I. Ajánlati felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Ajánlati felhívás"

Átírás

1 I. Ajánlati felhívás Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (1138 Budapest, Váci út , cégjegyzék száma: Fıvárosi Bíróság Cg , a továbbiakban: Ajánlatkérı ) ajánlati felhívást tesz közzé ingatlanközvetítıi tevékenységet folytató társas vállalkozások részére. 1. A pályázat: Az Ajánlatkérı Adósmentı programjába tartozó, elsısorban az Ajánlatkérıvel jogviszonyban álló adós (a továbbiakban: Ügyfél ) által eladásra kínált lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó megbízott ingatlanügynöki tevékenység. Az ingatlanok eladásra történı meghirdetése az Ajánlatkérı iránymutatása alapján, lehetséges vevık felkutatása, az adás-vétel lebonyolítása. Az Ajánlattevı egy megye közigazgatási területére vonatkozóan adhatja be pályázatát, pozitív elbírálás esetén a felek közötti szerzıdés is ilyen területi hatállyal köttetik. A tendernyertes Ajánlattevı a szerzıdéskötéstıl 2 hónapig területi illetékes egyedi kiemelt partnernek minısül. Kiemelt partnerként 2 (kettı) hónapja van az az ingatlan eladásának lebonyolítására. Amennyiben ezen idıszak sikertelenül telik el, az Ajánlattevı az általa az Ajánlatkérı ügyfeleinek megbízásából készített fényképfelvételeket és alaprajzokat az Ajánlatkérı jogosult további területi illetékes (nem kiemelt) ingatlanközvetítınek kiadni meghirdetésre, melyért az Ajánlattevı részére külön díjazás nem jár. Az ügynöki jutalék mértéke és kifizetésének módja a tender lebonyolítása után a szerzıdéskötéskor kerül rögzítésre és a piaci standardokhoz igazodik. 2. A pályázat tárgya: A pályázat tárgya ingatlanközvetítıi tevékenység ellátása. Sikeres pályázat esetén az Ajánlattevı az Ajánlatkérıvel kötött együttmőködési keretszerzıdésben (jogi formája: megbízási keretszerzıdés) foglaltaknak megfelelıen az Ajánlatkérı Ügyfeleinek megbízása alapján ingatlanközvetítıi tevékenységet végez. Az ingatlanközvetítıi feladatok ellátatása során az Ajánlattevı az Ajánlatkérı Ügyfeleinek megbízásából az alábbi fı feladatokat látja el: a.) Ajánlatkérı ügyfeleinek megbízásából az Ajánlatkérı által Ajánlattevınek átadott ügyfél-elérhetıségen felveszi az ügyféllel a kapcsolatot az átadást követı 24 órán belül; b.) Amennyiben 24 órán belül a kapcsolatfelvétel sikertelen, Ajánlattevı ennek tényérıl haladéktalanul tájékoztatja Ajánlatkérıt. c.) Sikeres kapcsolatfelvétel esetén az Ajánlattevı egyeztet az Ügyféllel egy idıpontot a helyszíni szemle lefolytatása érdekében. A helyszíni szemle idıpontjáról az Ajánlattevı az Ajánlatkérıt elektronikusan értesíti. d.) Lefolytatja az ingatlan helyszíni szemléjét, amely során az ingatlant bemutató külsı és belsı fényképeket készít és alapterületi felmérést végez, kitölti az Ajánlatkérı által rendszeresített nyomtatványokat. e.) A helyszíni szemle információi alapján a fényképeket, az ingatlan leírását, valamint az alaprajzot elküldi Ajánlatkérınek (az egyéb helyszínen kitöltött nyomtatványokkal együtt), aki véleményezi azt, majd véleményegyezés alapján Ajánlattevıvel párhuzamosan meghirdeti az ingatlant kizárólag AXA logóval ellátott formában. Ajánlatkérı kizárólag belsı csatornákon, saját fejlesztéső weblapján hirdeti az ingatlanokat, mely hirdetéseknél az Ajánlattevı elérhetıségei kerülnek megadásra, ezzel is hozzájárulva a költséghatékonyabb ingatlanközvetítıi tevékenységhez; f.) Az Ajánlattevı a lehetı legtöbb értékesítési csatornán hirdeti az ingatlanokat, kiemelt figyelmet fordítva az ingatlan.com weboldalra és a helyi információs csatornákra. g.) A hirdetési felületekrıl elektronikusan tájékoztatja Ajánlattevıt. Ajánlattevı folyamatosan ellenırzi ezen hirdetési csatornákat. h.) Ajánlattevı feladata a potenciális vevık felkutatása legjobb tudása szerint.

2 i.) Ajánlattevı szoros kapcsolatot épít ki az Ügyféllel és az Ajánlatkérıvel a hatékony és gyors ügyintézés tekintetében. j.) A potenciális vevık számára az ingatlant Ügyféllel egyeztetett idıpontban megmutatja, mely végeztével Ajánlattevı az Ajánlatkérı megtekintési nyilatkozatát aláírattatja az Eladóval és a Megtekintıvel, melyet elektronikus úton továbbít Ajánlatkérınek. Ajánlattevı tájékoztatja a Megtekintıt az ingatlan jogi helyzetérıl. k.) Amennyiben az ingatlanra Ajánlattevı vevıt talál, úgy az Ajánlatkérı által rendszeresített vételi szándéknyilatkozatot aláírattatja Eladóval és Vevıvel, melyet Ajánlatkérınek elektronikus formában továbbít. l.) Ajánlatkérı a vételi nyilatkozat elfogadásáról haladéktalanul értesíti Ajánlattevıt és Ügyfelet. m.) Ajánlattevı Vevıvel és Eladóval szoros együttmőködésben gondoskodnak az adásvételi szerzıdés mielıbbi megkötésérıl, az egyéb ingatlant érintı terhek tulajdoni lapról történı törlésérıl. n.) Ajánlattevı az eladásban részt vevı ügyvéd elérhetıségét és nevét Ajánlatkérınek elektronikusan továbbítja. Ajánlattevınek jogában áll ellenırizni az ügyvéd jogosultságát. o.) Sikeres eladás (tulajdonjog bejegyzés és vételár Ajánlatkérıhöz történı beérkezése) után az adott ingatlanra vonatkozó közvetítıi megbízás teljesítetté válik. Ekkor válik jogosulttá az Ajánlattevı a közvetítıi jutalékra. Egyéb feladatok: p.) Ajánlattevı haladéktalanul jelzi Ajánlattevı felé, amennyiben az ingatlannal kapcsolatban bármi kérdés merül fel (jogi jelleg, hirdetési ár magas, az elvárt adásvételi áron az ingatlan nem, vagy csak nehezen értékesíthetı stb.) q.) Ajánlattevı legjobb tudásának megfelelıen hirdeti az ingatlanokat, Ajánlattevı elvárásainak megfelelıen (minıségi leírás, minıségi fénykép-dokumentáció és alaprajz). r.) Ajánlattevı minden egyes alkalommal tájékoztatást ad az adott ingatlan Ajánlatkérı általi hitelezhetıségérıl. 3. A pályázat célja: A jelen ajánlati felhívás célja, hogy az Ajánlatkérı beazonosítsa azokat az elsısorban lakóingatlanok eladásában jártas ingatlanügynökségeket, akik az Ajánlatkérı ügyfeleinek megbízásából ingatlanok eladásában közremőködhetnek. Az Ajánlatkérı pályázat útján kívánja azokat a belföldi székhelyő cégeket kiválasztani, amelyek a pályázat tárgyát képezı megbízás teljesítésére szakmai, pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmasak. 4. A választott eljárás: Nyílt eljárás, ahol az eljárás elsı szakaszában az ajánlati felhívás kerül közlésre; az eljárás második szakaszában az ajánlati felhívás szerint eredményes Ajánlattevık részére tárgyalásos eljárás. 5. A részvételi jelentkezés nyelve: magyar 6. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának helye: elektronikusan a címre. 8. Az elsı szakasz eredményének közlése: (a pályázatban megjelölt címre). 9. A második szakasz idıtartama: , a szerzıdéses feltételek egyeztetése, hiánypótlás. 10. Az ajánlattételi eljárásban való részvétel feltételei: Dokumentumok beadása

3 Egyéb feltételek a. Az Ajánlattevı a pályázati őrlapot (1. számú melléklet) maradéktalanul kitöltötte, azt az eredeti Excel formátumban juttatja el az Ajánlatkérı részére a formátum módosítása pályázatból való kizárással sújtható; b. Az Ajánlattevı valamennyi kötelezıen elıírt dokumentumot és mellékletet becsatolta; Ajánlattevı vállalásai tendernyertesség esetére c. Az Ajánlattevı vállalja, hogy az Ajánlattevı ügyfeleinek megbízásából eladásra kínált ingatlan megtekintése végett az Ügyféllel a kapcsolatot az Ajánlatkérıtıl átadott elérhetıségen 24 órán belül felveszi és a helyszíni szemle idıpontjáról az Ajánlatkérıt haladéktalanul tájékoztatja; d. Ajánlattevı vállalja, hogy az év valamennyi napján (akár munkaszüneti napokon is) ellátja a vállalt ingatlanközvetítıi szolgáltatást az Ajánlatkérı felé; e. Az Ajánlattevı vállalja, hogy területi illetékes egyedi Kiemelt Partnerként kettı hónapja van az ingatlan eladásának lebonyolítására. Amennyiben ez az idıszak sikertelenül telik el, az általa az Ajánlatkérı ügyfeleinek megbízásából készített fényképfelvételeket és alaprajzokat az Ajánlatkérı jogosult további területi illetékes (nem kiemelt) ingatlanközvetítınek kiadni meghirdetésre, melyért az Ajánlatkérı részére díjazás nem jár. f. Az Ajánlattevı kijelenti, hogy az Ajánlatkérıtıl átvett adatokat a CXII. törvénynek megfelelıen kezeli. g. Ajánlattevı kijelenti, hogy információbiztonság tekintetében maximális együttmőködést vállal Ajánlatkérıvel. h. Az Ajánlattevı kizárólag egy megye közigazgatási területére szóló tevékenységi területre adhatja be ajánlatát (a tevékenységi területként kizárólag azon megyét lehet megjelölni, ahol az Ajánlattevı székhelye vagy telephelye van); i. A pályázati őrlapon szereplı ingatlanközvetítık csak egy pályázó listáján szerepelhetnek; 11. A pályázat elbírálásának szempontjai Az Ajánlatkérı az alábbi szempontok alapján megítélése szerint a legelınyösebb Ajánlattevıt részesíti elınyben: a.) Pályázó gazdasági-társaság adatai alapján cégminısítés eredménye; b.) Szakmai tapasztalat igazolása; c.) Ajánlattevı által az Ajánlatkérıtıl kért adatok; d.) Képzettségek; e.) Eladási darabszámok az elmúlt három évre vonatkozóan;

4 f.) Legjobb eladási gyakorlat (hirdetési felületek, hálózatok, kapcsolatok); g.) Helyi ingatlanpiac többéves átfogó ismerete. 12. Egyéb információk: a.) Az Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy a pályázókat szükség esetén írásban kiegészítésre hívja fel. Továbbá az Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek, illetve eredménytelennek minısítse, attól Ajánlattevınként vagy egységesen a szerzıdéskötésig bármikor indokolás nélkül elálljon. Ilyen esetben az Ajánlattevık semmilyen költség-és/vagy kártérítési igényre nem jogosultak. Az Ajánlatkérıt és az Ajánlattevıt a pályázati felhívásnak maradéktalanul eleget tevı pályázók tekintetében szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli, a pályázati felhívás jogi szempontból ajánlati kötöttséget az Ajánlatkérı oldalán nem eredményez. b.) A benyújtott pályázatokat az Ajánlatkérı bank- és üzleti titokként kezeli, illetéktelenek, és külsı személyek még betekintésre sem férhetnek hozzá. c.) Felhívjuk az Ajánlattevı figyelmét, hogy amennyiben bármilyen jelzés érkezik az Ajánlatkérıtıl, legyen az fax vagy a pályázattal kapcsolatban, kérnénk haladéktalanul szíveskedjenek visszaigazolni annak kézhezvételét. d.) Pályázattal kapcsolatos kérdésfeltevést az Ajánlatkérı csak írásban fogad el, legkésıbb a pályázat leadásáig.

5 II. A kért ajánlat tartalma 1. A pályázó neve, címe, ügyintézı neve, telefonszáma: 2. Az alábbi feltételek igazolása: a. Az Ajánlattevı gazdasági társaság, amelynek székhelye megyében van nyilatkozat és 30 napnál nem régebbi cégkivonat csatolásával; b. Az Ajánlattevı cég Üzletszerő Ingatlanközvetítésre bejegyzett nyilatkozat és hatósági igazolás csatolásával; c. Ajánlattevı cég ingatlanközvetítı munkatársai (akik az Ajánlatkérı általi feladatba bevonásra kerülnek) szerepelnek az ingatlanközvetítıi névjegyzékben nyilatkozat és hatósági igazolás csatolásával; d. Ajánlattevı cég minimum 5 éves ingatlanközvetítıi tapasztalattal rendelkezzen nyilatkozat csatolásával; e. Ajánlattevı cég, az ajánlati felhívásában közzétett az Ajánlatkérı Ügyfeleinek megbízásából kizárólag olyan ingatlanközvetítıket vonhat be a megbízásba, akiknek minimum 3 év ingatlanközvetítıi tapasztalata van- kötelezettségvállaló nyilatkozat csatolásával; f. Ajánlattevı vállalja, hogy az átadott ingatlanokat, az Ajánlatkérı által megjelölt fentebb részletezett ingatlanos portálon kívül hirdeti kizárólag, AXA logóval ellátva- kötelezettségvállaló nyilatkozat csatolásával ; g. Ajánlattevı vállalja, hogy az átadott ingatlanokat, a hirdetési portálon rendszeresen meghirdeti (AXA logóval ellátva), azokat folyamatosan kezeli nyomon követi- kötelezettségvállaló nyilatkozat csatolásával; h. Az Ajánlattevı elfogadja, hogy az Ajánlatkérı kizárólagosságot nem biztosít, ugyanakkor területi illetékes Kiemelt Partnerként az ingatlan meghirdetésétıl számított kettı hónapja van az eladásra. Amennyiben ez az idıszak sikertelenül telik le, úgy az Ajánlatkérı ügyfeleinek megbízásából készített fényképfelvételeket és alaprajzokat az Ajánlatkérı további területi illetékes nem kiemelt ingatlanközvetítıinek is kiadhatja meghirdetésre, melyért az Ajánlattevı részére külön díjazás nem jár.- nyilatkozat csatolásával; i. Az Ajánlattevı elfogadja, hogy kiemelt státuszát negyedéves rendszerességgel az Ajánlatkérı felülvizsgálja. Az Ajánlatkérı fenntartja a jogot a kiemelt státusz odaítélésére illetve elvételére - nyilatkozat csatolásával; j. Ajánlattevı vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott információkat és az együttmőködés tartalmát bank- és üzleti titokként kezeli - kötelezettségvállaló nyilatkozat csatolásával. 3. A pályázó alkalmassága igazolására kért további adatok és tények a. 30 napnál nem régebbi cégkivonat b. aláírási címpéldány c. az elızı három év eladási számai (év, ingatlantípus, darabszám); d. végez-e ingatlanközvetítıi tevékenységet más Pénzintézetek számára?

6 e. a pályázó szakmai háttere, tapasztalatai, képesítése, alkalmazottak létszáma; f. a feladat ellátásába bevonni kívánt ingatlanközvetítık szakmai önéletrajza, végzettségek és képzettségek dokumentumainak csatolása, valamint névjegyzék igazolása; g. pályázó tulajdonosi struktúrája; h. Ajánlatkérı által az Ajánlattevıtıl kért egyéb adatok; Egyéb: i. Az AXA Bank Europe SA. Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA. Törvényes képviselıje hiteldöntési folyamatában résztvevı személy tulajdonában álló vállalkozás nem vehet részt az ajánlaton; j. Nem vehet részt a pályázatban olyan cég, amely az Ajánlatkérı hitelezési tevékenysége során az Ajánlatkérınek értékbecslési, fedezetellenırzési vagy végrehajtási tevékenységet folytat(ott); k. Nem vehet részt a pályázatban olyan cég, mely az Ajánlatkérı hitelezési tevékenysége során az Ajánlatkérınek pénzügyi közvetítıi szolgáltatást nyújt/nyújtott; l. Az Ajánlattevı csak egy cég nevében adhat be pályázatot. (Amennyiben az ajánlatok elbírálása során fény derül arra, hogy az Ajánlattevı hasonló tulajdonosi, ill. érdekeltségi körbıl adott be pályázatot, az Ajánlatkérı az Ajánlattevı valamennyi pályázatát érvénytelennek tekinti.); m. Az Ajánlattevı a szerzıdéskötésig köteles az Ajánlatkérınek bemutatni az alábbi dokumentumokat: Valamennyi számlavezetı pénzintézettıl származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló - az ajánlat beadásának napjától visszafelé számított 30 napnál nem régebbi keltezéső nyilatkozat (másolati példány) az alábbi tartalommal: i. vezetett bankszámla száma, ii. mióta vezeti a gazdálkodó szervezet bankszámláját iii. a pályázó számláján az elmúlt egy évben volt-e sorban állás, inkasszó és ha volt, milyen mértékő iv. NAV igazolás a köztartozás-mentességérıl; v. az elmúlt három év mérlegbeszámolója; n. Az Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételre vonatkozó határidı lejártáig az ajánlati felhívást visszavonja, feltételeit módosítsa, az ajánlatok benyújtásának határidejét meghosszabbítsa, az eljárást indokolás nélkül érvénytelennek, ill. eredménytelennek minısítse attól Ajánlattevınként vagy egységesen a szerzıdéskötésig bármikor indokolás nélkül elálljon. Errıl az Ajánlatkérı az Ajánlattevıket az ajánlati felhívás közzétételével azonos módon tájékoztatja. Ilyen esetben az Ajánlattevık semmilyen költségmegtérítési vagy kártérítési igény támasztására vagy egyéb jogkövetkezmény alkalmazására nem jogosultak. o. A beérkezett ajánlatok befogadása és a tender sikeres lezárása sem jelent szerzıdéskötésre vonatkozóan ajánlati kötöttséget az Ajánlatkérı oldalán, tehát nem jár szerzıdéskötési kötelezettséggel az Ajánlatkérı részérıl. Az Ajánlatkérı döntésének indokáról nem köteles az Ajánlattevıket tájékoztatni. A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseket kérjük a címre küldeni! Budapest, május 31.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2013.(IX.9.) önk. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2009. 12. 15. Hatálybalépés: 2010. 01. 04. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének napjától a 2009. november

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéki Körzeti Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága a 99/2011.(09.28.) számú határozattal elfogadta,

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

A Szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítás: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva a XI/4/2012. (12.19.) számú Igazgatósági határozat alapján. Tartalom I. Bevezetés... 3 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2012. április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Berényi Lajos elnök), mint megrendelı (a továbbiakban:

Részletesebben