Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata"

Átírás

1 Tájákoztatók Tartalomjegyzék Állampolgársági ügyek... 2 Tájékoztató honosítási, visszahonosítási kérelem benyújtásáról... 2 Vizsgatételek az alkotmányos alapismeretek vizsgához... 3 Tájékoztató külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséről... 5 Hol lehet a tanúsítványt kikérnie a külföldi állampolgárnak?... 6 Tájékoztató magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány kiállításáról... 6 OFFI Ügyfélszolgálati Irodák Magyarországon... 7 Házasság... 9 Tájékoztató külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséről... 9 Hol lehet a tanúsítványt kikérnie a külföldi állampolgárnak? Tájékoztató magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány kiállításáról OFFI Ügyfélszolgálati Irodák Magyarországon

2 Állampolgársági ügyek Tájékoztató honosítási, visszahonosítási kérelem benyújtásáról A honosítási kérelmet a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell benyújtani. Az a nem magyar állampolgár nyújthatja be honosítási kérelmét, aki a bevándorlásának/letelepedésének engedélyezésétől számított 8 éve Magyarországon él, büntetlen előéletű, ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, megélhetése és lakóhelye biztosított, alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven írásbeli és szóbeli vizsgát tett. Nem köteles vizsgát tenni az, aki 65. életévét betöltötte, vagy kiskorú, vagy visszahonosítását kéri, vagy magyar nyelvű oktatásban részesült (akár külföldi iskolában magyar nyelvű oktatási intézményben általános-, középiskola, felsőoktatási intézmény), illetve az, aki magyarországi felsőoktatási intézményben szerzett diplomát. A vizsgára szintén az anyakönyvvezetőnél lehet bejelentkezni. A vizsga díja ,- forint. 1. Kedvezményesen honosítható az, aki bevándorlásának/letelepedésének engedélyezésétől számított 3 évig Magyarországon lakott, fennállnak a fent említett b, c, és d, pontban foglaltak és legalább 3 éve magyar állampolgárral házasságban él vagy kiskorú gyermeke magyar állampolgár. (A Belügyminisztérium elbírálási ideje: 1 év) 2. Honosítását kérheti az a magát magyar nemzetiségűnek valló Magyarországon élő nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt és ezt okiratokkal bizonyítani is tudja, valamint a fent említett b, c, és d, pontokban felsorolt feltételek fennállnak. A honosítási kérelem a bevándorlás/letelepedés engedélyezése napjától benyújtható. (A Belügyminisztérium elbírálási ideje: 1 év) 3. Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek a kérelem benyújtását megelőzően legalább 5 éven át Magyarországon volt a lakóhelye (bevándorlását vagy letelepedését 5 éve engedélyezték), és a b, c, és d, pontokban felsorolt feltételek fennállnak, ha az ország területén született, kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet, vagy hontalan. (A Belügyminisztérium elbírálási ideje: 1 év) 4. Visszahonosítás: Visszahonosítását kérheti az a Magyarországon lakó nem magyar állampolgár, akinek magyar állampolgársága megszűnt. A honosítási kérelem a bevándorlás/letelepedés engedélyezése napjától benyújtható. (A Belügyminisztérium elbírálási ideje: 6 hónap.) 2

3 A kérelmet személyesen lehet benyújtani az anyakönyvvezetőnél, hozni kell: a személyazonosító igazolványt, nagykorú kérelmező saját kézzel írt önéletrajzot, arcfényképet, a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát, családi állapot igazolására: igazolást arról, hogy még nem volt házas (nőtlen vagy hajadon) nem kell csatolni, házassági anyakönyvi kivonatot, házastárs halotti anyakönyvi kivonatát, jogerős bontóítéletet, a bevándorlás vagy letelepedés engedélyezéséről szóló határozatot, lakóhely igazolására: lakásbérleti szerződést, adás-vételi szerződést, tulajdoni lapot, befogadó nyilatkozatot, a megélhetés igazolására: munkáltatói igazolást, adóigazolást, banki számlát, alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló bizonyítványt (ha a fentiek alapján a vizsga alól mentesül, csatolni kell a mentességről szóló igazolást is bizonyítvány, diploma) 3

4 Vizsgatételek az alkotmányos alapismeretek vizsgához 1.) a.) Ismertese, milyen - kiemelkedően fontos - nemzetközi szervezeteknek tagja a Magyar Köztársaság! Röviden mutassa be ezeket a szervezeteket! b.) Ismertesse az Alkotmány fogalmát, általános rendelkezéseit! 2.) a.) Röviden mutassa be az Európai Uniót (szervezete, működése)! Mi az Európai Unió célja? Miért érdekünk az Európai Unióhoz történő csatlakozás? b.) Ismertesse az Országgyűlés feladatait, működését, a képviselők jogait és kötelességeit! 3.) a.) Ismertesse Magyarország leglényegesebb adatait: földrajzi elhelyezkedése, területe, államformája, lakosságának száma, területi tagozódása! b.) Ismertesse az országgyűlési választások választási alapelveit, választási eljárás legfontosabb sajátosságait! 4.) a.) Melyek a Magyar Köztársaság nemzeti és egyéb jelképei? b.) Beszéljen a helyi önkormányzati képviselő- és polgármester választásról! 5.) Sorolja fel nemzeti ünnepeinket! Mondja el a Himnusz első versszakát! b.) Hogyan történik a köztársasági elnök választása, mik az államfő legfontosabb feladatai? 6.) a.) Népünk eredete. A honfoglalás. Az államalapítás. (Géza és István szerepe a magyar történelemben) b.) Beszéljen az Alkotmánybíróság hatásköréről, szervezetéről és feladatairól! 7.) a.) A tatárjárás. A középkori Magyarország virágzása (13., 15. század). b.) Beszéljen az Állami Számvevőszékről, mint az Országgyűlés pénzügyi ellenőrző szervének a feladatáról! Milyen jogosultságai vannak az országgyűlési biztosoknak és azokat milyen eszközökkel tudják megvalósítani? 8.) a.) Törökellenes harcok a században (Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Mohács az ország három részre szakadása). b.) Beszéljen a Magyar Köztársaság fegyveres erőiről (honvédség és határőrség) Melyek a rendőrség feladatai? 9.) a.) Buda felszabadítása II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. b.) Ismertesse a magyar igazságszolgáltatási rendszer (bíróság, ügyészség) működését és felépítését! 4

5 10.) a.) Magyarország a 18. században (Mária Terézia, II. József) b.) Beszéljen a kormányról, a minisztériumokról és a közigazgatási hivatalokról. 11.) a.) A reformkor. Forradalom és szabadságharc ben. b.) Hogyan látják el feladataikat a helyi önkormányzatok? 12.) a.) A kiegyezés. A polgárosodó Magyarország az első világháborúig ( ). b.) Sorolja fel a helyi önkormányzatok típusai. Hogyan, milyen bevételekkel és kiadásokkal gazdálkodnak? 13.) a.) Magyarország az I. világháborúban. b.) Jellemezze röviden az államigazgatási eljárás szakaszait: alapeljárás, jogorvoslati eljárás, végrehajtási eljárás! 14.) a.) Az I. világháború utáni Magyarország. A Magyar Tanácsköztársaság b.) Milyen jogai és kötelezettségei vannak a magyar állampolgároknak? 15.) a.) A trianoni békeszerződés. A Horthy-rendszer kialakulása és megszilárdulása b.) Az állampolgárság keletkezése és megszerzése. 16.) a.) Magyarország a II. világháborúban. A német megszállás és a nyilas rémuralom. b.) Beszéljen a magyar állampolgárság honosítással történő megszerzésének feltételeiről és körülményeiről! 17.) a.) A II. világháborút követő időszak: a demokrácia reménye és esélye (Magyarország ). b.) A magyar állampolgárság megszűnése és megszüntetése. A magyar állampolgárság igazolása. 18.) a.) A kommunista hatalomátvétel és diktatúra. A Rákosi-diktatúra válsága. b.) Mi a világörökség és milyen típusai vannak? Soroljon fel hármat a világörökség magyar értékei közül! 19.) a.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Kádár-korszak. b.) Mutasson be két Ön által kiválasztott meghatározó személyiséget a magyar kulturális életből. 5

6 20.) a.) A rendszerváltás: a demokratikus Magyarország megszületése. b.) Mutasson be két Ön által kiválasztott személyiséget a magyar művészet (irodalom, festészet, szobrászat, zene stb.) és tudomány világából! 6

7 Tájékoztató külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséről Ha külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, a magyar anyakönyvvezető előtt az illetékes külföldi anyakönyvi hatóság (az egyes országok belső szabályozásától függően: anyakönyvvezető, felettes szerv, külképviseleti hatóság, stb.) által kiállított tanúsítvánnyal igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs törvényes akadálya. A tanúsítvány további tartalmi követelményei: A külföldi házasuló családi és utóneve, születési helye és ideje, szüleinek neve, családi állapota, valamint a leendő házastárs családi és utóneve, születési helye és ideje, szüleinek neve. A külföldi állampolgár a házasságkötést megelőző eljárás során a külföldi hatóság által kiállított tanúsítványon kívül még az alábbi okmányokat köteles az anyakönyvvezetőnek bemutatni, ill. becsatolni: 1. Külföldi útiokmány (útlevél), mely állampolgárságot igazoló okmány (bemutatni), 2. Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban (becsatolni), 3. Ha a külföldi házasuló elvált vagy özvegy családi állapotú, ezt a tényt igazoló okirat (pl.: jogerős bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat) hiteles magyar fordításban (becsatolni). Néhány állam esetében (pl.: Németország) a külföldi hatóság által kiállított okiratokat (jelen esetben külföldi házasuló tanúsítványa, valamint születési anyakönyvi kivonata) a kiállító külföldi szerv felügyeleti szerve vagy az illető országban működő magyar külképviselet kell, hogy felülhitelesítse (úgynevezett Apostille -el ellássa). (Külön megemlítendők a román állampolgárok, részükre Romániában nem adnak ki megfelelő tanúsítványt, kiállítják viszont az igazolást a magyarországi külképviseletek Budapesten és Szegeden.) A tanúsítvány az abban feltüntetett ideig, illetve, ha érvényességi időt nem tartalmaz, akkor a kiállítástól számított 6 hónapig fogadható el. A házasságkötési szándék bejelentéséről (magyarul nem értő külföldi fél esetén tolmácsról a házasuló felek gondoskodnak) az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a Bács- Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalhoz terjeszt fel elbírálás céljából, amennyiben a Közig. Hiv. az adatokat megfelelőnek találja, a házasság megköthető. A 30 napos várakozási időt a felettes szerv nyilatkozatától kell számítani. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Rt Budapest VI., Bajza u. 52., vagy legközelebbi kirendeltsége: Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. Telefon/Fax: 76/ készíthet. Ezen túlmenően hiteles fordítást idegen nyelvű közjegyző is készíthet, mely lakóhelyünkhöz legközelebb Szegeden található. 7

8 Hol lehet a tanúsítványt kikérnie a külföldi állampolgárnak? Román állampolgároknak: Románia Szegedi Főkonzulátusa 6720 Szeged, Kelemen L. u. 5. Tel: 62/ Ügyfélfogadás: H, K, Cs, P: , Szerdán nincs ügyfélfogadás Egyéb állampolgároknak: a tanúsítványt a Magyarországon élő külföldi állampolgárok esetében a magyarországi illetékes ország nagykövetsége adja ki (ez a legjobb, mert ők biztosan olyat adnak, amit a Közigazgatási Hivatal elfogad, illetve több esetben még magyar nyelvű is, így nem kell fordítani). 8

9 Tájékoztató magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány kiállításáról A tanúsítványt a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal állítja ki. A tanúsítvány kiállítását a magyar állampolgár lakóhelye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalnál kell kérelmezni. Az eljárás illetéke 5.000,- Ft. A tanúsítványhoz szükséges: 1. A magyar állampolgár részéről személyazonosító igazolvány és születési anyakönyvi kivonata. 2. A külföldön lakó és tartózkodó házasulónak az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető vagy konzul) előtt tett és hitelesített nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy tervezett házasságkötésének legjobb tudomása szerint nincs semmilyen törvényes akadálya. A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha tartalmazza a külföldi fél születési, valamint házassági családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, családi állapotát, szüleinek családi és utónevét, a nyilatkozó lakóhelyét és állampolgárságát. Amennyiben a külföldi fél Magyarországon tartózkodik, fenti nyilatkozatát az anyakönyvvezető előtt is megteheti. 3. A külföldi házasuló születési anyakönyvi kivonata, személyazonosító okmánya. Tolmácsról szükség szerint a házasulóknak kell gondoskodniuk. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Rt Budapest VI., Bajza u. 52., vagy legközelebbi kirendeltsége: Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. Telefon/Fax: 76/ készíthet. Ezen túlmenően hiteles fordítást magyar külképviseleti hatóság, valamint idegen nyelvű közjegyző is készíthet, mely lakóhelyünkhöz legközelebb Szegeden található. Néhány állam esetében (pl.: Németország) a külföldi hatóság által kiállított okiratokat (jelen esetben külföldi házasuló nyilatkozata, valamint születési anyakönyvi kivonata) a kiállító külföldi szerv felügyeleti szerve vagy az illető országban működő magyar külképviselet kell, hogy felülhitelesítse (úgynevezett Apostille -el ellássa). Ha a házasságkötést Németországban tervezik, akkor a már kiállított tanúsítványt is el kell láttatni Apostille -el, melyet a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályán lehet kérelmezni (Cím: Budapest II., Nagy Imre tér 4., Tel.: , Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, és pénteki napokon délelőtt). 9

10 OFFI Ügyfélszolgálati Irodák Magyarországon BAJA Cím: Baja 6500, Szt. Imre tér 2. Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon: 79/ Fax: 79/ KISKUNHALAS Cím: Kiskunhalas 6400, Szilády Áron u (City irodaház) Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon/Fax: 77/ KECSKEMÉT Cím: Kecskemét, 6000, Deák Ferenc tér 5. Nyitva tartás: H-Cs: de: , du: , P: de: , du: Telefon/Fax: 76/ SZEGED Cím: Szeged 6723, József Attila sgt. 12. Nyitva tartás: H, Cs: , K: , Sze: , P: Telefon/Fax: 62/ , 62/ CSONGRÁD Cím: Csongrád, 6640, Dózsa Gy. tér Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon/Fax: 63/

11 Házasság Tájékoztató külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséről Ha külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, a magyar anyakönyvvezető előtt az illetékes külföldi anyakönyvi hatóság (az egyes országok belső szabályozásától függően: anyakönyvvezető, felettes szerv, külképviseleti hatóság, stb.) által kiállított tanúsítvánnyal igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs törvényes akadálya. A tanúsítvány további tartalmi követelményei: A külföldi házasuló családi és utóneve, születési helye és ideje, szüleinek neve, családi állapota, valamint a leendő házastárs családi és utóneve, születési helye és ideje, szüleinek neve. A külföldi állampolgár a házasságkötést megelőző eljárás során a külföldi hatóság által kiállított tanúsítványon kívül még az alábbi okmányokat köteles az anyakönyvvezetőnek bemutatni, ill. becsatolni: 4. Külföldi útiokmány (útlevél), mely állampolgárságot igazoló okmány (bemutatni), 5. Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban (becsatolni), 6. Ha a külföldi házasuló elvált vagy özvegy családi állapotú, ezt a tényt igazoló okirat (pl.: jogerős bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat) hiteles magyar fordításban (becsatolni). Néhány állam esetében (pl.: Németország) a külföldi hatóság által kiállított okiratokat (jelen esetben külföldi házasuló tanúsítványa, valamint születési anyakönyvi kivonata) a kiállító külföldi szerv felügyeleti szerve vagy az illető országban működő magyar külképviselet kell, hogy felülhitelesítse (úgynevezett Apostille -el ellássa). (Külön megemlítendők a román állampolgárok, részükre Romániában nem adnak ki megfelelő tanúsítványt, kiállítják viszont az igazolást a magyarországi külképviseletek Budapesten és Szegeden.) A tanúsítvány az abban feltüntetett ideig, illetve, ha érvényességi időt nem tartalmaz, akkor a kiállítástól számított 6 hónapig fogadható el. A házasságkötési szándék bejelentéséről (magyarul nem értő külföldi fél esetén tolmácsról a házasuló felek gondoskodnak) az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a Bács- Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalhoz terjeszt fel elbírálás céljából, amennyiben a Közig. Hiv. az adatokat megfelelőnek találja, a házasság megköthető. A 30 napos várakozási időt a felettes szerv nyilatkozatától kell számítani. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Rt Budapest VI., Bajza u. 52., vagy legközelebbi kirendeltsége: Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. Telefon/Fax: 76/ készíthet. Ezen túlmenően hiteles fordítást idegen nyelvű közjegyző is készíthet, mely lakóhelyünkhöz legközelebb Szegeden található. 11

12 Hol lehet a tanúsítványt kikérnie a külföldi állampolgárnak? Román állampolgároknak: Románia Szegedi Főkonzulátusa 6720 Szeged, Kelemen L. u. 5. Tel: 62/ Ügyfélfogadás: H, K, Cs, P: , Szerdán nincs ügyfélfogadás Egyéb állampolgároknak: a tanúsítványt a Magyarországon élő külföldi állampolgárok esetében a magyarországi illetékes ország nagykövetsége adja ki (ez a legjobb, mert ők biztosan olyat adnak, amit a Közigazgatási Hivatal elfogad, illetve több esetben még magyar nyelvű is, így nem kell fordítani). 12

13 Tájékoztató magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány kiállításáról A tanúsítványt a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal állítja ki. A tanúsítvány kiállítását a magyar állampolgár lakóhelye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalnál kell kérelmezni. Az eljárás illetéke 5.000,- Ft. A tanúsítványhoz szükséges: 4. A magyar állampolgár részéről személyazonosító igazolvány és születési anyakönyvi kivonata. 5. A külföldön lakó és tartózkodó házasulónak az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető vagy konzul) előtt tett és hitelesített nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy tervezett házasságkötésének legjobb tudomása szerint nincs semmilyen törvényes akadálya. A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha tartalmazza a külföldi fél születési, valamint házassági családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, családi állapotát, szüleinek családi és utónevét, a nyilatkozó lakóhelyét és állampolgárságát. Amennyiben a külföldi fél Magyarországon tartózkodik, fenti nyilatkozatát az anyakönyvvezető előtt is megteheti. 6. A külföldi házasuló születési anyakönyvi kivonata, személyazonosító okmánya. Tolmácsról szükség szerint a házasulóknak kell gondoskodniuk. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Rt Budapest VI., Bajza u. 52., vagy legközelebbi kirendeltsége: Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. Telefon/Fax: 76/ készíthet. Ezen túlmenően hiteles fordítást magyar külképviseleti hatóság, valamint idegen nyelvű közjegyző is készíthet, mely lakóhelyünkhöz legközelebb Szegeden található. Néhány állam esetében (pl.: Németország) a külföldi hatóság által kiállított okiratokat (jelen esetben külföldi házasuló nyilatkozata, valamint születési anyakönyvi kivonata) a kiállító külföldi szerv felügyeleti szerve vagy az illető országban működő magyar külképviselet kell, hogy felülhitelesítse (úgynevezett Apostille -el ellássa). Ha a házasságkötést Németországban tervezik, akkor a már kiállított tanúsítványt is el kell láttatni Apostille -el, melyet a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályán lehet kérelmezni (Cím: Budapest II., Nagy Imre tér 4., Tel.: , Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, és pénteki napokon délelőtt). 13

14 OFFI Ügyfélszolgálati Irodák Magyarországon BAJA Cím: Baja 6500, Szt. Imre tér 2. Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon: 79/ Fax: 79/ KISKUNHALAS Cím: Kiskunhalas 6400, Szilády Áron u (City irodaház) Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon/Fax: 77/ KECSKEMÉT Cím: Kecskemét, 6000, Deák Ferenc tér 5. Nyitva tartás: H-Cs: de: , du: , P: de: , du: Telefon/Fax: 76/ SZEGED Cím: Szeged 6723, József Attila sgt. 12. Nyitva tartás: H, Cs: , K: , Sze: , P: Telefon/Fax: 62/ , 62/ CSONGRÁD Cím: Csongrád, 6640, Dózsa Gy. tér Nyitva tartás: H-Cs: , P: Telefon/Fax: 63/

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE lasztásáig terjedő időre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket, amelyeket jogszabály, valamint a szervezeti és működési szabályzat az elnök által ellátandó feladatként állapít meg, halaszthatatlan

Részletesebben

A nemzetközi védelemben részesülő személyek családegyesítéséről szóló kézikönyv (2014)

A nemzetközi védelemben részesülő személyek családegyesítéséről szóló kézikönyv (2014) A nemzetközi védelemben részesülő személyek családegyesítéséről szóló kézikönyv (2014) 1 1. Kik hozhatják családtagjaikat Magyarországra? Menekültek Oltalmazottak (kiegészítő védelemben részesített személyek)

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól Hatályos: 2014.07.18 - Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. (1) bekezdés a), b), c) és e)

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

A konzulátus ügyfélfogadási rendje

A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátuson valamennyi ügyben csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az alábbi ügyek kivételével: - érdekvédelmi ügyek - az egyszeri hazautazásra

Részletesebben

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE HÁTTÉR TÁRSASÁG A MELEGEKÉRT MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG 2 bejegyzett élettársi kapcsolat Bevezetés 2009. július 1-jétől az azonos nemű

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Honosítási és Elismerési Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok Kérelem családi pótlék megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni!

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL Hatályba lép: 2014.03.17. 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK ESETTANULMÁNY GYŰJTEMÉNY A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Budapest, 2014 Szerkesztette: Kovács

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Magyar Úszó Szövetség Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Készítették: Sass Katalin MÚSZ elnökségi tag, a NYÁB elnöke, Dr. Szabó Tünde MÚSZ elnökségi tag NYÁB összekötő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben