CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó)"

Átírás

1 CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013 Hatályos: február 1, napjától 1

2 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ADATOK BÉRBEADÓ adatai Név: CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1088 Budapest, Vas u 16. Levelezési cím: 1088 Budapest, Vas u 16. Cgsz: Adószám: Közösségi adószám: HU Bankszámla szám: BÉRBEADÓ elérhetőségei Telefon: Honlap címe ÁSZF elérhetősége 2. FEJEZET: ÁSZF HATÁLYA Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a BÉRBEADÓ, mint bérbeadó, által a tulajdonát képező 1088 Budapest, Vas u 16. száma alatti társasházban található termek vonatkozásban kötött helyiségbérleti szerződésekre. Az Általános Szerződési Feltételek határozatlan ideig érvényesek és hatályosak. 3. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szerződések aláírásakor a BÉRBEADÓ törekszik az egyidejűségre és arra, hogy az aláírás alkalmával a szerződő partnerek képviselői személyesen legyenek jelen, és az aláírásokat követően az érvényesen létrejött szerződés eredeti példányai átadásra kerülhessenek. Abban az esetben, ha a BÉRBEADÓ által előkészített, előzetesen egyeztetett szerződés aláírására eltérő helyen és időpontban kerülne sor (a BÉRBEADÓ által aláírt szerződést Bérlő csak utóbb írja alá), a szerződés létrejöttnek csak akkor tekinthető, ha Bérlő által is aláírt eredeti egyedi szerződési példányok BÉRBEADÓ-hoz visszaérkeztek. Érvényesen létrejött szerződésről csak akkor lehet szó, ha a szerződés ilyen körülmények között az ajánlati kötöttségként meghatározott határidőn belül létrejött. BÉRBEADÓ azért törekszik a szerződési feltételek előzetes, kölcsönös érdekeket figyelembe vevő egyeztetésére, hogy a szerződés aláírásakor véleményeltérés a szerződő partnerek között már ne lehessen. Ez azt jelenti, hogy a szerződést BÉRBEADÓ eltérő nyilatkozatának hiányában nem lehet létrejöttnek tekinteni akkor, ha a BÉRBEADÓ által már aláírt szerződési példányokat Bérlő egyoldalú nyilatkozattal, záradékkal vagy véleményeltéréssel kiegészítve küldené vissza. Az egyedi szerződés megkötésével hatályát veszti minden az adott szerződéssel kapcsolatos a Felek között létrejött korábbi megállapodás, ajánlat stb., így jogviszonyukban az érvényesen létrejött egyedi szerződés, annak mellékletei és jelen ÁSZF az irányadó.

3 Kapcsolattartás A szerződések teljesítése során Megbízó kizárólag a szerződésben meghatározott kapcsolatártóval, vagy az általa írásban felhatalmazott személlyel jogosult a kapcsolatot tartani. Számlázás BÉRBEADÓ az egyedi szerződésben rögzített összegről az egyedi szerződésben rögzítettek szerint mindenkor hatályos számviteli és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelő számlát állít ki. A számla ellenértékét Bérlő köteles a számla kiállítását követően az egyedi szerződésben meghatározott határidőn belül az ott rögzített fizetési mód szerint banki átutalással, vagy készpénzben megfizetni. Készpénzes számla esetén Megbízó köteles a számla ellenértékét a számla kiállításának napján BÉRBEADÓ házipénztárába befizetni. Késedelmes fizetés A számla ellenértéke akkor tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a számla teljes összege BÉRBEADÓ bankszámláján jóváírásra, vagy a házipénztárába befizetésre kerül. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén BÉRBEADÓ a Bérlő személyétől függően a Ptk ban, vagy amennyiben a Megbízó a Ptk c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezet, úgy a Ptk. 301/A. -ban rögzített késedelmi kamatot számol fel. Szerződésmódosítás Az egyedi szerződés csak írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással létrejött módosítás érvénytelen. A szerződés módosítása mindkét fél által erre feljogosított képviselője által aláírt okirat formájában történhet. Amennyiben az egyedi szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és a Felek célkitűzésének. Szerződés megszűnése Megszűnik az egyedi szerződés: - Határozott idő leteltével - Bérlő jogutód nélküli megszűnése esetén - Rendes felmondással - Rendkívüli felmondással - Közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén Rendes felmondással bármelyik fél jogosult az egyedi szerződést 30 napos felmondási határidő tűzésével a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával felmondani. Rendes felmondás esetén Felek a szerződés megszűnését követő legkésőbb öt napon belül kötelesek egymással elszámolni. Bérlő szerződésszegése estén BÉRBEADÓ jogosult a szerződést írásban rendkívüli felmondással megszüntetni. Rendkívüli felmondás esetén az egyedi szerződés azonnali 3

4 hatállyal megszűnik. Rendkívüli felmondás esetén Felek a szerződés megszűnését követő legkésőbb öt napon belül kötelesek egymással elszámolni. Bérlő szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: - Amennyiben Bérlő az ingatlan állagát súlyos mértékben károsítja, és a károkat megfelelő határidő kitűzése mellett, saját költségén BÉRBEADÓ írásbeli felszólítására sem állítja helyre, - A bérleti díj, határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén, a BÉRBADÓ a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, ha a Bérlőt 8 napos határidővel és a következményekre történő figyelmeztetéssel a hátralék kifizetésére, írásban felszólította, és a Bérlő e határidő leteltéig sem fizetett. - Tevékenysége során a Bérlő, vagy az érdekkörébe tartozó harmadik személy olyan magatartást tanúsít, ami zavarja a többi bérlőt illetve azok tevékenységét, vagy a környező házak lakóinak nyugalmát. - Felek az egyedi szerződést bármikor közös megegyezéssel megszüntethetik, azzal, hogy a közös megegyezéssel történő megszüntetés napján Bérlő köteles az addig felmerült bérleti díj összegét megfizetni. - Az egyedi szerződés bármilyen okból történő megszűnésének esetén, BÉRBEADÓ az addig felmerült de még ki nem fizetett bérleti díj összegéről számlát állít ki, aminek ellenértékét Bérlő köteles a számlában meghatározott határidőn belül az ott rögzített fizetési mód szerint Banki átutalással, vagy készpénzben megfizetni. Készpénzes számla esetén Bérlő köteles a számla ellenértékét a számla kiállításának napján BÉRBEADÓ házipénztárába befizetni. Bírósági kikötés A jelen ÁSZF-ben érintett szerződésekből fakadó jogviták tekintetében Felek kikötik BÉRBEADÓ székhelye szerint illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét.

5 4. FEJEZET: A BÉRLEMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A bérbeadó tulajdonát képezi a Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál Budapest, VIII. ker. belterület 36496/0/A/ /0/A/12 hrsz. alatt felvett, természetben a 1088, Budapest, Vas u 16. alatt található társasházi ingatlanok. Bérbeadó bérbe adja, míg Bérlő bérbe veszi az egyedi szerződésben részletesen körülírt helyiséget. BÉRBEADÓ szavatosságot vállal, hogy a helyiségen harmadik személy javára olyan jog, vagy kötelezettség nem áll fenn, ami a bérleti szerződés megkötését megakadályozná, illetve a Bérlőt az ingatlan használatában akadályozná, vagy zavarná. BÉRBEADÓ a szerződés hatálya alatt szavatolja a helyiség mindenkori rendeltetés- és szerződésszerű használhatóságát. Bérlő az ingatlanba nem jelentkezhet be Bérlő a szerződés hatálya alatt az ingatlant kizárólagosan az egyedi szerződésben meghatározott célra használhatja. Felek kölcsönös megállapodása alapján Bérlő a bérlet tárgyát további bérletbe nem adhatja, kivéve, ha ehhez Bérbeadó előzetesen írásban hozzájárult. 5. FEJEZET: BÉRLETI DÍJ ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK A bérleti díj, illetve amennyiben rezsi és egyéb költségeket is tartalmaz az egyedi szerződés, úgy annak összegét, fizetési módját, és határidejét az egyedi szerződés tartalmazza Bérlő tudomásul veszi, hogy a rezsiköltség az inflációtól függetlenül változhat, a közüzemi szolgáltatók által Bérlő számára igazolható módon tett emelések vagy csökkentések mértékével, melyet Bérbeadó Bérlővel szemben érvényesít a vonatkozó hónapot megelőző 12 hónap átlagos áremelésének megfelelően. Az emelés tényéről BÉRBEADÓ írásban értesíti Bérlőt. 6. FEJEZET: FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Bérlő köteles a tárgyhetet megelőző hét első napjáig BÉRBADÓ irányába írásban jelezni, hogy a tárgy héten (dátum szerint) melyik nap hány órától hány óráig kívánja használni az egyedi szerződésben rögzített helyiséget. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti határidőig nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, úgy BÉRBEADÓ jogosult egyéb szabad teremben biztosítani a használat lehetőségét, amit Bérlő nem tagadhat meg. Bérlő tudomásul veszi, hogy mivel az adott helyiséget csak időszakosan jogosult használni, így az általa megjelölt időpont előtt a helyiséget nem veheti birtokba, illetve az általa megjelölt időpontban köteles a helyiséget elhagyni Bérbeadó a helyiségben elhelyezett ingóságokért semmilyen felelősséget nem vállal. 5

6 Bérlő az ingatlant rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Bérlő felel az alkalmazottai által a BÉRBEADÓNAK, vagy másnak okozott, és máshonnan meg nem térülő kárért Bérlő az ingatlan területére semmilyen élő állatot nem hozhat be. BÉRBEADÓ a kölcsönös együttműködés keretében - a Bérlő jelenlétében és szükségtelen háborítása nélkül - ellenőrizheti a használatot. Követelheti a rendellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kárának megtérítését. Bérlő a bérleményben átalakítást, bármilyen beruházást csak BÉRBEADÓ előzetes írásbeli engedélyével végezhet, ilyen esetben az előzetes engedélyeztetés alkalmával rögzíteni kell a végzett munkákra vonatkozó teherviselés rendjét, módját, és mértékét. Egyben Bérlő tudomásul veszi, hogy értéknövelő beruházásokat a bérleményben csak saját költségére és veszélyére végezhet, illetve végeztethet, azok ellenértékét BÉRBEADÓ nem téríti meg. Bérlő a bérleményen esetleges átalakítása során köteles az érintésvédelmi, baleset és munkavédelmi előírásokat betartani. Ennek során köteles az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat elvégezni. Bérlő tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségének elmulasztása esetén BBÉRBEADÓT semmilyen felelősség nem terheli. A BÉRBADÓ az ingatlant kiürítve, adja a Bérlő birtokába.. Bérlő köteles a BÉRBEADÓT értesíteni, ha a BÉRBEADÓT terhelő munkálatok szükségessége merül fel, és köteles megengedni, hogy a BÉRBEADÓT azokat elvégezze, továbbá a károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmaradásából származó károkért a Bérlő felelős Bérlő az ingatlan zárait csak Bérbeadó előzetes engedélyével cserélheti le; ebben az esetben köteles minden kulcsból egy darabot a főporta részére is biztosítani. Felek kötelesek a tevékenységük során akár szándékosan, akár gondatlanul a másik félnek okozott és a biztosító által meg nem térített kárt megtéríteni, amennyiben az egyértelműen és bizonyíthatóan az adott félnek felróható okból keletkezett A Bérlő kijelenti, hogy a bérleti jogviszony bármely jogcímen történő megszűnése, vagy megszüntetése esetén, elhelyezési igénye a BÉRBEADÓVAL szemben nincs A szerződés megszűnésével Bérlő köteles az ingatlant a BÉRBEADÓ részére visszaadni. Bérlő mindazt, amit a saját költségén felszerelt, az ingatlan állagának, épségének sérelme nélkül a szerződés megszűnése esetén leszerelheti.

7 Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen okból megszűnik, úgy köteles a bérleményt ingóságaitól kiürítve BÉRBEADÓ birtokába adni. Amennyiben Bérlő kiürítési kötelezettségének ezen a napon nem tesz eleget úgy BÉRBEADÓT a bérleti díjnak megfelelő napidíj illeti meg tárolás díj jogcímén a tárolási időszakra. Egy hónapi tárolást követően amennyiben Bérlő írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget kiürítési kötelezettségének, úgy BÉRBEADÓ jogosult az ingóságokat értékesíteni, és a befolyt vételárból költségeit levonni. Felek kölcsönös megállapodása alapján, a bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnésének napjától BÉRBEADÓ jogosult a bérleményt jogos önhatalommal birtokba venni. Ezen naptól kezdve BÉRBEADÓ korlátozhatja Bérlő birtoklását, valamint a közműszolgáltatásokat, jogosult továbbá Bérlő bérleménybe jutását korlátozni, megakadályozni. Felek jelen szerződés keretében tudomásukra jutott valamennyi tényt, így a szerződés tartalmi elemeit, feltételeit is, mint üzleti titkot kötelesek szigorúan megőrizni, azt nem hozhatják harmadik fél tudomására Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 7. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó jogszabályok az irányadóak Bérlő az egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit teljes körűen megismerte, azokat maradéktalanul elfogadta CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Zsarnóczky Martin 7

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (módosítva: 2014. július 23.) FIGYELEMFELHÍVÁS A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban, mint ÁSZF megismerése előtt szeretnénk Ügyfeleinket nyomatékosan tájékoztatni

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben