FiiggetJen Konyvvizsgal6i Jelentes a Magyar Export-Import Bank Zrt evi eves beszamol6jar61 es iizleti jelenteserol

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FiiggetJen Konyvvizsgal6i Jelentes a Magyar Export-Import Bank Zrt. 2013. evi eves beszamol6jar61 es iizleti jelenteserol"

Átírás

1 FiiggetJen Knyvvizsgal6i Jelentes a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt evi eves beszaml6jar61 es iizleti jelenteserl

2 Tartalmjegyzek I. Filggetlen K6nyvvizsgal6i lelentes II. Eves beszaml6 Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszit6 melleklet III. Ozleti jelentes

3 KPMG Hungaria Kft. Vaci lit 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) Internet: kpmg.hu Ftiggetlen knyvvizsgali jelentes A Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt. reszvenyesenek Az eves beszamlrl kesztilt jelentes Elvegeztiik a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt. (tvabbiakban "a Tarsasag") mellekelt 213. evi eves beszami6janak a knyvvizsgalatat, amely eves beszami6 a 213. december 31-i frdul6napra eikeszftett meriegb6i melyben az eszkzk es frrask egyez6 vegsszege M Ft, a merleg szerinti eredmeny 59 M Ft nyereseg -, es az ezen idpnttal vegz6d6 eyre vnatkz6 eredmenykimutatasb61, valamint a szamviteli plitika meghatarz6 elemeit es az egyeb magyaraz6 infrmaci6kat tartalmaz6 kiegeszit mellekletb6i all. A vezetes felelossege az eves besziun/cjert A vezetes feiel6s ennek az eves beszaml6nak a magyar szamviteli torvenyben fgiaitakkai sszhangban torten6 eikesziteseert es val6s bemutatasaert, valamint az lyan beis6 kntrllkert, ameiyeket a vezetes sztiksegesnek tart ahhz, hgy Iehet6ve valjn az akar csalasb6i, akar hibab61 ered6 Ienyeges hibas allitaskt6i mentes eves beszaml6 elkeszitese. A knyvvizsgal6 felelssege A mi feie16ssegtink ennek az eves beszami6nak a velemenyezese knyvvizsgalatunk alapjan. Knyvvizsgalatunkat a magyar Nemzeti Knyvvizsgalati Standardkkal es a knyvvizsgalatra vnatkz6 - Magyarrszagn ervenyes - torvenyekkel es egyeb jgszabaiykkai sszhangban hajtttuk vegre. Ezek a standardk megkveteiik, hgy megfeieijtink az etikai kvetelmenyeknek, valamint hgy a knyvvizsgalatt ugy tervezzuk meg es hajtsuk vegre, hgy ke1l6 biznyssagt szerezztink arr6i, hgy az eves beszami6 mentes-e a Ienyeges hibas allitaskt61. A knyvvizsgalat magaban fgiaija lyan eljarask vegrehajtasat, ameiyek ceija knyvvizsgalati biznyitekt szerezni az eves beszaml6ban szerepl6 sszegekr6i es kzzeteteiekr61. A kivaiaszttt eijarask - beleertve az eves beszaml6 akar csalasb6i, akar hibab6i ered6, lenyeges hibas ailftasai kckazatainak felmereset is - a mi megiteiesilnkt6i fliggnek. A kckazatk ilyen felmeresekr az eves beszami6 gazdaikd6 egyseg aitaii eikeszitese es vai6s bemutatasa szempntjab6i relevans beis6 kntrllt azert merlegeljilk, hgy lyan knyvvizsgalati eljaraskat tervezzilnk meg, ameiyek az ad tt krillmenyek kztt megfelei6ek, de nem azert, hgy a gazdaikd6 egyseg bels kntrlljanak hateknysagara vnatkz6an velemenyt mndjunk. A knyvvizsgalat magaban fgialja tvabba az alkaimaztt szamviteli plitikak megfeiei6segenek es a vezetes altai keszitett szamviteli becsiesek esszerilsegenek, valamint az eves beszaml6 atfg6 prezentalasanak ertekeleset. Meggy6z6desilnk, hgy a megszerzett knyvvizsgalati biznyitek elegend6 es megfelel6 alapt nyujt knyvvizsgal6i velemenyilnk megadasahz. Ve!emeny Velemenyilnk szerint az eves beszaml6 megbfzhat6 es vai6s kepet ad a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt december 31-en fennall6 vagyni es penzugyi helyzeterl, valamint az ezen id6pnttal vegz6d6 eyre vnatkz6 jvedelmi helyzeterl a magyar szamviteli torvenyben fgialtakkai sszhangban. Az tizleti jelentesrl kesztilt jelentes Elvegeztilk a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt. mellekelt 213. evi ilzleti jelentesenek a vizsgalatat. A vezetes feiel6s az tizieti jelentesnek a magyar szamviteli trvenyben fgialtakkai sszhangban torten elkesziteseert. A mi felel6ssegtink ezen tizleti jelentes es az ugyanazn tizleti eyre vnatkz6 eves beszami6 sszhangjanak megitelese. Az tizleti jelentessel kapcslats munkank az tizleti jelentes es az eves beszaml6 sszhangjanak megitelesere krlatz6dtt es nem tartalmazta egyeb, a Tarsasag nem auditalt szamviteli nyiivantartasaib6iievezetett infrmaci6k attekinteset. Velemenytink szerint a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt evi tizieti jelentese a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt evi eves beszaml6janak adataival sszhangban van. KPMG f-iungfina Kft a Hunga~lan ty cmpany and a f :he KPMG netwrk f Independent member firms affli's:ed KPMG 'nternatina! Cperative (";(PMG,nternatlnal"L a entity Cmpany reglstr3tlog 8udapest, F6varsl TrvenYSZ8K Cegbirsaga, : :

4 Jelentes egyeb kvetelmenyeknek val6 megfelelesrl ElvegeztUk a Magyar Exprt-Imprt Bank lrt. (tvabbiakban "a Bank") a Magyar Allam altai keszfizetoi kezesseggel fedezett, kzpnti kitsegvetes terhere vallalt, az exprtcelu garancialigyletekbl ad6d december 31-i frdul6napra vnatkz6, be nem valttt kotelezettsegeinek (tvabbiakban "Ktelezettsegek") az egyes minsitesi kateg6riakba srit allmanyait tartalmaz6, a Kiegeszit melleklet VI.I. pntjaban talalhat6 kimutatasnak (tvabbiakban "Kimutatas") a knyvvizsgalatat. A vezetes felelssege a kimutatasert A Bank vezetese felels a KOtelezettsegeknek a Magyar Exprt-Imprt Bank Reszvenytarsasag es a Magyar Exprthitel Biztsft6 Reszvenytarsasag kzpnti kltsegvetessel torten elszamlasanak reszletes szabalyair61 sz616 16!1998.(V.2.) PM rendeletben (tvabbiakban "PM rendelet") fglaltak szerinti minsfteseert, a Ktelezettsegek egyes minsitesi kateg6riakba srit allmanyait tartalmaz6 Kimutatas elkeszitesert es val6s bemutatasaert, valamint az lyan bels kntrllert, amelyet a vezetes szliksegesnek tart ahhz, hgy lehetve valjn az akar csalasb61, akar hibab61 ered lenyeges hibas aiiitaskt61 mentes minsites es Kimutatas elkeszitese. A knyvvizsgal6 felelossege A mi felelssegunk, hgy knyvvizsgalatunk alapjan velemenyt mndjunk arr61, hgy a Bank a Ktelezettsegeket a PM rendelettel sszhangban minsitette-e, es hgy a Kimutatas a KOtelezettsegek egyes minsitesi kateg6riakba srlt allmanyait val6san mutatja-e be. Knyvvizsgalatunkat a Magyar Knyvvizsgal6i Kamara altai kiadtt magyar Nemzeti Knyvvizsgalati Standardk es a knyvvizsgalatra vnatkz6 Magyarrszagn ervenyes - torvenyek es egyeb jgszabaiyk alapjan hajtttuk vegre. Ezek a standardk megkvetelik, hgy megfeleljlink az etikai kvetelmenyeknek, valamint hgy a knyvvizsgalatt ugy tervezzuk meg es hajtsuk vegre, hgy kell biznyssagt szerezzunk arr61, hgy a Kimutatas nem tartalmaz lenyeges hibas allitaskat. A knyvvizsgalat magaban fglalja lyan eljarask vegrehajtasat, amelyek celja knyvvizsgalati biznyitekt szerezni a Kimutatasban szerepl sszegekrl es kzzetetelekrl. A kivalaszttt eljarask, beleertve a Kimutatas akar csalasb61, akar hibab61 ered lenyeges hibas allftasai kckazatainak felmereset is, a mi megitelesunktl fliggnek. A kckazatk ilyen felmeresekr a Kimutatas gazdalkd6 egyseg aitali elkeszitese szempntjab61 relevans bels kntrllt azert merlegeljuk, hgy lyan knyvvizsgalati eljaraskat tervezzlink meg, amelyek az adtt krulmenyek kztt megfelelek, de nem azert, hgy a gazdalkd6 egyseg bels kntrlljanak hateknysagara vnatkz6an velemenyt mndjunk. A knyvvizsgalat magaban fglalja az alkalmaztt szamviteli plitikak megfelelsegenek es a vezetes szamviteli becslesei esszerusegenek, valamint a Kimutatas atfg6 prezentalasanak az ertekeleset is. Meggyzdeslink, hgy a megszerzett knyvvizsgalati biznyftek elegend es megfelel alapt nyujt knyvvizsgal6i velemenylink megadasahz. Ve!emeny VelemenyUnk szerint a Bank a Magyar Allam altai keszfizeti kezesseggel fedezett, kzpnti kltsegvetes terhere vallalt, az exprtcelu garancialigyletekbl ad6d december 31-i frdul6napra vnatkz6, be nem vaittt KOtelezettsegeket minden lenyeges szempntb61 a PM rendelettel sszhangban minsitette, es a Kimutatas a Ktelezettsegek egyes minsitesi kateg6riakba srlt allmanyait minden lenyeges szempntb61 val6san mutatja be. Budapest, 214. majus 19. KPMG Hu.~aria Kft. Nyilva t~' i szam: 22 ~/',,\ Ag6cs Gabr Partner. Kamarai tag ki5n,vvvizsgcil6 Nyilvantartasi szam: 56

5 MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT. MERLEG (adatk mll1l6 frimbanj Tetel megnevezese ESZKOZOK (AKTiV AK) 1. PENZESZKOZOK 2. ALLAMPAPIROK a. frgatasi celu b, befektetesl celu 3. HITEUNTEZETEKKEL SZEMBENI KOVETELESEK a, IMra sz616 b, egyeb kbveteles penzogyi szlgaltatasb61 ba) even beloli lejaratu ebbal - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben - MNB-vel szemben bb) even luli lejaratu ebbal - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben - MNB-vel szemben c, befektetesi szlgaltatasb61 4.GYFELEKKELSZEMBENIKOVETELESEK a, penzogyi szlgaltatasb61 aa) even beloli lejaratli ebbal - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben ab) even luli lejaratli ebbal - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben b, befektetesi szlgaltatasb61 5. HITELVISZONYT MEGTESTESITO ERTEKPAPiROK, BELEERTVE A ROGZITETT KAMATOzAsUAKATIS a, helyi bnkrmaynzatk es egyeb allamhaztatasi szerv.altal kibcsattt ertekpapirk ( ide nem ertve az allampapirkat) aa) frgatasi celu ab) befektetesi celu b, mas kibcsat6 altai kibcsattt ertekpapirk ba) frgatasi celu ebbal kapcslt vallalkzassal szmben egyeb reszsedesi visznyban leva valialkzjssal szemben - visszavasarlt sajat kibcsatasu bb) befektetesi celli ebbal kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben - visszavasarlt sajat kibcsatasu 6. RESZVENYEK ES MAs VALTz6 HOZAMU ERTEKPAPiROK a, reszvenyek, reszesedesek frgatasi celra ebbal - kapcsit vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben b, valtzq hzamu ertekpapirk 7. RESZVENYEK, RESZESEDESEK BEFEKTETESI CELRA a, reszvenyek reszesedesek befektetesi celra ebbal - hitelintezetekben leva reszesedes b, befekletesi celu reszvenyek, reszesedesek ertekhelyesbitese ebbal hitelintezetekben leva reszesedes 8. RESZVENYEK, RESZESEDESEK KAPCSOL T VALLALKzAsBAN a, reszvenyek, reszesedesek befektetesi celra ebbal - hitelintezetekben leva reszesedes b, befektetesl celu reszvenyek, reszesedesek ertekhelyesbitese ebbal - hltelintezetekben leva reszesedes 1, ,734 1,998 25,734 1, , , , ,26 117,45 96,996 15,727 64,822 1,221 64,822 1,221 28,675 32,578 $6,147 67, Budapest, 214. majus 19. A vallalkzas kepviselaje

6 MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT. MERLEG (adatk mil1i6 7rintban) Tetel megnevezese 9. IMMATERIALIS JAVAK a, immaterial is Javak b. immatenalis javak ertekhelyesbftese 1. TARGYI ESZKOZOK a, penzugyi es befektetesi szlgaltatasi celd targyi eszk6z6k aa) ingatlank ab) muszaki berendezesek, gepek, felszerelesek, jarmuvek ac) beruhazask ad) beruhazaskra adtt ellegek b, nem k6zvetlenul penzugyi es befektetesi szlgaltatasi celd targyi eszk6z6k c, targyi eszkbz6k ertekhelyesbitese 11. SAJA T RESZVENYEK 12. EGYEB ESZKOZOK a, keszletek b, egyeb k6vetelesek ebbel kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leve vallalkzassal szemben 13. AKTIV IDaBELI ELHATAROLASOK a, bevetelek aktiv idebeli elhatarlasa b, k6ltsegek, rafrditask aktiv idebeli elhatarlasa c, halaszttt rafrdftask ESZKOZOK (AKTIV.A.K) OSSZESEN EBBOL: - FORGOESZKOZOK(1 +2.a+3.c+3.a+3.ba+4.aa+4.b+5.aa+5.ba+6.a+6.ba BEFEKTETETT ESZKOZOK(2b+3bb+4ab+5ab+5bb+6bb ) ,759 8,221 1,759 8,22 2,375 2, ,4 1,524 16, ,712 4, , , ,37 218,738 Budapest, 214. majus 19 A vallalkzas kepvisel6je

7 MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT. MERLEG (adatk mlilic frinttan) Tetel megnevezese FORRAsOK (PASSZiVAK) 1. HITEL!NTEZETEKKEL SZEMBENI KOTELEZETTSEG a, latra sz616 kbtelezettsegek b. meghatarztt idre lekbt6tt, penzligyi szlgaltatasb61 ad6d6 kbtelezettseg ba) even bellili lejaralu ebbl - kapeslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben - MNB-vel szemben bb) even tuli lelaratu ebbl - kapcslt vallalkzassal szemben egyeb reszesedesi visznyban lev vailalkzassal szemben - MNB-vel szemben, befektetesi szigaltatasb61 ebbl - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzassal szemben 2. OGYFELEKKEL SZEMBENI KOTELEZETTSEG a, takarekbetetek aa) latrasz616 ab) even belli Ii lejaratu ae) even tuli lejaratu b, egyeb ktelezettsegek penzugyi szlgaltatasb61 ballatrasz616 ebbl: - kapeslt vallalkzassal szemben egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben bb) even beluli lejaratu ebbl - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban lev valialkzassal szemben be) even tuli lejaratu ebbal: - kapcslt vallalkzassal szemben egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzassal szemben c, befektetesi szlgaltatasb61 3. KIBOCS.A.TOTT ERTEKPAPIROK MIATT FENNALLO KOTELEZETTSEG a, kibcsattt ktvenyek aa) even bellili lejaratu ebbl:. kapcslt vallalkzassal szemben egy6b reszesedesi visznyban leva vaflaikzassal szemben ab) even tuli lejaralu ebbl - kapcslt val!alkzassal szemren - egy6b reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben 4. EGYEB KOTELEZETTSEGEK a, even bellili lejaratu ebbl - kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben b, even tuli lejaratu ebbl - kapcslt valialkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzassal szemben 5. PAsszfv IDOBEL! ELHATAROLASOK a, bevetelek passziv idbei! eihatarlasa b, kltsegek, rafrdftask passziv id6beii elhatarlasa C, halaszttl bevetelek 127, , , ,791 2,759 4,769 16,969 93,22 ' 9,811 9,811 9,811 ' 11, ,599 11, , , , ,466 4,733 9,76 2,226 1,428 2,57 7,648 Budapest, 214. majus 19. A vallalkzas kepvise!aje

8 MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. MERLEG (adatk mllli6 frintban) Tete I megnevezese 6. eel TART AlEKOK a, celtartalek nyugdijra es vegkieiegitesre b, kckazati ce!tartalek fugg6 es biz(s Uv6beni) ktelezettsegekre c, altalans kckazati celtartalek d, egyeb cel(artaiek 7. HATRASOROlT KOTElEZETTSEGEK a, aiarendelt klcsnt6ke ebb61 - kapcslt vallaikzassal szemben - eqyeb reszesedesi visznyban lev6 vallalkzassal szemben b, szvetkezeti frmaban mokbd6 hitelintezetnel a tag k mas vaqyni hzzajarulasa c, egyeb hatrasrlt ktelezettseg ebb61: kapcslt vallalkzassal szemben - egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzassal szemben 8, JEGYZETT TOKE 9. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE ( - ) 1. TOKETARTAlEK a, a reszveny, reszesedes neverteke es kibcsatasi erteke kztti kolnbzet (azsi6) b, egyeb 11. AlTALANOS TARTALEK 12. EREDMENYTARTALEK +/- 13. LEKOTOTT T ART AU:~K 14.ERTEKElESITARTALEK 15. MERLEG SZERINTI EREDMENY +/- FORRAsOK 6SSZESEN EBB6L: - ROVID LEJARA TU KOTELEZETISEGEK ( 1.a+1.ba+1.c+2.aa+2ab+2.ba+2.bb+2.c+3.aa+3.ba+3.ca+4a) _ HOSSZU LEJARATU KOTELEZETISEGEK ( 1.bb+2ac+2.bc+3.ab+3.bb+3.cb+4.b+7) - SAJAT T6KE ( / /-15 ) ,1 1, ,31 7, ,712 4,352 21,76 53,46 217, ,621 17,793 18,288 EbbOl ai/ami kezesseggel val/alt garanciak Jv6beni k6telezettsegek Jvbeni k6vetelesek FOgg6 kamatk 88,278 22,55 25,47 14,86 94,549 83,984 93,829 8, ,52 Budapest, 214. majus 19. A vallalkzas kepviselaje

9 MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EREDMENYKIMUT AT As (acat;'; rr:ii!io fr'nt:an) Kaptt kamatk es kamatjeliegg bevetelek a, r6gzitett kamatzasu hlteivrsznyt megtestesft6 ertekpap:rk utan K8P,:)tt Uar6) ecb6! 1<8.:Jcsit v8!!alkczasti egyed reszesedes! 'Jlszcnyban :ev vai!a1kz8stl b, egyeb r<aptt '<ama:k es beve:elek ebbi: - ka~csclt vajalkz3sti egyeb reszesedesl visz~yban leva vallaikzast61 2. Fizetett kamatk lis kamatjellegg rafrditask ebbl. kapslt valialkzasnak egyeb reszesedesi visznyban!ev vallaikz8snak KAMATKULONBOZET (1 2) 3. Bevetelek ertekpapfrkb61 a, bevetelek frgatasi cedu reszve~yekbcl. reszesedesekbl (sztalek. reszesedes) b, bevetelek kapsit vai!alkzasban lev reszesedesekbl (sztaiek, reszesedes) c, bevetelek egyeb reszesedesekbl (sztalek, reszesedes) 4. Kaptt Uar6) jutalek- es dijbevetelek a, egyeb penzogyi szlga!tatas beveteleibl ebbl:. kapcslt vallalkzast61 egyeb reszesedesi visznyban leva valla;kzast61 b, befektetesi szigaltatask beveteleibl (kiveve a kereskedesi tevekenyseg beveteiet) ebbl. kapcslt vailalkzast61 egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzast61 5. Fizetett (fizetend) jutalek- es dfjrafrdftask a, egyeb penzogyi szlgaltatas IMrditasaib61 ebbi. kapcs!t vallalkzasnak egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzasnak b, befekletesi szigaltatask rafrditasaib61 (kiveve a kereskedesi levekenyseg rmrdita! ebbt. kapcslt vallalkzasnak egyeb reszesedesi visznyban lev valiaikzasnak 6. Penzugyi muveietek nett6 eredmenye ( 6.a-6.b+6.c-6.d ) a, egyeb penzdgyi sz!galtatas beveteleibi ebbl. kapcslt vallalkzast61 egyeb reszesedesi visznyban leva vallalkzast61 b, egyeb penzogyi szlgaltatas rmrditasaib61 ebb!. kapcslt vallalkzasnak - egyeb reszesedesi visznyban iev V<llialkzasnak Lll~ :v6te;e ) frgatas' celu er:ekpapirk ertekvesztesenek visszairasa d, befektetesi sz!galtatas rmrditasaib61 (kereskedesi tevekenyseg rafrditasa) eccel: kapcslt vaiiaikz8snak egyeb reszesedesi visznyban lev val!alkzasnak frgatasi celu ertekpapirk er:ekvesztese 7. Egyeb bevetelek uzleti tevekenysegbl 8, nem penzugyr befektetes! szcigaltaias bevetsiei ebb6t' kapcslt valla:rzzas:6: egyeb igszesedes! vlsznyban i8vo 'v'aiialkz8st6; b, egyeb kacslt va!iaikcz3sti egyeb visznyban leva va!1aikz8st61 keszietek ertekvesztesenek 11,837 19,77 1,894 1,967 9,943 17, ,132 13,869 1,63 2,75 5, , , ,91 4 5,882-1,192 2,562 2,341 1,494 3,2 a 5,~l23 Cl 3, , '2,722 c Budapest, 214, majus 19, A vailalkcz8s kepviselje

10 MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EREDMENYKIMUTATAs (acatk mlii'c fr:r~bar) Tetel mecn,evezese Altalans igazgatasi kbltsegek a, szeme!yi Jellegu rafrditask aa, ber~itseg ab szemeiyi Jeliegu egyeb kifizetesek ebbd - tarsadaimblztsitasl kbltsegek ebal ny~gd ijjal kapcslatcs kdltsegek ac, berjarulekk ebba!: - tarsadaimbiztsitasi kdltsegek ebbal - nyugdinal kapcsla:s kd1tsegek b, egyeb igazgatasi kdltsegek (anyag JeiiegJ rafrditask) 2,289 2, S ,78 9. Ertekcsbkkenesi leiras 1. Egyeb rafrditask ilzleti tevekenysegb61 a. rem penzugyi es befektetesi szlgaltatas rafrditasai ebba!: - kacslt vallalkzasnak - egyeb reszesedesi visznyban leva vailalkzasnak b, egyeb rafrditask ebba!: - kapcslt vallalkzasnak egyeb reszesedesi visznyban le'la vallalkzasnak - keszletek ertekvesztese 11. Ertekvesztes kbvetelesek utan es kckazati celtartalekkepzes a fugg6 es bizts (jdvbeni) ktelezettsegekre a, ertekvesztes kdvetelesek utan b, kckazati celtartalekkepzes a fogga es bizls Ubvabeni) kbtelezettsegekre 12. Ertekvesztes visszairasa kdvetelesek utan es kckazati celtartalek felhasznalasa a fugg es bizts (jvbeni) kdtelezettsegekre a, ertekvesztes visszairasa kbvetelesek utan b. kckazati celtartaiek felhasznalasa a fugga es bizts Ubvabeni) kbtelezettsegekre 12/A Altalans kckazati celtartalek kepzes (+) es felhasznalas (-) killdnbbzete 13. Ertekvesztes a befektetesi celli, hitelvisznyt megtestesit ertekpapirk, kapcslt- es egyeb reszesedesi visznyban levd vallalkzasban val6 reszvenyek, reszesedesek utan 14. Ertekvesztes visszairiisa a befektetesi celli, hitelvisznyt megtestesit ertekpapirk, kapcslt- es egyeb reszesedesi visznyban lev vallalkzasban val6 reszvenyek, n\szesedesek utan 15.Szkass (ilzleti) tevekenyseg eredmenye ebb61 - PENZUGYI ES BEFEKTETESI SZOLGALTATAs EREDMENYE ( /-6+7.b b /A ) ebbal - NEM PENZUGYI ES BEFEKTETESI SZOLGAL TATAs EREDMENYE (7.a-lOa) 16. Rcndkiviili bcvctelck 17 _ RendkivDli rilfrditask 18. RendkivUii eredmeny ( 16-H ) 19. Ad6zas eltti eredmeny (+/-15+/-18 ) 2. Ad6fizetesi kdtelezettseg 21. Ad6ztt eredmeny (+/-19-2) 22. Altalans tartalekkepzes, felhasznalas ( +/-) 23. Eredmenytartalek igenybevetele sztalekra, reszesedesre 24. J6vahagytt sztah\k es njszesedes ebbed. - kap::s!t valla;kzasnak - egyeb tj~,,_,,~eu,e~ viszryban leva vai!a!kz8sil8k 25. Merleg szerinti eredmeny (+1-21-/ ) 13 3,42 3,42 1,39 1, ,748 1,748 1, , ,232 4, Budapest, 214. majus 19. A valialkzas kepviselaje

11 Sr MA,GYAR EXPORT- IMPORT BANK ZRT. CASH-FLOW KIMUTATAs Tetel (adatk milli6 frintban) Kamatbevetelek 2 (+) Egyeb penzugyi szlgaltata5 bevetelei (ertekvesztes visszafras kivetelevel ) 3 Egyeb bevetelek (celtartalek-felhasznalas es a celtartalektbblet visszavezetesenek es keszlet ertekvesztes, valamint terven feluli lefras visszafrasc:mak kivetelevel) 4 (+) Befektetesi szlgaltatask bevetelei ( ertekpapfr ertekvesztes visszairas kivetelevel ) 5 (+) Nem penzugyi es befektetesi szlgaltatask bevetelei 6 Osztalek bevetel 7 (+) RendkfvOli bevetel 8 (-) Kamatrafrdftask 9 (-) Egyeb penzogyi szlgaltatas rafrdftasai (ertekpapir ertekvesztese kivetelevel) 1 (-) Egyeb rafrdftask (celtartalekkepzes, valamint ertekvesztes es terven feloli lefras kivetelevel) 11 (-) Befektetesi szlgaltatask rafrdftasa ( ertekpapfr ertekvesztes kivetelevel ) 12 (-) Nem penzogyi es befektetesi szlgaltatas rafrdftasai 13 (-) AltaiElns igazgatasi kbltsegek 14 (-) RendkfvOli rafrdftask (ide nem ertve a targyevi tarsasagi ad6 fizetesi kbtelezettseg bsszeget) 15 (-) Targyevi tarsasagi ad fizetesi kbtelezettseg 16 (-) Kifizetett sztalek 17 Mukdesi penzaramlas 18 Kbtelezettseg allmanyvaltzasa (ha nbvekedes +, ha cskkenes -) 19 Kbveteles allmanyvaltzasa (ha nvekedes -, ha csbkkenes +) 2 Keszlet allmanyvaltzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) 21 Frgeszkbzbk kbzbtt kimutattt ertekpapfrk allmanyvaltzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) 22 Befektetett eszkbzbk kbzbtt kimutattt ertekpapirk allmanyvaltzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) Beruhazask (beleertve az elleget is) allmanyanak valtzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) 24 Immaterialis javak allmanyanak valtzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) 25 Hrgyi eszkbzbk (a beruhazask es a beruhazasi ellegek kivetelevel) allmanyvaltzasa (ha nbvekedes -, ha csbkkenes +) Aktfv idbbeli elhatarlask Passziv idbbeli elhatarlask 28 (+) Reszvenykibcsatas az eladasi 29 (+) Jgszabaly alapjan veg legesen kaptt penzeszkbzbk 3 H Jgszabaly alapjan veglegesen atadtt penzeszkbz6k 31 (-) Bevnt sajat neverteke 32 Nett p{mzaramlas Ebbbi 33 (-) Keszpenz 34 (-) Szamlapenz elszamlasi es valamint a kui6n frintban vezetett penzfrgalmi 11,837 19, ,721 1, ,132-13,869-2,57-5,912-3,418-4, ,289-2, , , ,157-48,14-146, ,279 23, , Budapest, 214. majus 19. A vallalkzas kepviselbje

12 KIEGESziTO MELLEKLET A MAGYAR EXPORT -IMPORT BA':\K ZRT EVI BESZAMOLOJAHOZ (A tablazats adatk rnilli6 frintban ertendek) I. Bevezet6 resz A bank altalans bemutatasa Az Eximbank gazdalkdasat jellemz6 mutat6k... 5 II. A merleghez kapcsl6d6 kiegeszitesek... 7 II. I. ESZKOZOK... 7 II Penzeszkzk... 7 II Allampapirk... 7 II Frgatasi celli allampapirk Hitelintezetekkel szembeni kvetelesek... 9 II.!.3.!. A 212. es 213. december 31-en hitelintezetekkel szemben fenm1ll6 kveteles allmany hatralev6 esedekesseg szerinti bntasa bekeri.ilesi erteken:... '" Hitelintezetekkel szembeni kvetelesek utan elszamlt ertekvesztes alakulasa ILIA. Ugyfelekkel szembeni kvetelesek penzilgyi szlgaltatasb6l II Az ugyfelekkel szemben fenna1l6 kveteles allmany hatralev6 esedekesseg szerinti bntasa bekeruh~si erteken: Ugyfelekkel szembeni kvetelesek utan elszamlt ertekvesztes alakuhisa II Hitelvisznyt megtestesit6 ertekpapfrk I.1.6. Reszvenyek es mas valtz6 hzamu ertekpapirk II Reszvenyek, n szesedesek befektetesi celra Reszvenyek, n szesedesek kapcslt vallalkzasban... 2 II Immaterialisjavak... 2 ILl.1. Targyi eszkzk II Egyeb eszklk Keszletek Egyeb kvetelesek II.I.12. Aktiv id6beli elhatarlask Il.2. FORRAsOK Il.2.1. Hitelintezetekkel szembeni ktelezettsegek Ugyfelekkel szembeni ktelezettseg IL2.3. Kibcsittt ertekpapirk miatt fenmill6 k()telezettseg Egyeb rvid lejaratu ktelezettsegek II.2.5. Passzfv id6beli elhatarhlsk Celtartalekk l./\ kiivetelcs kck{lzali ccitart'ljek kckazati celtartalek Orszftgkckazat kimutauisa I celtartalek Sajat tke n.3.1. tke es tketartalek Eredmenytartalek tartaiek III. A resz letezese reszletezese /69

13 KIEGESziTO yielleklet A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT tvi BESZAMOLOJAHOZ (A tciblcizats adatk rnilli6 frintban ertend6ek) IV.9. Altalans igazgatasi kltsegek reszletezese IV Szemelyijellegu rafrditask IV I. A berk61tseg megszlasa IV Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek reszletezese IV Berjarulekk reszletezese IV.9.1A. Az i.igyvezetesnek (igazgat6sag elnke, vezerigazgat6, vezerigazgat6-helyettes. ligyvezet igazgat6k) fizetett : IV.9.2. Egyeb igazgatasi kltsegek reszletezese IV. 1. Az elszamit terv szerinti es terven fellili ertekcskkenes IV.IO.1. Az amrtizaci6s plitika, a terv szerinti ertekcskkenes elszamlasanak m6dszerei IV.1.2. A szamviteli plitika szerint elszamlt ertekcskkenes IV A terven fe1i.ili ertekcskkenes elszamlasanak m6dszerei IV. loa. Az ad6t5rveny szerint ervenyesfthet ertekcskkenes IV. II. RendkivUli bevetelek illetve rafrditask IV. 12. Ozleti tevekenysegbl szarmaz es 213. evi bevetelek fdldrajzi szegmensek szerinti bntasban V. Merlegen kivlili tetelek..., V.I. Fligg ktelezettsegek V.2. Bizts (jvbeni) kvetelesekkel es ktelezettsegekkel kapcslats kiegeszftesek... 6 V.3. A penziigyi szlgaltataskhz kapcsl6d6an kaptt fedezetek es biztsftekk V. 4. Fiigg kamatk es kesedelmi kamatk VI. A krmany keszfizet kezessegevel fedezett garanciaiigyletek VI.I. Be nem valttt garanciak VI.2. Bevalttt garanciak VI.3. Behajthatatlan garanciak VII. Aznnali deviza adasveteli iigyletekkel kapcslats kiegeszites VIII. Egyeb kiegeszitesek VIII.I. A Bpt nak (1 )-(2) bekezdese szerinti nagy kckazatvallalasnak minsill hitelekkel, ertekpapfrkkal, vallalt kotelezettsegekkel kapcslats kiegeszites VllI.2. Atlags allmanyi letszam VIII.3. Az Igazgat6sag es az Ogyvezetes (vezerigazgat6, vezerigazgat6-helyettes, ilgyvezet igazgat6k), reszere fly6sfttt klcsnk VIIIA. Ad6fizetesi ktelezettseg VIfI.4. \. Hitclintbcti kul()nad VIIIA.2. A ad... G6 VJlI Ad6zas citti cskkcnt tetelek VIIL Ad6zas eltti eredmenyt nve16 Welek VIlIA.2.3. Tarsasagi ad6levezetes VIII.5. Kltscgvetcsi kapcslatk VIlI.5.1. Allami garanciakkal elszamlask VII Kamatkiegyenlitesi rendszerrel kapcslats elszamlask VIII.5.3. KtOtt segelyhitelezessel kapcslats elszamlask VIII.5A. Ad6 es jarulek elszilmlask VlI1.6. Penzi6ba adtt VIII.7. Val6s crtekeles VlIl.8. OBA kcirebe tartz6 feladatk vezetcscert felels /69

14 KIEGESZITO 'IELLEKLET A )iiagyar EXPORT-IMPORT BANK ZRT tvi BESZAMOL6J"~HOZ (A tablazats adatk milli6 frintban ertendek) I. BevezetO resz 1.1. A bank altahins bemutatasa A ;vlagyar ExpOli-Imprt Bank Zartkruen Mlikd6 Reszvenytarsasag (tvabbiakban "az Eximbank" vagy "a Bank") az Exprtgarancia Rt. annak egyik jlt letre majus 26-an. Szekhelye: 165 Budapest, Nagymez6 utca , internetes hniapjanak pnts efme: Az Eximbank tevekenysegi kret, vaiamint a ra vnatkz6 speciaiis ei6iraskat az evi XLI I. (Alapit torveny) torveny allapittta meg. Az Eximbank szaksittt hitelintezetkent mukdik, fgy szamviteli tevekenyseget a szamviteir6i sz6i6 :WOO. evi c. trveny ( a tvabbiakban " a szamviteli torveny"), valamint a hitelintezetek es a penztigyi vallalkzask eves beszami6 keszitesi es knyvvezetesi ktelezettsegeinek sajatssagair61 sz61 25i2. (XII.24.) Krmanyrendelettel sszhangban kell vegezuie. Az Eximbankra vnatkz:an a hitelintezetekr61 es a penzugyi valla1kzaskrl sz evi exii. torveny (a tvabbiakban "a Hpt.") aitalans szabalyaitl eiter6 e16irask szinten a tobbszr mdsittt Alapit torvenyben kerultek meghatarzasra, mely elten'sek Ienyegi elemei az alabbiak i : >- Az Eximbank eseteben a Iipt. 79. (1) bekezdeseben fgialtaktl elter6en a szavatl t6ke husznt szazalekm eler6 vagy meghalad kitettseg min6sui nagykckazatnak; > A Hpt. 79. (2) bekezdeseben fglaltaktl elter6en a hilelintezetnek nem min6stil6 egy ugyfellel vagy Ugyfelcsprt nem hitelintezct szembcni ertekcnek egyiittcs sszegc nem haladhatja meg az Eximbank szavatl6 t6kejenek harminct szazalekal; A fenti es Bpi 79. (3) bekezdeseben rendelkcz"seket nem kell alkalmazni a RO. (I) bckezdcsehcli ltdnlclll)cil ilz I.ximD(1llk,iltal a bc:l- CC, ku1wldi I;itclinlt;.fckk Sz{1ll121ra nylijttt nylljttt hitelnel es penzk!csnnel, amikr a vagy kzpnti altai kulfoldi vev6nek rendelkez6 hitelintb:ct Biztsit6 Zrt. mdszcrek szcrint keszfizctci (lz Eximbank allal lyall kulfldi vcvnck hitelmin6sitesi besrlasa a Gazdasagi Szervezct.. Hivataisan sz616 fedezett :; vagy annal jbb es a fedczctt hitclnei es az Eximbank valamint a MEHlB vagy MEHlB nem kckazatll I Az cvi ex!!. Wrveny c\(;1 vallalkzaskrl sz[ evi ecxxxvil. a hitelintezetckrcii cs a 3/69

15 KIEGESziTO MELLEKLET A :VIAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT EVI BESZA.MOLOJA.HOZ (A tiblcizats adatk milli6 frintban ertendek) biztsitasaval fedezett exprtcelll hitelt es penzk1csnt is a biztsittt sszeg nreszesedessel cskkentett mertekeig. 'y Az Eximbank szavatl6 tkejenek kiszamitasa sran az Alapit6 torveny 2. (1) bekezdese szerinti fenna1l6 hitelt es ktvenyt azk lejartaig jaruleks tkeelemkent veheti figyejembe, azaz minden lyan hitelt es ktvenyt, amely kielegiti az alabbi felteteleket: >- tenylegesen rendelkezesre all, aznnal, jgvita vagy srtartasi ktelezettseg nelkul igenybe 'y vehet; futamideje t evet meghalad6 lejaratu; 'y hitel eseteben tketorlesztes az eredeti lejarat vagy a szerzdesben kiktott felmndasi id eltt nem lehetseges; a Hpt. 5. szamu melh~klet 24. pntjaban fglaltakat az Eximbankra nem kell alkalmazni. Az Eximbank felett janmir I-tl 24. december 15-ig a tulajdnsi jgkat a Magyar Nemzeti VagynkezeJ Zrt. (MNV Zrt.) jgejdje, az Allami Privatizaci6s es VagynkezeJ Rt. (ApV) gyakrjta. A penzligyi szlgajtataskhz kapcsi6d6 egyes torvenyek m6dsitasar6j sz evi XLVIII. torveny 138. (4) bekezdeseben, vajamint a 2186/24. (VII.22.) Knnany hatarzatban ejirtak alapjan 24. december 15- en az Apv. ertekesitette az Eximbank 75%-1 szavazati jgat megtestesit reszvenycsmagjat a Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. reszere. A reszvenyek atruhazasat kveten a Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. (MFB) szckhelye 151 Budapest, Nadr u. 31. a szamviteli torveny elirasainak megfelejen az Eximbank anyavallalatava valt. 2 I O. junius 17-tl az MFB torveny 3. (5) bekezdese szerint a Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. gyakrlta a tulajdnsi jgkat a Magyar Allam neveben az MNV Zrt. helyett majus 8-an az Orszaggyules elfgadta az Eximbank es a MEI-HB fejetti tujajdnsi jgk gyakrjasaval ('vi XLV. ertelmcben a fejetti medencei Gazdasagi Ovezet gazdasagfejleszteseert felels minisztcr jgsult, valamint a Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. mind az Eximbank es mind a MEHIB 75%-1 szavazatt megtestesit reszvenyeit ellenszlgaltatas nelkul ktejes atruhazni az allamra. A atvezetese a 23-an tortent meg. A uj es szervezeti kerult a a ket szcrvezet elere k6zs vezetest jcllt ki. Az Eximbank es a MEHIB kzas kereteben meg, szervezeti es szakmai vallalkzask tekinteteben. sztonz cszkcizkent az magyar 4/69

16 KIEGESziTO MELLEKLET A MAGYAR EXPORT -IMPORT BA~K ZRT EVI BESZA);lOLOJAHOZ (A tablazats adatk milli6 frintban ertendek) Az Eximbank az MFB sszevnt (knszlidalt) eves beszaml6jaba 14 es 211 kztt kerlilt uu,uu","uc teljes kruen bevm'isra, amely sszevnt eves beszaml6 az MFB szekhelyen es hnlapjan tekinthet meg. A fenti tulajdnsvaltzast kveten az Eximbank nem kerul knszlidalasra. Az Eximbanknak alapvet celja az exprt banki eszkzkkel torten tamgatasa. E celk megval6sitasat a Magyar Allam egyreszt az Eximbank ktelezettsegeien a frrasszerzes celjab61 kuj- es belfldi hitelintezetektl elfg~dtt betetek es felvett hitelek. valamint a ktvenykibcsatasbol ered6 fizetesi ktelezettsegek es a swap muveletek p6tlasi kltsege teljesitesere vallalt allami keszfizet kezessegvallalassal, illetve az Eximbank a]tal nyujttt garanciak egy resze tekinteteben evente a kltsegvetesi torvenyben meghatarztt limiten bellil - mgttes allami keszfizet kezessegvallalassal tamgatja. Fentieken tulmenen a Magyar Exprt-Imprt Bank Reszvenytarsasag kamatkiegyenlitesi rendszerer61 sz616 85/1998. (V.6.) Krmanyrendeletben, tvabba az Eximbank altai fly6sithat6 ktott segelyhitelek felteteleir61 es a segelyhitelnyujtas reszletes szabalyair61 sz /23. (XII.l6.) Knnanyrendeletben szabalyztt feltetelek szerint - a futamid alatt rgzitett kamatlabn - nylljttt hitelek es penzklcsnk kamatanak, valamint az e celt szigai6 finanszirzasi.kltsegek ktilonbzetenek furnisat a kzpnti kitsegvetesbi kzvetlenul biztsitja. Az aljami keszfizet6 kezessegvallalassal kapcslats eves kereteket, valamint a kamatkiegyenlitesi rendszer es a kttt segelyhitelezes kereteben elszamlhat6 sszegek eves eliranyzatat az eves kltsegvetesi torveny, a kltsegvetessel torten e1szamlas rendjet a (V.2.) PM rendelet szabalyzza. Az alkalmaztt szamlarend k6veti a hitelintezetnel alkalmaztt megldaskat. A k6ltsegek clsdlegesen az 5-5 szamlasztalyban kertilnek knyve!esre, a 6. es 7. szamlasztalyt nem hasznaljuk. A merlegkeszites id6pntja szamvite]i plitikaban meghatarzttak szerint 214. januar 15. Az Eximbank ntt. A millici evi ad6ztt el6irasknak milli6 frintban milli6 frintr ev milli6 frintra a milli6 frinthz 21. ev a 212. evi 1.92 milli6 frinthz 65 milli6 frintra tkere vetitve ( milli6 szazalekt tesz ki. Az Eximbank a 212. a 213. evi ad6ztt,'rf'rin1pn 6 milli6 furintt- a - altalans tartal<~k szerinti 983 a 213. evi szerinti 59 milli6 frintt tesz ki.

17 KIEGESziTO MELLEKLET A MAGYAR EXPORT -IMPORT BANK ZRT tvi BESZAMOLOJAHOZ (A tabl<izats adatk milli6 frintban ertend6ek) T 6keelhitttsag Szavat16 tke ebbl alapvet tke ebbl jaruleks tke Kckazattal sulyztt kitettseg ertek Tkemegfelelesi mutat6 szabalyz6i tkeszukseglet alapjan Tkemegfelelesi mutat6 ICAAP utan Szavatl6 tke! Sajat tke Sajat toke I Ktelezettsegek sszesen 22,39 % % 265,6 % 7,46% 14,29% 12,51% 261,28 % 4,91% Likviditas Penzeszkzk + Likvid. ertekpapirk + Hitelintezetekkel szembeni latra sz616 kvetelesek! Osszes eszkz 1,79%,72% Penzeszkzk + Likvid. ertekpapfrk + Hitelintezetekkel szembeni latra sz616 kvetelesek + 1 heten bewii lejaratu bankkzi betetek! Osszes eszkz 16,1% 16.21% Jvcdelmezseg Ad6zas utani nyereseg! Osszes eszkz (ROA) Ad6zas utani nyereseg! Sajat tke (ROE),42 % 6,14%,2%,36% cszkciz) %,4% Eszkzaranys kltsegek ertckcskkcnes! eszkz),91 %,71% rmrdftask I Ktelezettsegek) alkalmazttra jut6 sszes eszkz (MFt.) alkalmazttra ad6zas utani ~/ ,72% 3. ]28 6/69

18 KIEGESZITO MELLEKLET A MAGYAR EXPORT-IMPORT BA~K ZRT EVI BESZAylOLOJAHOZ (A tibl<izats adatk milli6 frint ban ertendek) n. A merleghez kapcsl6d6 kiegeszitesek II. 1. ESZKOZOK Penzeszk()zk Az Eximbank penzeszkzeinek ev vegi egyenlege az alabbiak szerint alakult: Magyar Nemzeti Banknal vezetett elszamlasi szamla Belfldi hitelintezeteknei vezetett frint elszamlasi szamla H.1.2. Allampapirk Az Eximbank a Szamviteli plitikajaban meghatarzttak szerint az allampapfrkat az alabbi elvekalapjan srlja be, iiletve mutatja ki a frgatasi vagy befektetesi celli eszk6zk kztt: Frgatasi celli allampapfrk k6ztt mutatja ki az ertekesfthetnek minsftett allampapirkat (Iikviditasi es kckazatkezelesi tcvekenyseg kereteben beszerzett es lejarat eltt ertekesilhet), a lejaratig tartand6nak minsftett ertekpapfrk kzui az even beluli lejaratll allampapirkat, a hosszll lejaratu allampapfrk kziil a targy evet kvet evben Iejar6 aljampapirkat. Befektetesi celunak minsiii az az ajlampapfr, amely a lejaratig Wrten megta!1as szandekaval keriilt beszerzesre es rendelkezesre allnak a finanszirzas lejaratig tart6 flytatasahz sziikseges frrask. Az J'xirnbank 2 I december I-ell es 2 i3. december :3 1 a fcnli elvek szerillt kimutaih.. az alabbiak szerin( alakull: n.1.2.i. Frgat.asi celli :.illampapirk Allamktvenyek ulin elszamlt ertekvesztes Diszknt Diszknt utan elszamlt M;\B altai kibcsattt MNB altai kibcsattt IU\l\lPln\lF'k' utan els7amlt /69

19 KIEGESZITO MELLtKLET A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT tvi BESZA.MOLOJA.HOZ (A tablazats adatk rnilli6 frintban ertend6ek) A meglev frgatasi celli allamktvenyek neverteke 212. december 31-en es 213. december 31-en 79 milli6 frint vlt. A Bank 212. december 31-en 25. milli6 frint nevertekli M)!B altai kibcsattt ktvennyel rendelkezett, mig 213. december 31-en ez az allmany nulla frintt tett ki december 31-en a Bank miiii6 frint nevertekli diszknt kincstarjeggyel rendelkezett, 212 vegen ez az allmany nulla frintt vlt es 2 I 3. ev vegen a Bank befektetesi cellal, a lejaratig torten megtartas szandekaval vasarlt allampapirkkal nem rendelkezett. A frgatasi cellal vasarlt allampapfrk piaci ertekenek meghatarzasa es ez alapjan az ertekvesztes szukseglet elszamlasa 212. es 213. evben az Allamad6ssag Kezel Kzpnt altai az ev utls6 munkanapjan kzzetett referencia arflyamk figyelembe vetelevel torte nt, sszhangban az Eximbank szamviteli plitikajanak elfrasaival. A frgatasi celli allampapirk ev vegi allmanyanak lejarati sszetetele bekerlilesi erteken: Even belli! esedekes Harm h6napn bellil esedekes Harm h6napn tul es egy even bellil esedekes Even ttl I esedekes Egy even tlil es at even bew! esedekes Mindsszesen /69

20 EXPORT-IMPORT ZRT. ertendek) 212. i Ne1t6 knyv szcrinti ertek I 888 Hitciintezetcldwl sszesen hitelek kvetelesek bt~ni k5vetclcsek beliili kvetelcsek sszcsen tlili -t- -"::~:~:..::-+--_""_" "_:.:-~-+-_" 43 -.=".:cc---'-c:..i "' _2':1.:.?:"'C)--.j J..15~()O ~---~==---==---~=~~=====~=4===~~===~=+=-==-~~ = L.::.::.::.:.:. :::.~_= ::'~: L_"=_= ~:':f...'*:~_l ".': I /69

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Egyszeriisitett eves beszamol6

Egyszeriisitett eves beszamol6 @l!] -[ill]-~ cegjegyzek szama Egyszeriisitett eves beszamol6 2007. {~0 P.H. a vallalkozas vezetoje (kepviseloje) Szines Web Mediafejleszt6 Kft. 1112 Budapest, XI. nppan u. 2. http://www.szinesweb.hu/

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

(Nemzetközi Számviteli Szabályok, IAS)

(Nemzetközi Számviteli Szabályok, IAS) 2001. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályk, IAS) Az MKB 2001. első féléves évközi beszámlója a nemzetközi számviteli előírásk (IAS) szerint elkészített nem knszlidált, nem auditált pénzügyi

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 2009.ev. Klimabarat TeJepiilesek Szovetsege

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 2009.ev. Klimabarat TeJepiilesek Szovetsege 18135365-1-41 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 2009.ev Klimabarat TeJepiilesek Szovetsege 1038 Budapest, Templom utea 64. Budapest, 2010. januar

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

AZ APPENDIX ALAPITVANY KOZHASZNUSAGI JELENTESE " " A 2012-ES ESZTENDOROL

AZ APPENDIX ALAPITVANY KOZHASZNUSAGI JELENTESE   A 2012-ES ESZTENDOROL -,yo :;-.. '1 ". ",, AZ APPENDIX ALAPITVANY..,,, KOZHASZNUSAGI JELENTESE " " A 2012-ES ESZTENDOROL 6000. Kecskemet, Irinyi u. 49. Szam)aszam: 11732002-20375582 Adoszam:18364956-1-03 Nyilvantartasi szam:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* 2002. év Munkavállalók állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám (fõ) Bérköltség

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KOZHASZNUsAGIJELENTES

KOZHASZNUsAGIJELENTES PLASTOMAT EDU KHT Szervezet neve: Szekhely: 1036 Budapest Pacsirtamezc5 u. 41. Ad6szam: 22257437-2-42 Statisztikai szamjel: 22257437-7487-571-01 CgL: 01-14-000680 KOZHASZNUsAGIJELENTES 2007.ev Tartalma:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Cégj egyzék száma : 20-09-068721 a vállalkzás megnevezése : Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft a vállalkzás címe, telefnszáma : 8800 Nagykanizsa Erdész

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

Ronald McDollald Gyermeksegely Alapitvany Kozhasznusagi jelentese 2012.ev

Ronald McDollald Gyermeksegely Alapitvany Kozhasznusagi jelentese 2012.ev Ronald McDollald Gyermeksegely Alapitvany Kozhasznusagi jelentese 2012.ev Budapest: 2013. IDarcius 05. Ronald McDonald Gyermeksegely Alapitvimy 1097 Budapest, Gyali lit 3/b. Adoszam: 18048353-1-43 CIB

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben