BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya"

Átírás

1 BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött Egyrészről a DP HOLDING ZRT (1204 Budapest, Mártírok útja 286., adószám: , cégjegyzékszám: , telefon: , fax: , képviseli: Mordechay Gross ügyvezető képviseletében meghatalmazottként: Asaf Samet), mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya 1.1.Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint Bérbeadó kizárólagos tulajdonosa a Budapest szám alatt lévő raktártelepnek /Budapest Jelen szerződés aláírásával Bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a jelen szerződésben meghatározott és a szerződés 1.1 pontjában részletesen körülírt ingatlanban lévő. nm fedett raktárépületet, amely a mellékelt helyszínrajzon satírozással van kijelölve. (1. sz. melléklet). A jelen pontban foglalt helyiség a bérlemény (továbbiakban: bérlemény) Bérlő a bérleményt.. műhelyének céljára veszi bérbe. Bérlő jogosult az ingatlanon e rendeltetésből folyó tevékenységet végezni, az ehhez szükséges eszközeit ott elhelyezheti, és dolgozóit az általa megszabott munkaidőben foglalkoztathatja. Bérlő a bérlet időtartamára a bérleményt a Cégbíróságon telephelyként, vagy fióktelepként jogosult bejelenteni A Bérlõ kijelenti, hogy a Bérlemény, infrastruktúrája a Bérlõ által megtekintett, és a Bérlemény jelenlegi állapotában kerül birtokbavételre. 2. A bérleti díj, fizetési mód 2.1. A bérlemény havi bérleti díja: nettó... Euro/hó/nm, azaz nettó... Euro/hó, azaz... euro, amelyhez.,-ft/hó+áfa portaszolgáltatási díj járul, és mely bérleti díj a közüzemi díjakat és egyéb költségeket nem tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a bérleti díjat az Európai Unió hivatalos Központi Bankja által a megelőző évre közzétett Európai Unióra, illetve annak hivatalos pénznemére, az EURO-ra vonatkozó harmonizált fogyasztói árindex (HICP) mértékével arányosan, minden évben emelik. A fenti bérleti díjak valorizációja minden év január 1-jével,

2 2 legelőször január 1-jével történik, azzal, hogy a Bérbeadó a valorizáció alapjául szolgáló index közzétételét követő 30 napon belül, január 1.-jére visszamenőleg számlázza a korábbi és az új bérleti díj különbségét is. 2.2 A bérleti díjon felül a Bérlõ köteles közüzemi díjakat elektromos áram, ivóvíz - a saját fogyasztását mérő mérőórák állása alapján megfizetni. A fizetés külön mérő óra és a tényleges fogyasztás alapján kerül kiszámlázásra. A Bérlő köteles minden hónap utolsó munkanapján a mérőórák állását leolvasni, és az adatokat a Bérbeadó képviselője részére írásban átadni. Szerződő felek a birtokbaadáskor közösen leolvassák a mérőóra-állásokat. 2.3 Bérlő a bérleti díjat és a közüzemi díjra vonatkozó összeget a Bérbeadó által tárgyhó 1. napjáig benyújtott számla alapján, tárgy hó 10. napjáig köteles Bérbeadó számlájára befizetni. 2.4 Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj vagy közüzemi díj fizetési határidejét követő három /3/ banki napot meghaladó késedelmes fizetés esetén Bérbeadó jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatra. 2.5 A Bérlő bérleti díjfizetési kötelezettségét HUF-ban is teljesítheti a felek megállapodása alapján, a számlakiállítást megelőző napra irányadó Magyar Nemzeti Bank által közzétett EUR/HUF deviza középárfolyam alapul vételével, amely a számlán feltüntetésre kerül. A bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség HUF-ban áll fenn a számlakiállítást megelőző napra irányadó Magyar Nemzeti Bank által közzétett EUR/HUF devizaárfolyam alapulvételével. 2.6 A bérlő fizetési kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, amikor az átutalt összeget a Bérbeadó számláján jóváírták. 2.7 A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő az első 1 havi bérleti díjat, vagyis - EUR + ÁFA (azaz euró) összeget a Bérbeadó bankszámlájára jelen szerződést aláírását követő 3 munkanapon belül köteles átutalni. A Bérlő jétől kezdve havonta előre fizeti meg a bérleti díjat. 2.8 Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a jelen szerződés biztosítására összesen 1 havi bérleti díjnak megfelelő összeget fizet kaucióként (óvadékként) EUR (azaz. eurót) a Bérbeadó részére, az alábbi bankszámlaszámra ig: 2.9 A bérlemény birtokbavétele vel akkor történhet meg, ha a 2.7. pontban meghatározottak szerint az első havi bérleti díj összege kifizetésre került, és a 2.8 pont szerint meghatározott kaució összege pedig a Bérbeadó számláján ig jóváírásra került. 3. A szerződés időtartama Felek a bérleti jogviszonyt 3 éves határozott időre kötik, től ig.

3 3 4. Felek jogai és kötelezettségei 4.1 Bérbeadó kötelezettségei: a./ Bérbeadó köteles biztosítani, hogy Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott célra és terjedelemben rendeltetésszerűen, kizárólagosan használhassa. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény az átadáskor és a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt megfelel a jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt feltételeknek és követelményeknek. b./ A bérbeadó köteles a bérlet fennállása alatt teljes körű ingatlanbiztosítást kötni, és annak esedékes díjait határidőben fizetni. c./ Bérbeadónak az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtania: i) bérlemény és a bérlemény központi berendezéseinek karbantartása, ii) az épület központi berendezései folyamatos üzemi állapotának biztosítása, iii) az ingatlan egészével, illetve a bérleménnyel kapcsolatos üzemzavarok megelőzése és elhárítása, iv) elektromos áram biztosítása, v) a bérlemény üzemszerű használatához szükséges létesítménykezelés Bérbeadó a javítási, karbantartási munkálatokat Bérlővel történt egyeztetett időpontban végzi. d./ Bérbeadó előzetes időpont egyeztetés után jogosult a bérlemény használatának ellenőrzésére. 4.2 Bérlő kötelezettségei: a./ Bérlő a bérlet teljes időtartama alatt köteles a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát fenntartani, és az összes jogszabálynál, vagy a jelen szerződés rendelkezései alapján terhelő javítási, vagy karbantartási feladatot ellátni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény területén és környezetében semminemű környezetszennyezéssel járó munkát, ill. tevékenységet nem folytathat. b./ Bérlő jogosult a bérlemény rendeltetésszerű, kizárólagos használatára. Bérlő a bérlemény használatát másnak nem engedheti át, a bérlemény bérleti, illetve használati jogát más gazdasági társaságba nem apportálhatja. Bérlő minden olyan kárért felelős, mely a rendeltetésellenes használatból ered. c./ A tevékenységének folytatásához szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzése Bérlő felelőssége. A nevezett hatósági engedélyek megszerzésének elmulasztásáért sem közvetlenül, sem közvetve Bérbeadót semmilyen felelősség és kötelezettség nem terheli. d./ Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, ha Bérbeadót terhelő munkálatok elvégzése szükséges, vagy ha a bérlemény károsodott, illetve az bármely okból veszélyeztetve van.

4 4 e./ Bérlő a bérleményben átalakítási munkát csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján végezhet. Erre vonatkozó külön megállapodás hiányában a szerződés megszűnésekor Bérlő az eredeti állapot helyreállítására köteles. Amennyiben az eredeti állapot visszaállítása nem, vagy csak jelentős műszaki munkálatokkal lehetséges, a Bérbeadó eltekinthet az eredeti állapot visszaállításától, de erre vonatkozó külön megállapodás hiányában Bérlő nem követelheti beruházásai utólagos megtérítését és a Bérbeadó tulajdonába mennek át ingyenesen a bérleménybe beépített eszközök. f./ Bérlő jogosult a Bérbeadóval egyeztetett helyen a bérlemény utcai kerítésére, valamint a bérelt terület falára kitenni a Bérbeadóval előzetesen egyeztetett méretű cégtábláit az 1.3 pontban leírt tevékenységével kapcsolatban, melyeket a bérleti időtartam lejártakor köteles eltávolítani. Bérlő feladata, hogy szükség esetén beszerezze a cégtáblához megkívánt összes hatósági engedélyt. Amennyiben azonban a Bérlő cégtáblái, reklámtáblái vonatkozásában adófizetési kötelezettség merülne fel, úgy ezen költség megfizetése a Bérlő kötelezettsége. g./ Bérlő jogosult a bérelt területet saját kulcsaival lezárni és vészhelyzet esetére lezárt dobozban bérbeadó részére tartalék kulcskészletet átadni. Ezeket a kulcsokat Bérbeadó csak végszükség esetén használhatja. h./ A Bérlőnek lehetősége van bérelni parkolóhelyeket Bérbeadótól nettó Euró/hó/autó összegért.. Amennyiben Bérlő ezt nem veszi igénybe, a műhelysor területén a Bérlőnek parkolni tilos! 5. Biztosítás Bérbeadó a teljes ingatlanra kötött vagyonbiztosítási kötvénnyel rendelkezik, melybebeletartozik a bérlemény is. A bérleményben keletkezett bármilyen kár esetén a biztosítótársaság csak a Bérbeadó veszteségét biztosítja. Bérlő a bérleményben elhelyezett vagyontárgyaira és a tevékenységére köteles teljes körű vagyon és felelősségbiztosítást kötni. A Bérbeadó nem felelős a Bérlő által a raktárban tárolt ingóságaiért. 6. Jogok átruházása, albérlet 6.1 A Bérlő személyi, vagyoni, üzleti körülményeinek változása esetén jogosult a jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit a jelen szerződésben foglalt feltételek alapján a Bérbeadó előzetes írásbeli beleegyezése mellett harmadik félre átruházni. 6.2 Bérlő a bérlemény albérletbe adására nem jogosult, továbbá semmilyen más jogcímen harmadik személynek használatba nem adhatja a bérleményt, azt át nem engedheti. 6.3 A Bérbeadó jogosult a szerződésből adódó jogait átruházni.. 7. A szerződés megszűnése 7.1 Jelen szerződést - a határozott idejű bérleti jogviszonyra figyelemmel rendes felmondással nem lehet megszüntetni.

5 5 7.2 Felek rögzítik, hogy jelen bérleti szerződés rendkívüli felmondással szüntethető meg, vagy ha a bérlemény megsemmisül, illetve ha a felek jogutód nélkül megszűnnek a szerződés automatikusan hatályát veszti. Bármelyik fél azonnali hatályú felmondásra jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Felek a teljesség igénye nélkül súlyos szerződésszegésnek tekintik az alábbi magatartásokat: Bérlő jelen szerződésben írt fizetési kötelezettségét Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban megadott póthatáridőn belül nem teljesíti. Bérlő a bérleményt Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére rendeltetésellenesen, vagy nem jelen szerződésben rögzített célra használja. Bérbeadó Bérlőt akadályozza, vagy gátolja a bérlemény rendeltetésszerű és szerződésszerű használatában. Rendkívüli felmondásra okot adó esetben a másik felet 15 napos határidő kitűzésével előzetesen írásban fel kell szólítani a kifogásolt magatartás befejezésére, vagy a mulasztás pótlására és csak a határidő eredménytelen eltelte után élhet a sérelmet szenvedett fél a felmondással. A felmondást írásban kell a másik féllel közölni,. A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a sérelmet szenvedett féltől a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. Ebben az esetben a felmondást az arra okot adó körülmény tudomásra jutásától számított 8 napon belül kell írásban közölni. 7.3 Felek a bérlet megszűnésekor egymással kötelesek elszámolni. Az elszámolás során Bérbeadó köteles a kapott óvadékot, vagy azt a jogosan felhasznált összeggel csökkentett mértékben Bérlő számára készpénzben átadni, vagy bankszámlájára átutalni a szerződés megszűnését követő 21 napon belül. Az óvadék összegéből Bérbeadó a 3 éven belüli esetleges idő előtti felmondás következtében a bérleti díjat, ill. a Bérlőt terhelő költségeket, és a szerződés során Bérlő által okozott helyre nem állított károk ellenértékét levonhatja. 7.4 A szerződés megszűnése esetén Bérlő elhelyezési igényre, illetve cserehelyiségre nem jogosult. Bérlő köteles a bérleményt az időközi állagromlásnak megfelelő állapotban Bérbeadó számára legkésőbb a szerződés megszűnésének napját követő 3 napon belül saját berendezési és felszerelési tárgyaitól kiürítve átadni. 8. Kötbér Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő az azonnali hatályú felmondást követő 3 napon belül nem hagyja el a bérleményt, akkor napi nettó 100/Euró-t, azaz Száz Eurót köteles fizetni Bérbeadónak késedelmi kötbér jogcímén. 9. A Bérbeadó zálogjoga A zálogjogra vonatkozó Ptk. 229 törvény alapján Bérbeadó jogosult a Bérlő ingóságait a Bérleményben visszatartani, amennyiben a Biztosíték nem jelent kielégítő fedezetet Bérlő jelen szerződésből adódó kötelezettségeire. Bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy azonnali hatályú felmondás esetén a Bérbeadó két tanú előtt felvett leltár elkészítését követően jogosult a Bérlő költségére, a Bérlő bérleményben található ingóságait elszállítatni, és arra alkalmas helyen tárolni, amennyiben a Bbérlő a

6 6 szerződés megszűnését követő 3. napig az ingatlant nem üríti ki. A tárolás költségei szintén a Bérlőt terheli. 10. Vegyes rendelkezések 10.1 Felek egymással szemben beszámításra a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint jogosultak Jelen szerződést csak a felek közös megegyezése esetén, írásbeli formában lehet módosítani Felek rögzítik, hogy a szerződés hatályának fennállása alatt azzal kapcsolatban az alábbi személyek jogosultak intézkedésre, illetve nyilatkozattételre: Bérbeadó: Bérlő: Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgyában bármely értesítést írásban, postai úton, telefax útján, vagy személyes kézbesítéssel az alábbi címre ill. faxszámra teszik: Bérbeadó esetén: DP HOLDING ZRT, 1204 Budapest, Mártírok útja 286., telefon: , fax: Bérlő: Munkaidőn kívül, valamint munkaszüneti napokon a bérbeadó a telep őrzéséről egy őrző-védő Kft-n keresztül gondoskodik. A Kft vezetője: A bérbeadó gondnoka: 10.4 Felek rögzítik, hogy minden köztük esetleg felmerülő vitát elsősorban békés úton, tárgyalással kívánnak rendezni. Nem rendezhető esetekre kikötik hatáskörtől függően a a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Lakások és helyiségek bérletéről szóló évi LXXVIII. tv. rendelkezései az irányadók Jelen szerződés csak az ennek elválaszthatatlan részét képező mellékletekkel együtt érvényes. A szerződés akkor lép hatályba, ha az összes melléklet elkészült, és azokat a felek aláírták Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2-2 példány a Bérbeadót, illetve a Bérlőt illeti meg. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

7 7 Budapest, 2010 Bérbeadó Bérlő Mellékletek: 1. Helyszínrajz

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. OFFICES2GO BÉRLETI SZERZŐDÉSEIHEZ Hatályba lépés: 2013. december 9. Tartalomjegyzék 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A BÉRBEADÓ ÁLTAL A BÉRLEMÉNYHEZ

Részletesebben

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9., adószáma: 15490270-2-43, képviseli: dr.

Részletesebben

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó)

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013 Hatályos: 2013. február 1, napjától

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. r:~~il. ilq.. ~.7..:j!JG (2010 2.1

BÉRLETI SZERZŐDÉS. r:~~il. ilq.. ~.7..:j!JG (2010 2.1 BÉRLETI SZERZŐDÉS Szerződésszám: OOLlO G4472699 r:~~il. ilq.. ~.7..:j!JG (2010 Amely létrejött egyrészről a CIB Rent Operatív Lízing Zrt. a továbbiakban Bérbeadó, cím: 1138 Budapest, Váci út 140. adószám:

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet 17. (2)-(3) bekezdései szerint:

A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet 17. (2)-(3) bekezdései szerint: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. augusztus 27. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben