TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély iránti kérelmet a beutazást megelőzően annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik. Amennyiben ennek elháríthatatlan akadálya van figyelembe véve, hogy a harmadik országbeli állampolgár beutazásához és tartózkodásához jelentős nemzetgazdasági érdek fűződhet a kérelmet bármely, a kérelem átvételére felhatalmazott képviseleten benyújthatja. 2.) Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár vízummal vagy vízummentesen jogszerűen Magyarország területén tartózkodik, befektetésére tekintettel a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon is előterjesztheti. A tartózkodási engedély iránti kérelmet személyesen kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor az átvevő hatóság rögzíti a kérelmező biometrikus adatait (ujjnyomat, fénykép). A tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 EUR, amelyet a külképviseleten elsősorban EUR-ban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével kell megfizetni. A belföldön előterjesztett tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja HUF, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni. A nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással a külképviseleten előterjesztett egyéb célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem esetén a kérelem elbírálása tárgyában a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság jár el. A tartózkodási engedély meghosszabbítása A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán, formanyomtatványon, személyesen, legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani. A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja ,- Ft, mely összeget illetékbélyegben a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni. A tartózkodási engedély kiadása illetve meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos előírások A tartózkodási engedély kiállítása és meghosszabbítása iránti kérelem formanyomtatványon terjeszthető elő. A kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell - a beutazási és tartózkodási célt igazoló okiratokat, - az ügyvédi meghatalmazást, - két darab arcfényképet, továbbá a kérelem benyújtásakor be kell mutatni az érvényes úti okmányt. 1

2 A tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg a harmadik országbeli állampolgárnak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e az Európai Unió tagállamainak területéről történő önkéntes távozást. A harmadik országbeli állampolgárnak a kérelme előterjesztésekor nyilatkoznia kell továbbá pontos magyarországi szálláshelyéről. A harmadik országbeli állampolgár abban az esetben is, ha a beutazást követően történik meg a szálláshely kiválasztása - köteles a magyarországi szálláshelyét (amennyiben az nem kereskedelmi szálláshely) a beutazástól számított három napon belül az e célra rendszeresített formanyomtatványon bejelenteni a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon. A szálláshely bejelentés során a meghatalmazott jogi képviselő is eljárhat. Jogi képviselet igénybevétele a tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban A nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott egyéb célú tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban a törvényben előírt személyes megjelenési kötelezettség kivételével a jogi képviselet kötelező. A harmadik országbeli állampolgárnak a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem előterjesztésekor csatolnia kell az érvényes ügyvédi meghatalmazást. Az ügyvédi meghatalmazásra az ügyvédi törvény szabályai vonatkoznak, mely szerint a meghatalmazást írásba kell foglalni. A meghatalmazást a megbízónak és az ügyvédnek saját kezűleg alá kell írnia. A meghatalmazás feljogosítja az ügyvédet minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is. A meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát a kérelem benyújtásakor csatolni. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni. A kérelem elbírálásának határideje A tartózkodási engedély kiadása és meghosszabbítása iránti kérelemről a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság soron kívül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül dönt, amennyiben megállapításra kerül, hogy a kérelmező beutazásához és tartózkodásához Magyarországnak jelentős gazdasági érdeke fűződik. A nemzetgazdasági érdek igazolása Nemzetgazdasági érdek fennállása esetén a tartózkodás célja igazolható: - legalább euro névértékű, jogszabály által meghatározott vállalkozás által kibocsátott legalább öt éves futamidejű értékpapír tulajdonjogának a kérelmező harmadik országbeli állampolgár vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság általi megszerzését tanúsító hitelt érdemlő okirattal, és - a jogszabály által meghatározott vállalkozás által kiadott okirattal, melyben a vállalkozás igazolja, hogy a kérelmező tartózkodási engedélye kiadásától számított 45 napon belül a kérelmező befizetéséből lejegyzi az államkötvényt, legalább euro névértékben, vagy - amennyiben a nemzetgazdasági érdek fennállását nem államkötvény vásárlása alapozza meg, akkor bármely hitelt érdemlő okirattal. 2

3 Ha a beutazás és tartózkodás engedélyezése a törvényben meghatározott értékpapír megvásárlására, vagy magyarországi befektetésre tekintettel nemzetgazdasági érdeken alapul, az eljáró hatóság vélelmezi, hogy a kérelmező rendelkezik a magyarországi megélhetését, szállását, és egészségügyi ellátását biztosító anyagi fedezettel. A tartózkodási engedély átvétele Amennyiben a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi. A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum egyszeri, a tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosít Magyarország területén. Ennek birtokában a harmadik országbeli állampolgár beutazhat a schengeni térségbe, így Magyarországra is, és a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon átveheti a tartózkodási engedély okmányát. A harmadik országbeli állampolgárnak a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelme előterjesztésekor lehetősége van a tartózkodási engedély okmány jogi képviselőhöz vagy a külképviseletre történő postázását is kérni. A tartózkodási engedély érvényességi ideje Az egyéb célú, nemzetgazdasági érdekre hivatkozással kiadható tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel meghosszabbítható. A tartózkodási engedély érvényességi idejének meghatározásakor a hatóság figyelemmel van a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott úti okmány érvényességi idejére is. A tartózkodási engedélyben foglalt tartózkodás időtartama úgy kerül meghatározásra, hogy az úti okmány a tartózkodás engedélyezett időtartamán felül még legalább 3 hónapig érvényes legyen. Az egyéb célú tartózkodási engedély felhasználása A harmadik országbeli állampolgár az egyéb célú tartózkodási engedély birtokában Magyarország területére beutazhat és annak érvényességi idején belül Magyarországon tartózkodhat. Ezen tartózkodási engedély a harmadik országbeli állampolgárt hat hónapon belül három hónapig jogosítja tartózkodásra a schengeni tagállamok területén. Amennyiben az egyéb célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár Magyarországon kereső tevékenységet kíván folytatni, a tartózkodás megváltozott célját be kell jelentenie a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon. Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarországon munkát kíván végezni, a tartózkodási cél megváltozásával kapcsolatos bejelentéssel egyidejűleg a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt igazoló okiratot, vagy ha a foglalkoztatási szabályok szerint külföldi magyarországi munkavégzéséhez engedély szükséges, a munkavállalási engedélyt csatolni kell. A családtagok beutazása és tartózkodása kérelmezésével kapcsolatos előírások A harmadik országbeli állampolgár által nemzetgazdasági érdek fennállására hivatkozással előterjesztett kérelem benyújtásával egyidejűleg a házastárs és a kiskorú gyermek is jogosultak családegyesítés céljából tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem benyújtására. Esetükben a nemzetgazdasági érdek fennállásának külön igazolása nem szükséges, a kérelemhez csatolni kell azonban a családi kapcsolat fennállását igazoló okiratot, valamint a megélhetés, a lakhatás, és az egészségügyi ellátás feltételét igazoló eltartási nyilatkozatot. 3

4 További családtagok (szülő, testvér, egyenesági rokon) családegyesítés címén az általános szabályok szerint kérelmezhetik beutazás és tartózkodás engedélyezését. Ez esetben a kérelemhez mellékelni kell a tartózkodás kérelmezett időtartamára megfelelő anyagi fedezet igazoló dokumentumot, valamint magyarországi szálláshelyet igazoló okiratot, kivéve, ha az esetükben saját jogon áll fenn a nemzetgazdasági érdek. (pl euró értékű államkötvénnyel rendelkezik) A kérelemhez bármely családtag esetében egyidejűleg mellékelni kell - két darab arcfényképet, - továbbá a kérelem benyújtásakor be kell mutatni az érvényes úti okmányt. A családi kapcsolatot igazoló, külföldön kiállított közokirat - hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. A családtag tartózkodási engedélyének kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 EUR, amelyet a külképviseleten elsősorban EUR-ban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével kell megfizetni. A belföldön előterjesztett tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja HUF, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni. A befektető harmadik országbeli állampolgár vagy házastársa útlevelében szereplő, együtt utazó kiskorú gyermekének felsorolt adatairól a kérelmezőnek az A betétlapon kell nyilatkoznia, valamint két darab fényképet kell mellékelnie gyermekéről. A betétlapon feltüntetett kiskorú után nem kell külön eljárási díjat fizetnie. Ha a kiskorú önálló útlevéllel rendelkezik, akkor - díjfizetés mellett - önálló kérelem benyújtása szükséges. Nemzetgazdasági érdek fennállása esetén a nemzeti letelepedés kedvezményes kérelmezésének feltétele Magyarországon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki - a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapja rendelkezik nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással előterjesztett egyéb célú tartózkodási engedéllyel, vagy - a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapja rendelkezik bármely célból kiadott tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel és letelepedéséhez nemzetgazdasági érdek fűződik. Házastársak esetén, ha a házasságot a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két éve megkötötték, a házastárs, a kiskorú gyermekkel együtt a harmadik országbeli állampolgárral egyidejűleg kérelmezheti a nemzeti letelepedésének engedélyezését. A további családtagok a nemzeti letelepedés engedélyezését az általános szabályok szerint kérhetik, amennyiben esetükben saját jogon nemzetgazdasági érdek nem áll fenn. Amennyiben a jogszerűen Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár euro névértékben vásárol államkötvényt, az érvényes bármely célból kiállított tartózkodási engedélyének cseréjére nincsen szükség, és hat hónapos tartózkodást követően jogosult a nemzeti letelepedés kedvezményes kérelmezésére. A házastársat és a kiskorú gyermeket feltéve, hogy érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek ez esetben is megilleti a fentiekben jelzett kedvezmény. 4

5 A nemzeti letelepedés iránti kérelem kizárólag Magyarországon, a jövőbeni lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságon, a nemzeti letelepedésre vonatkozó általános szabályok szerint terjeszthető elő. 5