J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Faluház ülésterme Decs, Rákóczi u Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Izsák Kálmán, 3.) Dr. Málnai János, 4.) Nagy László, 5.) Velő István, 6.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila Alpolgármester, Adorján Attiláné Érdekegy. Tanács képv., 3.) Kovács Tamásné ÁMK igazgató, 4.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 5.) Ignácz György roma referens, 6.) Gómán Ernő CKÖ elnök, 7.) Kokos László FB tanácsadó, 8.) Kun Györgyi egyesületi elnök, 9.) Kneller Gyula SZOKS Bizottsági tanácsadó, 10.) Szelestyei Mihályné Közalk. Tanács elnöke, 11.) Dr. Gondi Klára háziorvos, 12.) Dr. Péntek Elvira házi gyermekorvos, 13.) Pécsi Zoltán Csabáné védőnő, 14.) Szabolcsné Kátai Mária védőnő. Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő-testületi tag közül 6 jelen van. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester távolmaradását bejelentette. Biczó Ernő polgármester ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta hogy a 10. napirendi pontot 2. napirendként tárgyalják, a 11. napirendi pont megtárgyalását a november 30-i ülésre napolják el és helyette a Decs Nagyközség Önkormányzata részére 40 millió forint összegű, forint alapú hitel felvétele tárgyában újra kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása c. napirendet vegyék fel. A képviselő-testület a polgármester napirendre tett javaslatát, a módosításokat is figyelembe véve egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 2. Tájékoztató a nagyközség egészségügyi helyzetéről 3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 4. A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló rendelet megvitatása 5. Az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló rendelet módosítása 6. SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. üzleti tervének elfogadása 7. Önkormányzati cég létrehozása 8. Önkormányzat részéről fennálló követelések érvényesítése 9. A helyi polgárőrség támogatása 10. Termőföld haszonbérbe adása 11. Decs Nagyközség Önkormányzata részére 40 millió forint összegű, forint alapú hitel felvétele tárgyában újra kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 2

3 Zárt ülésen: 12. Szociális bérlakás vízrendszerének javítására irányuló kérelem megvitatása N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről Biczó Ernő: A képviselő-testület a október 28-i ülésén döntött arról, hogy a SÁRKÖZ- VÍZ Szolgáltató Kft-ben értékesített üzletrészből befolyt 20 millió forinttal csökkenti a az önkormányzat pénzintézetnél vezetett folyószámláján fennálló likvid hitelét azzal a feltétellel, hogy a költségvetési elszámoló számla hitelkerete a ,- Ft-ot nem haladhatja meg. A határozat szerint az átvezetés után keletkezett új hitelkeretet csak a képviselő-testület engedélyével lehet túllépni abban az esetben, ha beruházáshoz, fejlesztéshez kapcsolódó utófinanszírozott pályázat megvalósítása miatt szükséges. Ismertette, hogy az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően kettő projekthez kell előleget biztosítani, összesen ,- Ft összegben. A hitelkeret ezen összeggel történő túllépésének engedélyezését kérte a testülettől. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2011. Hitelkeret túllépés engedélyezéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 216/2011. (XI.19.) számú határozatában foglaltakra - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján meghatározott ,- Ft hitelkeret ,- Ft-tal történő túllépését engedélyezi: - Az AQUA Ivóvízminőség javító beruházáshoz szükséges földvásárlás ,- Ft összegű vételárának, valamint a - Bíborvég Általános Művelődési Központ Tehetséggondozó programjának teljesítéséhez szükséges ,- Ft megelőlegezése céljából. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegek megtérülését követően gondoskodjon azok költségvetési elszámolási számlára történő visszafizetéséről. Határidő: november 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító Biczó Ernő: Ezt követően tájékoztatást adott arról, hogy november 3-án benyújtásra került Helyi és Térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésének támogatására irányuló 3

4 pályázat. E pályázat önerejének 60 %-ára BM Önerő pályázatot lehet benyújtani. Elmondta továbbá, hogy a jövő héten kerül benyújtásra a Falunap és a Sárközi Lakodalom megrendezésére, valamint a Tájházban kialakítandó kiállító helyiség támogatására vonatkozó pályázat. 2. Tájékoztató a nagyközség egészségügyi helyzetéről Biczó Ernő: A nagyközség egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat a házi orvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és a védőnők elkészítették, ezek megvitatását javasolta a képviselő-testületnek. Izsák Kálmán: A tájékoztatót a SZOKS Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az ülésen az orvosok és a védőnők jelen vannak. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a védőnők tájékoztatójában elírás van, amely tisztázásra került. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A tájékoztatóban nem történt elírás. Az említett számadat nem a decsi gyermekek számára vonatkozik, hanem az ellátások számára. Tájékoztatást adott arról, hogy a tájékoztatót a honlapon bárki számára elérhetőek. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: Megköszönte az egészségügyi dolgozók munkáját. Elmondta, hogy Decs szerencsés helyzetben van, mert biztosított a háziorvosi ellátás, továbbá gyermekorvos és fogorvos is van a településen. Nem minden településen vannak ilyen helyzetben. Elmondta, hogy az önkormányzat segíti az egészségügyi dolgozók munkáját és ezt várják el az orvosoktól is. Nagy László: A gyermekorvos tájékoztatójában szerepel, hogy bizonyos munkálatok elvégzésére lenne szükség, többek között parkoló biztosítását is kérték az egészségügyi dolgozók számára. Amint lehetőség lesz rá, a szükséges feladatokat elvégzik. Biczó Ernő: Most valóban nincs lehetőség a kért munkák elvégzésére, de jövőre biztosan sor kerül rá, a jövő évi költségvetésben valószínű, hogy tudnak erre tervezni. A parkolóval kapcsolatban elmondta, hogy a meglévő helyeket felfestik az egészségügyi dolgozók részére. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2011. A nagyközség egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nagyközség egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 4

5 Határidő: november 14. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Orvosok, védőnők 3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az SZMSZ módosításra az ülések napjának megváltoztatása miatt került sor. E mellett a rendeletben még egy helyen Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal szerepelt, a tervezet ennek Tolna Megyei Kormányhivatalra történő javítását is tartalmazza. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az SZMSZ módosításának elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, elfogadásra javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Izsák Kálmán: Javasolta, hogy az SZMSZ-nek azt a részét is módosítsák, amely előírja, hogy kérdést csak írásban lehet benyújtani a képviselő-testületi ülésre. Kondirczné dr. Varga Erzsébet: A módosító javaslatnak megfelelően az SZMSZ 18. (3) bekezdését, valamint a 23. (3) bekezdését kell módosítani a javaslatnak megfelelően. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület, a szóbeli módosító indítványt is figyelembe véve egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.7.) önkormányzat rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: november 10. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 5

6 4. A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló rendelet megvitatása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló rendelet módosítása több okból is indokolt volt. Részletesen ismertette az írásos előterjesztést, majd a rendelet elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi ellátások formáiról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 18. -ában és 29. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező - rendeletet megalkotta. Határidő: november 10. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 5. Az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló rendelet módosítása Biczó Ernő: Az önkormányzat két bérlakással rendelkezik. Az egyik üres, el kívánják adni, a másikat pedig a körzeti megbízott bérli. A képviselő-testület szeptember 28-i ülésén felvetődött az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának emelése. A rendelet tervezet e lakások bérleti díjának emelésére vonatkozik, az összegekre a bizottságoktól kért javaslatot. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta a rendelet módosítását, összkomfortos lakás esetében 180,-Ft/m 2, komfortos lakás esetében 160,- Ft/m 2 bérleti díj meghatározását javasolta. A bérleti díj eddig 100,- Ft ill. 90,- Ft/m 2 volt. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság is 180,- ill. 160,- Ft/m 2 bérleti díj megállapítását javasolta. A bizottság javasolta, hogy a bérleti díjakat évente az infláció mértékével emeljék. Az ülésen felvetődött továbbá az is, hogy az önkormányzati bérlemények bérleti díját is felül kellene vizsgálni. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság is 180,- ill. 160,- Ft/m 2 összegben javasolta a bérleti díj megállapítását. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az önkormányzat 2 bérlakással rendelkezi, mindkettő összkomfortos. Véleménye szerint nem szükséges a komfortos lakás bérleti díjának a meghatározása, a rendeletből ezt ki lehetne venni. Több hozzászólás nem volt. 6

7 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 4/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)16. (1) bekezdésének felhatalmazása és az Ötv a alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 4/2004. (V.01.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: november 10. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért Biczó Ernő: A Fejlesztési Bizottság javaslata alapján kérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy az önkormányzati bérlemények bérleti díját vizsgálja meg, és a vizsgálat eredményéről, az esetleges bérleti díj emelés szükségességéről adjon tájékoztatást a november 30-i ülésen. Vermes György: Erről a Pénzügyi Bizottsági ülésen is beszéltek. 7. SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. üzleti tervének elfogadása Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy novembertől a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft-nek ügyfélszolgálata lesz a polgármesteri hivatalban. Jövő évtől új víztörvény lép hatályba, melynek függvényében újra kell gondolni, hogy ez a Kft. miben tud részt venni. Most a képviselő-testületnek a Kft évi üzleti tervének elfogadásáról kell döntést hozni. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az üzleti terv elfogadását javasolta. Tájékoztatásul ismertette a Kft. főbb tevékenységeit, majd kiemelte, hogy Decs Nagyközség Önkormányzata 31,5 %, Őcsény Község Önkormányzata 19,5 %, Szekszárdi Vízmű Kft. 49 % részvénnyel rendelkezik a cégben. Velő István: A Fejlesztési Bizottság az ületi terv elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János: A cég létrehozásával az volt a céljuk, hogy minél több bevétele legyen a településnek. Ha ez a cég nyereséges lesz, annak 30 %-a Decsen marad. 7

8 Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2011. A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. üzleti tervének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft évi üzleti tervét elfogadja. Határidő: november 14. Felelős: Biczó Ernő polgármester (az értesítésért) A határozatról értesül: Őcsény Község Önkormányzata Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 8. Önkormányzati cég létrehozása Biczó Ernő: Tájékoztatást adott a létrehozni kívánt önkormányzati cég tervezett feladatairól, majd elmondta, hogy a Kft. létrehozásához biztosítani kell a törzstőkét, amely ,- Ftnál nem lehet kevesebb. Amennyiben a testület a cég létrehozásával egyetért és biztosítja az ahhoz szükséges törzstőkét a november 30-i ülésen ad tájékoztatást az ügyvezető és a könyvelő személyéről. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság támogatta a cég létrehozását, javasolta az ,- Ft törzstőke, valamint a létrehozás költségeinek biztosítását. A bizottság javasolta a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a november 30-i ülésen adjon tájékoztatást a cég ügyvezetőjének, könyvelőjének személyéről, valamint a cég létrehozásának költségeiről. Velő István: A Fejlesztési Bizottság a cég létrehozását javasolta. Véleménye szerint spórolni tudnak vele, a sikeréért pedig mindent megtesznek. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: Elmondta, hogy a cég nélkül is tud működni az önkormányzat, de plusz bevételt nem tudnak elérni. A cég bevételt fog hozni, és munkahelyeket is teremt. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2011. Decs Nagyközség Önkormányzata által önkormányzati cég alapítása 8

9 A Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati cég létrehozását, elfogadja üzleti tervét és biztosítja az ,- Ft törzstőkét, valamint az alapításhoz szükséges költségeket a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft-ben értékesített üzletrészből befolyó összeg terhére. Felhatalmazza a polgármestert a cég megalapítására. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület november 30-i ülésén adjon tájékoztatást az ügyvezető és a könyvelő személyéről, valamint a cég létrehozásának költségéről. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, 9. Önkormányzat részéről fennálló követelések érvényesítése Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette, hogy ügyvéd megbízása vált szükségessé egyrészt a felhalmozódott lakbérhátralékok behajtására, valamint az I.T.Á.G Nonprofit Kft. ellen indított felszámolás eljárásban az önkormányzat hitelezői igényének benyújtására, valamint a felszámolási eljárásban az önkormányzat képviseletére. Amennyiben a képviselő-testület Dr. Kulcsár Ágnes ügyvéd asszony megbízásával egyetért, az előterjesztésben lévő 2 határozati javaslat elfogadásáról kell döntenie. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a képviselő-testület Dr. Kulcsár Ágnes ügyvédet bízza meg. Velő István: A Fejlesztési Bizottság javasolta az ügyvéd megbízását. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság örömmel vette, és javasolta az ügyvéd asszony megbízását, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy eredményes lesz a munkája. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László: A kint lévő pénzek behajtását meg kell próbálni. Vermes György: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is hasonlóan gondolkodtak. Véleménye szerint az önkormányzat is hibázott, hogy eddig hagyta a hátralékot növekedni. Előbb el kellett volna indítani a behajtást. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottsági ülésen is beszéltek a hátralékok behajtásáról. Felhívta mindenki figyelmét arra, hogy amennyiben az önkormányzat részére nem folyik be a hátralék, előbb utóbb nem tudnak segélyt fizetni. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 224/

10 Önkormányzati bérlakások bérleti díj hátralékának behajtására ügyvéd megbízásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati bérlakásokban felhalmozott lakbérdíj hátralékok behajtása érdekében dr. Kulcsár Ágnes ügyvédet (7100 Szekszárd, Táncsics M. u. 24.) bízza meg a követelések érvényesítéséhez szükséges intézkedések megtételére, és az erre irányuló eljárásokban az önkormányzat képviseletére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: november 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (szerződés aláírásáért) A határozatról értesül: Dr. Kulcsár Ágnes ügyvéd Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2011. Ügyvéd megbízása felszámolási eljárásban való képviseletről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolna Megyei Bíróság előtt 13.Fpk /5 szám alatt az I.T.Á.G. Nonprofit Közhasznú Kft. elleni felszámolási eljárásban hitelezői igényt kíván bejelenteni. A képviselő-testület dr. Kulcsár Ágnes ügyvédet (7100 Szekszárd, Táncsics M. u. 24.) bízza meg az önkormányzat hitelezői igényének benyújtására és a felszámolási eljárásban az önkormányzat képviseletére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: november 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester (szerződés aláírásáért) A határozatról értesül: Dr. Kulcsár Ágnes ügyvéd Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 10. A helyi polgárőrség támogatása Biczó Ernő: Az előző ülésen a képviselő-testület együttműködési megállapodást kötött a helyi Polgárőr Egyesülettel, de akkor támogatást nem állapítottak meg. Javasolta, hogy a polgárőrség részére január 1-től ,- Ft/év támogatást állapítson meg a testület. 10

11 Vermes György: A Pénzügyi Bizottság ,- Ft támogatás megállapítását javasolta évtől. A polgárőrség aktívan részt vesz a községi rendezvényeken. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2011. A decsi Polgárőr Egyesület támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a decsi Polgárőr Egyesület részére ,- Ft/év támogatást állapít meg január 1-től. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: november 14. Felelős: Biczó Ernő polgármester (az értesítésért) A határozatról értesül: Vaskó Sándor a Polgárőr Egyesület elnöke Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 11. Termőföld haszonbérbe adása Biczó Ernő: Ismertette, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Decs külterületi 019/3 és 019/4 hrsz-ú fölterületek haszonbérlőjének halála miatt a haszonbérleti szerződés megszűnt. A volt bérlő örököse jelezte, hogy a földterületeket bérbe kívánja venni. A képviselő-testületnek arról kell döntés hoznia, hogy továbbra is haszonbérbe kívánja-e adni a területeket. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy adják haszonbérbe a földterületeket egy évre, október 30-ig. Akkor ismét térjenek vissza a bérbeadás kérdésére. Velő István: A Fejlesztési Bizottság javasolta a területek bérbe adását egy éves időtartamra. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság egy termőévre javasolta a bérbeadást. Kérdés, hozzászólás nem volt. 11

12 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2011. Termőföld haszonbérbeadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe kívánja adni az önkormányzat tulajdonában lévő Decs külterület 019/3 valamint a Decs külterület 019/4 helyrajzi számú termőföldet október 31-ig tartó határozott időre. Határidő: Azonnal Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító 12. Decs Nagyközség Önkormányzata részére 40 millió forint összegű, forint alapú hitel felvétele tárgyában újra kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Biczó Ernő: Az I.T.Á.G Kft által felvett 40 millió forint hitelre vállalt készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése érdekében 40 millió forint hitel felvételéről döntött a testület és erre két alkalommal is közbeszerzést írt ki. Az első közbeszerzési eljárás érvénytelen volt. Most az ismételten kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről kell a képviselő-testületnek döntenie. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az ajánlattételi felhívásra egy ajánlat érkezett, melynek tartalmát ismertette. A képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a közbeszerzést érvényesnek nyilvánítja-e. Az ajánlatokat a képviselő-testület által megválasztott Bírálóbizottság megvizsgálta, és javasolja a képviselő-testületnek az eljárás érvényessé nyilvánítását. K é r d é s : Izsák Kálmán: A kizárólagos számlavezetésre törekvés mit jelent? Biczó Ernő: Az ajánlattevő azt szerette volna, ha az önkormányzat számlavezető pénzintézete lehetne, de ez nem megoldható, így továbbra is az OTP-nél maradnak. Nagy László: Megkérdezte, hogy mennyit kell összegszerűen törleszteni? Biczó Ernő: Tudomása szerint a most legkedvezőbb ajánlatot tette a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet, de pontos összeget nem tudott mondani. Izsák Kálmán: Megbíztak egy ügyvédet az önkormányzat adósságállományának behajtására. Ez a megbízás arra a hitelre vonatkozik, amit az I.T.Á.G Kft. helyett kell fizetniük? Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az ügyvéd asszonnyal tárgyaltak erről is, de véleménye szerint nincs értelme ezt perelni. Az önkormányzat aláírta a kezességvállalást, fizetni kell. 12

13 Hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2011. (XI. 09.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata részére 40 millió forint összegű, forint alapú hitel felvétele tárgyában újra kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 1.) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél a RIA számú hitellel kapcsolatban fennálló készfizető kezességvállalásból és zálogkötelezettségből adódó követelésének teljesítése érdekében Decs Nagyközség Önkormányzata részére 40 millió forint, forint alapú hitel felvétele tárgyban újra kiírt közbeszerzési eljárásában a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet (7100 Szekszárd, Garay tér ) ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 2.) A Képviselő-testület az egyetlen ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlatát a bíráló bizottság javaslata alapján érvényesnek nyilvánítja és az ajánlattevő 3 havi BUBOR+ 2,6% kamat+ 0,3 % kezelési költség ajánlatát elfogadja. 3.) A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet (7100 Szekszárd, Garay tér ) ajánlattevőt, mint az egyetlen érvényes, így egyben legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt választja és az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 4.) A Képviselő-testület felkéri Biczó Ernő polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzés elkészítéséről, valamint annak az ajánlattevő részére történő megküldéséről, illetve az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséről és megjelentetéséről. 5.) A Képviselő-testület felkéri Biczó Ernő polgármestert a hitelkérelem benyújtására és felhatalmazza a hitelszerződés felhívásban megjelölt időpontban történő - aláírására a 3. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel, illetve a Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél folyószámla nyitására. Határidő: november 11. és 18. (a 4. pontban foglaltakra) november 22. (az 5.pontban foglaltakra) Felelős: Biczó Ernő polgármester (a 4., 5. pontban foglaltakért) A határozatról értesül: Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Pénzügyi ügyintéző, irányító 13. Szociális bérlakás vízrendszerének javíttatására irányuló kérelem megvitatása A képviselő-testület e napirendi pontot az Ötv (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. 13

14 A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Több tárgy nem volt, Biczó Ernő polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 19 órakor bezárta. Kmft. B i c z ó Ernő Kondriczné dr. Varga Erzsébet polgármester jegyző 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén. 1/2012. KT. JEGYZŐKÖNYV Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Suhajda Antal polgármester, Gyuris Ferenc alpolgármester, Csehi Zoltán,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben