Nemzetben él a nyelv. Hódi Éva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetben él a nyelv. Hódi Éva"

Átírás

1 Nemzetben él a nyelv Hódi Éva Bevezető gondolatok Valamennyien ismerjük, és érzelmileg is közel állónak érezzük a Széchenyi Istvánnak tulajdonított, ma már szállóigévé vált mondást: Nyelvében él a nemzet. Számos írónk, költőnk tett hitet a fenti gondolat jegyében. Keresztury Dezső a következőképp fogalmazta meg vonatkozó gondolatait: Egy nép történelmi azonosságának legfőbb őre és kifejezője mégiscsak a nyelv.. Nyelvében él Keresztury szerint a természetesen nőtt, a maga hajlamai, lehetőségei, szokásai és jelleme szerint kialakult társadalmi-szellemi közösség, amelynek óriási erkölcsi, teremtő történelemformáló erejéről és szabadságáról Herder is beszélt. (Anyanyelv és nemzet. Lőrincze breviárium. Budapest, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi konferencia, o.) A fenti gondolat azonban nem teljesen igaz. A történelem bebizonyította, hogy léteznek, létezhetnek olyan nemzetek is, amelyek sanyarú múltjuk során elvesztették nyelvüket, de attól még nemzettudatuk megmaradt, nemzeti létük mind a mai napig erőteljesen meghatározza történelmük alakulását. Ha nem akarunk a fentebb elmondottakra közvetlen környezetünkből, mondjuk a balkáni népek köréből példát hozni, megemlíthetjük pl. az íreket, akik nemzeti nyelvük elvesztése ellenére is harcosan őrzik nemzeti létüket. Lőrincze Lajos a közismert szállóigét kifordítva arról ír, hogy Nemzetben él a nyelv. Szavait idézve a következőképp fogalmazhatjuk meg e gondolat lényegét: A nyelv, magyar nyelvünk valóban legfőbb kincsünk, közösségszervező, összetartó erő. Összetartozásunknak, magyarságunknak nemcsak legfőbb jele, szimbóluma, hanem tényezője is. De ahogy a nyelv összetartója a közösségnek, ugyanúgy a közösség (csoport, nép, nemzet) is megtartója a nyelvnek. A közösségben, népben, nemzetben él a nyelv. Kívüle nagyon nehezen. (u.o. 70. o.) Lőrincze Lajos a fentebb elmondottakat még kiegészíti azzal, hogy rámutasson: a nemzetben él a nyelv felfogásából teljesen téves az a következtetés, amellyel napjainkban elég sokszor találkozunk: a nyelvi norma fellazulásából, a mai magyar nyelvhasználatban tapasztalható pongyolaságokból egyesek gyakran a nemzeti lét végveszélybe kerülésére következtetnek, egyenesen a nemzethalál pusztulását vizionálják. Már a fentebb említett példák alapján is nyilvánvaló, hogy nyelv és közösség viszonya nagy körültekintési igénylő, igen érzékeny kérdés, melyre vonatkozóan számos értelmezés látott napvilágot, és attól függően, milyen nézőpontból ítéljük meg, igen nagy felfogásbeli különbségek lehetnek a különböző megközelítések és értelmezések között. Alábbi dolgozatunkban a nyelv és közösség hagyományosabb megközelítéséből szeretnénk kiindulni, a dolgozat második felében pedig a nyelv és közösség új értelmezésének egy-két vonatkozásait villantanánk fel. Nyelv és közösség hagyományos értelmezése A nyelv fogalmának meghatározásában általában mindenki egyetért. Nem vita tárgya, hogy a nyelvet az emberek közti kommunikáció egyik fő eszközének tekintjük, társadalmi jelenségnek, mely bizonyos jelek és szabályok rendszeréből áll. Az is nyilvánvaló, hogy egy nyelv csak addig maradhat élő nyelv, amíg egy közösség használja. A nyelv használata beszédben és írásban nyilvánulhat meg. A beszélő azonban egyénileg használja a nyelv adta lehetőségeket, s hogy mit

2 választ ki a nyelvi rendszerből, ez már mondanivalója, ismeretanyaga, hangulata, maga a beszédszituáció és ezernyi más tényező függvénye. Nyelv és közösség viszonya, összefüggése már a fent felvázolt néhány alapvető ismérv alapján is egyértelműnek látszik. Nem létezhet nyelv társadalmi megállapodás nélkül, anélkül hogy egy közösség elfogadná és használná azokat a jeleket és szabályokat, amelyek nélkül a nyelv nem tölthetné be kommunikációs, ismeretközlő szerepét ember és ember kapcsolatában. A kérdés másik oldala is igaz: konkrét beszélők nélkül önmagában nem létezne élő nyelv. A nyelv és közösség viszonyában az egyik érdekes és izgalmas, sokat vitatott kérdés, hogy az egyén fejlődése során milyen szerepe van az anyanyelvnek, és két vagy több nyelv ismerete a személyiség fejlődésében pozitív vagy negatív szerepet játszik. Jelenleg talán inkább afelé hajlunk, hogy a több nyelv tanulását szorgalmazzuk. Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy! hallottuk nem egyszer gyerekkorunkban nyelvtanárunk buzdító szavait, miközben reménytelenül birkóztunk német órán a szenvedő szerkezetekkel, és sehogy se akart a fejünkbe menni, hogy mitől hímnemű a szekrény és mitől semleges nemű az ablak. Mások inkább arra a felfogásra hajlanak, hogy az anyanyelv minél tökéletesebb elsajátítása révén tudjuk pontosan kifejezni érzéseinket-gondolatainkat, s a kommunikációnak mégis az lenne a lényege, hogy megértessük magunkat. Íróink-költőink megrázó módon vallottak anyanyelvükhöz fűződő bensőséges kapcsolatukról. A mai világban a mai körülmények között számunkra talán az anyanyelv feladás és az ebből fakadó következmények vizsgálata lehet az egyik aktuális kérdés nyelv és közösség viszonylatában. Napjainkban úgy az anyaországban, mint a határon túlra szakadt nemzetrészekben igen komoly kivándorlási hullámmal kell szembenéznünk. E kivándorlási hullám folyományaként már indulásnál is tisztában kell lenni azzal, hogy akik útilaput kötnek a talpukra, azzal a szándékkal teszik, hogy asszimilálódjanak a befogadó közösségbe, s ez az anyanyelv visszaszorulásával, idővel pedig az anyanyelv elvesztésével jár. Mekkora veszteség az egyén szempontjából az anyanyelv elvesztése? Pótolhatja-e egy másik, esetleg több nyelv ismerete, vagy pótolhatatlan veszteség az egyén számára? Induljunk ki abból a gondolatból, hogy éppúgy, mint ahogy életünket is készen kapjuk, kéretlenül, anyanyelvünket sem magunk választjuk meg: születésünknél fogva beleszületünk egy nyelvi közösségbe, s e közösség révén, mire eszmélkednénk, már elsajátítjuk e közösség nyelvét, melynek segítségével kommunikálhatunk e közösség tagjaival, érzéseinket, vágyainkat, törekvéseinket e nyelv segítségével hozzuk a minket körülvevő világ tudomására, mint ahogy e közösség tagjai is hasonlóképp járnak el velünk szemben. Az anyanyelv azonban nemcsak nyelvi jelek és szabályok rendszere, de jóval több annál: a nyelvben megjelenő közösségi tudat, szemlélet- és látásmód megjelenítése is. Mire anyanyelvünket úgy, ahogy elsajátítjuk, ezt a látás- és szemléletmódot is észrevétlenül magunkévá tesszük, beépítjük tudatunkba, és eszerint fogjuk érzékelni és értelmezni a világ dolgait. Azt is mondhatnánk talán, hogy anyanyelvünk nemzeti közösségi létünk lecsapódása személyiségünkben, a miénk, ameddig élünk, állandóbb minden más közösségi kapcsolatnál. Magától nem szűnik meg, végigkíséri életutunkat, csak tudatosan szabadulhatunk meg tőle, de akkor se teljesen: látás-és szemléletmódunk még akkor is őrzi/őrizheti anyanyelvünk által elsajátított világlátásunkat, ha a kommunikáció során más nyelvi jelekkel és szabályokkal élünk. Hogy mekkora veszteség számunkra anyanyelvünktől megszabadulni, más nyelvre felcserélni, ez nagymértékben függ attól, hogyan ítéljük meg nyelv és társadalom viszonyát. Megítélhetjük úgy is, hogy igazából nincs is közük egymáshoz, merő kitaláció az egész, de megítélhetjük úgy is, hogy a kettő mindennél jobban feltételezi egymást. A társadalmi mozgások nyelvi lecsapódása

3 nemcsak történelmi távlatokban, de még aktuális szinten is tetten érhető. Ha például a mai magyar társadalom napjainkban megfigyelhető mozgásainak nyelvi vetületét nézzük, én kapásból három jellegzetességet emelnék ki: a kioktatósdit, a fenyegetősdit és a nyelvben is megjelenő hisztériát. Jaj annak, aki nem tudja kapásból, hogy mi a NAV, a MÜPA, az APEH, a TAJ, az OPNI, a THM és társai, alaposan megkapja a magáét, ha tájékozatlanságából véletlenül elárul valamit! A fenyegetősdi a hivatalok, intézmények részéről megnyilvánuló kedvelt nyelvi megnyilvánulási forma, alighanem mindenki találkozott már vele. Bepereljük, bírósági úton behajtjuk, feljelentjük, levonjuk, elárverezzük, felszámoljuk, megszüntetjük, pótdíjat fizettetünk, megbüntetjük és még a végtelenségig lehetne sorolni, mi mindennel fenyegetőznek a hivatalok gyakran még azelőtt, hogy valaki valamilyen mulasztást követne el. A tömeghisztéria pedig teljes egészében megüli az egész magyar társadalmat. A médiában hisztérikus hangon közlik a legprózaibb hírt is, hogy aztán ez a hisztérikus hangvétel átterjedjen az élet különböző színtereire: intézményekre, családra, utcai kommunikációba. Augusztus utolsó napjaiban az egész média azon a drámai eseményen szörnyülködött, hogy egyes iskolákba még nem érkeztek meg a tankönyvek. Aztán azon, hogy megérkeztek, de milyenek! És hogy mit írnak benne, az végképp szörnyű! Ha belegondolok, annak idején minket, iskolás gyerekeket egyáltalán nem érdekeltek augusztusban a tankönyvek, a szüleinket pedig még kevésbé. Sőt, kisebbségi helyzetben nagyon sok helyen egyáltalán nincs tankönyv. Azóta láttam az új tankönyveket. Mit mondjak? Szépek. Indokolatlan a hisztéria velük kapcsolatban. Nyelv és közösség, nyelv és társadalom kapcsolata számos aspektusból megközelíthető. Bárhogy is gondoljuk, az azért meggyőzőnek látszik, hogy nem könnyű az anyanyelvről leválni, sőt, saját szándéka és elhatározása szerint sem tud az ember könnyen asszimilálódni más nyelvi kultúrába. Példának felhozhatjuk erre a külföldre kivándorolt honfitársaink százezreit, akik minden törekvésük ellenére sem tudnak első generációs kivándoroltként tökéletesen beilleszkedni a szívük szerint választott új nyelvi közösségbe. Nyelv és közösség új értelmezése Napjainkban a hagyományos, általánosan elfogadott értékrend válságáról beszélhetünk. Az élet minden területén felbomlottak az általánosan elfogadott normák, válságba került a család, a haza, a közösség fogalma és tartalma, hogy helyette az én kerüljön a figyelem középpontjába. A valósítsd meg önmagad az általánosan elfogadott norma, s ha nagy nehezen mégis létrejön pl. a család, számos esetben az se egész életre szóló elkötelezettséget jelent, legfeljebb ideig-óráig tartó érdekközösséget. Nem marad érintetlenül ebben az általános, mindenre kiterjedő értékválságban a nyelv és a közösség fogalma és viszonya sem. A nyelv hagyományos, beszélt és írott változata mellett napjainkban számolnunk kell egy újabb változattal, melyet e-nyelvnek szoktak nevezni. A közösség vonatkozásában pedig a virtuális vagy internet-közösségek létrejövetele jelent kihívást a ma embere számára. Az e-nyelv kialakulása szoros összefüggést mutat mindazoknak az elektronikus eszközöknek a megjelenésével és viharos gyorsasággal történő elterjedésével, amelyek jószerivel nélkülözhetetlenné váltak mindennapjainkban. Mobil telefonok, tabletek, komputerek, internet és egész sor más hasonló elektronikus szerkentyű nélkül már elképzelni se tudnánk életünket. Az e- nyelv kialakulása ezeknek a készülékeknek a megjelenésével és elterjedésével van összefüggésben az e-nyelv ugyanis ezek segítségével jön létre, használata ezekkel az eszközökkel történik, ezek nélkül önállóan nem létezik. E készülékek használata során szöveggel, képpel, hanggal együtt tudunk kommunikálni, s e kommunikáció során kedvünk szerint alkalmazzuk vagy sem a konvencionális nyelvtani szabályokat, a nyelvi normát - általában

4 inkább nem -, többször a használók maguk találnak ki az elfogadott nyelvi formáktól eltérő nyelvi megoldásokat, írásmódot, szóalakokat, képeket (smájlikat) és ezer más megoldást. Számos jó oldala, pozitívuma van az újfajta nyelvi kommunikációnak, A korábbiaktól eltérően minden képzeletet felülmúl az az ismeretgazdagság, amellyel e kommunikáció révén gazdagodhatunk. Az információgazdagság mellett ezek elérésének gyorsasága, mindenki számára való hozzáférési lehetősége egyértelműen imponáló. Ugyanakkor mindenki számára lehetőséget ad arra is, hogy bármire vonatkozóan bármit közzétegyen az interneten, másokat is tájékoztasson valamiről, másokkal is megosszon bizonyos információkat, nincs cenzúra, bármiről bárki véleményt mondhat, hozzászólhat, tetszését vagy nemtetszését kifejezheti, még csak indokolnia sem kell, elég, ha csak a tetszik vagy nem tetszik kis képre kattint rá. Az információgazdagság ellenére természetesen számolni kell azzal is, hogy mindez kontrollálhatatlan és kontrollálatlan egyveleget alkot, sok a téves információ, félrevezető ismeretanyag, de ez már legyen a felhasználó gondja ügyeljen rá, mit használ fel a kínálatból. Az új nyelvi kultúra megjelenése és mindenki számára hozzáférhető volta következtében minden korábban meglevő különbség eltűnőfélben van: a gyerekek is simán hozzájuthatnak nem nekik szánt anyaghoz, az e-kultúra világában nincsenek tabuk, szemléletbeli vagy erkölcsi gátlások, kompetencia kérdések, teljes az egyéni szabadság és ezzel együtt a felelősség vállalás teljes hiánya. Az új nyelvi kultúra először a fiatal generációk körében hódított, de napjainkban már igen elterjedtté vált a meglettebb korosztályok körében is. Bekerült a mindennapi életbe, olyannyira, hogy a mai élet nem is képzelhető el ezek egyik vagy másik vonatkozása nélkül. Az e-nyelvi kultúra kialakulása új közösségi formák kialakulásához vezet. Mint ismeretes, ún. közösségi portálok jöttek létre, közösségi oldalak, melyek keresztül e közösségekhez tartozó személyek kapcsolatot tartanak egymással. Már több ezer barátom, ismerősöm van a Facebookon dicsekedett egyik rég nem látott kedves ismerősöm, miközben azon gondolkodtam, vajon hogyan lehet úgy létezni, hogy napokig ki se mozdul a lakásából? Hát így, a virtuális közösségén keresztül. Ezek az ún, közösségek nem nagyon hasonlítanak a klasszikus közösségekhez: tagjaik akár a világ különböző pontjain élhetnek, akár soha nem is találkoznak egymással. Vajon mégis mi az oka, hogy ilyen nagy népszerűségre tudtak szert tenni? Valószínűen az emberben valahol ott él a közösséghez tartozás elementáris igénye, s e virtuális háló igen alkalmas arra, hogy a ma embere, aki idegenkedik attól, hogy bármiért is felelősséget vállaljon, e laza közösségen belül megtalálja helyét. Érdekes módon a közös érdek nem szükséges az új típusú virtuális közösség tagjai számára legfeljebb a csoporton belül kisebb csoportban jelenik meg -, ami nélkül viszont igazi közösség nem képzelhető el. Mi most pl., akik itt ülünk a teremben, egy konkrét közös érdek miatt jöttünk el ide: nevezetesen a meghirdetett téma, a nyelv és közösség kapcsolatáról szeretnénk valamit megtudni. Egy virtuális közösség számára nem a közös érdek a meghatározó, de létrejöttében egy lazán értelmezett bizalomnak van szerepe a tagok egymást ajánlják -, s emellett el kell fogadni, egyet kell érteni a közösségi normákkal, amelyek a csoporttrendet meghatározzák. E laza szerveződés mellett létrejövő viruális közösségek rendkívül mobilak gondoljunk csak arra a nemrég az újságokban megjelent hírre, miszerint Belgiumban egy diáklány a születésnapjára meghívta a barátait, de véletlenül nem a szűkebb baráti kört tartalmazó gombot nyomta meg, hanem az ismerőseit tartalmazó teljes listát, melynek folyományaképp a kisvárost ezrével lepték meg a bulira érkező fiatalok, megállt az élet, óriási dugók alakultak ki, és a rendőrségnek kellett közbelépni a helyzet normalizálása érdekében. Igen érdekes kettősség kialakulása jellemző e közösségi portálokra. Egyfelől ott a folyamatos elérhetőség lehetősége hiszen az adott csoporton belül bárki számára azonnal elérhető vagyok, másfelől viszont ott a teljes elszigeteltség, a teljes magány lehetősége: elképzelhető, hogy egyszál

5 magam ülök a számítógépem előtt, és a maga fizikai, konkrét valóságában akár napokig nincs ember, aki rám nyitná az ajtót. A számítógépem előtt ülve megteremthetek akár egy virtuális valóságot is, amelynek semmi köze sincs a konkrét valósághoz. Teremthetek magamnak egy virtuális személyiséget, kiadhatom magam másnak, mint aki vagyok, virtuális vágyakkal, tervekkel, lehetőségekkel, megteremthetek egy virtuális életet, ami köszönő viszonyban sincs valós életemmel és az abban elfoglalt szerepemmel, s ezt egy szempillantásnyi idő alatt megoszthatom mással vagy másokkal, belebújhatok virtuális alteregóm bőrébe, ami igen súlyos problémákat tud okozni úgy az egyén, mint a közvetlen környezete számára. Hogyan viszonyuljunk hát az új nyelvi kultúra és az új, virtuális internetközösségek kérdéséhez? Vitathatatlan, hogy ezek pókhálószerűen egyre jobban behálózzák életünket, nem tudjuk kivonni magunkat ezek hatása alól. Az is vitathatatlan, hogy ezek megjelenése nem használ a nyelvi normának, csökken a nyelvi szabálykövető kommunikáció, és felerősödnek a csoportokat és nem a nyelvközösség egészét - összekötő nyelvhasználati szokások. A virtuális közösségek megjelenése és térhódítása nem használ a nemzeti érdek és nemzeti elkötelezettség erősödésének sem, hiszen e csoportokban inkább a tömegmédia által sugallt globális tudatformáló tendenciák markáns jelenlétével számolhatunk. A mi feladatunk és felelősségünk nem arra irányul, hogy próbáljuk megakadályozni vagy visszaszorítani az új nyelvi kommunikáció és az új virtuális közösségek terjeszkedését ez egyébként is értelmetlen erőfeszítés lenne -, hanem inkább az a feladatunk, hogy találjuk meg nemzeti nyelvünk és közösségünk számára az újonnan megjelenő kommunikáció és közösségi hálók keretében fellelhető és hasznunkra fordítható lehetőségeket. Irodalom: Szécsi Gábor: Nyelv, média, közösség - Közösségfogalom és nyelvi kommunikáció az információ korában. Budapest, Gondolat Kiadó, Anyanyelv és nemzet. Lőrincze breviárium. A kötet anyagát válogatta, és szerkesztette Graf Rezső. Budapest, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi konferencia, Jelentés a magyar nyelvről. Szerkesztette Balázs Géza. Budapest: Inter Magyar Szemiotikai Társaság, Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Szerkesztette Balázs Géza. Budapest: Inter, 2011.

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció 1 TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Korpics Márta P. Szilczl Dóra (szerk.)

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS?

ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS? DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között Hausmann Alice DEBRECENI

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA. Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA. Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 1. szám 11 29. (2002) ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék Mindennapi életünket,

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET NYELVÉBEN ÉL A NEMZET Ezt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam, hanem mert az alábbiakban

Részletesebben

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szerzői jog? 1

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szerzői jog? 1 Iustum Aequum Salutare X. 2014. 1. 149 162. A szerző jelentősége és művével való kapcsolata Hova tovább szerzői jog? 1 egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) [ ] a szerző jogának törvényes védelme abból a megfontolásból

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k) Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Jóból is megárt a sok(k) Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Török Anita VI. magyar V. elméleti nyelv. Debrecen,

Részletesebben

Császi Lajos. Tévéerőszak és morális pánik

Császi Lajos. Tévéerőszak és morális pánik Császi Lajos Tévéerőszak és morális pánik 1 A rítusok azt a tilalmat játsszák mimetikusan újra, amelyet megelőzni kívánnak. A racionális gondolkodás számára egy ilyen kapcsolat felfoghatatlan. Minden nehézség

Részletesebben

Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban

Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban Meddig áltatjuk még magunkat? Meddig teszünk még úgy, mintha minden rendben volna, amikor semmi sincsen rendben? Meddig tudjuk még elkerülni,

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert nyomában. Tisztelt Szülők! A jó bornak is kell a cégér. Magyar Gyereket, magyar iskolába

Szenczi Molnár Albert nyomában. Tisztelt Szülők! A jó bornak is kell a cégér. Magyar Gyereket, magyar iskolába Szenc- és Vidéke Társulás kiadványának tartalma: Szenczi Molnár Albert nyomában Bárdos Gyula, parlamenti képviselő levele Tisztelt Szülők! Duray Rezső, a Szenc- és Vidéke Társulás elnökének levele A jó

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

Minőségi felmérés. Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében

Minőségi felmérés. Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében Minőségi felmérés Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében Összesítő jelentés 2011. január Minőségi felmérés TNS Qual+ A felmérés az Európai Parlament felkérésére készült. A dokumentum

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

4 (nyílt) titok, amely segítheti női pénzügyi önismeretedet és spirituális tudatosodásodat is. Írta: Chi*** Csapó Ida

4 (nyílt) titok, amely segítheti női pénzügyi önismeretedet és spirituális tudatosodásodat is. Írta: Chi*** Csapó Ida 1 4 (nyílt) titok, amely segítheti női pénzügyi önismeretedet és spirituális tudatosodásodat is Írta: Chi*** Csapó Ida női önismereti tréner nők és pénz specialista www.gazdagnok.hu 2 FONTOS KÉRDÉSED LEHET:

Részletesebben