Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról"

Átírás

1 Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) - A nemzetközi magánjogról szóló évi 13. törvényerejű rendelet - A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény - A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet (továbbiakban: MT rendelet) - Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.7.) BM rendelet (továbbiakban: Ar.) - Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) Külföldi állampolgárok Magyarországon történő házasságkötését megelőző eljárás Az eljárás menete: Az eljárást a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell indítani. Nem magyar állampolgár Magyarországon kötendő házassága esetén a házasulók házasságkötési szándékának bejelentéséről felvett jegyzőkönyvet a szükséges mellékletekkel együtt az anyakönyvvezető terjeszti fel a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez. Az anyakönyvvezető megvizsgálja azt is, hogy a magyar családjogi törvényben foglalt házassági előfeltételek fennállnak-e. Az At. 3. (2) d) pontja szerint a jegyzőkönyv és a becsatolt külföldi és egyéb okiratok áttanulmányozása után a Kormányhivatal elbírálja a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságát. A döntést tartalmazó és a felterjesztett iratok meg- illetve visszaküldésre kerülnek az anyakönyvvezetőhöz. A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó harmincnapos várakozási határidőt az anyakönyvvezető valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata beérkezésétől számítja. A házasságkötéshez szükséges benyújtandó okiratok: (Az okiratokat a házasulóknak kell beszerezniük.) Külföldi házasuló részéről: - születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban - a külföldi állampolgárnak Magyarországon történő házasságkötésekor tanúsítvánnyal kell igazolnia, hogy házasságkötése a reá irányadó külföldi jog szerint nem ütközik akadályba. 1

2 o A tanúsítványnak tartalmazni kell mindkét házasuló nevét, személyes adatait (születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve) külföldi házasuló nemét, családi állapotát, lakcímét, valamint annak igazolását, hogy a külföldi házasuló országának joga szerint a magyarországi házasságkötésének nincs törvényes akadálya, ez a házasuló személyes nyilatkozatával nem pótolható. Ha az adott ország nem ismeri a tanúsítvány jogintézményét, erről állampolgárának igazolást ad ki. o Érvényességi ideje: általában hat hónap, de az adott ország ennél rövidebb időt is megállapíthat. A tanúsítvány érvényességi ideje alatt a házasságot meg kell kötni, ellenkező esetben új tanúsítványt kell beszerezni. o A tanúsítványt hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények némelyikében szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) o A tanúsítványt a külföldi házasuló államának illetékes hatósága adja ki. (Például: külképviseleti szerv, anyakönyvvezető, a hatóság országonként változó.) - Csatolni kell a külföldi állampolgár eredeti születési anyakönyvi kivonatát hiteles magyar fordításban. - Lakbizonylat: hiteles magyar fordításban, az állandó lakcím igazolása céljából a lakcímét nyilvántartó hatóságtól. Kizárólag akkor kell beszerezni, ha a házasuló állandó lakcíme nem szerepel a tanúsítványában. Amennyiben a külföldi házasuló Magyarországon bevándorlási, letelepedési vagy EGT tartózkodási engedéllyel rendelkezik a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója igazolja lakcímét. A lakcím igazolása a házasuló személyes nyilatkozatával nem pótolható. - Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (-bevándorlási vagy letelepedési engedély esetében a magyar okmányiroda által kiadott személyi igazolvány, -útlevél, -külföldi személyi igazolvány az EU tagállamok tekintetében stb.) - Személyes nyilatkozat a külföldi házasuló részéről: erre a nyilatkozatra akkor van szükség, ha a külföldi házasuló a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető előtt nem tud megjelenni. A személyes megjelenését a nyilatkozata pótolja. Hiteles magyar fordításban kell benyújtani. 2

3 o A személyes nyilatkozat közjegyző vagy anyakönyvvezető előtt tehető meg. o A személyes nyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi házasuló nyilatkozatát arról, hogy Magyarországon kivel kíván házasságot kötni. Nyilatkozik továbbá arról, hogy legjobb tudomása szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs. A házasulók személyes adatait, külföldi fél lakcímét, családi állapotát, nemét, ebben a nyilatkozatban is fel kell tüntetni. - Idegen nyelvű okiratok kizárólag hiteles magyar fordításban fogadhatók el. A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített, illetve ha a dokumentumot nemzetközi fordítói jogosultsággal rendelkező közjegyző vagy fordító iroda fordította. Külföldön történt fordítás csak abban az esetben fogadható el, ha olyan iroda vagy közjegyző végezte a fordítást, aki rendelkezik a nemzetközi fordítói jogosultsággal, így fordítása Magyarországon is elfogadható. - Bizonyos államok esetében a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítésére is szükség van. (Nagykövetség által kiállított okiratot nem kell felülhitelesíteni.) Magyar házasuló részéről: - Születési anyakönyvi kivonat: kiadja a születés helye szerinti anyakönyvvezető. - Családi állapot igazolás: kiadja a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója. Az igazolás 30 napig érvényes. - Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - Lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. További iratok: - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1)bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). 3

4 Külföldi állampolgárok Magyarországon történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvény (továbbiakban: Bét. ) 1. (1) bekezdése értelmében bejegyzett élettársi kapcsolatot az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévet betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Az eljárás menete: Az eljárást a körzetközponti jegyző székhelyén lévő vagy a megyei jogú város anyakönyvvezetőjénél lehet megindítani. Nem magyar állampolgár Magyarországon kötendő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a felek bejelentéséről felvett jegyzőkönyvet a szükséges mellékletekkel együtt az anyakönyvvezető terjeszti fel a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez, illetve az anyakönyvvezető megvizsgálja, hogy a magyar családjogi törvényben foglalt előfeltételek fennállnak-e. Az At. 3.. (2) d) pontja szerint a jegyzőkönyv és a becsatolt külföldi és egyéb okiratok áttanulmányozása után az illetékes felettes szerv elbírálja a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságát. A döntést tartalmazó és a felterjesztett iratok meg- illetve visszaküldésre kerülnek az anyakönyvvezetőhöz. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges benyújtandó okiratok: (Az okiratokat a feleknek kell beszerezniük.) Külföldi fél részéről: - Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban - A külföldi állampolgárnak Magyarországon történő bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésékor tanúsítvánnyal kell igazolnia, hogy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítése a reá irányadó külföldi jog szerint nem ütközik akadályba. o A tanúsítványnak tartalmazni kell mindkét fél nevét, személyes adatait (születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve) külföldi házasuló nemét, családi állapotát, lakcímét, valamint annak igazolását, hogy a külföldi házasuló országa joga szerint a magyarországi bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének nincs törvényes akadálya. Ha az adott ország nem ismeri a tanúsítvány jogintézményét, erről állampolgárának igazolást ad ki. o Érvényességi ideje: általában hat hónap, de az adott ország ennél rövidebb időt is megállapíthat. A tanúsítvány érvényességi ideje alatt kell létesíteni a bejegyzett élettársi kapcsolatot, ellenkező esetben új tanúsítványt kell beszerezni. o A tanúsítványt hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi 4

5 szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények némelyikében szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) o A tanúsítványt a külföldi fél államának illetékes hatósága adja ki. (Például: Külképviseleti szerv, anyakönyvvezető, a hatóság országonként változó.) - Csatolni kell a külföldi állampolgár eredeti születési anyakönyvi kivonatát, hiteles magyar fordításban. - Lakbizonylat: Hiteles magyar fordításban, az állandó lakcím igazolása céljából a lakcímét nyilvántartó hatóságtól. Kizárólag akkor kell beszerezni, ha a házasuló állandó lakcíme nem szerepel a tanúsítványában. Amennyiben a külföldi házasuló Magyarországon bevándorlási, letelepedési vagy EGT tartózkodási engedéllyel rendelkezik a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója igazolja lakcímét. A lakcím igazolása a házasuló személyes nyilatkozatával nem pótolható! - Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (-bevándorlási vagy letelepedési engedély esetében a magyar okmányiroda által kiadott személyi igazolvány, - útlevél, - külföldi személyi igazolvány az EU tagállamok tekintetében stb.) - Személyes nyilatkozat a külföldi fél részéről: erre a nyilatkozatra akkor van szükség, ha a külföldi fél a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés szándékának bejelentésekor az anyakönyvvezető előtt nem tud megjelenni. A személyes megjelenését a nyilatkozata pótolja. Hiteles magyar fordításban kell benyújtani. o A személyes nyilatkozat közjegyző vagy anyakönyvvezető előtt tehető meg. o A személyes nyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi fél nyilatkozatát arról, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot Magyarországon kivel kíván létesíteni. Nyilatkozik továbbá arról, hogy legjobb tudomása szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes akadálya nincs. A felek személyes adatait, külföldi fél lakcímét, családi állapotát, nemét, ebben a nyilatkozatban is fel kell tüntetni. - Idegen nyelvű okiratok kizárólag hiteles magyar fordításban fogadhatók el, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített. (OFFI), illetve, ha a dokumentumot nemzetközi fordítói jogosultsággal rendelkező közjegyző vagy fordító iroda fordította. Külföldön történt fordítás csak abban az esetben fogadható el, ha olyan iroda vagy 5

6 közjegyző végezte a fordítást, aki rendelkezik a nemzetközi fordítói jogosultsággal, így fordítása Magyarországon is elfogadható. - Bizonyos államok esetében a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítésére is szükség van. (Nagykövetség által kiállított okiratot nem kell felülhitelesíteni.) Magyar fél részéről: - Születési anyakönyvi kivonat: kiadja a születés helye szerinti anyakönyvvezető. - Családi állapot igazolás: kiadja a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója. Az igazolás 30 napig érvényes. - Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - Lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. További iratok: - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1)bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). A külföldön történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos eljárás Ha Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan személy, vagy a magyar menekültügyi hatóság által menekültként elismert személy külföldön kíván házasságot kötni, tanúsítvánnyal kell igazolnia, hogy a magyar jog szerint tervezett házasságának nincs törvényes akadálya. Az eljárás lefolytatása: A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet személyesen kell előterjeszteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. Bejelentett lakcím hiányában az utolsó bejelentett lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető. 6

7 Amennyiben a felek lakóhelye különböző, a tanúsítvány kiadását bármelyikük lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél előterjeszthetik. Ebben az esetben a tanúsítványt az előterjesztés helye szerint illetékes hivatal adja ki. Ha a magyar állampolgár lakóhelye külföldön van, a tanúsítvány kiállítását az illetékes magyar konzuli tisztviselőnél kérelmezheti. (At. 23. (1) (7) bekezdései) A szóban előterjesztett kérelemről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít. A magyar állampolgár házasuló/k részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapotot igazoló okirat o nőtlen, hajadon családi állapotúak esetén nem kell beszerezni az igazolást, mert az anyakönyvvezető az ország egészére kiterjedően jogosult családi állapot igazolás készítésére o özvegy vagy elvált családi állapotúak esetén többféle módon lehetséges az igazolás: a volt házastárs halálát, illetve a házasság felbontását utólagos bejegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonattal, jogerős bírósági határozattal, vagy a volt házastárs haláláról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal. - személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. A külföldi állampolgár házasuló részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat (hiteles magyar fordítással ellátva) - családi állapot igazolása (hiteles magyar fordítással ellátva) - amennyiben a külföldi fél a kérelemről készített jegyzőkönyv felvételekor nem tartózkodik Magyarországon: az erre illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető, konzul) előtt tett és hitelesített a házasságkötési szándékát is tartalmazó nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy tervezett házasságának legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi házasulandó születési családi és utónevét, házassági nevét, születésének helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők születési családi és utónevét, lakóhelyét és állampolgárságát, továbbá meg kell nevezni a magyar állampolgár fél nevét és a legfontosabb személyazonosító adatait. (At. 23. (2) bekezdése) o A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha hiánytalanul tartalmazza a felsorolt adatokat. Amennyiben a nyilatkozat hiányos, vagy a benne foglalt adatok valódiságát illetően kétség merül fel, a hiányzó, vagy kétes adat bizonyítására a külföldi állampolgár más okirat pl. születési anyakönyvi kivonat, családi állapotot igazoló okirat bemutatására kötelezhető. (At. 8. (3) bekezdése) - Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille 7

8 záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelv: fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények közül jó néhányban szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) - Ha a külföldi házasuló Magyarországon tartózkodik, célszerűbb az anyakönyvvezető előtt megtenni a nyilatkozatot, mert ez esetben nem kell az okiratot lefordíttatni. A nyilatkozat felvételekor amennyiben a nyilatkozó a magyar nyelvet nem érti és beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. (Ar. 42. (4) bekezdése) További iratok: - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1) bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja a kérelemhez, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). A tanúsítvány kiállítása iránti eljárás illetéke: - Az eljárás illetékköteles, melynek összege Ft, illetékbélyegben kell leróni a kérelem benyújtásakor. (Itv. Melléklet X. Cím 4.) A kérelem elbírálása, a tanúsítvány kiállítása: - A tanúsítványt a hivatal állítja ki az anyakönyvvezető által megküldött kérelemben foglaltak és csatolt okiratok megfelelőségének vizsgálatát követően. - Külföldön élő magyar állampolgár esetében a tanúsítványt az illetékes magyar külképviseleti hatóság állítja ki.(at. 23. (4) bekezdése) - A tanúsítvány nem központilag előállított formanyomtatványon kerül kiadásra. 8

9 - A tanúsítvány tartalmazza a házasulandó felek természetes személyazonosító adatait (születési családi és utónév, házassági név, születési hely és idő, anyja neve), állampolgárságát (hontalanságát, menekült státusát), családi állapotát, lakcímét, nemét és azt a tényt, hogy a magyar állampolgár külföldön való házasságkötésének a magyar jog szerint törvényes akadálya nincs. - A tanúsítvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 6 hónap. (At. 23. (5) (6) bekezdései) - Amennyiben a házasságkötés törvényes előfeltételei nem állnak fenn, a hivatal a kérelmet határozatban utasítja el. (Ket. 71. (1) bekezdése) Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése: - A hivatal a tanúsítványt a hiánytalanul benyújtott - kérelemnek a hivatalba történő megérkezését követ! naptól számított 30 napon belül állítja ki és az elkészült okiratot postai úton (erre irányuló kérelem esetén személyesen) kézbesíti a kérelmezőnek. (At. 23. (7) bekezdése) Jogorvoslat: - A hivatal döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési kérelmet melynek illetéke 5.000,- Ft (illetékbélyegben) a hivatalhoz kell benyújtani. (Itv. 29. (2) bekezdése, a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 12. n) pontja, és a Ket. 98. (1) bekezdése, 99. (1) bekezdése, 102. (1) bekezdése) Az okirat külföldön történő felhasználása: - A kiállított tanúsítványt a házasságkötés helye szerinti külföldi hatóság előtt kell bemutatni. Amennyiben az okirat felhasználása szerinti ország és Magyarország erre irányuló nemzetközi szerződést kötött, a kiállított tanúsítvány egyéb további intézkedés nélkül felhasználható. Egyéb esetekben a magyar hatóság által kiállított tanúsítványt csak diplomáciai felülhitelesítéssel vagy un. Apostille záradékkal ellátva fogadják el. Ezen országok esetében az okirat elfogadhatóvá tétele, felhasználhatósága érdekében fel kell keresni: o diplomáciai felülhitelesítésért a tanúsítvány felhasználása szerinti ország diplomáciai vagy konzuli tisztviselőjét, o Apostille záradékért az okirat származása szerinti ország o felülhitelesítésre illetékes hatóságát (Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma) A külföldön történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos eljárás Ha Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan személy, vagy a magyar menekültügyi hatóság által menekültként elismert személy külföldön kíván bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, tanúsítvánnyal kell igazolnia, hogy a magyar jog szerint tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nincs törvényes akadálya. 9

10 Az eljárás lefolytatása: A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet személyesen kell előterjeszteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. Bejelentett lakcím hiányában az utolsó bejelentett lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető. Amennyiben a felek lakóhelye különböző, a tanúsítvány kiadását bármelyikük lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél előterjeszthetik. Ebben az esetben a tanúsítványt az előterjesztés helye szerint illetékes hivatal adja ki. Ha a magyar állampolgár lakóhelye külföldön van, a tanúsítvány kiállítását az illetékes magyar konzuli tisztviselőnél kérelmezheti. (At. 23. (1) (7) bekezdései) A szóban előterjesztett kérelemről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít. A magyar állampolgár fél/felek részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapotot igazoló okirat o nőtlen, hajadon családi állapotúak esetén nem kell beszerezni az igazolást, mert az anyakönyvvezető az ország egészére kiterjedően jogosult családi állapot igazolás készítésére o özvegy vagy elvált családi állapotúak esetén többféle módon lehetséges az igazolás: a volt házastárs halálát, illetve a házasság felbontását utólagos bejegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonattal, jogerős bírósági határozattal, vagy a volt házastárs haláláról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal. - személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. A külföldi állampolgár fél részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat (hiteles magyar fordítással ellátva) - családi állapot igazolása (hiteles magyar fordítással ellátva) - amennyiben a külföldi fél a kérelemről készített jegyzőkönyv felvételekor nem tartózkodik Magyarországon: az erre illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető, konzul) előtt tett és hitelesített a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékát is tartalmazó nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi fél születési családi és utónevét, születésének helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők születési családi és utónevét, lakóhelyét és állampolgárságát, továbbá meg kell nevezni a magyar állampolgár fél nevét és a legfontosabb személyazonosító adatait. (At. 23. (2) bekezdése) o A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha hiánytalanul tartalmazza a felsorolt adatokat. Amennyiben a nyilatkozat hiányos, vagy a benne foglalt adatok valódiságát illetően kétség merül fel, a hiányzó, vagy kétes adat bizonyítására a külföldi 10

11 állampolgár más okirat pl. születési anyakönyvi kivonat, családi állapotot igazoló okirat bemutatására kötelezhet. (At. 8. (3) bekezdése) - Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelv: fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények közül jó néhányban szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) - Ha a külföldi fél Magyarországon tartózkodik, célszerűbb az anyakönyvvezető előtt megtenni a nyilatkozatot, mert ez esetben nem kell az okiratot lefordíttatni. A nyilatkozat felvételekor amennyiben a nyilatkozó a magyar nyelvet nem érti és beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. (Ar. 42. (4) bekezdése) További iratok: - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1) bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja a kérelemhez, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). A tanúsítvány kiállítása iránti eljárás illetéke: - Az eljárás illetékköteles, melynek összege Ft, illetékbélyegben kell leróni a kérelem benyújtásakor. (Itv. Melléklet X. Cím 4.) A kérelem elbírálása, a tanúsítvány kiállítása: - A tanúsítványt a hivatal állítja ki az anyakönyvvezető által megküldött kérelemben foglaltak és csatolt okiratok megfelelőségének vizsgálatát követően. 11

12 - Külföldön élő magyar állampolgár esetében a tanúsítványt az illetékes magyar külképviseleti hatóság állítja ki.(at. 23. (4) bekezdése) - A tanúsítvány nem központilag előállított formanyomtatványon kerül kiadásra. - A tanúsítvány tartalmazza a felek természetes személyazonosító adatait (születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja neve), állampolgárságát (hontalanságát, menekült státusát), családi állapotát, lakcímét, nemét és azt a tényt, hogy a magyar állampolgár külföldön való bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a magyar jog szerint törvényes akadálya nincs. - A tanúsítvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 6 hónap. (At. 23. (5) (6) bekezdései) - Amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes előfeltételei nem állnak fenn, a hivatal a kérelmet határozatban utasítja el. (Ket. 71. (1) bekezdése) Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése: - A hivatal a tanúsítványt a hiánytalanul benyújtott - kérelemnek a hivatalba történő megérkezését követ! naptól számított 30 napon belül állítja ki és az elkészült okiratot postai úton (erre irányuló kérelem esetén személyesen) kézbesíti a kérelmezőnek. (At. 23. (7) bekezdése) Jogorvoslat: - A hivatal döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési kérelmet melynek illetéke 5.000,- Ft (illetékbélyegben) a hivatalhoz kell benyújtani. (Itv. 29. (2) bekezdése, a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 12. n) pontja, és a Ket. 98. (1) bekezdése, 99. (1) bekezdése, 102. (1) bekezdése) Az okirat külföldön történő felhasználása: - A kiállított tanúsítványt a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerinti külföldi hatóság előtt kell bemutatni. Amennyiben az okirat felhasználása szerinti ország és Magyarország erre irányuló nemzetközi szerződést kötött, a kiállított tanúsítvány egyéb további intézkedés nélkül felhasználható. Egyéb esetekben a magyar hatóság által kiállított tanúsítványt csak diplomáciai felülhitelesítéssel vagy un. Apostille záradékkal ellátva fogadják el. Ezen országok esetében az okirat elfogadhatóvá tétele, felhasználhatósága érdekében fel kell keresni: o diplomáciai felülhitelesítésért a tanúsítvány felhasználása szerinti ország diplomáciai vagy konzuli tisztviselőjét, o Apostille záradékért az okirat származása szerinti ország o felülhitelesítésre illetékes hatóságát (Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma) Nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentési eljáráshoz 12

13 Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól a házasságkötés helye szerint illetékes hivatal indokolt esetben felmentést adhat. (At. 3. (2) bekezdés g) pontja) Az eljárás lefolytatása: A felmentés iránti kérelmet a külföldi házasuló a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél nyújthatja be. Az eljárás kérelemre indul, melyet a házasulók együttesen és személyesen nyújthatnak be. A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az anyakönyvvezető terjeszti fel a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez, illetve az anyakönyvvezető megvizsgálja, hogy a magyar családjogi törvényben foglalt házassági előfeltételek fennállnak-e. A kérelemnek tartalmaznia kell o a külföldi házasulandó születési családi és utónevét, házassági nevét, születésének helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők születési családi és utónevét, lakóhelyét és állampolgárságát, o a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, hogy a tervezett házasságának legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya, valamint o azt az alapos indokot, amelyre kérelmező az igazolás alóli mentességét alapozza. A külföldi állampolgár házasuló/k részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapot igazolása - a kérelmező honossága szerinti külföldi hatóság arra irányuló nyilatkozatát, hogy az adott ország nem ismeri a tanúsítvány intézményét, illetőleg ilyen okirat kiállítását számára jogszabály nem teszi lehetővé (amennyiben a külföldi házasuló felmentési kérelmét erre alapozza). A magyar állampolgár házasuló részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapot igazolás: kiadja a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója. Az igazolás 30 napig érvényes. - személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. További iratok: - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, 13

14 bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1) bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja a kérelemhez, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). - Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelv: fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények közül jó néhányban szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) A tanúsítvány bemutatása alóli felmentés megadására irányuló eljárás illetéke: - Illetékköteles, melynek összege Ft, illetékbélyegben kell leróni, a kérelem benyújtásával egyidejűleg. (Itv. Mellékletének X.5. pontja) A kérelem elbírálása, a tanúsítvány kiállítása: - A tanúsítvány bemutatása alóli felmentésről a hivatal dönt az anyakönyvvezető által megküldött kérelemben foglaltak és csatolt okiratok vizsgálatát követően. - Amennyiben a kérelmező által megjelölt felmentési indok nem alapos, a hivatal a kérelmet határozatban utasítja el. (Ket 71. (1) bekezdése) - A felmentés a kiállítás napjától számított hat hónapig érvényes. (At. 20. (1) bekezdése) Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése: - A hivatal a kérelmet a hivatalhoz érkezését követő naptól számított 30 napon belül bírálja el és a határozatot postai úton kézbesíti a kérelmezőnek. Jogorvoslat: 14

15 - A hivatal döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési kérelmet melynek illetéke 5.000,- Ft (illetékbélyegben) a hivatalhoz kell benyújtani. (Itv. 29. (2) bekezdése, a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 12. n) pontja, és a Ket. 98. (1) bekezdése, 99. (1) bekezdése, 102. (1) bekezdése) Nem magyar állampolgár Magyarországon történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentési eljáráshoz Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, igazolnia kell, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének személyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes hivatal indokolt esetben felmentést adhat. (At. 3. (2) bekezdés g) pontja) Az eljárás lefolytatása: A felmentés iránti kérelmet a külföldi fél a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél nyújthatja be. Az eljárás kérelemre indul, melyet a felek együttesen és személyesen nyújthatnak be. A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az anyakönyvvezető terjeszti fel a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez, illetve az anyakönyvvezető megvizsgálja, hogy a magyar családjogi törvényben foglalt előfeltételek fennállnak-e. A kérelemnek tartalmaznia kell o a külföldi fél születési családi és utónevét, születésének helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők születési családi és utónevét, lakóhelyét és állampolgárságát, o a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, hogy a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya, valamint o azt az alapos indokot, amelyre kérelmező az igazolás alóli mentességét alapozza. A külföldi állampolgár fél/felek részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapot igazolása - a kérelmező honossága szerinti külföldi hatóság arra irányuló nyilatkozatát, hogy az adott ország nem ismeri a tanúsítvány intézményét, illetőleg ilyen okirat kiállítását számára jogszabály nem teszi lehetővé (amennyiben a külföldi fél felmentési kérelmét erre alapozza). A magyar állampolgár fél részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapot igazolás: kiadja a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója. Az igazolás 30 napig érvényes. 15

16 - személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. További iratok: - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1) bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja a kérelemhez, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). - Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelv: fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények közül jó néhányban szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) A tanúsítvány bemutatása alóli felmentés megadására irányuló eljárás illetéke: - Illetékköteles, melynek összege Ft, illetékbélyegben kell leróni, a kérelem benyújtásával egyidejűleg. (Itv. Mellékletének X.5. pontja) A kérelem elbírálása, a tanúsítvány kiállítása: - A tanúsítvány bemutatása alóli felmentésről a hivatal dönt az anyakönyvvezető által megküldött kérelemben foglaltak és csatolt okiratok vizsgálatát követően. - Amennyiben a kérelmező által megjelölt felmentési indok nem alapos, a hivatal a kérelmet határozatban utasítja el. (Ket 71. (1) bekezdése) 16

17 - A felmentés a kiállítás napjától számított hat hónapig érvényes. (At. 20. (1) bekezdése) Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése: - A hivatal a kérelmet a hivatalhoz érkezését követő naptól számított 30 napon belül bírálja el és a határozatot postai úton kézbesíti a kérelmezőnek. Jogorvoslat: - A hivatal döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési kérelmet melynek illetéke 5.000,- Ft (illetékbélyegben) a hivatalhoz kell benyújtani. (Itv. 29. (2) bekezdése, a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 12. n) pontja, és a Ket. 98. (1) bekezdése, 99. (1) bekezdése, 102. (1) bekezdése) 17

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/142-anyakönyvi-ügyek?tmpl=c...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/142-anyakönyvi-ügyek?tmpl=c... 1 / 7 2012.02.03. 10:39 Anyakönyvi ügyek 2011. április 26. kedd, 03:41 TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉSRŐL A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének feladatai a települési önkormányzatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről Egyszerűsített honosítási eljárást követő hazai anyakönyvezés Az 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 4. (3) bekezdésében és a 4. (3a) és a 4. (3b)

Részletesebben

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE Ügymenet modell NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje:

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 bejegyzett élettárs/érintett/egyéb kérelmező

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Illetékmentes a születési kivonat, ha a születés anyakönyvezésekor első ízben haláleset anyakönyvezéséhez van

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYLEÍRÁS I. SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata

Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata Tájákoztatók Tartalomjegyzék Állampolgársági ügyek... 2 Tájékoztató honosítási, visszahonosítási kérelem benyújtásáról... 2 Vizsgatételek az alkotmányos alapismeretek vizsgához... 3 Tájékoztató külföldi

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Illetékességi terület: országos

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS 1. /Születéssel kapcsolatos ügyek 2. /Hazai anyakönyvezést megelőző eljárás 3. /Házassági szándék bejelentése 4. /Házassági név megváltoztatása 5. /Házassági névviselési

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján

HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján A köztársasági elnöknek Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján Alulírott... és házastársam,...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. Anyakönyvi kivonat személyesen és írásban is kérhető.

Anyakönyvi ügyek. Anyakönyvi kivonat személyesen és írásban is kérhető. Anyakönyvi ügyek Az anyakönyvi nyilvántartás hatósági nyilvántartás. Szabályait az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló, többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű

Részletesebben

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után.

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után. Változások az anyakönyvi ügyintézésben Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépése következtében 2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltja az egész országra

Részletesebben

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Hitelesítésre a konzulátus eljárásában, a tiszteletbeli konzuloknál és közjegyzőnél van lehetőség. A tiszteletbeli konzulok és közjegyzők hitelesítési tevékenysége

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - I. Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - I. Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - I. Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése 2009 1 Az I. fejezet a születési anyakönyvi kivonat ügyintézését, különösen a kérvényezést és a kiadást ismerteti.

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyvi igazgatás Anyakönyvi igazgatás A jegyző megbízásából az anyakönyvvezetők munkáját koordináló anyakönyvvezető: Kokas Katalin Anyakönyvvezetők: Fekete Barnabás Kokas Katalin Kuti Henriett Margit Szombathyné dr. Kézi

Részletesebben

Az adatlapot a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá.

Az adatlapot a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. 1 Ügyfeleknek Tájékoztató az adatlap kitöltéséhez Az adatlapot a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fogalom: Anyakönyvi eseményt igazoló okiratok:

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: A kérelmező adatai

Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: A kérelmező adatai Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: tel: e-mail: Illetékbélyeg helye Családi neve:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Honosítási és Elismerési Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai

A rendelet hatálya. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.) Önkormányzati rendelete anyakönyvi szertartások engedélyezésének szabályairól és díjairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség)

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Iktatószám: Ügyintéző: 1. A személyesen megjelent apa: Jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele)

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: - a rongálódott személyazonosító igazolvány (amennyiben rendelkezik Amennyiben

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából Tartózkodási kérelem jövedelemszerzés céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:... év... hó...

Részletesebben

Hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adataim felhasználásához.

Hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adataim felhasználásához. Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt Szerv azonosítója: 223090 Hatvani Közös Önkormányzati Szerv megnevezése: Hivatal Eljáró ügyintéző: tel: Ügyintéző elérhetősége: e-mail: Iktatószám: EAK ügyazonosító:

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: A kérelmező adatai

Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: A kérelmező adatai Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: tel: e-mail: Illetékbélyeg helye Családi neve:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: OTTAWA Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: I. A személyesen megjelent

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Az állampolgársági kérelem

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Az állampolgársági kérelem 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

A VŐLEGÉNY ADATAI. Születési helye(helységnév, település hivatalos magyar elnevezése, kanton, tartomány vagy szövetségi tagállam, országnév)

A VŐLEGÉNY ADATAI. Születési helye(helységnév, település hivatalos magyar elnevezése, kanton, tartomány vagy szövetségi tagállam, országnév) 01. Házasságkötés helye: 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Házasságkötés tervezett időpontja: Házasságkötés időpontja: Születési családi neve: Házasságkötés előtt

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról születendő gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Az Alkotmány 6. (3) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

Tájékoztató. a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról

Tájékoztató. a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye A hivatal

Részletesebben