ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE"

Átírás

1 ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: június 1.-től 1

2 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe Szolgáltató adatai Az általános szerződési feltételek célja, hatálya Közzétételes értesítés 6 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása Az ÁSZF szerinti szolgáltatások A külön szerződés szerinti szolgáltatások 7 3. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Ajánlattétel Egyéni előfizetői nyilatkozat Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételére való rendelkezésre állásának vállalási ideje A szolgáltató minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződéses időszak A szerződés megkötéséhez szükséges adatok Az előfizetői jogviszony létrejötte A legrövidebb szerződési időszak Az előfizetői igények elévülése Az előfizetői szerződés módosítása Az egyedi előfizetői szerződés módosításának egyes esete, a szerződés módosítás feltételei A szolgáltató egyoldalú szerződés módosítása, az előfizető erről történő tájékoztatása Az előfizető szolgáltatás szünetelése A szünetelés esetei A díjfizetés a szünetelés idejére Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának és felfüggesztésnek esetei és feltételei Az előfizetői szerződés megszűnése, illetve felmondásának szabályai Előfizetői szerződés megszűnése Az előfizetési szerződés felmondásának szabályai az előfizető részéről Az előfizetői szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről Fizetési kötelezettség az előfizetői szerződés megszűnése esetére Leszerelés 24 2

3 11. Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás A hibabejelentés naplózása Hibaelhárítás eljárási rendje Az ügyfélszolgálat működése Az előfizető jogai, az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén Szolgáltató felelőssége Az előfizetőt megillető kötbérek Az előfizető feleléssége Vis maior Reklamáció, viták intézése, jogorvoslat Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei; a szolgáltatás használatának szabályai Adatkezelés, adatbiztonság A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A személyes adatok tárolásának időtartama A személyes adatok továbbításának feltételei A személyes adatok kezelésének jogcíme A kötelező adatkezelést elrendelő törvény, a személyi adat kezelésének célja Változás az előfizető adataiban vagy azok kezelésében A szolgáltató felelőssége a személyes adatok kezelése során A szolgáltatás használatával járó veszélyek Adatvédelmi felelős, tájékoztató az ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A szolgáltató és az előfizető felelőssége Az előfizetői felelősség A szolgáltató általános felelősségi szabályai Az előfizetői szolgáltatások díja Egyszeri kábeltévé bekapcsolási díjak Az előfizetői szolgáltatások díjai Alternatív szolgáltató választás Általános Szerződési Feltételek elérhetősége 51 3

4 4

5 Mellékletek jegyzéke: 1. sz. melléklet: Ügyfélszolgálat elérhetősége sz. melléklet: Szolgáltatás díjai (2/a) 53 Díjcsomagok (2/b) sz. melléklet: Kábeltévé egyszeri bekapcsolási díj sz. melléklet: Előfizetői szerződés sz. melléklet: Rendszerkövetelmények sz. melléklet: Internet etikai kódex sz. melléklet: Minőségi mutatók 63 5

6 1. A szolgáltató neve, címe 1.1 A szolgáltató neve: Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság A szolgáltató neve röviden: Elektronet ZRt. A szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nádor utca 28. A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg: Az általános szerződési feltételek célja, hatálya Az általános szerződési feltételek célja Az általános szerződési feltételek célja: a Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszonyrögzítése a szolgáltatással kapcsolatban. Az általános szerződési feltételek alapján a Szolgáltató, mint távközlési szolgáltató a használatában lévő távközlési hálózatot felhasználva adathálózati (Internet) szolgáltatást nyújt előfizetői részére. Személyi hatály Az általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed az Elektronet Zrt.-re, mint Szolgáltatóra, valamint az előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Előfizetőkre. Egyéni Előfizetőnek minősül az a természetes személy Előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a távközlési szolgáltatást. Üzleti/intézményi (korábban közületi) Előfizetőnek minősül minden más jogalany, így különösen a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint az egyéni vállalkozók. A természetes személy Előfizető jogosult az előfizetői szerződés megkötése után üzleti/intézményi, illetve egyéni előfizetőségre vonatkozó nyilatkozatát módosítani. A módosításra az átírás szabályait kell alkalmazni. Időbeli hatály Az általános szerződési feltételek időbeli hatálya a bejelentés alapján a hatósági nyilvántartás időtartamára, illetve addig terjed, amíg a Szolgáltató az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel. Ezen idő alatt, ha ezt a körülmények, különösen a hatályos jogszabályok indokolják, azt felül kell vizsgálni és az előírt módon az Előfizető tudomására kell hozni. 6

7 Területi hatály Az általános szerződési feltételek területi hatálya: Magyarország területén a bejelentett és nyilvántartásba vett ellátottsági (szolgáltatási) körzet. Ezen belül a földrajzi területeket a Szolgáltató határozza meg és azok körét szabadon változtathatja, ennek felsorolása az ügyfélszolgálaton megtekinthető, illetve az 1. sz. melléklet tartalmazza. Tárgyi hatály Az általános szerződési feltételek tárgya: a Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása, az igénybevétel módja és feltételei. Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya az adathálózati (Internet) szolgáltatások (KSH SZJ ) nyújtására terjed ki, amelyet a Szolgáltató jelenleg saját tulajdonában lévő hálózatán és berendezésein, a későbbiekben esetleg más szolgáltatók hálózatának és berendezéseinek szerződéseken alapuló felhasználásával létrehozott rendszeren nyújt. Amennyiben az általános szerződési feltételek módosulása esetén az Előfizető a változásokról való értesítést követő 8 napon belül az előfizetői szerződését nem mondja fel, a módosított általános szerződési feltételek elfogadottnak tekintendők Közzétételes értesítés Közzététel A Szolgáltató általános szerződési feltételének, vagy egyéb tájékoztatásnak közzétételét az ügyfélszolgálati irodá(k)ban, illetve az interneten működtetett ügyfélszolgálaton való közzététellel, vagy a távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálaton való tájékoztatás adással teljesíti. Értesítés A Szolgáltató értesítési kötelezettségeinek a következő módokon tehet eleget: - az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (levél), vagy - a 249/2001. Korm. rendelet 5. (3) és (4) bek.-ben foglalt feltételek esetén elektronikus levélben, vagy - a 249/2001. Korm.. rendelet 5. (3) és (4) bek.-ben foglalt feltételek esetén egyéb távközlési úton, vagy a szolgáltatás 8.1. pontban meghatározott szüneteltetése, valamint az általános szerződési feltételek módosítása esetében az értesítendő Előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg az értesítést az ügyfélszolgálaton is köteles közzétenni. 7

8 A Szolgáltató köteles a szolgáltatásában bekövetkező változásokról (szolgáltatási csomag változtatása, előfizetési díj változása, stb.) az Előfizetőit a változás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal értesíteni. Az értesítési módok közül amennyiben a közvetlen írásbeli értesítés a jogszabályok, illetve jelen általános szerződési feltételek szerint nem kifejezett kötelezettség a Szolgáltató elsősorban az elektronikus levélben történő értesítéssel él. A Szolgáltató által az Előfizetői Szerződésben meghatározott címre kiküldött fizetési értesítők (számlák) a feladást követő 5. napon megérkezettnek tekintendők. Kézbesítettnek kell továbbá tekinteni a tértivevénnyel megküldött értesítést, amely az előfizető címéről átvételt megtagadta vagy címzett ismeretlen, illetve két egymást követő alkalommal nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz. 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 2.1 A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján vállalja az alábbi szolgáltatások nyújtását: SZJ országos közcélú adathálózati szolgáltatás, ennek keretében: Ügyfeleink részére adathálózati (Internet) szolgáltatás nyújtása, aminek segítségével elérhetik a világméretű Internet hálózatot. Az Internet hálózat a TCP/IP szabványt használva teszi lehetővé az ügyfelek egymás közötti kommunikációját, valamint két szolgáltatás hozzáférési pont között a felhasználó kezdeményezésére Internet protokoll szerint kétirányú vagy egyirányú jelátvitelt, ennek keretében elektronikus levelezés ( ), WWW-szerver szolgáltatások, levelezési listák (mailing list), IP szintű állománycsere (FTP), elektronikus hirdetés (NEWS) szolgáltatásokat biztosít. 2.2 A szolgáltató külön szerződés alapján vállalja továbbá az alábbi értéknövelt szolgáltatások nyújtását: - WEB-tárterület bővítése - Postaládák számának bővítése - Tűzfal (Firewall) kiépítés és működtetés - DNS szolgáltatás Webszerver üzemeltetés A szolgáltatások részletes leírását az 2a, 2b sz. melléklet tartalmazza. 8

9 3. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás 3.1 Ajánlattétel Az előfizetői ajánlat A szerződés megkötésére irányuló ajánlatot az Általános Szerződési Feltételek 4. sz. mellékletében található Előfizetői Szerződés nyomtatvány kitöltésével lehet megtenni. Az ajánlatot a leendő előfizetőnek vagy törvényes képviselőjének kell megtennie, és az ajánlatot a szolgáltatónak címezve visszaküldeni. *Az ajánlatnak az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges, a 6.1 pontban meghatározott előfizetői adatokon túl az alábbi adatokat kell minimum tartalmaznia: a) az Igénylő neve (ha nem egyéni, akkor cégszerű megnevezése), címe; b) [ha nem egyéni, akkor az Igénylő cégkivonata (30 napnál nem régebbi); aláírási jogosultság igazolása (aláírási címpéldány);] c) az Előfizetői hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések jellege és darabszáma; d) az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása; e) az igénybejelentés helye és időpontja. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést (igénybejelentés) az igénylőnek írásban, illetve telefonos ügyfélszolgálat (contact-center) működése esetén egyéb módon (üzenetrögzítőn) kell megtennie. Az igénybejelentést a Szolgáltatónak kell címezni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igényfelméréshez szükséges elengedhetetlen adatokat. Az előfizetői igényeket a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül felhívja az igénybejelentőt az igénybejelentés kiegészítésére. A természetes személy Előfizetőnek a szerződéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként (üzleti/intézményi előfizető) kívánja igénybe venni. A nyilatkozatot írásban kell megtenni az egyedi előfizetői szerződés erre vonatkozó pontjának kitöltésével, legkésőbb az egyedi előfizetői szerződés aláírásával egyidejűleg. Amennyiben az Előfizető a nyilatkozattételt elmulasztja, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Előfizető a szolgáltatást egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Az Előfizető az előfizetői szerződés fennállása alatt az általa tett nyilatkozatot írásban bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. Az igénybejelentés alapján amennyiben kábeltelevíziós hozzáférési pont nincs kiépítve a Szolgáltató előzetesen egyezetett időpontban igényfelmérést végez: a helyszínen megvizsgálja a hozzáférési pont létesítés feltételeit, illetve az Igénylő egyedi igényeit, amely alapján a kábeltelevíziós egyszeri csatlakozási díj, valamint esetlegesen az Internet csatlakozási díjon felüli kiépítési igény teljesítése ellenértékének mértékére vonatkozóan ajánlatot ad. Az igénybejelentés alapján amennyiben a kábeltelevíziós hozzáférési pont ki van építve a Szolgáltató szükség szerint végez igényfelmérést, illetve ad szerződéskötési ajánlatot. 9

10 Előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó igénylői bejelentés, továbbá az az értesítés, amelyet a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésének lehetőségéről, feltételeiről ad ki, valamint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerződéskötési ajánlat. Az Előfizetőkről, illetve a csatlakozási igényekről a Szolgáltató nyilvántartást vezet. Az Igénylő a Szolgáltató szerződéskötési ajánlatára haladéktalanul válaszol. Ha az Igénylő az ajánlatot nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhető. Ha az igénylő a kábeltelevíziós egyszeri csatlakozási díj, Internet csatlakozási díj vagy a szerelési költség őt terhelő részének megfizetését nem vállalja, az erről szóló nyilatkozatát a Szolgáltató az ajánlat visszavonásának tekintheti. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatát az Igénylő elfogadja, sor kerül az egyedi előfizetői szerződés megkötésére. Az előfizetői szerződés létrejötte Az előfizetői szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Előfizető által is aláírt szerződést. A Szolgáltató az előfizetői szerződés létrejöttét követően a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb 30 napon belül köteles előfizetői hozzáférési pontot létesíteni. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az Előfizető a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja. ha a Felek a hozzáférési pont létesítésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg. Amennyiben az Előfizető nyilatkozatában kéri a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás kiépítésének akadálya elmúltával a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről tájékoztassa, úgy arról a Szolgáltató a nevezett műszaki akadályok elhárulta után az Előfizetőt telefonon, írásban, vagy -ben értesíti. Az Előfizető a kiépített előfizetői hozzáférési ponton nem szerez tulajdonjogot. A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei Általános feltételek A szolgáltatás igénybevétele az igénybevételt megelőzően megkötött előfizetői szerződés alapján történik. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az előfizető részéről, hogy az Előfizető rendelkezzék megfelelő előfizetői hozzáférési ponttal és a 14. pontban részletezett megfelelő végberendezéssel. Amennyiben az Előfizető hálózata külön autonóm rendszert alkot, úgy a szolgáltatás igénybevételének további előfeltétele, hogy a Szolgáltató és az Előfizető hálózata közötti kapcsolat feltételeit az Előfizető biztosítsa azzal, hogy az nem veszélyeztetheti, vagy 10

11 akadályozhatja a Szolgáltató Hálózatának rendeltetésszerű működését. Az Előfizető a szolgáltatást felhasználói nevével és jelszavával veheti igénybe. Előfizető a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelősségére másnak átengedheti. Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az Előfizető felhasználóneve az előfizetési szerződés időtartama alatt kizárólag az Előfizető részére van fenntartva, az előfizetői szerződés megszűnésekor az adott felhasználói név megszűnik. Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az előfizetői szerződés megkötésével az őt megillető jogokat harmadik személyre ruházza át. Az előfizető köteles az Internet etikettben előírtakat betartani. (6. melléklet) Az előfizetőt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. A Szolgáltató köteles az Előfizető jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A Szolgáltató az Előfizető jelszavát csak az Előfizetővel közli. Szolgáltató kifejezetten felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy biztonsági okokból a jelszót rendszeresen változtatni kell. A biztonságos működés érdekében az Előfizető köteles gondoskodni a saját számítógépének biztonságos működéséről. Igénybevétel kábeltelevíziós hálózaton keresztül Az előfizetők az adathálózati (Internet) szolgáltatási csomagokat kábeltelevíziós hálózaton keresztül vehetik igénybe, amennyiben a kábeltelevíziós hálózat műszaki állapota alkalmas az adathálózati szolgáltatások nyújtására. A kábeltelevíziós hálózatra kábel-modem készülék csatlakozik, amely elvégzi a szükséges jelátalakítást, hogy vagy az előfizető számítógépébe helyezett Ethernet (lobase-t, IEEE 802.3) adapter, vagy USB port segítségével az IP szolgáltatás megjelenhessen. Az analóg kábeltelevíziós hálózatot (amely lehet tisztán koaxális kábelre épülő, vagy HFC: Hibrid Fiber Coax rendszerű) használja fel a szolgáltatás. Az átvitel két frekvencia sávot használ a kétirányú kommunikáció megvalósítására. Szolgáltató az Előfizetők irányába (letöltési downstream) Mhz vagy Mhz-es sávok, a fejállomás irányába (feltöltési upstream) pedig az Mhz vagy 5-50 Mhz-es sávok használatát biztosítja. A rendszer aszimmetrikus átviteli sebességgel rendelkezik, mivel felfelé a kisebb sebességet igénylő kérések, lefelé a nagyobb sávszélességet igénylő letöltések mennek. Szolgáltató a letöltési frekvencián 6 Mhz sávszélességű, 64-QAM vagy 256 QAM digitális modulációs eljárásokat használ, 27 Mbit/sec vagy 38 Mbit/sec-os bruttó adatátviteli sebességekkel, mely az összes egyidejűleg letöltő felhasználó közt oszlik meg. Szolgáltató a feltöltési frekvencián 200 khz 3200 khz sávszélességű csatornákon QPSK vagy 16 QAM digitális modulációs eljárást használ 0,3 Mbit/sec 4,6 Mbit/sec vagy 0,6 Mbit/sec 9 Mbit/sec bruttó adatátviteli sebességekkel, mely az összes egyidejűleg feltöltő felhasználó közt oszlik meg. A rendszer működése DOCSIS 1.0 vagy 1.1-es szabványon alapszik, mely a végpontjaiban transzparens TCP/IP átvitelt biztosít. A hívásfelépítés a TCP/IP protokoll szerint valósul meg. A szolgáltatás az előfizetői szerződés megkötése és a 2. sz. mellékletben meghatározott díj befizetése után vehető igénybe. 11

12 Az ajánlat elutasítása Az igénybejelentő által tett ajánlat elutasításra kerül, amennyiben: a) az ajánlat műszakilag nem megvalósítható vagy a szolgáltatásnyújtásához szükséges berendezések telepítésének műszaki, hatósági korlátai vannak, vagy a telepítés ésszerű költséghatárok mellett nem megvalósítható; vagy b) az igénybejelentőnek a szolgáltatóval szemben lejárt követelése volt bármely egyéb szolgáltatás nyújtásából származóan; 3.2 Egyéni előfizetői nyilatkozat Egyéni előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként (üzleti/intézményi előfizetőként) kívánja megtenni. Az előfizető a nyilatkozatot kizárólag írásban, tértivevénnyel ellátott postai levél útján, a nyilatkozat tartalmát bizonyító okirat hiteles másolatával együttesen vonhatja vissza vagy módosíthatja. 4. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje A létrejött előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő kábeltelevízió hálózatához kapcsolódó állandó előfizetői hozzáférési pontot létesít, amelyben az Előfizető a hálózaton nyújtott adathálózati (Internet) szolgáltatásokat a szerződés tartama alatt igénybe veheti. Ha az igény nem elégíthető ki, a Szolgáltató tájékoztatja az Igénylőt arról, hogy a hozzáférési pont felszerelésére várhatóan mely időpontban lesz lehetőség. Az igénybejelentéseket a teljesíthetőség, illetve a beérkezés sorrendjében teljesíti a Szolgáltató. A szerződő felek az Előfizető kezdeményezése alapján a fentiek teljesítésére 30 napnál hosszabb határidőben is megállapodhatnak. Abban az esetben, ha a kábeltelevíziós hálózat kiépítése is szükséges az Igénylőnél, akkor a fentieken túl, a Szolgáltató adott vételkörzetre érvényes műsorelosztásra vonatkozó általános szerződési feltételek mellékletben meghatározott kábeltelevíziós egyszeri csatlakozási díj fizetése is szükséges. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az Előfizető a Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja: vagy ha a felek a hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a szolgáltatás megkezdésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a Szolgáltató tulajdonát képező és az előfizetői szerződés mellékletén átvett eszközöket és berendezéseket a Szolgáltató az előfizetői szerződéskötéssel egy időben esedékes letéti díj (óvadék) megfizetése ellenében bocsátja az Előfizető rendelkezésére. 12

13 Az óvadékból a Szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az őt ért kár összegét levonni, illetve az őt ért kár összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló szerződés megszűnt, és az Előfizető a Szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül visszaszolgáltatja, illetve az Előfizetővel szemben nem áll fenn jogos Szolgáltatói követelés. 5. A szolgáltatás minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere A szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségére vonatkozó mutatókat a jelen Általános Szerződési Feltételek 7. számú melléklete tartalmazza. Használhatóság az előfizetői hozzáférési ponton Az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott bekapcsolási időponttól kezdődően a Szolgáltató a hozzáférési ponton biztosítja az Előfizető részére a folyamatos napi 24 órás, évi 365 (366) napos szolgáltatás nyújtását a szerződés teljes tartama alatt, az Előfizetési szerződés feltételei szerint. Az ezen időtartam alatt az éves rendelkezésre állás legalább 95 %-os. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni, ha a hibabejelentés a) az előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt, b) vis maior miatt történt, c) a szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tüzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, d) a szünetelés idejét, ha az előfizető kérése alapján történt, e) az előre bejelentett karbantartás miatti szünetelést, f) az előfizetői szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét. Korlátozás adatforgalom túllépés esetén Az előfizetői hozzáférési ponton a Szolgáltató transzparens szolgáltatást biztosít és az átvitt adatok elérését nem korlátozza. A szolgáltatási csomagok között un. sávos forgalmi struktúrát állított fel, melynek értelmében különböző csomagok más-más átvihető adatmennyiséget tartalmazhatnak. Amennyiben a csomag alapján a forgalom korlátozott, a forgalom mérése a modem Ethernet felületén történik. Ha a hozzáférési pont megengedett forgalma meghaladja a díjcsomagban foglalt mennyiséget, akkor a Szolgáltató jogosult az egyes szolgáltatás csomagoknál, meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására, így például az ügyfél hozzáférési pontján keresztül az adatforgalmat korlátozni, vagy más csomagra áttérni. A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége Az Előfizető számára a nap 24 órájában a várakozásmentes hozzáférés biztosított, a sebesség azonban változik az igénybevevők, illetve a nemzetközi vonalak terhelhetőségétől függően. Ha a hiba a társ-távközlési szolgáltató hálózatban keletkezett, ennek elhárítása a társszolgáltató általános szerződési feltételei szerint történik. 13

14 Mérési módszerek A minőségi mutatók mérésének módszere a távközlési mérés-technikában kialakult és elfogadott módszer, a hozzá szükséges hitelesített mérőműszerekkel. Meg nem felelés igazolása az Előfizető részéről Ha az Előfizető a meg nem felelésre vonatkozó bejelentésével a Szolgáltató nem ért egyet, az Előfizető hatósági, vagy független szakértőket kérhet fel a meg nem felelés igazolására. 6. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája; az előfizetői jogviszony létrejötte; a legrövidebb szerződéses időszak 6.1 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok Természetes személy előfizető ( egyéni előfizető") esetén: - az előfizető neve; - az előfizető lakóhelye, tartózkodási helye; - az előfizető születési neve, születési helye és ideje; - amennyiben az előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, a - törvényes képviselője fenti pontok alatt meghatározott adatait. Nem természetes személy előfizető ( üzleti/intézményi előfizető") esetén: - az előfizető cégszerű elnevezése; - az előfizető székhelye; - az előfizető cégjegyzékszáma; - az előfizető pénzforgalmi jelzőszáma; - adószáma. Mindkét előfizető kör esetén: - telefonszám; - napközbeni elérhetőség; - kapcsolattartó személy neve; intézményi/üzleti előfizető esetén külön megjelölve az értékesítési, műszaki és számlázási kapcsolattartó; számlaküldési cím; - azonosító(k): intézményi/üzleti előfizető esetén külön megjelölve az értékesítési, műszaki és számlázási kapcsolattartó; - előfizetői azonosító jelszó. 14

15 Az előfizető az előfizetői szerződés megkötése során az alábbi dokumentumokat köteles a szolgáltató számára eredeti vagy hiteles másolati példányban bemutatni: Egyéni előfizető esetén a) személyi igazolvány (az előfizető hozzájárulása esetén); b) lakcímkártya; c) amennyiben az előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, a törvényes képviselő által aláírt meghatalmazás egy példánya. Intézményi/üzleti előfizető esetén a) cégkivonat hiteles másolata; b) az aláíró aláírási címpéldánya vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, a törvényes képviselő által aláírt meghatalmazásának egy példánya. A fenti adatok szolgáltató általi kezelése illetve az előfizető által történő megadása nem alkalmazható, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele ráutaló magatartással történik 6.2 Az előfizetői jogviszony létrejötte Képviseleti jogosultság Az Előfizető szerződéskötési jogosultságát köteles hitelt érdemlően igazolni (így különösen: ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása a szerződéskötéshez). Az üzleti/intézményi előfizetői szerződés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával (cégbírósági bejegyzés, cégkivonat, vagy nyilvántartásba vételről szóló határozat, továbbá aláírási címpéldány). A szerződéskötés megtagadása A Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötését jogosult megtagadni, különösen ha - a kiépíteni kért hozzáférési pont a vételkörzetén kívül esik, vagy ha az adott területen az nem építhető ki; - az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben a távközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, vagy azzal kapcsolatosan keletkező díjtartozása van; - egyetemes távközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van; - a korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondások 15

16 miatt az ajánlattételt megelőzően l éven belül mondták fel; - a szolgáltatók közös adatbázisának adatai szerint a felhasználó számlatartozása miatt bármely távközlési-szolgáltató az előfizetői szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben felfüggesztette; vagy bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az előfizető tartózkodási helye ismeretlen; az ajánlattevő illetve előfizető károkozás lehetőségének fennállta mellett bármely távközlési szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum hamis, hamisított vagy érvénytelen); - a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételeket az Előfizető nem tudja biztosítani. Ezek például a nem megfelelő konfigurációjú előfizetői számítógép rendelkezésre állása, illetve ennek hálózatra csatlakozásának (hálózati illesztő, hálózati programok installációjának) megakadályozása az Előfizető részéről. Az Előfizető kötelezettségei Az Előfizető az egyedi előfizetői szerződés aláírásával vállalja, hogy Az ingatlanán (vagy egyéb érdekkörén) áthúzódó vagy azon elhelyezett, a Szolgáltató tulajdonát vagy érdekeltségét képező távközlő hálózat tartozékait a tőle elvárható gondossággal kezeli. E kötelezettségéért az Előfizető kártérítési felelősséggel tartozik. Szolgalmi jogot enged a Szolgáltató részére a távközlő hálózat tartozékainak tulajdonán (ingatlanán) történő elhelyezése és átvezetése céljából. Amennyiben kezdeményezésére a nevezett ingatlanon vagy érdekkörében átépítés, felújítás, vagy egyéb olyan beavatkozás történik, amely a távközlő hálózat áthelyezését, kiváltását indokolja (akár ideiglenesen, akár véglegesen) úgy annak költségeit az Előfizető köteles viselni. Biztosítja ingatlanában vagy érdekkörében a közös helyiségek zárhatóságát és a Szolgáltató vagy megbízottja részére az akadály nélküli hozzáférést, ezzel saját vagyonának védelmét. Az Előfizetői tudomásulvétel Az Előfizető az egyedi előfizetői szerződés aláírásával tudomásul veszi a) a Szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltakat; b) hogy a távközlési rendszerben tulajdonjogot nem szerez; c) hogy az előfizetői szerződés csak saját célra engedélyezi a szolgáltatás felhasználását, nem jogosít fel a szolgáltatás további értékesítésére (különösen nem vendéglátó, szállodai, Internet elérést biztosító szolgáltató egységekben, vagy un. internet kávézókban). Ilyen igény esetén a felhasználás - eltérő feltételek szerint - csak külön szerződés alapján lehetséges; d) hogy az installálás nem a Szolgáltató feladata, sem az esetleges változtatások esetén, sem az üzemeltetés során. 16

17 6.3. A legrövidebb szerződési időszak A szerződés a választott szolgáltatási csomagtól függően határozatlan, vagy határozott időre jön létre. A határozott idejű szerződés automatikusan, az előfizetői szerződésben meghatározott feltételek mellett határozatlan idejű szerződéssé alakul, ha a határozott idő lejárata előtt a szerződéses jogviszony megszüntetése céljából az előfizető írásbeli nyilatkozatot nem terjeszt elő, illetve ráutaló magatartással ha a határozott idő lejáratát követően az előfizető a szolgáltatást továbbra is, legalább egy alkalommal igénybe veszi. Legrövidebb szerződési időszak határozott idejű szerződés esetén: egyéni előfizetők esetén l hónap, egyéb előfizetők esetén egyedi megállapodás szabályozza. Ettől az egyedi megállapodásban eltérés lehetséges Az előfizetői igények elévülése Az Előfizetői Szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el. 7. Az előfizetői szerződés módosítása Az előfizetői szerződés módosítása történhet az egyedi előfizetői szerződés módosításával (7.1 pont) illetve az Általános Szerződési Feltételek szolgáltató általi, egyoldalú módosításával (7.2 pont). 7.1 Az egyedi előfizető szerződés módosításának egyes esetei, a szerződésmódosítás feltételei Az előfizetői szerződés módosítására az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az előfizetői hozzáférési pont változása (áthelyezés) Az Előfizető határozatlan idejű szerződés esetében kezdeményezheti a hozzáférési pont helyének megváltoztatását (áthelyezés) a Szolgáltató ellátási területén belül. A Szolgáltató az áthelyezést a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül, a díjszabásban szereplő áthelyezési díj megfizetése után teljesíti, de csak abban az esetben, ha az Előfizetőnek díjtartozása nincs és a kábeltelevíziós egyszeri csatlakozási díjat, megfizeti (ez utóbbi akkor szükséges, ha az adott ingatlanon nincs kiépített kábeltelevíziós hozzáférési pont). Ha az áthelyezést a Szolgáltató a műszaki feltételek hiányában nem tudja teljesíteni, a Szolgáltató az Előfizetőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül a várható teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti. Az előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől az áthelyezés teljesítéséig az előfizetői jogviszony szünetel. Amennyiben az áthelyezést a Szolgáltató ellátási területén kívülre kéri az Előfizető, vagy 17

18 díjtartozását nem rendezi, az áthelyezésre nincs lehetőség. Ebben az esetben erről a Szolgáltató az Előfizetőt értesíti. Az áthelyezési díj mértéke az egyéni és üzleti/intézményi előfizető esetén eltérhet. Határozott idejű szerződés esetén az áthelyezés külön megállapodás tárgya lehet. Számlázási cím módosítása Az előfizető a számlázási címben bekövetkezett változást köteles a szolgáltatónak a címváltozást követő tizenöt (15) napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása és az előfizető emiatt történő késedelembe esése a pontban meghatározott késedelmi kamatfizetési kötelezettséget keletkezteti. Változás az Előfizető személyében (átírás) A szolgáltató az előfizető kérésére módosítja az előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be. 7.2 A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása, az előfizető erről történő tájékoztatása Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása A Szolgáltató jogosult továbbá az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására, ha a tevékenységével kapcsolatos körülmények ezt indokolják, így különösen: - ha az előfizetői szerződésekben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybe vételének feltételei műszaki okból megváltoznak (pl.: fejállomás csere, hálózati fejlesztések stb.); - ha a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a hatósági határozat és/vagy jogszabály változása folytán; - ha az előfizetői igények, a szolgáltatás körülményei és egyéb érdekek, körülmények figyelembe vételével a csomagok száma, összeállítása, tartalma módosul, vagy módosításra szorul, díjmódosításra indokul szolgáló körülmények felmerülése esetén, a Szolgáltató jogosult változtatást végezni a szolgáltatásban annak hibái kijavítása kapcsán vagy korszerűbb berendezés bevezetésével. Határozott időtartamú előfizetői szerződés esetén Szolgáltató a szolgáltatási csomag tartalmát és díját csak a határozott idő lejártától változtathatja meg. A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén az előfizető tájékoztatásának módja Az előfizetői szerződés Szolgáltató által történő egyoldalú módosítása esetén Szolgáltató köteles a módosításokat azok hatályba lépését megelőzően 15 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni és az Előfizetőt értesíteni. Az egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítésnek legalább a következőket kell 18

19 tartalmaznia: a) utalást az általános szerződési feltételek módosítására, b) a módosítások lényegének rövid leírását, c) a módosítások hatályba lépésének időpontját, d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét, e) ha díjmódosítás tartalmazza a módosított díj összegét kivéve, ha az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti. Kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások A Szolgáltató jogosult mind az egyszeri, mind a rendszeres díjak tekintetében kedvezmény, részletfizetés adására. Az előfizetői szerződés alapesetben határozatlan időre jön létre. Amennyiben a Felek úgy állapodnak meg, hogy egy meghatározott időszakban a szolgáltatást az előfizetői szerződés alapján a Szolgáltatótól folyamatosan, megszakítás nélkül veszi igénybe és a határozott időszak alatt a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot nem terjeszt elő, kötelezettségeit nem szegi meg, szüneteltetést illetve alacsonyabb díjú csomagmódosítást nem kér, úgy a határozott kedvezményes időszakra a Szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott kedvezménnyel vehető igénybe. A határozott kedvezményes időszak lejárata előtti előfizetői felmondás, előfizetői kötelezettségszegés, szünetelés, alacsonyabb díjú csomagmódosítás, valamint az Előfizető érdekkörében felmerülő ok eredményeképpen történő szerződés megszűnése esetén Előfizető az adminisztrációs díj fizetésén túl a kedvezmény visszafizetésére köteles. A határozott kedvezményes időszakra szóló előfizetés lejárat előtti megszűnése, illetve a kedvezmény elvesztése esetén az Előfizető köteles minden kedvezményt (így különösen: az Internet csatlakozási díjban, és/vagy rendszeres díj(ak)ban kapott kedvezményt stb.) az előfizetői szerződés megszűnésekor egy összegben az adminisztrációs díjjal együtt a Szolgáltató részére megfizetni. A kedvezmények elvesztése esetén, az esetleges behajtási eljárás során az előfizetői szerződés a kedvezmények vonatkozásában is tartozás-elismerésnek minősül, amely polgári peres eljárásban felhasználható. A fenti általános szabályoktól a Felek az egyedi előfizetői szerződésben, illetve a szolgáltatási csomagok meghatározásánál eltérhetnek. 19

20 Díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei Szolgáltató az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosításokat az egyéb feltételeken túl, a hatályos általános szerződési feltételek 2. sz. mellékletét képező díjszabásban foglalt díjtételek megfizetése ellenében teljesíti. 8. Az előfizető szolgáltatás szünetelése 8.1 A szünetelés esetei Amennyiben a szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a szolgáltatás szünetel. A szolgáltató érdekkörében bekövetkező szünetelés A szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti a hálózat felújítása, cseréje, karbantartása, átalakítása vagy bővítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenység végzése céljából (tervezett üzemfenntartási munkák). Az ilyen jellegű munkák miatti szünetelés nem haladhatja meg alkalmanként az öt (5) napot. Tervezett üzemfenntartási munkának minősül minden olyan tevékenység, amely a szolgáltatás megszakadását illetve minőségének romlását okozza vagy okozhatja. A tervezett üzemszünetet eredményező tevékenységek kategóriái: normál üzemeletetéssel kapcsolatos tevékenység; beruházási fejlesztési tevékenység; szolgáltatás bevezetésével, bővítésével kapcsolatos tevékenység; szükséghelyzet miatt történő helyreállítás. A szolgáltatást érintő esetek: előfizetői végpont, végponti eszköz karbantartása végponti eszköz csere szoftverfrissítés, szoftver csere adatbázis karbantartása átterhelés, bővítés, karbantartási, hálózatbővítési, beruházási, fejlesztési tevékenységek A szolgáltató a szolgáltatás szüneteléséről előfizetőt legalább nyolc (8) nappal előbb értesíti. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A mindkét fél érdekkörén kívül eső okból bekövetkező szünetelés A mindkét fél érdekkörén kívül eső okból bekövetkező szünetelés esetén a teljesítés lehetetlenné válásának szabályait (Ptk ) kell alkalmazni. 20

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

A SOMLÓ-NET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A SOMLÓ-NET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SOMLÓ-NET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2012. január 10-től TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2010. november 1-től Készült: 2006. július 28. Utolsó módosítás: 2010. október 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

DATNETWORK Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

DATNETWORK Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A DATNETWORK Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2009-09-28 Az utolsó módosítás időpontja: 2010.03.28 Hatályos:

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2008. december 1-től 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA 2009. július 1. 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A Szolgáltató adatai... 5 1.1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyi címe...

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYÉNI ELŐFIZETŐK ÉS ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐK KÖZÖTTI

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2011. július 1-től 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

VISTANET ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

VISTANET ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Saturn Soft Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 8230 Balatonfüred, Szivárvány u. 38/A (87) 789-168, (70) 389-1341 FAX (87) 789-527 e info@saturnus.hu ugyfelszolgalat@vistanet.hu www.saturnus.hu www.vistanet.hu

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

A TANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A TANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A TANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2007. szeptember 15-től Készült: 2006. július 28. Utolsó módosítás: 2007. augusztus 14. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. március 12. napján kezdeményezett, 2014.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Készítés dátuma: 2008 február 01. Módosítva 2014. január 14. Hatályos: 2014. február 14. Általános Szerződési Feltételek Gerhardt Róbert e.v. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 04-től 1. oldal Tartalomjegyzék Mellékletek...4

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az FCI FirstCom Internet Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az FCI FirstCom Internet Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az FCI FirstCom Internet Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. szeptember 15-től Készítés időpontja: 2011. november 2. Utolsó módosítás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

A GTS-Datanet Távközlési Kft.

A GTS-Datanet Távközlési Kft. A GTS-Datanet Távközlési Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2007. december 15. Hatályos: 2008. január 15.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005 január 3. Utolsó módosítás kelte: 2005 augusztus 15. Hatályba lépés kelte: 2005 október 1. Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

DATATRANS INTERN ET KFT.

DATATRANS INTERN ET KFT. DATATRANS INTERN ET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS, EZEN BELÜL INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. december 3. Utolsó módosítás: 2012. március

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben