1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése: 1. Hantos Községi Önkormányzata 2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 215. évi költségvetését ,- Ft költségvetési bevétellel, ,- Ft költségvetési kiadással,,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) Az Önkormányzat 215. évi költségvetési bevételén belül: a) önkormányzatok költségvetési támogatása működésre: ,- Ft, b) Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre:,- Ft (3) Az önkormányzat 215. évi költségvetési kiadásain belül: a) működési kiadások: ,- Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: ,- Ft ab) szociális hozzájárulási adó: ,- Ft ac) dologi kiadások: ,- Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: 4 284,- Ft ae)működési célú tartalék: ,- Ft af) ellátottak pü.juttatásai: 4 822,- Ft

3 3 (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4. (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. A 3..-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 3. -ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza. (2) A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatásokat: ,- Ft - szociális hozzájárulás adó: 7 94,- Ft - dologi kiadások: ,- Ft (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza. 7. (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatások: 18 37,-Ft - szociális hozzájárulás adó: 4 888,-Ft - dologi kiadások: 2 765,-Ft (2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.5/215. (II.23.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. (3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja 8. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban állapítja meg. A 215. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9. A Képviselő-testület a 215. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 1. (1) A Képviselő-testület a 215. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

4 4 (2) A képviselő-testület 215.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. 11. A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el. 12. (1) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg. (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg. 13. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 14. (1) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. 15. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el. 16. A Képviselő-testület a 215. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 17. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 18. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a 215. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 19. (1) A 16. -ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 215. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja. (2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) Az általános gazdálkodási tartalék 1%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 2. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

5 5 (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21. (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 215. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja. (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22. A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23. Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 215. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/ polgármester jegyző A rendeletet 215. február 25-én kihirdettem. Hantos, 215. február 25. /: Gálné Papp Erika:/ jegyző

6 6 1. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként ezer Ft-ban A Megnevezés B Önkormányzat C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde D Mindösszesen 1 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

7 2. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám E állami (államigazgatási) feladatok ezer Ft-ban C kötelező feladatok D önként vállalt feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi K1113 juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi jutatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K

8 8 16 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen 728 felszámított általános forgalmi K351 adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli 43 K47 jutatásai Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K

9 9 37 Elvonások és beffizetések K52 38 Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül K Egyéb működési célú 153 támogatások államháztartáson K511 kívülre Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K Egyéb működési célú 159 K5 kiadások Műk.kv.előir. csoport Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése K Egyéb eszközbeszerzés K64 47 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Felújítás előzetesen felszámított áfája K Felújítások K Felhalm.kv.előir. csoport lakástámogatás K Egyéb felhalm.célú kiad. K K1- K Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás K kiadásai Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

10 1 3. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok ezer Ft-ban F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek Normatív jutalmak K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Jubileumi jutalom K116 4 Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K111 7 Foglalkoztatottak egyéb személyi 15 juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése K

11 11 12 Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 3 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások 31 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 32 Egyéb nem intézményi ellátások K48

12 12 33 Ellátottak pénzbeli K4 juttatásai 34 Árkiegészítések, ártámogatások K59 35 Kamattámogatások K51 36 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K511 kívülre 37 Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K Egyéb működési célú K5 kiadások 4 Működési költségvetés 45 előirányzat csoport Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 42 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 43 Lakástámogatás K87 44 Felhalmozási költségvetés előirányzat K6 csoport 45 K1-45 Költségvetési kiadások K Központi költségvetés sajátos K918 finanszírozási kiadásai 47 Belföldi finanszírozás K91 kiadásai 48 Finanszírozási kiadások K9 49 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

13 13 4. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi 15 K1113 juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K

14 14 16 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen 728 felszámított általános forgalmi K351 adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli 2216 K4 juttatásai

15 15 37 Egéb műk.célú támog ÁHT.bel. K Kamattámogatások K51 39 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K Egyéb működési célú 159 K5 kiadások Működési költségvetés 7679 előirányzat csoport Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszk.besz. K Beruházási célú előzetesen 731 felszámított általános forgalmi K67 adó Beruházások K Ingatlanok felújítása K Felújítás áfája K felújítások K Lakástámogatás K Felhalmozási kv előirányzat csoport K Költségvetési kiadások K Központi költségvetés sajátos K918 finanszírozási kiadásai 55 Belföldi finanszírozás K91 kiadásai 56 Finanszírozási kiadások K9 57 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

16 16 5. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám C Kötelező feladatok D Önként vállalt feladato k E Állami (államigaz gatási) feladatok F Összesen: 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és B113 gyermekétkeztetési feladatok támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 támogatása Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 megtérülések államháztartáson belülről 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 visszatérülése államháztartáson belülről 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B15 igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók Társaságok jövedelemadói B31 B312

17 17 17 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 18 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 19 Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B43 31 Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 35 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 37 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B61 megtérülések államháztartáson kívülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B62 visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 42 Működési célú átvett pénzeszközök B Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

18 18 45 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 államháztartáson belülről 46 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről 47 Felhalmozási bevételek B5 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 49 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 5o Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 52 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 53 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3138 B8131 FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 MŰKÖDÉSRE 58 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 FELHALMOZÁSRA 59 Maradvány igénybevétele B Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B82 62 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek B83 bevételei 63 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

19 19 6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése A MEGNEVEZÉS Foglalkoztatottak létszáma (fő) B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde MINDÖSSZESEN 1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 2 I. besorolási osztály összesen 3 II. besorolási osztály összesen 4 III. besorolási osztály összesen 5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 6 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, 8 további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 9 "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató 13 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 3 3

20 2 15 ösztöndíjas foglalkoztatott 16 közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester 1 19 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 2 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 21 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 24 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 25 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló /211. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 27 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86)

21 21 7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde E Mindösszesen: 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök besz. K Egyéb gépek beszerzése K64 4 Beruházási célú előzetesen K67 felszámított általános forgalmi adó Beruházások K Ingatlanok felújítása K Felújítások előzetesen felszámított áfája K Felújítások K I nettó J G Megnevezés H Rovatszám ÁFA K bruttó 9 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök besz. K Beruházások K Ingatlanok felújítás K Ingatlanok K

22 22 A Rovat megnevezése B Rovatszám 8. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Általános és céltartalék C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde E MINDÖSSZESEN 1 Általános tartalékok K Céltartalékok K512

23 23 9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Rovat megnevezése 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 5 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Rovat -szám K61 K62 K63 K66 K67 kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték papír adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) ezer Ft-ban adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen Beruházások K

24 24 7 Ingatlanok K71 felújítása Informatikai eszközök K72 felújítása 9 Egyéb tárgyi eszközök K73 felújítása 1 Felújítási célú előzetesen felszámított K74 általános forgalmi adó Felújítások K

25 25 1. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B811 kívülről 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Külföldi finanszírozás bevételei B82 L K Rovatszám N M O Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1 F saját bevételek 214. H saját bevételek 215. I saját bevételek 216. J saját bevételek 217. B a helyi adóból származó bevétel, B a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 3 5. bírság-, pótlék- és B36 díjbevétel, valamint ÖSSZESEN:

26 26 a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Stabilitási tv.1. (3): Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. Mötv. 16. (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 353/211. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0020 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok 12 1500 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Földművelésügyi

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Készült: 2015.04.10 10:21. Éves beszámoló NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230319 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.04.10 10:21. Éves beszámoló NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230319 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. NYÍREGYHÁZI FŐISKOL Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 735814 1254 01 0018 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1184 Budapest

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben