FiiggetJen Konyvvizsgal6i Jelentes a Magyar Export-Import Bank Zrt evi eves beszamol6jar61 es iizleti jelenteserol

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FiiggetJen Konyvvizsgal6i Jelentes a Magyar Export-Import Bank Zrt. 2013. evi eves beszamol6jar61 es iizleti jelenteserol"

Átírás

1 FiiggetJen Knyvvizsgal6i Jelentes a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt evi eves beszaml6jar61 es iizleti jelenteserl

2 Tartalmjegyzek I. Filggetlen K6nyvvizsgal6i lelentes II. Eves beszaml6 Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszit6 melleklet III. Ozleti jelentes

3 KPMG Hungaria Kft. Vaci lit 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) Internet: kpmg.hu Ftiggetlen knyvvizsgali jelentes A Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt. reszvenyesenek Az eves beszamlrl kesztilt jelentes Elvegeztiik a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt. (tvabbiakban "a Tarsasag") mellekelt 213. evi eves beszami6janak a knyvvizsgalatat, amely eves beszami6 a 213. december 31-i frdul6napra eikeszftett meriegb6i melyben az eszkzk es frrask egyez6 vegsszege M Ft, a merleg szerinti eredmeny 59 M Ft nyereseg -, es az ezen idpnttal vegz6d6 eyre vnatkz6 eredmenykimutatasb61, valamint a szamviteli plitika meghatarz6 elemeit es az egyeb magyaraz6 infrmaci6kat tartalmaz6 kiegeszit mellekletb6i all. A vezetes felelossege az eves besziun/cjert A vezetes feiel6s ennek az eves beszaml6nak a magyar szamviteli torvenyben fgiaitakkai sszhangban torten6 eikesziteseert es val6s bemutatasaert, valamint az lyan beis6 kntrllkert, ameiyeket a vezetes sztiksegesnek tart ahhz, hgy Iehet6ve valjn az akar csalasb6i, akar hibab61 ered6 Ienyeges hibas allitaskt6i mentes eves beszaml6 elkeszitese. A knyvvizsgal6 felelssege A mi feie16ssegtink ennek az eves beszami6nak a velemenyezese knyvvizsgalatunk alapjan. Knyvvizsgalatunkat a magyar Nemzeti Knyvvizsgalati Standardkkal es a knyvvizsgalatra vnatkz6 - Magyarrszagn ervenyes - torvenyekkel es egyeb jgszabaiykkai sszhangban hajtttuk vegre. Ezek a standardk megkveteiik, hgy megfeieijtink az etikai kvetelmenyeknek, valamint hgy a knyvvizsgalatt ugy tervezzuk meg es hajtsuk vegre, hgy ke1l6 biznyssagt szerezztink arr6i, hgy az eves beszami6 mentes-e a Ienyeges hibas allitaskt61. A knyvvizsgalat magaban fgiaija lyan eljarask vegrehajtasat, ameiyek ceija knyvvizsgalati biznyitekt szerezni az eves beszaml6ban szerepl6 sszegekr6i es kzzeteteiekr61. A kivaiaszttt eijarask - beleertve az eves beszaml6 akar csalasb6i, akar hibab6i ered6, lenyeges hibas ailftasai kckazatainak felmereset is - a mi megiteiesilnkt6i fliggnek. A kckazatk ilyen felmeresekr az eves beszami6 gazdaikd6 egyseg aitaii eikeszitese es vai6s bemutatasa szempntjab6i relevans beis6 kntrllt azert merlegeljilk, hgy lyan knyvvizsgalati eljaraskat tervezzilnk meg, ameiyek az ad tt krillmenyek kztt megfelei6ek, de nem azert, hgy a gazdaikd6 egyseg bels kntrlljanak hateknysagara vnatkz6an velemenyt mndjunk. A knyvvizsgalat magaban fgialja tvabba az alkaimaztt szamviteli plitikak megfeiei6segenek es a vezetes altai keszitett szamviteli becsiesek esszerilsegenek, valamint az eves beszaml6 atfg6 prezentalasanak ertekeleset. Meggy6z6desilnk, hgy a megszerzett knyvvizsgalati biznyitek elegend6 es megfelel6 alapt nyujt knyvvizsgal6i velemenyilnk megadasahz. Ve!emeny Velemenyilnk szerint az eves beszaml6 megbfzhat6 es vai6s kepet ad a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt december 31-en fennall6 vagyni es penzugyi helyzeterl, valamint az ezen id6pnttal vegz6d6 eyre vnatkz6 jvedelmi helyzeterl a magyar szamviteli torvenyben fgialtakkai sszhangban. Az tizleti jelentesrl kesztilt jelentes Elvegeztilk a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt. mellekelt 213. evi ilzleti jelentesenek a vizsgalatat. A vezetes feiel6s az tizieti jelentesnek a magyar szamviteli trvenyben fgialtakkai sszhangban torten elkesziteseert. A mi felel6ssegtink ezen tizleti jelentes es az ugyanazn tizleti eyre vnatkz6 eves beszami6 sszhangjanak megitelese. Az tizleti jelentessel kapcslats munkank az tizleti jelentes es az eves beszaml6 sszhangjanak megitelesere krlatz6dtt es nem tartalmazta egyeb, a Tarsasag nem auditalt szamviteli nyiivantartasaib6iievezetett infrmaci6k attekinteset. Velemenytink szerint a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt evi tizieti jelentese a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt evi eves beszaml6janak adataival sszhangban van. KPMG f-iungfina Kft a Hunga~lan ty cmpany and a f :he KPMG netwrk f Independent member firms affli's:ed KPMG 'nternatina! Cperative (";(PMG,nternatlnal"L a entity Cmpany reglstr3tlog 8udapest, F6varsl TrvenYSZ8K Cegbirsaga, : :

4 Jelentes egyeb kvetelmenyeknek val6 megfelelesrl ElvegeztUk a Magyar Exprt-Imprt Bank lrt. (tvabbiakban "a Bank") a Magyar Allam altai keszfizetoi kezesseggel fedezett, kzpnti kitsegvetes terhere vallalt, az exprtcelu garancialigyletekbl ad6d december 31-i frdul6napra vnatkz6, be nem valttt kotelezettsegeinek (tvabbiakban "Ktelezettsegek") az egyes minsitesi kateg6riakba srit allmanyait tartalmaz6, a Kiegeszit melleklet VI.I. pntjaban talalhat6 kimutatasnak (tvabbiakban "Kimutatas") a knyvvizsgalatat. A vezetes felelssege a kimutatasert A Bank vezetese felels a KOtelezettsegeknek a Magyar Exprt-Imprt Bank Reszvenytarsasag es a Magyar Exprthitel Biztsft6 Reszvenytarsasag kzpnti kltsegvetessel torten elszamlasanak reszletes szabalyair61 sz616 16!1998.(V.2.) PM rendeletben (tvabbiakban "PM rendelet") fglaltak szerinti minsfteseert, a Ktelezettsegek egyes minsitesi kateg6riakba srit allmanyait tartalmaz6 Kimutatas elkeszitesert es val6s bemutatasaert, valamint az lyan bels kntrllert, amelyet a vezetes szliksegesnek tart ahhz, hgy lehetve valjn az akar csalasb61, akar hibab61 ered lenyeges hibas aiiitaskt61 mentes minsites es Kimutatas elkeszitese. A knyvvizsgal6 felelossege A mi felelssegunk, hgy knyvvizsgalatunk alapjan velemenyt mndjunk arr61, hgy a Bank a Ktelezettsegeket a PM rendelettel sszhangban minsitette-e, es hgy a Kimutatas a KOtelezettsegek egyes minsitesi kateg6riakba srlt allmanyait val6san mutatja-e be. Knyvvizsgalatunkat a Magyar Knyvvizsgal6i Kamara altai kiadtt magyar Nemzeti Knyvvizsgalati Standardk es a knyvvizsgalatra vnatkz6 Magyarrszagn ervenyes - torvenyek es egyeb jgszabaiyk alapjan hajtttuk vegre. Ezek a standardk megkvetelik, hgy megfeleljlink az etikai kvetelmenyeknek, valamint hgy a knyvvizsgalatt ugy tervezzuk meg es hajtsuk vegre, hgy kell biznyssagt szerezzunk arr61, hgy a Kimutatas nem tartalmaz lenyeges hibas allitaskat. A knyvvizsgalat magaban fglalja lyan eljarask vegrehajtasat, amelyek celja knyvvizsgalati biznyitekt szerezni a Kimutatasban szerepl sszegekrl es kzzetetelekrl. A kivalaszttt eljarask, beleertve a Kimutatas akar csalasb61, akar hibab61 ered lenyeges hibas allftasai kckazatainak felmereset is, a mi megitelesunktl fliggnek. A kckazatk ilyen felmeresekr a Kimutatas gazdalkd6 egyseg aitali elkeszitese szempntjab61 relevans bels kntrllt azert merlegeljuk, hgy lyan knyvvizsgalati eljaraskat tervezzlink meg, amelyek az adtt krulmenyek kztt megfelelek, de nem azert, hgy a gazdalkd6 egyseg bels kntrlljanak hateknysagara vnatkz6an velemenyt mndjunk. A knyvvizsgalat magaban fglalja az alkalmaztt szamviteli plitikak megfelelsegenek es a vezetes szamviteli becslesei esszerusegenek, valamint a Kimutatas atfg6 prezentalasanak az ertekeleset is. Meggyzdeslink, hgy a megszerzett knyvvizsgalati biznyftek elegend es megfelel alapt nyujt knyvvizsgal6i velemenylink megadasahz. Ve!emeny VelemenyUnk szerint a Bank a Magyar Allam altai keszfizeti kezesseggel fedezett, kzpnti kltsegvetes terhere vallalt, az exprtcelu garancialigyletekbl ad6d december 31-i frdul6napra vnatkz6, be nem vaittt KOtelezettsegeket minden lenyeges szempntb61 a PM rendelettel sszhangban minsitette, es a Kimutatas a Ktelezettsegek egyes minsitesi kateg6riakba srlt allmanyait minden lenyeges szempntb61 val6san mutatja be. Budapest, 214. majus 19. KPMG Hu.~aria Kft. Nyilva t~' i szam: 22 ~/',,\ Ag6cs Gabr Partner. Kamarai tag ki5n,vvvizsgcil6 Nyilvantartasi szam: 56

5 MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT. MERLEG (adatk mll1l6 frimbanj Tetel megnevezese ESZKOZOK (AKTiV AK) 1. PENZESZKOZOK 2. ALLAMPAPIROK a. frgatasi celu b, befektetesl celu 3. HITEUNTEZETEKKEL SZEMBENI KOVETELESEK a, IMra sz616 b, egyeb kbveteles penzogyi szlgaltatasb61 ba) even beloli lejaratu ebbal - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben - MNB-vel szemben bb) even luli lejaratu ebbal - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben - MNB-vel szemben c, befektetesi szlgaltatasb61 4.GYFELEKKELSZEMBENIKOVETELESEK a, penzogyi szlgaltatasb61 aa) even beloli lejaratli ebbal - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben ab) even luli lejaratli ebbal - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben b, befektetesi szlgaltatasb61 5. HITELVISZONYT MEGTESTESITO ERTEKPAPiROK, BELEERTVE A ROGZITETT KAMATOzAsUAKATIS a, helyi bnkrmaynzatk es egyeb allamhaztatasi szerv.altal kibcsattt ertekpapirk ( ide nem ertve az allampapirkat) aa) frgatasi celu ab) befektetesi celu b, mas kibcsat6 altai kibcsattt ertekpapirk ba) frgatasi celu ebbal kapcslt vallalkzassal szmben egyeb reszsedesi visznyban leva valialkzjssal szemben - visszavasarlt sajat kibcsatasu bb) befektetesi celli ebbal kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben - visszavasarlt sajat kibcsatasu 6. RESZVENYEK ES MAs VALTz6 HOZAMU ERTEKPAPiROK a, reszvenyek, reszesedesek frgatasi celra ebbal - kapcsit vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben b, valtzq hzamu ertekpapirk 7. RESZVENYEK, RESZESEDESEK BEFEKTETESI CELRA a, reszvenyek reszesedesek befektetesi celra ebbal - hitelintezetekben leva reszesedes b, befekletesi celu reszvenyek, reszesedesek ertekhelyesbitese ebbal hitelintezetekben leva reszesedes 8. RESZVENYEK, RESZESEDESEK KAPCSOL T VALLALKzAsBAN a, reszvenyek, reszesedesek befektetesi celra ebbal - hitelintezetekben leva reszesedes b, befektetesl celu reszvenyek, reszesedesek ertekhelyesbitese ebbal - hltelintezetekben leva reszesedes 1, ,734 1,998 25,734 1, , , , ,26 117,45 96,996 15,727 64,822 1,221 64,822 1,221 28,675 32,578 $6,147 67, Budapest, 214. majus 19. A vallalkzas kepviselaje

6 MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT. MERLEG (adatk mil1i6 7rintban) Tetel megnevezese 9. IMMATERIALIS JAVAK a, immaterial is Javak b. immatenalis javak ertekhelyesbftese 1. TARGYI ESZKOZOK a, penzugyi es befektetesi szlgaltatasi celd targyi eszk6z6k aa) ingatlank ab) muszaki berendezesek, gepek, felszerelesek, jarmuvek ac) beruhazask ad) beruhazaskra adtt ellegek b, nem k6zvetlenul penzugyi es befektetesi szlgaltatasi celd targyi eszk6z6k c, targyi eszkbz6k ertekhelyesbitese 11. SAJA T RESZVENYEK 12. EGYEB ESZKOZOK a, keszletek b, egyeb k6vetelesek ebbel kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leve vallalkzassal szemben 13. AKTIV IDaBELI ELHATAROLASOK a, bevetelek aktiv idebeli elhatarlasa b, k6ltsegek, rafrditask aktiv idebeli elhatarlasa c, halaszttt rafrdftask ESZKOZOK (AKTIV.A.K) OSSZESEN EBBOL: - FORGOESZKOZOK(1 +2.a+3.c+3.a+3.ba+4.aa+4.b+5.aa+5.ba+6.a+6.ba BEFEKTETETT ESZKOZOK(2b+3bb+4ab+5ab+5bb+6bb ) ,759 8,221 1,759 8,22 2,375 2, ,4 1,524 16, ,712 4, , , ,37 218,738 Budapest, 214. majus 19 A vallalkzas kepvisel6je

7 MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT. MERLEG (adatk mlilic frinttan) Tetel megnevezese FORRAsOK (PASSZiVAK) 1. HITEL!NTEZETEKKEL SZEMBENI KOTELEZETTSEG a, latra sz616 kbtelezettsegek b. meghatarztt idre lekbt6tt, penzligyi szlgaltatasb61 ad6d6 kbtelezettseg ba) even bellili lejaralu ebbl - kapeslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben - MNB-vel szemben bb) even tuli lelaratu ebbl - kapcslt vallalkzassal szemben egyeb reszesedesi visznyban lev vailalkzassal szemben - MNB-vel szemben, befektetesi szigaltatasb61 ebbl - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzassal szemben 2. OGYFELEKKEL SZEMBENI KOTELEZETTSEG a, takarekbetetek aa) latrasz616 ab) even belli Ii lejaratu ae) even tuli lejaratu b, egyeb ktelezettsegek penzugyi szlgaltatasb61 ballatrasz616 ebbl: - kapeslt vallalkzassal szemben egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben bb) even beluli lejaratu ebbl - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban lev valialkzassal szemben be) even tuli lejaratu ebbal: - kapcslt vallalkzassal szemben egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzassal szemben c, befektetesi szlgaltatasb61 3. KIBOCS.A.TOTT ERTEKPAPIROK MIATT FENNALLO KOTELEZETTSEG a, kibcsattt ktvenyek aa) even bellili lejaratu ebbl:. kapcslt vallalkzassal szemben egy6b reszesedesi visznyban leva vaflaikzassal szemben ab) even tuli lejaralu ebbl - kapcslt val!alkzassal szemren - egy6b reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben 4. EGYEB KOTELEZETTSEGEK a, even bellili lejaratu ebbl - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben b, even tuli lejaratu ebbl - kapcslt valialkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzassal szemben 5. PAsszfv IDOBEL! ELHATAROLASOK a, bevetelek passziv idbei! eihatarlasa b, kltsegek, rafrdftask passziv id6beii elhatarlasa C, halaszttl bevetelek 127, , , ,791 2,759 4,769 16,969 93,22 ' 9,811 9,811 9,811 ' 11, ,599 11, , , , ,466 4,733 9,76 2,226 1,428 2,57 7,648 Budapest, 214. majus 19. A vallalkzas kepvise!aje

8 MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. MERLEG (adatk mllli6 frintban) Tete I megnevezese 6. eel TART AlEKOK a, celtartalek nyugdijra es vegkieiegitesre b, kckazati ce!tartalek fugg6 es biz(s Uv6beni) ktelezettsegekre c, altalans kckazati celtartalek d, egyeb cel(artaiek 7. HATRASOROlT KOTElEZETTSEGEK a, aiarendelt klcsnt6ke ebb61 - kapcslt vallaikzassal szemben - eqyeb reszesedesi visznyban lev6 vallalkzassal szemben b, szvetkezeti frmaban mokbd6 hitelintezetnel a tag k mas vaqyni hzzajarulasa c, egyeb hatrasrlt ktelezettseg ebb61: kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben 8, JEGYZETT TOKE 9. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE ( - ) 1. TOKETARTAlEK a, a reszveny, reszesedes neverteke es kibcsatasi erteke kztti kolnbzet (azsi6) b, egyeb 11. AlTALANOS TARTALEK 12. EREDMENYTARTALEK +/- 13. LEKOTOTT T ART AU:~K 14.ERTEKElESITARTALEK 15. MERLEG SZERINTI EREDMENY +/- FORRAsOK 6SSZESEN EBB6L: - ROVID LEJARA TU KOTELEZETISEGEK ( 1.a+1.ba+1.c+2.aa+2ab+2.ba+2.bb+2.c+3.aa+3.ba+3.ca+4a) _ HOSSZU LEJARATU KOTELEZETISEGEK ( 1.bb+2ac+2.bc+3.ab+3.bb+3.cb+4.b+7) - SAJAT T6KE ( / /-15 ) ,1 1, ,31 7, ,712 4,352 21,76 53,46 217, ,621 17,793 18,288 EbbOl ai/ami kezesseggel val/alt garanciak Jv6beni k6telezettsegek Jvbeni k6vetelesek FOgg6 kamatk 88,278 22,55 25,47 14,86 94,549 83,984 93,829 8, ,52 Budapest, 214. majus 19. A vallalkzas kepviselaje

9 MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EREDMENYKIMUT AT As (acat;'; rr:ii!io fr'nt:an) Kaptt kamatk es kamatjeliegg bevetelek a, r6gzitett kamatzasu hlteivrsznyt megtestesft6 ertekpap:rk utan K8P,:)tt Uar6) ecb6! 1<8.:Jcsit v8!!alkczasti egyed reszesedes! 'Jlszcnyban :ev vai!a1kz8stl b, egyeb r<aptt '<ama:k es beve:elek ebbi: - ka~csclt vajalkz3sti egyeb reszesedesl visz~yban leva vallaikzast61 2. Fizetett kamatk lis kamatjellegg rafrditask ebbl. kapslt valialkzasnak egyeb reszesedesi visznyban!ev vallaikz8snak KAMATKULONBOZET (1 2) 3. Bevetelek ertekpapfrkb61 a, bevetelek frgatasi cedu reszve~yekbcl. reszesedesekbl (sztalek. reszesedes) b, bevetelek kapsit vai!alkzasban lev reszesedesekbl (sztaiek, reszesedes) c, bevetelek egyeb reszesedesekbl (sztalek, reszesedes) 4. Kaptt Uar6) jutalek- es dijbevetelek a, egyeb penzogyi szlga!tatas beveteleibl ebbl:. kapcslt vallalkzast61 egyeb reszesedesi visznyban leva valla;kzast61 b, befektetesi szigaltatask beveteleibl (kiveve a kereskedesi tevekenyseg beveteiet) ebbl. kapcslt vailalkzast61 egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzast61 5. Fizetett (fizetend) jutalek- es dfjrafrdftask a, egyeb penzogyi szlgaltatas IMrditasaib61 ebbi. kapcs!t vallalkzasnak egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzasnak b, befekletesi szigaltatask rafrditasaib61 (kiveve a kereskedesi levekenyseg rmrdita! ebbt. kapcslt vallalkzasnak egyeb reszesedesi visznyban lev valiaikzasnak 6. Penzugyi muveietek nett6 eredmenye ( 6.a-6.b+6.c-6.d ) a, egyeb penzdgyi sz!galtatas beveteleibi ebbl. kapcslt vallalkzast61 egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzast61 b, egyeb penzogyi szlgaltatas rmrditasaib61 ebb!. kapcslt vallalkzasnak - egyeb reszesedesi visznyban iev V<llialkzasnak Lll~ :v6te;e ) frgatas' celu er:ekpapirk ertekvesztesenek visszairasa d, befektetesi sz!galtatas rmrditasaib61 (kereskedesi tevekenyseg rafrditasa) eccel: kapcslt vaiiaikz8snak egyeb reszesedesi visznyban lev val!alkzasnak frgatasi celu ertekpapirk er:ekvesztese 7. Egyeb bevetelek uzleti tevekenysegbl 8, nem penzugyr befektetes! szcigaltaias bevetsiei ebb6t' kapcslt valla:rzzas:6: egyeb igszesedes! vlsznyban i8vo 'v'aiialkz8st6; b, egyeb kacslt va!iaikcz3sti egyeb visznyban leva va!1aikz8st61 keszietek ertekvesztesenek 11,837 19,77 1,894 1,967 9,943 17, ,132 13,869 1,63 2,75 5, , , ,91 4 5,882-1,192 2,562 2,341 1,494 3,2 a 5,~l23 Cl 3, , '2,722 c Budapest, 214, majus 19, A vailalkcz8s kepviselje

10 MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EREDMENYKIMUTATAs (acatk mlii'c fr:r~bar) Tetel mecn,evezese Altalans igazgatasi kbltsegek a, szeme!yi Jellegu rafrditask aa, ber~itseg ab szemeiyi Jeliegu egyeb kifizetesek ebbd - tarsadaimblztsitasl kbltsegek ebal ny~gd ijjal kapcslatcs kdltsegek ac, berjarulekk ebba!: - tarsadaimbiztsitasi kdltsegek ebbal - nyugdinal kapcsla:s kd1tsegek b, egyeb igazgatasi kdltsegek (anyag JeiiegJ rafrditask) 2,289 2, S ,78 9. Ertekcsbkkenesi leiras 1. Egyeb rafrditask ilzleti tevekenysegb61 a. rem penzugyi es befektetesi szlgaltatas rafrditasai ebba!: - kacslt vallalkzasnak - egyeb reszesedesi visznyban leva vailalkzasnak b, egyeb rafrditask ebba!: - kapcslt vallalkzasnak egyeb reszesedesi visznyban le'la vallalkzasnak - keszletek ertekvesztese 11. Ertekvesztes kbvetelesek utan es kckazati celtartalekkepzes a fugg6 es bizts (jdvbeni) ktelezettsegekre a, ertekvesztes kdvetelesek utan b, kckazati celtartalekkepzes a fogga es bizls Ubvabeni) kbtelezettsegekre 12. Ertekvesztes visszairasa kdvetelesek utan es kckazati celtartalek felhasznalasa a fugg es bizts (jvbeni) kdtelezettsegekre a, ertekvesztes visszairasa kbvetelesek utan b. kckazati celtartaiek felhasznalasa a fugga es bizts Ubvabeni) kbtelezettsegekre 12/A Altalans kckazati celtartalek kepzes (+) es felhasznalas (-) killdnbbzete 13. Ertekvesztes a befektetesi celli, hitelvisznyt megtestesit ertekpapirk, kapcslt- es egyeb reszesedesi visznyban levd vallalkzasban val6 reszvenyek, reszesedesek utan 14. Ertekvesztes visszairiisa a befektetesi celli, hitelvisznyt megtestesit ertekpapirk, kapcslt- es egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzasban val6 reszvenyek, n\szesedesek utan 15.Szkass (ilzleti) tevekenyseg eredmenye ebb61 - PENZUGYI ES BEFEKTETESI SZOLGALTATAs EREDMENYE ( /-6+7.b b /A ) ebbal - NEM PENZUGYI ES BEFEKTETESI SZOLGAL TATAs EREDMENYE (7.a-lOa) 16. Rcndkiviili bcvctelck 17 _ RendkivDli rilfrditask 18. RendkivUii eredmeny ( 16-H ) 19. Ad6zas eltti eredmeny (+/-15+/-18 ) 2. Ad6fizetesi kdtelezettseg 21. Ad6ztt eredmeny (+/-19-2) 22. Altalans tartalekkepzes, felhasznalas ( +/-) 23. Eredmenytartalek igenybevetele sztalekra, reszesedesre 24. J6vahagytt sztah\k es njszesedes ebbed. - kap::s!t valla;kzasnak - egyeb tj~,,_,,~eu,e~ viszryban leva vai!a!kz8sil8k 25. Merleg szerinti eredmeny (+1-21-/ ) 13 3,42 3,42 1,39 1, ,748 1,748 1, , ,232 4, Budapest, 214. majus 19. A valialkzas kepviselaje

11 Sr MA,GYAR EXPORT- IMPORT BANK ZRT. CASH-FLOW KIMUTATAs Tetel (adatk milli6 frintban) Kamatbevetelek 2 (+) Egyeb penzugyi szlgaltata5 bevetelei (ertekvesztes visszafras kivetelevel ) 3 Egyeb bevetelek (celtartalek-felhasznalas es a celtartalektbblet visszavezetesenek es keszlet ertekvesztes, valamint terven feluli lefras visszafrasc:mak kivetelevel) 4 (+) Befektetesi szlgaltatask bevetelei ( ertekpapfr ertekvesztes visszairas kivetelevel ) 5 (+) Nem penzugyi es befektetesi szlgaltatask bevetelei 6 Osztalek bevetel 7 (+) RendkfvOli bevetel 8 (-) Kamatrafrdftask 9 (-) Egyeb penzogyi szlgaltatas rafrdftasai (ertekpapir ertekvesztese kivetelevel) 1 (-) Egyeb rafrdftask (celtartalekkepzes, valamint ertekvesztes es terven feloli lefras kivetelevel) 11 (-) Befektetesi szlgaltatask rafrdftasa ( ertekpapfr ertekvesztes kivetelevel ) 12 (-) Nem penzogyi es befektetesi szlgaltatas rafrdftasai 13 (-) AltaiElns igazgatasi kbltsegek 14 (-) RendkfvOli rafrdftask (ide nem ertve a targyevi tarsasagi ad6 fizetesi kbtelezettseg bsszeget) 15 (-) Targyevi tarsasagi ad fizetesi kbtelezettseg 16 (-) Kifizetett sztalek 17 Mukdesi penzaramlas 18 Kbtelezettseg allmanyvaltzasa (ha nbvekedes +, ha cskkenes -) 19 Kbveteles allmanyvaltzasa (ha nvekedes -, ha csbkkenes +) 2 Keszlet allmanyvaltzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) 21 Frgeszkbzbk kbzbtt kimutattt ertekpapfrk allmanyvaltzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) 22 Befektetett eszkbzbk kbzbtt kimutattt ertekpapirk allmanyvaltzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) Beruhazask (beleertve az elleget is) allmanyanak valtzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) 24 Immaterialis javak allmanyanak valtzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) 25 Hrgyi eszkbzbk (a beruhazask es a beruhazasi ellegek kivetelevel) allmanyvaltzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) Aktfv idbbeli elhatarlask Passziv idbbeli elhatarlask 28 (+) Reszvenykibcsatas az eladasi 29 (+) Jgszabaly alapjan veg legesen kaptt penzeszkbzbk 3 H Jgszabaly alapjan veglegesen atadtt penzeszkbz6k 31 (-) Bevnt sajat neverteke 32 Nett p{mzaramlas Ebbbi 33 (-) Keszpenz 34 (-) Szamlapenz elszamlasi es valamint a kui6n frintban vezetett penzfrgalmi 11,837 19, ,721 1, ,132-13,869-2,57-5,912-3,418-4, ,289-2, , , ,157-48,14-146, ,279 23, , Budapest, 214. majus 19. A vallalkzas kepviselbje

12 KIEGESziTO MELLEKLET A MAGYAR EXPORT -IMPORT BA':\K ZRT EVI BESZAMOLOJAHOZ (A tablazats adatk rnilli6 frintban ertendek) I. Bevezet6 resz A bank altalans bemutatasa Az Eximbank gazdalkdasat jellemz6 mutat6k... 5 II. A merleghez kapcsl6d6 kiegeszitesek... 7 II. I. ESZKOZOK... 7 II Penzeszkzk... 7 II Allampapirk... 7 II Frgatasi celli allampapirk Hitelintezetekkel szembeni kvetelesek... 9 II.!.3.!. A 212. es 213. december 31-en hitelintezetekkel szemben fenm1ll6 kveteles allmany hatralev6 esedekesseg szerinti bntasa bekeri.ilesi erteken:... '" Hitelintezetekkel szembeni kvetelesek utan elszamlt ertekvesztes alakulasa ILIA. Ugyfelekkel szembeni kvetelesek penzilgyi szlgaltatasb6l II Az ugyfelekkel szemben fenna1l6 kveteles allmany hatralev6 esedekesseg szerinti bntasa bekeruh~si erteken: Ugyfelekkel szembeni kvetelesek utan elszamlt ertekvesztes alakuhisa II Hitelvisznyt megtestesit6 ertekpapfrk I.1.6. Reszvenyek es mas valtz6 hzamu ertekpapirk II Reszvenyek, n szesedesek befektetesi celra Reszvenyek, n szesedesek kapcslt vallalkzasban... 2 II Immaterialisjavak... 2 ILl.1. Targyi eszkzk II Egyeb eszklk Keszletek Egyeb kvetelesek II.I.12. Aktiv id6beli elhatarlask Il.2. FORRAsOK Il.2.1. Hitelintezetekkel szembeni ktelezettsegek Ugyfelekkel szembeni ktelezettseg IL2.3. Kibcsittt ertekpapirk miatt fenmill6 k()telezettseg Egyeb rvid lejaratu ktelezettsegek II.2.5. Passzfv id6beli elhatarhlsk Celtartalekk l./\ kiivetelcs kck{lzali ccitart'ljek kckazati celtartalek Orszftgkckazat kimutauisa I celtartalek Sajat tke n.3.1. tke es tketartalek Eredmenytartalek tartaiek III. A resz letezese reszletezese /69

13 KIEGESziTO yielleklet A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT tvi BESZAMOLOJAHOZ (A tciblcizats adatk rnilli6 frintban ertend6ek) IV.9. Altalans igazgatasi kltsegek reszletezese IV Szemelyijellegu rafrditask IV I. A berk61tseg megszlasa IV Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek reszletezese IV Berjarulekk reszletezese IV.9.1A. Az i.igyvezetesnek (igazgat6sag elnke, vezerigazgat6, vezerigazgat6-helyettes. ligyvezet igazgat6k) fizetett : IV.9.2. Egyeb igazgatasi kltsegek reszletezese IV. 1. Az elszamit terv szerinti es terven fellili ertekcskkenes IV.IO.1. Az amrtizaci6s plitika, a terv szerinti ertekcskkenes elszamlasanak m6dszerei IV.1.2. A szamviteli plitika szerint elszamlt ertekcskkenes IV A terven fe1i.ili ertekcskkenes elszamlasanak m6dszerei IV. loa. Az ad6t5rveny szerint ervenyesfthet ertekcskkenes IV. II. RendkivUli bevetelek illetve rafrditask IV. 12. Ozleti tevekenysegbl szarmaz es 213. evi bevetelek fdldrajzi szegmensek szerinti bntasban V. Merlegen kivlili tetelek..., V.I. Fligg ktelezettsegek V.2. Bizts (jvbeni) kvetelesekkel es ktelezettsegekkel kapcslats kiegeszftesek... 6 V.3. A penziigyi szlgaltataskhz kapcsl6d6an kaptt fedezetek es biztsftekk V. 4. Fiigg kamatk es kesedelmi kamatk VI. A krmany keszfizet kezessegevel fedezett garanciaiigyletek VI.I. Be nem valttt garanciak VI.2. Bevalttt garanciak VI.3. Behajthatatlan garanciak VII. Aznnali deviza adasveteli iigyletekkel kapcslats kiegeszites VIII. Egyeb kiegeszitesek VIII.I. A Bpt nak (1 )-(2) bekezdese szerinti nagy kckazatvallalasnak minsill hitelekkel, ertekpapfrkkal, vallalt kotelezettsegekkel kapcslats kiegeszites VllI.2. Atlags allmanyi letszam VIII.3. Az Igazgat6sag es az Ogyvezetes (vezerigazgat6, vezerigazgat6-helyettes, ilgyvezet igazgat6k), reszere fly6sfttt klcsnk VIIIA. Ad6fizetesi ktelezettseg VIfI.4. \. Hitclintbcti kul()nad VIIIA.2. A ad... G6 VJlI Ad6zas citti cskkcnt tetelek VIIL Ad6zas eltti eredmenyt nve16 Welek VIlIA.2.3. Tarsasagi ad6levezetes VIII.5. Kltscgvetcsi kapcslatk VIlI.5.1. Allami garanciakkal elszamlask VII Kamatkiegyenlitesi rendszerrel kapcslats elszamlask VIII.5.3. KtOtt segelyhitelezessel kapcslats elszamlask VIII.5A. Ad6 es jarulek elszilmlask VlI1.6. Penzi6ba adtt VIII.7. Val6s crtekeles VlIl.8. OBA kcirebe tartz6 feladatk vezetcscert felels /69

14 KIEGESZITO 'IELLEKLET A )iiagyar EXPORT-IMPORT BANK ZRT tvi BESZAMOL6J"~HOZ (A tablazats adatk milli6 frintban ertendek) I. BevezetO resz 1.1. A bank altahins bemutatasa A ;vlagyar ExpOli-Imprt Bank Zartkruen Mlikd6 Reszvenytarsasag (tvabbiakban "az Eximbank" vagy "a Bank") az Exprtgarancia Rt. annak egyik jlt letre majus 26-an. Szekhelye: 165 Budapest, Nagymez6 utca , internetes hniapjanak pnts efme: Az Eximbank tevekenysegi kret, vaiamint a ra vnatkz6 speciaiis ei6iraskat az evi XLI I. (Alapit torveny) torveny allapittta meg. Az Eximbank szaksittt hitelintezetkent mukdik, fgy szamviteli tevekenyseget a szamviteir6i sz6i6 :WOO. evi c. trveny ( a tvabbiakban " a szamviteli torveny"), valamint a hitelintezetek es a penztigyi vallalkzask eves beszami6 keszitesi es knyvvezetesi ktelezettsegeinek sajatssagair61 sz61 25i2. (XII.24.) Krmanyrendelettel sszhangban kell vegezuie. Az Eximbankra vnatkz:an a hitelintezetekr61 es a penzugyi valla1kzaskrl sz evi exii. torveny (a tvabbiakban "a Hpt.") aitalans szabalyaitl eiter6 e16irask szinten a tobbszr mdsittt Alapit torvenyben kerultek meghatarzasra, mely elten'sek Ienyegi elemei az alabbiak i : >- Az Eximbank eseteben a Iipt. 79. (1) bekezdeseben fgialtaktl elter6en a szavatl t6ke husznt szazalekm eler6 vagy meghalad kitettseg min6sui nagykckazatnak; > A Hpt. 79. (2) bekezdeseben fglaltaktl elter6en a hilelintezetnek nem min6stil6 egy ugyfellel vagy Ugyfelcsprt nem hitelintezct szembcni ertekcnek egyiittcs sszegc nem haladhatja meg az Eximbank szavatl6 t6kejenek harminct szazalekal; A fenti es Bpi 79. (3) bekezdeseben rendelkcz"seket nem kell alkalmazni a RO. (I) bckezdcsehcli ltdnlclll)cil ilz I.ximD(1llk,iltal a bc:l- CC, ku1wldi I;itclinlt;.fckk Sz{1ll121ra nylijttt nylljttt hitelnel es penzk!csnnel, amikr a vagy kzpnti altai kulfoldi vev6nek rendelkez6 hitelintb:ct Biztsit6 Zrt. mdszcrek szcrint keszfizctci (lz Eximbank allal lyall kulfldi vcvnck hitelmin6sitesi besrlasa a Gazdasagi Szervezct.. Hivataisan sz616 fedezett :; vagy annal jbb es a fedczctt hitclnei es az Eximbank valamint a MEHlB vagy MEHlB nem kckazatll I Az cvi ex!!. Wrveny c\(;1 vallalkzaskrl sz[ evi ecxxxvil. a hitelintezetckrcii cs a 3/69

15 KIEGESziTO MELLEKLET A :VIAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT EVI BESZA.MOLOJA.HOZ (A tiblcizats adatk milli6 frintban ertendek) biztsitasaval fedezett exprtcelll hitelt es penzk1csnt is a biztsittt sszeg nreszesedessel cskkentett mertekeig. 'y Az Eximbank szavatl6 tkejenek kiszamitasa sran az Alapit6 torveny 2. (1) bekezdese szerinti fenna1l6 hitelt es ktvenyt azk lejartaig jaruleks tkeelemkent veheti figyejembe, azaz minden lyan hitelt es ktvenyt, amely kielegiti az alabbi felteteleket: >- tenylegesen rendelkezesre all, aznnal, jgvita vagy srtartasi ktelezettseg nelkul igenybe 'y vehet; futamideje t evet meghalad6 lejaratu; 'y hitel eseteben tketorlesztes az eredeti lejarat vagy a szerzdesben kiktott felmndasi id eltt nem lehetseges; a Hpt. 5. szamu melh~klet 24. pntjaban fglaltakat az Eximbankra nem kell alkalmazni. Az Eximbank felett janmir I-tl 24. december 15-ig a tulajdnsi jgkat a Magyar Nemzeti VagynkezeJ Zrt. (MNV Zrt.) jgejdje, az Allami Privatizaci6s es VagynkezeJ Rt. (ApV) gyakrjta. A penzligyi szlgajtataskhz kapcsi6d6 egyes torvenyek m6dsitasar6j sz evi XLVIII. torveny 138. (4) bekezdeseben, vajamint a 2186/24. (VII.22.) Knnany hatarzatban ejirtak alapjan 24. december 15- en az Apv. ertekesitette az Eximbank 75%-1 szavazati jgat megtestesit reszvenycsmagjat a Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. reszere. A reszvenyek atruhazasat kveten a Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. (MFB) szckhelye 151 Budapest, Nadr u. 31. a szamviteli torveny elirasainak megfelejen az Eximbank anyavallalatava valt. 2 I O. junius 17-tl az MFB torveny 3. (5) bekezdese szerint a Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. gyakrlta a tulajdnsi jgkat a Magyar Allam neveben az MNV Zrt. helyett majus 8-an az Orszaggyules elfgadta az Eximbank es a MEI-HB fejetti tujajdnsi jgk gyakrjasaval ('vi XLV. ertelmcben a fejetti medencei Gazdasagi Ovezet gazdasagfejleszteseert felels minisztcr jgsult, valamint a Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. mind az Eximbank es mind a MEHIB 75%-1 szavazatt megtestesit reszvenyeit ellenszlgaltatas nelkul ktejes atruhazni az allamra. A atvezetese a 23-an tortent meg. A uj es szervezeti kerult a a ket szcrvezet elere k6zs vezetest jcllt ki. Az Eximbank es a MEHIB kzas kereteben meg, szervezeti es szakmai vallalkzask tekinteteben. sztonz cszkcizkent az magyar 4/69

16 KIEGESziTO MELLEKLET A MAGYAR EXPORT -IMPORT BA~K ZRT EVI BESZA);lOLOJAHOZ (A tablazats adatk milli6 frintban ertendek) Az Eximbank az MFB sszevnt (knszlidalt) eves beszaml6jaba 14 es 211 kztt kerlilt uu,uu","uc teljes kruen bevm'isra, amely sszevnt eves beszaml6 az MFB szekhelyen es hnlapjan tekinthet meg. A fenti tulajdnsvaltzast kveten az Eximbank nem kerul knszlidalasra. Az Eximbanknak alapvet celja az exprt banki eszkzkkel torten tamgatasa. E celk megval6sitasat a Magyar Allam egyreszt az Eximbank ktelezettsegeien a frrasszerzes celjab61 kuj- es belfldi hitelintezetektl elfg~dtt betetek es felvett hitelek. valamint a ktvenykibcsatasbol ered6 fizetesi ktelezettsegek es a swap muveletek p6tlasi kltsege teljesitesere vallalt allami keszfizet kezessegvallalassal, illetve az Eximbank a]tal nyujttt garanciak egy resze tekinteteben evente a kltsegvetesi torvenyben meghatarztt limiten bellil - mgttes allami keszfizet kezessegvallalassal tamgatja. Fentieken tulmenen a Magyar Exprt-Imprt Bank Reszvenytarsasag kamatkiegyenlitesi rendszerer61 sz616 85/1998. (V.6.) Krmanyrendeletben, tvabba az Eximbank altai fly6sithat6 ktott segelyhitelek felteteleir61 es a segelyhitelnyujtas reszletes szabalyair61 sz /23. (XII.l6.) Knnanyrendeletben szabalyztt feltetelek szerint - a futamid alatt rgzitett kamatlabn - nylljttt hitelek es penzklcsnk kamatanak, valamint az e celt szigai6 finanszirzasi.kltsegek ktilonbzetenek furnisat a kzpnti kitsegvetesbi kzvetlenul biztsitja. Az aljami keszfizet6 kezessegvallalassal kapcslats eves kereteket, valamint a kamatkiegyenlitesi rendszer es a kttt segelyhitelezes kereteben elszamlhat6 sszegek eves eliranyzatat az eves kltsegvetesi torveny, a kltsegvetessel torten e1szamlas rendjet a (V.2.) PM rendelet szabalyzza. Az alkalmaztt szamlarend k6veti a hitelintezetnel alkalmaztt megldaskat. A k6ltsegek clsdlegesen az 5-5 szamlasztalyban kertilnek knyve!esre, a 6. es 7. szamlasztalyt nem hasznaljuk. A merlegkeszites id6pntja szamvite]i plitikaban meghatarzttak szerint 214. januar 15. Az Eximbank ntt. A millici evi ad6ztt el6irasknak milli6 frintban milli6 frintr ev milli6 frintra a milli6 frinthz 21. ev a 212. evi 1.92 milli6 frinthz 65 milli6 frintra tkere vetitve ( milli6 szazalekt tesz ki. Az Eximbank a 212. a 213. evi ad6ztt,'rf'rin1pn 6 milli6 furintt- a - altalans tartal<~k szerinti 983 a 213. evi szerinti 59 milli6 frintt tesz ki.

17 KIEGESziTO MELLEKLET A MAGYAR EXPORT -IMPORT BANK ZRT tvi BESZAMOLOJAHOZ (A tabl<izats adatk milli6 frintban ertend6ek) T 6keelhitttsag Szavat16 tke ebbl alapvet tke ebbl jaruleks tke Kckazattal sulyztt kitettseg ertek Tkemegfelelesi mutat6 szabalyz6i tkeszukseglet alapjan Tkemegfelelesi mutat6 ICAAP utan Szavatl6 tke! Sajat tke Sajat toke I Ktelezettsegek sszesen 22,39 % % 265,6 % 7,46% 14,29% 12,51% 261,28 % 4,91% Likviditas Penzeszkzk + Likvid. ertekpapirk + Hitelintezetekkel szembeni latra sz616 kvetelesek! Osszes eszkz 1,79%,72% Penzeszkzk + Likvid. ertekpapfrk + Hitelintezetekkel szembeni latra sz616 kvetelesek + 1 heten bewii lejaratu bankkzi betetek! Osszes eszkz 16,1% 16.21% Jvcdelmezseg Ad6zas utani nyereseg! Osszes eszkz (ROA) Ad6zas utani nyereseg! Sajat tke (ROE),42 % 6,14%,2%,36% cszkciz) %,4% Eszkzaranys kltsegek ertckcskkcnes! eszkz),91 %,71% rmrdftask I Ktelezettsegek) alkalmazttra jut6 sszes eszkz (MFt.) alkalmazttra ad6zas utani ~/ ,72% 3. ]28 6/69

18 KIEGESZITO MELLEKLET A MAGYAR EXPORT-IMPORT BA~K ZRT EVI BESZAylOLOJAHOZ (A tibl<izats adatk milli6 frint ban ertendek) n. A merleghez kapcsl6d6 kiegeszitesek II. 1. ESZKOZOK Penzeszk()zk Az Eximbank penzeszkzeinek ev vegi egyenlege az alabbiak szerint alakult: Magyar Nemzeti Banknal vezetett elszamlasi szamla Belfldi hitelintezeteknei vezetett frint elszamlasi szamla H.1.2. Allampapirk Az Eximbank a Szamviteli plitikajaban meghatarzttak szerint az allampapfrkat az alabbi elvekalapjan srlja be, iiletve mutatja ki a frgatasi vagy befektetesi celli eszk6zk kztt: Frgatasi celli allampapfrk k6ztt mutatja ki az ertekesfthetnek minsftett allampapirkat (Iikviditasi es kckazatkezelesi tcvekenyseg kereteben beszerzett es lejarat eltt ertekesilhet), a lejaratig tartand6nak minsftett ertekpapfrk kzui az even beluli lejaratll allampapirkat, a hosszll lejaratu allampapfrk kziil a targy evet kvet evben Iejar6 aljampapirkat. Befektetesi celunak minsiii az az ajlampapfr, amely a lejaratig Wrten megta!1as szandekaval keriilt beszerzesre es rendelkezesre allnak a finanszirzas lejaratig tart6 flytatasahz sziikseges frrask. Az J'xirnbank 2 I december I-ell es 2 i3. december :3 1 a fcnli elvek szerillt kimutaih.. az alabbiak szerin( alakull: n.1.2.i. Frgat.asi celli :.illampapirk Allamktvenyek ulin elszamlt ertekvesztes Diszknt Diszknt utan elszamlt M;\B altai kibcsattt MNB altai kibcsattt IU\l\lPln\lF'k' utan els7amlt /69

19 KIEGESZITO MELLtKLET A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT tvi BESZA.MOLOJA.HOZ (A tablazats adatk rnilli6 frintban ertend6ek) A meglev frgatasi celli allamktvenyek neverteke 212. december 31-en es 213. december 31-en 79 milli6 frint vlt. A Bank 212. december 31-en 25. milli6 frint nevertekli M)!B altai kibcsattt ktvennyel rendelkezett, mig 213. december 31-en ez az allmany nulla frintt tett ki december 31-en a Bank miiii6 frint nevertekli diszknt kincstarjeggyel rendelkezett, 212 vegen ez az allmany nulla frintt vlt es 2 I 3. ev vegen a Bank befektetesi cellal, a lejaratig torten megtartas szandekaval vasarlt allampapirkkal nem rendelkezett. A frgatasi cellal vasarlt allampapfrk piaci ertekenek meghatarzasa es ez alapjan az ertekvesztes szukseglet elszamlasa 212. es 213. evben az Allamad6ssag Kezel Kzpnt altai az ev utls6 munkanapjan kzzetett referencia arflyamk figyelembe vetelevel torte nt, sszhangban az Eximbank szamviteli plitikajanak elfrasaival. A frgatasi celli allampapirk ev vegi allmanyanak lejarati sszetetele bekerlilesi erteken: Even belli! esedekes Harm h6napn bellil esedekes Harm h6napn tul es egy even bellil esedekes Even ttl I esedekes Egy even tlil es at even bew! esedekes Mindsszesen /69

20 EXPORT-IMPORT ZRT. ertendek) 212. i Ne1t6 knyv szcrinti ertek I 888 Hitciintezetcldwl sszesen hitelek kvetelesek bt~ni k5vetclcsek beliili kvetelcsek sszcsen tlili -t- -"::~:~:..::-+--_""_" "_:.:-~-+-_" 43 -.=".:cc---'-c:..i "' _2':1.:.?:"'C)--.j J..15~()O ~---~==---==---~=~~=====~=4===~~===~=+=-==-~~ = L.::.::.::.:.:. :::.~_= ::'~: L_"=_= ~:':f...'*:~_l ".': I /69

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZEK. Fuggetlen konywizsgaloi jelentes. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet

TARTALOMJEGYZEK. Fuggetlen konywizsgaloi jelentes. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet TARTALOMJEGYZEK L Fuggetlen konywizsgaloi jelentes II. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet Fiiggetlen konywizsgaloi jelentes SEFAG Erdeszeti es Faipari Zrt. tulajdonosi kepviselojenek

Részletesebben

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Cégj egyzék száma : 20-09-068721 a vállalkzás megnevezése : Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft a vállalkzás címe, telefnszáma : 8800 Nagykanizsa Erdész

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/538. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. január 1. és 214. december 31. közötti üzleti évér ől Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2015/04/28

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2015/04/28 Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves jelentés 2014 Készült: 2015/04/28 Vezetőségi jelentés A Plotinus Holding Nyrt. jelentésében a 2014-es év folyamatairól számol be. Az alábbi adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben