J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Faluház ülésterme Decs, Rákóczi u Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Izsák Kálmán, 3.) Dr. Málnai János, 4.) Nagy László, 5.) Velő István, 6.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila Alpolgármester, Adorján Attiláné Érdekegy. Tanács képv., 3.) Kovács Tamásné ÁMK igazgató, 4.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 5.) Ignácz György roma referens, 6.) Gómán Ernő CKÖ elnök, 7.) Kokos László FB tanácsadó, 8.) Kun Györgyi egyesületi elnök, 9.) Kneller Gyula SZOKS Bizottsági tanácsadó, 10.) Szelestyei Mihályné Közalk. Tanács elnöke, 11.) Dr. Gondi Klára háziorvos, 12.) Dr. Péntek Elvira házi gyermekorvos, 13.) Pécsi Zoltán Csabáné védőnő, 14.) Szabolcsné Kátai Mária védőnő. Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő-testületi tag közül 6 jelen van. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester távolmaradását bejelentette. Biczó Ernő polgármester ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta hogy a 10. napirendi pontot 2. napirendként tárgyalják, a 11. napirendi pont megtárgyalását a november 30-i ülésre napolják el és helyette a Decs Nagyközség Önkormányzata részére 40 millió forint összegű, forint alapú hitel felvétele tárgyában újra kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása c. napirendet vegyék fel. A képviselő-testület a polgármester napirendre tett javaslatát, a módosításokat is figyelembe véve egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 2. Tájékoztató a nagyközség egészségügyi helyzetéről 3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 4. A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló rendelet megvitatása 5. Az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló rendelet módosítása 6. SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. üzleti tervének elfogadása 7. Önkormányzati cég létrehozása 8. Önkormányzat részéről fennálló követelések érvényesítése 9. A helyi polgárőrség támogatása 10. Termőföld haszonbérbe adása 11. Decs Nagyközség Önkormányzata részére 40 millió forint összegű, forint alapú hitel felvétele tárgyában újra kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 2

3 Zárt ülésen: 12. Szociális bérlakás vízrendszerének javítására irányuló kérelem megvitatása N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről Biczó Ernő: A képviselő-testület a október 28-i ülésén döntött arról, hogy a SÁRKÖZ- VÍZ Szolgáltató Kft-ben értékesített üzletrészből befolyt 20 millió forinttal csökkenti a az önkormányzat pénzintézetnél vezetett folyószámláján fennálló likvid hitelét azzal a feltétellel, hogy a költségvetési elszámoló számla hitelkerete a ,- Ft-ot nem haladhatja meg. A határozat szerint az átvezetés után keletkezett új hitelkeretet csak a képviselő-testület engedélyével lehet túllépni abban az esetben, ha beruházáshoz, fejlesztéshez kapcsolódó utófinanszírozott pályázat megvalósítása miatt szükséges. Ismertette, hogy az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően kettő projekthez kell előleget biztosítani, összesen ,- Ft összegben. A hitelkeret ezen összeggel történő túllépésének engedélyezését kérte a testülettől. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2011. Hitelkeret túllépés engedélyezéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 216/2011. (XI.19.) számú határozatában foglaltakra - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján meghatározott ,- Ft hitelkeret ,- Ft-tal történő túllépését engedélyezi: - Az AQUA Ivóvízminőség javító beruházáshoz szükséges földvásárlás ,- Ft összegű vételárának, valamint a - Bíborvég Általános Művelődési Központ Tehetséggondozó programjának teljesítéséhez szükséges ,- Ft megelőlegezése céljából. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegek megtérülését követően gondoskodjon azok költségvetési elszámolási számlára történő visszafizetéséről. Határidő: november 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító Biczó Ernő: Ezt követően tájékoztatást adott arról, hogy november 3-án benyújtásra került Helyi és Térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésének támogatására irányuló 3

4 pályázat. E pályázat önerejének 60 %-ára BM Önerő pályázatot lehet benyújtani. Elmondta továbbá, hogy a jövő héten kerül benyújtásra a Falunap és a Sárközi Lakodalom megrendezésére, valamint a Tájházban kialakítandó kiállító helyiség támogatására vonatkozó pályázat. 2. Tájékoztató a nagyközség egészségügyi helyzetéről Biczó Ernő: A nagyközség egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat a házi orvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és a védőnők elkészítették, ezek megvitatását javasolta a képviselő-testületnek. Izsák Kálmán: A tájékoztatót a SZOKS Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az ülésen az orvosok és a védőnők jelen vannak. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a védőnők tájékoztatójában elírás van, amely tisztázásra került. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A tájékoztatóban nem történt elírás. Az említett számadat nem a decsi gyermekek számára vonatkozik, hanem az ellátások számára. Tájékoztatást adott arról, hogy a tájékoztatót a honlapon bárki számára elérhetőek. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: Megköszönte az egészségügyi dolgozók munkáját. Elmondta, hogy Decs szerencsés helyzetben van, mert biztosított a háziorvosi ellátás, továbbá gyermekorvos és fogorvos is van a településen. Nem minden településen vannak ilyen helyzetben. Elmondta, hogy az önkormányzat segíti az egészségügyi dolgozók munkáját és ezt várják el az orvosoktól is. Nagy László: A gyermekorvos tájékoztatójában szerepel, hogy bizonyos munkálatok elvégzésére lenne szükség, többek között parkoló biztosítását is kérték az egészségügyi dolgozók számára. Amint lehetőség lesz rá, a szükséges feladatokat elvégzik. Biczó Ernő: Most valóban nincs lehetőség a kért munkák elvégzésére, de jövőre biztosan sor kerül rá, a jövő évi költségvetésben valószínű, hogy tudnak erre tervezni. A parkolóval kapcsolatban elmondta, hogy a meglévő helyeket felfestik az egészségügyi dolgozók részére. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2011. A nagyközség egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nagyközség egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 4

5 Határidő: november 14. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Orvosok, védőnők 3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az SZMSZ módosításra az ülések napjának megváltoztatása miatt került sor. E mellett a rendeletben még egy helyen Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal szerepelt, a tervezet ennek Tolna Megyei Kormányhivatalra történő javítását is tartalmazza. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az SZMSZ módosításának elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, elfogadásra javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Izsák Kálmán: Javasolta, hogy az SZMSZ-nek azt a részét is módosítsák, amely előírja, hogy kérdést csak írásban lehet benyújtani a képviselő-testületi ülésre. Kondirczné dr. Varga Erzsébet: A módosító javaslatnak megfelelően az SZMSZ 18. (3) bekezdését, valamint a 23. (3) bekezdését kell módosítani a javaslatnak megfelelően. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület, a szóbeli módosító indítványt is figyelembe véve egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.7.) önkormányzat rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: november 10. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 5

6 4. A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló rendelet megvitatása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló rendelet módosítása több okból is indokolt volt. Részletesen ismertette az írásos előterjesztést, majd a rendelet elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi ellátások formáiról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 18. -ában és 29. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező - rendeletet megalkotta. Határidő: november 10. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 5. Az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló rendelet módosítása Biczó Ernő: Az önkormányzat két bérlakással rendelkezik. Az egyik üres, el kívánják adni, a másikat pedig a körzeti megbízott bérli. A képviselő-testület szeptember 28-i ülésén felvetődött az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának emelése. A rendelet tervezet e lakások bérleti díjának emelésére vonatkozik, az összegekre a bizottságoktól kért javaslatot. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta a rendelet módosítását, összkomfortos lakás esetében 180,-Ft/m 2, komfortos lakás esetében 160,- Ft/m 2 bérleti díj meghatározását javasolta. A bérleti díj eddig 100,- Ft ill. 90,- Ft/m 2 volt. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság is 180,- ill. 160,- Ft/m 2 bérleti díj megállapítását javasolta. A bizottság javasolta, hogy a bérleti díjakat évente az infláció mértékével emeljék. Az ülésen felvetődött továbbá az is, hogy az önkormányzati bérlemények bérleti díját is felül kellene vizsgálni. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság is 180,- ill. 160,- Ft/m 2 összegben javasolta a bérleti díj megállapítását. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az önkormányzat 2 bérlakással rendelkezi, mindkettő összkomfortos. Véleménye szerint nem szükséges a komfortos lakás bérleti díjának a meghatározása, a rendeletből ezt ki lehetne venni. Több hozzászólás nem volt. 6

7 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 4/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)16. (1) bekezdésének felhatalmazása és az Ötv a alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 4/2004. (V.01.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: november 10. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért Biczó Ernő: A Fejlesztési Bizottság javaslata alapján kérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy az önkormányzati bérlemények bérleti díját vizsgálja meg, és a vizsgálat eredményéről, az esetleges bérleti díj emelés szükségességéről adjon tájékoztatást a november 30-i ülésen. Vermes György: Erről a Pénzügyi Bizottsági ülésen is beszéltek. 7. SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. üzleti tervének elfogadása Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy novembertől a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft-nek ügyfélszolgálata lesz a polgármesteri hivatalban. Jövő évtől új víztörvény lép hatályba, melynek függvényében újra kell gondolni, hogy ez a Kft. miben tud részt venni. Most a képviselő-testületnek a Kft évi üzleti tervének elfogadásáról kell döntést hozni. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az üzleti terv elfogadását javasolta. Tájékoztatásul ismertette a Kft. főbb tevékenységeit, majd kiemelte, hogy Decs Nagyközség Önkormányzata 31,5 %, Őcsény Község Önkormányzata 19,5 %, Szekszárdi Vízmű Kft. 49 % részvénnyel rendelkezik a cégben. Velő István: A Fejlesztési Bizottság az ületi terv elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János: A cég létrehozásával az volt a céljuk, hogy minél több bevétele legyen a településnek. Ha ez a cég nyereséges lesz, annak 30 %-a Decsen marad. 7

8 Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2011. A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. üzleti tervének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft évi üzleti tervét elfogadja. Határidő: november 14. Felelős: Biczó Ernő polgármester (az értesítésért) A határozatról értesül: Őcsény Község Önkormányzata Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 8. Önkormányzati cég létrehozása Biczó Ernő: Tájékoztatást adott a létrehozni kívánt önkormányzati cég tervezett feladatairól, majd elmondta, hogy a Kft. létrehozásához biztosítani kell a törzstőkét, amely ,- Ftnál nem lehet kevesebb. Amennyiben a testület a cég létrehozásával egyetért és biztosítja az ahhoz szükséges törzstőkét a november 30-i ülésen ad tájékoztatást az ügyvezető és a könyvelő személyéről. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság támogatta a cég létrehozását, javasolta az ,- Ft törzstőke, valamint a létrehozás költségeinek biztosítását. A bizottság javasolta a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a november 30-i ülésen adjon tájékoztatást a cég ügyvezetőjének, könyvelőjének személyéről, valamint a cég létrehozásának költségeiről. Velő István: A Fejlesztési Bizottság a cég létrehozását javasolta. Véleménye szerint spórolni tudnak vele, a sikeréért pedig mindent megtesznek. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: Elmondta, hogy a cég nélkül is tud működni az önkormányzat, de plusz bevételt nem tudnak elérni. A cég bevételt fog hozni, és munkahelyeket is teremt. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2011. Decs Nagyközség Önkormányzata által önkormányzati cég alapítása 8

9 A Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati cég létrehozását, elfogadja üzleti tervét és biztosítja az ,- Ft törzstőkét, valamint az alapításhoz szükséges költségeket a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft-ben értékesített üzletrészből befolyó összeg terhére. Felhatalmazza a polgármestert a cég megalapítására. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület november 30-i ülésén adjon tájékoztatást az ügyvezető és a könyvelő személyéről, valamint a cég létrehozásának költségéről. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, 9. Önkormányzat részéről fennálló követelések érvényesítése Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette, hogy ügyvéd megbízása vált szükségessé egyrészt a felhalmozódott lakbérhátralékok behajtására, valamint az I.T.Á.G Nonprofit Kft. ellen indított felszámolás eljárásban az önkormányzat hitelezői igényének benyújtására, valamint a felszámolási eljárásban az önkormányzat képviseletére. Amennyiben a képviselő-testület Dr. Kulcsár Ágnes ügyvéd asszony megbízásával egyetért, az előterjesztésben lévő 2 határozati javaslat elfogadásáról kell döntenie. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a képviselő-testület Dr. Kulcsár Ágnes ügyvédet bízza meg. Velő István: A Fejlesztési Bizottság javasolta az ügyvéd megbízását. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság örömmel vette, és javasolta az ügyvéd asszony megbízását, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy eredményes lesz a munkája. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László: A kint lévő pénzek behajtását meg kell próbálni. Vermes György: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is hasonlóan gondolkodtak. Véleménye szerint az önkormányzat is hibázott, hogy eddig hagyta a hátralékot növekedni. Előbb el kellett volna indítani a behajtást. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottsági ülésen is beszéltek a hátralékok behajtásáról. Felhívta mindenki figyelmét arra, hogy amennyiben az önkormányzat részére nem folyik be a hátralék, előbb utóbb nem tudnak segélyt fizetni. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 224/

10 Önkormányzati bérlakások bérleti díj hátralékának behajtására ügyvéd megbízásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati bérlakásokban felhalmozott lakbérdíj hátralékok behajtása érdekében dr. Kulcsár Ágnes ügyvédet (7100 Szekszárd, Táncsics M. u. 24.) bízza meg a követelések érvényesítéséhez szükséges intézkedések megtételére, és az erre irányuló eljárásokban az önkormányzat képviseletére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: november 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (szerződés aláírásáért) A határozatról értesül: Dr. Kulcsár Ágnes ügyvéd Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2011. Ügyvéd megbízása felszámolási eljárásban való képviseletről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolna Megyei Bíróság előtt 13.Fpk /5 szám alatt az I.T.Á.G. Nonprofit Közhasznú Kft. elleni felszámolási eljárásban hitelezői igényt kíván bejelenteni. A képviselő-testület dr. Kulcsár Ágnes ügyvédet (7100 Szekszárd, Táncsics M. u. 24.) bízza meg az önkormányzat hitelezői igényének benyújtására és a felszámolási eljárásban az önkormányzat képviseletére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: november 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (szerződés aláírásáért) A határozatról értesül: Dr. Kulcsár Ágnes ügyvéd Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 10. A helyi polgárőrség támogatása Biczó Ernő: Az előző ülésen a képviselő-testület együttműködési megállapodást kötött a helyi Polgárőr Egyesülettel, de akkor támogatást nem állapítottak meg. Javasolta, hogy a polgárőrség részére január 1-től ,- Ft/év támogatást állapítson meg a testület. 10

11 Vermes György: A Pénzügyi Bizottság ,- Ft támogatás megállapítását javasolta évtől. A polgárőrség aktívan részt vesz a községi rendezvényeken. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2011. A decsi Polgárőr Egyesület támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a decsi Polgárőr Egyesület részére ,- Ft/év támogatást állapít meg január 1-től. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: november 14. Felelős: Biczó Ernő polgármester (az értesítésért) A határozatról értesül: Vaskó Sándor a Polgárőr Egyesület elnöke Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 11. Termőföld haszonbérbe adása Biczó Ernő: Ismertette, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Decs külterületi 019/3 és 019/4 hrsz-ú fölterületek haszonbérlőjének halála miatt a haszonbérleti szerződés megszűnt. A volt bérlő örököse jelezte, hogy a földterületeket bérbe kívánja venni. A képviselő-testületnek arról kell döntés hoznia, hogy továbbra is haszonbérbe kívánja-e adni a területeket. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy adják haszonbérbe a földterületeket egy évre, október 30-ig. Akkor ismét térjenek vissza a bérbeadás kérdésére. Velő István: A Fejlesztési Bizottság javasolta a területek bérbe adását egy éves időtartamra. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság egy termőévre javasolta a bérbeadást. Kérdés, hozzászólás nem volt. 11

12 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2011. Termőföld haszonbérbeadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe kívánja adni az önkormányzat tulajdonában lévő Decs külterület 019/3 valamint a Decs külterület 019/4 helyrajzi számú termőföldet október 31-ig tartó határozott időre. Határidő: Azonnal Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító 12. Decs Nagyközség Önkormányzata részére 40 millió forint összegű, forint alapú hitel felvétele tárgyában újra kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Biczó Ernő: Az I.T.Á.G Kft által felvett 40 millió forint hitelre vállalt készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése érdekében 40 millió forint hitel felvételéről döntött a testület és erre két alkalommal is közbeszerzést írt ki. Az első közbeszerzési eljárás érvénytelen volt. Most az ismételten kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről kell a képviselő-testületnek döntenie. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az ajánlattételi felhívásra egy ajánlat érkezett, melynek tartalmát ismertette. A képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a közbeszerzést érvényesnek nyilvánítja-e. Az ajánlatokat a képviselő-testület által megválasztott Bírálóbizottság megvizsgálta, és javasolja a képviselő-testületnek az eljárás érvényessé nyilvánítását. K é r d é s : Izsák Kálmán: A kizárólagos számlavezetésre törekvés mit jelent? Biczó Ernő: Az ajánlattevő azt szerette volna, ha az önkormányzat számlavezető pénzintézete lehetne, de ez nem megoldható, így továbbra is az OTP-nél maradnak. Nagy László: Megkérdezte, hogy mennyit kell összegszerűen törleszteni? Biczó Ernő: Tudomása szerint a most legkedvezőbb ajánlatot tette a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet, de pontos összeget nem tudott mondani. Izsák Kálmán: Megbíztak egy ügyvédet az önkormányzat adósságállományának behajtására. Ez a megbízás arra a hitelre vonatkozik, amit az I.T.Á.G Kft. helyett kell fizetniük? Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az ügyvéd asszonnyal tárgyaltak erről is, de véleménye szerint nincs értelme ezt perelni. Az önkormányzat aláírta a kezességvállalást, fizetni kell. 12

13 Hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2011. (XI. 09.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata részére 40 millió forint összegű, forint alapú hitel felvétele tárgyában újra kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 1.) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél a RIA számú hitellel kapcsolatban fennálló készfizető kezességvállalásból és zálogkötelezettségből adódó követelésének teljesítése érdekében Decs Nagyközség Önkormányzata részére 40 millió forint, forint alapú hitel felvétele tárgyban újra kiírt közbeszerzési eljárásában a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet (7100 Szekszárd, Garay tér ) ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 2.) A Képviselő-testület az egyetlen ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlatát a bíráló bizottság javaslata alapján érvényesnek nyilvánítja és az ajánlattevő 3 havi BUBOR+ 2,6% kamat+ 0,3 % kezelési költség ajánlatát elfogadja. 3.) A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet (7100 Szekszárd, Garay tér ) ajánlattevőt, mint az egyetlen érvényes, így egyben legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt választja és az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 4.) A Képviselő-testület felkéri Biczó Ernő polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzés elkészítéséről, valamint annak az ajánlattevő részére történő megküldéséről, illetve az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséről és megjelentetéséről. 5.) A Képviselő-testület felkéri Biczó Ernő polgármestert a hitelkérelem benyújtására és felhatalmazza a hitelszerződés felhívásban megjelölt időpontban történő - aláírására a 3. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel, illetve a Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél folyószámla nyitására. Határidő: november 11. és 18. (a 4. pontban foglaltakra) november 22. (az 5.pontban foglaltakra) Felelős: Biczó Ernő polgármester (a 4., 5. pontban foglaltakért) A határozatról értesül: Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Pénzügyi ügyintéző, irányító 13. Szociális bérlakás vízrendszerének javíttatására irányuló kérelem megvitatása A képviselő-testület e napirendi pontot az Ötv (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. 13

14 A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Több tárgy nem volt, Biczó Ernő polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 19 órakor bezárta. Kmft. B i c z ó Ernő Kondriczné dr. Varga Erzsébet polgármester jegyző 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről 267 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. augusztus 25-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 07. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 1. Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONTOK: 1. Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 31.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-2 /2012. (I. 31.) számú határozatok d.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben