Budapest, február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2014. február"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA /2014. ELŐTERJESZTÉS a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről Budapest, február készítette: látta: jóváhagyta Brassói Sándor főosztályvezető dr. Halász Zsolt főosztályvezető-helyettes dr. Szatmári Ilona jogi referens Sipos Imre helyettes államtitkár Andrási Kata főosztályvezető Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár

2 1. Az egyeztetés alapadatai 2. Az egyeztetésben részt vevők E G Y E Z T E T É S I L A P honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: február 10. közigazgatási egyeztetés lezárása: február 14. államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt Miniszterelnökség Belügyminisztérium Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Külügyminisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Legfőbb Ügyészség észrevétele maradt fenn Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2

3 2.3. Társadalmi szervezetek Társadalmi szervezet Alapítványi, Egyesületi és Magániskolák Egyesülete Magyar Pedagógiai Társaság egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétel maradt fenn Szülők Egyesülete a Gyermekekért Független Pedagógus Fórum Gimnáziumok Országos Szövetsége Magyar Szakképzési Társaság Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma Magyarországi Szülők Országos Egyesülete Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája Hit Gyülekezete Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Magyar Rektori Konferencia 3

4 Pedagógusok Szakszervezete Országos Iroda Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Magyarországi Baptista Egyház Magyar Pünkösdi Egyház Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége A Tan Kapuja Buddhista Egyház Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége Közoktatási Intézmények Szakmai Egyesülete Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet 4

5 Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége Tanítók Egyesülete Közoktatási Szakértők Egyesülete Magyar Waldorf Szövetség Egyesület Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Országos Szlovák Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Szerb Országos Önkormányzat Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Bolgár Országos Önkormányzat Országos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Országos Roma Önkormányzat Országos Szlovén Önkormányzat Országos Ukrán Önkormányzat 5

6 Országos Örmény Önkormányzat Országos Ruszin Önkormányzat Könyvtárostanárok Egyesülete Nagycsaládosok Országos Egyesülete Hetednapi Adventista Egyház 6

7 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1 A miniszteri rendelet kiadásáról szóló előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az állam szeptember 1-jétől felmenő rendszerben garantálja az iskolák 1-8. évfolyamain tanulók térítésmentes (tartós) tankönyvekkel való ellátását, ezért az eddigiektől eltérő módon indokolt biztosítani a tankönyveket minden tanuló számára szeptember 20-án megjelent a köznevelési rendszer minőségi állami tankönyvekkel való ellátását célzó kormányzati intézkedésről szóló 1662/2013. (IX. 20.) Korm. határozat, ebben a Kormány úgy határozott, hogy ki kell alakítani az egységes elveken és követelményeken alapuló, nem piaci elven működő, állami feladatként ellátandó és központi irányítású köznevelési tankönyvfejlesztés és tankönyv-előállítás rendszerét. A Kormány más területekhez hasonlóan aktív, tevékeny szerepet vállal a felnövekvő nemzedék nevelésében-oktatásában. Az állami szerepvállalás és felelősségvállalás fokozott érvényesítésének érdekében az Országgyűlés december 17-én elfogadta a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvényt (a továbbiakban: Ntt.), valamint december 29-én a Magyar Közlönyben megjelent a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) annak érdekében, hogy takarékosabb és egységes elveken működő tankönyvellátási rendszer jöjjön létre. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 94. (1) bekezdés j) pontjában, valamint az Ntt. 5. (3) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás értelmében az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben határozza meg a tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárás részletes szabályait, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjét, továbbá a nevelési-oktatási program részeként jóváhagyott információhordozók és feladathordozók tankönyvvé nyilvánításának szabályait, ennek keretében különösen a) a tankönyv, a pedagógus-kézikönyv beleértve a nem nyomtatott formában megjelenő műveket is jóváhagyási eljárását, valamint beválásának vizsgálatát, a tankönyvjegyzék vezetését, elkészítését, összeállítását és nyilvánosságra hozatalát, a tankönyvvé nyilvánítás megszűnését, b) az iskolai tanulói tankönyvtámogatás elveinek, felhasználási szabályainak megállapítását, az országos és az iskolai tankönyvellátás és tankönyvrendelés szabályait, c) az egyházi jogi személy által szervezett, a nevelési-oktatási intézményben folyó hitoktatásban, iskolában folyó hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyvek jegyzékének összeállítását és közzétételét. A rendelettervezet a köznevelési rendszer megújításával összefüggésben az új kerettanterveknek megfelelő, új szemléletű tankönyvek kiadását is szolgálja A miniszteri rendelet kiadásáról szóló előterjesztés szükségességének okai Az Nkt. kihirdetését követően a köznevelés minden részterületét szabályoztuk illetve megújítottuk, figyelemmel a megnövekedett állami felelősségvállalásra és arra a jogalkotói 7

8 szándékra, hogy minden gyermek, tanuló számára az ország bármely települése vonatkozásában elsősorban az államnak kell a lehető legmagasabb szintű köznevelési feladatellátást megszerveznie. Mindezek alapján szükségessé vált, hogy az állam a köznevelési tankönyvpiaci szabályozási keretek helyett új szabályozási kereteket alkosson. Az Ntt. új alapokra helyezi a köznevelési tankönyvellátás egészét, állami felelősségként értelmezi a tankönyvek előállítását, a Korm. rendelet pedig rendelkezik az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a Kormány által rendeletben kijelölt testület, vagyis a Nemzeti Tankönyvtanács kijelöléséről, amely a legmagasabb állami garancia lesz majd a tankönyvek magas minőségére. (A megváltoztatott szabályozási rendben a tankönyvvé nyilvánítási eljárásra és a tankönyvjegyzék vezetésére kijelölt szerv, az Oktatási Hivatal szerepe nem módosult.) Az Ntt. és a Korm. rendelet január 1-jei hatályba lépését követően az iskolák és a tanulók tankönyvellátásának kiszámíthatósága, biztonsága érdekében új miniszteri rendelet formájában szükséges szabályozni a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjét, amiről eddig a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet előírásai rendelkeztek (a továbbiakban: tankönyvrendelet). A változások mindenképp szükségessé teszik a tankönyvellátás hatályos rendelet keretei közötti részletesebb, rendeleti szintű szabályozásának átalakítását, az új jogszabályokhoz történő igazítását. A jelenlegi kormányzati ciklus során 2013-ban már sor került a tankönyvellátást szabályozó új végrehajtási rendelet kiadására, tekintettel az Nkt. hatálybalépésére, valamint a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 2011 novemberében és 2012 júliusában történt módosítására. Az előterjesztésben szereplő új rendeletben célszerűnek látjuk megtartani azokat a rendelkezéseket, amelyeket kisebb pontokon igen, de lényegileg nem érint az Ntt. és a Korm. rendelet új szabályozása, így a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban már jól működő szakmai szempontrendszert, ami viszont kiegészült az Ntt. alapján bevezetésre kerülő pedagógus kézikönyvekre vonatkozó értékelési szempontrendszerrel. Nem érinti lényegileg az új rendelet az iskolai tankönyvellátás és a Könyvtárellátó fő feladatai megszervezésének szabályait, továbbá a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét sem, ez utóbbiról 2013-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium szekértőivel részéletes egyeztetéseket is folytattunk. A nemzeti köznevelés országos tankönyvellátását a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a Korm. rendeletben kijelölt Nemzeti Tankönyvtanács (a továbbiakban: Tanács) közreműködésével az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: intézet) látja el január 1-től kezdve. Lehetőség nyílik arra is az Ntt. szerint, hogy a miniszter úgynevezett kísérleti tankönyvfejlesztés keretében fejlesszen ki új tankönyveket, amelyek nyomdai előállítása az intézet közreműködésével történik. Az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) ugyanakkor tankönyvfejlesztési pályázatot is közzétehet más tankönyvkiadók részére annak érdekében, hogy olyan tankönyvi hiányterületeken, ahol az állam adott évben fennálló lehetőségei alapján nem fejleszt egyelőre tankönyvet, más kiadók tankönyvfejlesztései bekerülhessenek a köznevelés tankönyvellátásába. Arra is lehetőség van, hogy a miniszter a Tankönyvtanács javaslatára tankönyvi hiányterületeken az Ntt. 7. (2) bekezdés alapján tankönyvek kifejlesztésére felhívást tegyen közzé, és ily módon tankönyvkiadók tankönyvfejlesztésére és tankönyvvé nyilvánításra is sor kerülhet. Ezek miatt is indokolt a jelenleg hatályos tankönyvvé nyilvánítási eljárás fő szabályainak a megtartása, hiszen ezen esetekben is ellenőrizni kell az új tankönyvek szakmai megfelelőségét, annál is inkább, mert az állam teljes körűen felelősséget vállal január 1- jétől kezdve a teljes tankönyvfejlesztésért és ellátásért. Amennyiben a tankönyvellátás a 8

9 jövőben kizárólag az állami tankönyvfejlesztésért felelős szerv, vagyis az intézet révén valósul majd meg, akkor utólag akár deregulálhatóvá is válhatnak a rendeletből ezek a rendelkezések, azonban jelenleg a beépítésük feltétlenül indokolt. Az új rendelet meghatározza a tankönyvvé nyilvánítási, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárás lépéseit, az eljárási szabályokat, meghatározza a tankönyvvé, a pedagóguskézikönyvvé nyilvánítási eljárás folyamatát, nevesíti az abban közreműködőket, azok feladatait. Rendelkezik arról is, hogy az Ntt.-ben foglalt főszabály szerint az iskolai oktatás adott évfolyamához csak a tankönyvjegyzéken szereplő legfeljebb kettő tankönyv közül lehet majd rendelnie az iskolának. Fontos garanciális szabályként az Ntt. 3. (10) bekezdés alapján beépítésre kerül az az új elem is, ami a fenntartó egyetértéséhez köti az iskola tankönyvválasztását. Ezzel garantálható, hogy az iskola, továbbá a fenntartója között az állami támogatás igénylése és felhasználása vonatkozásában együttműködés és közös felelősségvállalás jöhessen létre. Rendelkezik továbbá a Nemzeti Tankönyvtanács, a Szakképzési Tankönyv és Taneszköztanács feladatiról, továbbá a vak és gyengénlátó tanulók tankönyvellátásáról, meghatározza a hit-és erkölcstanoktatásban az egyházi jogi személy által alkalmazásra kerülő tankönyvekkel kapcsolatos szabályokat. A rendelet eleget tesz az Nkt-ban és az Ntt-ben meghatározott felhatalmazó rendelkezéseknek. A jogszabályi változások számossága és a tankönyvellátás szükségszerű változásai megalapozzák egy új jogszabály kiadását a korábbi rendelet pozitívumainak megtartásával Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A szabályozási javaslat törvényben meghatározott közfeladat hatékonyabb ellátására irányul. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. jogalkotás Az új miniszteri rendelet kiadása a Nkt. és az Ntt. felhatalmazó rendelkezései alapján szükséges, összefügg a nemzeti köznevelési rendszer működésének, szakmai támogatásának és finanszírozásának megújításával egyéb intézkedés Jelen rendelet hatálybalépését követően meg kell erősítenie a miniszternek, hogy mely tantervi területekre szükséges nem az intézet által kiadott tankönyvet fejleszteni és a miniszter nyilvános tankönyvfejlesztési felhívását mielőbb közzé kell tennie, ezt követően az Oktatási Hivatalnak gondoskodnia kell majd az így beérkező kérelmek befogadásáról és más tankönyvvé nyilvánított tankönyvek tankönyvjegyzékre vételéről, figyelemmel arra, hogy tantárgyanként, szakképzési modulonként már csak legfeljebb kettő tankönyv lesz majd felvehető a tankönyvjegyzékre. 9

10 2.3. alternatívák A rendeletnek nincs alternatívája. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés összhangban van a Nemzeti Együttműködési Programjában a köznevelés megújítására vonatkozóan megfogalmazott célokkal. Az előterjesztés a köznevelés tankönyvellátásának hatékonyabb, szakszerűbb működését támogatja. 4. Előzmények, kapcsolódások A javasolt intézkedés a köznevelési rendszer minőségi állami tankönyvekkel való ellátását célzó kormányzati intézkedésről szóló 1662/2013. (IX.20.) Korm. határozathoz kapcsolódik. Más folyamatban lévő kormány-előterjesztéssel nem mutat összefüggést. Az Ntt. és a Korm. rendelet december végi kihirdetését követően a miniszternek, a köznevelésben alkalmazott szakmai tankönyvek tekintetében a szakképzésért felelős miniszterrel egyetértésben rendelkeznie kell a nemzeti köznevelési tankönyvellátás részletszabályairól, tekintettel a 2014/2015-ös tanév állami felelősséggel ellátandó tankönyvellátási feladataira. 5. Európai uniós kapcsolódások A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a az Oktatási Hivatal által koordinált szakértői tevékenység az Európai Unió joga értelmében a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv és annak horizontális jellegű intézkedéseit a hazai jogba átültető, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény hatálya alá eső tevékenységnek- szolgáltatásnak - minősül. 6. Társadalmi egyeztetés A társadalmi egyeztetésbe az előterjesztés egyeztetési lapja 2.2. pontjában megjelölt, valamint a 2.3. pontban foglalt egyeztető partnereket javasoljuk bevonni. 7. Vitás kérdések 10

11 Melléklet a /2014. számú előterjesztéshez /2014. (..) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény 5. (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzési tankönyvek és az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. c) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: I. FEJEZET A TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS, PEDAGÓGUS-KÉZIKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény (a továbbiakban: Ntt.) 1. (1) bekezdésében meghatározott természetes és jogi személyekre. (2) Könyvet az Ntt.-ben és az e rendeletben meghatározott részletes szabályok szerint lehet tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítani. (3) Az elektronikus úton rögzített (digitális) tananyag (a továbbiakban: digitális tananyag) jóváhagyására a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket a 22. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 2. Az eljárás megindítása 2. (1) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárás kérelemre indul. (2) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási kérelmet a) a b) pontban meghatározott eltéréssel az Ntt. 3. (3) bekezdésében meghatározottak (a továbbiakban: kérelmező) nyújthatják be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal), b) a könyvkiadást folytató jogi személy ide nem értve az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv feladatait ellátó Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet (a továbbiakban: intézet) az Ntt. 7. (2) bekezdése szerinti nyilvános felhívás esetén nyújthatja be. (3) A kérelmet írásban, papír alapon és a Közoktatási Információs Iroda adatkezelője által működtetett elektronikus rendszer alkalmazásával lehet benyújtani. A kérelem az adott könyv tankönyvvé vagy pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítására irányulhat. 11

12 (4) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási kérelemhez csatolni kell: a) az 1. mellékletben meghatározott adatokat, valamint az 5. -ban szabályozott eljárások kivételével a kiadói-szerkesztői jelentést, amely a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánításra benyújtott könyv vonatkozásában a könyv tartalmi vonatkozásait meghatározó kerettanterv tananyagának tanévhez igazodó felosztását tartalmazza, b) azt a könyvet, amelynek tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítását kérik, c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog a könyv teljeskörű felhasználási jogaival, d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a könyv tartalmaz-e átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt, és amennyiben tartalmaz, akkor a nyilatkozatnak ki kell terjednie arra is, hogy a kérelmező a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog az átvett szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival, valamint e) a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást. (5) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási kérelemnek a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mellékleteit kettő, a (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti mellékleteit egy példányban kell benyújtani. (6) Az eljárás tartama alatt a benyújtott könyvet a 9. (1) bekezdésben meghatározott eset kivételével a kérelmező sem tartalmában, sem kivitelében nem változtathatja meg. (7) Az e -ban foglaltakat nem kell alkalmazni azon tankönyv esetében, amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre, tantárgyra az Ntt. 3. (1) bekezdés b) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) választott ki. (8) Az Ntt. 3. (1) bekezdés b) pontja szerinti tankönyvek, pedagógus-kézikönyvek esetén a pályázat elbírálása során kell az e rendeletben foglalt, a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási szakmai követelmények teljesítéséről meggyőződni. (9) Az 1., 7., 10. -ban, valamint a 11. (2)-(4) bekezdésében foglaltak kivételével az I. Fejezetben foglaltakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a tankönyvet a miniszter kezdeményezésére az Ntt. 3. (1) bekezdés c) pontja alapján fejlesztették ki. 3. A könyv különböző kötésmódban megjelenő változatainak tankönyvvé, pedagóguskézikönyvvé nyilvánítása iránt külön kérelmet kell benyújtani. A kérelmek egyidejűleg is benyújthatóak, amelyekért a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 4. (1) Ha a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet tartalmában vagy kötésmódja és borítója kivételével kivitelében megváltoztatták, ide nem értve az 5. (7) szerint egybeszerkesztett könyveket, a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárást ismételten le kell folytatni az igazgatási szolgáltatási díj újbóli megfizetését követően. (2) E rendelet alkalmazásában nem jelenti a könyv tartalmi változtatását a benne szereplő helyesírási és nyomdahibáknak, továbbá a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás ideje alatt megváltozott tényeknek, adatoknak a tankönyv, pedagógus-kézikönyv adott oldalain történő javítása, feltéve, hogy a javítás miatt nem változik meg a lapok számozása, és 12

13 a javításról készült jegyzéket a kérelmező ellenszolgáltatás nélkül megküldi a hivatalnak és azoknak az iskoláknak, amelyek az adott tankönyvből, pedagógus-kézikönyvből a javítás évét megelőző három évben rendeltek. 5. (1) Ha a jogosult a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás ideje alatt a könyv felhasználási jogait másnak átengedi, erről a hivatalt a jogok átengedésétől számított harminc napon belül értesíti. (2) A tankönyvvé nyilvánítás folyamatossága érdekében az új jogosultnak a jogok átengedésétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerint befizetett igazgatási szolgáltatási díj igazolásával együtt kérelmet kell benyújtania. A kérelemhez csatolni kell az új jogosult kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a) a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet ide nem értve a tankönyv, pedagógus-kézikönyv borítójának és impresszumának a megváltoztatását sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg, b) a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás időtartamára az új jogosult kérelmező rendelkezik a könyv kiadói szerződésben rögzített felhasználási jogaival, c) a tankönyv, pedagógus-kézikönyv tartalmaz-e átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt, és amennyiben tartalmaz, a nyilatkozatnak ki kell terjedni arra is, hogy a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás időtartama alatt az új jogosult kérelmező folyamatosan rendelkezni fog az átvett szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival, d) a tankönyv, pedagógus-kézikönyv megfelel az e rendeletben meghatározott technológiai feltételeknek. (3) A kérelmezőnek a hivatalhoz kérelmet kell benyújtania, ha a jóváhagyott tankönyvben, pedagógus-kézikönyvben a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban a szakértők által feltárt, helyesírási és nyomdahibának nem minősülő hibákat javítani kívánják. A tankönyvben, pedagógus-kézikönyvben az adott eljárásban kizárólag a szakértők által feltárt hibákat lehet javítani. A kérelemhez a hibák jellegétől, mennyiségétől függően csatolni kell a) a könyv javított részeit, oldalait vagy a javított könyvet annyi példányban, ahány szakértő ajánlást tesz a feltárt hiba javítására, b) a 2. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, c) a javítások tételes felsorolását, továbbá d) nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet a javításokon túl sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg. (4) A javítás tényét a benyújtott tankönyvben, pedagógus-kézikönyvben fel kell tüntetni. (5) Kérelmet kell benyújtania a hivatalhoz a kérelmezőnek abban az esetben is, ha a jóváhagyott tankönyv, pedagógus-kézikönyv borítóját vagy kötésmódját megváltoztatják, kivéve, ha az (1) bekezdésben foglaltak alapján az impresszum vagy a borító a kiadó személyében bekövetkezett változás miatt változott meg. (6) A kérelemhez csatolni kell 13

14 a) a megváltoztatott borítójú tankönyv, pedagógus-kézikönyv esetében az eredeti és a megváltozott borítót PDF formátumban elkészítve, kinyomtatva papír alapon egy példányban, a megváltoztatott kötésmódú tankönyv, pedagógus-kézikönyv esetében az eredeti és a megváltozott könyvet egy példányban, továbbá mindkét esetben a 2. melléklet szerinti igazgatási díj befizetéséről szóló igazolást, valamint a nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet a kötésmódon vagy a borítón kívül sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg; a változtatás tényét a benyújtott tankönyvben, pedagógus-kézikönyvben fel kell tüntetni, b) amennyiben a tankönyv, pedagógus-kézikönyv borítója, kötésmódja kizárólag a (2) bekezdésben foglaltak miatt változott meg: ba) a megváltoztatott borítójú tankönyv, pedagógus-kézikönyv esetében az eredeti tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet, bb) kizárólag PDF formátumban a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet, bc) a 2. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, továbbá bd) az új jogosult nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet a kötésmódon vagy a borítón és az impresszumon kívül sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatta meg. (7) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánításának időtartama alatt a felhasználási jog 2. (2) bekezdés szerinti tulajdonosa jogosult a tulajdonában álló egyes tankönyvek egy tankönyvvé történő egybeszerkesztésére. (8) Ha az egybeszerkesztés során az annak alapjául szolgáló külön-külön tankönyvvé nyilvánított tankönyvek tartalmához képest az új tankönyv a) tartalma érdemben nem módosult, továbbá b) ára nem haladja meg a miniszter által évenként október 1-jéig rendeletben meghatározott legmagasabb fogyasztói árat (a továbbiakban: árkorlát), a jogosult erre irányuló kérelmére a hivatal külön tankönyvvé nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül a tankönyvet a tankönyvjegyzékre felveszi. (9) A (7) bekezdés alapján egybeszerkesztett új tankönyv tankönyvvé nyilvánításának időtartama nem haladhatja meg az alapul szolgáló tankönyvek közül a legkorábban lejáró tankönyv tankönyvvé nyilvánítási engedélyében meghatározott időpontot. 3. A kérelmek elbírálásának rendje 6. Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a hivatal legfeljebb huszonöt napos határidő kitűzésével szakértőket rendel ki a benyújtott könyv véleményezésére. A 3. -ban, valamint az 5. (3) és (5) bekezdésében szabályozott eljárás esetén legalább egy szakértőt kell kirendelni. 7. (1) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell, hogy a könyv a) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) felhatalmazása alapján kiadott Nemzeti alaptanterv rendelkezéseinek megfelelően alkalmas-e az adott műveltségi terület, tantárgy tananyagtartalmának oktatására, továbbá pedagógus- 14

15 kézikönyv esetén a tananyagtartalmak és fejlesztési feladatok iskolai oktatásának szakmódszertani támogatására, tartalmilag követi-e a megnevezett kerettantervet, b) biztosítja-e a szaktudományok megfelelő szintű, tudományos, hiteles, tárgyilagos feldolgozását, c) biztosítja-e az ismereteknek, fejlesztési feladatoknak az érintett tanulói korosztályoknak megfelelő pedagógiai módszerekkel történő közvetítését, továbbá pedagógus-kézikönyv esetén az adott tantárgyhoz kapcsolódó pedagógiai-szakmódszertani támogatást, tartalmaz-e részletes bibliográfiai hivatkozást, d) nyelvezete, közérthetősége, stílusa megfelel-e az e rendeletben foglaltaknak, e) technológiai kivitelezése megfelel-e az esztétikai (tipográfia, grafikai szerkesztés, színdinamika), egészségügyi (betűméret, könyvsúly, könyvméret, nyomdafesték) követelményeknek, f) technológiai kivitelezése alkalmas-e a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás időtartama alatt történő felhasználásra. (2) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell továbbá, hogy a könyv alkalmas-e a) a tankönyv előállításának alapjául szolgáló, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: kerettantervi rendelet) alapján kiadott vagy jóváhagyott kerettantervek tananyagtartalmának a kerettantervben meghatározott időkeretben történő elsajátítására abban az esetben, ha kiadásra vagy jóváhagyásra került kerettanterv az adott könyv által lefedett pedagógiai szakaszra, továbbá pedagógus-kézikönyv esetén támogatja-e szakmai iránymutatással az időkeretek megtartását, b) a tantárgyi, műveltségi területi követelmények elsajátítására az adott iskolatípusban és évfolyamon, továbbá pedagógus-kézikönyv esetén a követelményekre vonatkozó előírásoknak a tanulói fejlesztés céljából történő a támogatására, ba) a nemzetiségi nevelést-oktatás esetén a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló rendeletben foglaltak megvalósítására, bb) a két tanítási nyelvű iskolai oktatás esetén a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvéről szóló rendeletben foglaltak megvalósítására, bc) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló rendeletben foglaltak megvalósítására, bd) az alapfokú művészeti iskolában az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló rendeletben meghatározottak szerint a művészeti ismeretek közvetítésére, c) szakképzési tankönyv esetén, amennyiben szakképzési kerettanterv kiadásra került, az abban meghatározottak szerint a szakmai vizsgára történő felkészítésre, továbbá d) középiskolai tankönyv esetén az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló rendeletben foglalt egyes tantárgyakhoz rendelt részletes vizsgakövetelményekre való felkészítésre. (3) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárás során a vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a) a könyv 15

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök Tartalomjegyzék 60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Részletesebben

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014.

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. 1 1. Iskolai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályok kivonata 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 1 A magyar társadalom hosszú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl 29870 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 177. szám Az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

1 A rendelet a 14. (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2009. szeptember 2. napjával.

1 A rendelet a 14. (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2009. szeptember 2. napjával. 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben