2007. évi XCIX. Törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. évi XCIX. Törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról"

Átírás

1 Mi az EGTC? Az EGTC mozaikszó, az European Grouping for Territorial Cooperation, azaz az európai területi együttműködési csoportosulás rövidítése. non-profit csoportosulások két vagy több EU (vagy nem EU) tagállam önkormányzatai, helyi, regionális szereplői közötti együttműködés sikerességét hivatottak biztosítani. az uniós források felhasználásának hatékonysága, a már meglévő, vagy jövőbeni együttműködések sikeressége érdekében a tagok egy jogi személyiséggel rendelkező csoportosulást,

2 Jogszabályok: évi XCIX. Törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2006/EK RENDELETE (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról (2) A csoportosulás célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítésének kizárólagos céljából a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint tagjai között lehetővé tegye és előmozdítsa a határokon átnyúló, transznacionális és/vagy interregionális együttműködést (a továbbiakban: területi együttműködés). (3) A csoportosulás jogi személyiséggel rendelkezik. (4) A csoportosulás minden tagállamban az adott tagállam jogában a jogi személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Így különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet vagy azzal rendelkezhet és személyzetet foglalkoztathat, valamint bíróság előtt eljárhat.

3 A csoportosulások számára lehetővé kell tenni, hogy tevékenységüket egyrészről a Közösség által társfinanszírozott, területi együttműködésben megvalósuló programok vagy projektek végrehajtása során, különösen az 1083/2006/EK rendelettel és az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban működő strukturális alapok keretében, másrészről a kizárólag a tagállamok, valamint azok regionális vagy helyi hatóságai által kezdeményezett, területi együttműködésben megvalósuló fellépések végrehajtása során a Közösség pénzügyi hozzájárulásával vagy anélkül végezzék.

4 Finanszírozás Az európai területi együttműködés kohéziós politikán belüli részaránya növekszik. A javaslat szerint az ETE programok kohéziós forrásokból való részesedése 11,7 milliárd (3,48%) euró, ami növekedést jelent a jelenlegi 8,7 milliárd (2,52 %) euróhoz képest. Integrált Helyi Fejlesztési Kezdeményezések A szubregionális, helyi ( local ) szintű, szektorokon átívelő beavatkozások ösztönzése érdekében a Bizottság megerősítené a közösségi tevékenységen alapuló integrált helyi, területi fejlesztési kezdeményezéseket (Community led local development). A helyi fejlesztések tervezési és végrehajtási keretét integrált helyi fejlesztési stratégiák adják. A helyi fejlesztési stratégiákat a LEADER-ből ismert módszertanhoz hasonlóan a valós partnerség elve szerint kialakított helyi akciócsoportoknak kell kidolgozni és végrehajtani. Integrált Területi Beruházások A területi fejlesztés és városfejlesztés több prioritási tengelyhez és programhoz tartozó tevékenységének összehangolására. Ezeket az Operatív Programokban előre kellene rögzíteni, megadva az egyes Integrált Területi beruházásokra szánt pénzügyi allokációt. A tagállam vagy az IH kijelölhet egy vagy több közreműködő szervezetet, beleértve helyi hatóságokat, regionális fejlesztési testületeket, vagy non-profit szervezeteket az ITI irányítására és végrehajtására. A javaslat szerint közreműködő szervezetként az ETT-k is megjelenhetnek.

5 ETT k Magyarországon Nyilvántartásba vett ETT-k Jóváhagyást kapott ETT-k Abaúj Abaújban ETT Arrabona ETT Banat Triplex Confinium ETT Ister Granum ETT Novohrad Nógrád ETT Rába Duna Vág ETT Ung Tisza Túr Sajó ETT Pons Danubii ETT Pannon ETT Bodrogközi ETT Európa Kapu ETT Békés Arad ETT Európai Közös Jövő ETT Gömör Tornai ETT Európai Határvárosok ETT EUKN ETT CETC Közép európai Közlekedési Folyosó ETT 5

6 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) Szlovákiában bejegyzett ETT: Karst-Bodva EGTC, Turňa nad Bodvou, Szlovákia (Perkupa, Varbóc)

7

8 8

9 Bejegyzés alatt: A Csoportosulás elnevezése: Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Rövidített elnevezése: Gömör-Tornai EGTC Szlovák neve: Gemersko-Turnianska Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručeným obmedzením. Angol neve: Gömör-Torna European Grouping of Territorial Co-operation with Limited Liability

10 Aggtelek 4382 Alsószuha 2242 Becskeháza 500 Bódvalenke 663 Debréte 962 Gömörszőlős 878 Hidvégardó 1699 Imola 1812 Komjáti 1108 Perkupa 1940 Ragály 1554 Szendrő 5356 Szin 1810 Szinpetri 971 Szögliget 3474 Szuhafő 1605 Tornabarakony 820 Tornakápolna 402 Tornaszentandrás 1565 Tornaszentjakab 2822 Magyarországon összesen Áj (Háj) 2136 Tornaújfalu (Turnianska Nová Ves) 642 Szádelő (Zádiel) 352 Szádudvarnok (Dvorníky-Vceláre) 1200 Szlovákiában összesen: 4330 A Gömör-Tornai EGTC területe összesen 40895

11

12

13

14

15

16 1. tevékenység: Az EGTC intézményi hátterének, projektíró és projektmenedzser stábjainak és programirodáinak felállítása.

17 2. tevékenység: Fórumok szervezése a Karsztvidék központi jellegű településein. Különböző helyszíneken részben nyílt műhelymunka jellegű fórumok szervezése, a problémák, feladatok azonosítása, rugalmas kezelése, forrásigényének meghatározása, és lehetséges fedezetének kidolgozása, illetve a folyamatos partnerség-építés céljából.

18 3. tevékenység: A Gömör-Tornai EGTC céljainak és feladatainak elérése, illetve megvalósítása érdekében készült stratégia alapján koherens térségi gazdaságfejlesztési program és cselekvési terv kidolgozása. A projekt első hónapjában a program előkészítése (hálózatos munkában a programirodák illetve az EGTC Igazgatójának irányításával), majd kétnapos találkozón bemutatása és Közgyűlés általi elfogadása.

19 Az Egyezmény általános célja Az Egyezmény általános célja a határmenti gömöri és torna-vidéki települések közötti gazdasági és társadalmi kohézió kialakítása, megerősítése a létrehozandó Csoportosulás működése által; alapító tagjai (a továbbiakban: Tagok) közötti meglévő együttműködések továbbfejlesztése és kiterjesztése, a 3. cikk 5. pontja szerint lehatárolt terület határain belül, de a későbbekben további települések Csoportosulásba való belépését, az együttműködés további kiterjesztését szorgalmazva.

20 A Csoportosulás célkitűzése és feladatai A Csoportosulás célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Csoportosulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, a 3. cikk 4 pontja szerint lehatárolt területen, illetve annak hatásterületén, valamint a későbbiekben csatlakozó települések közigazgatási területén lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió létrejöttét és megerősítését. A fenti cél megvalósulása érdekében multiszektorális térségi együttműködést kell létrehozni, hogy a különböző kezdeményezések, koncepciók, tervek koherenciája biztosítható legyen és fenntartható vidékfejlesztés valósulhasson meg.

21 A Csoportosulás számára stratégiai cél a helyi gazdaság élénkítése, tekintettel arra, hogy a határ mindkét oldalán ebből a szempontból relatíve elmaradott a térség. A Csoportosulás célja továbbá a magyarországi gömöri és torna vidéki települések közötti horizontális (határon belüli), és a Domicaivalamint a Bódva Völgy Mikrorégió (SK) településeivel való határon átnyúló, vertikális gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatok erősítése.

22 Az Aggteleki Nemzeti Park és a Szlovák Karszt Nemzeti Park és környezete természeti, táji értékei, erőforrásai számos vidékfejlesztési célú tevékenységnek képezhetik alapját. A Csoportosulás fontos stratégiai célja, hogy elősegítse a vidékfejlesztési lehetőségek hatékonyabb, a térség lakossága számára az eddigieknél kedvezőbb kihasználását. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió, illetve nemzeti támogatások által nyújtott társfinanszírozás mellett, területi együttműködésben létrejövő programokat, egyedi projekteket dolgozzon ki és valósítson meg a gazdaságfejlesztés és a természeti erőforrásokkal való fenntartható, tartamos gazdálkodás, a vidékfejlesztés, és a turizmus terén, illetve a helyi gazdaság serkentése új belső (térségi) piaci lehetőségeket teremtő programok, marketing tevékenység, közvetlen termelő-fogyasztó kapcsolatok megvalósítása által.

23 4. tevékenység. A Szlovákiában bejegyzett Bódva-Karszt EGTC-vel, továbbá más szomszédos EGTC-kel partnerségen alapuló szoros együttműködés kialakítása, program harmonizáció. Az EGTC igazgatója kezdeményezi az egyeztetéseket a közel azonos területen, átfedően aktív illetve szomszédos szervezettekkel. Szükség szerinti számú egyeztető találkozó szerveződik. 5. tevékenység A munkakapcsolat kereteit rögzítő együttműködési megállapodások és közös projektek tervezése a nemzeti parkok igazgatóságaival, az állami és a magán erdőgazdaságokkal, mezőgazdasági üzemekkel. Az EGTC igazgatója a program elkészítésébe is meghívja a nemzeti park igazgatóságokat, magán és állami erdőgazdálkodókat, mezőgazdasági üzemeket, hogy sajátos szempontjaikat már a tervezési fázisban megjelenítsék. Szükség szerinti számú, egyeztető tárgyalás, hálózati munka.

24 6. Együttműködés a világörökségi gondnokságra kijelölt szervezetekkel a programalkotásban. A magyarországi világörökségi törvény által előírtan kijelölendő szervezet bevonása a programozási folyamatba. Szükség szerinti számú, egyeztető tárgyalás, hálózati munka. 7. Természeti erőforrások fenntartható hasznosítását biztosító projektek. Ennek alapját egy szakértők bevonásával elvégzett erőforrás térképezés jelenti majd. Az EGTC létrehozásának előkészítési fázisában a tag önkormányzatok részéről érkező felvetések (jóléti víztározók létrehozása, termálvizes strand, stb.) tárgyában készülnek megvalósíthatósági tanulmányok. 8. Határon átnyúló, illetve a Karsztvidék települései között kapcsolatot teremtő közéleti események, kulturális programok megvalósulása. A 2013 évi Gömör-Tornai Évszakok című kulturális rendezvénysorozat megvalósításának, közös promóciójának folytatása.

25 A Csoportosulás céljai Átfogó célok: stratégiai cél a helyi gazdaság élénkítése fenntartható vidékfejlesztés, a természeti erőforrásokkal való fenntartható, tartamos gazdálkodás multiszektorális térségi együttműködést gazdasági és társadalmi kohézió erősítése együttműködés turizmus terén, belső (térségi) piaci lehetőségeket teremtése, marketing tevékenység, közvetlen termelő-fogyasztó kapcsolatok létrehozása Az Európai Unió társfinanszírozásában, vagy anélkül, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása

26 A Csoportosulás céljai a. Meg nem valósult térségi fejlesztési stratégiák, tervek aktualizálása, megvalósulásának elősegítése. b. Közös beruházás-ösztönzés és tőkebefektetések elősegítése; c. Biztosítani a Csoportosulás eredményeinek széleskörű megismerhetőségét; sz adatok, információk szabad áramlását, d. Helyi és térségi élelmiszer, illetve kézműipari, ipari termékek előállításának integrálását biztosító program megvalósítása, együttműködés a hasonló célokért indult kezdeményezésekkel.

27 A Csoportosulás céljai e. A 2011-ben a Gömör-Tornai Nyár címmel indult térségi kulturális és turisztikai szerveződés további koordinációja, fejlesztése a koordinálása, menedzselése, finanszírozásának és marketingjének biztosítása, kiterjesztése az egész évre (helyi kezdeményezések összefogása). f. Magyarország és Szlovákia területén a Gömör-Torna vidéken áthúzódó kerékpáros és lovas és lovaskocsis tematikus útvonalak, úthálózat kialakítása, üzemeltetése. g. Egyéb turisztikai vonzerő (pl. fürdőhelyek) fejlesztési programok megvalósulásának elősegítése. h. Kapcsolódás Nemzeti Vidékfejlesztési Startégia Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködések programjához.

28 A Csoportosulás céljai i. A szőlő- és gyümölcskultúra fejlesztését célzó program térségi szintű megvalósítása az e céllal dolgozó szervezetekkel együttműködésben. j. A nemzeti parkok és a helyi közösségek együttműködésének facilitálása; k. Erdőgazdálkodók és helyi közösségek együttműködésének biztosító programok kialakítása, menedzselése, erdőgazdálkodók bevonása a turisztikai vonzerő fejlesztésébe; l. Fenntartható technológiák, eljárások bevezetése a helyi közösségek szintjén; m. Közösségfejlesztő és képzési programok megvalósítása; n. Határon átnyúló térségi arculat-kialakítását célzó program megvalósítása;

29 o. Határon átnyúló térségi arculat-kialakítását célzó program megvalósítása; p. Együttműködés a különböző gazdasági szereplőkkel speciális projektek megvalósításában; q. Vállalkozási tevékenység folytatása a Csoportosulás önálló gazdálkodásának keretein belül, a célok elérése érdekében, korlátolt felelősségű szerepvállalására figyelemmel; r. Érdekképviseleti tevékenység (lobbi) a Csoportosulás és a Tagok céljainak megvalósulásáért.

30 Ügyintézők: Várnagy Dávid (HU) : Flacbart Katalin (SK): Tel: +36/30/ Tel: +421/55/ gmail.com stonline.sk Kapcsolat

31 Köszönöm a figyelmüket! Kapcsolat: Várnagy Dávid Gömör-Tornai EGTC 3724 Ragály Rákóczi utca 16.

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜT TMUKÖDÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜT TMUKÖDÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜT TMUKÖDÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉROL KÉSZÍTETTÉK: A CESCI MUNKATÁRSAI, 2011 A projektet a Visegrád Alap Támogatta (Standard Grants,

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23.

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumok - II. fázis egyeztetési változat KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. szeptember Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december JELENTÉS az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről 0845 2008. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István VIDÉKKUTATÁS 2012 2013 LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez Szerkesztette Finta István Készült a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közötti együttműködésen alapuló komplex

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben