ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ"

Átírás

1 á É Ű Ö É Á á í ó ő á á ó á é á á é á á é á á á ö é á á ó é á é é á Ö Á á á

2 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ Az államháztartásról szóló évi CLIV. törvény 8. -ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 201/2010.(VII.1.) Korm. rendelet 44. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörben eljárva, valamint az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 155. (3) és (4) bekezdése és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011.(IV.12.) Korm. rendelet 2/A -a alapján a nemzeti erőforrás miniszter az Alapító Okiratot január 1-jei hatállyal adta ki. 1) A költségvetési szerv neve, székhelye a) Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház b) Székhelye: 2026 Visegrád, Gizellatelep hrsz.: 041/1, 042, 043, 1288/1, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 c) Alapítói jogok gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztere 1054 Budapest, Akadémia u. 3. d) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u. 3. e) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 1125 Budapest, Diós árok 3. A középirányító szerv az egészségügyről szóló évi CLIV törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011.(IV.12.) Korm. rendelet 2/A. -ában meghatározott jogokat gyakorolja. 2) A költségvetési szerv működési köre: Működési engedélyében meghatározott ellátási terület. 3) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 4) A költségvetési szerv közfeladata: A szakkórház közszolgáltató költségvetési szerv. Közfeladata: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. 5) A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: Fekvőbeteg-ellátás A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása: Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Járó betegek rehabilitációs szakellátása Foglalkozás egészségügyi alapellátás Egyéb betegség megelőzés, népegészségügyi ellátás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés

3 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Minőségbiztosítási tevékenység Munkáltató által nyújtott lakástámogatások Szakmai továbbképzések 6) Vállalkozási tevékenysége arányának felsőhatára a költségvetési szerv kiadásaiban: A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30 %-át. 7) A költségvetési szerv vezetőinek kinevezési rendje: A költségvetési szerv főigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A főigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízatásának visszavonását a középirányító szerv készíti elő és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszternek. A főigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv főigazgatója gyakorolja. A gazdasági igazgató esetében az Eütv.155. (1) bekezdés e) pontja alapján a díjazás megállapítása e jog keretei közé tartozó díjazást ide nem értve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatójának hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az intézmény főigazgatója jogosult. Az intézmény főigazgatója és gazdasági igazgatója a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény szerint vezető állású munkavállalónak minősül, emiatt munkaviszonyára az Mt. általános rendelkezéseit az Mt-nek a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 91. címében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 8) A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: A költségvetési szerv foglalkoztatottjai a.) szabadfoglalkozás keretében b.) egyéni egészségügyi vállalkozóként c.) társas vállalkozás tagjaként d.) közalkalmazotti jogviszonyban e.) munkaviszonyban f.) önkéntes segítőként foglalkoztathatók. 9) A szakkórház képviseletére jogosultak A főigazgató, valamint az általa megbízott intézményi dolgozók. 10) A szakkórház tevékenységének forrásai: OEP támogatás, fenntartói támogatás, saját bevétel, egyéb átvett pénzeszközök, pályázati úton elnyert pénzeszközök. 11) A szakkórház együttműködik: Emberi Erőforrás Minisztériummal, GYEMSZI-vel, GYEMSZI Észak-Közép-magyarországi-Térségi Igazgatóságával, Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP), OEP Közép- magyarországi Területi hivatalával, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatallal Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, Szakmai kollégiumokkal, kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel, Egészségügyi intézményekkel, Társadalmi szervezetekkel, Visegrád Város Önkormányzatával,

4 4 Országos Munkahigiénés és Foglalkozatás-egészségügyi Intézettel 12) A szakkórház körbélyegzője: "Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház Visegrád", benne a magyar címer. 13) A szakkórház egyéb azonosító jegyei, jelzőszáma: Szakkórház finanszírozási azonosítója: 0108 Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 1139 Budapest, Váci út 71. Számlaszám: Adóigazgatási száma: TB törzsszám: B KSH számjel: PIR törzsszám: OEP kód: ) A szakkórház engedélyezett létszáma: évben 191 fő. II. A SZAKKÓRHÁZ SZERVEZETE Szervezeti felépítés 1. A szakkórház szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A SZAKKÓRHÁZ VEZETÉSE 2. A szakkórház vezetésének feladatát képezi a szakkórház szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és hatékony működtetése. E feladatának a szakkórház vezetése a szakmai önállósága alapján a hatályos jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetőleg az intézmény fenntartó határozatainak figyelembe vételével tesz eleget. - A FŐIGAZGATÓ a szakkórház egyszemélyi felelős vezetője, az Igazgató Tanács elnöke. Feladatainak ellátásában vezető-helyettesek és intézményi testületek segítik. - GAZDASÁGI IGAZGATÓ a főigazgató általános helyettese, a gazdasági terület vezetője, közvetlen irányítója, az Igazgató Tanács tagja, Szakmai Vezető Testületben tanácskozási joggal résztvevő. - ORVOS-IGAZGATÓ a főigazgató orvos-szakmai helyettese, az orvos-szakmai terület vezetője és közvetlen irányítója, az Igazgató Tanács tagja, Szakmai Vezető Testület tagja.

5 5 - ÁPOLÁSI IGAZGATÓ az ápolási terület vezetője, közvetlen irányítója, az Igazgató Tanács tagja, Szakmai Vezető Testület tagja. - MŰSZAKI IGAZGATÓ a műszaki-technikai ellátás vezetője, közvetlen irányítója, az Igazgató Tanács tagja, Szakmai Vezető Testületben tanácskozási joggal résztvevő. INTÉZMÉNYI TESTÜLETEK 3. SZAKKÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján a területi ellátási kötelezettséggel működő fekvőbeteg ellátási intézetekben létrehozott Felügyelő Tanács. A szakkórház vezetése és az érintett lakosság közti kapcsolattartó testület. Tagjai: a környező települések önkormányzatainak küldöttei, a területhez tartozó társadalmi szervezetekből delegált küldöttek, a szakkórházi küldöttek. Munkáját ügyrend alapján végzi. IGAZGATÓ TANÁCS A főigazgató közvetlen szakmai és gazdasági tanácsadó testülete, operatív vezetői, konzultatív testület. Tagjai: igazgatók, HR vezető esetenként egyéb meghívottak. Heti rendszerességgel ülésezik. SZAKMAI VEZETŐ TESTÜLET A szakkórház vezetőjének szakmai tanácsadó, véleményező, javaslattételi szerve. Tevékenységét ügyrendjének megfelelően gyakorolja. Tagjai: orvos-igazgató, szakmai osztályok vezetői, ápolási igazgató, a szakkórház orvosai közül a területileg illetékes Orvosi Kamara által delegált tag tanácskozási joggal részt vehet: fenntartó képviselője, főigazgató, gazdasági. igazgató, műszaki igazgató, esetenként további meghívottak. A szakmai vezető testület a tagjai közül elnököt választ. A testület ülését az elnök hívja össze, évente legalább kétszer ülésezik, de a vezető testület egyharmadának írásos kezdeményezésére az elnök köteles azt összehívni. Tevékenységét a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet szabályozza.

6 6 GYÓGYSZER-TERÁPIÁS BIZOTTSÁG A főigazgató tanácsadó testülete. Tagjai: a főigazgató által delegált főorvosok, orvosok, főgyógyszerész, a gazdasági igazgató által delegált főkönyvelő, esetenként szakértő és egyéb meghívott. Szükség szerint ülésezik. ETIKAI BIZOTTSÁG Tagjait a főigazgató bízza meg, oly módon, hogy az összetétel biztosíthassa az ügy sokoldalú megítélését. Elnököt a tagok maguk közül választanak. Etikai kérdéseket vizsgál ki. Tagjai: orvos, klinikai szakpszichológus, jogtanácsos, ügyvéd, osztályos vezető főnővér, humán erőforrás gazdálkodó esetenként szakértő. Szükség szerint ülésezik. SZAKKÓRHÁZI KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG (KKB) A KKB a szakkórház közbeszerzési feladatainak és eljárásainak meghatározására létrehozott szervezet. Tevékenységéről külön szabályzat rendelkezik. Tagjai: gazdasági igazgató, főkönyvelő, műszaki igazgató közbeszerzési menedzser, gazdálkodó egységek vezetői. Szükség szerint ülésezik. GAZDASÁGI - MŰSZAKI TANÁCS A gazdasági igazgató tanácsadó, véleményező testülete. Elnöke: Tagjai: gazdasági igazgató a gazdasági műszaki ellátás vezető beosztású dolgozói, esetenként más meghívottak.

7 7 Feladata: Az intézmény-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, az operatív irányítás feladatainak megtárgyalása. Szükség szerint ülésezik. LAKÁS BIZOTTSÁG A rendelkezésre álló lakásépítési támogatásra fordítható keret elosztása, a szolgálati lakásokkal való gazdálkodás. Elnöke: Titkára: Tagjai: gazdasági igazgató főkönyvelő műszaki főelőadó, gazdálkodó, Közalkalmazotti Tanács képviselője. Szükség szerint ülésezik. BETEGDOKUMENTUMENTÁCIÓT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnöke: orvosi részről: minőségirányítási szakmai vezető főorvos ápolási részről: ápolási igazgató Tagjai: osztályvezető főorvosok, főnővérek Feladata: Betegdokumentáció orvos és ápolás szakmai ellenőrzése. Szükség szerint ülésezik. INTÉZMÉNYI INFEKCIÓKONTROLL ÉS ANTIBIOTIKUM BIZOTTSÁG A szakkórház vezetésének javaslattételi, véleményezési joggal rendelkező szakmai tanácsadó testülete. Elnöke: Titkára: Tagjai: főigazgató infekciókontroll tevékenység vezetője ápolási igazgató infektológus gyógyszerész orvosi mikrobiológus klinikusok képviselje Évente legalább kétszer ülésezik, tevékenységét a 20/2009. (VI.18.) EüM. rendelet szabályozza.

8 8 DOLGOZÓI MUNKAÉRTEKEZLETEK 4. SZAKKÓRHÁZI ÖSSZDOLGOZÓI MUNKAÉRTEKEZLET Az évente minimum kétszer esedékes összdolgozói munkaértekezlet hivatott teljesíteni a dolgozók tájékoztatását az intézet helyzetéről, működésének jellemzőiről és feladatairól, valamint fejlesztésének soron következő lépéseiről. A munkaértekezlet összehívásáért a főigazgató felelős. OSZTÁLYOS MUNKAÉRTEKEZLETEK Az osztályos munkaértekezletek hivatottak a feladatok teljesítése során felmerült problémák megvitatására, valamint az elkövetkezendő időszak főbb feladatainak, célkitűzéseinek meghatározására. A munkaértekezlet szükség szerinti összehívásáért a szervezeti egység vezetője a felelős. FŐNŐVÉRI ÉRTEKEZLET Az ápolási igazgató tanácsadó fóruma, az ápolási feladatok teljesítése során felmerült problémák megvitatására, valamint az elkövetkezendő időszak főbb feladatainak, célkitűzéseinek meghatározására hivatott fórum. Tagjai: ápolási igazgató a szakkórház osztályos vezető főnővérei, részlegvezetői vezető asszisztensei esetenként egyéb meghívottak Havonta, illetve szükség szerint ülésezik, összehívása az ápolási igazgató kompetenciája. ÉRDEKEGYEZTETŐ TEVÉKENYSÉG 6. A szakkórház dolgozóinak képviseletére és érdekvédelmére hivatott szervezetek: Közalkalmazotti Tanács Szakkórházi Szakszervezet

9 9 III. A SZAKKÓRHÁZ VEZETŐINEK HATÁSKÖRE Munkáltatói jogkör gyakorlása 7. MUNKÁLTATÓI JOGKÖR A főigazgató, mint a szakkórház egyszemélyi felelős vezetője gyakorolja a jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével és betartásával a szakkórház dolgozói felett a munkáltatói jogokat. A főigazgató a teljes munkáltatói jogok gyakorlását az igazgatók, továbbá a közvetlenül irányítása alá tartozó területeken (organogram) dolgozók tekintetében személyesen gyakorolja, míg az orvos igazgató irányítási körébe tartozó közalkalmazottak tekintetében az orvosigazgatónak, egészségügyi szakdolgozók és takarító személyzet tekintetében az ápolási igazgatónak, a gazdasági-műszaki ellátás területén dolgozó közalkalmazottak tekintetében a gazdasági és a műszaki igazgatónak delegálja az egyéb munkáltatói jogok gyakorlását. Egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, jogviszony megszüntetés, vezetői megbízás visszavonása, a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz kapcsolódó díjazás, továbbá a Kollektív Szerződésben rögzített, nem jogszabályi előírás alapján fizetett egyéb juttatás, és az összeférhetetlenség megállapítása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni. (1) a főigazgató gyakorolja a teljes munkáltatói jogkört: - gazdasági igazgató, (kinevezés, jogviszony megszüntetés, díjazás megállapításának kivételével) - orvos-igazgató, - ápolási igazgató, - műszaki igazgató, - belső ellenőrzés dolgozói, - minőségbiztosítási feladatot ellátók, - igazgatás-szervezés, döntés előkészítés dolgozói felett. (2) ápolási igazgató gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört: - az egészségügyi szakdolgozók, - a takarító személyzet felett. (3) gazdasági igazgató gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört: A gazdasági ellátás alábbi szervezeti egységeinek vezetői és dolgozói felett: - pénzgazdálkodás és számvitel, - humánpolitika (személyzeti ügyek, bér-és munkaerő-gazdálkodás), - dokumentáció és informatika, - ellátás - élelmezés.

10 10 (4) műszaki igazgató gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört: - a technikai-, műszaki szakszolgálat dolgozói, - a parkfenntartás dolgozói, - portaszolgálat, rendészet dolgozói, liftkezelők felett. (5) orvos-igazgató gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört: - orvosok, - szakmai területen dolgozó egyéb egyetemi végzettségűek, - egészségnevelési tevékenység, - higiénés szolgálat, - szociális ellátás dolgozói felett. Főigazgató jogállása 8. (1) A főigazgató kinevezését, vagy megbízását, felmentését vagy a megbízásának visszavonását a - GYEMSZI előkészítése és jóváhagyásra történő megküldése után az egészségügyért felelős miniszter hagyja jóvá. A főigazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört a GYEMSZI - mint középirányító szerv - főigazgatója a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja. A főigazgató helyettesítésének rendje: távollétében orvos-szakmai tevékenységekben az orvos-igazgató, egyéb tevékenységekben általános helyettese a gazdasági igazgató. Jogszabály alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. (2) Feladatai: - A szakkórház alapító okiratában meghatározott egészségügyi alaptevékenység és az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek ellátásának biztosítása. - A szakkórház orvos-szakmai, ápolási, gazdasági és műszaki tevékenységének irányítása és koordinálása. - A szakkórház gazdálkodásának irányítása, a fejlesztési, beruházási tervek elkészíttetése és jóváhagyása. - A szakkórház szervezeti és működési szabályzatának kidolgozása, különböző szervezeti egységek munkájának szabályozása és koordinálása a rehabilitációs ellátás érdekében. - Kollektív szerződés megkötése, a munkáltatói oldal képviseletében. - A gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörök meghatározása. - A jogszabályokból, tulajdonos utasításaiból adódó különböző feladatok megszervezése, az előírt adatszolgáltatások elkészítése. - A szakkórház és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közötti szerződés előkészíttetése, megkötése, a teljesítmény elszámolás pénzügyi egyensúlyának figyelemmel kísérése. - A szakkórház használatában, kezelésében lévő állami vagyon rendeltetésszerű használatáról való gondoskodás.

11 11 - Figyelemmel kísérni a szakkórház ellátottsági és működési mutatóit, elemzi a működés szakmai hatékonyságát. - Irányítja a szakkórház információs és dokumentációs rendszerének működését, biztosítja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelmét. - A hatáskörébe tartozó dolgozók és munkafolyamatok vonatkozásában a minőségellenőrzés megszervezése és végrehajtása. - Irányítja a szakkórház tűz munka katasztrófa (polgári) védelmét, átruházott jogkörben ezen feladatokat az intézet műszaki igazgatójával láttatja el. (3) Hatásköre: Kizárólagos hatáskörébe tartozik: - A teljes munkáltatói jogkör gyakorlása az igazgatók és a közvetlen irányítása alá tartozó területek vezetői és dolgozói felett. - A szakkórház minden közalkalmazottja tekintetében a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízása visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása. - A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz kapcsolódó díjazás, továbbá a Kollektív Szerződésben rögzített, nem jogszabályi előírás alapján fizetett egyéb juttatás megállapítása. - Az igazgatók, valamint a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó területek vezetőinek munkaköri leírásainak meghatározása. - A szakkórház tevékenysége elleni panasz kivizsgáltatása, betegjogok érvényesülésének elősegítése. - A delegáltan egyéb munkáltatói jogkört gyakorlók tevékenységének ellenőrzése. - Belső ellenőrzési szabályzat útján biztosítja a belső ellenőrzés működését, gondoskodik az ellenőrzés megállapításainak realizálásáról. - Meghatározza a szakkórház szakmai mutatóit és irányszámait és azok esetleges módosítását. - Kialakítja, működteti és fejleszti a belső kontroll rendszert. - A belső kontrollrendszer részeként elkészítteti a szakkórház főbb tevékenységeinek ellenőrzési nyomvonalát. - A belső kontrollrendszer részeként kockázatkezelési rendszert működtet, a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végez és végeztet. - Ellenőrzési és beszámoltatási joga van a szakkórház egész területén, felelős az észlelt hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért, ennek érdekében kidolgozza a szabálytalanságok kezelésének eljárására vonatkozó rendet - Gondoskodik a szakkórház működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről és folyamatos karbantartásáról, a szabályzatok jóváhagyásáról. - Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik. (4) Felelős: - A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. - Az általa hozott intézkedésekért, belső utasításokért. - A szakkórház tevékenységére vonatkozó jogszabályok betartásáért, betarttatásáért (5) Kapcsolattartás, képviselet: - A szakkórház képviseletét, mint egyszemélyi felelős vezető, a főigazgató látja el. - Kapcsolatot tart a GYEMSZI-vel, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerveivel, az Egészségbiztosítási Pénztárakkal, szakhatóságokkal, önkormányzatokkal, társintézményekkel,

12 12 közalkalmazotti érdekképviselet szerveivel (Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács), szakmai kollégiumokkal és testületekkel, betegjogi képviselővel, a médiával. Orvos-igazgató jogállása 9. (1) Az orvos-igazgató vezetői megbízását a főigazgató adja és gyakorolja felette a teljes munkáltatói jogkört. Jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. A főigazgató távollétében annak orvos-szakmai helyettese. Távollétében orvos-igazgatói tevékenységének helyettesítését az orvos-igazgató helyettes látja el. (2) Feladatai: a.) Irányítja, szervezi, ellenőrzi: - a szakkórház orvos-szakmai szervezeti egységeinek munkáját, összehangolja tevékenységüket, - az orvosi munka szakmai etikai színvonalát, - a közvetlen irányítása alá tartozó egyéb diplomások és főiskolai végzettségű egyéb szakdolgozók tevékenységét, - az orvosi és rehabilitációs dokumentáció szakszerűségét és pontosságát, - a szakkórház orvosi ügyeleti rendszerét és működését, - a szakkórház higiénés és infekciókontroll tevékenységét, - az egészségnevelési tevékenységet, - a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási tevékenységet, - a foglalkozás egészségügyi szolgálat működését, - a szociális ellátás működését, - a járó és fekvőbeteg ellátás működését, - a finanszírozással kapcsolatos orvos-szakmai adatszolgáltatást, - az orvos-egészségügyi jogszabályok végrehajtását, - orvos-szakmai és egyéb rehabilitációs képzéseket, - a reggeli orvosi referáló üléseket, - a szakkórházban tartott gyógyszer bemutatókat, - a szakkórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőségellenőrzését, - biztosítja orvos-szakmai rehabilitációs területeken a jogszabály változások ismeretét, - a belső kontroll rendszerének működtetését, - a szakkórházban folyó orvos-biológiai kutatásokat, gyógyszerkipróbálásokat, - a szakkórházi működési engedélyezési eljárásokat, - a várólista vezetését. b.) Közreműködik: - a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában, - a beruházási, felújítási tervek orvos-szakmát érintő kérdéseinek előkészítésében - az érdekképviseleti szervekkel folytatott tárgyalásokban, - a finanszírozási szerződés előkészítésében,

13 13 - a szakkórház szervezeti és működési szabályzata, kollektív szerződése, a belső szabályzatok, a házirend és főigazgatói utasítások elkészítésében, folyamatos karbantartásában, (3) Hatásköre: - A főigazgató részéről feladatkörébe utalt tevékenységeket gyakorolja, abban aláírási és utasítási joga van. - Egyéb munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó dolgozók tekintetében. - Házirend végrehajtásának ellenőrzése. - Kiterjed az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére. - Az irányítása alá tartozók munkaköri leírásainak meghatározása. (4) Felelős: - A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, ellenőrzéséért és e körben elkövetett mulasztásaiért. - Az általa hozott intézkedések, belső utasítások időben történő teljesüléséért. - A hatáskörébe utalt tevékenységekre vonatkozó jogszabályok betartásáért, betartatásáért, szabálytalanság észlelése esetén az előírt eljárás betartásáért. (5) Kapcsolattartás, képviselet - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal területileg illetékes szerveivel, betegjogi képviselővel, - társintézetekkel, - háziorvosokkal, - tanácsadó testületekkel, - érdekképviseleti szervekkel, - szakmai kollégiumokkal. Ápolási igazgató jogállása 10. (1) Az ápolási igazgató vezetői megbízását a főigazgató adja és gyakorolja felette a teljes munkáltatói jogkört. Jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. Az ápolási igazgatót távollétében az ápolási igazgató-helyettes helyettesíti. (2) Feladata: - Hatás- és jogkörében gondoskodik a színvonalas betegellátás személyi és tárgyi feltételeiről. - Az ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete, - A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, - A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, - A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, - A higiénés rend folyamatos figyelemmel kisérése, - A házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése,

14 14 - A hatáskörébe tartozó betegellátó személyzet munkájának összehangolása és irányítása. - Az osztályvezető főnővérek ápolás-szervező tevékenységének irányítása. - Irányítja és ellenőrzi a dietetikai szolgálat és az egészségügyi szolgálat szakmai tevékenységét. - Elemzi és értékeli az egészségügyi szakdolgozók ellátottsági és működési mutatóinak alakulását, valamint az ápolási munkát. - Értékeli a betegelégedettségi mutatókat, intézkedik, ill. javaslatot tesz a változtatásra. - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a takarítószolgálat munkáját. - Elkészíti az egészségügyi szakdolgozók munkaköri leírását, az abban foglaltak betartását ellenőrzi. - Szervezi a szakdolgozók képzését és továbbképzési tervet készít. - Képviseli az egészségügyi szakdolgozókat a megfelelő értekezleteken, fórumokon. - Részt vesz a szakmát érintő szabályzatok elkészítésében. - Ellenőrzi és betarttatja a munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek alkalmazását, - Részt vesz a belső kontroll rendszerének működtetésében, kockázatkezelési rendszert működtet és kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez. - Szabálytalanság észlelése esetén köteles jogkörének megfelelően eljárni. - Operatívan irányítja a vezetése alá tartozó területek minőségbiztosítási tevékenységét. (3) Hatásköre: - Utasítást ad a közvetlenül felügyelete alá tartozó dolgozók részére. - Felügyeli és ellenőrzi a szakkórház házirendjének betartását. - Egyéb munkáltatói jogkört gyakorol a szakdolgozói, valamint a kisegítői (központi takarítás) területen dolgozó közalkalmazottak felett. - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a dietetikai szolgálat szakmai munkáját. (szakmai egyeztetést kezdeményez szükség esetén a dietetikával megbízott orvossal) - Saját hatáskörben oldja meg a szakdolgozók és egyéb fizikai dolgozók létszámátcsoportosítását, létszámgazdálkodását. (4) Felelős: - A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, ellenőrzéséért, és e körben elkövetett mulasztásaiért. - Az általa hozott intézkedésekért. - Az ápolási, gondozási tevékenységért, a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok betartásáért, betarttatásáért. (5) Kapcsolattartás, képviselet: - A szakkórházat jogszabályi keretek között képviseli ápolási ügyekben. - Kapcsolatot tart a főigazgató tájékoztatása mellett: GYEMSZI és a Szakmai Kollégium Ápolási Tagozatával Ápolási Igazgatók Egyesületével, Ápolási Egyesülettel, Egészségügyi Továbbképző Intézettel, magyarországi kórházak ápolási vezetőivel, közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerveivel, MESZK-kel.

15 15 Gazdasági igazgató jogállása 11. (1) A gazdasági igazgató kinevezését, vagy megbízását, felmentését vagy a megbízásának visszavonását a - GYEMSZI előkészítése és jóváhagyásra történő megküldése után az egészségügyért felelős miniszter hagyja jóvá. A gazdasági igazgató díjazásának megállapítása a kinevezési jog keretei közé tartozó díjazást ide nem értve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatójának hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az intézmény főigazgatója jogosult. Jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. A főigazgató távollétében - az orvos-szakmai tevékenységek kivételével - annak általános helyettese. A gazdasági igazgatót távollétében a pénzügyi vezető (főkönyvelő) helyettesíti. (2) Feladata: - Irányítja, szervezi és ellenőrzi a szakkórház gazdálkodását. - A szakkórház költségvetésének elkészítése, a jogszabályok és tervezési előírások figyelembevételével. - Az éves költségvetési gazdálkodás figyelemmel kísérése, szükség esetén operatív módon való beavatkozás. - A gazdálkodásról elkészíteni az időszakos beszámolókat. A főigazgatót és a testületi ülést a gazdálkodás eredményeiről, mikéntjéről tájékoztatja. - Az irányító szervekkel szemben az információs kötelezettségének eleget tesz. - Elkészíti a szakkórház számviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjét. - Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a szakkórház bér- munkaerő- és vagyongazdálkodását. - Ellenőrzi a bér- és munkaügyi jogszabályok hatályosulását. - Irányítja a dolgozókra vonatkozó szociális ellátási feladatokat. - A gazdálkodási eredmények folyamatos elemzéséről gondoskodik, értékeli azokat a hatékony és ésszerű takarékos gazdálkodás érdekében. - A finanszírozás alapját képező betegellátás statisztikai adatainak - teljesítményi adatoknak - alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri, azokat elemzi és annak várható pénzügyi vonzatáról a szakmai egységek vezetőit tájékoztatja. - Részt vesz a finanszírozási szerződések megkötésében. - A szakkórház ellátottsági és működési mutatóit értékeli és elemzi azok hatékonyságát. - A szervezeti egységek gazdasági, pénzügyi munkájához iránymutatást ad. - Közreműködik a szakmai fejlesztési koncepció megvalósítási feltételeinek elemzésébe, részt vesz az ehhez kapcsolódó fejlesztési program kialakításában, évenkénti aktualizálásában. - Bankszámla szerződést köt. A bankszámla felett rendelkezési jogot gyakorol. - Megszervezi és ellenőrzi az adónyilvántartást. - Az irányítása alá szervezett egységek, részlegek, csoportok vezetése, ellenőrzése, valamint ezen egységek ügyrendi szabályzatának elkészíttetése és jóváhagyása. - Mindazon szabályzatok elkészítése, mely a jogszerű pénzgazdálkodáshoz szükségesek.

16 16 - Elkészíti beosztottainak munkaköri leírását. - A gazdasági szolgálat dolgozóinak továbbképzését biztosítja, továbbá gondoskodik a munkavédelmi-tűzvédelmi oktatásban való részvételükről. - Részt vesz a belső kontrollrendszer működtetésében, kockázatkezelési rendszert működtet és kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez. - Szabálytalanság észlelése esetén jogkörének megfelelően eljár. - Operatívan irányítja a vezetése alá tartozó területek minőségbiztosítási tevékenységét. Koordinálja és biztosítja a személyügyi-oktatási-képzési feladatokat. (3) Hatásköre: - A főigazgató általános helyettese. - Átruházott jogkörben gyakorolja az egyéb munkáltatói jogköröket a gazdasági ellátás területén dolgozó közalkalmazottak felett. - Kötelezettségvállalás, követelés előírás a gazdasági vezető ellenjegyzése után és csak írásban történhet, e jogkörében az általa kijelölt személy helyettesítheti. - Átruházott jogkörben - külön szabályozásban meghatározott feltételek mellett - kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik. - A szakkórházat jogszabályi keretek között gazdasági jellegű ügyekben képviseli, e körben aláírási és kiadmányozási jogköre van. - Rendelkezési jogköre van a gazdasági igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek területén. - Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van gazdasági, ill. gazdálkodási vonatkozásban a szakkórház valamennyi működő területén. - Aláírási joga van a szakkórház gazdálkodásának körében hozott belső utasítások, szabályzatok vonatkozásában. (4) Felelős: - A szakkórház gazdálkodásáért, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a számviteli rendért, a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. - A szakkórház gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betarttatásáért. - A szakkórház gazdálkodása kapcsán hozott intézkedéseiért, belső utasításaiért. - A vezetői ellenőrzés elvégzéséért és elvégeztetéséért, az észlelt hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért. - A főigazgató által a gazdasági igazgató hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért. - A gazdasági szervezet munkájáért. - A költségvetés, azon belül a bérkeret betartásáért. (5) Kapcsolattartás, képviselet: - A szakkórházat jogszabályi keretek között gazdasági ügyekben képviseli. - Kapcsolatot tart a főigazgató tájékoztatása mellett: GYEMSZI-vel, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerveivel, Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, Közép-magyarországi Területi Hivatalával, Szakhatóságokkal, Önkormányzatokkal, Társintézetekkel, Közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel, EGVE-vel.

17 17 Műszaki igazgató főmérnök jogállása 12. (1) A műszaki igazgató vezetői megbízását a főigazgató adja, teljes munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorol felette. Jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. A műszaki igazgatót távollétében a műszaki főelőadó helyettesíti. (2) Feladata: - A szakkórház fejlesztési terveit, a beruházási terveket elkészíteni a költségvetés részére. - Az üzemviteli-fenntartási munka eredményeinek elemzése, annak értékelése, a hatékonyság és az ésszerű takarékos gazdálkodás érdekében. - Működési területén a hatékony munkaerő-gazdálkodás, a munkafegyelem betartása és betarttatása. - A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megtartását, valamint az ismeretek alkalmazását ellenőrzi és betartatja. - Műszaki fejlesztés, beruházás, rekonstrukció, felújítás előkészítése, külső vállalattal illetve saját úton történő bonyolítása. - Gép-műszer beszerzések előkészítése, szervezése, bonyolítása, felügyelete, a műszerbizottság bevonásával. - Költségvetés tervezéséhez adatszolgáltatás tevékenységi köréhez tartozó valamennyi területről. - Gép-műszer, épület kataszterek vezetése, nyilvántartások naprakész, áttekinthető és teljes körű vezetésének megszervezése és ellenőrzése. - Gondoskodni az ellátó szolgálat dolgozóinak továbbképzéséről. - Az irányítása alá szervezett egységek, részlegek, csoportok vezetése, ellenőrzése, valamint ezen egységek ügyrendi szabályzatának, továbbá a beosztottai munkaköri leírásának elkészítése. - Mindazon szabályzatok elkészítése, amely a munkaterülete működéséhez szükséges. - Átruházott jogkörben ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait, irányítja és ellenőrzi azt. - Részt vesz a belső kontrollrendszer működtetésében, kockázatkezelési rendszert működtet és kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez. - Szabálytalanság észlelése esetén jogkörének megfelelően eljár. - Operatívan irányítja a vezetése alá tartozó területek minőségbiztosítási tevékenységét. (3) Hatásköre: - Átruházott jogkörben gyakorolja munkáltatói jogkört az irányítása alá tartozó területen dolgozó közalkalmazottak felett. - Harmadik aláíróként a szakkórház műszaki jellegű történéseiben felelősséggel részt vesz. - A műszaki, technikai, szakkórház-technológiai üzemeltetés biztosítása érdekében intézkedési joga az intézet egész területére kiterjed. - Műszaki-technikai jellegű ügyekben aláírási és kiadmányozási jogköre van. - A műszaki technikai ellátás belső szabályozásait, utasításait elkészíti, aláírja. - Rendelkezési, ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van a közvetlen irányítása alá tartozó műszaki, technikai ellátó területen.

18 18 (4) Felelős: - A szakkórház technikai ellátásáért, biztonságos üzemviteléért és a vonatkozó jogszabályok betartásáért, betarttatásáért. - A szakkórház üzemvitelére vonatkozó intézkedéseiért, belső utasítások betartásáért. - A vezetői ellenőrzéséért és elvégzéséért, a talált hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért. - A főigazgató által a műszaki igazgató hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért. - A műszaki-technikai ellátó szervezet munkájáért. (5) Kapcsolattartás, képviselet: - A szakkórházat jogszabályi keretek között műszaki jellegű ügyekben képviseli. - Kapcsolatot tart a főigazgató tájékoztatása mellett: a GYEMSZI-vel, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, társintézetekkel, közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerveivel, GYEMSZI EMKI Igazgatóságával, felettes szakhatóságokkal. (1) Feladatai: IV. EGYÉB VEZETŐ BEOSZTÁSÚAK Osztályvezető főorvos, főgyógyszerész, diagnosztikai egység vezetője Irányítja, vezeti és ellenőrzi a gyógyító, ill. diagnosztikai munkát, az osztályos főnővérrel, továbbá a vezető asszisztensekkel együttműködve szakmailag irányítja az egészségügyi szakdolgozók tevékenységét. - Ellenőrzi, ill. ellenőrizteti az osztály higiénés állapotát, értékeli az időszakos higiéniai vizsgálatok eredményeit és a jegyzőkönyvek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. - Ellenőrzi az osztály dokumentációs és adatvédelmi, adatszolgáltatási tevékenységét, annak szakszerűségét. - Részt vesz a belső kontrollrendszer működtetésében. - Szabálytalanság észlelése esetén jogkörének megfelelően eljár. - Operatívan irányítja a vezetése alá tartozó területek minőségbiztosítási tevékenységét. - Kidolgozza és munkatársaival ismerteti az osztály működési rendjét és biztosítja annak betartását. - Szükség szerint osztályvezetői értekezleteket tart, ahol megjelöli az elkövetkezendő időszak feladatait, értékeli az osztály munkáját és etikai helyzetét.

19 19 - Az osztály munkájával kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket elkészíteni, továbbá az osztály munkájáról rendszeresen tájékoztatni a főigazgatót, ill. orvos-igazgatót. - Végrehajtani minden olyan munkaköréhez kapcsolódó feladatot, amellyel a főigazgató, ill. orvos-igazgató megbízza. - A szakkórházat, ill. osztályát érintő rendkívüli eseményekről a főigazgatót és az orvos-igazgatót haladéktalanul tájékoztatni. (2) Hatásköre: - Utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozókra vonatkozóan. - Beosztottai útján biztosítja a társosztályok részére a szakkonzíliumokat. - Ellenőrzi az osztálya működéséhez szükséges felszerelési tárgyak, eszközök és gyógyszerek szakszerű és takarékos felhasználását. (3) Felelős: - Az osztályra felvett betegek állapotának megfelelő magas szintű gyógyító ellátásáért. - Jogszabályok, szabályzatok, belső rendelkezések és irányelvek betartásáért. - Az osztály munkafegyelméért, etikai követelmények betartásáért. - A titoktartási kötelezettség betartásáért. - Az osztály rendelkezésére álló anyagi eszközök, felszerelések szakszerű és célszerű használatáért. - A szükséges adatszolgáltatások időbeni megtételéért. (4) Az előzőekben felsoroltakon kívül köteles végrehajtani minden olyan munkaköréhez kapcsolódó feladatot, amellyel a főigazgató, ill. orvos-igazgató megbízza. (5) Kapcsolattartás, képviselet: - a szakkórház igazgatóival - a szakkórházi társosztályok vezetőivel, - illetékes szakfelügyelettel, - a Magyar Orvosi Kamarával, - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes szerveivel, a főigazgató tájékoztatása mellett. Egyéb vezető beosztásúak 14. Az egyéb vezető beosztásúnak minősülő munkaköröket az intézet kollektív szerződése részletezi. Feladataikat, szolgálati beosztásukat, alá- és fölérendeltségüket a szervezeti egységek ügyrendjében, továbbá a munkaköri leírásokban határoztuk meg.

20 20 V. A SZAKKÓRHÁZ SZERVEZETI EGYSÉGEI A főigazgató közvetlen irányítási körébe tartozó szervezeti egységek, tevékenységek és önálló munkakörök 15. (1) A főigazgató közvetlenül irányítja az alábbi szervezeti egységeket és a tevékenységek ellátását. a.) Beteg érdekvédelem Az érdekvédelmi tevékenység kiterjed a panaszügyek és kárügyek felvételére, kivizsgálására, intézésére, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének ügykezelésére, az eljárás szabályaira. A panaszügyekkel kapcsolatos eljárás, továbbá a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek megismerésének rendjét belső szabályzatok tartalmazzák A feladatokat a főigazgató a szabályzatokban foglaltak szerint látja el. A szakkórházban az OBDK által foglalkoztatott betegjogi képviselő működik. A beteg, vagy halála esetén a hozzátartozó, vagy örököse és a szakkórház közötti jogviták peren kívüli megoldására, az egészségügyről szóló évi CLIV. tv a alapján, a évi CXLVI. tv. szerint, a felek együttesen kezdeményezhetik a jogvita közvetítői eljárásban való rendezését A szakkórházban az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján, megbízott betegjogi képviselő működik. A betegek és a szakkórház közötti jogvita peren kívüli rendezését közvetítői eljárás során segíti elő. b.) Jogi ügyek A szakkórház működésével kapcsolatos jogügyek szakszerű intézését az intézeti jogtanácsos, vagy megbízott ügyvédi iroda (ügyvéd) látja el. A jogtanácsos vagy ügyvéd a szakkórház Etikai Bizottságának tagja. c.) Adatvédelem A főigazgató ezt a feladatot az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló évi CXII. Törvény és az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló évi XLVII. törvény rendelkezéseinek betartásával, betartatásával látja el. Az adatvédelmi feladatok ellátásának rendjét és szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza. d.) Minőségbiztosítás Minőségbiztosítási rendszerünk ISO 9001:2000 szabvány szerint tanúsított. A minőségirányítás operatív teendőit a tevékenységet támogató minőségügyi tanács döntései, határozatai, javaslatai alapján a minőségirányítási vezető organizálja.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben A Nemzeti Erıforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben hatályos: 2012.04.25

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5. oldal II. INTÉZMÉNY VEZETÉSE 8. oldal 2.1. Főigazgató 8. oldal 2.2. Orvos igazgató 10. oldal 2.3. Ápolási igazgató 12. oldal

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 4081 4376. OLDAL 2012. március 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: 149. 76/516-700 Fax: 76/481-219

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: 149. 76/516-700 Fax: 76/481-219 Az elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott dokumentum a nyomtatás napján érvényes. A nyomtatás dátuma: 2013.11.20. B Á CS-KIS K UN ME GYEI KÓRHÁZ S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m Á l

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT INTÉZETI BELSŐ SZABÁLYZAT Készítette: 2014.04.07. Jogi szempontból ellenőrizte: Minőségügyi szempontból ellenőrizte: Dr. Gazdik Nóra jogtanácsos Dr. Rozonics

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS 1. számú melléklet Az intézet szervezeti felépítésének organogramja FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS Fekvőbeteg ellátás Belgyógyászat, Gastroenterológ Egynapos sebészeti

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Egészségügyi,

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2015. augusztus 04. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Alapító okirata. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt

Alapító okirata. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt Az egységesítés időpontja: 2007. február 22. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed az Intézet valamennyi szervezeti egységére, valamint az Intézettel szerződéses jogviszonyban

Részletesebben