1. Születés anyakönyvezése A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Születés anyakönyvezése A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik."

Átírás

1 Az Anyakönyvi Hivatal a 8452 Halimba, Petıfi Sándor utca 16. szám alatti Körjegyzıségen található. Telefonszám: 88/ ; 88/ Faxszám: 88/ Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, anyakönyvvezetı Torma-Szabó Anett igazgatási ügyintézı, anyakönyvvezetı Ügyfélfogadási idı: megegyezik a Körjegyzıség általános ügyfélfogadási rendjével. 1. Születés anyakönyvezése A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik. orvosi igazolás a gyermek születésérıl szülık házassági anyakönyvi kivonata szülık személyazonosító igazolványa / vagy útlevele / vagy új típusú vezetıi engedélye és lakcímigazolványa Ha a szülık nem házasok: teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat, melyet anyakönyvvezetınél vagy gyámhatóságnál tehetnek a szülık, a gyermek születése elıtt vagy után. Ha az apai elismerı nyilatkozatot a gyermek születése elıtt teszik, a fogamzás és a szülés feltételezett idıpontját szakorvos által kiállított bizonyítvánnyal kell igazolni. Szükséges továbbá: Elvált és / vagy özvegy családi állapot esetén: válás, ill. özvegy családi állapot tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, ill. jogerıs bírósági végzés. 2. Házasságkötés A házasságkötés nyilvános és ünnepélyes. A házasságkötı terem Halimba Község Önkormányzata hivatali épületében található. A terem befogadóképessége 40 ülıhely és 15 állóhely. Kik köthetnek házasságot? Magyarországon házasságot csak férfi és nı köthet. Külön engedély nélkül minden cselekvıképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, mely a kiskorú állandó lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságnál szerezhetı be. Magyar állampolgár 16 éves kor alatt törvényes házasságot nem köthet. személyi igazolvány (vagy útlevél, vagy új típusú /kártya alakú/ vezetıi engedély) és lakcímigazolvány születési anyakönyvi kivonat elváltnak: a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerıs bírói végzés özvegynek: házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat Amennyiben magyar állampolgár külföldön vált el, a bontóperi ítéletet az anyakönyvvezetı az Igazságügyi Minisztériumhoz terjeszti fel. Ha a Minisztérium azt jogérvényesnek ítéli, a válás feljegyzésre kerül a házassági anyakönyvben. Amennyiben a válás nem jogérvényes, azt a magyar bíróságon meg kell ismételni. Házasságkötés elıtti teendık A házasulók a házassági szándékot személyesen jelentik be - bármelyik Anyakönyvi Hivatalban - az esküvıt megelızıen legalább 30 nappal, s errıl az anyakönyvvezetı jegyzıkönyvet vesz fel. (A 30 napos várakozási idı alól a jegyzı indokolt esetben felmentést adhat. A felmentési kérelmet az anyakönyvvezetınél kell benyújtani, Ft értékő illetékbélyeggel ellátva.) A házasulók nyilatkoznak arról, hogy egymással házasságot kívánnak kötni és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek nincs törvényi akadálya. Nyilatkoznak továbbá a házasságkötés utáni névviselésrıl, és megállapodnak a születendı gyermekek családi nevében. Hol házasodhatunk? Költségek Magyarország bármely házasságkötı termében. Nem kell tehát a lakóhelyhez legközelebb esıt választani, de mindenképpen célszerő tájékozódni az adott házasságkötı terem befogadóképességérıl, és a várható költségekrıl, a polgármesteri hivatalok ugyanis maguk határozzák meg a bérleti díjat és a szolgáltatások árait. A házasságkötés hivatalunkban díjmentes.

2 Kivel nem lehet házasságot kötni? Egyenes-ági rokonnal, testvérrel, testvérnek egyenes ági, vér szerinti leszármazóival, a volt házastárs egyenes ági rokonával, valamint örökbe fogadó az örökbe fogadottal. Házasságkötés után a férj és a feleség házassági nevének és a házasságból születendı gyermekek lehetséges névviselési formái: 12 féle módon lehetséges. Kiskorúak házasságkötése Kiskorúak házasságkötése elıtt a lakóhely szerint illetékes gyámhatóságtól elızetes házasságkötési engedélyt kell kérni. A gyámhatóság által kiadott házasságkötési engedély a kiadásától számított hat hónapig érvényes. Külföldi állampolgár házasságkötése Külföldi állampolgár a házasságkötési szándékát az illetékes külföldi hatóság (közjegyzı, anyakönyvvezetı) elıtt tett, hitelesített és hiteles magyar nyelvő fordítással ellátott nyilatkozatával írásban is megteheti. Tanúsítványt kell hoznia a külföldi hatóságtól arról, hogy hazája törvényei értelmében házasságot köthet. A tanúsítványt kiállíthatja a külföldi állam vagy annak magyarországi képviselete. A házasság csak abban az esetben köthetı meg, ha annak sem a külföldi, sem a magyar jog szerint nincs akadálya. A tanúsítvány beszerzése alól az Államigazgatási Hivatal indokolt esetben felmentést adhat. A külföldi fél állampolgárságát útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolhatja. Azonos állampolgárságú nem magyar házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországon mőködı külképviseleti hatóságnál is házasságot köthetnek. A házasságkötés során a házasuló anyanyelvét használhatja. Amennyiben a házasulók, tanúik vagy az anyakönyvvezetı közül egy vagy több személy nem beszéli a többiek által beszélt nyelvet, tolmácsot kell alkalmazni. Tolmácsról a házasulandó feleknek kell gondoskodni. Nem lehet tolmács a házasuló és egyenes-ági rokona. Magyar állampolgár házasságkötése külföldön A magyar félnek tanúsítványt kell vinnie arról, hogy a magyar jog szerint házasságot köthet. A tanúsítvány kiállításához a formanyomtatványt a lakóhely szerinti anyakönyvvezetı tölti ki, melyet Ft-os illetékbélyeggel ellátva felterjeszt az illetékes Államigazgatási Hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a külföldön lakó és tartózkodó fél nyilatkozatát, mindkét fél születési anyakönyvi kivonatát és családi állapotuk igazolását. Házassági tanú Házassági tanú lehet minden nagykorú és cselekvıképes személy, aki érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik. Külföldi állampolgárságú tanú esetén útlevélre, és amennyiben nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség. Nem lehet tolmács a házasuló és egyenes ági rokona. A tanú felkérésérıl és a házasságkötésen való megjelenésérıl a házasulók gondoskodnak. 3. Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolatot két 18. életévét betöltött, azonos nemő személy létesíthet. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. Az élettársi kapcsolat létesítését megelızı eljárás, tanúsítvány iránti kérelem ill. felmentési kérelem és a szükséges iratok megegyeznek a házasságkötési eljárásban elıírtakkal. A házastársak névviselésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a bejegyzett élettársakra. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának idıpontját az anyakönyvvezetı a felek kívánságát figyelembe véve tızi ki. Bejegyzett élettársi kapcsolatot okmányirodát mőködtetı polgármesteri hivatal anyakönyvvezetıje elıtt lehet létesíteni. 4. Haláleset anyakönyvezése A haláleset anyakönyvezése a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban történik meg. halott-vizsgálati bizonyítvány hamvasztás esetén az ÁNTSZ hozzájárulása az elhunyt születési anyakönyvi kivonata az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata

3 az elhunyt személyi igazolványa, lakcímigazolványa, érvényes útlevele (ha van), érvényes vezetıi engedélye (ha van). A haláleset bejelentésérıl az elhunyt hozzátartozójával (a haláleset bejelentıjével) jegyzıkönyv készül. Anyakönyvezésre a felsorolt iratokat az elhunyt hozzátartozója, vagy a hozzátartozó által megbízott temetkezési ügyintézı viheti be az Anyakönyvi Hivatalba. 5. Anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése esetén az elsı alkalommal illetékmentes az anyakönyv kiállítása. A továbbiakban 2000 Ft illeték megfizetése ellenében kerül kiállításra anyakönyvi kivonat. (Kivéve: személyi igazolvány kiadásához, haláleset, születés anyakönyvezéséhez, örökbefogadáshoz, tankötelezettséggel, valamint a középfokú és felsıoktatási intézménybe való felvétellel, tanulmányokkal kapcsolatos eljáráshoz szükséges anyakönyvi kivonat) 6. Családi ünnepségek Kérhetı 25 illetve 50 éves házassági évfordulók megünneplése, névadó ünnepségek lebonyolítása, melyek szintén a házasságkötı teremben kerülnek megrendezésre. 7. Hazai anyakönyvezés Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, elhalálozásának hazai anyakönyvezése a IRM BÁH Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvezési Osztályának hatáskörébe tartozik. A hazai anyakönyvezést a lakóhely szerinti anyakönyvvezetınél, külföldön a magyar külképviseleti hatóságnál lehet kérni. Az anyakönyvezéshez az eredeti idegen nyelvő okiratot és annak hiteles magyar fordítását kell csatolni. Amennyiben az eredeti okiratról az Országos Fordító- és Fordításhitelesítı Iroda, közjegyzı vagy konzul hiteles másolatot készít, az szintén képezheti a hazai anyakönyvezés alapját. (A benyújtott iratokról célszerő hiteles másolatot készíttetni, mivel a benyújtott eredeti okiratokat az anyakönyvi irattárból nem lehet visszaadni!) Hazai anyakönyvezés kérésekor minden esetben igazolni kell a magyar állampolgárságot, mely történhet érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal érvényes magyar útlevéllel állampolgársági bizonyítvánnyal Születés hazai anyakönyvezése A születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok: szülık magyar állampolgárságának igazolása külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással szülık házassági anyakönyvi kivonata vagy annak másolata a gyermek és a szülık személyi azonosítója az anya leánykori családi neve a gyermek származási helye házasságon kívül született gyermek esetében teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat A jegyzıkönyv valamennyi adatának a gyermek születésének idıpontjában fennálló állapotot kell tükröznie. Házasság hazai anyakönyvezése A házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok: a férj/feleség magyar állampolgárságának igazolása a külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással házasságkötés elıtti családi állapot magyar állampolgár(ok) születési anyakönyvi kivonata vagy annak másolata házasság elıtti elvált, vagy özvegy családi állapot okirattal történı igazolása (jogerıs bírósági ítélet vagy elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata) személyi azonosító a házastársak anyjának leánykori családi neve feleség személyes nyilatkozata a házasságkötés utáni nevére vonatkozóan abban az esetben, ha a külföldi okirat nem tartalmazza ezt az adatot

4 mindkét fél által aláírt nyilatkozat a születendı gyermek családi nevére vonatkozóan, ha a feleség a házasságkötés után továbbra is a leánykori nevét viseli A jegyzıkönyv valamennyi adatának a házasságkötés idıpontjában fennálló állapotot kell tükröznie. Haláleset hazai anyakönyvezése Haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok: az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása külföldi halotti anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással születési anyakönyvi kivonat vagy annak másolata házassági anyakönyvi kivonat vagy annak másolata az elhunyt illetıleg házastársának személyi azonosítója az elhunyt anyjának leánykori neve A jegyzıkönyv valamennyi adatának a haláleset idıpontjában fennálló állapotot kell tükröznie. 8. Névviselés, névhasználat A magyar állampolgárok családi és utónevet viselnek. Az utónév legfeljebb kéttagú lehet. Mindenki azt a nevet viseli, ami születése, vagy házasságkötése révén megilleti, ettıl eltérni csak az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter engedélyével lehet. Külföldi állampolgárok, hontalanok névviselésével kapcsolatban állampolgárságuk,vagy származási helyük joga az irányadó. A név megváltoztatása névmódosítás, vagy névváltoztatás útján történhet. Névmódosítás Anyakönyvvezetıi hatáskörben: Házassági név módosítására a házasság alatt, illetve a házasság megszőnése után a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetı az illetékes. (A kérelmet be lehet nyújtani a lakóhely szerinti anyakönyvvezetıhöz is, aki továbbítja azt a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetınek.) A névmódosítás illetéke Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni. Amennyiben a feleség vagy a férj visszaveszi születési nevét, és a házasság fennáll, mindkettejük közös megállapodása is szükséges a gyermekek születési családi nevére vonatkozóan. Névváltoztatás Családi és utónevek változtatása, megkülönböztetett betőjelek visszavétele csak miniszteri engedéllyel történhet. A névváltoztatás iránti kérelmet a lakóhely szerinti anyakönyvvezetınél kell benyújtani. Az anyakönyvvezetı az adatok egyeztetése és a kérelmezı aláírásának hitelesítése után továbbítja a kérelmet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz. A névváltoztatási kérelem illetéke Ft. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni. A névváltozás a kiskorúakra is kiterjed, kivéve, ha azt nem kérik. A névváltozás a nagykorúakra csak akkor terjed ki, ha azt külön kérik. A miniszter által megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke Ft. Névváltoztatási okirat másolat illetéke Ft 9. Honosítás A honosítás feltételei: (1993. évi LV. törvény 4. ) 1) Meghatározott ideig* bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státuszban, illetve EGT tartózkodási engedéllyel Magyarországon kell élni, 2) büntetlen elıélet, 3) biztosított magyarországi lakás és megélhetés, melyet az eljáró hatóság felhívására igazolni kell 4) a honosítás nem sértheti a Magyar Köztársaság érdekeit, 5) sikeres vizsga alkotmányos alapismeretbıl magyar nyelven. Nem köteles vizsgát tenni: (1993. évi LV. törvény 4/A. ) a cselekvıképtelen, vagy korlátozottan cselekvıképes személy, aki magyar tannyelvő oktatási intézményben alap-, közép-, vagy felsıfokú végzettséget szerzett. (a bizonyítvány másolatát közjegyzıvel kell hitelesíttetni. aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte,

5 akirıl a betegség jellege szerint illetékes egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére. *A kérelem benyújtását megelızı idıtartam: Nyolcévi folyamatos magyarországi itt lakás után kérheti a honosítását az, aki nem tartozik az alábbi kategóriák valamelyikébe. Ötévi folyamatos magyarországi itt lakás után kedvezményes honosítást kérhet az, aki: Magyarország területén született, vagy kiskorúsága idején már letelepedett vagy bevándorolt Magyarországra, hontalan. Háromévi folyamatos magyarországi itt lakás után kedvezményes honosítást kérhet az, aki: magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, illetve házassága a magyar állampolgár házastárs halálával szőnt meg, vagy kiskorú gyermeke magyar állampolgár, vagy magyar állampolgár fogadta örökbe (nagykorú személy), vagy magyar hatóság menekültként elismerte. Kedvezményes honosítást kérhet az, aki Magyarországon lakik, magyar nemzetiségőnek vallja magát és hiánypótlási felhívás esetén igazolja vagy valószínősíti, hogy felmenıi szülı, nagyszülı, dédszülı stb.- között volt magyar állampolgár. Az idıtartam számítása a bevándorlási, letelepedési, EGT tartózkodási engedély, vagy a menekült státus elnyerését követı lakcímbejelentéssel kezdıdik. (1993. évi LV. törvény 23. ) Magyar állampolgár által örökbe fogadott kiskorú gyermek lakóhelyétıl (magyarországi tartózkodásának jogcímétıl) függetlenül honosítható. 10. Visszahonosítás A visszahonosítás feltételei: (1993. évi LV. törvény 5. ) Visszahonosítását az a Magyarországon lakóhellyel rendelkezı külföldi személy (1993. évi LV. törvény 23. ) kérheti, aki már volt magyar állampolgár, de állampolgárságát elvesztette, ha büntetlen elıélető, magyarországi lakása és megélhetése biztosított, a visszahonosítás nem sérti a Magyar Köztársaság érdekeit. Egyéb tudnivalók A kérelemhez eredeti anyakönyvi kivonatokat beleértve a külföldi kivonatokat is kell csatolni. Ezeket az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) állampolgársági ügyekben eljáró szerve nem vonja be. A külföldön történt anyakönyvi események honosítást követı hazai anyakönyvezéséhez azonban hiteles fénymásolat is mellékelhetı. Az idegen nyelvő okiratokat hiteles magyar nyelvő fordítással együtt kell a kérelemhez mellékelni. (OFFI ) A kérelem elbírálását elısegíti, ha csatolja a bevándorlását, vagy letelepedését engedélyezı, illetve a menekültkénti elismerésérıl szóló határozat, továbbá EGT tartózkodási engedélyének másolatát. Kedvezményes honosítás esetén a kérelem elbírálását elısegíti, ha csatolja felmenıi egykori magyar állampolgárságát valószínősítı okiratot (pl.: állami anyakönyvbıl kiállított okmány) Magyar állampolgár által örökbe fogadott kérelmezı esetében a magyar gyámhatóság által hozott jogerıs határozat alapján kérhetı kedvezményes honosítás. A honosítási/visszahonosítási kérelem nyomtatvány az IRM BÁH honlapjáról letölthetı, vagy beszerezhetı bármely anyakönyvi hivatalban.

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Illetékmentes a születési kivonat, ha a születés anyakönyvezésekor első ízben haláleset anyakönyvezéséhez van

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyvi igazgatás Anyakönyvi igazgatás A jegyző megbízásából az anyakönyvvezetők munkáját koordináló anyakönyvvezető: Kokas Katalin Anyakönyvvezetők: Fekete Barnabás Kokas Katalin Kuti Henriett Margit Szombathyné dr. Kézi

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS 1. /Születéssel kapcsolatos ügyek 2. /Hazai anyakönyvezést megelőző eljárás 3. /Házassági szándék bejelentése 4. /Házassági név megváltoztatása 5. /Házassági névviselési

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYLEÍRÁS I. SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2010. évi I. törvény 2010. évi II. törvény 2010. évi III. törvény 2010. évi IV. törvény 2010. évi V. törvény

Tartalomjegyzék 2010. évi I. törvény 2010. évi II. törvény 2010. évi III. törvény 2010. évi IV. törvény 2010. évi V. törvény MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 8., péntek 1. szám Tartalomjegyzék 2010. évi I. törvény Az anyakönyvi eljárásról 3 2010. évi II. törvény A Tisza-völgy árvízi biztonságának

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

6/2003. (III. 7.) BM rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. Az anyakönyvezés. Az anyakönyv

6/2003. (III. 7.) BM rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. Az anyakönyvezés. Az anyakönyv 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet

Részletesebben

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról Hatályos: 2014.07.18-től Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az anyakönyvi eljárásban érvényre juttassa a szolgáltató közigazgatás követelményét, az anyakönyvi

Részletesebben

1952. évi IV. törvény. a házasságról, a családról és a gyámságról ELSİ RÉSZ A HÁZASSÁG. I. fejezet. A házasságkötés. 1. A házasságkötés alaki kellékei

1952. évi IV. törvény. a házasságról, a családról és a gyámságról ELSİ RÉSZ A HÁZASSÁG. I. fejezet. A házasságkötés. 1. A házasságkötés alaki kellékei 1. oldal, összesen: 18 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1. (1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvénynek az a

Részletesebben

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról Az Országgyűlés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megőrzése és az állampolgárok Magyar Köztársasághoz való kötődésének erősítése érdekében, a magyar

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata

Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata Tájákoztatók Tartalomjegyzék Állampolgársági ügyek... 2 Tájékoztató honosítási, visszahonosítási kérelem benyújtásáról... 2 Vizsgatételek az alkotmányos alapismeretek vizsgához... 3 Tájékoztató külföldi

Részletesebben

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól Hatályos: 2014.07.18 - Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. (1) bekezdés a), b), c) és e)

Részletesebben

A kijelentés megtörténte után a házasságkötést a házassági anyakönyvbe bejegyzik.

A kijelentés megtörténte után a házasságkötést a házassági anyakönyvbe bejegyzik. 1 I. 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról (Jelentıs módosítások: 1972. évi I. tv., 1986. évi IV. tv. 1990. évi XV. és XX. tv., 1992. évi XVI. tv. 1995. évi. évi XXI. tv. 1997.

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

1992. évi LXVI. törvény

1992. évi LXVI. törvény 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel [Vastag betővel szedve az 1992.

Részletesebben

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Az Alkotmány 6. (3) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben