Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról"

Átírás

1 Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) - A nemzetközi magánjogról szóló évi 13. törvényerejű rendelet - A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény - A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet (továbbiakban: MT rendelet) - Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.7.) BM rendelet (továbbiakban: Ar.) - Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) Külföldi állampolgárok Magyarországon történő házasságkötését megelőző eljárás Az eljárás menete: Az eljárást a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell indítani. Nem magyar állampolgár Magyarországon kötendő házassága esetén a házasulók házasságkötési szándékának bejelentéséről felvett jegyzőkönyvet a szükséges mellékletekkel együtt az anyakönyvvezető terjeszti fel a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez. Az anyakönyvvezető megvizsgálja azt is, hogy a magyar családjogi törvényben foglalt házassági előfeltételek fennállnak-e. Az At. 3. (2) d) pontja szerint a jegyzőkönyv és a becsatolt külföldi és egyéb okiratok áttanulmányozása után a Kormányhivatal elbírálja a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságát. A döntést tartalmazó és a felterjesztett iratok meg- illetve visszaküldésre kerülnek az anyakönyvvezetőhöz. A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó harmincnapos várakozási határidőt az anyakönyvvezető valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata beérkezésétől számítja. A házasságkötéshez szükséges benyújtandó okiratok: (Az okiratokat a házasulóknak kell beszerezniük.) Külföldi házasuló részéről: - születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban - a külföldi állampolgárnak Magyarországon történő házasságkötésekor tanúsítvánnyal kell igazolnia, hogy házasságkötése a reá irányadó külföldi jog szerint nem ütközik akadályba. 1

2 o A tanúsítványnak tartalmazni kell mindkét házasuló nevét, személyes adatait (születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve) külföldi házasuló nemét, családi állapotát, lakcímét, valamint annak igazolását, hogy a külföldi házasuló országának joga szerint a magyarországi házasságkötésének nincs törvényes akadálya, ez a házasuló személyes nyilatkozatával nem pótolható. Ha az adott ország nem ismeri a tanúsítvány jogintézményét, erről állampolgárának igazolást ad ki. o Érvényességi ideje: általában hat hónap, de az adott ország ennél rövidebb időt is megállapíthat. A tanúsítvány érvényességi ideje alatt a házasságot meg kell kötni, ellenkező esetben új tanúsítványt kell beszerezni. o A tanúsítványt hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények némelyikében szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) o A tanúsítványt a külföldi házasuló államának illetékes hatósága adja ki. (Például: külképviseleti szerv, anyakönyvvezető, a hatóság országonként változó.) - Csatolni kell a külföldi állampolgár eredeti születési anyakönyvi kivonatát hiteles magyar fordításban. - Lakbizonylat: hiteles magyar fordításban, az állandó lakcím igazolása céljából a lakcímét nyilvántartó hatóságtól. Kizárólag akkor kell beszerezni, ha a házasuló állandó lakcíme nem szerepel a tanúsítványában. Amennyiben a külföldi házasuló Magyarországon bevándorlási, letelepedési vagy EGT tartózkodási engedéllyel rendelkezik a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója igazolja lakcímét. A lakcím igazolása a házasuló személyes nyilatkozatával nem pótolható. - Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (-bevándorlási vagy letelepedési engedély esetében a magyar okmányiroda által kiadott személyi igazolvány, -útlevél, -külföldi személyi igazolvány az EU tagállamok tekintetében stb.) - Személyes nyilatkozat a külföldi házasuló részéről: erre a nyilatkozatra akkor van szükség, ha a külföldi házasuló a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető előtt nem tud megjelenni. A személyes megjelenését a nyilatkozata pótolja. Hiteles magyar fordításban kell benyújtani. 2

3 o A személyes nyilatkozat közjegyző vagy anyakönyvvezető előtt tehető meg. o A személyes nyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi házasuló nyilatkozatát arról, hogy Magyarországon kivel kíván házasságot kötni. Nyilatkozik továbbá arról, hogy legjobb tudomása szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs. A házasulók személyes adatait, külföldi fél lakcímét, családi állapotát, nemét, ebben a nyilatkozatban is fel kell tüntetni. - Idegen nyelvű okiratok kizárólag hiteles magyar fordításban fogadhatók el. A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített, illetve ha a dokumentumot nemzetközi fordítói jogosultsággal rendelkező közjegyző vagy fordító iroda fordította. Külföldön történt fordítás csak abban az esetben fogadható el, ha olyan iroda vagy közjegyző végezte a fordítást, aki rendelkezik a nemzetközi fordítói jogosultsággal, így fordítása Magyarországon is elfogadható. - Bizonyos államok esetében a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítésére is szükség van. (Nagykövetség által kiállított okiratot nem kell felülhitelesíteni.) Magyar házasuló részéről: - Születési anyakönyvi kivonat: kiadja a születés helye szerinti anyakönyvvezető. - Családi állapot igazolás: kiadja a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója. Az igazolás 30 napig érvényes. - Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - Lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. További iratok: - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1)bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). 3

4 Külföldi állampolgárok Magyarországon történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvény (továbbiakban: Bét. ) 1. (1) bekezdése értelmében bejegyzett élettársi kapcsolatot az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévet betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Az eljárás menete: Az eljárást a körzetközponti jegyző székhelyén lévő vagy a megyei jogú város anyakönyvvezetőjénél lehet megindítani. Nem magyar állampolgár Magyarországon kötendő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a felek bejelentéséről felvett jegyzőkönyvet a szükséges mellékletekkel együtt az anyakönyvvezető terjeszti fel a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez, illetve az anyakönyvvezető megvizsgálja, hogy a magyar családjogi törvényben foglalt előfeltételek fennállnak-e. Az At. 3.. (2) d) pontja szerint a jegyzőkönyv és a becsatolt külföldi és egyéb okiratok áttanulmányozása után az illetékes felettes szerv elbírálja a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságát. A döntést tartalmazó és a felterjesztett iratok meg- illetve visszaküldésre kerülnek az anyakönyvvezetőhöz. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges benyújtandó okiratok: (Az okiratokat a feleknek kell beszerezniük.) Külföldi fél részéről: - Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban - A külföldi állampolgárnak Magyarországon történő bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésékor tanúsítvánnyal kell igazolnia, hogy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítése a reá irányadó külföldi jog szerint nem ütközik akadályba. o A tanúsítványnak tartalmazni kell mindkét fél nevét, személyes adatait (születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve) külföldi házasuló nemét, családi állapotát, lakcímét, valamint annak igazolását, hogy a külföldi házasuló országa joga szerint a magyarországi bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének nincs törvényes akadálya. Ha az adott ország nem ismeri a tanúsítvány jogintézményét, erről állampolgárának igazolást ad ki. o Érvényességi ideje: általában hat hónap, de az adott ország ennél rövidebb időt is megállapíthat. A tanúsítvány érvényességi ideje alatt kell létesíteni a bejegyzett élettársi kapcsolatot, ellenkező esetben új tanúsítványt kell beszerezni. o A tanúsítványt hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi 4

5 szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények némelyikében szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) o A tanúsítványt a külföldi fél államának illetékes hatósága adja ki. (Például: Külképviseleti szerv, anyakönyvvezető, a hatóság országonként változó.) - Csatolni kell a külföldi állampolgár eredeti születési anyakönyvi kivonatát, hiteles magyar fordításban. - Lakbizonylat: Hiteles magyar fordításban, az állandó lakcím igazolása céljából a lakcímét nyilvántartó hatóságtól. Kizárólag akkor kell beszerezni, ha a házasuló állandó lakcíme nem szerepel a tanúsítványában. Amennyiben a külföldi házasuló Magyarországon bevándorlási, letelepedési vagy EGT tartózkodási engedéllyel rendelkezik a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója igazolja lakcímét. A lakcím igazolása a házasuló személyes nyilatkozatával nem pótolható! - Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (-bevándorlási vagy letelepedési engedély esetében a magyar okmányiroda által kiadott személyi igazolvány, - útlevél, - külföldi személyi igazolvány az EU tagállamok tekintetében stb.) - Személyes nyilatkozat a külföldi fél részéről: erre a nyilatkozatra akkor van szükség, ha a külföldi fél a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés szándékának bejelentésekor az anyakönyvvezető előtt nem tud megjelenni. A személyes megjelenését a nyilatkozata pótolja. Hiteles magyar fordításban kell benyújtani. o A személyes nyilatkozat közjegyző vagy anyakönyvvezető előtt tehető meg. o A személyes nyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi fél nyilatkozatát arról, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot Magyarországon kivel kíván létesíteni. Nyilatkozik továbbá arról, hogy legjobb tudomása szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes akadálya nincs. A felek személyes adatait, külföldi fél lakcímét, családi állapotát, nemét, ebben a nyilatkozatban is fel kell tüntetni. - Idegen nyelvű okiratok kizárólag hiteles magyar fordításban fogadhatók el, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített. (OFFI), illetve, ha a dokumentumot nemzetközi fordítói jogosultsággal rendelkező közjegyző vagy fordító iroda fordította. Külföldön történt fordítás csak abban az esetben fogadható el, ha olyan iroda vagy 5

6 közjegyző végezte a fordítást, aki rendelkezik a nemzetközi fordítói jogosultsággal, így fordítása Magyarországon is elfogadható. - Bizonyos államok esetében a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítésére is szükség van. (Nagykövetség által kiállított okiratot nem kell felülhitelesíteni.) Magyar fél részéről: - Születési anyakönyvi kivonat: kiadja a születés helye szerinti anyakönyvvezető. - Családi állapot igazolás: kiadja a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója. Az igazolás 30 napig érvényes. - Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - Lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. További iratok: - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1)bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). A külföldön történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos eljárás Ha Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan személy, vagy a magyar menekültügyi hatóság által menekültként elismert személy külföldön kíván házasságot kötni, tanúsítvánnyal kell igazolnia, hogy a magyar jog szerint tervezett házasságának nincs törvényes akadálya. Az eljárás lefolytatása: A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet személyesen kell előterjeszteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. Bejelentett lakcím hiányában az utolsó bejelentett lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető. 6

7 Amennyiben a felek lakóhelye különböző, a tanúsítvány kiadását bármelyikük lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél előterjeszthetik. Ebben az esetben a tanúsítványt az előterjesztés helye szerint illetékes hivatal adja ki. Ha a magyar állampolgár lakóhelye külföldön van, a tanúsítvány kiállítását az illetékes magyar konzuli tisztviselőnél kérelmezheti. (At. 23. (1) (7) bekezdései) A szóban előterjesztett kérelemről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít. A magyar állampolgár házasuló/k részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapotot igazoló okirat o nőtlen, hajadon családi állapotúak esetén nem kell beszerezni az igazolást, mert az anyakönyvvezető az ország egészére kiterjedően jogosult családi állapot igazolás készítésére o özvegy vagy elvált családi állapotúak esetén többféle módon lehetséges az igazolás: a volt házastárs halálát, illetve a házasság felbontását utólagos bejegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonattal, jogerős bírósági határozattal, vagy a volt házastárs haláláról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal. - személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. A külföldi állampolgár házasuló részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat (hiteles magyar fordítással ellátva) - családi állapot igazolása (hiteles magyar fordítással ellátva) - amennyiben a külföldi fél a kérelemről készített jegyzőkönyv felvételekor nem tartózkodik Magyarországon: az erre illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető, konzul) előtt tett és hitelesített a házasságkötési szándékát is tartalmazó nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy tervezett házasságának legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi házasulandó születési családi és utónevét, házassági nevét, születésének helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők születési családi és utónevét, lakóhelyét és állampolgárságát, továbbá meg kell nevezni a magyar állampolgár fél nevét és a legfontosabb személyazonosító adatait. (At. 23. (2) bekezdése) o A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha hiánytalanul tartalmazza a felsorolt adatokat. Amennyiben a nyilatkozat hiányos, vagy a benne foglalt adatok valódiságát illetően kétség merül fel, a hiányzó, vagy kétes adat bizonyítására a külföldi állampolgár más okirat pl. születési anyakönyvi kivonat, családi állapotot igazoló okirat bemutatására kötelezhető. (At. 8. (3) bekezdése) - Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille 7

8 záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelv: fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények közül jó néhányban szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) - Ha a külföldi házasuló Magyarországon tartózkodik, célszerűbb az anyakönyvvezető előtt megtenni a nyilatkozatot, mert ez esetben nem kell az okiratot lefordíttatni. A nyilatkozat felvételekor amennyiben a nyilatkozó a magyar nyelvet nem érti és beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. (Ar. 42. (4) bekezdése) További iratok: - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1) bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja a kérelemhez, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). A tanúsítvány kiállítása iránti eljárás illetéke: - Az eljárás illetékköteles, melynek összege Ft, illetékbélyegben kell leróni a kérelem benyújtásakor. (Itv. Melléklet X. Cím 4.) A kérelem elbírálása, a tanúsítvány kiállítása: - A tanúsítványt a hivatal állítja ki az anyakönyvvezető által megküldött kérelemben foglaltak és csatolt okiratok megfelelőségének vizsgálatát követően. - Külföldön élő magyar állampolgár esetében a tanúsítványt az illetékes magyar külképviseleti hatóság állítja ki.(at. 23. (4) bekezdése) - A tanúsítvány nem központilag előállított formanyomtatványon kerül kiadásra. 8

9 - A tanúsítvány tartalmazza a házasulandó felek természetes személyazonosító adatait (születési családi és utónév, házassági név, születési hely és idő, anyja neve), állampolgárságát (hontalanságát, menekült státusát), családi állapotát, lakcímét, nemét és azt a tényt, hogy a magyar állampolgár külföldön való házasságkötésének a magyar jog szerint törvényes akadálya nincs. - A tanúsítvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 6 hónap. (At. 23. (5) (6) bekezdései) - Amennyiben a házasságkötés törvényes előfeltételei nem állnak fenn, a hivatal a kérelmet határozatban utasítja el. (Ket. 71. (1) bekezdése) Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése: - A hivatal a tanúsítványt a hiánytalanul benyújtott - kérelemnek a hivatalba történő megérkezését követ! naptól számított 30 napon belül állítja ki és az elkészült okiratot postai úton (erre irányuló kérelem esetén személyesen) kézbesíti a kérelmezőnek. (At. 23. (7) bekezdése) Jogorvoslat: - A hivatal döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési kérelmet melynek illetéke 5.000,- Ft (illetékbélyegben) a hivatalhoz kell benyújtani. (Itv. 29. (2) bekezdése, a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 12. n) pontja, és a Ket. 98. (1) bekezdése, 99. (1) bekezdése, 102. (1) bekezdése) Az okirat külföldön történő felhasználása: - A kiállított tanúsítványt a házasságkötés helye szerinti külföldi hatóság előtt kell bemutatni. Amennyiben az okirat felhasználása szerinti ország és Magyarország erre irányuló nemzetközi szerződést kötött, a kiállított tanúsítvány egyéb további intézkedés nélkül felhasználható. Egyéb esetekben a magyar hatóság által kiállított tanúsítványt csak diplomáciai felülhitelesítéssel vagy un. Apostille záradékkal ellátva fogadják el. Ezen országok esetében az okirat elfogadhatóvá tétele, felhasználhatósága érdekében fel kell keresni: o diplomáciai felülhitelesítésért a tanúsítvány felhasználása szerinti ország diplomáciai vagy konzuli tisztviselőjét, o Apostille záradékért az okirat származása szerinti ország o felülhitelesítésre illetékes hatóságát (Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma) A külföldön történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos eljárás Ha Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan személy, vagy a magyar menekültügyi hatóság által menekültként elismert személy külföldön kíván bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, tanúsítvánnyal kell igazolnia, hogy a magyar jog szerint tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nincs törvényes akadálya. 9

10 Az eljárás lefolytatása: A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet személyesen kell előterjeszteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. Bejelentett lakcím hiányában az utolsó bejelentett lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető. Amennyiben a felek lakóhelye különböző, a tanúsítvány kiadását bármelyikük lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél előterjeszthetik. Ebben az esetben a tanúsítványt az előterjesztés helye szerint illetékes hivatal adja ki. Ha a magyar állampolgár lakóhelye külföldön van, a tanúsítvány kiállítását az illetékes magyar konzuli tisztviselőnél kérelmezheti. (At. 23. (1) (7) bekezdései) A szóban előterjesztett kérelemről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít. A magyar állampolgár fél/felek részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapotot igazoló okirat o nőtlen, hajadon családi állapotúak esetén nem kell beszerezni az igazolást, mert az anyakönyvvezető az ország egészére kiterjedően jogosult családi állapot igazolás készítésére o özvegy vagy elvált családi állapotúak esetén többféle módon lehetséges az igazolás: a volt házastárs halálát, illetve a házasság felbontását utólagos bejegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonattal, jogerős bírósági határozattal, vagy a volt házastárs haláláról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal. - személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. A külföldi állampolgár fél részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat (hiteles magyar fordítással ellátva) - családi állapot igazolása (hiteles magyar fordítással ellátva) - amennyiben a külföldi fél a kérelemről készített jegyzőkönyv felvételekor nem tartózkodik Magyarországon: az erre illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető, konzul) előtt tett és hitelesített a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékát is tartalmazó nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi fél születési családi és utónevét, születésének helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők születési családi és utónevét, lakóhelyét és állampolgárságát, továbbá meg kell nevezni a magyar állampolgár fél nevét és a legfontosabb személyazonosító adatait. (At. 23. (2) bekezdése) o A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha hiánytalanul tartalmazza a felsorolt adatokat. Amennyiben a nyilatkozat hiányos, vagy a benne foglalt adatok valódiságát illetően kétség merül fel, a hiányzó, vagy kétes adat bizonyítására a külföldi 10

11 állampolgár más okirat pl. születési anyakönyvi kivonat, családi állapotot igazoló okirat bemutatására kötelezhet. (At. 8. (3) bekezdése) - Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelv: fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények közül jó néhányban szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) - Ha a külföldi fél Magyarországon tartózkodik, célszerűbb az anyakönyvvezető előtt megtenni a nyilatkozatot, mert ez esetben nem kell az okiratot lefordíttatni. A nyilatkozat felvételekor amennyiben a nyilatkozó a magyar nyelvet nem érti és beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. (Ar. 42. (4) bekezdése) További iratok: - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1) bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja a kérelemhez, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). A tanúsítvány kiállítása iránti eljárás illetéke: - Az eljárás illetékköteles, melynek összege Ft, illetékbélyegben kell leróni a kérelem benyújtásakor. (Itv. Melléklet X. Cím 4.) A kérelem elbírálása, a tanúsítvány kiállítása: - A tanúsítványt a hivatal állítja ki az anyakönyvvezető által megküldött kérelemben foglaltak és csatolt okiratok megfelelőségének vizsgálatát követően. 11

12 - Külföldön élő magyar állampolgár esetében a tanúsítványt az illetékes magyar külképviseleti hatóság állítja ki.(at. 23. (4) bekezdése) - A tanúsítvány nem központilag előállított formanyomtatványon kerül kiadásra. - A tanúsítvány tartalmazza a felek természetes személyazonosító adatait (születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja neve), állampolgárságát (hontalanságát, menekült státusát), családi állapotát, lakcímét, nemét és azt a tényt, hogy a magyar állampolgár külföldön való bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a magyar jog szerint törvényes akadálya nincs. - A tanúsítvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 6 hónap. (At. 23. (5) (6) bekezdései) - Amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes előfeltételei nem állnak fenn, a hivatal a kérelmet határozatban utasítja el. (Ket. 71. (1) bekezdése) Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése: - A hivatal a tanúsítványt a hiánytalanul benyújtott - kérelemnek a hivatalba történő megérkezését követ! naptól számított 30 napon belül állítja ki és az elkészült okiratot postai úton (erre irányuló kérelem esetén személyesen) kézbesíti a kérelmezőnek. (At. 23. (7) bekezdése) Jogorvoslat: - A hivatal döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési kérelmet melynek illetéke 5.000,- Ft (illetékbélyegben) a hivatalhoz kell benyújtani. (Itv. 29. (2) bekezdése, a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 12. n) pontja, és a Ket. 98. (1) bekezdése, 99. (1) bekezdése, 102. (1) bekezdése) Az okirat külföldön történő felhasználása: - A kiállított tanúsítványt a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerinti külföldi hatóság előtt kell bemutatni. Amennyiben az okirat felhasználása szerinti ország és Magyarország erre irányuló nemzetközi szerződést kötött, a kiállított tanúsítvány egyéb további intézkedés nélkül felhasználható. Egyéb esetekben a magyar hatóság által kiállított tanúsítványt csak diplomáciai felülhitelesítéssel vagy un. Apostille záradékkal ellátva fogadják el. Ezen országok esetében az okirat elfogadhatóvá tétele, felhasználhatósága érdekében fel kell keresni: o diplomáciai felülhitelesítésért a tanúsítvány felhasználása szerinti ország diplomáciai vagy konzuli tisztviselőjét, o Apostille záradékért az okirat származása szerinti ország o felülhitelesítésre illetékes hatóságát (Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma) Nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentési eljáráshoz 12

13 Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól a házasságkötés helye szerint illetékes hivatal indokolt esetben felmentést adhat. (At. 3. (2) bekezdés g) pontja) Az eljárás lefolytatása: A felmentés iránti kérelmet a külföldi házasuló a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél nyújthatja be. Az eljárás kérelemre indul, melyet a házasulók együttesen és személyesen nyújthatnak be. A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az anyakönyvvezető terjeszti fel a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez, illetve az anyakönyvvezető megvizsgálja, hogy a magyar családjogi törvényben foglalt házassági előfeltételek fennállnak-e. A kérelemnek tartalmaznia kell o a külföldi házasulandó születési családi és utónevét, házassági nevét, születésének helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők születési családi és utónevét, lakóhelyét és állampolgárságát, o a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, hogy a tervezett házasságának legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya, valamint o azt az alapos indokot, amelyre kérelmező az igazolás alóli mentességét alapozza. A külföldi állampolgár házasuló/k részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapot igazolása - a kérelmező honossága szerinti külföldi hatóság arra irányuló nyilatkozatát, hogy az adott ország nem ismeri a tanúsítvány intézményét, illetőleg ilyen okirat kiállítását számára jogszabály nem teszi lehetővé (amennyiben a külföldi házasuló felmentési kérelmét erre alapozza). A magyar állampolgár házasuló részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapot igazolás: kiadja a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója. Az igazolás 30 napig érvényes. - személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. További iratok: - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, 13

14 bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1) bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja a kérelemhez, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). - Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelv: fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények közül jó néhányban szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) A tanúsítvány bemutatása alóli felmentés megadására irányuló eljárás illetéke: - Illetékköteles, melynek összege Ft, illetékbélyegben kell leróni, a kérelem benyújtásával egyidejűleg. (Itv. Mellékletének X.5. pontja) A kérelem elbírálása, a tanúsítvány kiállítása: - A tanúsítvány bemutatása alóli felmentésről a hivatal dönt az anyakönyvvezető által megküldött kérelemben foglaltak és csatolt okiratok vizsgálatát követően. - Amennyiben a kérelmező által megjelölt felmentési indok nem alapos, a hivatal a kérelmet határozatban utasítja el. (Ket 71. (1) bekezdése) - A felmentés a kiállítás napjától számított hat hónapig érvényes. (At. 20. (1) bekezdése) Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése: - A hivatal a kérelmet a hivatalhoz érkezését követő naptól számított 30 napon belül bírálja el és a határozatot postai úton kézbesíti a kérelmezőnek. Jogorvoslat: 14

15 - A hivatal döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési kérelmet melynek illetéke 5.000,- Ft (illetékbélyegben) a hivatalhoz kell benyújtani. (Itv. 29. (2) bekezdése, a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 12. n) pontja, és a Ket. 98. (1) bekezdése, 99. (1) bekezdése, 102. (1) bekezdése) Nem magyar állampolgár Magyarországon történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentési eljáráshoz Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, igazolnia kell, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének személyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes hivatal indokolt esetben felmentést adhat. (At. 3. (2) bekezdés g) pontja) Az eljárás lefolytatása: A felmentés iránti kérelmet a külföldi fél a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél nyújthatja be. Az eljárás kérelemre indul, melyet a felek együttesen és személyesen nyújthatnak be. A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az anyakönyvvezető terjeszti fel a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez, illetve az anyakönyvvezető megvizsgálja, hogy a magyar családjogi törvényben foglalt előfeltételek fennállnak-e. A kérelemnek tartalmaznia kell o a külföldi fél születési családi és utónevét, születésének helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők születési családi és utónevét, lakóhelyét és állampolgárságát, o a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, hogy a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya, valamint o azt az alapos indokot, amelyre kérelmező az igazolás alóli mentességét alapozza. A külföldi állampolgár fél/felek részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapot igazolása - a kérelmező honossága szerinti külföldi hatóság arra irányuló nyilatkozatát, hogy az adott ország nem ismeri a tanúsítvány intézményét, illetőleg ilyen okirat kiállítását számára jogszabály nem teszi lehetővé (amennyiben a külföldi fél felmentési kérelmét erre alapozza). A magyar állampolgár fél részéről a kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapot igazolás: kiadja a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója. Az igazolás 30 napig érvényes. 15

16 - személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. - lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni. További iratok: - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, úgy családi állapotát okirattal (záradékolt házassági, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal, házasságot felbontó jogerős bírósági ítélettel, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését megállapító jogerős közjegyzői végzéssel stb.) kell igazolnia (Ar. 38. (1) bekezdése), idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a felek valamelyikének családi állapota özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, az elhalt házastárs, élettárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban. - Amennyiben a magyar állampolgár fél a családi állapotát igazoló okiratot nem csatolja a kérelemhez, úgy az eljáró hatóság azt más hatóságtól, bíróságtól, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzi. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az ügyfél viseli. (Ket. 36. (2)és (3) bekezdései). - Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille záradékkal ellátva, hiteles magyar nyelv: fordítással kell benyújtani. A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények közül jó néhányban szerepel, hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI készített. (At. 7. (1) bekezdése; MT rendelet 5. -a) A tanúsítvány bemutatása alóli felmentés megadására irányuló eljárás illetéke: - Illetékköteles, melynek összege Ft, illetékbélyegben kell leróni, a kérelem benyújtásával egyidejűleg. (Itv. Mellékletének X.5. pontja) A kérelem elbírálása, a tanúsítvány kiállítása: - A tanúsítvány bemutatása alóli felmentésről a hivatal dönt az anyakönyvvezető által megküldött kérelemben foglaltak és csatolt okiratok vizsgálatát követően. - Amennyiben a kérelmező által megjelölt felmentési indok nem alapos, a hivatal a kérelmet határozatban utasítja el. (Ket 71. (1) bekezdése) 16

17 - A felmentés a kiállítás napjától számított hat hónapig érvényes. (At. 20. (1) bekezdése) Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése: - A hivatal a kérelmet a hivatalhoz érkezését követő naptól számított 30 napon belül bírálja el és a határozatot postai úton kézbesíti a kérelmezőnek. Jogorvoslat: - A hivatal döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési kérelmet melynek illetéke 5.000,- Ft (illetékbélyegben) a hivatalhoz kell benyújtani. (Itv. 29. (2) bekezdése, a 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 12. n) pontja, és a Ket. 98. (1) bekezdése, 99. (1) bekezdése, 102. (1) bekezdése) 17

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Illetékmentes a születési kivonat, ha a születés anyakönyvezésekor első ízben haláleset anyakönyvezéséhez van

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYLEÍRÁS I. SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyvi igazgatás Anyakönyvi igazgatás A jegyző megbízásából az anyakönyvvezetők munkáját koordináló anyakönyvvezető: Kokas Katalin Anyakönyvvezetők: Fekete Barnabás Kokas Katalin Kuti Henriett Margit Szombathyné dr. Kézi

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól Hatályos: 2014.07.18 - Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. (1) bekezdés a), b), c) és e)

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata

Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata Tájákoztatók Tartalomjegyzék Állampolgársági ügyek... 2 Tájékoztató honosítási, visszahonosítási kérelem benyújtásáról... 2 Vizsgatételek az alkotmányos alapismeretek vizsgához... 3 Tájékoztató külföldi

Részletesebben

Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (hivatal) illetékességi területe: Komárom-Esztergom

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Honosítási és Elismerési Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok Kérelem családi pótlék megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni!

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e A Kormány.../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a családok támogatásáról

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás

Nyilvántartási és okmányigazgatás Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Az előadás fő részei 1. A polgárok személyi

Részletesebben

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet. a konzuli védelem részletes szabályairól

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet. a konzuli védelem részletes szabályairól 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet a konzuli védelem részletes szabályairól A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben