3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 NGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2 2 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendelete z önkormányzat 215. évi költségvetéséről Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az laptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) rendelet hatálya Nagylók Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki. (2) rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. (1) Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: ím sz. ím megnevezése: 1. Nagylók Községi Önkormányzata 2. Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 3. Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde (2) z önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak. z önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 215. évi költségvetését Ft költségvetési bevétellel, Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. bevételek és kiadások különbözeteként Ft forráshiányt állapít meg. (2) z Önkormányzat 215. évi költségvetési bevételén belül az önkormányzatok költségvetési támogatása: Ft. (3) z önkormányzat 215. évi költségvetési kiadásain belül: a) működési kiadások: Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: Ft ab) szociális hozzájárulási adó: Ft ac) dologi kiadások: Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: Ft ae)működési célú tartalék: Ft (4) hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.

3 3 4. (1) tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) z Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 6. melléklet tartalmazza. 6. (1) 3. -ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza. (2) 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatásokat: Ft b) szociális hozzájárulás adó: Ft c) dologi kiadások: Ft (3)z Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 5. melléklete tartalmazza. 7. (1) képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: Ft b) szociális hozzájárulás adó: Ft c) dologi kiadások: Ft (2) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17./215. (II.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint. (3) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 8. (1) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda ölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: Ft b) szociális hozzájárulás adó: Ft c) dologi kiadások: Ft (2) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 18./215. (II.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. (3) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

4 4 köztisztviselők illetményalapja 9. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban állapítja meg évi költségvetés végrehajtásának szabályai 1. Képviselő-testület a 215. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. (1) Képviselő-testület a 215. évi beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet szerint fogadja el. (2) képviselő-testület 215.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el. 12. (1) Képviselő-testület a 215. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 7. mellékletben határozza meg. (2) Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 8 főben határozza meg. 13. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 14. (1) Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. (2) Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el. 15. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el. 16. Képviselő-testület a 215. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 17. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 18. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a 215. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5 és 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

5 5 19. (1) 16. -ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 215. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja. (2) költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) z általános gazdálkodási tartalék 1%-a felett a polgármester rendelkezik. tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 2. (1) Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) z átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21. (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 215. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja. (2) Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22. költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23. z önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 215. január 1-től kell alkalmazni. (2) rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /: Tóth József:/.. /:Gálné Papp Erika :/. polgármester jegyző rendeletet 215. február 27.-én kihirdettem. Nagylók, 215. február 27. /:Gálné Papp Erika:/ jegyző

6 6 1. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként ezer Ft-ban Megnevezés Önkormányzat Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal D Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde E Mindösszesen 1 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. eruházási kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek EVÉTELEK ÖSSZESEN (1-8)

7 2. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/215. (II.27.) )önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek Normatív jutalmak K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések, jubil. jutalom K éren kívüli juttatás K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése K311 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K érleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások 19 Egyéb szolgáltatások K ezer Ft-ban

8 8 2 Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított K351 általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi K35 kiadások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése K eruházások K Dologi kiadások K Költségvetési kiadások K1-K KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

9 9 3. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda ölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek Közlekedési költségtérítés, jutalom K Foglalkoztatottak egyéb személyi K116 juttatásai, jub. jutalom éren kívüli juttatás K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és 18 K2 szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Működési célú előzetesen felszámított K351 általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi K35 kiadások Dologi kiadások K

10 1 22 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése K eruházások K Költségvetési kiadások K1-K KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

11 11 4. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok ezer Ft-ban F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek Normatív jutalmak K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat éren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi K1113 juttatásai 8 Foglalkoztatottak személyi K11 juttatásai Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7416 K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K

12 12 16 Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K érleti és lízing díjak K333 2 Karbantartási, kisjavítási 5 K334 szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó Különféle befizetések és egyéb K35 dologi kiadások Dologi kiadások K etegséggel kapcsolatos (nem K44 társadalombiztosítási) ellátások 31 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások Lakhatással kapcsolatos K46 ellátások Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb műk.célú támog Áht-n K56 belülre Elvonások és befizetések K Egyéb működési célú K

13 13 támogatások államháztartáson kívülre 38 Működési célú visszatér. kölcsön nyújtása államháztartáson K58 kívülre Tartalékok-általános K Egyéb működési célú kiadások K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 41 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 43 Lakástámogatás K Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 45 Költségvetési kiadások K1-K KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

14 14 5. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek Normatív jutalmak K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési K114 díj, túlóra, túlszolgálat Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések, jub. jutalom K éren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi K11 juttatásai Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások K

15 15 17 Közüzemi díjak K érleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási K334 szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások Működési célú előzetesen K351 felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb K35 dologi kiadások Dologi kiadások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Elvonások és befizetések K Egyéb átadások áht.-n belülre K Működési célú visszatérítendő tám., K58 kölcsön nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások K511 államháztartáson kívülre Tartalékok-általános K Egyéb működési célú kiadások K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 39 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K eruházási célú előzetesen K67 felszámított általános forgalmi adó 41 Lakástámogatás K

16 16 42 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 43 Költségvetési kiadások K1-K KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

17 17 6. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám Kötelező feladatok D Önként vállalt feladatok E Állami (államigazgatási) feladatok ezer Ft-ban F Összesen: 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 25

18 18 belülről 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 21 Működési célra átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHLMOZÁSR Maradvány igénybevétele elföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek 8 29 EVÉTELEK ÖSSZESEN (1-8)

19 19 7. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése MEGNEVEZÉS Foglalkoztatottak létszáma (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZT Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde E MINDÖSSZESEN 1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző II. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 8 ÖSSZESEN 8 4 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 5 "", "" fizetési osztály összesen "", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen 8 KÖZLKLMZOTTK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) közfoglalkoztatott EGYÉ ÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester VÁLSZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE NEM TRTOZÓ FOGLLKOZTTOTTK LÉTSZÁM Z IDŐSZK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86)

20 2 8. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése eruházások és felújítások ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZTI ELŐIRÁNYZTOK D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal E Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde F Mindösszesen: 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó K62 2 eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nettó K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése általános K67 forgalmi adó eruházások K

21 21 Rovat megnevezése 9. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Általános és céltartalék Rovatszám ÖNKORMÁNYZTI ELŐIRÁNYZTOK D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal E Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde F Mindösszesen: 1 Általános K512 tartalékok éltartalékok K512

22 22 1. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Rovat megnevezése 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése Rovatszám kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet papír D adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték E adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (8) ezer Ft-ban F adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja G adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja H adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen K62 2 eruházások K6

23 melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek F saját bevételek 215. H saját bevételek 216. I saját bevételek 217. J saját bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 811 K Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1 1. a helyi adóból származó bevétel, 2 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, L Rovatszám N M O ÖSSZESEN: 12.5 Mötv. 16. (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

24 melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése z európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ezer Ft-ban Projekt megnevezése Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Eredeti ei. 1 K6. eruházási kiadások 2 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 3 25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása Költségvetési bevételek

25 Finanszírozási bevételekönkormányzat projekthez történő hozzájárulása 7 EVÉTELEK ÖSSZESEN D Projekt megnevezése Közpark kialakítása Nagylók községben E Eredeti ei. 1 K6. eruházási kiadások 2 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 3 25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása Költségvetési bevételek 6 EVÉTELEK ÖSSZESEN

26 26 ÖNKORMÁNYZTI ELŐIRÁNYZTOK 13. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban Megnevezés Rovatszám eredeti ei. Működési célú 1 Hosszú lejáratú hitelek, K9111 kölcsönök törlesztése 1.1 ebből: pénzügyi vállalkozás K ebből: fedezeti ügyletek nettó K9111 kiadásai 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9112 vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, K9113 kölcsönök törlesztése 3.1 ebből: pénzügyi vállalkozás K ebből: fedezeti ügyletek nettó K9113 kiadásai 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés K911 államháztartáson kívülre 5 Forgatási célú belföldi K9121 értékpapírok vásárlása 5.1 ebből: befektetési jegyek K ebből: kárpótlási jegyek K Forgatási célú belföldi K9122 értékpapírok beváltása 6.1 ebből: fedezeti ügyletek nettó K9122 kiadásai 7 efektetési célú belföldi K9123 értékpapírok vásárlása 8 efektetési célú belföldi K9124 értékpapírok beváltása 8.1 ebből: kárpótlási jegyek K9124 D eredeti ei. Felhalmozási célú

27 ebből: fedezeti ügyletek nettó K9124 kiadásai 9 elföldi értékpapírok kiadásai K912 1 Államháztartáson belüli K913 megelőlegezések folyósítása 11 Államháztartáson belüli K914 megelőlegezések visszafizetése 12 Pénzeszközök betétként K916 elhelyezése 13 Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos K918 finanszírozási kiadásai 15 elföldi finanszírozás kiadásai K91 16 Forgatási célú külföldi K921 értékpapírok vásárlása 17 efektetési célú külföldi K922 értékpapírok vásárlása 18 Külföldi értékpapírok beváltása K ebből: fedezeti ügyletek nettó K923 kiadásai 19 Külföldi hitelek, kölcsönök K924 törlesztése 19.1 ebből: nemzetközi fejlesztési K924 szervezetek 19.2 ebből: más kormányok K ebből: külföldi pénzintézetek K ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K924 K92

28 melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban 1 Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Rovatszám K915 Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal D Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde E ÖSSZESEN ÖSSZESEN:

29 melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ezer Ft-ban Megnevezés Rovatszám eredeti ei. 1 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/. ] K44 2 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 3 etegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 7 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 8 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 9 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K időskorúak járadéka [Szoctv. 32/. (1) bek.] K48 13 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 15 temetési segély [Szoctv. 46. ] K egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 18 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 19 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 2 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 15

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben