és forgalmi adók Ebből: a) iparűzési adó B354. Gépjárműadó B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó b) talajterhelési díj c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.ből befolyt bevétel B36. Egyéb közhatalmi bevételek Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj 150 c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz és helyszínbírság önormányzatot megillető rész 500 f) késedelmi pótlék melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Ezer Ftban Mindösszesen 2.7. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ezer Ftban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Mindösszesen

10 3. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez A évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Önkorm.i Hivatal Költségvetési szervek B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

11 3.1. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Ezer Ftban MEGNEVEZÉS Önkormányzat 3.2. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Mindösszesen B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat 3.3. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Ezer Ftban Mindösszesen B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat 3.4. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Ezer Ftban Mindösszesen ÉMOP Szociális célú városrehabilitáció Támop / Komplex telep HUSK/1101/1.1.1/0196 Bodrogközi inkubátorházak fejlesztése HUSK/1101/1.3.1/0244 Múzeumok párbeszéde Közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka pr.) TÁMOP Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása Cigánd városában KEOP napelem EU önerő alap KEOP napelem melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Ezer Ftban Mindösszesen Bodrogközi Járóbeteg Kftnek adott kölcsön visszatér Cigánd Sportegyesület részére adott kölcsön visszatér MEGNEVEZÉS B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzat 3.6. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Ezer Ftban Mindösszesen

12 4. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Ezer Ftban B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405. Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

13 5. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez A évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

14 6. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal (Cigándi Polgármesteri Hivatal) Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.) feladatok B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 7. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez A évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal (Cigándi Polgármesteri Hivatal) BEVÉTELEK JOGCÍMEI B22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.) feladatok Ezer Ftban B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

16 8.1. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Költségvetési szerv megnevezése: Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405. Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

17 8.2. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Költségvetési szerv megnevezése: Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 8.3. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Költségvetési szerv megnevezése: Cigándi Falumúzeum A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

19 9. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez A évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN Ezer Ftban KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Önk.i Hivatal Kv.i szervek összesen Mindösszesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. +K5.) K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. +K8.) K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

20 Megnevezés K4. Elátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat 9.1. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Kv.i szervek összesen Önkorm.i Hivatal Ezer Ftban Mindösszesen Átmeneti segély Temetési segély Megélhetési támogatás Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Természetbeni lakásfenntartási támogatás melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Ezer Ftban Megnevezés Önkormányzat Kv.i szervek összesen Önkorm.i Hivatal Mindösszesen 9.3. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Megnevezés Önkormányzat Kv.i szervek összesen Önkorm.i Hivatal Ezer Ftban Mindösszesen Megnevezés K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Önkormányzat 9.4. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Kv.i szervek összesen Önkorm.i Hivatal Ezer Ftban Mindösszesen Óvoda működtetési támogatás Révleányvár Óvoda működtetési támogatás Zemplénagárd Munkavédelem, tűzvédelem műk.tám. BTKT BTKT által ellátott szoc.fel. támogatásának továbbadása Központi orvosi ügyelet műk.ktg.hj. BTKT Helyi nemzetiségi önkormányzat műk.tám melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Ezer Ftban Megnevezés Önkormányzat Kv.i szervek összesen Önkorm.i Hivatal Mindösszesen Megnevezés 9.6. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Önkormányzat Kv.i szervek összesen Önkorm.i Hivatal Ezer Ftban Mindösszesen Közutak fenntartása tám. (Cigánd Településüzem.Kft.) Zöldterület kezelés (Cigánd Településüzem.Kft.) Város és községgazd. (Cigánd Településüzem.Kft.) Cigánd SE támogatás TAO sportfejlesztési program műk.tám.cise Köztemető fenntartás (Cigánd Településüzem.Kft.) Civil szervezetek támogatása Bodrogközi Járóbeteg Kft. műk.támogatása

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vatta

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

I.Fejezet. A rendelet hatálya

I.Fejezet. A rendelet hatálya Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(III. 05.) önkormányzati rendelete Zalalövő Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Zalalövő Város Képviselőtestülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben