ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ"

Átírás

1 á É Ű Ö É Á á í ó ő á á ó á é á á é á á é á á á ö é á á ó é á é é á Ö Á á á

2 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ Az államháztartásról szóló évi CLIV. törvény 8. -ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 201/2010.(VII.1.) Korm. rendelet 44. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörben eljárva, valamint az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 155. (3) és (4) bekezdése és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011.(IV.12.) Korm. rendelet 2/A -a alapján a nemzeti erőforrás miniszter az Alapító Okiratot január 1-jei hatállyal adta ki. 1) A költségvetési szerv neve, székhelye a) Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház b) Székhelye: 2026 Visegrád, Gizellatelep hrsz.: 041/1, 042, 043, 1288/1, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 c) Alapítói jogok gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztere 1054 Budapest, Akadémia u. 3. d) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u. 3. e) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 1125 Budapest, Diós árok 3. A középirányító szerv az egészségügyről szóló évi CLIV törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011.(IV.12.) Korm. rendelet 2/A. -ában meghatározott jogokat gyakorolja. 2) A költségvetési szerv működési köre: Működési engedélyében meghatározott ellátási terület. 3) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 4) A költségvetési szerv közfeladata: A szakkórház közszolgáltató költségvetési szerv. Közfeladata: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. 5) A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: Fekvőbeteg-ellátás A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása: Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Járó betegek rehabilitációs szakellátása Foglalkozás egészségügyi alapellátás Egyéb betegség megelőzés, népegészségügyi ellátás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés

3 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Minőségbiztosítási tevékenység Munkáltató által nyújtott lakástámogatások Szakmai továbbképzések 6) Vállalkozási tevékenysége arányának felsőhatára a költségvetési szerv kiadásaiban: A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30 %-át. 7) A költségvetési szerv vezetőinek kinevezési rendje: A költségvetési szerv főigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A főigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízatásának visszavonását a középirányító szerv készíti elő és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszternek. A főigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv főigazgatója gyakorolja. A gazdasági igazgató esetében az Eütv.155. (1) bekezdés e) pontja alapján a díjazás megállapítása e jog keretei közé tartozó díjazást ide nem értve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatójának hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az intézmény főigazgatója jogosult. Az intézmény főigazgatója és gazdasági igazgatója a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény szerint vezető állású munkavállalónak minősül, emiatt munkaviszonyára az Mt. általános rendelkezéseit az Mt-nek a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 91. címében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 8) A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: A költségvetési szerv foglalkoztatottjai a.) szabadfoglalkozás keretében b.) egyéni egészségügyi vállalkozóként c.) társas vállalkozás tagjaként d.) közalkalmazotti jogviszonyban e.) munkaviszonyban f.) önkéntes segítőként foglalkoztathatók. 9) A szakkórház képviseletére jogosultak A főigazgató, valamint az általa megbízott intézményi dolgozók. 10) A szakkórház tevékenységének forrásai: OEP támogatás, fenntartói támogatás, saját bevétel, egyéb átvett pénzeszközök, pályázati úton elnyert pénzeszközök. 11) A szakkórház együttműködik: Emberi Erőforrás Minisztériummal, GYEMSZI-vel, GYEMSZI Észak-Közép-magyarországi-Térségi Igazgatóságával, Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP), OEP Közép- magyarországi Területi hivatalával, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatallal Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, Szakmai kollégiumokkal, kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel, Egészségügyi intézményekkel, Társadalmi szervezetekkel, Visegrád Város Önkormányzatával,

4 4 Országos Munkahigiénés és Foglalkozatás-egészségügyi Intézettel 12) A szakkórház körbélyegzője: "Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház Visegrád", benne a magyar címer. 13) A szakkórház egyéb azonosító jegyei, jelzőszáma: Szakkórház finanszírozási azonosítója: 0108 Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 1139 Budapest, Váci út 71. Számlaszám: Adóigazgatási száma: TB törzsszám: B KSH számjel: PIR törzsszám: OEP kód: ) A szakkórház engedélyezett létszáma: évben 191 fő. II. A SZAKKÓRHÁZ SZERVEZETE Szervezeti felépítés 1. A szakkórház szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A SZAKKÓRHÁZ VEZETÉSE 2. A szakkórház vezetésének feladatát képezi a szakkórház szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és hatékony működtetése. E feladatának a szakkórház vezetése a szakmai önállósága alapján a hatályos jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetőleg az intézmény fenntartó határozatainak figyelembe vételével tesz eleget. - A FŐIGAZGATÓ a szakkórház egyszemélyi felelős vezetője, az Igazgató Tanács elnöke. Feladatainak ellátásában vezető-helyettesek és intézményi testületek segítik. - GAZDASÁGI IGAZGATÓ a főigazgató általános helyettese, a gazdasági terület vezetője, közvetlen irányítója, az Igazgató Tanács tagja, Szakmai Vezető Testületben tanácskozási joggal résztvevő. - ORVOS-IGAZGATÓ a főigazgató orvos-szakmai helyettese, az orvos-szakmai terület vezetője és közvetlen irányítója, az Igazgató Tanács tagja, Szakmai Vezető Testület tagja.

5 5 - ÁPOLÁSI IGAZGATÓ az ápolási terület vezetője, közvetlen irányítója, az Igazgató Tanács tagja, Szakmai Vezető Testület tagja. - MŰSZAKI IGAZGATÓ a műszaki-technikai ellátás vezetője, közvetlen irányítója, az Igazgató Tanács tagja, Szakmai Vezető Testületben tanácskozási joggal résztvevő. INTÉZMÉNYI TESTÜLETEK 3. SZAKKÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján a területi ellátási kötelezettséggel működő fekvőbeteg ellátási intézetekben létrehozott Felügyelő Tanács. A szakkórház vezetése és az érintett lakosság közti kapcsolattartó testület. Tagjai: a környező települések önkormányzatainak küldöttei, a területhez tartozó társadalmi szervezetekből delegált küldöttek, a szakkórházi küldöttek. Munkáját ügyrend alapján végzi. IGAZGATÓ TANÁCS A főigazgató közvetlen szakmai és gazdasági tanácsadó testülete, operatív vezetői, konzultatív testület. Tagjai: igazgatók, HR vezető esetenként egyéb meghívottak. Heti rendszerességgel ülésezik. SZAKMAI VEZETŐ TESTÜLET A szakkórház vezetőjének szakmai tanácsadó, véleményező, javaslattételi szerve. Tevékenységét ügyrendjének megfelelően gyakorolja. Tagjai: orvos-igazgató, szakmai osztályok vezetői, ápolási igazgató, a szakkórház orvosai közül a területileg illetékes Orvosi Kamara által delegált tag tanácskozási joggal részt vehet: fenntartó képviselője, főigazgató, gazdasági. igazgató, műszaki igazgató, esetenként további meghívottak. A szakmai vezető testület a tagjai közül elnököt választ. A testület ülését az elnök hívja össze, évente legalább kétszer ülésezik, de a vezető testület egyharmadának írásos kezdeményezésére az elnök köteles azt összehívni. Tevékenységét a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet szabályozza.

6 6 GYÓGYSZER-TERÁPIÁS BIZOTTSÁG A főigazgató tanácsadó testülete. Tagjai: a főigazgató által delegált főorvosok, orvosok, főgyógyszerész, a gazdasági igazgató által delegált főkönyvelő, esetenként szakértő és egyéb meghívott. Szükség szerint ülésezik. ETIKAI BIZOTTSÁG Tagjait a főigazgató bízza meg, oly módon, hogy az összetétel biztosíthassa az ügy sokoldalú megítélését. Elnököt a tagok maguk közül választanak. Etikai kérdéseket vizsgál ki. Tagjai: orvos, klinikai szakpszichológus, jogtanácsos, ügyvéd, osztályos vezető főnővér, humán erőforrás gazdálkodó esetenként szakértő. Szükség szerint ülésezik. SZAKKÓRHÁZI KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG (KKB) A KKB a szakkórház közbeszerzési feladatainak és eljárásainak meghatározására létrehozott szervezet. Tevékenységéről külön szabályzat rendelkezik. Tagjai: gazdasági igazgató, főkönyvelő, műszaki igazgató közbeszerzési menedzser, gazdálkodó egységek vezetői. Szükség szerint ülésezik. GAZDASÁGI - MŰSZAKI TANÁCS A gazdasági igazgató tanácsadó, véleményező testülete. Elnöke: Tagjai: gazdasági igazgató a gazdasági műszaki ellátás vezető beosztású dolgozói, esetenként más meghívottak.

7 7 Feladata: Az intézmény-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, az operatív irányítás feladatainak megtárgyalása. Szükség szerint ülésezik. LAKÁS BIZOTTSÁG A rendelkezésre álló lakásépítési támogatásra fordítható keret elosztása, a szolgálati lakásokkal való gazdálkodás. Elnöke: Titkára: Tagjai: gazdasági igazgató főkönyvelő műszaki főelőadó, gazdálkodó, Közalkalmazotti Tanács képviselője. Szükség szerint ülésezik. BETEGDOKUMENTUMENTÁCIÓT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnöke: orvosi részről: minőségirányítási szakmai vezető főorvos ápolási részről: ápolási igazgató Tagjai: osztályvezető főorvosok, főnővérek Feladata: Betegdokumentáció orvos és ápolás szakmai ellenőrzése. Szükség szerint ülésezik. INTÉZMÉNYI INFEKCIÓKONTROLL ÉS ANTIBIOTIKUM BIZOTTSÁG A szakkórház vezetésének javaslattételi, véleményezési joggal rendelkező szakmai tanácsadó testülete. Elnöke: Titkára: Tagjai: főigazgató infekciókontroll tevékenység vezetője ápolási igazgató infektológus gyógyszerész orvosi mikrobiológus klinikusok képviselje Évente legalább kétszer ülésezik, tevékenységét a 20/2009. (VI.18.) EüM. rendelet szabályozza.

8 8 DOLGOZÓI MUNKAÉRTEKEZLETEK 4. SZAKKÓRHÁZI ÖSSZDOLGOZÓI MUNKAÉRTEKEZLET Az évente minimum kétszer esedékes összdolgozói munkaértekezlet hivatott teljesíteni a dolgozók tájékoztatását az intézet helyzetéről, működésének jellemzőiről és feladatairól, valamint fejlesztésének soron következő lépéseiről. A munkaértekezlet összehívásáért a főigazgató felelős. OSZTÁLYOS MUNKAÉRTEKEZLETEK Az osztályos munkaértekezletek hivatottak a feladatok teljesítése során felmerült problémák megvitatására, valamint az elkövetkezendő időszak főbb feladatainak, célkitűzéseinek meghatározására. A munkaértekezlet szükség szerinti összehívásáért a szervezeti egység vezetője a felelős. FŐNŐVÉRI ÉRTEKEZLET Az ápolási igazgató tanácsadó fóruma, az ápolási feladatok teljesítése során felmerült problémák megvitatására, valamint az elkövetkezendő időszak főbb feladatainak, célkitűzéseinek meghatározására hivatott fórum. Tagjai: ápolási igazgató a szakkórház osztályos vezető főnővérei, részlegvezetői vezető asszisztensei esetenként egyéb meghívottak Havonta, illetve szükség szerint ülésezik, összehívása az ápolási igazgató kompetenciája. ÉRDEKEGYEZTETŐ TEVÉKENYSÉG 6. A szakkórház dolgozóinak képviseletére és érdekvédelmére hivatott szervezetek: Közalkalmazotti Tanács Szakkórházi Szakszervezet

9 9 III. A SZAKKÓRHÁZ VEZETŐINEK HATÁSKÖRE Munkáltatói jogkör gyakorlása 7. MUNKÁLTATÓI JOGKÖR A főigazgató, mint a szakkórház egyszemélyi felelős vezetője gyakorolja a jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével és betartásával a szakkórház dolgozói felett a munkáltatói jogokat. A főigazgató a teljes munkáltatói jogok gyakorlását az igazgatók, továbbá a közvetlenül irányítása alá tartozó területeken (organogram) dolgozók tekintetében személyesen gyakorolja, míg az orvos igazgató irányítási körébe tartozó közalkalmazottak tekintetében az orvosigazgatónak, egészségügyi szakdolgozók és takarító személyzet tekintetében az ápolási igazgatónak, a gazdasági-műszaki ellátás területén dolgozó közalkalmazottak tekintetében a gazdasági és a műszaki igazgatónak delegálja az egyéb munkáltatói jogok gyakorlását. Egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, jogviszony megszüntetés, vezetői megbízás visszavonása, a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz kapcsolódó díjazás, továbbá a Kollektív Szerződésben rögzített, nem jogszabályi előírás alapján fizetett egyéb juttatás, és az összeférhetetlenség megállapítása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni. (1) a főigazgató gyakorolja a teljes munkáltatói jogkört: - gazdasági igazgató, (kinevezés, jogviszony megszüntetés, díjazás megállapításának kivételével) - orvos-igazgató, - ápolási igazgató, - műszaki igazgató, - belső ellenőrzés dolgozói, - minőségbiztosítási feladatot ellátók, - igazgatás-szervezés, döntés előkészítés dolgozói felett. (2) ápolási igazgató gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört: - az egészségügyi szakdolgozók, - a takarító személyzet felett. (3) gazdasági igazgató gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört: A gazdasági ellátás alábbi szervezeti egységeinek vezetői és dolgozói felett: - pénzgazdálkodás és számvitel, - humánpolitika (személyzeti ügyek, bér-és munkaerő-gazdálkodás), - dokumentáció és informatika, - ellátás - élelmezés.

10 10 (4) műszaki igazgató gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört: - a technikai-, műszaki szakszolgálat dolgozói, - a parkfenntartás dolgozói, - portaszolgálat, rendészet dolgozói, liftkezelők felett. (5) orvos-igazgató gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört: - orvosok, - szakmai területen dolgozó egyéb egyetemi végzettségűek, - egészségnevelési tevékenység, - higiénés szolgálat, - szociális ellátás dolgozói felett. Főigazgató jogállása 8. (1) A főigazgató kinevezését, vagy megbízását, felmentését vagy a megbízásának visszavonását a - GYEMSZI előkészítése és jóváhagyásra történő megküldése után az egészségügyért felelős miniszter hagyja jóvá. A főigazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört a GYEMSZI - mint középirányító szerv - főigazgatója a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja. A főigazgató helyettesítésének rendje: távollétében orvos-szakmai tevékenységekben az orvos-igazgató, egyéb tevékenységekben általános helyettese a gazdasági igazgató. Jogszabály alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. (2) Feladatai: - A szakkórház alapító okiratában meghatározott egészségügyi alaptevékenység és az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek ellátásának biztosítása. - A szakkórház orvos-szakmai, ápolási, gazdasági és műszaki tevékenységének irányítása és koordinálása. - A szakkórház gazdálkodásának irányítása, a fejlesztési, beruházási tervek elkészíttetése és jóváhagyása. - A szakkórház szervezeti és működési szabályzatának kidolgozása, különböző szervezeti egységek munkájának szabályozása és koordinálása a rehabilitációs ellátás érdekében. - Kollektív szerződés megkötése, a munkáltatói oldal képviseletében. - A gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörök meghatározása. - A jogszabályokból, tulajdonos utasításaiból adódó különböző feladatok megszervezése, az előírt adatszolgáltatások elkészítése. - A szakkórház és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közötti szerződés előkészíttetése, megkötése, a teljesítmény elszámolás pénzügyi egyensúlyának figyelemmel kísérése. - A szakkórház használatában, kezelésében lévő állami vagyon rendeltetésszerű használatáról való gondoskodás.

11 11 - Figyelemmel kísérni a szakkórház ellátottsági és működési mutatóit, elemzi a működés szakmai hatékonyságát. - Irányítja a szakkórház információs és dokumentációs rendszerének működését, biztosítja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelmét. - A hatáskörébe tartozó dolgozók és munkafolyamatok vonatkozásában a minőségellenőrzés megszervezése és végrehajtása. - Irányítja a szakkórház tűz munka katasztrófa (polgári) védelmét, átruházott jogkörben ezen feladatokat az intézet műszaki igazgatójával láttatja el. (3) Hatásköre: Kizárólagos hatáskörébe tartozik: - A teljes munkáltatói jogkör gyakorlása az igazgatók és a közvetlen irányítása alá tartozó területek vezetői és dolgozói felett. - A szakkórház minden közalkalmazottja tekintetében a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízása visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása. - A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz kapcsolódó díjazás, továbbá a Kollektív Szerződésben rögzített, nem jogszabályi előírás alapján fizetett egyéb juttatás megállapítása. - Az igazgatók, valamint a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó területek vezetőinek munkaköri leírásainak meghatározása. - A szakkórház tevékenysége elleni panasz kivizsgáltatása, betegjogok érvényesülésének elősegítése. - A delegáltan egyéb munkáltatói jogkört gyakorlók tevékenységének ellenőrzése. - Belső ellenőrzési szabályzat útján biztosítja a belső ellenőrzés működését, gondoskodik az ellenőrzés megállapításainak realizálásáról. - Meghatározza a szakkórház szakmai mutatóit és irányszámait és azok esetleges módosítását. - Kialakítja, működteti és fejleszti a belső kontroll rendszert. - A belső kontrollrendszer részeként elkészítteti a szakkórház főbb tevékenységeinek ellenőrzési nyomvonalát. - A belső kontrollrendszer részeként kockázatkezelési rendszert működtet, a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végez és végeztet. - Ellenőrzési és beszámoltatási joga van a szakkórház egész területén, felelős az észlelt hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért, ennek érdekében kidolgozza a szabálytalanságok kezelésének eljárására vonatkozó rendet - Gondoskodik a szakkórház működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről és folyamatos karbantartásáról, a szabályzatok jóváhagyásáról. - Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik. (4) Felelős: - A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. - Az általa hozott intézkedésekért, belső utasításokért. - A szakkórház tevékenységére vonatkozó jogszabályok betartásáért, betarttatásáért (5) Kapcsolattartás, képviselet: - A szakkórház képviseletét, mint egyszemélyi felelős vezető, a főigazgató látja el. - Kapcsolatot tart a GYEMSZI-vel, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerveivel, az Egészségbiztosítási Pénztárakkal, szakhatóságokkal, önkormányzatokkal, társintézményekkel,

12 12 közalkalmazotti érdekképviselet szerveivel (Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács), szakmai kollégiumokkal és testületekkel, betegjogi képviselővel, a médiával. Orvos-igazgató jogállása 9. (1) Az orvos-igazgató vezetői megbízását a főigazgató adja és gyakorolja felette a teljes munkáltatói jogkört. Jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. A főigazgató távollétében annak orvos-szakmai helyettese. Távollétében orvos-igazgatói tevékenységének helyettesítését az orvos-igazgató helyettes látja el. (2) Feladatai: a.) Irányítja, szervezi, ellenőrzi: - a szakkórház orvos-szakmai szervezeti egységeinek munkáját, összehangolja tevékenységüket, - az orvosi munka szakmai etikai színvonalát, - a közvetlen irányítása alá tartozó egyéb diplomások és főiskolai végzettségű egyéb szakdolgozók tevékenységét, - az orvosi és rehabilitációs dokumentáció szakszerűségét és pontosságát, - a szakkórház orvosi ügyeleti rendszerét és működését, - a szakkórház higiénés és infekciókontroll tevékenységét, - az egészségnevelési tevékenységet, - a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási tevékenységet, - a foglalkozás egészségügyi szolgálat működését, - a szociális ellátás működését, - a járó és fekvőbeteg ellátás működését, - a finanszírozással kapcsolatos orvos-szakmai adatszolgáltatást, - az orvos-egészségügyi jogszabályok végrehajtását, - orvos-szakmai és egyéb rehabilitációs képzéseket, - a reggeli orvosi referáló üléseket, - a szakkórházban tartott gyógyszer bemutatókat, - a szakkórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőségellenőrzését, - biztosítja orvos-szakmai rehabilitációs területeken a jogszabály változások ismeretét, - a belső kontroll rendszerének működtetését, - a szakkórházban folyó orvos-biológiai kutatásokat, gyógyszerkipróbálásokat, - a szakkórházi működési engedélyezési eljárásokat, - a várólista vezetését. b.) Közreműködik: - a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában, - a beruházási, felújítási tervek orvos-szakmát érintő kérdéseinek előkészítésében - az érdekképviseleti szervekkel folytatott tárgyalásokban, - a finanszírozási szerződés előkészítésében,

13 13 - a szakkórház szervezeti és működési szabályzata, kollektív szerződése, a belső szabályzatok, a házirend és főigazgatói utasítások elkészítésében, folyamatos karbantartásában, (3) Hatásköre: - A főigazgató részéről feladatkörébe utalt tevékenységeket gyakorolja, abban aláírási és utasítási joga van. - Egyéb munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó dolgozók tekintetében. - Házirend végrehajtásának ellenőrzése. - Kiterjed az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére. - Az irányítása alá tartozók munkaköri leírásainak meghatározása. (4) Felelős: - A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, ellenőrzéséért és e körben elkövetett mulasztásaiért. - Az általa hozott intézkedések, belső utasítások időben történő teljesüléséért. - A hatáskörébe utalt tevékenységekre vonatkozó jogszabályok betartásáért, betartatásáért, szabálytalanság észlelése esetén az előírt eljárás betartásáért. (5) Kapcsolattartás, képviselet - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal területileg illetékes szerveivel, betegjogi képviselővel, - társintézetekkel, - háziorvosokkal, - tanácsadó testületekkel, - érdekképviseleti szervekkel, - szakmai kollégiumokkal. Ápolási igazgató jogállása 10. (1) Az ápolási igazgató vezetői megbízását a főigazgató adja és gyakorolja felette a teljes munkáltatói jogkört. Jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. Az ápolási igazgatót távollétében az ápolási igazgató-helyettes helyettesíti. (2) Feladata: - Hatás- és jogkörében gondoskodik a színvonalas betegellátás személyi és tárgyi feltételeiről. - Az ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete, - A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, - A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, - A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, - A higiénés rend folyamatos figyelemmel kisérése, - A házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése,

14 14 - A hatáskörébe tartozó betegellátó személyzet munkájának összehangolása és irányítása. - Az osztályvezető főnővérek ápolás-szervező tevékenységének irányítása. - Irányítja és ellenőrzi a dietetikai szolgálat és az egészségügyi szolgálat szakmai tevékenységét. - Elemzi és értékeli az egészségügyi szakdolgozók ellátottsági és működési mutatóinak alakulását, valamint az ápolási munkát. - Értékeli a betegelégedettségi mutatókat, intézkedik, ill. javaslatot tesz a változtatásra. - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a takarítószolgálat munkáját. - Elkészíti az egészségügyi szakdolgozók munkaköri leírását, az abban foglaltak betartását ellenőrzi. - Szervezi a szakdolgozók képzését és továbbképzési tervet készít. - Képviseli az egészségügyi szakdolgozókat a megfelelő értekezleteken, fórumokon. - Részt vesz a szakmát érintő szabályzatok elkészítésében. - Ellenőrzi és betarttatja a munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek alkalmazását, - Részt vesz a belső kontroll rendszerének működtetésében, kockázatkezelési rendszert működtet és kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez. - Szabálytalanság észlelése esetén köteles jogkörének megfelelően eljárni. - Operatívan irányítja a vezetése alá tartozó területek minőségbiztosítási tevékenységét. (3) Hatásköre: - Utasítást ad a közvetlenül felügyelete alá tartozó dolgozók részére. - Felügyeli és ellenőrzi a szakkórház házirendjének betartását. - Egyéb munkáltatói jogkört gyakorol a szakdolgozói, valamint a kisegítői (központi takarítás) területen dolgozó közalkalmazottak felett. - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a dietetikai szolgálat szakmai munkáját. (szakmai egyeztetést kezdeményez szükség esetén a dietetikával megbízott orvossal) - Saját hatáskörben oldja meg a szakdolgozók és egyéb fizikai dolgozók létszámátcsoportosítását, létszámgazdálkodását. (4) Felelős: - A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, ellenőrzéséért, és e körben elkövetett mulasztásaiért. - Az általa hozott intézkedésekért. - Az ápolási, gondozási tevékenységért, a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok betartásáért, betarttatásáért. (5) Kapcsolattartás, képviselet: - A szakkórházat jogszabályi keretek között képviseli ápolási ügyekben. - Kapcsolatot tart a főigazgató tájékoztatása mellett: GYEMSZI és a Szakmai Kollégium Ápolási Tagozatával Ápolási Igazgatók Egyesületével, Ápolási Egyesülettel, Egészségügyi Továbbképző Intézettel, magyarországi kórházak ápolási vezetőivel, közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerveivel, MESZK-kel.

15 15 Gazdasági igazgató jogállása 11. (1) A gazdasági igazgató kinevezését, vagy megbízását, felmentését vagy a megbízásának visszavonását a - GYEMSZI előkészítése és jóváhagyásra történő megküldése után az egészségügyért felelős miniszter hagyja jóvá. A gazdasági igazgató díjazásának megállapítása a kinevezési jog keretei közé tartozó díjazást ide nem értve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatójának hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az intézmény főigazgatója jogosult. Jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. A főigazgató távollétében - az orvos-szakmai tevékenységek kivételével - annak általános helyettese. A gazdasági igazgatót távollétében a pénzügyi vezető (főkönyvelő) helyettesíti. (2) Feladata: - Irányítja, szervezi és ellenőrzi a szakkórház gazdálkodását. - A szakkórház költségvetésének elkészítése, a jogszabályok és tervezési előírások figyelembevételével. - Az éves költségvetési gazdálkodás figyelemmel kísérése, szükség esetén operatív módon való beavatkozás. - A gazdálkodásról elkészíteni az időszakos beszámolókat. A főigazgatót és a testületi ülést a gazdálkodás eredményeiről, mikéntjéről tájékoztatja. - Az irányító szervekkel szemben az információs kötelezettségének eleget tesz. - Elkészíti a szakkórház számviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjét. - Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a szakkórház bér- munkaerő- és vagyongazdálkodását. - Ellenőrzi a bér- és munkaügyi jogszabályok hatályosulását. - Irányítja a dolgozókra vonatkozó szociális ellátási feladatokat. - A gazdálkodási eredmények folyamatos elemzéséről gondoskodik, értékeli azokat a hatékony és ésszerű takarékos gazdálkodás érdekében. - A finanszírozás alapját képező betegellátás statisztikai adatainak - teljesítményi adatoknak - alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri, azokat elemzi és annak várható pénzügyi vonzatáról a szakmai egységek vezetőit tájékoztatja. - Részt vesz a finanszírozási szerződések megkötésében. - A szakkórház ellátottsági és működési mutatóit értékeli és elemzi azok hatékonyságát. - A szervezeti egységek gazdasági, pénzügyi munkájához iránymutatást ad. - Közreműködik a szakmai fejlesztési koncepció megvalósítási feltételeinek elemzésébe, részt vesz az ehhez kapcsolódó fejlesztési program kialakításában, évenkénti aktualizálásában. - Bankszámla szerződést köt. A bankszámla felett rendelkezési jogot gyakorol. - Megszervezi és ellenőrzi az adónyilvántartást. - Az irányítása alá szervezett egységek, részlegek, csoportok vezetése, ellenőrzése, valamint ezen egységek ügyrendi szabályzatának elkészíttetése és jóváhagyása. - Mindazon szabályzatok elkészítése, mely a jogszerű pénzgazdálkodáshoz szükségesek.

16 16 - Elkészíti beosztottainak munkaköri leírását. - A gazdasági szolgálat dolgozóinak továbbképzését biztosítja, továbbá gondoskodik a munkavédelmi-tűzvédelmi oktatásban való részvételükről. - Részt vesz a belső kontrollrendszer működtetésében, kockázatkezelési rendszert működtet és kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez. - Szabálytalanság észlelése esetén jogkörének megfelelően eljár. - Operatívan irányítja a vezetése alá tartozó területek minőségbiztosítási tevékenységét. Koordinálja és biztosítja a személyügyi-oktatási-képzési feladatokat. (3) Hatásköre: - A főigazgató általános helyettese. - Átruházott jogkörben gyakorolja az egyéb munkáltatói jogköröket a gazdasági ellátás területén dolgozó közalkalmazottak felett. - Kötelezettségvállalás, követelés előírás a gazdasági vezető ellenjegyzése után és csak írásban történhet, e jogkörében az általa kijelölt személy helyettesítheti. - Átruházott jogkörben - külön szabályozásban meghatározott feltételek mellett - kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik. - A szakkórházat jogszabályi keretek között gazdasági jellegű ügyekben képviseli, e körben aláírási és kiadmányozási jogköre van. - Rendelkezési jogköre van a gazdasági igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek területén. - Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van gazdasági, ill. gazdálkodási vonatkozásban a szakkórház valamennyi működő területén. - Aláírási joga van a szakkórház gazdálkodásának körében hozott belső utasítások, szabályzatok vonatkozásában. (4) Felelős: - A szakkórház gazdálkodásáért, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a számviteli rendért, a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. - A szakkórház gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betarttatásáért. - A szakkórház gazdálkodása kapcsán hozott intézkedéseiért, belső utasításaiért. - A vezetői ellenőrzés elvégzéséért és elvégeztetéséért, az észlelt hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért. - A főigazgató által a gazdasági igazgató hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért. - A gazdasági szervezet munkájáért. - A költségvetés, azon belül a bérkeret betartásáért. (5) Kapcsolattartás, képviselet: - A szakkórházat jogszabályi keretek között gazdasági ügyekben képviseli. - Kapcsolatot tart a főigazgató tájékoztatása mellett: GYEMSZI-vel, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerveivel, Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, Közép-magyarországi Területi Hivatalával, Szakhatóságokkal, Önkormányzatokkal, Társintézetekkel, Közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel, EGVE-vel.

17 17 Műszaki igazgató főmérnök jogállása 12. (1) A műszaki igazgató vezetői megbízását a főigazgató adja, teljes munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorol felette. Jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. A műszaki igazgatót távollétében a műszaki főelőadó helyettesíti. (2) Feladata: - A szakkórház fejlesztési terveit, a beruházási terveket elkészíteni a költségvetés részére. - Az üzemviteli-fenntartási munka eredményeinek elemzése, annak értékelése, a hatékonyság és az ésszerű takarékos gazdálkodás érdekében. - Működési területén a hatékony munkaerő-gazdálkodás, a munkafegyelem betartása és betarttatása. - A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megtartását, valamint az ismeretek alkalmazását ellenőrzi és betartatja. - Műszaki fejlesztés, beruházás, rekonstrukció, felújítás előkészítése, külső vállalattal illetve saját úton történő bonyolítása. - Gép-műszer beszerzések előkészítése, szervezése, bonyolítása, felügyelete, a műszerbizottság bevonásával. - Költségvetés tervezéséhez adatszolgáltatás tevékenységi köréhez tartozó valamennyi területről. - Gép-műszer, épület kataszterek vezetése, nyilvántartások naprakész, áttekinthető és teljes körű vezetésének megszervezése és ellenőrzése. - Gondoskodni az ellátó szolgálat dolgozóinak továbbképzéséről. - Az irányítása alá szervezett egységek, részlegek, csoportok vezetése, ellenőrzése, valamint ezen egységek ügyrendi szabályzatának, továbbá a beosztottai munkaköri leírásának elkészítése. - Mindazon szabályzatok elkészítése, amely a munkaterülete működéséhez szükséges. - Átruházott jogkörben ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait, irányítja és ellenőrzi azt. - Részt vesz a belső kontrollrendszer működtetésében, kockázatkezelési rendszert működtet és kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez. - Szabálytalanság észlelése esetén jogkörének megfelelően eljár. - Operatívan irányítja a vezetése alá tartozó területek minőségbiztosítási tevékenységét. (3) Hatásköre: - Átruházott jogkörben gyakorolja munkáltatói jogkört az irányítása alá tartozó területen dolgozó közalkalmazottak felett. - Harmadik aláíróként a szakkórház műszaki jellegű történéseiben felelősséggel részt vesz. - A műszaki, technikai, szakkórház-technológiai üzemeltetés biztosítása érdekében intézkedési joga az intézet egész területére kiterjed. - Műszaki-technikai jellegű ügyekben aláírási és kiadmányozási jogköre van. - A műszaki technikai ellátás belső szabályozásait, utasításait elkészíti, aláírja. - Rendelkezési, ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van a közvetlen irányítása alá tartozó műszaki, technikai ellátó területen.

18 18 (4) Felelős: - A szakkórház technikai ellátásáért, biztonságos üzemviteléért és a vonatkozó jogszabályok betartásáért, betarttatásáért. - A szakkórház üzemvitelére vonatkozó intézkedéseiért, belső utasítások betartásáért. - A vezetői ellenőrzéséért és elvégzéséért, a talált hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért. - A főigazgató által a műszaki igazgató hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért. - A műszaki-technikai ellátó szervezet munkájáért. (5) Kapcsolattartás, képviselet: - A szakkórházat jogszabályi keretek között műszaki jellegű ügyekben képviseli. - Kapcsolatot tart a főigazgató tájékoztatása mellett: a GYEMSZI-vel, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, társintézetekkel, közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerveivel, GYEMSZI EMKI Igazgatóságával, felettes szakhatóságokkal. (1) Feladatai: IV. EGYÉB VEZETŐ BEOSZTÁSÚAK Osztályvezető főorvos, főgyógyszerész, diagnosztikai egység vezetője Irányítja, vezeti és ellenőrzi a gyógyító, ill. diagnosztikai munkát, az osztályos főnővérrel, továbbá a vezető asszisztensekkel együttműködve szakmailag irányítja az egészségügyi szakdolgozók tevékenységét. - Ellenőrzi, ill. ellenőrizteti az osztály higiénés állapotát, értékeli az időszakos higiéniai vizsgálatok eredményeit és a jegyzőkönyvek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. - Ellenőrzi az osztály dokumentációs és adatvédelmi, adatszolgáltatási tevékenységét, annak szakszerűségét. - Részt vesz a belső kontrollrendszer működtetésében. - Szabálytalanság észlelése esetén jogkörének megfelelően eljár. - Operatívan irányítja a vezetése alá tartozó területek minőségbiztosítási tevékenységét. - Kidolgozza és munkatársaival ismerteti az osztály működési rendjét és biztosítja annak betartását. - Szükség szerint osztályvezetői értekezleteket tart, ahol megjelöli az elkövetkezendő időszak feladatait, értékeli az osztály munkáját és etikai helyzetét.

19 19 - Az osztály munkájával kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket elkészíteni, továbbá az osztály munkájáról rendszeresen tájékoztatni a főigazgatót, ill. orvos-igazgatót. - Végrehajtani minden olyan munkaköréhez kapcsolódó feladatot, amellyel a főigazgató, ill. orvos-igazgató megbízza. - A szakkórházat, ill. osztályát érintő rendkívüli eseményekről a főigazgatót és az orvos-igazgatót haladéktalanul tájékoztatni. (2) Hatásköre: - Utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozókra vonatkozóan. - Beosztottai útján biztosítja a társosztályok részére a szakkonzíliumokat. - Ellenőrzi az osztálya működéséhez szükséges felszerelési tárgyak, eszközök és gyógyszerek szakszerű és takarékos felhasználását. (3) Felelős: - Az osztályra felvett betegek állapotának megfelelő magas szintű gyógyító ellátásáért. - Jogszabályok, szabályzatok, belső rendelkezések és irányelvek betartásáért. - Az osztály munkafegyelméért, etikai követelmények betartásáért. - A titoktartási kötelezettség betartásáért. - Az osztály rendelkezésére álló anyagi eszközök, felszerelések szakszerű és célszerű használatáért. - A szükséges adatszolgáltatások időbeni megtételéért. (4) Az előzőekben felsoroltakon kívül köteles végrehajtani minden olyan munkaköréhez kapcsolódó feladatot, amellyel a főigazgató, ill. orvos-igazgató megbízza. (5) Kapcsolattartás, képviselet: - a szakkórház igazgatóival - a szakkórházi társosztályok vezetőivel, - illetékes szakfelügyelettel, - a Magyar Orvosi Kamarával, - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes szerveivel, a főigazgató tájékoztatása mellett. Egyéb vezető beosztásúak 14. Az egyéb vezető beosztásúnak minősülő munkaköröket az intézet kollektív szerződése részletezi. Feladataikat, szolgálati beosztásukat, alá- és fölérendeltségüket a szervezeti egységek ügyrendjében, továbbá a munkaköri leírásokban határoztuk meg.

20 20 V. A SZAKKÓRHÁZ SZERVEZETI EGYSÉGEI A főigazgató közvetlen irányítási körébe tartozó szervezeti egységek, tevékenységek és önálló munkakörök 15. (1) A főigazgató közvetlenül irányítja az alábbi szervezeti egységeket és a tevékenységek ellátását. a.) Beteg érdekvédelem Az érdekvédelmi tevékenység kiterjed a panaszügyek és kárügyek felvételére, kivizsgálására, intézésére, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének ügykezelésére, az eljárás szabályaira. A panaszügyekkel kapcsolatos eljárás, továbbá a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek megismerésének rendjét belső szabályzatok tartalmazzák A feladatokat a főigazgató a szabályzatokban foglaltak szerint látja el. A szakkórházban az OBDK által foglalkoztatott betegjogi képviselő működik. A beteg, vagy halála esetén a hozzátartozó, vagy örököse és a szakkórház közötti jogviták peren kívüli megoldására, az egészségügyről szóló évi CLIV. tv a alapján, a évi CXLVI. tv. szerint, a felek együttesen kezdeményezhetik a jogvita közvetítői eljárásban való rendezését A szakkórházban az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján, megbízott betegjogi képviselő működik. A betegek és a szakkórház közötti jogvita peren kívüli rendezését közvetítői eljárás során segíti elő. b.) Jogi ügyek A szakkórház működésével kapcsolatos jogügyek szakszerű intézését az intézeti jogtanácsos, vagy megbízott ügyvédi iroda (ügyvéd) látja el. A jogtanácsos vagy ügyvéd a szakkórház Etikai Bizottságának tagja. c.) Adatvédelem A főigazgató ezt a feladatot az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló évi CXII. Törvény és az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló évi XLVII. törvény rendelkezéseinek betartásával, betartatásával látja el. Az adatvédelmi feladatok ellátásának rendjét és szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza. d.) Minőségbiztosítás Minőségbiztosítási rendszerünk ISO 9001:2000 szabvány szerint tanúsított. A minőségirányítás operatív teendőit a tevékenységet támogató minőségügyi tanács döntései, határozatai, javaslatai alapján a minőségirányítási vezető organizálja.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-200/121/2012. 1. számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben