Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat"

Átírás

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Honosítási és Elismerési Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. (1) a) pontjának értelmében kapott felhatalmazásával élve, a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) és a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) alapján, az eljárások hatékony lefolytatása érdekében, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésének szabályait a következőképpen határozza meg. A szabályzat hatálya 1. (1) A szabályzat hatálya kiterjed a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán lefolytatott honosítási és elismerési eljárásokra. Általános rendelkezések 2. (1) A külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél elismerésével senki sem szerezhet több jogot, mint amennyi a bizonyítvány vagy az oklevél alapján abban az államban megilleti, amelyben azt szerezte. (2) A bizonyítványa vagy oklevele elismerését, illetve honosítását kérelmező személy (a továbbiakban: kérelmező) feladata, hogy az elismeréshez és a honosításhoz szükséges okiratokat és adatokat biztosítsa. (3) Az elismerés költségeit a kérelmező viseli. Az elismerés és a honosítás fogalma (4) Az elismerési eljárás során az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával az e törvényben foglalt módon azonosnak nyilvánítja (elismerési eljárás). A honosítási eljárás során az eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát az eljáró hatóság által kiállított oklevél jogi hatályával az e törvényben foglalt módon azonosnak nyilvánítja (honosítás). A bizonyítvány vagy az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése azonban kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő oktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít. (5) A bizonyítvány és az oklevél elismerése nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály által előírt további követelmények teljesítése alól. 1

2 Hatásköri szabályok 3. (1) A külföldön folytatott résztanulmányok beszámításának szabályait a Kar Tanulmányiés Vizsgaszabályzata, illetve a doktori képzés tekintetében az Egyetemi Doktori Szabályzat állapítja meg. (2) A továbbtanulási célú elismerési kérelmet a dékánhoz kell benyújtani. (3) A továbbtanulási célú elismerési kérelmekről a dékán, vagy az általa kijelölt dékánhelyettes hoz határozatot. (4) A külföldön szerzet tudományos fokozat honosításról a Kari Doktori Tanács dönt, miután kikérte az illetékes doktori iskola tanácsának véleményét. Az elismerési és honosítási eljárás közös eljárási szabályai 4. (1) Bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy honosíttatására az jogosult, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal, illetve magyarországi lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja. (2) Személyi adatok igazolására szolgáló hatósági igazolvány a magyar és valamely tagállam (Etv. 25. (2) bekezdés) állampolgára, továbbá a bevándoroltak esetén a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogosítvány, más esetben a tartózkodási vagy a letelepedési engedély. (3) A kérelmezőnek nem kell teljesítenie a (2) bekezdésben foglalt feltételt, ha a) az elismerést továbbtanulási céllal kéri, b) résztanulmányok beszámítását kéri. 5. (1) Az eljárás megindítására irányuló kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell: a) az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve kivételesen az eredeti oklevéllel azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolatát, b) a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet, ellenőrző könyvet), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését, c) az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és d) annak igazolását, hogy a kérelmező az eljárási díjat befizette. (2) A kérelmező felhívható az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott okiratok eredetijének bemutatására. (3) A kérelmező kivételes méltányosságból felmenthető az (1) bekezdésben meghatározott okiratok benyújtásának kötelezettsége alól, ha menekült, menedékes vagy befogadott, az elismerést továbbtanulási céllal kéri, és bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki fel nem róható okból nem állnak rendelkezésére. (4) Hiteles fordításnak minősül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás. (5) Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, továbbá a benyújtott vagy egyidejűleg bemutatott eredeti okiratról készített és hitelesített másolat. 6. (1) Az eljárás során a kérelmező felhívható arra, hogy a 5. -ban meghatározott okiratok mellett a) mutassa be a bizonyítvány vagy az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló bizonyítványainak, okleveleinek másolatát, illetve b) nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az intézmény, szak tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető, ha a 2

3 kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt az elbírálásához. (2) A kérelmező felhívható az (1) bekezdés szerinti okiratok hiteles másolatának, illetve hiteles fordításának benyújtására. (3) Amennyiben a kérelmező által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy a kérelmező az oklevél elismeréséhez vagy honosításához szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok általa nem, vagy nehezen szerezhetők be, úgy megkeresés intézhető az illetékes külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz erre az időre az eljárást fel kell függeszteni. (4) Az eljárás a kérelem alapján folyik. Ha azonban a bizonyítási eljárás során megállapítható, hogy a kérelemben foglaltak szerinti elismerés vagy honosítás feltételei hiányoznak, de más módon történő elismerés vagy honosítás lehetséges, akkor a kérelmezőt kérelme módosításának lehetőségéről tájékoztatni kell. (5) Ha az elismerés vagy a honosítás feltételei hiányoznak, akkor az elismerést vagy a honosítást határozatban meg kell tagadni. (6) Az elismerési vagy honosítási eljárás lefolytatását meg kell tagadni, ha az oklevél vagy bizonyítvány elismeréséről vagy honosításáról az eljárását megelőzően jogerős határozat született. 7. (1) A kérelmezőt a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül hiánypótlásra kell felhívni, ha a kérelmet nem a jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be. (2) A kérelem tárgyában a benyújtásától számított 60 napon belül döntést kell hozni. (3) A kérelem benyújtása napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a kérelmező a 5. és 6. -ban meghatározott valamennyi okiratot benyújtotta. (4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az eljárási határidők egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatók. 8. (1) Ha az eljáró szerv vagy személy megállapítja, hogy a felettes szerv vagy a bíróság által el nem bírált határozata jogszabályt sért, akkor határozatát a kézbesítéstől számított egy éven belül módosítja vagy visszavonja. (2) Ha a kérelmező az eljárás során a határozatot befolyásoló bűncselekményt követett el, az eljáró szerv vagy személy a határozatot határidőre való tekintet nélkül módosítja vagy visszavonja. (3) Az eljáró szerv vagy személy a kérelmező javára határidőre való tekintet nélkül módosítja vagy visszavonja a felettes szerv vagy a bíróság által el nem bírált határozatát, ha a határozat jogsértő, vagy a kérelem elbírálása szempontjából olyan lényeges, a határozat meghozatalakor figyelembe nem vett tény vagy bizonyíték merült fel, amelyet a kérelmező önhibáján kívül nem érvényesíthetett. (4) A kérelmező a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül az oktatási miniszterhez fellebbezhet. A fellebbezést annál a szervnél kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot hozta. Továbbtanulási célú elismerés 9. (1) A továbbtanulási célú elismerési kérelmet a jelentkezéssel egy időben kell benyújtani. (2) Az elismerési kérelemnek helyt adó határozatot a Kar csak abban az esetben állítja ki, ha a jelentkező felvételt nyer. (3) Nincs szükség külön eljárásra azon külföldi érettségi bizonyítvány továbbtanulási célú elismerése érdekében, amely az Etv. 13. (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. (4) A továbbtanulási célú elismerési eljárást nem kell lefolytatni, ha a kérelmező bemutatja az Oktatási Minisztérium (Etv a alapján kiállított) végzettségi szintet elismerő határozatát, vagy az egyenértékűségről kiállított Hatósági igazolást. 3

4 Tudományos fokozat honosítása 10.. (1) A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására vonatkozó kérelmet szeptember 1. és május 31. között lehet benyújtani a megfelelő formanyomtatványon (amelyet jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmaz) a Kari Doktori Tanács elnökéhez. (2) Külföldön szerzett tudományos fokozat csak olyan tudományágban honosítható, amelyben a Kar akkreditált doktori képzést folytat. (3) A kérelemnek tartalmaznia kell a tudományág pontos megjelölését, amelyben a kérelmező a tudományos fokozat honosítását kéri. (4) A Kar Doktori Tanácsa doktori fokozatként honosítja a külföldön szerzett tudományos fokozatot, ha azt olyan külföldi oktatási intézmény állította ki, amely a külföldi állam joga alapján tudományos fokozat kiállítására jogosult, és a fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők a Doktori képzés és a doktori (PH. D.) fokozatszerzés szabályzatának (a továbbiakban: EDSZ) 24, 25. -aiban foglalt követelményeknek. (5) A kérelmező felhívható az EDSZ 24. (1) bekezdésében meghatározott mellékletek benyújtására. (6) Amennyiben a Kar Doktori Tanácsa kiegészítő feltételek teljesítését írja elő, a kérelmezőnek 15 napon belül nyilatkoznia kell, hogy ezek teljesítését vállalja-e. (7) A Kari Doktori Tanács a tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatában feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím használatára. (8) A honosított fokozatnak nincs minősítése. Vegyes rendelkezések 11. (1) Az elismerésért és honosításért fizetendő díj mértéke megegyezik az Etv a által meghatározott eljárási díjjal. (2) A honosítással és elismeréssel kapcsolatban eljáró szerv vagy személy az általa hozott érdemi határozat másolatát megküldi a Rektori Hivatalnak. Záró rendelkezések 12. (1) Jelen szabályzatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsa január 24-i ülésén 2005/10 (I. 24.) sz. határozatával elfogadta, s az a kihirdetés napján hatályba lép. (2) A szabályzatot egyaránt alkalmazni kell a folyamatban lévő, valamint a hatályba lépését követően indult eljárásokra. (3) Jelen szabályzat külön rendelkezés nélkül hatályát veszti az Egyetemi Honosítási és Elismerési Szabályzat hatálybalépésével. 4

5 1. számú melléklet Kérelem Külföldi tudományos fokozat honosításához Alulírott. kérem a tisztelt Doktori Tanácsot, hogy az alábbiakban előterjesztett indokaim alapján a külföldön szerzett tudományos fokozatomat doktori fokozatként honosítani szíveskedjen. I. Személyi adatok Családi és utónév:... Nemzetiség:... Leánykori név:... Anyja leánykori neve:... Állampolgársága:... Születési idő, hely (helység, megye):... Személyi igazolvány száma/útlevél száma:... Állandó lakcím (irányítószám, helységnév, megye, utca, házszám, telefonszám): Értesítési cím (irányítószám, helységnév, megye, utca, házszám, telefonszám):... Munkahely neve:... Beosztás:... Munkahely címe, telefonszáma: Mobiltelefon-szám:... II. Tudományos fokozattal kapcsolatos adatok Külföldön szerzett fokozat tudományága:... Külföldön szerzett fokozatot odaítélő intézmény neve, székhelye:... Disszertáció megvédésének dátuma:... Doktori program, amelyben a kérelmező részt vett:... Odaítélt fokozat alapjául szolgáló disszertáció címe, évszáma az adott nyelven:... Odaítélt fokozat alapjául szolgáló disszertáció címe, évszáma magyarul:... Doktori oklevél kelte:... Nyelvismeret (1. nyelv), igazoló dokumentumok sorszáma, kelte:... Nyelvismeret (2. nyelv), igazoló dokumentumok sorszáma, kelte :... 5

6 III. A honosítási kérelem indoklása:... A tudományág megnevezése, amelyben a kérelmező a fokozat honosítását kéri:... Doktori Iskola megnevezése, amelynek illetékességébe tartozik a kérelem elbírálása:... Kelt: Köszönettel: kérelmező aláírása Mellékletek: 6

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere 3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere (a piros színnel kiemelt szövegrészek a jogszabályi változást jelölik) 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Magyar Úszó Szövetség Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Készítették: Sass Katalin MÚSZ elnökségi tag, a NYÁB elnöke, Dr. Szabó Tünde MÚSZ elnökségi tag NYÁB összekötő

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: I. Sz. Doktori Bizottság II. Sz. Doktori Bizottság III. Sz. Doktori Bizottság TARTALOM Ügyrend...3 Az MTA Orvosi Tudományok

Részletesebben