Iroda- és üzemavató az Electroluxnál Nincs döntés a torony sorsáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iroda- és üzemavató az Electroluxnál Nincs döntés a torony sorsáról"

Átírás

1 Fóu z áá edeeő Szó Tá pogáee é Godee Ljo jező oág fóuo o edéő o áo áá he záozááó Tudóíá 2 odo Ne gz ho e ehe! o á á ehá gá Páp o e új h z óá záó z íág zeő úó ohoá édezü Iejú 3 odo Eüvő eée Me eü e üvő? ejeég gée éü póáu épe d zé é öéé feeheő eheőégő Özeáíá z 5 odo j fo 2 4 zá (XXV/4) 2013 Juá 24 zü jág zé o pj Iod- é üzevó z Eecouxá Nc döé oo oáó Vége eéü Euópá Kéhe póüzee öőe edde déeő e céú üze é odépüee d á z Eecoux eüeé Födzje öze f éü özeü pcoód TT üzehez í ővíée eheővé 700 ézeéee fööe ő é eeee hee uhee ío de cég uuá ooépüeéő ööz á uá Ház Ljo z eeée éező dége zűe éee házgzd Szepée Feec hűőzéá gzgój é Tác o z Eecoux Hodg ee-özép-euóp égózeője fogd uá űűjé házgzd fe ehee ézü z épüee zo áó véedée e ög eugo d: e fég éz épüee áu e feejeé e fejez z épíő ez z új p íu Vó födze jd eeő éz ég üe épcőház e oépcő doá é ejee edeze odze á eő háozó zív oee jóéz zdo fuó fűő-hűőcöv o e z p co ő z íózo föö zűí e z á jeépe áeeze cé zo éppe z vo ho uá öze eüje eeőeéghez é e p e Jovc Mce ácó fjé üepeü uú pjá Küzde é ízv íz Coo-díj JNE Juá 22 éz úág ze Köce Feec z o záz e Huzu ézá 1989 ó uúá eejü pedezá ozágzee eze zou po ö özö üööző uuá edezvée é díj ádááv zé dé z e gédájá Jovc Mce á ácó fe dpá ozáv üepe e z üep eeé o ö ezdőd 1630 óo zező fő épeő edeze doáíá eójáv z üepég eő ozzé Bogh Fá zeéé eéeü z eeé popójáu zogáó ű ozágu Huzá e oo zögé d p jádé Ez öőe Juház Dáe pogáee od e üep özöőjé Hgúoz: ou o ezu á o zeepe p vh foo ho zíu dő uúá e h e foo oóeee: evü őzéée ápoáá é fejezéée Foo éz ho de jázhoz ejuo z üzee: de eé zeepe v ho feeőő po z odj öző geeácó záá C 6 JNE 7 odo feeje ég áogó e ho p üze v Ez zá hó eíá zo c fezí ögö h fefedezheő zöd godo héoág é ze eheeze o od uá éeé pdófűé é hűé háoéű zgee üg zoíj á godov uo edőöe épíe uá dé ee ájá eá ég áó háo odó ügfú uo jó hgzgeeé özöheőe e zvjá eá eefoo ouácójá Mueüeüe á é euóp zű fedo eá eá po hee é zezé z épüee véd foáó 12 ád foé épíeé fe é é fé hóp eeőz é é odz fee-fee á evéee ozozo öége eá 600 ó fo eü z eő hzázó efé eephezű e fejezé Szepée Feec ze e zoge ho uá áod oho ehe ez z épüe Ehhez godohoz juo e Tác o oddój végée Eő zo özeee z Eecoux oá fejezée o Péee z 1999-e 18 eze ézeéee co jd ö íeház 45 eze ézeéee co ázóg o o fejezé oá Foo vo hze v zz echá heez e ü zo ez o ég ö e oá ézü eív ode uvégzé feéee ee uá ojááv uoájáv eddg e vo god Eze z új uhee zo ge jó ézée ezdhe fedohoz é ee e jó végze u ööé öh e See ív uo jeeze e ee cpdá ho öze z eő ohou áod D Göcz Sádo z Eecoux Hodg eöe euóp ze feeő hűőzéááé Kec á oz zeée á í v ááá épüee echá uee Ezé hgúo ápíá ho ezze z épüee vége eéü Euópá Véeée ze eze ez z épüe géee é zívo z á e özü Foá z 5 odo Közűé hee z ápá dő e heég oá z á hóá Mo ézeű oó főepo heé üez go Keezé Éeég Szöége é özűéée F Feec Száó Józef pá özöe ü ho Sze I Ház ág oo é e e hu özejöeüe zoo heé Eod z ho z épüe eje edhoz 11 ó fo eü jd Ez z öze eéz z éégő áéz z öoázó hdo hívő eé p íg e e ézü üeee e ü hezűéő dódó hááo zeze e zeője áv ezde özűé jd házzeeé öögée hgzo e z eöő Tcz dá jeeee ho zeze 75 gjáó 45 jee í özűé háozépe Foá 4 odo Vázzu őe ho jó éezzé gu! ho z edee e zoo z eő ájá zoo zág Meedze Ku Eeüe o 14 eedze á Déé Redezvéház ee d oho Főépp dízee e eededő éóágá é pájá zod vzfogo dízíé h éeü Jeezőe z éz á ééó őége hguú vo eee zeé epeé poducó öed éee é o o ácc é cée h cé ezú jeezőe öee zégeée e ée Teézeee vo eó d Réde I z eeüe eöe é Eze Bé á védöe zág Öoázo Szöége eöe jóvoáó ő z eő o jee ő Póc o ójázág pe épő odo z e oá pezgő özöő odh zág zíeő dícéeé de z p z eá jó eő foo ozó özeéeű á áágo zégeée vo Foá 3 odo

2 zé o pj 2 od Öoáz 2013 juá 24 Mhívó pofóu Tzeee hívju z édődő oó juá 29-é edde 15 óáó pogáee hv eé zé Váo Öoáz Huá Eőfoá Bzoág á zeze pofóu fóu á: 2012-e poeedée ééeée v jvo éee véeé ozá z de poocepcóó Szá é eö Huá Eőfoá Bzoág Mhívó oág fóu Loág fóu z áá edeeezeő Kedde 22-é 17 ó ezdee Szó Tá pogáee é Godee Ljo jező oág fóuo o oház eé edéő o áo áá he záozááó Me hc édődő jee özü de áod ézee vo ce háo óá á ó ezeceé heé fóu ézvő z áá áu foo poéájá feeé Tzeee hívo Ööe oo öző zeed öoáz záoó Időpo: 2013 feuá 1 (pé) 18 ó Hezí: Tz Ku (J Becé Mó uc 27) Vedég: D Gud-N Tá ozágűé épő üvéd euóp jog zjogáz Neze Jogvédő pí é Szogá üzeője Té: Ezáou é ezáou Bud Lóá öoáz épő Fá p ázouó z öoáz ázouó özö 60 3 üzf ozáá ezde e héfő hó dogoz é öööde uáuó Eőzö Godee Ljo jező ájéoz jeee z áá özpo záozááó Szóo pédáu áezeé zée áo (p u) áá záozááó oo jogó é öeezeégeő Keee z ávéde övé jeeőégé de zó oágvédeeő oáz jeeő j hzoáo zvh eé juh é of áá hze foo zeepü v oág éfeá zepojáó Küööe zvh á íj ho feeő épíé ojuo áj edeezée Foo pédáu ho áezeéhez oozo ee í of- ó- é juhá uc gée hze ode záíó e íá éüözheee Szó ee özpo eőíáo ee véő zcoááó E fáj é oáj z ávédee e pő zepoj de eőíá é övé Ehgzo ho zée áo c hóág edée ehe é ehhez züége feeő épzeég úíá Tehá pédáu hüőe vdov v öé póo c zépze ápogá h Vezée á ehe zoo ufj íágo e ézé z öoáz zee óhj áo pedg jáá hv z öoáz ehá c z oáá e ézé züeéée hvo záo öége g zű övéezé hóöé Lopo c gzdá e Büeőejáá fo opá véég eöée é jázé o ee pozo úíhó zz ho z eú h hóp zé eüeéő ö eépá eujdoío z ejáá oá edőö eépáo eépáéze fog e eő ápíá e ho űceéő záz úío ö üööző heő ujdoío e eépá zo oc ee eze űceée ée e jeeeé hóáguhoz z ü úíoj hgáu oá uá űceé hezíe z ejáá o efoáához já zo ée jeezéé zé Redőpáág Noozó ozáá z eú h hóp zé öző heő eépáju eujdoíoá: Thöö ú Gózeá Kouh ú Öé Közé Becé ú oc Kouh ú pcé ee jázóé Dóz Gö ú S Ruhzo Göö ú Hz Múzeu Dóz Gö ú Síp oc v Szöze ú 9-11-e épcőház oz z áá zá he ezee öző: (1) H z e özeüee juáá eháoó eíé e épe dáoz z e zoágo ö v zá eüee (ee) e (2) Töáo óépüe oház eház áház óeep öáo öze óépüe áoé feje 1 e é zpou zo 3 hópo oág hó (3) Töáo óépüe oház eház áház óeep öáo öze óépüe özö hzá zogáó heége é eüeé e o (4) E (3) ezdé fog oáozá z áó e vooz z e óözöég özö hzáá áó ud já gához ozó eüee eeí j (5) (2) ezdée ívü eüee ő ógoo feje 2 edéő o á vé á é zpou z do fj jeező éo eééég hó (6) (2)-(5) ezdé fog oáozáo ) jező vzeő eápá oíő é eő e v ) üeüe goo o e e vooz To e v ) dégfog eooíó o heég ) oá ézégü zocá uuá poéeíé eüeée c) üféfog eooíó özézé épüeézé d) öcődé óvodá oá dázáá Szó Tá pogáee zeőjé ápío ho o eze zo jogo é öeeége zz e eőíjá zoíjá z áá özeezée puó feéee Hgúoz oá ho eze ug ehez ozeé j oág véeéé Ígée ho jvo dogozzá o e eze Keee hdeé o pjá zü jág Füdő u 5-7 fezóáo oá poéé ődö fe ho z ávédee ee c zó ovédeeő hoo üööző he özö jeeő üöég v é eze édee ee fe Ee gh v eheőég hze z eíe zepo c z új épíé eeé éeíheő Vo o hozzázóó ú éeü özuáo eeőz jd cp ( uzooíó) éé Ez eheőége dé he zeő ou zá Tác Gáoé ézeee fejee ho ehezí cádj éeé e zozédo áó Pee ú eeődö zozéd vzo pogáee ée zedje öze pee o é ozeé éée e dep hezee Feődö züégee z jog ó : ö eáá ce ee zozéd E áá hö ö eeé fogzo ezee pco Szee u cádg é é e á e pédáu e zd eé cpe eheez Feee öv é há édéé D K Lázó áovo ze e oá oz jóv ö foácó zo e jee eze eé á Meíee já j e fé uc óá oo edee ze fee edő áo: ö özö zó pogo dízof áá eheőégéő é jeeőégéő Jeeő zífo ehe ó hoá Szóo u é c áá jáo jeeő Szó hoz Zv-p éá o fööe ó áájá e uuá heü ehee öz é ozeő á é eü vó eü ho eze eüee íe jog é hv ezöze eá Szó Tá ze eedée vo oág fóu eeée ho e ú o fogdá e hí Tuágo vo uo é ozeé é o íége hhoz ho feődő poéá d ejee özö eő odhá

3 2013 juá 24 Iejú 3 od Páp üzdé óá Ne gz ho e ehe! Teé jó á z jó! zó e ed hg jd á ép zűö heég ho foá Eézé de o o ee peo e hop e űöd zz cup-oo á-o hö odfodu popjához jd che dj z ggódó odoedő udá ho zeh öé de ugodj á éz z üe C z eőzo jáá áó eezé eéeze ho Hee-Med-ó özé éé o ó úo ozgáoáozo á já áá e udj íég éü eh Sádo Ez Páp éh féje zé Hee-Med-e Feje Sádo á eü zé hee végé Ő g Ozoá e duáú fu züee jd ho zá uho feöözö Pee I e ozgáoáozo záá éeíe ézé é de oá oá já Npá jde 90 é oág dogozo Ozoá óáé z ő odo duv u ez zá Gööű á z he ööé ez fogo cá z ée zo ú hoz ho e ee od zedée űzö háó úo ááoá é eze eeőeedée o ú éeze ho j cúzo á ó Vójá zo öéee épp ez á zg foduo Szájá é féjé ezí ejee gá dv ezé eü ozgáéü ézeő oho üdö ee O é o oo ee ho z hheee é ező záo züe Ez e z ádogozááó ézü eő öee Népjz Múzeu á özöég öéee fedogozáá hdee pááz öe oodó Özeféce oo cíe d Keze zo o vó íá e íá á jó Eo éeze á éüözheeeé házáá áő uoáj e d ég záíógépé é ehoz póáj É oh éee ég íógéppe e í z e ud ho e goo e eo e já fo züég zo ú o ejö hzáá Pá hóp úv á z eee zeee Há z oz z éee! E feejee o áo oozo e ho e dogozh zá e vo e ez z új özöég De e ugoju ee eőe z Özeféce oo ee e ze e zeepő öé z odá: új áéé zo z é! Népjz Múzeuó po e eeő oee De z ég o e vo ég o vo Ez z oá özö ádogoz í züee öv já zeő d zá ue áéez z e doog ízée Máod öee eoá ü özö ház ó cád öéeé dogozz fe háoú Ozo eeöéeé ázv V e e o zép zee öée de ázó géd jeez jd hozzáez Sjo z é íá e oo e»hpp«é? V zé huoo de áo z jví eee Lehe ez h de e zo Tá ez vz eőe go Ká ho e eü eég e ezé o ehézége ejezé odá oozz záá de ee ío e edze: E-e ehe őe ede Mfze v poá dj uávéee í z ááé á e e üö ázáo dehozz poá Sjá öee ee áo íáv fogoz Ráá e záöű od jd éő Hé Too evű od hop ho 2007 ó üdö póz íáo o é zeezője vo z o puáó zező özü o é zeezee öeé Szedée zé eő uájáó Ez e e codáo fed ez ée! É c ojozz z e h öed é ez e végz ceé puzá pó jádéo é o zeeee p De e ío ho fzee Kjövö ugdíjó ozo Ez e c e o jó dőöé o öö íe áo! Cogó zee d eze e ugdíj pogáee záá zeeze ö: Pédáu h é ez o é o áo ho»szeezee: Páp «z á e eég Sjá ö éppho vzhozzá dá áá de e áj Ne o eő gzdgod c d v z e É e vo e Ne íó vo c e özzo íogj z eée Ozoáó De e z é E öée ez é z c hehez ö ég g zoá íááv e o céj ho ázee ou geeácójá ú ejő éée Íá íuáv í zeee: evü ööű! O zéo ehe hzá! Eő e zed ég fejezée é zo éeez é hzá Í e ehee eü z pázáz zv zócő dódó zóéée e fogzá ou jeező o á á ehá gá é o e új h Mo á ú éze ho ee züee e z óá zá Eoá fodu z éee Öe! É e gz ho e ehe u záíógép hzáá e! So e zé gá ho z ő e udj De ez z ée de eüeée gz Ne éz éee eheee ee od á ejee éá vo ég föee g vo E go No de e z é E eee fezááá 25 ée húzo pá ö cocoo Ie vo É z ú ee é é föá Ige eé föá! ho ád e zó o fö e á Mgd zó ho eé föá No ehéz é udo udj Éee oá Hee- Mede ívü záo ézégü poéáv ee zeéze ez özü o v z g hezee e jo o ágáá ózee hv e éezée áá dupájá eü Még h v hozzá éez ep pzj hezeéhez épe ee öáó V éég o gá d ho ho fog eedü é É ee o hoh e udá ee épcő dágá é ú dá eedü? Sée ho áo á e oh e godo dejé eéeű vo záá ho zá u eod foo ee h e oáá eé cád pédájá hgú feé e hozzááá íáá Háo pé o foo ee föee: z oá z ézégü é özzoág gzdág de á á ó dód Eze hée je hd ö e oáöe e Páz éó gó cíe p Féje é e jázé voozáú öée zeepe e í íz ho he édőd jd á Kfee ee eéezee p cüöö jeeéée U Szedá ee eovo z eee u zü jág oe ozá Nc ö édée Vázzu őe ho jó éezzé gu! Foá z eő odó Még dugép űozeő Déz Zo vzfog gá zodv z eeé p edüeéhez ze ezözeeü zogá z öfeed zóozá H ég o eéü vo dpu h ehee Réde I ee záú p pcá: Vázzu őe ho jó éezzé gu No e e vo há Bucz eüe ozo zozeé poduá Jó eé űfjo epó ég é z új záo Köv vízpo-ó fe ég g e óág Táczee zó É ác vo z odó e zeecejáéo hódoh ozó edvű Ez peze vó c jáé vo p co (Rouee Bc Jc) od-vzú D á feé Kpu co zé ehee á é vho ze e h eze z eé eeáh e vo jáé zeecé ég e ooz vo zeepe z éjfé uá ooooáo I gzá ucoho Déz Zo é ho d e áozó özü í ááíh vzeece pá odá fee pogáee hv jádéá pogáee füdőzo zoé zo ujdoo húzá dee eod ó z újhúzá edvéé Godee Ljo jező zd épő e e záá ghe öeező edezvée Szó Tá é Póc o pogáee eá füdőzo ézíőe e Lá Lázó é feeége pedg zo e fog ávéhá zed e dé ávéfőző húzá Báh Lázóé ope oceee zűővzgáo e é z jedége e h pc pezgő Ee ééee á oo Huzá cád feé Cgá Tá d hűőzé e ( v oo d) Mcu v oeá Báh Kc józá de éde e ő ee z ee co ő fődíj Te Bé Hg cíű feéé ooá jó edé hozo é ge eedée vo e ezú d ézáz zevé efoo í e z eze foo űjö öze áozó Keáö é Vo eüe záá Ne ee eze e éeíe őe z eőe fejáo doáó hze eő z eöe S I á e fő-fő zezője vo z ée pedg edüee zép űo d z e foá H á űoá jáu: ác ezdeéhez hguo é f ácopá hoz de h vo zádé ee o fooz üöeégő pedg Vg Bece godoodo vízze e poháoo jázo e üő-zfoo echáv é poh eejé vze ézze ávogó zádé épd zu ű ő göög zeé Le pp fe eő üööe z üögeő do e E eeé uá vózíű c Boá Józef űe fe ho éeő e zó e ejee hze ő zevíozá hpvó I fejezheé e e gc z ecá é őége Ezú odhu hozú evű o uá é o ézége zödége fogáo áío öze dég H v ú éz ho é ávoágó vo e éd Háogó eeeee ugdó deío főfogá: Fűzee eézűz vjézá ü uccoá ugopüé oo oácáv vööoo peceeé Uóg á foío ho e ehee z zé e hé e ho z édeég ezú d g pedg zo z fo vo (Báh Káo fevéee)

4 4 od Fóu 2013 juá 24 So dogoz ű zed Közűé főepo heé Szoo 19-é fogd övé óh ú 17 zá Lo Ié S Ju 1923 juá 19-é á pgo ou Köé ucá H vo evé háo fú é háo á Szüe ég é ehe ee fee Geoáó ceédede Eőzö áé pázo áíoá e jd öze é cádoá zogá o üööző poj Végü H Szöze ózeáá dogozo zzé Méz popoz gpo éhpepő éhvz eá TERMELŐI MÉZ 3 g fee edeé eeé zé ee házhozzáíá! Coo Ie 30/ zé Sóo u e féjhez áju 12-é E f é e eá züee F úozo e é e d BUBIV-á dogozo jd eeü eee eeé Leá féjhez e é zép cádj v Bezégeé öz jee övé Jó ee féf ed ő Déduoáj 202 ceée gzá eee Vee íuo jádé epé z üepee Egéze üöö jádé vo ec zá vöö óz j z zá de fehé coo zéde fejező vo cád eépo ézíe záá jd zeeö á áí eépo Hj N Gáo öoáz épő d á pogáee é eüe evé e zv íéeé Övé jee foduó áv öző eépo fogzá z üepe: Eze ujdooá áho jogá á ugo ézég éeég ég o oág é deű hguú zégeé ádó ézee vo Ju é Vóágg vu övé öé Tözö eíee: Szép cádo v ue o ooodo e o z eíee ho á ö hc é öz Szíe zo édée ho hozú ée : So dogoz ű zed É zo e hozzá ho övé öüé zejé zeeé hguo eüé oá züee e zép oú pcoo jv : Tá jó ee háozo dőözöé özehív zo éé ec v eé ö é ögo öpe eé Tá ee udjá de z áe e foo eézevéde fed z eéze á éü áo fogdá óíá é e eheége zdo edée Áeü eze po M Mdá Eeüee cv zezee é oágg özöe ó ív evéeed eze eüee z eú ezedő öze ézáz józág éeze é áe eő záz pédá hzá véde 15 eed pedg foozo véde fj E józágo 34 fj ép öég d: góá öv o fecé é á V özü oo e cupá eü v józe ézége ő éhá p uá é vzéhe eézee éőheüe d jo oo e á zzeű é eeee áovo vozá e í épe áhó ögo ég v végé éeze áeü e úo odhó záöée Hozú he eeé á eodhó ho eje feépüéée á de eée v po eü z eüöíőő é e zoó öpdé j ho ejee óuv zá ehee Tze So Feec! oó evé feje é zü jág 2013 juá 10- záá Váo özéeü áfeéjéő cíe özö godo e hho z éü Ne zé e ou jezéee ée űöeé áíj özée evéeégee áfeé őí he zé e áíá é édée pu Foá z eő odó Közöe oá ho de g p d Su Gö íá záoójá 2012 uáó v z de ezedőe eze fedoó de hóp ee edezvé Tou öeé ézee vou á áogá uu jázág áj jezeeége özööü 60 züeépo (Doo Lázó) eéezü zezee á zepe 15 é 22 özö Sc Fez edezü Ádó pcoo ou zo Eeüeé é Póc Táágg Szepe ou IV Eház Népée Táozó főepou o 9-é Ipoágo zvó ee éz é gzá í áíou eée gázuu eo áá Sjó Sádo Vdovch Lázóé özőépp fog öze zeze pézü evéeégé: Copou z pzá ze eáo feeőe űödö pááz íáoá ee oo z zázeű űödé: evzeű u gűé é á 15 po ü jezőöv üdée zégő zázeű zá poo péz á é edzee gdíjfzeé Mápío z ho özpo ee zgoú ézedée fogoí de pézü ézedée pco z de pogj z eőző é épü Teézeee ez üdöözűé é eéezü góf ppo háá foduójáó Uc eődá üepejü do zóf hőe Eo Szávé No hdöééz ez dégü Máju z Euchzu ogezuó d Hedű dá z Ezo É Levéá gzgój ez z eődó z Sc eooíáá e z zepe eü o Uc vu eéáá zo Eeüeé é KDNP- o á eé ee Végezeü zá zjo Mho Tcz dá dóu eedő ee z eöheee fucó Gede Józef zee Feéeeze ho ez puzá z Ö e eőe öüő ájéozódáá é e zádéo gáá özée Igz e öű vó deíe e oh ee e vo eöeeze ozeé áá zü jág he Tv é ádó pág Közée híee ez fő o! Bezé ó ozeé epopgdáj e z! Tédé ez öű á d ho oó ozjá z Ö godo ezé M oó ú godoju ozá heee zójogg íó oó özü e ö háoeze zee vo új ozeő zé á é jó ézü zó uzdí ho fo özée evéeégee Ő zoo e hzá fe Ö ho evü épje fe é foájo véeé Ö z ugj ho vo pogáee gu ujdoíjá z eedée! Bzo áího ho e M Lee pogáee e é e áíá e eü Ne gz z e ho de euíu Ezze ze z áío ho oz á e foo he jázé o e e z pjá ígé ozeé ígé p po é heá (pez) füdő ee pojé o eüő öűű foáá jégpá fedéé űceé záá cöeéé özö zépzé főoáv é í o Ez eddg e vóu é véheőe e fog e cu Ezze ze öé he dó o dóágáoáá özzogáá díj jó gzd ódjá ígé öezé de o e udjá od ho e eü jd uúo cóházz pojjü eő őződée ho e ee v o züége zé So! Sohe áío ho édheee vo ezé e eezőjé e züégee Á ceeö üé ü feó ö édé! o güe h é Fdez áíj ceeöhöz ő hoz o ozó e ejeíee á H e ze fehozo fogá efogd vo Fdez o e ee vo uó pogá pe zdu hozzáéő (?) ozóó Tájéozo Ö ho jégpáá fdeze épő dugá főo ögé É z eede hezí pefeá! o eüe ez eee zé dogoz ho h á oz hezíe de á ocoázá eheőége djo ou Ezé po ö zázó áogá jégpá oá oáó e udj o új eöheee ee z Szád dá gáu jeeee ho új eöheee Szó oé jeö jeöé efogd Bee Vede öző é é uc j z eddg öö üdö zége Kozoá zvzópo Szó oé 41 Bee Vede 40 zvz e zég oo Mdee özöee od gág záé Szó oé g züége eedőe D Su Gö eö guá z újo zo é özöee odo gág é zeő végze uáé özűé huz eééé é vége ú ho Fdez pe épő ezze jv ze zvz e ez z öze áho á íá fodí Ező éő öz ho hűőgépá öezee poopexuo e é ozá e (?) z Fdez épő há ce Té uo ho öé fejezé eze eüee z áe z uzodá poco é vóu z Ö á áhozo Eecoux ögö eeüő ú z euzo eheőégő péz hozho vo o jezééhez fűzé hozzá ho o oá oáz z é jvo 120 ó foo do zág Nép Eüe odozó zéházá feújíáá o z Ö á hdó eze áz ó eéede ho uj vz ez péz e e á hee eepíheé () épácoo Szeecée e eü o péz vzuáá c o öeő efgáá ze zz éádo oáz ígée Huzáá öheü vo e Ez uó fejezé he Fdez gáco e á zé ho od pez füdő épíe v zé ho v z od dj o hozoáé Gede Józef öoáz épő

5 2013 juá 24 Gzdág / Eüvő 5 od Iod- é üzevó z Eecouxá Vége eéü Euópá Foá z eő odó Pozícójához őe dícéő zv odo eéezee ho hodgá gzee eőé é eddg eedü zé ée e z ehéoág pzjé Ezze cüé é eeé ee odu jeeze cég eá jázé á á Mzee z eeé Szó Tá zé o pogáeee Boháé Bhó Rozá óöze öoáz eé épője d C Zoá Sze Ezé óház gzgój Fóze To űzoó ezede zófvédee edeégzeője é z Eecoux záo gzdág peé zeő e védzo áófogdá v fuív ááogá fogd házgzdá Ne ee eje udóíá z Eecoux ooépüee oá ogá éü g dejé ízeeee épüe pezízuházá vo ozeű záío ec á de o e jeépe e z dő zo ezá feee éz fucójá zíee u üü Vo póáozáo udáözpo odeepíéée ozó fogdáá zo o uházá-fejezé éü e uöüée e eg e fee á huzoeed zázd ázo öeé z új épüe hv zázé héo e e z eő é hé pz ze ég épüee feuá ocdá z uoó uá ehjá Jeépee pá hj e uojá hjó zűe eedzejé e ége épüe ez po feújío heége ööz oo epeájá óvjá de oáó eeőe e züee döé Eüvő e z eejé Me eü e üvő? N függ pézácáó ho e öhe e odá Mozágo hoá ho züő fz z üvő öége M de e e üvőhöz függee ézáó? Gűű éze hívó üeő áá ezo uh vőéuh cpő ézíő vőfé ceeóee ze doácó üeő jádéo ezo coo go üvő o fzu H á eezü z dőpoo o e eheége hezíe Póáu épe d zé é öéé feeheő eheőégő é áó ejeég gée éü zé é öéé edezvéház ée é e-o e özü zh z fjú pá ho eő özö üepüe öh edezvéház áá záz fő fee á e eü puz öég z dá Redezvéház e exuzív íáú ozopo é e ee á 500 fő fogdáá 2012 végé o pu z Redezvéház e új odee echoógáv é doív ápujáv cogj de á 300 fő fogdó eé z üepe ó Budpe áá hdv zéő 12 -e 31-e Főú ee áju e p özepé Sze Ie Redezvéház e 100 főő á 400 főg épe dége fogd z Éee eoháv é 100 fő eee j z édődőe Sóo Pzó ő é o fjú pá d eheőége ho odu o üheé 160 fő éee v eheégü Kzá záodáju 50 fő ezááoáá v eheőég fo ázu ozá zoí Ppc Éee Tz Ku 100 főg üő hezíe pédáu z Ifjúág Ház 200 főg já üvő é gá edezvé eooíáá V éhá eeée eheőég í Sze I Eee Dízee é Éee v Nodogzo Kou Ááo Io feújío eédője Szoo áá hdv áju Mze Moe e ööű poío eüee fz e cóázó ó áágá N feáí e 200 fő á í eézee öeze üepehe ázép áoéé é feáíá uá de á hoáöő üvő hezí ee od ház ud fe ehe áí zo eüoó é hezíő függ vco á de áá F/fő ehe uá z o ááá á á heze V ho gu vhejü öé zeze cöe fá Bzoo hezíe 20% zevíozá díj záo fe Koá fozáá u F/főő F/főg ehe záo j Bác Áuház í pcá! z új üzeheég ze zúfoág e juá 22- é edde ho üepée ee özö eá pu áó eő pc özeé áó eo dégáóheég eje áuá uá Bác Áuházé j z édődőe H-Bác Cee Kf üzeeeéé edd eó üep díz öözö Bác Áuház o éező hívo H Feec H-Bác Cee Kf üzeő gzgój e zv özööe jeee ezezí zgo d Godee Ljo zé o jezője g á é ezze eo z üzee Ké guácó özö z új áuházó édezü f üzeő gzgó: uházá e foáó vóuho? z j Széche Tev Moozáo fejezée cíű pog eeé pu áogá é he z g ááához Váozáu ő é du fejőd e fo z e épcőfo új áuházu eá Me áuíá já z édődőe? N hgú heezü ho pc eje zeé efedjü é zogáju he gée N zeeee ju ácoó zee poo é p cég záíó eá

6 Kuú 6 od 2013 juá 24 Jovc Mce ácó fjé üepeü uú pjá Küzde é ízv íz Foá z 1 odó Ezuá N Noe özeő ővíee jee eee z eede ű Mdách-fée E gédájá p foá udó fedogozá v g zező Jovc Mce uáágá eőe E ű e á z 1862e jeeée ó özö zíe v é újgodo dá e eé cupá ou oz zee óhdjá oozo öé éó ez eü z Oc-díj gfu é jzfedező zeéé M New Yo Te zezője fogz: H v jog vo Mozág - e po Vdeóüzeeé zo eüde ü e zé jázág öődéeő üö ee jázzedá epo fó e Lehe ü edáj á jogáá v gáó zó fogó űő M eod: dá özpo fog üzdé z e ée végő céjá e fogzz öző fezóó Száó Józef cízee pá e godoo fűze o M eod: áá ze Jovc ö ée Bá puó öéeő g Mdách cé éü vó üzdé ígéee ögá e d z z eze Iehez éze áá z e öéeeü özpcoj dách ű godo z eő z ov: Núj feéje védő h üzd z pá végü zz ácc fejeze zédé ho áíá ced de Báv ezü ü hze öée e függeeíheő z heő űő áíá eáá öőe pezgő e eáv é ó üeée dégeé ö dogozó jeee jd z édődő 18 óá ávou Lehe Fzíház o eee ácó f íéée ű záá eő új éduo Jovc ee hzá fe öeéee ádáá úép dá puz uzááá hozzáez hhoz Tez dez zeee ódo űvézeöée ozo üööző íu é űvéze ág özíéé göög zá fee-po j eeed ő g z g jzoó jáéo ezözé ó zí zoo f- é pdóozo zeepő Fze e épé pj áu eé De ézíő öeeége e eü ez vzuá gg Iá z uzáo jzfedező é euáá áju o pédáu Sáá Ádá áéé je v Mdách oá Fze oáv özöő dőz zeepő e óáeéő hu á zá á öéee üezőgödé Özeégé f 160 pecéő eodhó ho éezheő j ö é zede eé u e hááv de ég á eőe uúp üepég fé 9-o vége é áíá zo juá 30-g heő ö jeeőe zíűvéő ácó e ízó édéee z Iefe ézíe o z ő ze ő függeeed íó e hheee 1988 ó ó 23 Ie ede ez z úeeé z u hoz üöcé áhío odogág eéée hee ű á DVD- áohó 160 éez odh ű (epo pece ű 2011-e eő uá ó zí) ee hz póá üöféoo ee é e hzá épp- e ódoo öeejéő öe áú d üfödö ö oó e é áe heé (ó zí) fjé ezheő Jovc éee od z pá Be v fejez ű á z űvé jeeíee ho z oó o e phehe u Ie é e özö fezüő ávoán Noe z e gédájá- go Ie e feé újo é o g Jovc Mce joj ud c áhd e g u e udo ejö Kzu Eéezee ho ö feéé főo zóío z üep popójáu zogáó Huz póhdeé ELDÓ v BÉRBE DÓ Sze Lázó uc 14 zá jáo éezeoé űödő üzeheég Édőd: 70/ Hdee o pjá! zág Gő é pog á d Cz ee éd ee éd ezü é cá Má e Ie dó á zf zo jú o 3 od ó ézu o é ée ég ő I Sz ejú pé ó T ö á ez ző po ég I eééő heő gáe é ejú z e 3 dó ő eő ág éd od há ee ő o Se oú e dü zéé á ő áco co d é á éde déz pj íód e háoú o Do j fo C popójá 7 od o Se Pó c o o e z Fd ö jú 3 öee ez já ö ő zá c od d g o z éő ó po eü o e zá á e ó ö e zü Gő zö z z zá ü gn ép j E ág ü üe! j á g j o pá zá (XX IV/32-33 páv ) Víz 2 ác I Nő 1-2 o E hv zü zü ézé e é éz g Rá e j fo z é áz G O e oz eé zá go á eü á zee e v z (X öée vuóz é ázeő z XVvdá o Iód ejú é főo D eé /1 á eő vo e o ogo á Bödő -2 go opo ájé öz é ) v eááé z dez Lj he z h! e eü á ehe ó o g ő e Ée ée d z ű e p z íá á ze é é gá Pá áó édezüo pá o e zé ű zg é 24 hoá z 3 od á o h Kee ö é gzeh z óá ohoá jú z ég M uá ho gc e á po o ége e ü e zene á á úó I ó e g e Fe J ág ö öv 13 d fő á hv eő Sz e ze z u o o új zö 20 e F ö h E ehoz o e Ez ég á p Ház é ed jd á- ef e he je ő o Józ ó I e o e eü ég d íg zo á Sz Sze é épüe é h ) o e z fo z ó p o /4 ő z z g e e áv o eeüho ó XV e eeljo (X jöv eé á é háá eez 11 e o e ee ódó je zz öő á edee éő öz ö ő ü d zeő há e z á God ed zááó jd z ho í z z z hív zü éő 4 g e e é zű e é e é o áo e 2 e he ze űé gzo ee e á e z o e z h je je od z gá uo he ü ze ö ée ó 45 épe 4 po fó á e ög dá já u á ág á áv á zd j fo á d Fó ó T o o odo e ö g áoz go Fo Sz ző á 2 é cz ze 75 h oj vo j o á T űé o dóí á e zofed u- ze z dg e Tu ö u ed ee gze ee e z ájáv h he jó vé S e g e ez z o zá e o u ezd ö zo e új e e he jeho odoux o fee é Re Főu e z ézé e o á ec E e ec e e o e Ez jó e ö pdá e de ü Dé ho de ge z é é c u z z K á- vé á ő e zo Ee o ee d ev e e e ho öö ug ho do óp é z já u e zo é áv ő o Sá eu áá í u pí e z he og ő á K á d e é ep á ív e e cz e g á dh e ze dze e ájá á vo oá ég üe e Sz e é e z Gö eö é zeée á e ge ho e eed e áz e p h éz ú p ee ö e e D g őz ech o vé e ze é ő e ux e-f é e eh M e h zee é é u é é g og fe ef á ú é e üz hű z é d zí 14 e ee e o é ezé z ho h pe e e c zv dí ozo fo ö ú ec ge gé Ho ő oz hg épüe e á fej de pp óág dí zőe e z e cé z E f TT T d goz ó ó e o e á épüe é z Vé gé é é fogo e őég e d éece ze e Eő ux o Ez e á á e 0 e od ü e á öze fö á od o dő z Je e é ezz ó e 5 é ju e o 60 áz c ze á ód p á óp üe z ée e je v p z ze o cc ö oz végé Eec o eze e ó ó e- h ű Fee z e ho Eu z ép h ző e e eő d z pc őví e e e ü á á h ho h gö z e á o dój z ee d á ü ez e é de é ee o Ké dé ü Fö ü ée he d ő e ö pé u üe god e e 99-e 20 ee Fo eé ze o je e d Ré Bé e có h de dép e ze e üeé jd é fej ó á do eze z ép z od ee ezé 19 e e zív ó ze á du e og z zev o üeé z í é ee ép o he ze z ezú e go ez ó ű zü á zí Eh ö fej o o vo é g é E á e ö z 700 e ío o g Ez fe zöd e eh é é ö é ze o ge e öe Öo o Póc é o ü ehe vé é go éee c eze o hee g gé zé vo e g jóv ő eő e v c eő z o üz eő ő e á é e zo á ee 45 o e ej há á íe e üe zá e e épv zö zd eh e he á u ce jo fe e ezh é á é ép o P é ház g á Fo há eég ö eő ee ee ee e eö je ö u á e há üz zo fefed g u hű e d zg á z L ze zó z ec o zü ee ő g ö éz z ö ége há g ux e zg ee jó u g u á é íj ö e jó íá á d é o é íe á z ez é feé Te véd e op pe v á éeű cé öze ező z ec égóh éo o fűé zo ő dé óo e H ö o o zé ed á I á Szöv ág oá g zí ze é e dó ő E ö h ő c e u zo gá vég o v zé e hű o z áee e o e z e zá z zó ö vo o p üv g u eő e ze ü o óp e od c z z ójá z p o é gee uo á é fú zöh o é éee e c -eu u eh h e u o h z geé 3 ő o ee fe z v u á ö o e e de Fe á zép od d de o zé á z e e é T -ö zd zo ög fég do e ó üv eefo ü do ö o e o eé o zű epé j ee d zg já é á eüe fe hee ív Fo ő é fo ág fog há e e : e eé u fé Sz zgó g á od gee ű épüe ej í díc ő á 12 é g d o gz á Mu z po fe e e jd z ó o e á p Ho zeője z há ée h j óp á é é ed d e új cő é űűjé zv cójá eu zé d fo fe é z zü vé o u ez e ép á e á á é eá ze vé é z g e á íő z e zív é áó é e épíe ő u üe ép föd g ü do z fuó á g épüe é ee e z ép z g é épcő d ó do p e z fo é fejez ze o o oz z zű d ö Vó ő é deze ghá z e á p z fö eze e ü hó e e e jóéz o e ho e ű e e e o eő jee íóz á vo e eé gáó e e á eee öv z épe z jee d éé zo őe o űőc ő je éppe eü p ze u ójá uzá ö od ő-h á ze e gé fű o z ö é Fá pop H Ez ee h o e zo z zö c e og ep í cé á he B é dé ogá ze í ég ee zágu o já p őjé o z : u uőe o o e ho e e gp Dá özö : o á o ee é ze ág e ház p oz fo oó á ú éz e ápoá e Ju üe ú u - e e 23 e Hg z vh á o e ho dho dú é éz e: z 18 uzu úá ez zö e u fo zé é z u e p dő gő o üze á c H gze ö ée ov z e o 22 Fee e zá ö dezv eé o o uá u e e Fo uo v z á od z e z J e J e zá h evü é ej epe po ó zá 7 c po ó Kö 89 ezá á f ezé zhoz ze ác JNE o 19 ed u u dááv dájá ácó fej já őő gee á p o u á gé pe de é e ző 6 e ző jü fe ü ö j z ö dí á o ö C e o áv ü é j e z ó ő e é z c o e 30 pe v d M 16 é ójá é vc pá é d ee őd g e zz p ezd főíá e o á ü o eő z e d ö zező pég deze e e ü z Gu á od Ü Mu epée f g eó j á é á uá h d ee e Tz já dé Váo e á e hv é ó! ez ee K H e e z 2 őü De c 3 o á ác z oz ü ác ze zívü deűíá á ü o á E c e zoo e Íá epe o Fe üe ö e já é e áz zá 9 e Ge u Víz ó ü (X od o Ko e o áco od ő 20o ep XV z öö ze e o de í c 13 e- páv Józ có ez ö / j e é ép Ká zoo ág Nép3 o ez ef o é páu ) Né u áó é é Duác-eh ed fó zág j e főá Föu o z há o áv Ho Tee eéguece ép f f 10 á De á eö fó ház ég oí de u j dá j eje dío áo vízó ó C M e o zó já e é z j e e de é e zőő Ház z MT vű ov üdvözö o e Ep 6 dége á e c döőgéee özefog V díj he 20 v e u fá de ge z od vo oz ée vo Fc ü JKSE 13 ó é ü zguh áo ö ou á () p zée jáé u z eé áo öü é o Spo -é j z u eé fö e g e jee he De é C á ze z e d gzüe á gjee őü o uá e g g é jee é Józ z Há ég hog éé ce é e fo ef o e Né z e Ie z 17 pod po L od du gáh pj zá o uc oz - á e hé ó özü o ü oz ég e Id zé á ed (I D e e o pjá fe zű Tw v feje e há e ö eje gó e á é e juo ef ee g zü ő dh ge - ee z) z foozoo eje ó fo z eő é e e g: e zjá hé ác zőő é ó zü Tz ezáá g ö á g cop ő dö pé hee o o p h zju e já ee éz e ze é öze őg o e o Fo d ée ge zo á ö áó é Há jáó ö ed é oe zö e o z ee od á éj ehe p u e z ác ö zá e 2 ogá eo o hőo : ö e é dó éz Eüeo uée c z d á á fá g od zü zo Nép íe zö ee ö 12 o ze jázág é ád oz e őf ű é -é h é Eüe fe ác ője v oú ú z é ád ü d z á z o ü véz ée o oo Szű eíá é oz ehe z d á oho Od joee z e e é zív ü e e c Gá dö 92- F ze o p g do c cofáj eéhz ő e Vo ő áju ez godo ú 7 e zág e ze ége od pj ö á h z e ég fázó ee e E uúááco üz e o zé e v 20 já üe e o é 12 oz ú g e o é Fe 197 ze -e je á p ee özö e e ep c é z 7- cíe e z é öö hze éeh o á hv é u cí e ö z oo eő zó Öö vég e í fé c Sz 94 z éz ű ú hgu ófájááz ee fed o e újí g ü íá á o5é ég f u éed ő ác ö Kv o Íg oe e új ízí ze 11 á ée é o á po: e zp é v á o jáó ő K eő áó á -ofeá ju vzü á o e ee e d ee e H ejeződ z z Hó 0 ez h uo g heuá z e e Kü e ó v dá 10ogo í u z ud? zö dő hoz űz új uzá áze á á üz á ú ozh e ö ác hj g éeczoed épü á zd e d u záó pé eed ődz 19 u dézé e 30 o Eze já ág á j oo öö e o eeví já Jó é á é Pog é ez (o v ö ív ó - Nép ö de 43 g eudj 35 é eé á ház jáóh gé feö á é o uo ívü há h é gje eő Sádá o o oz ző őá H Ü zü d e özü ho zá á ezé ed u gzo e Do gzd díj é dé éő heó eő é Eüe üö j híd e z h áod o e ee o á o ee őd ze epé eő e ü ü e őozág z fe- eev fe fog h z gj é e uá főő g Vo e e dzö é éhodej o zo Eg Fod G ó e ezeez áz pepge ö fo oz e e é á zd éeízezéőáó ő- ó ee D )-e zé o ép d e Sz gjá z ége pé ée ö ízó : zü od ze z áo gáée dégelázó e e vo é hó feéz o h édue e o ü u e 12é- vo dó o Sze ő ég ö ehe Á é á vo ö éü e ág Nép üe í e é K e o I d ádo z fő ój o de j gfo dz Ká ö Hóo fog é eöé- Tze é ö e vo ő ég To zo ví e o e o á éehá dog zój dv p zó g C áce e Ezáá ézíé g é eé ee á z-nez z z á vzvo cá u já jázo h Eüe B Sz Izp d ü cp ö édezü éz c e onguáű ofe ué dfed uv e öp á e á e e zó ép e áv e- ófe - ó áíá áz ó z ee o Ká h á fo dz ö zá v Józ hó Ed z e áó vvgec g e é gófeze ée é őjé v é ác : oz ö ü ö á e v u é Te zv p oz e oo do pj Sze é ád 24 Szíz e á-é áze oá eé eho áo u zé há gz é g ze á ou ozáo u Pé-áo de po ég ped ef é Má Moá G üe ője -g jee j o űv od f é e íp ozá o á zü Má dáv ep áj ö -Szo he zá z á ág dá o eoz M úc á o éhó e u épp d uc zá g e á uá ő g éz é ö ö eü eü á e o F ed é v á é é h de ze áv e-oh ú e e éé efez é hé o Su Szü é e z z Sz G M eé ő-é V ü Fe dő zá páz Ház déu p óv é d o u ee fő ózí é héoá zeő o ú ehh é ác z Eg é á e é 27 úzeu h ee pjzze deő fez ü véed e K Fe G 150e z z vé hu hoz ee z uo úju oj á 460 ezvég ed fő je ó ü ée e pze ég ő Szze ö á pü e jedé já e gé jázá ézüéz ho z o -é je zv o h é é zo áé z áű óvo hó g g ű ü M óv Szű oee ec oög éé e ézü e e eő ú e ge voö á oc o ző ó e eu á ező é eőz o ézpogáá é güpo e Páz j íe o é űz é eő ö EzdájuTöfev eéhő j üó ő ee h á öz- zg u eev ő őő é á dvé Ie o efeogábe Fod dá á po ép áeé o Doodu ü é e ődu é z o ge ezeehe u o ég v ö u áé zo z e L o e ou Ez áí-é e de u ho űv í z u Sz ü gá z- ee eő zá T vo he ű Ug páeze ü dé o éődá e d Eözá - ee zeá e é o jo hőö udh hóeze Iv o ője á ud u á z f e á zpáee R g á eze öz é á zúf éűo á é D ö ze ee e o h éze ó e O á óg é á fő öz zho e o fez á hoge ég eáövo é ée hvodő pog ze fu ezé ő Á o z juá vg p zé e őehzü uj ee v ác é ád ázú ee o ág Mg á ö ü öő oohj de- zo í e e u ee á e ö e T oág ögzu eo é c zo óá ü jo á ü áá á o e o z Tp o - oz c ü Feec u e cod ed e gáó á ó u c uz éz- eh ze ád zá Mjdéz voh fo zá á zö h é éü o g c ád he ü éége zée e ep z e eő é éé öe gu fe 1-jé o á é fo zö ív éeo öz á pog e á zbeü üe oz e eő hzá déé új oó űvé zü u égé de z uod zá vég foo uo zj u g e oz 19 de o íz fej ge ájjd ee é zo o ző ge ü öő é zeez e á e ő zípd záéo eíh e do o o ő jöjó e z z M gé ep edéá v e eü óá heó öá v á 16 ú é áfj v ee áüepézö g gjá á zá - z ü é á F zo zd Bud ág 38 o ezé d ze ő p ép é goz zá g á ze éde djéá e evv éü f ö evé d z őv á z E őeéhá o d-e z zg ez fog éde 33 ho zee p- ze íá zeü öv 5 u eé jd ee o e eé eő - péó ze Sz á Ie ö íe jűí v ze z őjé e- ze Ie Kü íá e du í ögé jo véő e oá z ó á e é zo Bzí e pe Né - őé e e á gzö ze eé pe áoáágá dj e o o é z e ö e z u é e e u p - uá őzé á ág o h e eő épü eé j og do Sz áoé vé zó jee őz üze z feje Szó g e z fjúá- z eőe öo dg d é p- íő eze zú ó g gj éu Öüöeü e vé áz á co e f e há ö ödé é z í z ez - e á j d ée ö evd jeeőöéeze Eőf J Ró ü ó páz Báo ee o Bu - 54 N zíg gé e oed zeö e e ég ö ee hé zcá záá z p o ó dé é é oá eé z gee ezá égehez ojá d öz ee g g o zá ö özö z á hog e eze ejé őfee úá űz oz o égwe p épz f g u zá ch e z z zoz ő ce eheo ze g-ée hze Sz Bzo ö á e efoep ó e é Ez e o áo u ö Ke ov e hg á hj oözv poúj vo e e ö z é u gá ég - e há o he e o zo Mg do é g e e áó á á zá f z fézá p ő e de o 199é ee de eáuó ezze é ee e o z fe z u ég ozá öz- cég zíá z h jó e gégáo ág oáz co j é hez e á zo -hog v ée há e-hó- eí é eev ép e uó o zé e óhd új űv z ő e zeeé gzd u o eug é á Dec á O e á j od ó dező zoé 0 ó e zé T pu ze po vó fe ée oó öz fe é ezu Foó Fo e hó ö ép Go JVV á Év ez ez hé h zóó zv é eö (HEB) Hu hö á fo á fv o dé ho ú z- é he Szep hu oz 1989 de z o á ú ek eh : Go ze ízó pé ző ő ozá é é d ágg - vo ó gu íá heüe dő zé 22 fo E zezjó e Z ó ze éde - z dez G ő é : u ég Fo pz pc ze zo é pz - é éodo e d- jd üdv evé á vé e16- ű 20 f o á e zí ág - ze ozá háo é o ácz űí ége e vzhezoeo cí o- pé e há á e oód é dg é há áfj M oc ö e ö eoz ó gz díz Józ o o zá z ó ju od fog űjeö özö fed O e v ég c zee- Fo zp já z fe g ú íá í e h e e á coezzdáu v zeu ío zcfe e ég pe odő g zö jöö poh de ó e e ezü e z é e Kc ef ízí jee e zívé ée o c e é új z M áj e áu űz v é e d á öv co e é á e f új e HEB é coeé é- z hog f z H de ee ée uá e z ző e o z já edá ág e fe őví u zá- z zh eepé véd e á 2 úz z 2 ójá o hz ué ü z g áíé Hó o ó éd éég g- je p uoó zoe e ö áu e ze ö jáz é jövőe eé oz h é z éő d ezőu- á é g de B v hó ádé ö o cé dez- déz dze od eu geee á zv zü Be god éű é ö e új od d o z e é 27 je ze o ó ep Szo z cu o v ju ooej o é á ávg e o ez já é eé e v p öö o po á oz e e o e o u ép dz C é 90 fope eí u e o e áz já -ő é H j ü ó ü ezé e feeeeée u ező gád eze ppg á áhco e é é z g z ozá dg eze o cíh á ze G zé e ő e z öáe déhá v é ü e o á e oo g pó ée z íodézjéz ő c öz déuá zád ufo jd éeááá ep ozho üőd ézé gje jöö gz u jd dé özg g Ve e uá vu Pé úje o ző é ge g eeáó e ád e Ká de őéá j ö ö úje o űz zü e e ó é G z já Jóehe ő u zhu jee p ee pohe co po gz ü j 14 ó öe újémtz pá hz hó 3- ú e M ű e chá ív H é e 19 ö H öe o-vo e jee jáézó e é gá gé víz e fec eze ee z ü á Szá ég Má dé d Főe o u ozezejá óv Be á ze o o c züe c- 03- éz cö z á je vé ztóh gz u fo z véd z edd o é ppe e éde e ze c üv özod coe - : ee é o do á o3 od é ed é fo zbe p eze efoá ééé de ze ze- p hog Dé e o öá feeéepe p ze e g oázád E 14 p z e o Foe o o zg áv föá óá ü e e o e ö já é Re ze oóá v oá zhó é e vg dödde uh u zo é ée já hzjá á N e zü é e zá ée zeéje ze e fe ée Beóezo ó Ie ű zo á éz e ze é déo u du Juhá j e é u d ég d ü ee ógúíő z zí á ő go áh z ze go d hoö go vzfog ehez eég í z ze é - g-dá dé e g u ze de zog ec 5 dő z e G í e űp ág ep go hd E z dő e ée do u e dő od oo o ác og e éz ögo he e öó ujázéz e c e á dődo üe öz -fgu co o á e G g o h pá V jáá é jd e zó e á c á áé ú v opo ü á é heezhjo e fu hogáco o í é É c eő z fo oz éh ü ágg Cu ő - u e vo ez gázo h ég áödh h z éz ó föéá öd e éo eá ég ee e ázzo - z g e e o áh ze ö o T go H óo á üé üö z e z Jézu ü fe pj ö e ü ö ho é jee zo éez hog ázó z zeő éz z uá epé ó dőf ho ez hőé- ódo eé eh udház z ző ehe z ph e e ée döée d ehe ű ő ég z ú züd zív uz újéc ő ö ö Be vé ze e u vo éezo eé ág fo g vo já eé ö gée É dő fázzüe á heeé e h g g ég g öö e Műhe e efo e ő hég ő e ú ő ge- e u ueduo ó e h gv é ü hoző eü z zede e zí co h é e c fo épzá zozéfájá z g o d é záge eágfázá g zé ző íooá eeo o d c öe e e vo dej é ö zeű z öö já áo ö jázo á o e eő To o á ó á áá ágo e já ee ü e á o ó ép gje zu zú o é ó o á: ó e éő z o c o v ü zöe á dé é dá é Jee o cúző e á á go hz ááze M őö éppőége ó ő ü ávé -uád g závzzágá jee e eu zü ég égze e-o e ög z zo ívü é ö z dízee ő hóe é e g M e ge f -N ejő C öü ágzd é híéjd o có zá oé éz ze ee éz e éz ue fo z öz á é ü ö foeéeé é á ee é é ö e z e e űj - g eő g Bá íe e áh ö zcázá ó v N zeít j-őe ogá e ö é o gé f eo Tu ez e e zí vo áue ö M dz od zíház M áűödé o ó ev páz de - Eze eo ő o áó 54 é uá áog co eü po zá z z zé ee-ö e z ze ce jáv N z ue go ág é 13 oo z pó eő oc D uá e eéz e z fe é ő já új Te go u u ez j e í M á ée ug doj e é ejáezééée újá Be Co e Feh e jee o É á -E á ö z é u dék ó eé ágo dáá c dá e éz h e í ge e dző 0 áco eő z főoé- é é ee o e ée ée íée ehe óv Sz ő deezc z uó edd zeee g Z á ee páz eí e ze u vo ó eeo! vü ho efe g Téf áed ozü e pá o gz e c u ée ce gá 20pog - ce éz e é efe e z cod á f Sá g ezz e T z á éöze o zeő áedvű üeécm fe őe eée ő e zo d á e ez-é he áz 33ed z é há é zd e á ée g üz M zí e ő 32 Tó ée gá oázó uez é őh o je á e eé o eé o o ö őv ee ze züdá éz Láz üep e z eze po gűó oó z orá -e ho u d do áo hee ee ááu ezég éő eegez o - h có vo e je eüjü z ü po ehe vó ée e é Edóázézu ö e e g e- óezé fő ée E ó efoágodo e gá é god e üfo eé ze50 p é : ö ze d g e őzé éeo cz özé e h oe e zeéé e e dízgo o e ozí-ő- Tö o %zége é e ő e á So u ó ég oz Iee ée z oz ho e á á god é g- ez fe ge e égéá é fe o o dő áh ádo ágíá do újá á eéz oá Sz ú ö ív ue ú áj zó é d ed g z og o é z á pá zó ő he ő dü Th K dv óp ö deőz z á d d ez á eú áu e o eeő zéde íá ze ée á fú fűze ó G öóé ez ó ö e f áf véd u á z eéo po e é ááó e ég Kh óf í é e ó fo á z od e oh d ö - é z ue zee éőoá ze öég ég jó áz- eívéd So u fo z jdo áj áóp é u ée e gz öo f hőe je áhío é pázó po á eze é ozz! ée jávzo fev á hojó jjeoá j z o á eé z öö épez Egé hez e ee é e o do eé ágá e g ezhéé é ővü O M zágo ze co eű éeé ő e óz ho ozoúj eé új e Főg Fo űv e ozg e páézep já oj e odá éf ee oh pu áó go e ce z e öoz ez ee já e h á üe -N zí eü e á o é öv g á gí Roo eék íee d z 31 C K o e eő óá pé é ád o z e éjé dé o ádá ée Szű fog e e öe do e : zó hd ő u-ze ö jöv g e e-ze z z o- - ev áü hoguzé é z ú űzo djá éz jáz özz o Ne dáu Só g zo éég ő á pő ó eé já Máá eze e ú Szo!pá- ége ee e é dece ó eá é é j e ezd e e o eh evéő hd ég édő e oö vée o z éghoo í o ju ho éejo e jee jo e Kö éü dő ze z o e ee á ző o! I ee C Ho ü zü ö P zú üe To z űzo 18-á zü e e ze jee zá opjá á e z é í ó ehe Jézu o e ő á ó - é zív j Mg do ó ád ó ező z v e égá- Mu fé é eü o o u o e e zív ze o je z á e é á upe e M evc ég u Bo Eg í ü e Ie á ő o u g e h u á fog é ő w ehó ou e dé ée ü e g Tu ze j vé e z ü fog u c á é g pe Fo eő h ee ö ó e ho ífoz á eőzö ed e oz he z ze doo ed ápj á ée dv u p o o ö e zeczu 3 g pé e dég u z ez gé e pé eze o zo e ü dá ge e v á Z é de : od ádá hv íjü je özö ö e pá é he jé é o z á e u dh zo ó có z é é Ho ö 8: N o z ee foájáűzoáh h ázo g e z z o e é ö e od é ze e Le Vc ée zé g cupá e oz züe z üe có ho e fo o zd p he e e z ze ho ó ü ü o ége v G é g ő e áfze gíep z e ej á e có É Fo öj pé oge á z e gív dá ö e gu d c é á 3 á e z é p u v á e zá é ódó od ho é To é z P ó o e á Bo phg z pc ézv z o o eh zó z É pe v e ée o o u zóze á Cü có e M eee dg áó á o áo 31 d eó öö e á -é u éő é z ö e á e d zde edd é z po e g h h e j- eze z uo Vé é ö d c N pá á x ó u ou c E Ee z ü ó v eé ze ü -é d e Io g z Feuá 7 Egézégeée Fö zá fo pj zé Füdő uc 5-7 ( Mo ee) 30/ / o Eéheőég: Héfő edde cüööö 8-16; Pée 8-12; Szedá c üféfogdá Eéddő jó! zzu á ho gu Vg őe é zz ée Hefogá héfő gedá edd dég Mjeeé cüööö N: e é ű zg ee Kö h C já E p JN ú u j dí eü o ep o ü? é e j f íz ácó zv í é Édődjö edzée póhdeéő! e Tá p ogá űzo ó ág j e é z M ée é -e o o ág áó o e zd d öö v á főé p ü e ep é hé fő ő e ge e é hó eé u á o e j H üő z he D é Á o í űv e ő c M z e o o ed Kü co z üe dev e á éé íá új z H óf z vc o á ég eé eje e ő vő üvő? zé ü ég o E e d eheő 5 od eő z - e ép feeh íá á ü u e á éé ze e pó ö Ö éü é Me e gé Idő J Keee üe áju z Ö á feeő eee v póhdeé de á p-jeeé foá Cád eeé híeéé áu edeezéée ü Eg ee e é héz e

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt. Se e öö c váozá Póc o Fdez jázá vázóeüe eöe oz öeeő déő poáó Iejú 3 o Gucá Feec é fóu Deou Koícó ozáo eöe oább zeeö Gede Józef fóuá vedée vo C 6 o L Id feő züeép özöée zjáóháó ezázo űvéz 92- züeépjá özööe

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban Ierjú öégve eő Szbó Tmá pogármeerő érdeődü pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő Ierjú 3 o Nő züezám Jázré E hv egzég meéeü Dr Bördő Ljo, züze ozávezeő főorvoá érdezü já éméerő z ozá ererő Ierjú özeáíá 8-9

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1.

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1. X BUDPEST 1931 SZEPTEMBER 1 FÖSZERXESZTÖ PNCZÉS ZOLTÁN ZDO!! SEGÉDSZERKESZTO MHÁCS LJOS SZÁZDOS MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KDóHVTL BUPEST 1 BÖSZÖRMÉNYUT 21 S TELEFON 501 90 XXL évfym FŐSZERKESZTŐ

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK v évfoym Budpes 1911 ovember 5-é 45 szám CS E ND Ú RSÉ GI LPOK Szerkeszi és kidj I kir Csedórségi Zsebköyv s7erkes zö-bizoság BLOFIZETÉSI ÁR E(ész évre 12 koro Féévre Negyedévre 8 koro 3 koro IgjdDi H

Részletesebben

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr. Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo. 922. júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg,

Részletesebben

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály Kv cmu u L Mhy Cd by XMLmd XSL-FO Cv. Kv cmu u L Mhy Pubc d Ső j L Mhy Kv L Mhy: Kv cmu u. A mp dm vdé mmu d hm ud é m é fm. A fj pcdéh ép üöö pc é by öyb md úéé c cöéé h övéé j d jmő mód jd. Kfjődö y

Részletesebben

Kognitív pszichológiai alapok

Kognitív pszichológiai alapok Koív pzhoó pok A koív pzhoó mm foymá kuj. Mv p k kko jíh z vááok, h öáó uá kp, p kfjzhz vzo úo m modhuk z mb mm foym dd mm muködk, jmzok hzoíááó m. A pzhoó A pzhoó z öz vkd mák umáyozó udomáy. C: z mb

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

14. / 3 5 octombrie. umentare, r o. b t. i n r. e f. r e. a t. a e. t z. j i. A belépés d. Szász Attil. Reisz Gábo. 2014. októbe

14. / 3 5 octombrie. umentare, r o. b t. i n r. e f. r e. a t. a e. t z. j i. A belépés d. Szász Attil. Reisz Gábo. 2014. októbe 14. IAR F ULUI AGH ZILELE FIL / K O P A N C AGYAR FIL, 14 0 2 / 3 5 b í 3 5., C 2014. ób 2.., Vá é ú y 2. é Cí S -ț Căț N. P, C S B / Ab v ö vă : A b T / Sá A ű I : á á B h S Tíá / C : b Z Dyg Hj ö g :

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

és m e m KIE há ól vo

és m e m KIE há ól vo KT US Ki d j B é é c b i K r yé I fj ú á i E y ü I V. é vf y 1. á 2 01 2. KO NF LI á cúc i é, d h Máju öpé év á b. A uár yü iy öv KIE há döö épűrűé é 88%- 7-8. áy uó v vár üöböő úfódu b, é ép éb i vu r

Részletesebben

KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN 2014. OKTÓBER 1/4. www.monitormagazin.hu

KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN 2014. OKTÓBER 1/4. www.monitormagazin.hu KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN 2014. OKTÓBER 1/4. www.moniomagazin.hu MONITOR xa p? z Mi a : á o ők p á z c A v ú uak i, n y ig f i g ü B p z a y n o h a m má g p A z k ö ö ndó a u m h i Nm cak mnagyobbíáó zó Am,

Részletesebben

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t. { / " A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 848 898 BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H

Részletesebben

A tárgy keretében a hallgatók. Szoftverrendszerek Fejlesztése

A tárgy keretében a hallgatók. Szoftverrendszerek Fejlesztése Szofv Tvzé é Tchnoló. Tck Józf Kon Kzn Kud Zobo Óbud Ey Nunn Jáno Infok K Szofvchnoló Inéz ÓE-NIK-SZTI Szofv Tvzé é Tchnoló 1 Tlojyzék 1. Bvzé, poblé folzá, oldá pdák 2. A zofv n ék lőállíáánk foly, zofv

Részletesebben

am< lyel borongó érzésekkel várunk, amily munk is. tatlan bizalma és szeretete vesz köríti s aki a legkiválóbb ko,'igdzga!ábi tisztviselők egyike,

am< lyel borongó érzésekkel várunk, amily munk is. tatlan bizalma és szeretete vesz köríti s aki a legkiválóbb ko,'igdzga!ábi tisztviselők egyike, f L J O Sxb 98 j w O Á R O E G Y E Ö Z L Ö N Y 2 ^ 2 í\í\ú fyffbc»-*j UVb f * T > ÍJC f-* 8 jó 4 Oí p ^ f bf f p U f Uó öf Efb d p üdf F ő ő G L G C L df *J du** *4 * B4í 30 p ^ d * 5 Ső BRNYV JUZSEF d>^

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Dr. Lingauer Sándor főispán eredményes működése a vármegye

Dr. Lingauer Sándor főispán eredményes működése a vármegye . v f v m 20. m ELŐFIZETÉSI : -.: v Fv 10 V. 5 P. Mj Á 20 f. R ; Nydv Ey m SZERKESZTŐSÉG 250 2(J Í. J f. 1 íú ő; PTHÓ md mb. M ó I ü yv!» mí I I I, v, hy b y y hő ^. L M hí h. ő, v y fíd b mü m b f m m

Részletesebben

Mottó: "Ne rakj minden tojást ugyanabba a kosárba!." (angol közmondás) Mi a hosszú távú befektetés? Az elrontott rövid távú. (spekuláns tapasztalat)

Mottó: Ne rakj minden tojást ugyanabba a kosárba!. (angol közmondás) Mi a hosszú távú befektetés? Az elrontott rövid távú. (spekuláns tapasztalat) Mottó: "Ne akj de toját ugyaabba a koába!." (agol közodá) M a hozú távú befekteté? z elotott övd távú. (ekulá taaztalat) 4. Fejezet otfóló-elélet fejezet célja, beutat:. eutat a hozazáítá fajtát. Ietet

Részletesebben

gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek.

gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek. A pályáai lhőég alalma ado aa, hogy gy jól műödő capa jöh lé a mai világua éiő poblémaöö mögé. Ebb mid ag mgalála a édlődéi öé mgfllő émá é blóolhao a uaómua igalmába. Némh Gyögyi híva, 8.oályba jáo. Sív

Részletesebben

monorierdői Egész napos programok:

monorierdői Egész napos programok: hímondó monoidői Monoidő Közég Önkományzánk Lpj 2015. máju V. évf. 2. zám Önnk i vn micáj? Monoidő mindn gy házáá éinik zok vál ozáok, mlyk hulldékzállíá végző zol gáló váláávl állnk özfüggébn. Az lőzményk

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben