3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 NGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2 2 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendelete z önkormányzat 215. évi költségvetéséről Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az laptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) rendelet hatálya Nagylók Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki. (2) rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. (1) Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: ím sz. ím megnevezése: 1. Nagylók Községi Önkormányzata 2. Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 3. Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde (2) z önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak. z önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 215. évi költségvetését Ft költségvetési bevétellel, Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. bevételek és kiadások különbözeteként Ft forráshiányt állapít meg. (2) z Önkormányzat 215. évi költségvetési bevételén belül az önkormányzatok költségvetési támogatása: Ft. (3) z önkormányzat 215. évi költségvetési kiadásain belül: a) működési kiadások: Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: Ft ab) szociális hozzájárulási adó: Ft ac) dologi kiadások: Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: Ft ae)működési célú tartalék: Ft (4) hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.

3 3 4. (1) tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) z Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 6. melléklet tartalmazza. 6. (1) 3. -ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza. (2) 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatásokat: Ft b) szociális hozzájárulás adó: Ft c) dologi kiadások: Ft (3)z Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 5. melléklete tartalmazza. 7. (1) képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: Ft b) szociális hozzájárulás adó: Ft c) dologi kiadások: Ft (2) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17./215. (II.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint. (3) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 8. (1) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda ölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: Ft b) szociális hozzájárulás adó: Ft c) dologi kiadások: Ft (2) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 18./215. (II.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. (3) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

4 4 köztisztviselők illetményalapja 9. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban állapítja meg évi költségvetés végrehajtásának szabályai 1. Képviselő-testület a 215. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. (1) Képviselő-testület a 215. évi beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet szerint fogadja el. (2) képviselő-testület 215.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el. 12. (1) Képviselő-testület a 215. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 7. mellékletben határozza meg. (2) Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 8 főben határozza meg. 13. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 14. (1) Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. (2) Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el. 15. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el. 16. Képviselő-testület a 215. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 17. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 18. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a 215. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5 és 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

5 5 19. (1) 16. -ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 215. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja. (2) költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) z általános gazdálkodási tartalék 1%-a felett a polgármester rendelkezik. tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 2. (1) Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) z átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21. (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 215. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja. (2) Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22. költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23. z önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 215. január 1-től kell alkalmazni. (2) rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /: Tóth József:/.. /:Gálné Papp Erika :/. polgármester jegyző rendeletet 215. február 27.-én kihirdettem. Nagylók, 215. február 27. /:Gálné Papp Erika:/ jegyző

6 6 1. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként ezer Ft-ban Megnevezés Önkormányzat Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal D Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde E Mindösszesen 1 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. eruházási kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek EVÉTELEK ÖSSZESEN (1-8)

7 2. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/215. (II.27.) )önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek Normatív jutalmak K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések, jubil. jutalom K éren kívüli juttatás K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése K311 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K érleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások 19 Egyéb szolgáltatások K ezer Ft-ban

8 8 2 Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított K351 általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi K35 kiadások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése K eruházások K Dologi kiadások K Költségvetési kiadások K1-K KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

9 9 3. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda ölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek Közlekedési költségtérítés, jutalom K Foglalkoztatottak egyéb személyi K116 juttatásai, jub. jutalom éren kívüli juttatás K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és 18 K2 szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Működési célú előzetesen felszámított K351 általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi K35 kiadások Dologi kiadások K

10 1 22 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése K eruházások K Költségvetési kiadások K1-K KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

11 11 4. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok ezer Ft-ban F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek Normatív jutalmak K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat éren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi K1113 juttatásai 8 Foglalkoztatottak személyi K11 juttatásai Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7416 K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K

12 12 16 Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K érleti és lízing díjak K333 2 Karbantartási, kisjavítási 5 K334 szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó Különféle befizetések és egyéb K35 dologi kiadások Dologi kiadások K etegséggel kapcsolatos (nem K44 társadalombiztosítási) ellátások 31 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások Lakhatással kapcsolatos K46 ellátások Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb műk.célú támog Áht-n K56 belülre Elvonások és befizetések K Egyéb működési célú K

13 13 támogatások államháztartáson kívülre 38 Működési célú visszatér. kölcsön nyújtása államháztartáson K58 kívülre Tartalékok-általános K Egyéb működési célú kiadások K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 41 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 43 Lakástámogatás K Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 45 Költségvetési kiadások K1-K KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

14 14 5. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek Normatív jutalmak K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési K114 díj, túlóra, túlszolgálat Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések, jub. jutalom K éren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi K11 juttatásai Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások K

15 15 17 Közüzemi díjak K érleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási K334 szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások Működési célú előzetesen K351 felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb K35 dologi kiadások Dologi kiadások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Elvonások és befizetések K Egyéb átadások áht.-n belülre K Működési célú visszatérítendő tám., K58 kölcsön nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások K511 államháztartáson kívülre Tartalékok-általános K Egyéb működési célú kiadások K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 39 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K eruházási célú előzetesen K67 felszámított általános forgalmi adó 41 Lakástámogatás K

16 16 42 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 43 Költségvetési kiadások K1-K KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

17 17 6. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám Kötelező feladatok D Önként vállalt feladatok E Állami (államigazgatási) feladatok ezer Ft-ban F Összesen: 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 25

18 18 belülről 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 21 Működési célra átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHLMOZÁSR Maradvány igénybevétele elföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek 8 29 EVÉTELEK ÖSSZESEN (1-8)

19 19 7. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése MEGNEVEZÉS Foglalkoztatottak létszáma (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZT Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde E MINDÖSSZESEN 1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző II. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 8 ÖSSZESEN 8 4 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 5 "", "" fizetési osztály összesen "", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen 8 KÖZLKLMZOTTK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) közfoglalkoztatott EGYÉ ÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester VÁLSZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE NEM TRTOZÓ FOGLLKOZTTOTTK LÉTSZÁM Z IDŐSZK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86)

20 2 8. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése eruházások és felújítások ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZTI ELŐIRÁNYZTOK D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal E Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde F Mindösszesen: 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó K62 2 eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nettó K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése általános K67 forgalmi adó eruházások K

21 21 Rovat megnevezése 9. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Általános és céltartalék Rovatszám ÖNKORMÁNYZTI ELŐIRÁNYZTOK D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal E Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde F Mindösszesen: 1 Általános K512 tartalékok éltartalékok K512

22 22 1. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Rovat megnevezése 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése Rovatszám kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet papír D adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték E adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (8) ezer Ft-ban F adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja G adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja H adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen K62 2 eruházások K6

23 melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek F saját bevételek 215. H saját bevételek 216. I saját bevételek 217. J saját bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 811 K Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1 1. a helyi adóból származó bevétel, 2 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, L Rovatszám N M O ÖSSZESEN: 12.5 Mötv. 16. (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

24 melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése z európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ezer Ft-ban Projekt megnevezése Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Eredeti ei. 1 K6. eruházási kiadások 2 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 3 25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása Költségvetési bevételek

25 Finanszírozási bevételekönkormányzat projekthez történő hozzájárulása 7 EVÉTELEK ÖSSZESEN D Projekt megnevezése Közpark kialakítása Nagylók községben E Eredeti ei. 1 K6. eruházási kiadások 2 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 3 25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása Költségvetési bevételek 6 EVÉTELEK ÖSSZESEN

26 26 ÖNKORMÁNYZTI ELŐIRÁNYZTOK 13. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban Megnevezés Rovatszám eredeti ei. Működési célú 1 Hosszú lejáratú hitelek, K9111 kölcsönök törlesztése 1.1 ebből: pénzügyi vállalkozás K ebből: fedezeti ügyletek nettó K9111 kiadásai 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9112 vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, K9113 kölcsönök törlesztése 3.1 ebből: pénzügyi vállalkozás K ebből: fedezeti ügyletek nettó K9113 kiadásai 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés K911 államháztartáson kívülre 5 Forgatási célú belföldi K9121 értékpapírok vásárlása 5.1 ebből: befektetési jegyek K ebből: kárpótlási jegyek K Forgatási célú belföldi K9122 értékpapírok beváltása 6.1 ebből: fedezeti ügyletek nettó K9122 kiadásai 7 efektetési célú belföldi K9123 értékpapírok vásárlása 8 efektetési célú belföldi K9124 értékpapírok beváltása 8.1 ebből: kárpótlási jegyek K9124 D eredeti ei. Felhalmozási célú

27 ebből: fedezeti ügyletek nettó K9124 kiadásai 9 elföldi értékpapírok kiadásai K912 1 Államháztartáson belüli K913 megelőlegezések folyósítása 11 Államháztartáson belüli K914 megelőlegezések visszafizetése 12 Pénzeszközök betétként K916 elhelyezése 13 Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos K918 finanszírozási kiadásai 15 elföldi finanszírozás kiadásai K91 16 Forgatási célú külföldi K921 értékpapírok vásárlása 17 efektetési célú külföldi K922 értékpapírok vásárlása 18 Külföldi értékpapírok beváltása K ebből: fedezeti ügyletek nettó K923 kiadásai 19 Külföldi hitelek, kölcsönök K924 törlesztése 19.1 ebből: nemzetközi fejlesztési K924 szervezetek 19.2 ebből: más kormányok K ebből: külföldi pénzintézetek K ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K924 K92

28 melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban 1 Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Rovatszám K915 Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal D Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde E ÖSSZESEN ÖSSZESEN:

29 melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ezer Ft-ban Megnevezés Rovatszám eredeti ei. 1 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/. ] K44 2 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 3 etegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 7 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 8 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 9 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K időskorúak járadéka [Szoctv. 32/. (1) bek.] K48 13 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 15 temetési segély [Szoctv. 46. ] K egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 18 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 19 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 2 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 15

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Tömörd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Tömörd Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.)

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/214. (II.6.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Vasszilvágy Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Vasszilvágy Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Vasszilvágy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vasszilvágy Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Rovatrend eft K1. Személyi juttatások 8 435 K2. Munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sorkikápolna Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorkikápolna Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorkikápolna Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

15/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított. 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

15/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított. 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/214. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 1/214. (II.6.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft)

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft) Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft) Rovat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Általános tartalékok K512 2766 3. függelék ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben