a 46/2010. (XII.17.) Ör-rel módosított

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 46/2010. (XII.17.) Ör-rel módosított"

Átírás

1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 46/2010. (XII.17.) Ör-rel módosított 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség véleménye alapján a következıket rendeli el: 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése 1. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közigazgatási területén a.) a települési szilárd hulladék begyőjtését, b.) elszállítását, c.) környezetkárosítást kizáró módon történı ártalmatlanítását, d.) a szelektíven győjtött hulladék begyőjtésével kapcsolatos tevékenységet, e.) a szelektív hulladék elıkezelését, hasznosításra történı átadását a "VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt Veszprém, Házgyári út 1. szám (továbbiakban: Közszolgáltató) által szervezett közszolgáltatás útján biztosítja. (2) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem terjed ki a veszélyes hulladékokra. 2. A közszolgáltatás igénybevétele 2. (1) A közszolgáltatás igénybevétele egész évben kötelezı. (2) A Közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos között a kötelezı közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerzıdés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

2 (3) Gazdálkodó szervezet esetében a szerzıdés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony. (4) Gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha a hulladékgazdálkodási törvény rendelkezéseinek megfelelıen a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett hulladék ártalmatlanítására alkalmas eljárás, berendezés vagy létesítmény alkalmazásával a tevékenységük végzése közben keletkezett hulladék hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodnak. Az ilyen eljárást alkalmazó, vagy hasznosító, ártalmatlanító berendezéssel, létesítménnyel rendelkezı gazdálkodó szervezet is köteles igénybe venni a közszolgáltatást, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés a környezetvédelmi hatóság által igazolt módon környezeti szempontból a gazdálkodó szervezet által alkalmazott hasznosítási vagy ártalmatlanítási tevékenységnél lényegesen kedvezıbb megoldással történik. (5) 1 3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása 3. (1) Közszolgáltató a rendelet 1. mellékletét képezı körzetekben a szállítási ütemterv szerint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló jogszabálynak megfelelıen minimum hetente egyszer köteles a szolgáltatást elvégezni. Jelen rendelet 1. mellékletében felsorolt közterületekrıl a települési szilárd hulladék begyőjtése szabvány győjtıedényben a mellékletben meghatározott idıpontokban történik. (2) Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képzıdı a szabványosított győjtıedényekben el nem helyezhetı nagyobb mérető lom hulladék elszállítására a Közszolgáltató évente két alkalommal, elıre bejelentett idıpontban lomtalanítást szervez. Az évi két lomtalanításkor a Közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot. (3) A (2) bekezdésben meghatározott évi kétszeri lomtalanításon kívüli idıpontban a Közszolgáltató díj fizetése ellenében szállítja el azt a települési szilárd hulladékot, ami a rendszeresített győjtıedényekben mérete miatt nem helyezhetı el. (4) Az ingatlan tulajdonosa a (2) bekezdésben meghatározott lom hulladékot díjfizetése ellenében saját maga is elszállíthatja az Önkormányzat által 1 A rendelet 2. (5) bekezdését hatályon kívül helyezte a 46/2010. (XII.17.) Ör a január 2

3 kijelölt hulladéklerakó helyre. Évente egy alkalommal a lom hulladéknak 1 m3 mennyiségig történı elhelyezési díját a közszolgáltatás díja tartalmazza. (5) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok elszállítására. 4. A települési szilárd hulladék győjtése, átvétele és szállítása 4. (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet a települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt szabványos győjtıedényben (emblémázott győjtızsákban) köteles összegyőjteni és a megadott szállítási napon a Közszolgáltatónak elszállításra átadni. (2) 2 Rendszeresített zárt, szabványos győjtıedénynek minısül: a.) családi házaknál, illetve 6 lakásosnál nem nagyobb társasházaknál 60, 80, 120, 240 literes kukaedény, szabványos győjtı edényzet b.) c.) d.) társasházaknál 360 literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes zárt konténer a szokásos mennyiségen felül keletkezı hulladék eseti összegyőjtésére díj fizetése mellett a VKSZ Zrt által biztosított, emblémázott, literes mőanyag zsák, nem természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok esetében 60, 80, 120, 240, 360 literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes zárt konténer e.) a Csatárhegy területén a VKSZ Zrt által díj fizetése mellett - biztosított, emblémázott 60, 80, 110 literes mőanyag zsák (3) A települési szilárd hulladék győjtéséhez a tulajdonos olyan őrtartalmú, illetve darabszámú győjtıedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkezı háztartási hulladék az elıírásoknak megfelelıen mindenkor elhelyezhetı legyen. A tulajdonos a rendszeresített legkisebb, 60 liter őrtartalmú győjtıedénynél kisebb őrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem igényelhet. 2 A rendelet 4. (2) bekezdését módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 2. (1) bekezdése január 3

4 (4) 3 A tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkezı hulladék mennyiségével, de önálló ingatlanonként a heti ürítés gyakoriságának figyelembevételével minimum heti 60 liter tárolókapacitás rendelkezésre kell, hogy álljon. A Közszolgáltató az általa matricázott győjtıedénybıl szállítja el a hulladékot, győjtıedény cseréje esetén a matricázásról a Közszolgáltató a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik. (5) Ha a tulajdonos az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék elıírásoknak megfelelı győjtéséhez és elszállításra való átadásához a rendszeresített, szükséges őrtartalmú, illetve darabszámú győjtıedénnyel nem vagy nem megfelelı mértékben, illetve mennyiségben rendelkezik, köteles a nagyobb őrtartalmú, illetve több győjtıedény iránti igényét a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles a megjelölt idıpontra vagy idıtartamra a hulladék megfelelı győjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb őrtartalmú vagy további győjtıtartályt a tulajdonos rendelkezésére bocsátani bérleti díj vagy egyösszegő térítési díj ellenében. (6) 4 Az ingatlanra kihelyezett, illetve használt győjtıedények őrtartalma, illetıleg darabszáma az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével akkor csökkenthetı, ha az ingatlanon rendszeresen kisebb mennyiségő hulladék keletkezik, mint amennyinek az elhelyezésére a korábban kihelyezett, illetve használt őrtartalmú, illetıleg darabszámú győjtıedény megfelelı. A csökkentett őrtartalmú, illetıleg darabszámú győjtıedénynek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék elıírásszerő győjtésére és elszállítására való átadására. 5. (1) A Közszolgáltató által a tulajdonosnak bérleti formában rendelkezésére bocsátott győjtıedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételérıl szóló szerzıdésben kell rögzíteni. A bérleti formában rendelkezésére bocsátott győjtıedény rendeltetésszerő használat során szükségessé váló javítása, illetve cseréje a Közszolgáltató feladata. (2) 5 Ha a tulajdonos a Közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkezı hulladék mennyiségnek megfelelı győjtıedény iránti igényt jelent be és ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a tulajdonos rendelkezésére álló győjtıedény(ek) őrtartalmát, a Közszolgáltató a tulajdonos meghallgatása és írásbeli 3 A rendelet 4. (4) bekezdését módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 2. (2) bekezdése január 4 A rendelet 4. (6) bekezdésének szövegét módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 9. -a január 5 A rendelet 5. (2) bekezdésének szövegét módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 9. -a január 4

5 értesítése után jogosult az ingatlanra további győjtıedényt kihelyezni, az alkalmazott győjtıedénynél egyel nagyobb mérető győjtıedényre lecserélni az eredeti edényt, vagy megemelni az ürítés gyakoriságát. (3) A győjtıedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem győjthetı. 6. (1) 6 Szabványosított, zárt hulladékgyőjtı edényben elhelyezett települési szilárd hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan bejáratától legfeljebb 10 méter távolságra közterületen történik. A települési szilárd hulladékot úgy kell a Közszolgáltató részére (átadni) kihelyezni, hogy az a Közszolgáltató számára hozzáférhetı legyen és a közterület forgalmát ne zavarja. (2) 7 Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyőjtı edény közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a hulladékgyőjtı edényt annak tulajdonosa, bérlıje az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni. (3) 8 Ha hulladékgyőjtı edény tárolása csak közterületen lehetséges, azt január 1-jétıl csak a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján létesített zárható konténertárolóban lehet elhelyezni. (4) A győjtıedénybe vagy emblémázott győjtızsákba csak olyan mennyiségő hulladék helyezhetı el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthetı legyen. (5) 9 Balesetveszélyes, sérült hulladékgyőjtı, illetve nem emblémázott mőanyag zsák használata tilos. A zárt edény rendszeres tisztán tartásáról, fertıtlenítésérıl és rendszeres karbantartásáról, szükséges cseréjérıl az edény tulajdonosa köteles gondoskodni. (6) 10 A Közszolgáltató felel az edény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy 6 A rendelet 6. (1) bekezdésének szövegét módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 9. -a január 7 A rendelet 6. (2) bekezdésének szövegét módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 9. -a január 8 A rendelet 6. (3) bekezdésének szövegét módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 9. -a január 9 A rendelet 6. (5) bekezdésének szövegét módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 9. -a január 10 A rendelet 6. (6) bekezdésének szövegét módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 9. -a január 5

6 szakszerőtlen ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói felelısség a természetes elhasználódásból eredı károkra nem terjed ki. 7. (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett győjtıedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére. A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által elıidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni. (2) A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg. A hulladékszállítás minden év január 1-jén a szünetel, amit a Közszolgáltató az érintettek tájékoztatása után pótol. (3) A szelektív hulladék győjtése, átvétele és szállítása 8. (1) A Közszolgáltató által győjtött szelektív hulladékok a győjtıszigeteken helyezhetık el, vagy a hulladékudvarban annak nyitvatartási idejében helyezhetık el. (2) 12 A szelektív hulladékgyőjtés céljára közterületre kihelyezett edénybe kizárólag rendeltetésének megfelelı anyag helyezhetı el. Ha a szelektív hulladék győjtésére szolgáló győjtısziget edényében nem fér el a hulladék, vagy a szolgáltatást igénybe vevınél egyszerre nagyobb mennyiségő hulladék képzıdik, azt hulladékudvarban kell elhelyezni. A győjtısziget edénye mellé hulladék nem helyezhetı el. (3) 13 A győjtısziget edényébıl a szelektíven győjtött hulladékot csak a Közszolgáltató vagy megbízottja szállíthatja el. 11 A rendelet 7. (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 46/2010. (XII.17.) Ör a január 12 A rendelet 8. (2) bekezdésének szövegét módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 9. -a január 13 A rendelet 8. (3) bekezdésének szövegét módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 9. -a január 6

7 (4) A Közszolgáltató a győjtıszigetekrıl, valamint a hulladékudvarból a hulladékot a győjtıedények telítıdésének megfelelı gyakorisággal köteles elszállítani. 6. A települési szilárd hulladék elhelyezése 9. A települési szilárd hulladék kizárólag a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által kijelölt hulladéklerakókban helyezhetı el. 7. A közszolgáltatás díja 10. (1) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési idıszakra állapítja meg. A díjfizetés kezdı idıpontja január 1. (2) A közszolgáltatás ellátásáért az ingatlan tulajdonosa köteles díjat fizetni a Közszolgáltatónak. (3) A díjat az ingatlanon használt szabványos győjtıedény számának, az adott típusú győjtıedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. Az emblémázott mőanyag zsák ára tartalmazza az elszállítás és a hulladékkezelés teljes folyamatának költségét. (4) A Közszolgáltató által rendszeresített győjtıedények egyszeri ürítési díját és az emblémázott mőanyag zsák árát jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. (5) A közszolgáltatás díja tartalmazza a.) a hulladékkezelés teljes folyamatának költségét, b.) az évi kétszeri lomtalanítás költségét, c.) a karácsonyfa elszállításának költségét, d.) a lomtalanítási idıszakon kívül évi egy alkalommal saját szállítóeszközzel - a hulladéklerakóra szállított legfeljebb 1 m3 mennyiségő lom elhelyezését e.) a hulladékudvar üzemeltetésének költségét 8. A közszolgáltatási díj megfizetése 11. (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a Közszolgáltató havi elszámolási idıszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a 7

8 (2) 14 Közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a tulajdonos. (3) Amennyiben a tulajdonos személyében változás következik be, az új tulajdonos birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül, a korábbi és új tulajdonos együttesen köteles a változást bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésének megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi tulajdonos köteles megfizetni. 9. A közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartás 12. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek nyilvántartása céljából folyamatosan értesíti a Közszolgáltatót a város közigazgatási területén újonnan épült ingatlanokra vonatkozó jogerıs használatbavételi engedély kiadásáról. (2) A Közszolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek nyilvántartására azon cél érdekében, hogy ellenırizhetı legyen a díjfizetési kötelezettség teljesítése, illetve a díjhátralék behajtása. (3) A szolgáltatási díjhátralék elévülése esetén a közszolgáltatást igénybe vevı magánszemélyt, intézményt, illetve gazdálkodó szervezetet a díjhátralék megfizetésére kötelezett személyek nyilvántartásából törölni kell. 10. Szabálysértési tényállások 13. (1) 15 Szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedı szabálysértési pénzbírsággal, vagy , Ft-tól ,- Ft-ig terjedı helyszíni bírsággal sújtható az, aki a következı rendelkezéseket megszegi, illetve nem tartja be: a.) nem a képzıdı hulladékmennyiségnek megfelelı győjtı edényt (emblémázott zsákot) veszi igénybe 14 A rendelet 11. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 46/2010. (XII.17.) Ör a január 15 A rendelet 13. (1) bekezdését módosította a 46/2010. (XII.17.) Ör. 5. -a január 1-jei hatállyal. 8

9 b.) aki közterületen szállítási napon kívül, vagy a rendelet 6. (2) bekezdésében, vagy 8. (2) bekezdésében meghatározottakon kívül győjtı edényt tárol c.) aki a szelektív hulladékgyőjtés céljára kihelyezett győjtı edénybe a rendeltetéstıl eltérı anyagot helyez d.) aki a szelektív hulladékgyőjtés céljára kihelyezett győjtısziget mellé hulladékot helyez. (2) Helyszíni bírság kiszabására a.) a Közterület Felügyelet, b.) a Rendırség c.) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájának erre felhatalmazott dolgozója jogosult. 11. Záró rendelkezések 14. Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. 15. Az önkormányzati rendelet másik - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése által alkotott - önkormányzati rendeltben kötelezendıen alkalmazandó rövidítése: Hur. 16. Hatályát veszti: 1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 35/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelete, 2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 35/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 80/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelete, 3.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 35/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2005. (IV.31.) önkormányzati rendelete, 9

10 4.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 35/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 56/2005. (XI.28.) önkormányzati rendelete, 5.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 35/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2006. (VI.26.) önkormányzati rendelete, 6.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 35/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 83/2006. (XII.18.) önkormányzati rendelete, 7.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 35/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 52/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelete, 8.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 35/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 75/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelete, 9.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 35/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelete, 10.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 35/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 52/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelete Veszprém, június. Debreczenyi János sk. polgármester dr. Büki Szilvia sk. jegyzı címzetes fıjegyzı 10

11 A rendelet kihirdetésének napja: június

12 1. melléklet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelethez A. Utca neve B l kuka ürítési nap (javasolt) C l kont. Ürítési nap javasolt 1. Ady E. u. hétfı hétfı, szerda, péntek 2. Akácfa u. szerda 3. Alkotmány u. hétfı hétfı, péntek 4. Almádi u. szerda hétfı, szerda, péntek 5. Aradi vértanuk u. hétfı, szerda, péntek 6. Arany J. u. 1-45: 2-28 hétfı péntek 7. Arany J. u : péntek 8. Aranyoskút u. hétfı 9. Avar u. szerda 10. Áchim tér péntek 11. Ács u. péntek péntek 12. Ádám I. u. szerda 13. Állvány u. szerda, péntek 14. Ányos u. kedd 15. Árpád u. hétfı 16. Árva u. péntek 17. Átrium köz hétfı 18. Aulich u. péntek hétfı, szerda, péntek 19. Bajcsy-Zs. u. szerda szerda 20. Bakony u. szerda 21. Bakony Mővek ltp. hétfı 22. Baláca u. hétfı 23. Balassi u. péntek 24. Balaton u. szerda 25. Bányai J. u. péntek 26. Bartók B. u. szerda 27. Batsányi u. péntek 28. Batthyány u. hétfı hétfı, szerda, péntek 29. Bem u. szerda 30. Bercsényi u.. szrda 31. Berkenye köz hétfı hétfı 32. Bezerédi u. hétfı, szerda, péntek 33. Béla u. péntek 34. Billege u. hétfı 12

13 35. Boglárka u. hétfı 36. Boksa tér 37. Bolgár M. u. hétfı 38. Borsos J. u. hétfı hétfı 39. Botev u. szerda 40. Brusznyai u. hétfı,szerda,péntek 41. Budapest u. szerda hétfı, péntek 42. Budapest u.59-87: szerda 43. Buhim u. hétfı 44. Búzavirág u. szerda szerda 45. Céhház u. szerda 46. Cholnoky u. szerda hétfı, szerda, péntek 47. Csalogány u. hétfı 48. Csap u. szerda 49. Csap u. (zsákutca szerda 50. Csaplár J. u. hétfı,kedd,szerda,csüt örtök.péntek 51. Csapó u. hétfı 52. Csatár u. péntek 53. Csákány u. péntek 54. Cserepes u. péntek 55. Cserhát ltp. hétfı,kedd,szerda,csüt.péntek 56. Cseri u. szerda 57. Csermák A. u. hétfı, szerda, péntek 58. Cséplı u. hétfı 59. Csikász I. u. hétfı, szerda, péntek 60. Csillag u. hétfı hétfı 61. Csizmadia u. péntek szerda, péntek 62. Csutorás u. kedd 63. Damjanich u. hétfı, szerda, péntek 64. Deák F. hétfı 65. Diófa u. szerda szerda, péntek 66. Diósy M. u. hétfı, szerda, péntek 67. Dózsa Gy. u. szerda szerda 68. Dugovics u. hétfı 69. Egry J. u. hétfı hétfı, szerda, péntek 70. Egyetem u. hétfı hétfı, szerda, péntek 71. Eke u. kedd 72. Elıd u. péntek 73. Endrıdi S. u. péntek hétfı, szerda, péntek 74. Eötvös u. péntek hétfı, szerda, péntek 75. Erdész u. péntek 13

14 76. Erkel F. u. szerda 77. Erzsébet liget szerda kedd, csütörtök 78. Esze T. u. szerda 79. Eszterházy u. szerda szerda 80. Fáskert u. hétfı 81. Fecske u. szerda hétfı, szerda, péntek 82. Fejesvölgy u. péntek 83. Fenyves u. hétfı hétfı 84. Festı u.. szerda 85. Flórián u. péntek 86. Füredi u. péntek 87. Főrész u. hétfı 88. Főzfa u. szerda 89. Gábor Á. u.. hétfı, szerda, péntek 90. Galamb u. kedd 91. Gátfı u. hétfı 92. Gelencsér u. péntek 93. Gombkötı köz péntek szerda, péntek 94. Gubacs u. szerda 95. Gulyadombi sétány szerda szerda 96. Gyöngyvirág u. szerda szerda 97. Hajlat u. hétfı 98. Hajnal u. péntek 99. Halle u. hétfı, szerda, péntek 100. Harkály u. hétfı 101. Harmat u. péntek 102. Harmat u. szerda 103. Háncs u. szerda 104. Hársfa u. 2-30: 1-35 hétfı 105. Hársfa u : péntek 106. Haszkovó u. szerda hétfı, szerda, péntek 107. Házgyári u. hétfı hétfı,kedd,szerda,csüt.péntek 108. Hérics u. hétfı 109. Hold u. péntek péntek 110. Horgos u. csütörtök hétfı - péntek 5x 111. Hóvirág u. szerda szerda 112. Hunyadi J. u. hétfı 113. Huszár u. szerda 114. Ibolya u. péntek péntek 115. IIfjúság u. hétfı hétfı 116. Iskola u. kedd, szerda, péntek 117. Jázmin u. szerda 14

15 118. Jogar köz szerda 119. Jókai u. szerda szerda, péntek 120. József A. u. szerda szerda 121. Juhar u. szerda 122. Jutas u.(kisréti u.) szerda 123. Jutasi u hétfı hétfı, szerda, péntek 124. Jutasi u péntek 125. Kabay J. u. hétfı,kedd, szerda, csüt. péntek 126. Kádár u. péntek 127. Kádártai u. 1-25: 2-24 péntek 128. Kádártai u hétfı 129. Kálistó u. péntek 130. Kálmán u. péntek 131. Kalmár tér hétfı szerda, péntek 132. Kankalin u. hétfı hétfı 133. Karacs T. u. hétfı, szerda, péntek 134. Kard köz szerda 135. Kemecse u. hétfı, szerda, péntek 136. Kengyel u. szerda 137. Kereszt u. hétfı - péntek 5x 138. Kert u. péntek 139. Kertalja u. péntek 140. Kígyó u. péntek 141. Kinizsi u. péntek 142. Kisállomás u. péntek 143. Kisfaludy u. hétfı 144. Kiskırösi u. péntek 145. Kiss J. u. péntek 146. Kistelek u. szerda 147. Kistó u. kedd - péntek 4 x 148. Kittenberger u. péntek 149. Klapka Gy. u. hétfı, szerda, péntek 150. Kodály Z. u. szerda 151. Kollégium u. szerda 152. Komakút tér hétfı,kedd, szerda, csüt. péntek 153. Kopácsi tér szerda 154. Kopácsi u. szerda, péntek 155. Kossuth L. u. hétfı - péntek 5x 156. Kórház u. hétfı - péntek 5x 157. Korona köz szerda 158. Köd u. kedd 15

16 159. Kölcsey F. u. szerda 160. Kıbánya u. péntek 161. Kıhid u. péntek hétfı, péntek 162. Kıris köz szerda 163. Kupa u. péntek péntek 164. László u. péntek 165. Látóhegy u. szerda 166. Lázár u. péntek 167. Lázár V. u. hétfı, péntek 168. Levendula u. hétfı, péntek 169. Liliom u. péntek 170. Liszt F. u. szerda 171. Lóczy L. u. hétfı hétfı, szerda, péntek 172. Lıvey K. péntek 173. Lövıház u. hétfı 174. Madách I. u hétfı 175. Madách I. u. 36-tól péntek 176. Május 1. u. szerda szerda 177. Major u. szerda 178. Malom u. péntek 179. Malomkı u. péntek péntek 180. Március 15. u. hétfı, szerda, péntek 181. Margit tér hétfı 182. Martinovics u. szerda 183. Mártírok u. péntek hétfı - péntek 5 x 184. Mátyás u. péntek 185. Megyeház tér hétfı, szerda, péntek 186. Mester u. péntek 187. Miklós u. hétfı 188. Mikszáth K. u. szerda 189. Móra F. u. szerda 190. Móricz Zs. u. szerda szerda 191. Munkácsy u. hétfı hétfı, szerda, péntek 192. Muskátli u. szerda hétfı, szerda 193. Nagy L. u. hétfı, szerda, péntek 194. Nagymezı u. szerda 195. Nagytó u. hétfı 196. Nap u. péntek 197. Nárcisz u. szerda szerda 198. Nyárfa u. szerda 199. Nyerges u. péntek szerda, péntek 200. Orgona u Ostromlépcsı kedd 16

17 202. Óváry F. u. hétfı - péntek 5x 203. Óvários tér hétfı-péntek 5 x 204. Óvoda u. péntek 205. Ördögárok u. hétfı, szerda, péntek 206. İrház u. hétfı 207. Paál L. u. hétfı hétfı, szerda, péntek 208. Pajta u. hétfı 209. Palást u. szerda 210. Pápai u. szerda hétfı, szerda 211. Papod u. szerda 212. Papvásár u. hétfı 213. Patak tér szerda 214. Pázmándi u. péntek 215. Petıfi S. u. hétfı hétfı, péntek 216. Pipacs u ig hétfı 217. Pipacs u ig péntek 218. Posztós köz. péntek péntek 219. Pöltenberg u. péntek 220. Pöröly köz péntek 221. Puskin u. hétfı 222. Radnóti tér hétfı, szerda, péntek 223. Rákóczi u. szerda 224. Ranolder tér szerda 225. Reguly A. u. péntek 226. Remete u. kedd 227. Roboz u. hétfı 228. Romer F. u. hétfı 229. Rozmaring u ig hétfı 230. Rozmaring u.33-tól péntek 231. Rózsa u. szerda hétfı, szerda, péntek 232. Rönk u Sáfrány u. hétfı 234. Sarkantyú u. péntek 235. Sarló u. hétfı 236. Sarok u. hétfı 237. Semmelweis u. péntek 238. Sigrai u. kedd 239. Simon I. u. hétfı, szerda, péntek 240. Sip u. péntek 241. Sorház u. hétfı 242. Sólyi u. hétfı, péntek 243. Stadion u. hétfı hétfı, szerda, péntek 244. Stromfeld A. u. hétfı, szerda, péntek 17

18 245. Szabadság tér hétfı - péntek 5x 246. Szabó köz péntek péntek 247. Szarvas u. szerda 248. Széchenyi u. péntek 249. Szegfő u. péntek 250. Szeglethy u. hétfı - péntek 5x 251. Szekerce u. hétfı 252. Szél u. péntek 253. Szent István u. szerda szerda 254. Szérüskert u. szerda 255. Szigeti J. u.1-36-ig péntek 256. Szigeti J. u. 35-tıl hétfı 257. Sziklai J. u. szerda 258. Szikra u. hétfı 259. Szilfa u. szerda 260. Szilvádi u. szerda 261. Szófia u. péntek 262. Szőcs u. péntek 263. Takácskert u szerda szerda 264. Táncsics u. péntek 265. Tátorján u. hétfı 266. Teleki B. u. péntek 267. Temetıhegy u. szerda 268. Templom u. szerda 269. Thököly u. kedd 270. Tímár u. péntek 271. Tiszafa u. szerda 272. Tizenháromváros tér péntek 273. Toborzó u. szerda szerda, péntek 274. Tölgyfa u. szerda 275. Török I. u. hétfı, szerda, péntek 276. Tulipán u. szerda 277. Tumler H. u. péntek 278. Tüske u Tőzér u. szerda hétfı, szerda, péntek 280. Úrkút u. hétfı 281. Vajda J. u. hétfı 282. Vámosi u. péntek péntek 283. Vár u. hétfı - péntek 5x 284. Varga u. péntek péntek 285. Vasgereben u,. szerda 286. Vécsey u. hétfı, szerda, péntek 287. Veres P. u. szerda 18

19 288. Vértanúk u. szerda 289. Veszprémvölgyi u. péntek péntek 290. Victor H. u. szerda 291. Vilonyai u. hétfı, péntek 292. Viola u. szerda 293. Virág B. u. csütörtök 294. Vitéz u Völgyhíd tér péntek szerda, péntek 296. Völgyikút u. hétfı - péntek 5x 297. Vörösmarthy tér kedd 298. Wartha V. u. hétfı hétfı, szerda, péntek 299. Zápor u. hétfı 300. Zrinyi u. hétfı hétfı, szerda, péntek 301. Szabadság ltp kedd kedd 302. Kádárta csütörtök csütörtök 303. Gyulafirátót kedd kedd 19

20 2. melléklet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló a 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelethez A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás igénybevételi díjának legmagasabb mértéke 1.) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját a győjtıtartályok számának, a tartályok őrméretétıl függı egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. 2.) A havi díj ennek 1/12-ed része. 3.) A háztartási hulladék győjtésére rendszeresített szabványos tartályok egyszeri ürítési díja: Típus: általános szolgáltatás díja: rekultivációs díj: összesen: Ft/ürítés + ÁFA Ft/ürítés + ÁFA Ft/ürítés + ÁFA 3.1.) 60 literes tartály ) 70 literes tartály ) 80 literes tartály ) 110 literes tartály ) 120 literes tartály ) 240 literes tartály ) 360 literes tartály ) 660 literes tartály ) 770 literes tartály ) 1100 literes tartály ) Mőanyag zsák eseti ürítésének díja megegyezik az azonos őrtartalmú edényzet ürítési díjával. 20

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a területi védőnői és az iskola-védőnői körzeteket ezzel a rendelettel állapítja meg.

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a területi védőnői és az iskola-védőnői körzeteket ezzel a rendelettel állapítja meg. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2013. (I.31.) Ör-rel, a 20/2014. (VI.30.) Ör-rel, a 48/2014. (XII.18.) Ör-rel, a 42/2015. (XI.26.) Ör-rel és a 21/2016. (VI.29.) Ör-rel módosított

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. a 41/2012. (VI.29.) Ör., és a 35/2014. (IX.11.) Ör.-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. a 41/2012. (VI.29.) Ör., és a 35/2014. (IX.11.) Ör.-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 41/2012. (VI.29.) Ör., és a 35/2014. (IX.11.) Ör.-rel módosított 17/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 1 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2013.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.)

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl. Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 23/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 26/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Hatályba lépés napja: 2014. november 10. Ezen

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

16 / 2008. (VIII.15.)

16 / 2008. (VIII.15.) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 / 2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Komló Város Önkormányzat

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/00. (VII. 0.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével)

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016.

A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016. A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016. HÉTFŐ 48-as Ifjúság útja Áchim A. u. Adria u. Anna u. Arany J. köz Arany J. u. Árpád u. Bajcsy -Zs.

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (V.26.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.), 31/2005.(V.2.), 6/2006.(II.20.), 15/2007.(III.28.), 22/2010.(VIII. 16.), 3/2012. (I. 17.), 11/2012. (III. 26.), 40/2012.

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2012. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL Általános és értelmező rendelkezések 1.

Részletesebben

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8.

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8. ÁDÁM UTCA AGYAGOS UTCA ARADI UTCA ARANY JÁNOS UTCA ÁRPÁD UTCA ATTILA UTCA BARTÓK BÉLA UTCA BÁSTYA UTCA BÁTHORI ISTVÁN UTCA BÉKE UTCA BEM JÓZSEF UTCA BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA BERKENYE UTCA BETHLEN GÁBOR UTCA

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete 3. napirendhez Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Makrai László ügyvezető igazgató Iktatószám: /2015. Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Normadental Kft. kérelméről

ELŐTERJESZTÉS. A Normadental Kft. kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Normadental Kft. kérelméről

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az engedély kiadásának feltételei

A rendelet hatálya. Az engedély kiadásának feltételei Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a jármővek közlekedésének helyi közutakon történı súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u.

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Hétfő 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Árpád u. 2- től a Penny Marketig Bajcsy-Zsilinszky u. Béke u.-füredi ltp. Bem József

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 8 9. SZÁM ÁRA: 1470 Ft 2008. augusztus 22. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. rész Gárdony Város Önkormányzatának 19/2004. (IV. 28.) többször

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 3/216.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben