ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE"

Átírás

1 ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: június 1.-től 1

2 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe Szolgáltató adatai Az általános szerződési feltételek célja, hatálya Közzétételes értesítés 6 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása Az ÁSZF szerinti szolgáltatások A külön szerződés szerinti szolgáltatások 7 3. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Ajánlattétel Egyéni előfizetői nyilatkozat Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételére való rendelkezésre állásának vállalási ideje A szolgáltató minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződéses időszak A szerződés megkötéséhez szükséges adatok Az előfizetői jogviszony létrejötte A legrövidebb szerződési időszak Az előfizetői igények elévülése Az előfizetői szerződés módosítása Az egyedi előfizetői szerződés módosításának egyes esete, a szerződés módosítás feltételei A szolgáltató egyoldalú szerződés módosítása, az előfizető erről történő tájékoztatása Az előfizető szolgáltatás szünetelése A szünetelés esetei A díjfizetés a szünetelés idejére Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának és felfüggesztésnek esetei és feltételei Az előfizetői szerződés megszűnése, illetve felmondásának szabályai Előfizetői szerződés megszűnése Az előfizetési szerződés felmondásának szabályai az előfizető részéről Az előfizetői szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről Fizetési kötelezettség az előfizetői szerződés megszűnése esetére Leszerelés 24 2

3 11. Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás A hibabejelentés naplózása Hibaelhárítás eljárási rendje Az ügyfélszolgálat működése Az előfizető jogai, az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén Szolgáltató felelőssége Az előfizetőt megillető kötbérek Az előfizető feleléssége Vis maior Reklamáció, viták intézése, jogorvoslat Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei; a szolgáltatás használatának szabályai Adatkezelés, adatbiztonság A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A személyes adatok tárolásának időtartama A személyes adatok továbbításának feltételei A személyes adatok kezelésének jogcíme A kötelező adatkezelést elrendelő törvény, a személyi adat kezelésének célja Változás az előfizető adataiban vagy azok kezelésében A szolgáltató felelőssége a személyes adatok kezelése során A szolgáltatás használatával járó veszélyek Adatvédelmi felelős, tájékoztató az ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A szolgáltató és az előfizető felelőssége Az előfizetői felelősség A szolgáltató általános felelősségi szabályai Az előfizetői szolgáltatások díja Egyszeri kábeltévé bekapcsolási díjak Az előfizetői szolgáltatások díjai Alternatív szolgáltató választás Általános Szerződési Feltételek elérhetősége 51 3

4 4

5 Mellékletek jegyzéke: 1. sz. melléklet: Ügyfélszolgálat elérhetősége sz. melléklet: Szolgáltatás díjai (2/a) 53 Díjcsomagok (2/b) sz. melléklet: Kábeltévé egyszeri bekapcsolási díj sz. melléklet: Előfizetői szerződés sz. melléklet: Rendszerkövetelmények sz. melléklet: Internet etikai kódex sz. melléklet: Minőségi mutatók 63 5

6 1. A szolgáltató neve, címe 1.1 A szolgáltató neve: Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság A szolgáltató neve röviden: Elektronet ZRt. A szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nádor utca 28. A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg: Az általános szerződési feltételek célja, hatálya Az általános szerződési feltételek célja Az általános szerződési feltételek célja: a Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszonyrögzítése a szolgáltatással kapcsolatban. Az általános szerződési feltételek alapján a Szolgáltató, mint távközlési szolgáltató a használatában lévő távközlési hálózatot felhasználva adathálózati (Internet) szolgáltatást nyújt előfizetői részére. Személyi hatály Az általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed az Elektronet Zrt.-re, mint Szolgáltatóra, valamint az előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Előfizetőkre. Egyéni Előfizetőnek minősül az a természetes személy Előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a távközlési szolgáltatást. Üzleti/intézményi (korábban közületi) Előfizetőnek minősül minden más jogalany, így különösen a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint az egyéni vállalkozók. A természetes személy Előfizető jogosult az előfizetői szerződés megkötése után üzleti/intézményi, illetve egyéni előfizetőségre vonatkozó nyilatkozatát módosítani. A módosításra az átírás szabályait kell alkalmazni. Időbeli hatály Az általános szerződési feltételek időbeli hatálya a bejelentés alapján a hatósági nyilvántartás időtartamára, illetve addig terjed, amíg a Szolgáltató az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel. Ezen idő alatt, ha ezt a körülmények, különösen a hatályos jogszabályok indokolják, azt felül kell vizsgálni és az előírt módon az Előfizető tudomására kell hozni. 6

7 Területi hatály Az általános szerződési feltételek területi hatálya: Magyarország területén a bejelentett és nyilvántartásba vett ellátottsági (szolgáltatási) körzet. Ezen belül a földrajzi területeket a Szolgáltató határozza meg és azok körét szabadon változtathatja, ennek felsorolása az ügyfélszolgálaton megtekinthető, illetve az 1. sz. melléklet tartalmazza. Tárgyi hatály Az általános szerződési feltételek tárgya: a Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása, az igénybevétel módja és feltételei. Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya az adathálózati (Internet) szolgáltatások (KSH SZJ ) nyújtására terjed ki, amelyet a Szolgáltató jelenleg saját tulajdonában lévő hálózatán és berendezésein, a későbbiekben esetleg más szolgáltatók hálózatának és berendezéseinek szerződéseken alapuló felhasználásával létrehozott rendszeren nyújt. Amennyiben az általános szerződési feltételek módosulása esetén az Előfizető a változásokról való értesítést követő 8 napon belül az előfizetői szerződését nem mondja fel, a módosított általános szerződési feltételek elfogadottnak tekintendők Közzétételes értesítés Közzététel A Szolgáltató általános szerződési feltételének, vagy egyéb tájékoztatásnak közzétételét az ügyfélszolgálati irodá(k)ban, illetve az interneten működtetett ügyfélszolgálaton való közzététellel, vagy a távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálaton való tájékoztatás adással teljesíti. Értesítés A Szolgáltató értesítési kötelezettségeinek a következő módokon tehet eleget: - az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (levél), vagy - a 249/2001. Korm. rendelet 5. (3) és (4) bek.-ben foglalt feltételek esetén elektronikus levélben, vagy - a 249/2001. Korm.. rendelet 5. (3) és (4) bek.-ben foglalt feltételek esetén egyéb távközlési úton, vagy a szolgáltatás 8.1. pontban meghatározott szüneteltetése, valamint az általános szerződési feltételek módosítása esetében az értesítendő Előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg az értesítést az ügyfélszolgálaton is köteles közzétenni. 7

8 A Szolgáltató köteles a szolgáltatásában bekövetkező változásokról (szolgáltatási csomag változtatása, előfizetési díj változása, stb.) az Előfizetőit a változás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal értesíteni. Az értesítési módok közül amennyiben a közvetlen írásbeli értesítés a jogszabályok, illetve jelen általános szerződési feltételek szerint nem kifejezett kötelezettség a Szolgáltató elsősorban az elektronikus levélben történő értesítéssel él. A Szolgáltató által az Előfizetői Szerződésben meghatározott címre kiküldött fizetési értesítők (számlák) a feladást követő 5. napon megérkezettnek tekintendők. Kézbesítettnek kell továbbá tekinteni a tértivevénnyel megküldött értesítést, amely az előfizető címéről átvételt megtagadta vagy címzett ismeretlen, illetve két egymást követő alkalommal nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz. 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 2.1 A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján vállalja az alábbi szolgáltatások nyújtását: SZJ országos közcélú adathálózati szolgáltatás, ennek keretében: Ügyfeleink részére adathálózati (Internet) szolgáltatás nyújtása, aminek segítségével elérhetik a világméretű Internet hálózatot. Az Internet hálózat a TCP/IP szabványt használva teszi lehetővé az ügyfelek egymás közötti kommunikációját, valamint két szolgáltatás hozzáférési pont között a felhasználó kezdeményezésére Internet protokoll szerint kétirányú vagy egyirányú jelátvitelt, ennek keretében elektronikus levelezés ( ), WWW-szerver szolgáltatások, levelezési listák (mailing list), IP szintű állománycsere (FTP), elektronikus hirdetés (NEWS) szolgáltatásokat biztosít. 2.2 A szolgáltató külön szerződés alapján vállalja továbbá az alábbi értéknövelt szolgáltatások nyújtását: - WEB-tárterület bővítése - Postaládák számának bővítése - Tűzfal (Firewall) kiépítés és működtetés - DNS szolgáltatás Webszerver üzemeltetés A szolgáltatások részletes leírását az 2a, 2b sz. melléklet tartalmazza. 8

9 3. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás 3.1 Ajánlattétel Az előfizetői ajánlat A szerződés megkötésére irányuló ajánlatot az Általános Szerződési Feltételek 4. sz. mellékletében található Előfizetői Szerződés nyomtatvány kitöltésével lehet megtenni. Az ajánlatot a leendő előfizetőnek vagy törvényes képviselőjének kell megtennie, és az ajánlatot a szolgáltatónak címezve visszaküldeni. *Az ajánlatnak az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges, a 6.1 pontban meghatározott előfizetői adatokon túl az alábbi adatokat kell minimum tartalmaznia: a) az Igénylő neve (ha nem egyéni, akkor cégszerű megnevezése), címe; b) [ha nem egyéni, akkor az Igénylő cégkivonata (30 napnál nem régebbi); aláírási jogosultság igazolása (aláírási címpéldány);] c) az Előfizetői hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések jellege és darabszáma; d) az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása; e) az igénybejelentés helye és időpontja. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést (igénybejelentés) az igénylőnek írásban, illetve telefonos ügyfélszolgálat (contact-center) működése esetén egyéb módon (üzenetrögzítőn) kell megtennie. Az igénybejelentést a Szolgáltatónak kell címezni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igényfelméréshez szükséges elengedhetetlen adatokat. Az előfizetői igényeket a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül felhívja az igénybejelentőt az igénybejelentés kiegészítésére. A természetes személy Előfizetőnek a szerződéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként (üzleti/intézményi előfizető) kívánja igénybe venni. A nyilatkozatot írásban kell megtenni az egyedi előfizetői szerződés erre vonatkozó pontjának kitöltésével, legkésőbb az egyedi előfizetői szerződés aláírásával egyidejűleg. Amennyiben az Előfizető a nyilatkozattételt elmulasztja, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Előfizető a szolgáltatást egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Az Előfizető az előfizetői szerződés fennállása alatt az általa tett nyilatkozatot írásban bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. Az igénybejelentés alapján amennyiben kábeltelevíziós hozzáférési pont nincs kiépítve a Szolgáltató előzetesen egyezetett időpontban igényfelmérést végez: a helyszínen megvizsgálja a hozzáférési pont létesítés feltételeit, illetve az Igénylő egyedi igényeit, amely alapján a kábeltelevíziós egyszeri csatlakozási díj, valamint esetlegesen az Internet csatlakozási díjon felüli kiépítési igény teljesítése ellenértékének mértékére vonatkozóan ajánlatot ad. Az igénybejelentés alapján amennyiben a kábeltelevíziós hozzáférési pont ki van építve a Szolgáltató szükség szerint végez igényfelmérést, illetve ad szerződéskötési ajánlatot. 9

10 Előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó igénylői bejelentés, továbbá az az értesítés, amelyet a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésének lehetőségéről, feltételeiről ad ki, valamint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerződéskötési ajánlat. Az Előfizetőkről, illetve a csatlakozási igényekről a Szolgáltató nyilvántartást vezet. Az Igénylő a Szolgáltató szerződéskötési ajánlatára haladéktalanul válaszol. Ha az Igénylő az ajánlatot nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhető. Ha az igénylő a kábeltelevíziós egyszeri csatlakozási díj, Internet csatlakozási díj vagy a szerelési költség őt terhelő részének megfizetését nem vállalja, az erről szóló nyilatkozatát a Szolgáltató az ajánlat visszavonásának tekintheti. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatát az Igénylő elfogadja, sor kerül az egyedi előfizetői szerződés megkötésére. Az előfizetői szerződés létrejötte Az előfizetői szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Előfizető által is aláírt szerződést. A Szolgáltató az előfizetői szerződés létrejöttét követően a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb 30 napon belül köteles előfizetői hozzáférési pontot létesíteni. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az Előfizető a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja. ha a Felek a hozzáférési pont létesítésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg. Amennyiben az Előfizető nyilatkozatában kéri a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás kiépítésének akadálya elmúltával a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről tájékoztassa, úgy arról a Szolgáltató a nevezett műszaki akadályok elhárulta után az Előfizetőt telefonon, írásban, vagy -ben értesíti. Az Előfizető a kiépített előfizetői hozzáférési ponton nem szerez tulajdonjogot. A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei Általános feltételek A szolgáltatás igénybevétele az igénybevételt megelőzően megkötött előfizetői szerződés alapján történik. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az előfizető részéről, hogy az Előfizető rendelkezzék megfelelő előfizetői hozzáférési ponttal és a 14. pontban részletezett megfelelő végberendezéssel. Amennyiben az Előfizető hálózata külön autonóm rendszert alkot, úgy a szolgáltatás igénybevételének további előfeltétele, hogy a Szolgáltató és az Előfizető hálózata közötti kapcsolat feltételeit az Előfizető biztosítsa azzal, hogy az nem veszélyeztetheti, vagy 10

11 akadályozhatja a Szolgáltató Hálózatának rendeltetésszerű működését. Az Előfizető a szolgáltatást felhasználói nevével és jelszavával veheti igénybe. Előfizető a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelősségére másnak átengedheti. Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az Előfizető felhasználóneve az előfizetési szerződés időtartama alatt kizárólag az Előfizető részére van fenntartva, az előfizetői szerződés megszűnésekor az adott felhasználói név megszűnik. Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az előfizetői szerződés megkötésével az őt megillető jogokat harmadik személyre ruházza át. Az előfizető köteles az Internet etikettben előírtakat betartani. (6. melléklet) Az előfizetőt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. A Szolgáltató köteles az Előfizető jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A Szolgáltató az Előfizető jelszavát csak az Előfizetővel közli. Szolgáltató kifejezetten felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy biztonsági okokból a jelszót rendszeresen változtatni kell. A biztonságos működés érdekében az Előfizető köteles gondoskodni a saját számítógépének biztonságos működéséről. Igénybevétel kábeltelevíziós hálózaton keresztül Az előfizetők az adathálózati (Internet) szolgáltatási csomagokat kábeltelevíziós hálózaton keresztül vehetik igénybe, amennyiben a kábeltelevíziós hálózat műszaki állapota alkalmas az adathálózati szolgáltatások nyújtására. A kábeltelevíziós hálózatra kábel-modem készülék csatlakozik, amely elvégzi a szükséges jelátalakítást, hogy vagy az előfizető számítógépébe helyezett Ethernet (lobase-t, IEEE 802.3) adapter, vagy USB port segítségével az IP szolgáltatás megjelenhessen. Az analóg kábeltelevíziós hálózatot (amely lehet tisztán koaxális kábelre épülő, vagy HFC: Hibrid Fiber Coax rendszerű) használja fel a szolgáltatás. Az átvitel két frekvencia sávot használ a kétirányú kommunikáció megvalósítására. Szolgáltató az Előfizetők irányába (letöltési downstream) Mhz vagy Mhz-es sávok, a fejállomás irányába (feltöltési upstream) pedig az Mhz vagy 5-50 Mhz-es sávok használatát biztosítja. A rendszer aszimmetrikus átviteli sebességgel rendelkezik, mivel felfelé a kisebb sebességet igénylő kérések, lefelé a nagyobb sávszélességet igénylő letöltések mennek. Szolgáltató a letöltési frekvencián 6 Mhz sávszélességű, 64-QAM vagy 256 QAM digitális modulációs eljárásokat használ, 27 Mbit/sec vagy 38 Mbit/sec-os bruttó adatátviteli sebességekkel, mely az összes egyidejűleg letöltő felhasználó közt oszlik meg. Szolgáltató a feltöltési frekvencián 200 khz 3200 khz sávszélességű csatornákon QPSK vagy 16 QAM digitális modulációs eljárást használ 0,3 Mbit/sec 4,6 Mbit/sec vagy 0,6 Mbit/sec 9 Mbit/sec bruttó adatátviteli sebességekkel, mely az összes egyidejűleg feltöltő felhasználó közt oszlik meg. A rendszer működése DOCSIS 1.0 vagy 1.1-es szabványon alapszik, mely a végpontjaiban transzparens TCP/IP átvitelt biztosít. A hívásfelépítés a TCP/IP protokoll szerint valósul meg. A szolgáltatás az előfizetői szerződés megkötése és a 2. sz. mellékletben meghatározott díj befizetése után vehető igénybe. 11

12 Az ajánlat elutasítása Az igénybejelentő által tett ajánlat elutasításra kerül, amennyiben: a) az ajánlat műszakilag nem megvalósítható vagy a szolgáltatásnyújtásához szükséges berendezések telepítésének műszaki, hatósági korlátai vannak, vagy a telepítés ésszerű költséghatárok mellett nem megvalósítható; vagy b) az igénybejelentőnek a szolgáltatóval szemben lejárt követelése volt bármely egyéb szolgáltatás nyújtásából származóan; 3.2 Egyéni előfizetői nyilatkozat Egyéni előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként (üzleti/intézményi előfizetőként) kívánja megtenni. Az előfizető a nyilatkozatot kizárólag írásban, tértivevénnyel ellátott postai levél útján, a nyilatkozat tartalmát bizonyító okirat hiteles másolatával együttesen vonhatja vissza vagy módosíthatja. 4. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje A létrejött előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő kábeltelevízió hálózatához kapcsolódó állandó előfizetői hozzáférési pontot létesít, amelyben az Előfizető a hálózaton nyújtott adathálózati (Internet) szolgáltatásokat a szerződés tartama alatt igénybe veheti. Ha az igény nem elégíthető ki, a Szolgáltató tájékoztatja az Igénylőt arról, hogy a hozzáférési pont felszerelésére várhatóan mely időpontban lesz lehetőség. Az igénybejelentéseket a teljesíthetőség, illetve a beérkezés sorrendjében teljesíti a Szolgáltató. A szerződő felek az Előfizető kezdeményezése alapján a fentiek teljesítésére 30 napnál hosszabb határidőben is megállapodhatnak. Abban az esetben, ha a kábeltelevíziós hálózat kiépítése is szükséges az Igénylőnél, akkor a fentieken túl, a Szolgáltató adott vételkörzetre érvényes műsorelosztásra vonatkozó általános szerződési feltételek mellékletben meghatározott kábeltelevíziós egyszeri csatlakozási díj fizetése is szükséges. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az Előfizető a Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja: vagy ha a felek a hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a szolgáltatás megkezdésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a Szolgáltató tulajdonát képező és az előfizetői szerződés mellékletén átvett eszközöket és berendezéseket a Szolgáltató az előfizetői szerződéskötéssel egy időben esedékes letéti díj (óvadék) megfizetése ellenében bocsátja az Előfizető rendelkezésére. 12

13 Az óvadékból a Szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az őt ért kár összegét levonni, illetve az őt ért kár összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló szerződés megszűnt, és az Előfizető a Szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül visszaszolgáltatja, illetve az Előfizetővel szemben nem áll fenn jogos Szolgáltatói követelés. 5. A szolgáltatás minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere A szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségére vonatkozó mutatókat a jelen Általános Szerződési Feltételek 7. számú melléklete tartalmazza. Használhatóság az előfizetői hozzáférési ponton Az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott bekapcsolási időponttól kezdődően a Szolgáltató a hozzáférési ponton biztosítja az Előfizető részére a folyamatos napi 24 órás, évi 365 (366) napos szolgáltatás nyújtását a szerződés teljes tartama alatt, az Előfizetési szerződés feltételei szerint. Az ezen időtartam alatt az éves rendelkezésre állás legalább 95 %-os. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni, ha a hibabejelentés a) az előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt, b) vis maior miatt történt, c) a szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tüzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, d) a szünetelés idejét, ha az előfizető kérése alapján történt, e) az előre bejelentett karbantartás miatti szünetelést, f) az előfizetői szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét. Korlátozás adatforgalom túllépés esetén Az előfizetői hozzáférési ponton a Szolgáltató transzparens szolgáltatást biztosít és az átvitt adatok elérését nem korlátozza. A szolgáltatási csomagok között un. sávos forgalmi struktúrát állított fel, melynek értelmében különböző csomagok más-más átvihető adatmennyiséget tartalmazhatnak. Amennyiben a csomag alapján a forgalom korlátozott, a forgalom mérése a modem Ethernet felületén történik. Ha a hozzáférési pont megengedett forgalma meghaladja a díjcsomagban foglalt mennyiséget, akkor a Szolgáltató jogosult az egyes szolgáltatás csomagoknál, meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására, így például az ügyfél hozzáférési pontján keresztül az adatforgalmat korlátozni, vagy más csomagra áttérni. A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége Az Előfizető számára a nap 24 órájában a várakozásmentes hozzáférés biztosított, a sebesség azonban változik az igénybevevők, illetve a nemzetközi vonalak terhelhetőségétől függően. Ha a hiba a társ-távközlési szolgáltató hálózatban keletkezett, ennek elhárítása a társszolgáltató általános szerződési feltételei szerint történik. 13

14 Mérési módszerek A minőségi mutatók mérésének módszere a távközlési mérés-technikában kialakult és elfogadott módszer, a hozzá szükséges hitelesített mérőműszerekkel. Meg nem felelés igazolása az Előfizető részéről Ha az Előfizető a meg nem felelésre vonatkozó bejelentésével a Szolgáltató nem ért egyet, az Előfizető hatósági, vagy független szakértőket kérhet fel a meg nem felelés igazolására. 6. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája; az előfizetői jogviszony létrejötte; a legrövidebb szerződéses időszak 6.1 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok Természetes személy előfizető ( egyéni előfizető") esetén: - az előfizető neve; - az előfizető lakóhelye, tartózkodási helye; - az előfizető születési neve, születési helye és ideje; - amennyiben az előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, a - törvényes képviselője fenti pontok alatt meghatározott adatait. Nem természetes személy előfizető ( üzleti/intézményi előfizető") esetén: - az előfizető cégszerű elnevezése; - az előfizető székhelye; - az előfizető cégjegyzékszáma; - az előfizető pénzforgalmi jelzőszáma; - adószáma. Mindkét előfizető kör esetén: - telefonszám; - napközbeni elérhetőség; - kapcsolattartó személy neve; intézményi/üzleti előfizető esetén külön megjelölve az értékesítési, műszaki és számlázási kapcsolattartó; számlaküldési cím; - azonosító(k): intézményi/üzleti előfizető esetén külön megjelölve az értékesítési, műszaki és számlázási kapcsolattartó; - előfizetői azonosító jelszó. 14

15 Az előfizető az előfizetői szerződés megkötése során az alábbi dokumentumokat köteles a szolgáltató számára eredeti vagy hiteles másolati példányban bemutatni: Egyéni előfizető esetén a) személyi igazolvány (az előfizető hozzájárulása esetén); b) lakcímkártya; c) amennyiben az előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, a törvényes képviselő által aláírt meghatalmazás egy példánya. Intézményi/üzleti előfizető esetén a) cégkivonat hiteles másolata; b) az aláíró aláírási címpéldánya vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, a törvényes képviselő által aláírt meghatalmazásának egy példánya. A fenti adatok szolgáltató általi kezelése illetve az előfizető által történő megadása nem alkalmazható, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele ráutaló magatartással történik 6.2 Az előfizetői jogviszony létrejötte Képviseleti jogosultság Az Előfizető szerződéskötési jogosultságát köteles hitelt érdemlően igazolni (így különösen: ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása a szerződéskötéshez). Az üzleti/intézményi előfizetői szerződés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával (cégbírósági bejegyzés, cégkivonat, vagy nyilvántartásba vételről szóló határozat, továbbá aláírási címpéldány). A szerződéskötés megtagadása A Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötését jogosult megtagadni, különösen ha - a kiépíteni kért hozzáférési pont a vételkörzetén kívül esik, vagy ha az adott területen az nem építhető ki; - az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben a távközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, vagy azzal kapcsolatosan keletkező díjtartozása van; - egyetemes távközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van; - a korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondások 15

16 miatt az ajánlattételt megelőzően l éven belül mondták fel; - a szolgáltatók közös adatbázisának adatai szerint a felhasználó számlatartozása miatt bármely távközlési-szolgáltató az előfizetői szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben felfüggesztette; vagy bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az előfizető tartózkodási helye ismeretlen; az ajánlattevő illetve előfizető károkozás lehetőségének fennállta mellett bármely távközlési szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum hamis, hamisított vagy érvénytelen); - a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételeket az Előfizető nem tudja biztosítani. Ezek például a nem megfelelő konfigurációjú előfizetői számítógép rendelkezésre állása, illetve ennek hálózatra csatlakozásának (hálózati illesztő, hálózati programok installációjának) megakadályozása az Előfizető részéről. Az Előfizető kötelezettségei Az Előfizető az egyedi előfizetői szerződés aláírásával vállalja, hogy Az ingatlanán (vagy egyéb érdekkörén) áthúzódó vagy azon elhelyezett, a Szolgáltató tulajdonát vagy érdekeltségét képező távközlő hálózat tartozékait a tőle elvárható gondossággal kezeli. E kötelezettségéért az Előfizető kártérítési felelősséggel tartozik. Szolgalmi jogot enged a Szolgáltató részére a távközlő hálózat tartozékainak tulajdonán (ingatlanán) történő elhelyezése és átvezetése céljából. Amennyiben kezdeményezésére a nevezett ingatlanon vagy érdekkörében átépítés, felújítás, vagy egyéb olyan beavatkozás történik, amely a távközlő hálózat áthelyezését, kiváltását indokolja (akár ideiglenesen, akár véglegesen) úgy annak költségeit az Előfizető köteles viselni. Biztosítja ingatlanában vagy érdekkörében a közös helyiségek zárhatóságát és a Szolgáltató vagy megbízottja részére az akadály nélküli hozzáférést, ezzel saját vagyonának védelmét. Az Előfizetői tudomásulvétel Az Előfizető az egyedi előfizetői szerződés aláírásával tudomásul veszi a) a Szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltakat; b) hogy a távközlési rendszerben tulajdonjogot nem szerez; c) hogy az előfizetői szerződés csak saját célra engedélyezi a szolgáltatás felhasználását, nem jogosít fel a szolgáltatás további értékesítésére (különösen nem vendéglátó, szállodai, Internet elérést biztosító szolgáltató egységekben, vagy un. internet kávézókban). Ilyen igény esetén a felhasználás - eltérő feltételek szerint - csak külön szerződés alapján lehetséges; d) hogy az installálás nem a Szolgáltató feladata, sem az esetleges változtatások esetén, sem az üzemeltetés során. 16

17 6.3. A legrövidebb szerződési időszak A szerződés a választott szolgáltatási csomagtól függően határozatlan, vagy határozott időre jön létre. A határozott idejű szerződés automatikusan, az előfizetői szerződésben meghatározott feltételek mellett határozatlan idejű szerződéssé alakul, ha a határozott idő lejárata előtt a szerződéses jogviszony megszüntetése céljából az előfizető írásbeli nyilatkozatot nem terjeszt elő, illetve ráutaló magatartással ha a határozott idő lejáratát követően az előfizető a szolgáltatást továbbra is, legalább egy alkalommal igénybe veszi. Legrövidebb szerződési időszak határozott idejű szerződés esetén: egyéni előfizetők esetén l hónap, egyéb előfizetők esetén egyedi megállapodás szabályozza. Ettől az egyedi megállapodásban eltérés lehetséges Az előfizetői igények elévülése Az Előfizetői Szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el. 7. Az előfizetői szerződés módosítása Az előfizetői szerződés módosítása történhet az egyedi előfizetői szerződés módosításával (7.1 pont) illetve az Általános Szerződési Feltételek szolgáltató általi, egyoldalú módosításával (7.2 pont). 7.1 Az egyedi előfizető szerződés módosításának egyes esetei, a szerződésmódosítás feltételei Az előfizetői szerződés módosítására az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az előfizetői hozzáférési pont változása (áthelyezés) Az Előfizető határozatlan idejű szerződés esetében kezdeményezheti a hozzáférési pont helyének megváltoztatását (áthelyezés) a Szolgáltató ellátási területén belül. A Szolgáltató az áthelyezést a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül, a díjszabásban szereplő áthelyezési díj megfizetése után teljesíti, de csak abban az esetben, ha az Előfizetőnek díjtartozása nincs és a kábeltelevíziós egyszeri csatlakozási díjat, megfizeti (ez utóbbi akkor szükséges, ha az adott ingatlanon nincs kiépített kábeltelevíziós hozzáférési pont). Ha az áthelyezést a Szolgáltató a műszaki feltételek hiányában nem tudja teljesíteni, a Szolgáltató az Előfizetőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül a várható teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti. Az előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől az áthelyezés teljesítéséig az előfizetői jogviszony szünetel. Amennyiben az áthelyezést a Szolgáltató ellátási területén kívülre kéri az Előfizető, vagy 17

18 díjtartozását nem rendezi, az áthelyezésre nincs lehetőség. Ebben az esetben erről a Szolgáltató az Előfizetőt értesíti. Az áthelyezési díj mértéke az egyéni és üzleti/intézményi előfizető esetén eltérhet. Határozott idejű szerződés esetén az áthelyezés külön megállapodás tárgya lehet. Számlázási cím módosítása Az előfizető a számlázási címben bekövetkezett változást köteles a szolgáltatónak a címváltozást követő tizenöt (15) napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása és az előfizető emiatt történő késedelembe esése a pontban meghatározott késedelmi kamatfizetési kötelezettséget keletkezteti. Változás az Előfizető személyében (átírás) A szolgáltató az előfizető kérésére módosítja az előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be. 7.2 A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása, az előfizető erről történő tájékoztatása Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása A Szolgáltató jogosult továbbá az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására, ha a tevékenységével kapcsolatos körülmények ezt indokolják, így különösen: - ha az előfizetői szerződésekben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybe vételének feltételei műszaki okból megváltoznak (pl.: fejállomás csere, hálózati fejlesztések stb.); - ha a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a hatósági határozat és/vagy jogszabály változása folytán; - ha az előfizetői igények, a szolgáltatás körülményei és egyéb érdekek, körülmények figyelembe vételével a csomagok száma, összeállítása, tartalma módosul, vagy módosításra szorul, díjmódosításra indokul szolgáló körülmények felmerülése esetén, a Szolgáltató jogosult változtatást végezni a szolgáltatásban annak hibái kijavítása kapcsán vagy korszerűbb berendezés bevezetésével. Határozott időtartamú előfizetői szerződés esetén Szolgáltató a szolgáltatási csomag tartalmát és díját csak a határozott idő lejártától változtathatja meg. A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén az előfizető tájékoztatásának módja Az előfizetői szerződés Szolgáltató által történő egyoldalú módosítása esetén Szolgáltató köteles a módosításokat azok hatályba lépését megelőzően 15 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni és az Előfizetőt értesíteni. Az egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítésnek legalább a következőket kell 18

19 tartalmaznia: a) utalást az általános szerződési feltételek módosítására, b) a módosítások lényegének rövid leírását, c) a módosítások hatályba lépésének időpontját, d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét, e) ha díjmódosítás tartalmazza a módosított díj összegét kivéve, ha az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti. Kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások A Szolgáltató jogosult mind az egyszeri, mind a rendszeres díjak tekintetében kedvezmény, részletfizetés adására. Az előfizetői szerződés alapesetben határozatlan időre jön létre. Amennyiben a Felek úgy állapodnak meg, hogy egy meghatározott időszakban a szolgáltatást az előfizetői szerződés alapján a Szolgáltatótól folyamatosan, megszakítás nélkül veszi igénybe és a határozott időszak alatt a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot nem terjeszt elő, kötelezettségeit nem szegi meg, szüneteltetést illetve alacsonyabb díjú csomagmódosítást nem kér, úgy a határozott kedvezményes időszakra a Szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott kedvezménnyel vehető igénybe. A határozott kedvezményes időszak lejárata előtti előfizetői felmondás, előfizetői kötelezettségszegés, szünetelés, alacsonyabb díjú csomagmódosítás, valamint az Előfizető érdekkörében felmerülő ok eredményeképpen történő szerződés megszűnése esetén Előfizető az adminisztrációs díj fizetésén túl a kedvezmény visszafizetésére köteles. A határozott kedvezményes időszakra szóló előfizetés lejárat előtti megszűnése, illetve a kedvezmény elvesztése esetén az Előfizető köteles minden kedvezményt (így különösen: az Internet csatlakozási díjban, és/vagy rendszeres díj(ak)ban kapott kedvezményt stb.) az előfizetői szerződés megszűnésekor egy összegben az adminisztrációs díjjal együtt a Szolgáltató részére megfizetni. A kedvezmények elvesztése esetén, az esetleges behajtási eljárás során az előfizetői szerződés a kedvezmények vonatkozásában is tartozás-elismerésnek minősül, amely polgári peres eljárásban felhasználható. A fenti általános szabályoktól a Felek az egyedi előfizetői szerződésben, illetve a szolgáltatási csomagok meghatározásánál eltérhetnek. 19

20 Díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei Szolgáltató az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosításokat az egyéb feltételeken túl, a hatályos általános szerződési feltételek 2. sz. mellékletét képező díjszabásban foglalt díjtételek megfizetése ellenében teljesíti. 8. Az előfizető szolgáltatás szünetelése 8.1 A szünetelés esetei Amennyiben a szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a szolgáltatás szünetel. A szolgáltató érdekkörében bekövetkező szünetelés A szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti a hálózat felújítása, cseréje, karbantartása, átalakítása vagy bővítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenység végzése céljából (tervezett üzemfenntartási munkák). Az ilyen jellegű munkák miatti szünetelés nem haladhatja meg alkalmanként az öt (5) napot. Tervezett üzemfenntartási munkának minősül minden olyan tevékenység, amely a szolgáltatás megszakadását illetve minőségének romlását okozza vagy okozhatja. A tervezett üzemszünetet eredményező tevékenységek kategóriái: normál üzemeletetéssel kapcsolatos tevékenység; beruházási fejlesztési tevékenység; szolgáltatás bevezetésével, bővítésével kapcsolatos tevékenység; szükséghelyzet miatt történő helyreállítás. A szolgáltatást érintő esetek: előfizetői végpont, végponti eszköz karbantartása végponti eszköz csere szoftverfrissítés, szoftver csere adatbázis karbantartása átterhelés, bővítés, karbantartási, hálózatbővítési, beruházási, fejlesztési tevékenységek A szolgáltató a szolgáltatás szüneteléséről előfizetőt legalább nyolc (8) nappal előbb értesíti. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A mindkét fél érdekkörén kívül eső okból bekövetkező szünetelés A mindkét fél érdekkörén kívül eső okból bekövetkező szünetelés esetén a teljesítés lehetetlenné válásának szabályait (Ptk ) kell alkalmazni. 20

Biatorbágyi Kábeltévé Kft

Biatorbágyi Kábeltévé Kft Biatorbágyi Kábeltévé Kft HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. május 7-től. Utolsó módosítás: 2011-07-18 TARTALOMJEGZÉK: 1.1 A Szolgáltató adatai,

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2010. november 29. Hatályos:

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2012. szeptember 1-től Készült 2005. december 1. Utolsó módosítás:

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H E L Y H E Z K Ö T Ö T T I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I (E L É R É S I) S Z O L G Á L T A T Á S R A és N O M A D I KUS I N T E R N E T

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt 1 Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte: 2008.01.01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

DATATRANS INTERNET KFT.

DATATRANS INTERNET KFT. DATATRANS INTERNET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS, EZEN BELÜL INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. december 3. Utolsó módosítás: 2015. június

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben