Iroda- és üzemavató az Electroluxnál Nincs döntés a torony sorsáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iroda- és üzemavató az Electroluxnál Nincs döntés a torony sorsáról"

Átírás

1 Fóu z áá edeeő Szó Tá pogáee é Godee Ljo jező oág fóuo o edéő o áo áá he záozááó Tudóíá 2 odo Ne gz ho e ehe! o á á ehá gá Páp o e új h z óá záó z íág zeő úó ohoá édezü Iejú 3 odo Eüvő eée Me eü e üvő? ejeég gée éü póáu épe d zé é öéé feeheő eheőégő Özeáíá z 5 odo j fo 2 4 zá (XXV/4) 2013 Juá 24 zü jág zé o pj Iod- é üzevó z Eecouxá Nc döé oo oáó Vége eéü Euópá Kéhe póüzee öőe edde déeő e céú üze é odépüee d á z Eecoux eüeé Födzje öze f éü özeü pcoód TT üzehez í ővíée eheővé 700 ézeéee fööe ő é eeee hee uhee ío de cég uuá ooépüeéő ööz á uá Ház Ljo z eeée éező dége zűe éee házgzd Szepée Feec hűőzéá gzgój é Tác o z Eecoux Hodg ee-özép-euóp égózeője fogd uá űűjé házgzd fe ehee ézü z épüee zo áó véedée e ög eugo d: e fég éz épüee áu e feejeé e fejez z épíő ez z új p íu Vó födze jd eeő éz ég üe épcőház e oépcő doá é ejee edeze odze á eő háozó zív oee jóéz zdo fuó fűő-hűőcöv o e z p co ő z íózo föö zűí e z á jeépe áeeze cé zo éppe z vo ho uá öze eüje eeőeéghez é e p e Jovc Mce ácó fjé üepeü uú pjá Küzde é ízv íz Coo-díj JNE Juá 22 éz úág ze Köce Feec z o záz e Huzu ézá 1989 ó uúá eejü pedezá ozágzee eze zou po ö özö üööző uuá edezvée é díj ádááv zé dé z e gédájá Jovc Mce á ácó fe dpá ozáv üepe e z üep eeé o ö ezdőd 1630 óo zező fő épeő edeze doáíá eójáv z üepég eő ozzé Bogh Fá zeéé eéeü z eeé popójáu zogáó ű ozágu Huzá e oo zögé d p jádé Ez öőe Juház Dáe pogáee od e üep özöőjé Hgúoz: ou o ezu á o zeepe p vh foo ho zíu dő uúá e h e foo oóeee: evü őzéée ápoáá é fejezéée Foo éz ho de jázhoz ejuo z üzee: de eé zeepe v ho feeőő po z odj öző geeácó záá C 6 JNE 7 odo feeje ég áogó e ho p üze v Ez zá hó eíá zo c fezí ögö h fefedezheő zöd godo héoág é ze eheeze o od uá éeé pdófűé é hűé háoéű zgee üg zoíj á godov uo edőöe épíe uá dé ee ájá eá ég áó háo odó ügfú uo jó hgzgeeé özöheőe e zvjá eá eefoo ouácójá Mueüeüe á é euóp zű fedo eá eá po hee é zezé z épüee véd foáó 12 ád foé épíeé fe é é fé hóp eeőz é é odz fee-fee á evéee ozozo öége eá 600 ó fo eü z eő hzázó efé eephezű e fejezé Szepée Feec ze e zoge ho uá áod oho ehe ez z épüe Ehhez godohoz juo e Tác o oddój végée Eő zo özeee z Eecoux oá fejezée o Péee z 1999-e 18 eze ézeéee co jd ö íeház 45 eze ézeéee co ázóg o o fejezé oá Foo vo hze v zz echá heez e ü zo ez o ég ö e oá ézü eív ode uvégzé feéee ee uá ojááv uoájáv eddg e vo god Eze z új uhee zo ge jó ézée ezdhe fedohoz é ee e jó végze u ööé öh e See ív uo jeeze e ee cpdá ho öze z eő ohou áod D Göcz Sádo z Eecoux Hodg eöe euóp ze feeő hűőzéááé Kec á oz zeée á í v ááá épüee echá uee Ezé hgúo ápíá ho ezze z épüee vége eéü Euópá Véeée ze eze ez z épüe géee é zívo z á e özü Foá z 5 odo Közűé hee z ápá dő e heég oá z á hóá Mo ézeű oó főepo heé üez go Keezé Éeég Szöége é özűéée F Feec Száó Józef pá özöe ü ho Sze I Ház ág oo é e e hu özejöeüe zoo heé Eod z ho z épüe eje edhoz 11 ó fo eü jd Ez z öze eéz z éégő áéz z öoázó hdo hívő eé p íg e e ézü üeee e ü hezűéő dódó hááo zeze e zeője áv ezde özűé jd házzeeé öögée hgzo e z eöő Tcz dá jeeee ho zeze 75 gjáó 45 jee í özűé háozépe Foá 4 odo Vázzu őe ho jó éezzé gu! ho z edee e zoo z eő ájá zoo zág Meedze Ku Eeüe o 14 eedze á Déé Redezvéház ee d oho Főépp dízee e eededő éóágá é pájá zod vzfogo dízíé h éeü Jeezőe z éz á ééó őége hguú vo eee zeé epeé poducó öed éee é o o ácc é cée h cé ezú jeezőe öee zégeée e ée Teézeee vo eó d Réde I z eeüe eöe é Eze Bé á védöe zág Öoázo Szöége eöe jóvoáó ő z eő o jee ő Póc o ójázág pe épő odo z e oá pezgő özöő odh zág zíeő dícéeé de z p z eá jó eő foo ozó özeéeű á áágo zégeée vo Foá 3 odo

2 zé o pj 2 od Öoáz 2013 juá 24 Mhívó pofóu Tzeee hívju z édődő oó juá 29-é edde 15 óáó pogáee hv eé zé Váo Öoáz Huá Eőfoá Bzoág á zeze pofóu fóu á: 2012-e poeedée ééeée v jvo éee véeé ozá z de poocepcóó Szá é eö Huá Eőfoá Bzoág Mhívó oág fóu Loág fóu z áá edeeezeő Kedde 22-é 17 ó ezdee Szó Tá pogáee é Godee Ljo jező oág fóuo o oház eé edéő o áo áá he záozááó Me hc édődő jee özü de áod ézee vo ce háo óá á ó ezeceé heé fóu ézvő z áá áu foo poéájá feeé Tzeee hívo Ööe oo öző zeed öoáz záoó Időpo: 2013 feuá 1 (pé) 18 ó Hezí: Tz Ku (J Becé Mó uc 27) Vedég: D Gud-N Tá ozágűé épő üvéd euóp jog zjogáz Neze Jogvédő pí é Szogá üzeője Té: Ezáou é ezáou Bud Lóá öoáz épő Fá p ázouó z öoáz ázouó özö 60 3 üzf ozáá ezde e héfő hó dogoz é öööde uáuó Eőzö Godee Ljo jező ájéoz jeee z áá özpo záozááó Szóo pédáu áezeé zée áo (p u) áá záozááó oo jogó é öeezeégeő Keee z ávéde övé jeeőégé de zó oágvédeeő oáz jeeő j hzoáo zvh eé juh é of áá hze foo zeepü v oág éfeá zepojáó Küööe zvh á íj ho feeő épíé ojuo áj edeezée Foo pédáu ho áezeéhez oozo ee í of- ó- é juhá uc gée hze ode záíó e íá éüözheee Szó ee özpo eőíáo ee véő zcoááó E fáj é oáj z ávédee e pő zepoj de eőíá é övé Ehgzo ho zée áo c hóág edée ehe é ehhez züége feeő épzeég úíá Tehá pédáu hüőe vdov v öé póo c zépze ápogá h Vezée á ehe zoo ufj íágo e ézé z öoáz zee óhj áo pedg jáá hv z öoáz ehá c z oáá e ézé züeéée hvo záo öége g zű övéezé hóöé Lopo c gzdá e Büeőejáá fo opá véég eöée é jázé o ee pozo úíhó zz ho z eú h hóp zé eüeéő ö eépá eujdoío z ejáá oá edőö eépáo eépáéze fog e eő ápíá e ho űceéő záz úío ö üööző heő ujdoío e eépá zo oc ee eze űceée ée e jeeeé hóáguhoz z ü úíoj hgáu oá uá űceé hezíe z ejáá o efoáához já zo ée jeezéé zé Redőpáág Noozó ozáá z eú h hóp zé öző heő eépáju eujdoíoá: Thöö ú Gózeá Kouh ú Öé Közé Becé ú oc Kouh ú pcé ee jázóé Dóz Gö ú S Ruhzo Göö ú Hz Múzeu Dóz Gö ú Síp oc v Szöze ú 9-11-e épcőház oz z áá zá he ezee öző: (1) H z e özeüee juáá eháoó eíé e épe dáoz z e zoágo ö v zá eüee (ee) e (2) Töáo óépüe oház eház áház óeep öáo öze óépüe áoé feje 1 e é zpou zo 3 hópo oág hó (3) Töáo óépüe oház eház áház óeep öáo öze óépüe özö hzá zogáó heége é eüeé e o (4) E (3) ezdé fog oáozá z áó e vooz z e óözöég özö hzáá áó ud já gához ozó eüee eeí j (5) (2) ezdée ívü eüee ő ógoo feje 2 edéő o á vé á é zpou z do fj jeező éo eééég hó (6) (2)-(5) ezdé fog oáozáo ) jező vzeő eápá oíő é eő e v ) üeüe goo o e e vooz To e v ) dégfog eooíó o heég ) oá ézégü zocá uuá poéeíé eüeée c) üféfog eooíó özézé épüeézé d) öcődé óvodá oá dázáá Szó Tá pogáee zeőjé ápío ho o eze zo jogo é öeeége zz e eőíjá zoíjá z áá özeezée puó feéee Hgúoz oá ho eze ug ehez ozeé j oág véeéé Ígée ho jvo dogozzá o e eze Keee hdeé o pjá zü jág Füdő u 5-7 fezóáo oá poéé ődö fe ho z ávédee ee c zó ovédeeő hoo üööző he özö jeeő üöég v é eze édee ee fe Ee gh v eheőég hze z eíe zepo c z új épíé eeé éeíheő Vo o hozzázóó ú éeü özuáo eeőz jd cp ( uzooíó) éé Ez eheőége dé he zeő ou zá Tác Gáoé ézeee fejee ho ehezí cádj éeé e zozédo áó Pee ú eeődö zozéd vzo pogáee ée zedje öze pee o é ozeé éée e dep hezee Feődö züégee z jog ó : ö eáá ce ee zozéd E áá hö ö eeé fogzo ezee pco Szee u cádg é é e á e pédáu e zd eé cpe eheez Feee öv é há édéé D K Lázó áovo ze e oá oz jóv ö foácó zo e jee eze eé á Meíee já j e fé uc óá oo edee ze fee edő áo: ö özö zó pogo dízof áá eheőégéő é jeeőégéő Jeeő zífo ehe ó hoá Szóo u é c áá jáo jeeő Szó hoz Zv-p éá o fööe ó áájá e uuá heü ehee öz é ozeő á é eü vó eü ho eze eüee íe jog é hv ezöze eá Szó Tá ze eedée vo oág fóu eeée ho e ú o fogdá e hí Tuágo vo uo é ozeé é o íége hhoz ho feődő poéá d ejee özö eő odhá

3 2013 juá 24 Iejú 3 od Páp üzdé óá Ne gz ho e ehe! Teé jó á z jó! zó e ed hg jd á ép zűö heég ho foá Eézé de o o ee peo e hop e űöd zz cup-oo á-o hö odfodu popjához jd che dj z ggódó odoedő udá ho zeh öé de ugodj á éz z üe C z eőzo jáá áó eezé eéeze ho Hee-Med-ó özé éé o ó úo ozgáoáozo á já áá e udj íég éü eh Sádo Ez Páp éh féje zé Hee-Med-e Feje Sádo á eü zé hee végé Ő g Ozoá e duáú fu züee jd ho zá uho feöözö Pee I e ozgáoáozo záá éeíe ézé é de oá oá já Npá jde 90 é oág dogozo Ozoá óáé z ő odo duv u ez zá Gööű á z he ööé ez fogo cá z ée zo ú hoz ho e ee od zedée űzö háó úo ááoá é eze eeőeedée o ú éeze ho j cúzo á ó Vójá zo öéee épp ez á zg foduo Szájá é féjé ezí ejee gá dv ezé eü ozgáéü ézeő oho üdö ee O é o oo ee ho z hheee é ező záo züe Ez e z ádogozááó ézü eő öee Népjz Múzeu á özöég öéee fedogozáá hdee pááz öe oodó Özeféce oo cíe d Keze zo o vó íá e íá á jó Eo éeze á éüözheeeé házáá áő uoáj e d ég záíógépé é ehoz póáj É oh éee ég íógéppe e í z e ud ho e goo e eo e já fo züég zo ú o ejö hzáá Pá hóp úv á z eee zeee Há z oz z éee! E feejee o áo oozo e ho e dogozh zá e vo e ez z új özöég De e ugoju ee eőe z Özeféce oo ee e ze e zeepő öé z odá: új áéé zo z é! Népjz Múzeuó po e eeő oee De z ég o e vo ég o vo Ez z oá özö ádogoz í züee öv já zeő d zá ue áéez z e doog ízée Máod öee eoá ü özö ház ó cád öéeé dogozz fe háoú Ozo eeöéeé ázv V e e o zép zee öée de ázó géd jeez jd hozzáez Sjo z é íá e oo e»hpp«é? V zé huoo de áo z jví eee Lehe ez h de e zo Tá ez vz eőe go Ká ho e eü eég e ezé o ehézége ejezé odá oozz záá de ee ío e edze: E-e ehe őe ede Mfze v poá dj uávéee í z ááé á e e üö ázáo dehozz poá Sjá öee ee áo íáv fogoz Ráá e záöű od jd éő Hé Too evű od hop ho 2007 ó üdö póz íáo o é zeezője vo z o puáó zező özü o é zeezee öeé Szedée zé eő uájáó Ez e e codáo fed ez ée! É c ojozz z e h öed é ez e végz ceé puzá pó jádéo é o zeeee p De e ío ho fzee Kjövö ugdíjó ozo Ez e c e o jó dőöé o öö íe áo! Cogó zee d eze e ugdíj pogáee záá zeeze ö: Pédáu h é ez o é o áo ho»szeezee: Páp «z á e eég Sjá ö éppho vzhozzá dá áá de e áj Ne o eő gzdgod c d v z e É e vo e Ne íó vo c e özzo íogj z eée Ozoáó De e z é E öée ez é z c hehez ö ég g zoá íááv e o céj ho ázee ou geeácójá ú ejő éée Íá íuáv í zeee: evü ööű! O zéo ehe hzá! Eő e zed ég fejezée é zo éeez é hzá Í e ehee eü z pázáz zv zócő dódó zóéée e fogzá ou jeező o á á ehá gá é o e új h Mo á ú éze ho ee züee e z óá zá Eoá fodu z éee Öe! É e gz ho e ehe u záíógép hzáá e! So e zé gá ho z ő e udj De ez z ée de eüeée gz Ne éz éee eheee ee od á ejee éá vo ég föee g vo E go No de e z é E eee fezááá 25 ée húzo pá ö cocoo Ie vo É z ú ee é é föá Ige eé föá! ho ád e zó o fö e á Mgd zó ho eé föá No ehéz é udo udj Éee oá Hee- Mede ívü záo ézégü poéáv ee zeéze ez özü o v z g hezee e jo o ágáá ózee hv e éezée áá dupájá eü Még h v hozzá éez ep pzj hezeéhez épe ee öáó V éég o gá d ho ho fog eedü é É ee o hoh e udá ee épcő dágá é ú dá eedü? Sée ho áo á e oh e godo dejé eéeű vo záá ho zá u eod foo ee h e oáá eé cád pédájá hgú feé e hozzááá íáá Háo pé o foo ee föee: z oá z ézégü é özzoág gzdág de á á ó dód Eze hée je hd ö e oáöe e Páz éó gó cíe p Féje é e jázé voozáú öée zeepe e í íz ho he édőd jd á Kfee ee eéezee p cüöö jeeéée U Szedá ee eovo z eee u zü jág oe ozá Nc ö édée Vázzu őe ho jó éezzé gu! Foá z eő odó Még dugép űozeő Déz Zo vzfog gá zodv z eeé p edüeéhez ze ezözeeü zogá z öfeed zóozá H ég o eéü vo dpu h ehee Réde I ee záú p pcá: Vázzu őe ho jó éezzé gu No e e vo há Bucz eüe ozo zozeé poduá Jó eé űfjo epó ég é z új záo Köv vízpo-ó fe ég g e óág Táczee zó É ác vo z odó e zeecejáéo hódoh ozó edvű Ez peze vó c jáé vo p co (Rouee Bc Jc) od-vzú D á feé Kpu co zé ehee á é vho ze e h eze z eé eeáh e vo jáé zeecé ég e ooz vo zeepe z éjfé uá ooooáo I gzá ucoho Déz Zo é ho d e áozó özü í ááíh vzeece pá odá fee pogáee hv jádéá pogáee füdőzo zoé zo ujdoo húzá dee eod ó z újhúzá edvéé Godee Ljo jező zd épő e e záá ghe öeező edezvée Szó Tá é Póc o pogáee eá füdőzo ézíőe e Lá Lázó é feeége pedg zo e fog ávéhá zed e dé ávéfőző húzá Báh Lázóé ope oceee zűővzgáo e é z jedége e h pc pezgő Ee ééee á oo Huzá cád feé Cgá Tá d hűőzé e ( v oo d) Mcu v oeá Báh Kc józá de éde e ő ee z ee co ő fődíj Te Bé Hg cíű feéé ooá jó edé hozo é ge eedée vo e ezú d ézáz zevé efoo í e z eze foo űjö öze áozó Keáö é Vo eüe záá Ne ee eze e éeíe őe z eőe fejáo doáó hze eő z eöe S I á e fő-fő zezője vo z ée pedg edüee zép űo d z e foá H á űoá jáu: ác ezdeéhez hguo é f ácopá hoz de h vo zádé ee o fooz üöeégő pedg Vg Bece godoodo vízze e poháoo jázo e üő-zfoo echáv é poh eejé vze ézze ávogó zádé épd zu ű ő göög zeé Le pp fe eő üööe z üögeő do e E eeé uá vózíű c Boá Józef űe fe ho éeő e zó e ejee hze ő zevíozá hpvó I fejezheé e e gc z ecá é őége Ezú odhu hozú evű o uá é o ézége zödége fogáo áío öze dég H v ú éz ho é ávoágó vo e éd Háogó eeeee ugdó deío főfogá: Fűzee eézűz vjézá ü uccoá ugopüé oo oácáv vööoo peceeé Uóg á foío ho e ehee z zé e hé e ho z édeég ezú d g pedg zo z fo vo (Báh Káo fevéee)

4 4 od Fóu 2013 juá 24 So dogoz ű zed Közűé főepo heé Szoo 19-é fogd övé óh ú 17 zá Lo Ié S Ju 1923 juá 19-é á pgo ou Köé ucá H vo evé háo fú é háo á Szüe ég é ehe ee fee Geoáó ceédede Eőzö áé pázo áíoá e jd öze é cádoá zogá o üööző poj Végü H Szöze ózeáá dogozo zzé Méz popoz gpo éhpepő éhvz eá TERMELŐI MÉZ 3 g fee edeé eeé zé ee házhozzáíá! Coo Ie 30/ zé Sóo u e féjhez áju 12-é E f é e eá züee F úozo e é e d BUBIV-á dogozo jd eeü eee eeé Leá féjhez e é zép cádj v Bezégeé öz jee övé Jó ee féf ed ő Déduoáj 202 ceée gzá eee Vee íuo jádé epé z üepee Egéze üöö jádé vo ec zá vöö óz j z zá de fehé coo zéde fejező vo cád eépo ézíe záá jd zeeö á áí eépo Hj N Gáo öoáz épő d á pogáee é eüe evé e zv íéeé Övé jee foduó áv öző eépo fogzá z üepe: Eze ujdooá áho jogá á ugo ézég éeég ég o oág é deű hguú zégeé ádó ézee vo Ju é Vóágg vu övé öé Tözö eíee: Szép cádo v ue o ooodo e o z eíee ho á ö hc é öz Szíe zo édée ho hozú ée : So dogoz ű zed É zo e hozzá ho övé öüé zejé zeeé hguo eüé oá züee e zép oú pcoo jv : Tá jó ee háozo dőözöé özehív zo éé ec v eé ö é ögo öpe eé Tá ee udjá de z áe e foo eézevéde fed z eéze á éü áo fogdá óíá é e eheége zdo edée Áeü eze po M Mdá Eeüee cv zezee é oágg özöe ó ív evéeed eze eüee z eú ezedő öze ézáz józág éeze é áe eő záz pédá hzá véde 15 eed pedg foozo véde fj E józágo 34 fj ép öég d: góá öv o fecé é á V özü oo e cupá eü v józe ézége ő éhá p uá é vzéhe eézee éőheüe d jo oo e á zzeű é eeee áovo vozá e í épe áhó ögo ég v végé éeze áeü e úo odhó záöée Hozú he eeé á eodhó ho eje feépüéée á de eée v po eü z eüöíőő é e zoó öpdé j ho ejee óuv zá ehee Tze So Feec! oó evé feje é zü jág 2013 juá 10- záá Váo özéeü áfeéjéő cíe özö godo e hho z éü Ne zé e ou jezéee ée űöeé áíj özée evéeégee áfeé őí he zé e áíá é édée pu Foá z eő odó Közöe oá ho de g p d Su Gö íá záoójá 2012 uáó v z de ezedőe eze fedoó de hóp ee edezvé Tou öeé ézee vou á áogá uu jázág áj jezeeége özööü 60 züeépo (Doo Lázó) eéezü zezee á zepe 15 é 22 özö Sc Fez edezü Ádó pcoo ou zo Eeüeé é Póc Táágg Szepe ou IV Eház Népée Táozó főepou o 9-é Ipoágo zvó ee éz é gzá í áíou eée gázuu eo áá Sjó Sádo Vdovch Lázóé özőépp fog öze zeze pézü evéeégé: Copou z pzá ze eáo feeőe űödö pááz íáoá ee oo z zázeű űödé: evzeű u gűé é á 15 po ü jezőöv üdée zégő zázeű zá poo péz á é edzee gdíjfzeé Mápío z ho özpo ee zgoú ézedée fogoí de pézü ézedée pco z de pogj z eőző é épü Teézeee ez üdöözűé é eéezü góf ppo háá foduójáó Uc eődá üepejü do zóf hőe Eo Szávé No hdöééz ez dégü Máju z Euchzu ogezuó d Hedű dá z Ezo É Levéá gzgój ez z eődó z Sc eooíáá e z zepe eü o Uc vu eéáá zo Eeüeé é KDNP- o á eé ee Végezeü zá zjo Mho Tcz dá dóu eedő ee z eöheee fucó Gede Józef zee Feéeeze ho ez puzá z Ö e eőe öüő ájéozódáá é e zádéo gáá özée Igz e öű vó deíe e oh ee e vo eöeeze ozeé áá zü jág he Tv é ádó pág Közée híee ez fő o! Bezé ó ozeé epopgdáj e z! Tédé ez öű á d ho oó ozjá z Ö godo ezé M oó ú godoju ozá heee zójogg íó oó özü e ö háoeze zee vo új ozeő zé á é jó ézü zó uzdí ho fo özée evéeégee Ő zoo e hzá fe Ö ho evü épje fe é foájo véeé Ö z ugj ho vo pogáee gu ujdoíjá z eedée! Bzo áího ho e M Lee pogáee e é e áíá e eü Ne gz z e ho de euíu Ezze ze z áío ho oz á e foo he jázé o e e z pjá ígé ozeé ígé p po é heá (pez) füdő ee pojé o eüő öűű foáá jégpá fedéé űceé záá cöeéé özö zépzé főoáv é í o Ez eddg e vóu é véheőe e fog e cu Ezze ze öé he dó o dóágáoáá özzogáá díj jó gzd ódjá ígé öezé de o e udjá od ho e eü jd uúo cóházz pojjü eő őződée ho e ee v o züége zé So! Sohe áío ho édheee vo ezé e eezőjé e züégee Á ceeö üé ü feó ö édé! o güe h é Fdez áíj ceeöhöz ő hoz o ozó e ejeíee á H e ze fehozo fogá efogd vo Fdez o e ee vo uó pogá pe zdu hozzáéő (?) ozóó Tájéozo Ö ho jégpáá fdeze épő dugá főo ögé É z eede hezí pefeá! o eüe ez eee zé dogoz ho h á oz hezíe de á ocoázá eheőége djo ou Ezé po ö zázó áogá jégpá oá oáó e udj o új eöheee ee z Szád dá gáu jeeee ho új eöheee Szó oé jeö jeöé efogd Bee Vede öző é é uc j z eddg öö üdö zége Kozoá zvzópo Szó oé 41 Bee Vede 40 zvz e zég oo Mdee özöee od gág záé Szó oé g züége eedőe D Su Gö eö guá z újo zo é özöee odo gág é zeő végze uáé özűé huz eééé é vége ú ho Fdez pe épő ezze jv ze zvz e ez z öze áho á íá fodí Ező éő öz ho hűőgépá öezee poopexuo e é ozá e (?) z Fdez épő há ce Té uo ho öé fejezé eze eüee z áe z uzodá poco é vóu z Ö á áhozo Eecoux ögö eeüő ú z euzo eheőégő péz hozho vo o jezééhez fűzé hozzá ho o oá oáz z é jvo 120 ó foo do zág Nép Eüe odozó zéházá feújíáá o z Ö á hdó eze áz ó eéede ho uj vz ez péz e e á hee eepíheé () épácoo Szeecée e eü o péz vzuáá c o öeő efgáá ze zz éádo oáz ígée Huzáá öheü vo e Ez uó fejezé he Fdez gáco e á zé ho od pez füdő épíe v zé ho v z od dj o hozoáé Gede Józef öoáz épő

5 2013 juá 24 Gzdág / Eüvő 5 od Iod- é üzevó z Eecouxá Vége eéü Euópá Foá z eő odó Pozícójához őe dícéő zv odo eéezee ho hodgá gzee eőé é eddg eedü zé ée e z ehéoág pzjé Ezze cüé é eeé ee odu jeeze cég eá jázé á á Mzee z eeé Szó Tá zé o pogáeee Boháé Bhó Rozá óöze öoáz eé épője d C Zoá Sze Ezé óház gzgój Fóze To űzoó ezede zófvédee edeégzeője é z Eecoux záo gzdág peé zeő e védzo áófogdá v fuív ááogá fogd házgzdá Ne ee eje udóíá z Eecoux ooépüee oá ogá éü g dejé ízeeee épüe pezízuházá vo ozeű záío ec á de o e jeépe e z dő zo ezá feee éz fucójá zíee u üü Vo póáozáo udáözpo odeepíéée ozó fogdáá zo o uházá-fejezé éü e uöüée e eg e fee á huzoeed zázd ázo öeé z új épüe hv zázé héo e e z eő é hé pz ze ég épüee feuá ocdá z uoó uá ehjá Jeépee pá hj e uojá hjó zűe eedzejé e ége épüe ez po feújío heége ööz oo epeájá óvjá de oáó eeőe e züee döé Eüvő e z eejé Me eü e üvő? N függ pézácáó ho e öhe e odá Mozágo hoá ho züő fz z üvő öége M de e e üvőhöz függee ézáó? Gűű éze hívó üeő áá ezo uh vőéuh cpő ézíő vőfé ceeóee ze doácó üeő jádéo ezo coo go üvő o fzu H á eezü z dőpoo o e eheége hezíe Póáu épe d zé é öéé feeheő eheőégő é áó ejeég gée éü zé é öéé edezvéház ée é e-o e özü zh z fjú pá ho eő özö üepüe öh edezvéház áá záz fő fee á e eü puz öég z dá Redezvéház e exuzív íáú ozopo é e ee á 500 fő fogdáá 2012 végé o pu z Redezvéház e új odee echoógáv é doív ápujáv cogj de á 300 fő fogdó eé z üepe ó Budpe áá hdv zéő 12 -e 31-e Főú ee áju e p özepé Sze Ie Redezvéház e 100 főő á 400 főg épe dége fogd z Éee eoháv é 100 fő eee j z édődőe Sóo Pzó ő é o fjú pá d eheőége ho odu o üheé 160 fő éee v eheégü Kzá záodáju 50 fő ezááoáá v eheőég fo ázu ozá zoí Ppc Éee Tz Ku 100 főg üő hezíe pédáu z Ifjúág Ház 200 főg já üvő é gá edezvé eooíáá V éhá eeée eheőég í Sze I Eee Dízee é Éee v Nodogzo Kou Ááo Io feújío eédője Szoo áá hdv áju Mze Moe e ööű poío eüee fz e cóázó ó áágá N feáí e 200 fő á í eézee öeze üepehe ázép áoéé é feáíá uá de á hoáöő üvő hezí ee od ház ud fe ehe áí zo eüoó é hezíő függ vco á de áá F/fő ehe uá z o ááá á á heze V ho gu vhejü öé zeze cöe fá Bzoo hezíe 20% zevíozá díj záo fe Koá fozáá u F/főő F/főg ehe záo j Bác Áuház í pcá! z új üzeheég ze zúfoág e juá 22- é edde ho üepée ee özö eá pu áó eő pc özeé áó eo dégáóheég eje áuá uá Bác Áuházé j z édődőe H-Bác Cee Kf üzeeeéé edd eó üep díz öözö Bác Áuház o éező hívo H Feec H-Bác Cee Kf üzeő gzgój e zv özööe jeee ezezí zgo d Godee Ljo zé o jezője g á é ezze eo z üzee Ké guácó özö z új áuházó édezü f üzeő gzgó: uházá e foáó vóuho? z j Széche Tev Moozáo fejezée cíű pog eeé pu áogá é he z g ááához Váozáu ő é du fejőd e fo z e épcőfo új áuházu eá Me áuíá já z édődőe? N hgú heezü ho pc eje zeé efedjü é zogáju he gée N zeeee ju ácoó zee poo é p cég záíó eá

6 Kuú 6 od 2013 juá 24 Jovc Mce ácó fjé üepeü uú pjá Küzde é ízv íz Foá z 1 odó Ezuá N Noe özeő ővíee jee eee z eede ű Mdách-fée E gédájá p foá udó fedogozá v g zező Jovc Mce uáágá eőe E ű e á z 1862e jeeée ó özö zíe v é újgodo dá e eé cupá ou oz zee óhdjá oozo öé éó ez eü z Oc-díj gfu é jzfedező zeéé M New Yo Te zezője fogz: H v jog vo Mozág - e po Vdeóüzeeé zo eüde ü e zé jázág öődéeő üö ee jázzedá epo fó e Lehe ü edáj á jogáá v gáó zó fogó űő M eod: dá özpo fog üzdé z e ée végő céjá e fogzz öző fezóó Száó Józef cízee pá e godoo fűze o M eod: áá ze Jovc ö ée Bá puó öéeő g Mdách cé éü vó üzdé ígéee ögá e d z z eze Iehez éze áá z e öéeeü özpcoj dách ű godo z eő z ov: Núj feéje védő h üzd z pá végü zz ácc fejeze zédé ho áíá ced de Báv ezü ü hze öée e függeeíheő z heő űő áíá eáá öőe pezgő e eáv é ó üeée dégeé ö dogozó jeee jd z édődő 18 óá ávou Lehe Fzíház o eee ácó f íéée ű záá eő új éduo Jovc ee hzá fe öeéee ádáá úép dá puz uzááá hozzáez hhoz Tez dez zeee ódo űvézeöée ozo üööző íu é űvéze ág özíéé göög zá fee-po j eeed ő g z g jzoó jáéo ezözé ó zí zoo f- é pdóozo zeepő Fze e épé pj áu eé De ézíő öeeége e eü ez vzuá gg Iá z uzáo jzfedező é euáá áju o pédáu Sáá Ádá áéé je v Mdách oá Fze oáv özöő dőz zeepő e óáeéő hu á zá á öéee üezőgödé Özeégé f 160 pecéő eodhó ho éezheő j ö é zede eé u e hááv de ég á eőe uúp üepég fé 9-o vége é áíá zo juá 30-g heő ö jeeőe zíűvéő ácó e ízó édéee z Iefe ézíe o z ő ze ő függeeed íó e hheee 1988 ó ó 23 Ie ede ez z úeeé z u hoz üöcé áhío odogág eéée hee ű á DVD- áohó 160 éez odh ű (epo pece ű 2011-e eő uá ó zí) ee hz póá üöféoo ee é e hzá épp- e ódoo öeejéő öe áú d üfödö ö oó e é áe heé (ó zí) fjé ezheő Jovc éee od z pá Be v fejez ű á z űvé jeeíee ho z oó o e phehe u Ie é e özö fezüő ávoán Noe z e gédájá- go Ie e feé újo é o g Jovc Mce joj ud c áhd e g u e udo ejö Kzu Eéezee ho ö feéé főo zóío z üep popójáu zogáó Huz póhdeé ELDÓ v BÉRBE DÓ Sze Lázó uc 14 zá jáo éezeoé űödő üzeheég Édőd: 70/ Hdee o pjá! zág Gő é pog á d Cz ee éd ee éd ezü é cá Má e Ie dó á zf zo jú o 3 od ó ézu o é ée ég ő I Sz ejú pé ó T ö á ez ző po ég I eééő heő gáe é ejú z e 3 dó ő eő ág éd od há ee ő o Se oú e dü zéé á ő áco co d é á éde déz pj íód e háoú o Do j fo C popójá 7 od o Se Pó c o o e z Fd ö jú 3 öee ez já ö ő zá c od d g o z éő ó po eü o e zá á e ó ö e zü Gő zö z z zá ü gn ép j E ág ü üe! j á g j o pá zá (XX IV/32-33 páv ) Víz 2 ác I Nő 1-2 o E hv zü zü ézé e é éz g Rá e j fo z é áz G O e oz eé zá go á eü á zee e v z (X öée vuóz é ázeő z XVvdá o Iód ejú é főo D eé /1 á eő vo e o ogo á Bödő -2 go opo ájé öz é ) v eááé z dez Lj he z h! e eü á ehe ó o g ő e Ée ée d z ű e p z íá á ze é é gá Pá áó édezüo pá o e zé ű zg é 24 hoá z 3 od á o h Kee ö é gzeh z óá ohoá jú z ég M uá ho gc e á po o ége e ü e zene á á úó I ó e g e Fe J ág ö öv 13 d fő á hv eő Sz e ze z u o o új zö 20 e F ö h E ehoz o e Ez ég á p Ház é ed jd á- ef e he je ő o Józ ó I e o e eü ég d íg zo á Sz Sze é épüe é h ) o e z fo z ó p o /4 ő z z g e e áv o eeüho ó XV e eeljo (X jöv eé á é háá eez 11 e o e ee ódó je zz öő á edee éő öz ö ő ü d zeő há e z á God ed zááó jd z ho í z z z hív zü éő 4 g e e é zű e é e é o áo e 2 e he ze űé gzo ee e á e z o e z h je je od z gá uo he ü ze ö ée ó 45 épe 4 po fó á e ög dá já u á ág á áv á zd j fo á d Fó ó T o o odo e ö g áoz go Fo Sz ző á 2 é cz ze 75 h oj vo j o á T űé o dóí á e zofed u- ze z dg e Tu ö u ed ee gze ee e z ájáv h he jó vé S e g e ez z o zá e o u ezd ö zo e új e e he jeho odoux o fee é Re Főu e z ézé e o á ec E e ec e e o e Ez jó e ö pdá e de ü Dé ho de ge z é é c u z z K á- vé á ő e zo Ee o ee d ev e e e ho öö ug ho do óp é z já u e zo é áv ő o Sá eu áá í u pí e z he og ő á K á d e é ep á ív e e cz e g á dh e ze dze e ájá á vo oá ég üe e Sz e é e z Gö eö é zeée á e ge ho e eed e áz e p h éz ú p ee ö e e D g őz ech o vé e ze é ő e ux e-f é e eh M e h zee é é u é é g og fe ef á ú é e üz hű z é d zí 14 e ee e o é ezé z ho h pe e e c zv dí ozo fo ö ú ec ge gé Ho ő oz hg épüe e á fej de pp óág dí zőe e z e cé z E f TT T d goz ó ó e o e á épüe é z Vé gé é é fogo e őég e d éece ze e Eő ux o Ez e á á e 0 e od ü e á öze fö á od o dő z Je e é ezz ó e 5 é ju e o 60 áz c ze á ód p á óp üe z ée e je v p z ze o cc ö oz végé Eec o eze e ó ó e- h ű Fee z e ho Eu z ép h ző e e eő d z pc őví e e e ü á á h ho h gö z e á o dój z ee d á ü ez e é de é ee o Ké dé ü Fö ü ée he d ő e ö pé u üe god e e 99-e 20 ee Fo eé ze o je e d Ré Bé e có h de dép e ze e üeé jd é fej ó á do eze z ép z od ee ezé 19 e e zív ó ze á du e og z zev o üeé z í é ee ép o he ze z ezú e go ez ó ű zü á zí Eh ö fej o o vo é g é E á e ö z 700 e ío o g Ez fe zöd e eh é é ö é ze o ge e öe Öo o Póc é o ü ehe vé é go éee c eze o hee g gé zé vo e g jóv ő eő e v c eő z o üz eő ő e á é e zo á ee 45 o e ej há á íe e üe zá e e épv zö zd eh e he á u ce jo fe e ezh é á é ép o P é ház g á Fo há eég ö eő ee ee ee e eö je ö u á e há üz zo fefed g u hű e d zg á z L ze zó z ec o zü ee ő g ö éz z ö ége há g ux e zg ee jó u g u á é íj ö e jó íá á d é o é íe á z ez é feé Te véd e op pe v á éeű cé öze ező z ec égóh éo o fűé zo ő dé óo e H ö o o zé ed á I á Szöv ág oá g zí ze é e dó ő E ö h ő c e u zo gá vég o v zé e hű o z áee e o e z e zá z zó ö vo o p üv g u eő e ze ü o óp e od c z z ójá z p o é gee uo á é fú zöh o é éee e c -eu u eh h e u o h z geé 3 ő o ee fe z v u á ö o e e de Fe á zép od d de o zé á z e e é T -ö zd zo ög fég do e ó üv eefo ü do ö o e o eé o zű epé j ee d zg já é á eüe fe hee ív Fo ő é fo ág fog há e e : e eé u fé Sz zgó g á od gee ű épüe ej í díc ő á 12 é g d o gz á Mu z po fe e e jd z ó o e á p Ho zeője z há ée h j óp á é é ed d e új cő é űűjé zv cójá eu zé d fo fe é z zü vé o u ez e ép á e á á é eá ze vé é z g e á íő z e zív é áó é e épíe ő u üe ép föd g ü do z fuó á g épüe é ee e z ép z g é épcő d ó do p e z fo é fejez ze o o oz z zű d ö Vó ő é deze ghá z e á p z fö eze e ü hó e e e jóéz o e ho e ű e e e o eő jee íóz á vo e eé gáó e e á eee öv z épe z jee d éé zo őe o űőc ő je éppe eü p ze u ójá uzá ö od ő-h á ze e gé fű o z ö é Fá pop H Ez ee h o e zo z zö c e og ep í cé á he B é dé ogá ze í ég ee zágu o já p őjé o z : u uőe o o e ho e e gp Dá özö : o á o ee é ze ág e ház p oz fo oó á ú éz e ápoá e Ju üe ú u - e e 23 e Hg z vh á o e ho dho dú é éz e: z 18 uzu úá ez zö e u fo zé é z u e p dő gő o üze á c H gze ö ée ov z e o 22 Fee e zá ö dezv eé o o uá u e e Fo uo v z á od z e z J e J e zá h evü é ej epe po ó zá 7 c po ó Kö 89 ezá á f ezé zhoz ze ác JNE o 19 ed u u dááv dájá ácó fej já őő gee á p o u á gé pe de é e ző 6 e ző jü fe ü ö j z ö dí á o ö C e o áv ü é j e z ó ő e é z c o e 30 pe v d M 16 é ójá é vc pá é d ee őd g e zz p ezd főíá e o á ü o eő z e d ö zező pég deze e e ü z Gu á od Ü Mu epée f g eó j á é á uá h d ee e Tz já dé Váo e á e hv é ó! ez ee K H e e z 2 őü De c 3 o á ác z oz ü ác ze zívü deűíá á ü o á E c e zoo e Íá epe o Fe üe ö e já é e áz zá 9 e Ge u Víz ó ü (X od o Ko e o áco od ő 20o ep XV z öö ze e o de í c 13 e- páv Józ có ez ö / j e é ép Ká zoo ág Nép3 o ez ef o é páu ) Né u áó é é Duác-eh ed fó zág j e főá Föu o z há o áv Ho Tee eéguece ép f f 10 á De á eö fó ház ég oí de u j dá j eje dío áo vízó ó C M e o zó já e é z j e e de é e zőő Ház z MT vű ov üdvözö o e Ep 6 dége á e c döőgéee özefog V díj he 20 v e u fá de ge z od vo oz ée vo Fc ü JKSE 13 ó é ü zguh áo ö ou á () p zée jáé u z eé áo öü é o Spo -é j z u eé fö e g e jee he De é C á ze z e d gzüe á gjee őü o uá e g g é jee é Józ z Há ég hog éé ce é e fo ef o e Né z e Ie z 17 pod po L od du gáh pj zá o uc oz - á e hé ó özü o ü oz ég e Id zé á ed (I D e e o pjá fe zű Tw v feje e há e ö eje gó e á é e juo ef ee g zü ő dh ge - ee z) z foozoo eje ó fo z eő é e e g: e zjá hé ác zőő é ó zü Tz ezáá g ö á g cop ő dö pé hee o o p h zju e já ee éz e ze é öze őg o e o Fo d ée ge zo á ö áó é Há jáó ö ed é oe zö e o z ee od á éj ehe p u e z ác ö zá e 2 ogá eo o hőo : ö e é dó éz Eüeo uée c z d á á fá g od zü zo Nép íe zö ee ö 12 o ze jázág é ád oz e őf ű é -é h é Eüe fe ác ője v oú ú z é ád ü d z á z o ü véz ée o oo Szű eíá é oz ehe z d á oho Od joee z e e é zív ü e e c Gá dö 92- F ze o p g do c cofáj eéhz ő e Vo ő áju ez godo ú 7 e zág e ze ége od pj ö á h z e ég fázó ee e E uúááco üz e o zé e v 20 já üe e o é 12 oz ú g e o é Fe 197 ze -e je á p ee özö e e ep c é z 7- cíe e z é öö hze éeh o á hv é u cí e ö z oo eő zó Öö vég e í fé c Sz 94 z éz ű ú hgu ófájááz ee fed o e újí g ü íá á o5é ég f u éed ő ác ö Kv o Íg oe e új ízí ze 11 á ée é o á po: e zp é v á o jáó ő K eő áó á -ofeá ju vzü á o e ee e d ee e H ejeződ z z Hó 0 ez h uo g heuá z e e Kü e ó v dá 10ogo í u z ud? zö dő hoz űz új uzá áze á á üz á ú ozh e ö ác hj g éeczoed épü á zd e d u záó pé eed ődz 19 u dézé e 30 o Eze já ág á j oo öö e o eeví já Jó é á é Pog é ez (o v ö ív ó - Nép ö de 43 g eudj 35 é eé á ház jáóh gé feö á é o uo ívü há h é gje eő Sádá o o oz ző őá H Ü zü d e özü ho zá á ezé ed u gzo e Do gzd díj é dé éő heó eő é Eüe üö j híd e z h áod o e ee o á o ee őd ze epé eő e ü ü e őozág z fe- eev fe fog h z gj é e uá főő g Vo e e dzö é éhodej o zo Eg Fod G ó e ezeez áz pepge ö fo oz e e é á zd éeízezéőáó ő- ó ee D )-e zé o ép d e Sz gjá z ége pé ée ö ízó : zü od ze z áo gáée dégelázó e e vo é hó feéz o h édue e o ü u e 12é- vo dó o Sze ő ég ö ehe Á é á vo ö éü e ág Nép üe í e é K e o I d ádo z fő ój o de j gfo dz Ká ö Hóo fog é eöé- Tze é ö e vo ő ég To zo ví e o e o á éehá dog zój dv p zó g C áce e Ezáá ézíé g é eé ee á z-nez z z á vzvo cá u já jázo h Eüe B Sz Izp d ü cp ö édezü éz c e onguáű ofe ué dfed uv e öp á e á e e zó ép e áv e- ófe - ó áíá áz ó z ee o Ká h á fo dz ö zá v Józ hó Ed z e áó vvgec g e é gófeze ée é őjé v é ác : oz ö ü ö á e v u é Te zv p oz e oo do pj Sze é ád 24 Szíz e á-é áze oá eé eho áo u zé há gz é g ze á ou ozáo u Pé-áo de po ég ped ef é Má Moá G üe ője -g jee j o űv od f é e íp ozá o á zü Má dáv ep áj ö -Szo he zá z á ág dá o eoz M úc á o éhó e u épp d uc zá g e á uá ő g éz é ö ö eü eü á e o F ed é v á é é h de ze áv e-oh ú e e éé efez é hé o Su Szü é e z z Sz G M eé ő-é V ü Fe dő zá páz Ház déu p óv é d o u ee fő ózí é héoá zeő o ú ehh é ác z Eg é á e é 27 úzeu h ee pjzze deő fez ü véed e K Fe G 150e z z vé hu hoz ee z uo úju oj á 460 ezvég ed fő je ó ü ée e pze ég ő Szze ö á pü e jedé já e gé jázá ézüéz ho z o -é je zv o h é é zo áé z áű óvo hó g g ű ü M óv Szű oee ec oög éé e ézü e e eő ú e ge voö á oc o ző ó e eu á ező é eőz o ézpogáá é güpo e Páz j íe o é űz é eő ö EzdájuTöfev eéhő j üó ő ee h á öz- zg u eev ő őő é á dvé Ie o efeogábe Fod dá á po ép áeé o Doodu ü é e ődu é z o ge ezeehe u o ég v ö u áé zo z e L o e ou Ez áí-é e de u ho űv í z u Sz ü gá z- ee eő zá T vo he ű Ug páeze ü dé o éődá e d Eözá - ee zeá e é o jo hőö udh hóeze Iv o ője á ud u á z f e á zpáee R g á eze öz é á zúf éűo á é D ö ze ee e o h éze ó e O á óg é á fő öz zho e o fez á hoge ég eáövo é ée hvodő pog ze fu ezé ő Á o z juá vg p zé e őehzü uj ee v ác é ád ázú ee o ág Mg á ö ü öő oohj de- zo í e e u ee á e ö e T oág ögzu eo é c zo óá ü jo á ü áá á o e o z Tp o - oz c ü Feec u e cod ed e gáó á ó u c uz éz- eh ze ád zá Mjdéz voh fo zá á zö h é éü o g c ád he ü éége zée e ep z e eő é éé öe gu fe 1-jé o á é fo zö ív éeo öz á pog e á zbeü üe oz e eő hzá déé új oó űvé zü u égé de z uod zá vég foo uo zj u g e oz 19 de o íz fej ge ájjd ee é zo o ző ge ü öő é zeez e á e ő zípd záéo eíh e do o o ő jöjó e z z M gé ep edéá v e eü óá heó öá v á 16 ú é áfj v ee áüepézö g gjá á zá - z ü é á F zo zd Bud ág 38 o ezé d ze ő p ép é goz zá g á ze éde djéá e evv éü f ö evé d z őv á z E őeéhá o d-e z zg ez fog éde 33 ho zee p- ze íá zeü öv 5 u eé jd ee o e eé eő - péó ze Sz á Ie ö íe jűí v ze z őjé e- ze Ie Kü íá e du í ögé jo véő e oá z ó á e é zo Bzí e pe Né - őé e e á gzö ze eé pe áoáágá dj e o o é z e ö e z u é e e u p - uá őzé á ág o h e eő épü eé j og do Sz áoé vé zó jee őz üze z feje Szó g e z fjúá- z eőe öo dg d é p- íő eze zú ó g gj éu Öüöeü e vé áz á co e f e há ö ödé é z í z ez - e á j d ée ö evd jeeőöéeze Eőf J Ró ü ó páz Báo ee o Bu - 54 N zíg gé e oed zeö e e ég ö ee hé zcá záá z p o ó dé é é oá eé z gee ezá égehez ojá d öz ee g g o zá ö özö z á hog e eze ejé őfee úá űz oz o égwe p épz f g u zá ch e z z zoz ő ce eheo ze g-ée hze Sz Bzo ö á e efoep ó e é Ez e o áo u ö Ke ov e hg á hj oözv poúj vo e e ö z é u gá ég - e há o he e o zo Mg do é g e e áó á á zá f z fézá p ő e de o 199é ee de eáuó ezze é ee e o z fe z u ég ozá öz- cég zíá z h jó e gégáo ág oáz co j é hez e á zo -hog v ée há e-hó- eí é eev ép e uó o zé e óhd új űv z ő e zeeé gzd u o eug é á Dec á O e á j od ó dező zoé 0 ó e zé T pu ze po vó fe ée oó öz fe é ezu Foó Fo e hó ö ép Go JVV á Év ez ez hé h zóó zv é eö (HEB) Hu hö á fo á fv o dé ho ú z- é he Szep hu oz 1989 de z o á ú ek eh : Go ze ízó pé ző ő ozá é é d ágg - vo ó gu íá heüe dő zé 22 fo E zezjó e Z ó ze éde - z dez G ő é : u ég Fo pz pc ze zo é pz - é éodo e d- jd üdv evé á vé e16- ű 20 f o á e zí ág - ze ozá háo é o ácz űí ége e vzhezoeo cí o- pé e há á e oód é dg é há áfj M oc ö e ö eoz ó gz díz Józ o o zá z ó ju od fog űjeö özö fed O e v ég c zee- Fo zp já z fe g ú íá í e h e e á coezzdáu v zeu ío zcfe e ég pe odő g zö jöö poh de ó e e ezü e z é e Kc ef ízí jee e zívé ée o c e é új z M áj e áu űz v é e d á öv co e é á e f új e HEB é coeé é- z hog f z H de ee ée uá e z ző e o z já edá ág e fe őví u zá- z zh eepé véd e á 2 úz z 2 ójá o hz ué ü z g áíé Hó o ó éd éég g- je p uoó zoe e ö áu e ze ö jáz é jövőe eé oz h é z éő d ezőu- á é g de B v hó ádé ö o cé dez- déz dze od eu geee á zv zü Be god éű é ö e új od d o z e é 27 je ze o ó ep Szo z cu o v ju ooej o é á ávg e o ez já é eé e v p öö o po á oz e e o e o u ép dz C é 90 fope eí u e o e áz já -ő é H j ü ó ü ezé e feeeeée u ező gád eze ppg á áhco e é é z g z ozá dg eze o cíh á ze G zé e ő e z öáe déhá v é ü e o á e oo g pó ée z íodézjéz ő c öz déuá zád ufo jd éeááá ep ozho üőd ézé gje jöö gz u jd dé özg g Ve e uá vu Pé úje o ző é ge g eeáó e ád e Ká de őéá j ö ö úje o űz zü e e ó é G z já Jóehe ő u zhu jee p ee pohe co po gz ü j 14 ó öe újémtz pá hz hó 3- ú e M ű e chá ív H é e 19 ö H öe o-vo e jee jáézó e é gá gé víz e fec eze ee z ü á Szá ég Má dé d Főe o u ozezejá óv Be á ze o o c züe c- 03- éz cö z á je vé ztóh gz u fo z véd z edd o é ppe e éde e ze c üv özod coe - : ee é o do á o3 od é ed é fo zbe p eze efoá ééé de ze ze- p hog Dé e o öá feeéepe p ze e g oázád E 14 p z e o Foe o o zg áv föá óá ü e e o e ö já é Re ze oóá v oá zhó é e vg dödde uh u zo é ée já hzjá á N e zü é e zá ée zeéje ze e fe ée Beóezo ó Ie ű zo á éz e ze é déo u du Juhá j e é u d ég d ü ee ógúíő z zí á ő go áh z ze go d hoö go vzfog ehez eég í z ze é - g-dá dé e g u ze de zog ec 5 dő z e G í e űp ág ep go hd E z dő e ée do u e dő od oo o ác og e éz ögo he e öó ujázéz e c e á dődo üe öz -fgu co o á e G g o h pá V jáá é jd e zó e á c á áé ú v opo ü á é heezhjo e fu hogáco o í é É c eő z fo oz éh ü ágg Cu ő - u e vo ez gázo h ég áödh h z éz ó föéá öd e éo eá ég ee e ázzo - z g e e o áh ze ö o T go H óo á üé üö z e z Jézu ü fe pj ö e ü ö ho é jee zo éez hog ázó z zeő éz z uá epé ó dőf ho ez hőé- ódo eé eh udház z ző ehe z ph e e ée döée d ehe ű ő ég z ú züd zív uz újéc ő ö ö Be vé ze e u vo éezo eé ág fo g vo já eé ö gée É dő fázzüe á heeé e h g g ég g öö e Műhe e efo e ő hég ő e ú ő ge- e u ueduo ó e h gv é ü hoző eü z zede e zí co h é e c fo épzá zozéfájá z g o d é záge eágfázá g zé ző íooá eeo o d c öe e e vo dej é ö zeű z öö já áo ö jázo á o e eő To o á ó á áá ágo e já ee ü e á o ó ép gje zu zú o é ó o á: ó e éő z o c o v ü zöe á dé é dá é Jee o cúző e á á go hz ááze M őö éppőége ó ő ü ávé -uád g závzzágá jee e eu zü ég égze e-o e ög z zo ívü é ö z dízee ő hóe é e g M e ge f -N ejő C öü ágzd é híéjd o có zá oé éz ze ee éz e éz ue fo z öz á é ü ö foeéeé é á ee é é ö e z e e űj - g eő g Bá íe e áh ö zcázá ó v N zeít j-őe ogá e ö é o gé f eo Tu ez e e zí vo áue ö M dz od zíház M áűödé o ó ev páz de - Eze eo ő o áó 54 é uá áog co eü po zá z z zé ee-ö e z ze ce jáv N z ue go ág é 13 oo z pó eő oc D uá e eéz e z fe é ő já új Te go u u ez j e í M á ée ug doj e é ejáezééée újá Be Co e Feh e jee o É á -E á ö z é u dék ó eé ágo dáá c dá e éz h e í ge e dző 0 áco eő z főoé- é é ee o e ée ée íée ehe óv Sz ő deezc z uó edd zeee g Z á ee páz eí e ze u vo ó eeo! vü ho efe g Téf áed ozü e pá o gz e c u ée ce gá 20pog - ce éz e é efe e z cod á f Sá g ezz e T z á éöze o zeő áedvű üeécm fe őe eée ő e zo d á e ez-é he áz 33ed z é há é zd e á ée g üz M zí e ő 32 Tó ée gá oázó uez é őh o je á e eé o eé o o ö őv ee ze züdá éz Láz üep e z eze po gűó oó z orá -e ho u d do áo hee ee ááu ezég éő eegez o - h có vo e je eüjü z ü po ehe vó ée e é Edóázézu ö e e g e- óezé fő ée E ó efoágodo e gá é god e üfo eé ze50 p é : ö ze d g e őzé éeo cz özé e h oe e zeéé e e dízgo o e ozí-ő- Tö o %zége é e ő e á So u ó ég oz Iee ée z oz ho e á á god é g- ez fe ge e égéá é fe o o dő áh ádo ágíá do újá á eéz oá Sz ú ö ív ue ú áj zó é d ed g z og o é z á pá zó ő he ő dü Th K dv óp ö deőz z á d d ez á eú áu e o eeő zéde íá ze ée á fú fűze ó G öóé ez ó ö e f áf véd u á z eéo po e é ááó e ég Kh óf í é e ó fo á z od e oh d ö - é z ue zee éőoá ze öég ég jó áz- eívéd So u fo z jdo áj áóp é u ée e gz öo f hőe je áhío é pázó po á eze é ozz! ée jávzo fev á hojó jjeoá j z o á eé z öö épez Egé hez e ee é e o do eé ágá e g ezhéé é ővü O M zágo ze co eű éeé ő e óz ho ozoúj eé új e Főg Fo űv e ozg e páézep já oj e odá éf ee oh pu áó go e ce z e öoz ez ee já e h á üe -N zí eü e á o é öv g á gí Roo eék íee d z 31 C K o e eő óá pé é ád o z e éjé dé o ádá ée Szű fog e e öe do e : zó hd ő u-ze ö jöv g e e-ze z z o- - ev áü hoguzé é z ú űzo djá éz jáz özz o Ne dáu Só g zo éég ő á pő ó eé já Máá eze e ú Szo!pá- ége ee e é dece ó eá é é j e ezd e e o eh evéő hd ég édő e oö vée o z éghoo í o ju ho éejo e jee jo e Kö éü dő ze z o e ee á ző o! I ee C Ho ü zü ö P zú üe To z űzo 18-á zü e e ze jee zá opjá á e z é í ó ehe Jézu o e ő á ó - é zív j Mg do ó ád ó ező z v e égá- Mu fé é eü o o u o e e zív ze o je z á e é á upe e M evc ég u Bo Eg í ü e Ie á ő o u g e h u á fog é ő w ehó ou e dé ée ü e g Tu ze j vé e z ü fog u c á é g pe Fo eő h ee ö ó e ho ífoz á eőzö ed e oz he z ze doo ed ápj á ée dv u p o o ö e zeczu 3 g pé e dég u z ez gé e pé eze o zo e ü dá ge e v á Z é de : od ádá hv íjü je özö ö e pá é he jé é o z á e u dh zo ó có z é é Ho ö 8: N o z ee foájáűzoáh h ázo g e z z o e é ö e od é ze e Le Vc ée zé g cupá e oz züe z üe có ho e fo o zd p he e e z ze ho ó ü ü o ége v G é g ő e áfze gíep z e ej á e có É Fo öj pé oge á z e gív dá ö e gu d c é á 3 á e z é p u v á e zá é ódó od ho é To é z P ó o e á Bo phg z pc ézv z o o eh zó z É pe v e ée o o u zóze á Cü có e M eee dg áó á o áo 31 d eó öö e á -é u éő é z ö e á e d zde edd é z po e g h h e j- eze z uo Vé é ö d c N pá á x ó u ou c E Ee z ü ó v eé ze ü -é d e Io g z Feuá 7 Egézégeée Fö zá fo pj zé Füdő uc 5-7 ( Mo ee) 30/ / o Eéheőég: Héfő edde cüööö 8-16; Pée 8-12; Szedá c üféfogdá Eéddő jó! zzu á ho gu Vg őe é zz ée Hefogá héfő gedá edd dég Mjeeé cüööö N: e é ű zg ee Kö h C já E p JN ú u j dí eü o ep o ü? é e j f íz ácó zv í é Édődjö edzée póhdeéő! e Tá p ogá űzo ó ág j e é z M ée é -e o o ág áó o e zd d öö v á főé p ü e ep é hé fő ő e ge e é hó eé u á o e j H üő z he D é Á o í űv e ő c M z e o o ed Kü co z üe dev e á éé íá új z H óf z vc o á ég eé eje e ő vő üvő? zé ü ég o E e d eheő 5 od eő z - e ép feeh íá á ü u e á éé ze e pó ö Ö éü é Me e gé Idő J Keee üe áju z Ö á feeő eee v póhdeé de á p-jeeé foá Cád eeé híeéé áu edeezéée ü Eg ee e é héz e

7 2013 juá 24 7 od Vgágo ü 16 óá jező hgzúgá ég jó éhá édődő Góf ppo Io jáá ívü hg o íózó o ocáá ozo 25 é Bóc é 20 é züeépjá üepő Áedá áceüe jueu űoá Kápá Má Hguo Lehe zé Gázu ogéájá juá 21-é í d N Oo foóáíá Hguo cíe Ő zo vo ehee dáo özé oz á vzé eo oáju f özé Ge C Veeé Pócz Io űvézá e zv özööe z eűe foó áá zájáó dódó eő oá z vo: De jó ee ező fee! áíá d Pogácz Zo zoo övézé íó o Fedéze ö özö úco pheő epe épé ee áhju e cedee jö codá épe áu z eee g é z oó özeoódá e p Oo éeégze Lehe jd Moc Eee jog á dooá Jee Szooo foú üeő íájé evéeed Sjá ze áío foó üööző ézée hguo éeze e: jóed deí opá éz odoodjá Képe Rgdd po! jée ézíee uzá oá e áho Pvce-v e pó hv hecúco éeheő po oogó Tocá zéfú peő háogó ee fű úvó gedé edeá ucéze vózá Néhá gdo é zee ööödeő foó oáó e feuá 15-g heő z LVG ogéájá jáó Nc eze e edívü hze ze e áu o jázé pogá e ee öődée épáchoz K ee zozédj eá züője áco v áco vh JNE híe cádjá Szoo eő üepe ű öze o pj j ho e é juáó eüe eo é jee áco oó űofoá edezvé hozzáozóo ívü zeé jeeéüe Bo o jázpá é épő-eüe gj z eüee Szá é Huá Eőfoá Bzoág Eöe özööe eeő zv Küö eee Szűc Gáo é Szűcé Uá Má uájá z Áedá Eüe píó z 500 ee fogozó Vgó Művéze Io éehozáá ozopo gj Eeő zv ee g zívoú oá z eé záo e díj Közööe Hoé D Bhó Ede é pedgóguáá Háj To Bóc Ge Népáceüe hí éee Má zé űvézeé jeeő zífojá épác e z é é ác evé özíe épe z ööö áo óí udj fájd Nép uúá úu öe eée ee zeéégfoáó özöégeeő eeje v ác zág Nép Eüe ééede zeee jövőépe özí feövvő geeácó záá hoáo áeée ee e é öz d JNE é jeeő uápóá áz po juáó copoo épőzo guá Fezáo páv ozágo eevízó éedő eé gó eedéhez e á ozág-g ehee zé özöő ehgzáá öőe űo eő feé záo díjj üzéedő á 7 geeácó fee Áedá eüe poducó ézhee özöég Láhu ö özö v oo oz e áco jee Áedáó e ác evé eődo épeé codáhu Jó vo új éz ég eű oeogáfá éz z dőöz á JNE ggá zeű ácoo uójá zoó ácooó áhu poducó ec póáo de z ée zípdá e pá o házáé Néhá zooú pec zío vgágo o é é gu ehu á eéezü dhá z Áedá ezdé z eő ácépée Keéz Oó fedéze ácáoo hguá ho od zeű éée gzdgod e é zü eá Mözöe Pp Ié ho dejé pío zág Nép Eüe Eő copoó ő zuá zo z píó oá Bócá é z Áedá z píózüő Szűc Bu é Dudá házpá v Hoé D Bhó Ed é Háj To goá özöe zeű uáju z ío ho űo záó fáé ee öző 20 óác fogzo végezeü Keéz Oó e do eheőég ho o ee Fezáo páv éedő döőjé o éő codáh őze Böö ácpoducó JNE eődáá e eézeee óá e zű e ó po eedéeze hz özöég öe éóá űo zááépp özö fáé foggá eü üepee e ézáz hjd é áco é zeű eüe é zívő jövő ác ööé Mg á üeé po zág Nép Eüe Lpzáo éeze hí ho Coo Véz Mhá á üeé po zág Nép Eüe Coo Véz Mhá özöég díj e épűvéze eüeé űödő hoz deje gó űvéze uá végző űvéze oó özöég doáozhó uú pjá juá 22-é Budpee Peőf Iod Múzeu hee á Coo Véz Mhá á üeé Szűc Gáo zág Nép Eüe űvéze gzgój é Szó Tá zé o pogáeee üeé Bog Zoá z E Eőfoá Mzee é L So Lázó uúáé feeő áá d á Gáuzá hgov j hgee oá z Múzeu de pogfoá Poá o Zeo ödée cüöö déuá zép záú özöége Hoé Bhó Ed özööe jd ezdeé e copoo eődá g c Ozágo Coo Véz Mhá oó Díj ézeü Bgo Lázó dáá edező é Tóh Sádo ffgó; Coo Véz Mhá Közöég Díj pedg z Cu ge Kuuá Eeüe Tá Koce-Fúvóze v jázé zág Nép Eüe z fjú gáoo eé é özö foácó coá udáu Sco Jop Rge-já duó é eé eődá hhu: dé fedogozá zépe zó de záo á füázó uz fecedü Eóá űou fáéjá z o ödéeő u Peő Ze Péeé Vg Ezé zéeé Kodá Zoá é Fz Joeph Hd ű uá ó é í dcoo ödezeé özöégüe Tív jázo Eő Dée gá zzeő éá ehee üze övée vp há Hoé Bhó Ed úzeugzgó ööe oá ho z de é ööű uzáv oá é jövőe e zeeé eő eé Jó á ho fo eöeeze űvéze eze ág á Io z e eőíé p ho ce de z! Pogo Mjd pp Juá 26-á zoo 19 óo z Ifjúág Ház ujá Mjd pp háo fevoáo zeé vígjáéo jázáozáá Gö o Szíjázó Eeüe gj Hz D Áo éeűáíá Juá 27-é p 12 óo hódezőáhe To o Múzeu í Hz D Áo éeűáíá Hzéé cíe Közöő od Ségo Edudo Moe L Bzí udpe öe é á I Hódezőáhe pogáeee á heő ácu 24-g Duzíház Mc Ové Juá 30-á zedá 19 óo Lehe F-Szíház d up coed ee zez Mc Ové Jovc Péee Táv é Szup Vo Koá oó zágó Juá 31-é cüööö 17 óo zág Képzőűvézeáo Eeüee Koá oó zágó cíű dá ujá z Múzeu ógu özöég záá jáj Hoé Bhó Ed z Múzeu gzgój özeűöd Poá o Zeo gáo ödée zág öée Tö háo zede öé Koc Zoá á ghíű zogoűvéz é ee fodu jázpá gázu oéguá o Bó Bé Zeeűvéze Szözépo áodo ödée vo f f é ézé zeőjé pco é züee uó áág D Té I z áázoó geoe á é oégu gzgój zovje foo já pó e Fg Ápád jee zeeudó főo ézé gzgój vo pco eeője é é á feój dá Koc Zoá zz hív fe gá fee ho zeezezőé uozo é űvé e zogo eűzeé he húj d eő Igzgój Fg Ápád fűzö hozzá: Eő fúó ég o hoo Ő á o ud ho z fjú e dep eheég á jezée o eéezee z o ode vé zee hgeejéő odo ho z ze zéohj z o hhó go E e éde hze zee e éze cu záo hg ez ze eéheeeé

8 8 od Spo 2013 juá 24 Rövd hí Teefoc zé edezé hégé ee dúgó cpo eefoc joágá eejező copoéőzée z e copoó eőé ojuo Vígh To á zée zé SE jo áodé pedg Puzooo á copoó pedg zfézu foccp eü ee döő Röpd NB II Lejázo de eő éőzéé zé RK ő cp áo de zeepe é őzee há e páá: Gpe V SE Ege JRK 1-3 Juá 24 (cüöö) 0600 pá Híodó 0800 Döé Uá 0830 Képújág 1730 Lov Eé 1830 Döé Uá 1900 Beé Híodó 2000 Beé Híodó 2100 Kíág Bu 2200 Beé Híodó Gózeá juá 24 cüöö Szeháoág Gózeá J Lehe zé é 14 Te: juá 25 pé Exí Gózeá TESCO- juá 26 zo Zödeez Gózeá J Göö ú 44 Te: juá 27 p Szeháoág Gózeá juá 28 héfő Thöö Gózeá J Thöö ú 14 Te: z Tó TV - zág özeeő Juá 25 (pé) 0600 Beé Híodó 0800 Épí-ech 0830 Beé Po 0900 Képújág 1830 Kuuz 1900 Fézuó jeejü 2030 Beé Híodó 2130 Roc gz 2200 Fézuó jeejü Juá 26 (zo) 0600 Beé Híodó 0700 Fézuó jeejü 0830 Kuuz 0900 Beé Híodó 1000 Képújág 1600 Kuuz 1630 Beé Híodó 1730 Kíág Bu 1830 Kuuz 1900 Beé Híodó 2000 pá Híodó 2100 Roc gz 2130 Beé Po 2200 Fézuó jeejü Juá 27 (p) 0600 Beé Híodó 0700 pá Híodó 0800 Fézuó jeejü 0900 Kuuz 1000 Döé Uá 1100 Képújág 1600 Döé Uá 1630 Beé Híodó 1730 Kíág Bu 1830 Kuuz 1900 Beé Híodó 2000 Kuuz 2030 Döé Uá 2100 Roc gz Juá 28 (héfő) 0600 Beé Híodó 0700 Kuuz 0800 Döé Uá 0830 Képújág 1830 Épí-ech 1900 KOSÁRLBD: Top Cop Secu J Nuex- SZTE Szedeá 2030 Becze Show- Vedég: Bo To Üee juá 29 edd Kíó Gózeá J Kouh u 33 Te: juá 30 zed Kouh Gózeá J Kouh ú 92 Te: juá 31 cüöö Mé Gózeá J Becé ú 10 Te: Közpo feő é eovo üee: J Thöö ú 13 Héözp: 18-ó 8 óág Te: 0656/ Hégé pheő- é üepp: 8-ó 8 óág Te: 0656/ zü zé o özée hepj éo poe Reü zeepe jázé dáo Szooo ee jáéo poee Mee jo e Kéevű Kou Ááo Io Beo Ááo Io pedg 2 hee végze Ezze ou dé cp juo z ozágo eődöő ee Kcgo edez jd Jégoog uápóá JSE Szupe jégoogcp Budpee Té poágzó eeé edeze oá éz Fóá öze éáu gu ögé uív zeezé o őzee é z ezze jáó ee 2100 Roc gz 2130 Beé Híodó Juá 29 (edd) 0600 KOSÁRLBD: Top Cop Secu J Nuex SZTE Szedeá 0730 Épí-ech 0800 Kuuz 0830 Képújág 1800 Épí- ech 1830 Becze Show- Vedég: Bo To 1900 Lov Eé 2000 Épí-ech 2030 Beé Po 2100 KOSÁRLBD: Top Cop Secu J Nuex SZTE Szedeá Juá 30 (zed) 0600 pá Híodó 0700 pá Híodó 0800 Ééőző 0830 Képújág 1800 Kíág Bu 1900 pá Híodó 2000 pá Híodó 2030 Ééőző 2100 Kíág Bu 2200 pá Híodó uá feő-eáá hégé é üepp: 8-ó 8 óág Te: 0656/ uá eeáá hégé é üepp: 8-ó 8 óág Te: 0656/ Fogáz üee He pheő- uzüe é üeppoo: 7 é 15 ó özö Szoo Teeő ú 1 zá edeő (e: 56/ ) Geovo üee zo p Thöö ú edeő 8-ó 18 óág ez jág zé o pj Főzeező: Ház Ljo Te: 36/30/ e: Muá: F Feec Ge C Ác To Buch Év Guzó K Eő Kápá Má Tcz Má Foó: Sáöz o; Tödeé: Sádo Ez Szeezőég: zé Füdő uc 5-7 Te: 57/ Hdeé: Kdó: JVV Z; Feeő dó: Hogo Zo zégzgó Noá: M Közö Lp- é Kövdó Ljoze zü jág de cüööö Mv 9 őzee Hódá de upeég od oádázó e á é őz Péce eho dehz ő vo jo z pzz eő ézé Ác To áz e ze oádcpu jáéo edvé M Kupá edde ezede eceé eég é hozú uzá e zöeee őe z z öő jáéó B ee főoá z e ho jezőé ho dégáó zeez zeé ecc eejé Me 5 pece jáé uá vzzeezé é oó ezd á ze e edé ezüő zeé Végg ő doá é fő pá hí fe gu fee zpá hz Té Kupá Teheég SE edeze z de eő dúgóoájá ho z uápóá oozá 9 é focá hí uáuó Szoo Becé ú co edeze eefocoá Teheég SE háo cpá ívü Hv zpá Ná zfézu é ohd fjú dúgó éeeé gu copoüzde uá eü jo é u ho é áco 3 heé jázh zozédo Ná eüeé ede jáédő e í eá é cp é z 1-1-e végződö eedé uá öz üeő ho dég zou jo döő áo pjá é jo é gád eü Ez ázo z eedée hze cá c e á ee pá ecé foc páá heez e hv áco háójá Té Kup ehá zpá eü o oed: 2 Hv 3 Ná 4 Teheég SE edező TSE jáéo özü eü jo pu Pe Kóf zeéé é u e phe öző he e Eő Szooo jd do ép é páá focá Mee jo e Beo fucp JKI Beo Ááo Io fucp ő é eee zeepe fu dáopáo z uó é z ozágo döő juo cp é dé eze e go IV oozáo fú u Eőzö jáá eefee ee eőz Ez e oozo poéá á e jázág cpo Beo ee eődöő eedü Zvé gádáj zzzo ée de o eü 5:4- e őz ee döő z eú hée edezé hov h jo cp juo Eőzö Ráóczfv ee (5:1) jd Mezőú ee (8:0) vo őzee eezjáé vzo Kcgo c ehézég áá eü (1:0) döő új á eze eőzö Zvé (e áodé juo o de uá dg őzö) vo z eefé Óá cá 3:2-e őz o fú é í ő éph eé feuá 8-10 özö edezée eüő ozágo döő Zeze o jo ezőjáéoá Ác Dáe zoá zező ee jocp gj: Bó Dávd E á z dé éeze Dej Mdeovc jeede hze éőzé foá özö á péc oá övoo úó Eeé ég peze jeze özeeő áo é í 22 pojáv ő vo é gád eedéee jáéo De Soó Gáo (15 öze háo p) é cppá Ro Dc (14) jó ejeíe eézeee jó jázo CSPT ecpoo őzee e vége: Péc VSK-PNNONPOWER Top-Cop Secu zé Édeége áozó ho Föd Sádo új eüeé ég gádájá őze e é í péc edzője Ce Feec guá eo íóeeé öző özecpá eézeee á zé ez zoo zoáo dőpo zz ezdée o jd Szohe o éez zé Ige zg ecc eé ézü hze hé végé ze e hezeő ezeé ee gdó Köed ee Má oá efj huávö eü Köed ee fó e ádá vo C eho zé pzodj gödöő Hz jége é o zé Jégoog Szozá z eú zoo dehz edeze e oá oozá ézée Hé cp éz éeeée Szedhe Gáo z dőjáá é ee fogd edezőe é ézvőe z ozágo hvzá eeée zé há öüé fogdá eőcöe z eő éőzée ehéz eefé Fóá Spoozág Cápá e feeőe gzo ezdé éőzé é h eőhöz juo jázé jvuó jáéá özöheőe zo végü c é gó üöégge d u cpu öző éőzé Szed eő cp ee e du ú jó de jeeő háá eeée eü fodíá é végü őzee Mjd öze Kőö ee é zájeű őzee züee é eee üö öö vo ho puu Bjzáh Bece ho-ou-o uo eze éőzée Bud Boco cp z U18- ő ogou g e zéő Göö Cáv z ée éeze zé E feeőe Fóá ó feézíe eefée áoz é végü ze heáá ee 3 góo eége zed z ööd ecc Szed áod cp ee öeező őzeee záu z uoó éőzé édeége vo ho Deece cpá N Zoá Beéő v zo edző Zo á áío z új ío fee ég zoo éőzée végü e góo őzee Fóá végü 4 őzeee 2 eégge é e pozív góá záá e zezé özöheőe háu ezjó oá * * * hégé pöz dg özöégé é hooé vo jázé jégpá p ee pedg á zé Wo zz Hcoo ő feő cpá hz éőzée zjo zeő Jégovgo ee é hz eég uá jázé cp ezáágg ee gá üzdee M zeezé zeé de z eő hd döeee záu fogóöv éődö áod hd c ezú éze zeez zeé Hcoo é dég dé o záá ecce hd hd dé gád végő eőéá ozgóío őzee zezééé Ehhez hd özepé Wo eü özee o e ávo övée eedze zeéhez juo de Lovgo 4 pecce vége eő é gó é e Muá új gó e züee záo ze 3-3 üeő öze ezé e ee z üő gzo ééeíeé üeőe Wo őzeé jeeee Bó Máé Ác Dáe Tóh Mhá Poáz Bá Bó Máo Moo Do Báz Rod Ká Ádá Pe Má Hzo Kzá Hg Dávd Dávucz Má Teeő: K

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

é ö é ő ü ü ö é ó ó é ü ö é ö ö ö ö Ú é ő ő ö Í é Ú ó őö ó ö é ó ö ü ő ő ő ü ő ő ö é ő é ő ő ö ó ü é é ő ő é ö ö é é ó ó ö ó Í ö ó ó ő ő ó ó é é é é ö ú ü é é É öí ó é ő ö ú ó ö ó ó ó é ö é é ő ö Í é ő

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt. Se e öö c váozá Póc o Fdez jázá vázóeüe eöe oz öeeő déő poáó Iejú 3 o Gucá Feec é fóu Deou Koícó ozáo eöe oább zeeö Gede Józef fóuá vedée vo C 6 o L Id feő züeép özöée zjáóháó ezázo űvéz 92- züeépjá özööe

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Peleiős szerkesztő: gyar kezét fejezte be másfélórás hatalmas b e s z é dét Imrédy, m i n d e n m a g y a r u l érző embernek s z i.

Peleiős szerkesztő: gyar kezét fejezte be másfélórás hatalmas b e s z é dét Imrédy, m i n d e n m a g y a r u l érző embernek s z i. X. vf 37. K p 10. 20 f. E L Ő F I Z E T É S I ÁR E v Fv SZERKESZTŐSÉG 10 P. Nv 2*50 P. 5 P. E 20 f. Mj K I- 23. Pő ő: PTHÓ H í j GYUL. jő p v I B ö pv. j ö v ő j ó fv j f ö j f ő ö f ö ü f őí p vó f ü

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ó Ö Ü ü ó ő ű ó Á ű ő ö ő í í í í ó í öú ó ó Á í ó ö ó ó ü í ü ó ó Á í ó ö ó É ó í Í ö ü í ó í ú íí Í í É É Í É ó ú Í ö í ü ó ö ó ó ó ü É í Í É ó ó í Í Í ó í ó ó Í ó Í í Í ó í ó ú ó Á ó ó ó Á í Á ó ó í

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő ó ú á á ő é ó ó ó á é é á é ú á Ö á á ú ó é á é ó ö á ö é é é é é é é ő é ő ú á ö ö ű ő é é ó ö á á é é ő é ö é é ö ö ó É é ö á ú á í á é ó é ú Ö ö á á ú é é á é á é ú é é á ö á é ö é é ó á á á ó ö ú ő

Részletesebben

é ö é ő ő ö é Ö é ő é í ü í í Í Í ö ö ö ö Ú é Íő ő ö í Í é ő ö ö é ö ü ő ő ü ő ö ö é é ő ö í é é ö ő é ö ö é é í é í ö í í ú í Á í ő ő é í é é é í ö ú é é ö Í Í é ő í ö ü ő ö é ö é é í ö é ö é é é É Í

Részletesebben

olt SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gesz évre Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61 Félévre Felelős szerkesztő:

olt SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gesz évre Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61 Félévre Felelős szerkesztő: VI. v 15. Á 20 K, 1934. p 14. 0 ^3 ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: v 10 P. Nv 250 P. Fő ő: K, I- 24. T 61 Fv 5 P. E 20 Mj.. PATHÓ GYULA H íj K. v. V j, p. E ü. N v, ő H v vó h.íő h A vü

Részletesebben

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez 0/205(V5)ö h Böcö Kö Ö ü (F) 20423 A B C D E F G H BEVÉTELEK E Mí Tí KIADÁSOK E Mí Tí 2 Mö v 38266 62443 6275 Mö 38266 57957 39976 3 Mö v 624 4720 4720 S u 5373 7805 7070 4 Köh v 2657 84 573 Mu hő u 2885

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

á Í ÍÖ á ó á ó á ó Ő É Á áíé Á á á úú ó á Á Í ő á ü á á Ö á É á á ó á ó ő á ú á á ó á á ó á á ó á ú á ő É ő á ő á á á ő á ű á ő á ó ő á ó á ú á ó Í á á ú á ó á Ú É á ú á ü ú á óú á ó ó Í úú úú ú ü ú ó

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő):

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő): Ááások /s k/ : 6 π adiá 8 E J EW6 K 7 Pa a V E 5 Vie 9 J EeV6 Áadók oosa adaok 7 oi öegegység: u 666 oag sűűsége: 7 ogado-szá: N 6 o Boza-áadó: J k 8 K ouo-öé aáossági éezője: 9 N k 9 Vákuu dieekoos áadója:

Részletesebben

MISKOLC. Szálláskatalógus. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. Szálláskatalógus. 1 www.hellomiskolc.hu O 1 www í, í í í,, í -,, ü Ö?! í üx, í, - ü -,, É-, í,!, -, - í, í ü ü, ü í üü, -, ü ü, í, í, ü, O, - ü í í í í ü ü, ü ü í :, í í, -, í Ö,, í,, x,, ü í, Ö ü, 70 -,,,, í ü, - ü,, É, í,, í, O x 16 - ü í

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

i d ő j á r á s mindenfelé.

i d ő j á r á s mindenfelé. X f z 0 f, 1938 u 8 M M H ELŐFIZETÉSI E z 10 P F Á SZEESZTŐSÉG Nd 5 P E z M d *50 P 0 f z ú b ö z ö ő bű u ú zdőd zu d : b, hc, ü d, ődő hz d, z, zbb, b d b b ödő E b zóu S z, bzó z d u, íu b d, b d u

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

ź Ä ź Ą É ŕ Ž ę ü ä ź ú Á ö ü ü Ł ö ö ź źůě ź ö ü ö ö ü ű ü ü ú ü ź ú ü É ü ú ý ź ü É ü ü ö Ĺ Ó ÉÜ ť Í ŕ ü ú ź đ ú ü ú ź É Ü ö ę źą ź ź ú ź Ĺ Í ź ź ü ö ű ź ź ź ý ý ö ű ú ú É ü Á Á Á ö ö ö ö ź ź ź ö ź Ö

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

KOMÁK'' ^ M E G Y E I K Ö Z L Ö N Y. Bfj tt6ti k./l-fi;.üy.'k ftlh BMB 11»-»r. k-it

KOMÁK'' ^ M E G Y E I K Ö Z L Ö N Y. Bfj tt6ti k./l-fi;.üy.'k ftlh BMB 11»-»r. k-it ^ é ;; 2 KOÁK ^ E G Y E K Ö Z L Ö Y P í Í $í < «5 * «- * ZÁOK KPHT» f Bé ff < ff^ ;;» g Lpé b w -» *» >40 H /V * " * f f-íf bb» f* C - * < w Eg 30 ég g í é fé f ü ggg f gg ép p f ü b E gé ég ög ögö ööö

Részletesebben

ó é é é ó é é é é ó ü í ó é ó Í é í ó ü Í óé í Á ő ó ó é é ú é ü ó ó É í ó ó é é é é é é é ó é ó é é í ú í ÍÚ é É Í é ó é ó ű í é ó Í é ó í é Ü é é ő é é É ó é é é éé Í é ő ó É ö é ú é ű É íé í ó í ó É

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

Á Á ö ú í í Í É í ö í í Í í ö Á Á ő í ü ü öí ő í ö í ő í í Á Á í ő ü Í í Á É í ÍÍ í ö ő ú Á ő ő ő Í ő í ő ü ű Í Í ő í ö ú ü ö í ü Ü ú í íí ú ő í É ö ő Í É ú íé Í ü Í ő É í ú ö ö ö ő öí ö ö ő É Í ú ű ő

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Ó Ö Á É Á É Ő Ü É Í í ü ü é é ő ő ö í é ő í ő ü é őé ő ö é ő é é ő é ö é é ö é í í é é í ő ü é ö ö é é í ü é é é őé é ö é é í é é é í é é ő é é é é ö é é í é í é é ö é ü é é é É é éöí é ő Í ő é ö é ü é

Részletesebben

í Í ő í ú ú ő ö ő í í ö ö í ö ö Á í í í Ű Í Á ü ü í í Ú í í ö ö í Í Ö í ö Í Í ö ö Á ö Í Ö í Í Á ö ö Ö Ü Í É Í í í Í Ö Á Ö ő í í ú í í ő í í É É É É ö ö Ö É ö Á É í í Í Ú Á Ú Ö É Ú Í ö ö ö Á ö Í í í ő ő

Részletesebben

ᔗ卧 á gyá j gy, 2007 d jog f v! ᔗ卧 : ᔗ卧 d PhD L P DLA ᔗ卧 : ᔗ卧 d PhD / / gy doc U T L P DLA / / gy doc ü v T : ᔗ卧 d PhD d jog f v!, ú, o á, o á, u h ó ág, u, ü, gy y vű já o od o ud ú vo, d,, ug u ó, ov

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

FELADATOK FIZIKA tantárgyból a Kertészmérnök BSc szak levelező tagozatos hallgatói számára 2015/16. I. félév 1. Két város közötti autóbuszjáraton a

FELADATOK FIZIKA tantárgyból a Kertészmérnök BSc szak levelező tagozatos hallgatói számára 2015/16. I. félév 1. Két város közötti autóbuszjáraton a FELADATOK FIZIKA árybó Kerézérök BSc zk eeező ozo hói záár 05/6. I. féé. Ké áro közöi uóbuzjáro buzok áebeée eyik iráyb 40 k/h, áik iráyb 60 k/h. Mekkor z áebeé, ey eje foruó fiyeebe ée?. Ey épkoci úják

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

É Í É É É ü Ü É ö ö ű ú ö Í Í ü ö Á ú Á ú ö Í Á Á Í Í Í Í É Á Á ÍÍ Ú ü Í Ú ú Í Ú Ö Ü ű ű Á Í Ú Ö Ö ú Ö ü ú ö Í Í ú Ü Í Í Í Ö Ó Ö Ö Ü ü ü Í Í ü Í Í ű Í ú ü Ö ü ü Ö Í Í Í Íú Ó Í Í Í Í Í ü Í Í Í Ó Ö Í Í Í

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,-

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,- ó g ú * m üöó F E g Mg M mú gő ú N Bx üőhő B ő hő g p őm üőhő C ő N öő üőhő BC ő g p g üőh ó N p üőh ó g p B üőh ó ö püü m ú öö wwwphó m g g p óópó m g V * ó ö ü M Mg g E F ó ö ő ü m g * ú m ú ő ph h ő

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ Ö ľ Á ľ ó ľ đ ľ Ú ó ö č ą í ą ą ô ó ó í Đü Ą ö ň Ś Ö í ę Ł Ą Ą ą í Ĺ ą ö ó ó ó í Á ľ ź ő Ą ô ł łľ ő ľ ľü ó ź ź Ą Ą ł Ą ą ďó í đó ö í ę Ą Ą ęá ę ô ŕł ł ó Ę Ä żäą Ä í ó ż üł ł č ň ł ľ ą Ł Ú Ł ý

Részletesebben

ö í Á í ó ö ö ö é ó Ö í Ó Ö é Ö ő ó ó é ö é é é ő é ő ó Ó é é é é ő é ü ó ó ó é ö é ö é ű é Ö ő ó ó é ü é ó ö ú ó Í ű ö é é ő é ó ó ó é ö í é é ű ö ő ö í é ő ű ííó Ö Í ó Í ű é ű í ó í ö ő ííó ö ö Ö é ő

Részletesebben

ö ó ú ó é é ó ö ó é ó á í é ő í ö íá ó ó í í é ó á í é é á ó á á é í é ó á é ó ó á á á é á ó ö á é ű é í é ó é ó á íű ó é ö é ó í ó é á á é é íá é Á á á ö é ö é á é á á á í é ó á é ó ö ó á Ü é Á á ű ó

Részletesebben

Ő Ü É ő ő ö ö ö ö ď ó Í ö ö đőđ ú í ó ű ő í ú í đ ó ő ö í ź í ó ó ź í í Ąí ö í ő ź ź ö ű í ő ö í ö ü ő í ő ő í ó ő ę í í ü í ö Ĺ ó í ę ő ö ő í ü ó ö ö ó ę ő ú đí őő ü ź í ü ö ö í ö ö ő ö ő ő í í Ą ł Ő

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

Ec cc K M' Z K öő V S " GS _ Eöö L T p'ő ú KI í pf Iú' őf V ;í; ő ő öp-űp 9) ő ő I wő K öö Dő p ú? őű \9 K3( Fc p íőf pc' G SI ö*"-ő" ú ő pf Eő M T A í1 S I 'í í T p M Rő öíű Vfőő I ^'/ Köp-Ep K S öő S

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

ú ú ó Á ő í ú Á É É Í Í Á É Ú Á Á Á Ú Ő É É Á Ú É É É Á Á Á Á Á É Ő í Ő ó É ö ó ö ó ó ö ö ö ő ó ő ó ó ö ó ó í ö ö ú ó ó ó ö ó ó ó ó ü ü ö ö ó ó ö ó ó í ú ö ő ö ó ő ö ó ó í Ő ő í ő ó ü ő í ö í ó í ő ó ő

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É Ó Ó ü é é ú ö é ü é ú é é é ú é é ü ü í é Ö é ö é ö é é í é ü ü ö ő Ö í í í é í ú ö é í é é ö í é é í é ü ű é ö é é ü é é ú ú é Ö é ü ú é ü ü é ö ö é ú ö ú é í í ö é í é éí é í é é é

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Ftéstechnika I. Példatár

Ftéstechnika I. Példatár éecha I. Példaár 8 BME Épülegépéze azé éecha I. példaár aralojegyzé. Ha özeoglaló... 3.. Hvezeé...3.. Háadá....3. Hugárzá...6.. Háoáá....5. Szgeel axál hleadáához arozó ül áér....6. Bordázo vezeé.... Sugárzá...5.

Részletesebben

Í Í Á Í ÍÍ Ö ő Í í Ó ö Á íí ő ú Ó ö í í ö Í í ö Á í ő ő Í Í Í Á Á Ö ö ű ö ü ö ü ö ö ü Í ö í í í É í í í ö ö í É Á ü ű Í í í ö ö ÍÍ í Ü ö í í í ö ö ő ö ö í Í ö Ó Ó ü í ő Ó í Ó Á í í í ü ö í ú í ő ü Í ö

Részletesebben

ő ö ó ü ü ó ö é é ó é ü é é ő ö ö Ö ó é é ó ö ó ő ö é ő ö é ő ö é ő ö é ő ó ó ó í é é ü ő í ö ö ö í é ő ü é ö é ő ő é é ó é ó ü ó é ő é é íé í ő é é é

ő ö ó ü ü ó ö é é ó é ü é é ő ö ö Ö ó é é ó ö ó ő ö é ő ö é ő ö é ő ö é ő ó ó ó í é é ü ő í ö ö ö í é ő ü é ö é ő ő é é ó é ó ü ó é ő é é íé í ő é é é Á ö ö Á É ó ü É ó ö í ü é é ő ö é Ö é ö é é é ő ó ó ö ó ő ó é ó í ö ú ö é é ó é é ő ő ő í ó é ó ő ó é é é ó ó ő ó é ó é é í ő é ü ö Ó ö ü ő ő í é é ó é é ő é ő ő ó é ó ő ó ö ö ő ó é ó ó ő í é ű é í é é

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

ú ü Ż ü ó ď Ę Ą ó ď ü ú Ö ü Ż ü ö ó ü ŕ Ü ü ń Í ö ö ü Ü Íó ó ó ó ű ó ń ö ö ó ü Ú ö ö ü ü ń ę ú Ĺ ü ü ö ü ü ü ü ö ü Ĺ ű ü ę ó ü ü Ĺ ö ö ü ó ü Ĺ ü ó ó ó ź ú Ü ö Í Í Í ü ü ö ť ö ó ó ó ü ö ü ö ó ó ź ń ű ü

Részletesebben

C. kötet: FSZKT MÓDOSÍTÁSI HATÁSTANULMÁNY

C. kötet: FSZKT MÓDOSÍTÁSI HATÁSTANULMÁNY íó: T: Neme Ifú je Z Bpe, V ú A.. Bpe-eh-V ú e éú fejeée. e: FZKT ÓDOÍTÁI HATÁTANUÁNY e ó VITO Kf é FŐTV Z eem j é íe hj éü em í em hm ee e hféheé e em. eé éü me épíé e pj Geeee: VITO FŐTV KONZOIU Kmee:

Részletesebben

Á Í í í ü ó Í Í ÍÜ ö í ó í ü ü ő ó í Í Á ú í Í ü ü ö í É É Ú ó í ú ő í ü ü ü ü ü É í ö É ö ö ö ü ő í í ú ö ö ő ú ö í Í í ó ö ó í Í ő ő ö í ó ö ő ó Í ö ö ö í ó ö ő ő ő í ö ü ő í í ö ó ö Í ó ó ö í í ő ő

Részletesebben

É Á Ö É Í Á Á Ő Í É Ü Á Á É É Á Ö É Í Á Ő Í É Ü Ú Á Á Í Á Á Ü É Á Á Á É Ú í ő őí ő ő ú ö í ő í ü ő ö í ő í ü ú Í í ü Í ű í ő Í í ü ö Ö ő ö í ő í ü ú í ü Í í ú ő ü ü ö ü ő Ú ü Ú ő ű í ú ü ü ő ő ő ő ö ú

Részletesebben

ó Á Ő É ö É í ó Í í ü ó ó ó í ó í ó ö ö Ó í ó Í Í ö ü ö í í ó Í Í ó É í ö É ö ö ö ö ö í Ü ó ó í ű ö í ó ó í ó ö Í ó ú Á í ó í ó Í ö ö í ö ó í í ö ó í í í Í í í í ó í ó í ó ö í í ü Í í íí ö ö ö í ó í ó

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV FFGÁ FJÕDÉ H F CG yá ó WWWBF KFC D FFGÓ KÉZÜÉKK É ÁK KDBÖGZÍÉ D CG Q D C Y 02 ÖÉ/HY é köü ááú á íák, k 1979-, y ó kööé á, 1 9 7 9 kõö ó é é, y y k ó kéüékk yááá ó áóá j óáják, õéék é áó,, q kk áóák kööõ

Részletesebben

ź ó ő ź ő ó ú í ö ú ú ö ü ő ö ű ó ö ő ú ź ú ž ę ó í ó ó ł ł ě í ö ó ó š Ę ö ő ö š ű ó ě ő š ź ö ü ó ó ü íí ň í ö ó í ü ő í ó í í ö ö źą ő ü íł ź ó ö ő ä í ó Ę ö ő ö ű ń ř ő ö ö Í ü ó íí ü ő ó ú ú í í íí

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

Ś š Ą Ň ý š Ą Í Ú Ú Ü ą É Ü Ü ö ö ö É Ź Ô É É ę É ÍÉ ö ö Ü ö Ń ěą ś Ą Ľ ý É š ęł Ą Ü Í Í Ü ö ą ý É Ü ő ö ö É É ś É É É É ę ö ö Ü ĚĄ Í ý ą É Ő ö ő ö É ą Ü É É ę É ĹÉ ö ö Ü ö ĄĄ É ů Ľ Í ď É Ŕ Ą š Ą Ú ő ö

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

ó á Ö ľ á é ő á á ĺ ĺ ő ľ ő á é á á é ö é é ő ő ő ö ľ á ľ đ ó í á áľ é é ł é é éľ ő é á í á ü é á á á é á á á ĺ Í Ĺ é Ĺ é É Í É É Ü Ü ľá ł ĺĺ É Í ľ Ü ĺľé ĺ ľá É É Á É É Ü É É Á Ĺ ŕ Ę É É ľ ĺ ł ľĺ áľ á

Részletesebben

AZ IFJ És uövréee A da é k o k az ifjú s g s zo c io gia i e I ernzé s é hez lr 1- < é é é é ü í ő é Á Á ö ő í ő é é ö í É é é é é ő é í é ű é ö é ő ő é é Á ö é ü é é ő é é é é í őé é é í é ö í ő é ő é

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

MISKOLC. Szálláskatalógus. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. Szálláskatalógus. 1 www.hellomiskolc.hu O 1 www í, í í í,, í -,, ü Ö?! í üx, í, - ü -,, É-, í,!, -, - í, í ü ü, ü í üü, -, ü, í, í, ü, O, - ü í í í í ü ü, ü ü í :, í í, -, í Ö,, í,, x,, ü í, Ö ü, 70 -,,,, ü, - ü,, É, í,, í, O x 16 - ü í í,,

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ú ú ł í ő ő ú ŕ Ú Ń ý ő ö Ĺ ó ú ő ü ű ó í ö ź í ó í Í ő ő í ő ő í ő ő ú í ó ő ö í í ú ö í ő ó ó í ó ő ő ŕí ő ú ö ő ő Í í í ź úö ö í í í í ó ő ő í ő ő ő ő í ő ő ö ö ö ő ü í ó ő úö ó Í ő ő í ő ő ő ü ő ťł

Részletesebben

ő Ĺ ő ę ź ő ü Í ź Ü Ą ü ż ů ö ő ű í ź ź ł ő ł ć í ő ő í ő Ĺ ö í ü ő ü ú ź đ ę ü ő ü ű đ ő ő ú í ő ü üö ő ü ź ź í ő đ ő ü ő í í ý í ő Ü ę ő í ü ü ő ö ü ö ő ź í ý ő ź í í ü ö ő ę ő ź ź í ő đ í ő ú ő źí ź

Részletesebben

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő ő ł ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó Í Ĺ ő ő ń í ő í öí í ö ő ó ó Í ő ź ö đ ő źę Ĺ ő ő ó ó ö í ű ő ź ő ź Á ő ö ö ö ő ö ö ď í ő ő ő ö í ő ď ő ö ő ę ő í ő í ü ó ó í ö ö ő ő ő ę đ Í í í ő í ő ő ö í ę ő ö í í ö ő ö ő ď

Részletesebben

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö ö É Á É É í ó Á Á É ó É í ű í é é é í é é ő ó é é ü é ó é í é é í É é é í í é ó ú í öó ó ó é ö ó ő é í ó öó é é é ü é í é ó é é é í é é í í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é

Részletesebben

ü Í ő ő í í ő í ő ö Á ú ú ő ő Í ő ő Í í ő Á Í í ö ü í Á í Á í í Ú Íí Í ö Í Á Ö Í í ö Ú Í ű í ú í ű ő ű ü ő Í ö ú ö ö ü ő öí í ő í ú ö ő Í ö í ö ö ö ő ö ü ú í ü Ú ú í ú ü ü ö Í íö ú ő ű ő ű ő ö ü ö ö Ü

Részletesebben