Szabad Gondolat MELLÉKLET 6/ szeptember A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad Gondolat MELLÉKLET 6/3. 2003. szeptember A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO 1925. NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA"

Átírás

1 Szabad Gondolat A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA szeptember 6/3 MELLÉKLET

2 SZABAD GONDOLAT Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet folyóirata MELLÉKLET Szerkesztõbizottság: Buella Mónika, Ertsey Attila, Frisch Mihály, Galántai Ágnes, Kampis Miklós, Kádas Ágnes, Kálmán István, Tóth Márk, Z. Tóth Csaba Kiadja: Ita Wegman Alapítvány Felelõs kiadó: Frisch Mihály Felelõs szerkesztõ: Buella Mónika Borító és tördelés: HÉT-fõ bt. MLA Készült: Acorn Nyomda ISSN Olvasói levelek, hirdetések, információ: a szerkesztõség, illetve az Ita Wegman Alapítvány címére lehet beküldeni 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41., Tel: Honlap: Beküldött írásokat nem küldünk vissza, és nem õrzünk meg. Elõfizethetõ az alapítványnál.

3 Zajti Ferenc AMIT A KÉT SCHRÖERRÕL MAGYARORSZÁGON MEGTUDHATUNK BEVEZETÕ EUGEN KOLISKO ÍRÁSÁHOZ A közelmúltban Thomas Meyer és Andreas Bracher a Szabad Gondolatok Házában tartott elõadásaikon megemlítették Schröer- Oeser nevét, aki A.Z. álnéven egy magyar témájú drámát írt Thököly élete címmel. Ezt a könyvet keresték itt Budapesten, hátha nyomára akadnak. Többek közt ez késztetett engem is arra, hogy utánanézzek a Schröer-család történetének. Az antropozófusok között is sokan vannak, akik számára nem sokat mond Schröer neve. "Életutam" címû könyvében Steiner ugyan említi Karl Julius Schröert, a bécsi Mûszaki Fõiskola tanárát, aki "tanítóm és atyai jóbarátom" (90. old.), és aki "teljesen a goethei szemlélet híve volt s akivel néhány elõadás után már közelebbi kapcsolatba kerültem." ( old) "Schröer révén igen sok szép mûvet ismertem meg. ( ) 1883-ban Schröer ajánlására Joseph Kürschner meghívott magához, és megbízott azzal, hogy az általa kiadandó Deutsche Nationliteratur sorozatban Goethe természettudományos írásait bevezetésekkel és magyarázatokkal lássam el." Mégis ki ez az ember, aki Steiner életében, sorsában meghatározó jelentõséggel bír? Ki ez az ember, akirõl Steiner úgy nyilatkozott, hogy neki kellett volna az antropozófiát megalkotnia? Ki ez az ember, akinek sorsához és életéhez a magyar történelem ezer szállal fûzõdik? Kivel, kikkel állt kapcsolatban a korabeli magyarság képviselõi közül? E sok kérdés kapcsán elõször egy rövid áttekintést közölnénk a két Schröer Gottfried Tobias és Karl Julius életrajzából és magyar kapcsolataiból. Életrajzuk Szinnyei József: "Magyar írók élete és munkái" c. mûve XXII. kötetének oldalán található (megjelent Budapesten, 1908-ban). Oeser életérõl unokái írtak könyvet, amelyet ban Stuttgartban adtak ki német nyelven. Karl Julius Schröerrõl a hazai könyvtárakban könnyen lehet, 1

4 hogy egyben külföldön is a legteljesebb életrajz Erwin Streitfeld dolgozata "Karl Julius Schröer, Tanulmány életérõl és munkásságáról" címmel, melyet a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége adott ki 1986-ban Manherz Károly szerkesztésében 1200 példányban. Ennek ellenére nyugodtan kijelenthetjük, hogy életérõl nem tudunk semmi fontosat. Ez a kis írás csupán arra vállalkozik, hogy közzétegye azt a keveset, amit még fellelhetünk idehaza a Schröer családról, hogy majdan valaki, aki kedvet, erõt, elszántságot érez, elkezdhessen egy nagyon fontos és hiánypótló kutatást; hiszen már 1941-ben a fentebb hivatkozott könyvben említik Karl Julius Schröerrõl, hogy "germanisztikai munkásságának egy része, politikai írásai, pedagógiai és irodalomtörténeti mûvei ( ) feledésbe merültek, pedig az egykorú kritika felfigyelt ezekre is." Apjáról, Oeserrõl mégkevesebbet tudunk. Amit tudunk, az is kritikai elemzés tárgyát képezi, hiszen mûveit, életrajzát már kortársai is sokszor meghamisították. "Gottfried Tobiás Shröer (álnevei: Oeser Keresztély, A.Z., d.j., Theodoricus Schernberk, Elias Tibiscanus, Pius Desiderius) evangélikus lyceumi tanár, tanfelügyelõ majd iskolaügyi tanácsos június 14-én született, akinek Christian Oeser álnevét sokat emlegették a maga idejében. Oeser Keresztélyt sokan összetévesztik Goethe lipcsei nevelõjével, Oeser Ádám Frigyessel, aki ugyancsak pozsonyi ember volt. Chr. Oeser anagrammatikus név: ha az s-t a Chr. elé tesszük, a Schröer (Schroeer) nevet kapjuk. Munkássága még javarészt ismeretlen. Pedagógiai mûveivel, amelyek nem csekély jelentõségûek hazánk nevelésügyének történetében, Kornis Gyula foglalkozott idevágó dolgozataiban. Szépirodalmi és politikai írásai azonban ezideig nem részesültek behatóbb méltatásban." írta 1941-ben Horányi Károly, aki az egyetlen, magyar nyelven megjelent Schröer-monográfia szerzõje. 2

5 Gottfried Tobias Schröer (Pozsony, június 14.- Pozsony, május 2.) Írói- és álnevei: Oeser, A.Z., d.j., Theodoricus Schernberk, Elias Tibiscanus, Pius Desiderius. Iskoláit Pozsonyban, az evangélikus líceumban kezdte, majd 2 évet Gyõrött is tanult, hogy elsajátítsa a magyar nyelvet. Kiváló költõi tehetségrõl adott tanúbizonyságot már tanuló korában, és nagy szeretettel foglalkozott kisebb tanulók oktatásával is ban meghalt az apja, így a betegeskedõ gyermek maga gondoskodott megélhetésérõl. Vándorszínészként, nevelõként többször próbált szerencsét ban sikerült kijutnia Németországba, Halle-ba az egyetemre, ahol teológiai és filológiai tanulmányokat folytatott, de betegsége miatt egy év után haza kellett jönnie ben a pozsonyi líceumnál az elsõ grammatikai osztály tanítója volt ban vette át az újonnan alapított pozsonyi evangélikus leányiskola vezetését. A fõtanítóságmellett a líceumban a német nyelv és irodalom rendkívüli tanárává választották. Vezetése alatt a "Deutscher Verein"(Német Szövetség) a fiatal német írók középpontja és a német öntudat és szellemi élet iskolája lett ban, Pozsonyban jelent megnyomtatásban a Blumenlese aus den vorzüglichsten Werken deutscher Schriftsteller, majd egy évreráakurzgefasste deutsche Sprachlehre für Schulen címû munkája ban a líceum szubrektorává választották, és mint ilyen, a syntaxisták (nyelvészek) osztályát tanította. Ebben az évben vette feleségül Langwieser Teréziát (Pozsony május 9.- Bécs január 27.). A tönkrement kereskedõ leánya nemcsak szépségérõl volt híres, hanem érzéke volt a magasabb mûveltségiránt is. Fõképp a zenéléshez volt tehetsége, szép hangját méga szakemberek is dicsérték. Az ifjúságnevelésére vonatkozó, pedagógiai kérdésekkel foglalkozó levelei, írásai Holtei Károly kiadásában nyomtatásban is megjelentek január 11-én ebbõl a házasságból született Julius Karl Schröer. 3

6 Ebben az idõben sorra jelentek meg Tobias Schröer pedagógiai és nyelvészeti, irodalmi, irodalomtörténeti tudományos mûvei ban "Reingefegt" címû vígjátékát egy pályázatra küldte be, de lekésett a határidõrõl. Hercegvon Lebrun, a pályázat kiírója biztosította Oesert, hogy ha idõben adta volna be, õ nyerte volna el a pályadíjat. Ez volt az oka, hogy a darab mégis megjelent nyomtatásban Hamburgban, von Lebrun kiadásában ban barátja és támogatója, Holtei Károly részére megírta a "Bär" címû vígjátékát. Ebben az idõben vásárolt házat Schröerék szomszédságában Goethe fiának egykori nevelõje, Johann von Blascovics, s ott nevelõintézetet létesített. 7 évesen Karl Julius Schröer is ebbe az intézetbe került. Oeser megegyezett Blascoviccsal, hogy történelmet és görögöt tanít, ennek fejében fia látogathatja az elõadásokat. A földrajzot és természetrajzot könyvek nélkül, saját gyûjteménye segítségével maga Blascovics tanította ban Oeser a líceumban a retorika és történelem tanára lett, ezt az állást 1849-igtöltötte be. Ebben az esztendõben publikálta Lipcsében Pius Desiderius álnéven Széchenyivel folytatott levelezését. Ebben kifejti szoros belsõ kapcsolatát a magyar hazával; németsége sorsát elválaszthatatlannak tartja az államfenntartó magyarságtól: a sorsközösségátérzése hatja át. Elias Tibiscanus álnéven Lipcsében megjelenik a magyarországi protestánsok helyzetérõl szóló munkája. Nyaranta Majorházán és Újlakon Forgách grófnõ és Jeszenák báró birtokán nevelõsködött, ahol fia is vele volt. Karl Julius 10 éves kora körül itt sajátította el a helyes magyar kiejtést egy kálvinista magyar házitanítótól. A es években irodalmi tevékenységén esztétikai, pedagógiai munkáin, az ifjúságszámára írt verses és prózai elbeszéléseken kívül a pozsonyi németségmegszervezését is folytatta. Maga köré gyûjtve barátait, megalakították a "kerekasztalt", amely igen közel állt ahhoz, hogy politikai gyülekezetté alakuljon. A szabad kulturális fejlõdésért és a protestantizmus szabadságáért szállt síkra. Ekkor már merész politikai követelései és szókimondása miatt 4

7 a politikai rendõrségés a cenzúra homlokterébe került. Habár munkáit mindigmás és más néven írta, mûveit többnyire németországi kiadóknál helyezte el, a család mégis állandó rettegésben élt. A"Der alte Herr" címû Metternichet gúnyoló vígjátéka elveszett, az Aristophanesz hatására írt drámai szatírája a felismerhetetlenségig átgyúrva látott napvilágot. Drámáit nem szánta színpadra, ahogy Pukánszky írja, de a cenzúra ezt soha nem is engedte volna ben Lipcsében jelent megnévtelenül a "Die heilige Dorothea" címû munkája, majd ugyanitt A.Z. álnéven jelentette meg a legnagyobb visszhangot kiváltó darabját, a "Leben und Thaten Emerich Thököly" címû drámát, melyben a "magyar protestánsok elnyomását festi és Thökölyt dicsõíti." Kortársai e legnagyobb sikert elért darabja után a Goethe-dráma fõhõséhez hasonlítva "a magyar Götz von Berlichingen"- nek nevezték el ban jelent meg szintén Lipcsében legsikeresebb munkája, a 22 kiadást megért (magyarul 1853-ban Komáromban Samarjay Károly "szabad átdolgozásában" kiadott) "Az aesthetika fõtárgyai" címû írása. Pukánszky Béla azt írta róla: "munkássága nem annyira a magyarságnak a külfölddel való megismertetésére irányult, mint inkább arra, hogy a nagy németség szellemi kultúrértékeit hazájának közvetítse." ben megjelent a "Weltgeschichte" (Világtörténelem) 3 kötetben, amely szintén több módosított, "javított" kiadást élt meg. A 40-es évek közepétõl pedagógiai és tudományos mûvei olvasókönyvek, a görög történelemmel, poétikával, esztétikával, Goethe és Schiller költészetén keresztül a német poézissal foglalkozó írásai jelentek meg ben a bécsi kormány a pozsonyi kerületi iskolatanácsba cs. és kir. iskolatanácsosnak nevezte ki, de már csak fél éve maradt ezen a poszton. A forradalom idejét Pozsonyban élte meg. Saját házában bújtatta el egyik zsidó tanítványát, aki hozzá menekült. A felbõszült tömegostrom alá fogta a házat, majd a líceum diákjai jöttek tanáruk házának felmentésére. A "kerekasztal" felbomlott. 5

8 Pártok alakultak, a férfiak java része a magyar nemzeti mozgalom mellé állva beállt a hadseregbe. Oeser testben és lélekben megtörve visszavonult. Halála elõtt még találkozott Geringer báróval, Magyarország késõbbi polgári fõbiztosával és megígértette vele, hogy fiát támogatni fogja május 2-án elhunyt ban Lipcsében Pröhle Henrik szerkesztésében és kiadásában "Hauschronik eines deutschen Schulmeisters in Ungarn" címmel jelent meg utolsó munkája. 6

9 Karl Julius Schröer (Pozsony, január 11.- Bécs, december 16.) 4 éves korától apja maga vette kézbe Schröer nevelését-oktatását. Elõször a rajzolás alapjaira taníttatta, majd mikor az iskolaköteles kort elérte, maga kezdte a tanítását. Nem írásra, olvasásra tanította, hanem a geometriával ismertette meg. 7 éves korában, 1832-ben került Blascovics intézetébe. 10 évesen, 1835-ben apja a gimnázium helyett otthon taníttatta, egyik tanítványa, Roskoff Gusztáv oktatta latin és görög nyelvre. Homérosz rapszódiáit fordították, memorizálták Oeser egy-egy tehetséges tanítványával. Karl Julius már ekkor játszva írta a hexametereket, apjának születésnapjára görög verseket ajándékozott ban került a líceumba. A latin, görög nem jelentett gondot, így több idõt szentelhetett a magyar nyelv elsajátítására. Apjával a nyári szünetekben Majorházán és Újlakon Forgách grófnõ és Jeszenák báró birtokán tartózkodott, ahol egy kálvinista magyar házitanító segítségével a helyes magyar kiejtést is elsajátította ben befejezte a gimnáziumi tanulmányait és az egyetemre elõkészítõ kétéves filozófiai tanfolyamot, majd 1843-ban apja jó kapcsolatainak segítségével mert ebben az idõben a kormány nagyon megnehezítette a külföldi tanulást beiratkozott a lipcsei egyetemre. Felvételt nyert a teológiai és bölcsészeti fakultásra is, de a filozófiai tanulmányokkal foglalkozott behatóbban. A görög nyelvészet és a germanisztika már a líceumban is érdekelte, ezeket a tanulmányait itt tovább folytathatta ben a hallei egyetemre iratkozott be, hegeliánus filozófusok, történészek elõadásait hallgatta, majd 1845-ben a berlini egyetemre ment, ahol szépirodalmi, mûvészettörténeti tanulmányokat folytatott tavaszán hazatért Pozsonyba. Elõbb betegeskedõ apját helyettesítette, majd õsszel a német irodalom helyettes tanáraként véglegesen a líceumba került. Átvette a Német Egyesület vezetését is. Költeményei jelentek megpröhle és Wolf antológiáiban. 7

10 A forradalom Schröert is megérintette. Bécsbõl Pozsonyba sietett. Épp a "judenkrawall" idejére ért haza. A viharos események kellõs közepén már látható volt, hogy nem lesz mód Goethe születésének 100. évfordulóját megünnepelni, ezért Schröer elõbbre hozta az ünnepet. A pozsonyi erdõben elõadásokat tartottak, verseket mondtak, dalokat énekeltek õszén Ruperus-szal (Rudolf von Beyer) együtt kiadták a "Dunauhafen" címû évkönyvet, melyben Oeser és K.J. Schröer költeményein, kisebb-nagyobb munkáin kívül barátaik, Prõhle Henrik, Natorp Adalbert, Anastasius Grün, Hebbel, Mörike írásai is megjelentek. Ám a kiadvány a forradalom idõszakában figyelmen kívül maradt, második kötete már meg sem jelent. Apja visszavonulása után Karl Julius újult erõvel fogott a Német Egyesület vezetéséhez. Líceumi osztálytársát, a szlovák nacionalista forradalmár Hurbant figyelmeztette, hogy az idõk viharában csak a magas kultúrájú népek állhatnak helyt. Azt javasolta barátjának, hogy a kis népek olvadjanak be a hatalmasokba. A szlovákok törekvése saját kultúrájuk megteremtésére reménytelen, és jobban használnának önmaguknak, ha a német mûveltséghez csatlakoznának. Ez a meggyõzõdése késõbb sem változott, hanem kiterjesztette tételét Közép-Európa valamennyi kisebb népére, amint azt 1879-ben a bécsi Deutscher Vereinben tartott elõadásában is megerõsítette õszén a forradalom új fordulatot vett. A Pozsonyban is jól ismert Lamberg gróf halálhírét a gróf fiának Schröer vitte. A forradalom ideje alatt tudósításokat küldött a bécsi, pozsonyi újságoknak. Ferenc József trónra lépését lelkesen ünnepelte, és az uralkodó számára egy himnuszt írt a német szellem dicsõségét, fenségét dicsõítve, melynek néhány versszakát át is adták az uralkodónak 1849 májusában, amikor Pozsonyban járt júniusában Karl Julius Schröer Geringer báró segítségével kapcsolatba került Haynau táborszernaggyal. 28-án Magyarország katonai fõparancsnoka, a "bresciai hiéna" maga mellett tartotta az ügyes stilisztát, és a báró kérésére magántitkárként alkalmazta. Napiparancsainak, rendeleteinek, kiáltványainak javarészét Schröer fogalmazta. Ezidõben rendszeresen írt a napilapoknak is tudósításokat, jegyzeteket, "Zsánerképek a háborúból" címmel politikai költeményeket 8

11 (Pressburger és Pester Zeitung júliusi számok). A hadsereggel bejárta Magyarországot október 10-ig maradt Haynau szolgálatában, majd hazatért Pozsonyba. A líceumban nem fogadta el a helyettes tanári állást, csupán szemináriumi gyakorlatokat tartott. Többször tárgyalt apja is, õ is pártfogójával, Geringer báróval, hogy élete vágyához, katedrához jusson december 3-án nevezték ki a pesti egyetem német tanszékére helyettes tanárnak ben bevezették a cenzúrát. Schröert is kinevezték a cenzorok közé, ahol feladata az volt, hogy véleményt mondjon az új színdarabokról. Az újságokban ismét publikálni kezdett, szerkesztõje lett a Pester Zeitung heti mellékletének, a Pester Wochenblattnak. Politikai cikkek helyett egyre több oktatással, irodalomtörténeti kérdésekkel foglalkozó írása jelent meg. Ebben az idõben ismerkedett mega pesti egyetemen Toldy Ferenccel, aki ugyanitt az esztétika és egyetemes irodalomtörténet tanára, és aki a késõbbiekben is figyelemmel kísérte munkáját ben pesti katedrájától megfosztották, majd 1852 januárjában kinevezték a pozsonyi fõreáliskola német irodalmi tanárává. Februárban hazatért, március 3-án letette a hivatali esküt, s megkezdte mûködését ban jelent meg tollából Magyarországon az elsõ nyomtatott német irodalomtörténet, Geschichte der deutschen Literatur. Ugyanebben az évben, prof. Eitelberger szerkesztésében látott napvilágot Messerschmidtrõl írt életrajzi dolgozata, Biographie des Bildhauers Fr. X. Messerschmidt ben J. Grimmel való levelezése germanisztikai, folklorisztikai és nyelvtudományi munkáinak folytatására ösztönözték ben megjelent Pozsonyban a mitológiáról írt tanulmánya, amely külföldön is élénk érdeklõdést keltett. Ebben az esztendõben jelentek mega nép- és gyermekdalokról, Nyugat-Magyarország lakodalmas népszokásairól írott cikkei, mely munkák érdeklõdését és figyelmét a népi színjátékok felé fordították. Tanulmányt írt egy magyarországi tanítónak Goethével kötött ismeretségérõl. 9

12 1855-ben tette közzé a körmöcbányai karácsonyi misztériumjátékot ben megnõsült. Felesége a magyar nemesi családból származó Kohányi Hermina lett (Tótmegyer, május 8. Bécs, március 28.). Házasságukból öt gyermek született. Gyermekeik: Róbert, felsõkereskedelmi iskolai tanár Bécsben ( ) Dr. Michael Martin Arnold ( Köln) a századkörüli évek legnevesebb anglistája. Az angol nyelv és irodalom rendes tanára az egyetemen. A "Grundzüge und Haupttype der englischen Literaturgeschichte" címû Lipcsében, ben kiadott munkáját az OSZK is õrzi. Rudolf 1864-ben született, hadnagyként szolgált a hadseregben, késõbb szobrászmûvészként tevékenykedett Bécsben. Két leányuk Lili és Ida ban "Gedichte" (Költemények) címmel verseskötete jelent meg Bécsben, benne balladák és részletek a "Siegfried halála" címû öt felvonásos tragédiájából. Verseskötetének azonban nem volt kedvezõ a fogadtatása ban jegyezte le a fõrévi paradicsomjátékot, 1857-ben a pásztorés királyjátékot, melyek 1858-ban a bécsi Akadémia kiadásában könyvformában is megjelentek. A felsõ-magyarországi német nyelvjárások szótárához gyûjtött anyagából a bécsi Akadémián júniusában tartott elõadást, majd ugyanebben az évben errõl szóló kutatása nyomtatásban is megjelent ban a bécsi Akadémia támogatásával hathetes kutatóútra ment, beutazta Észak-Magyarországot, nyelvjárások kiejtésbeli és nyelvbéli különbségeit kutatta. Hely-, személy- és dûlõneveket kutatott 31 egymástól igen távol esõ községben. E munkái csak késõbb, ben jelentek megbécsben. Nagy segítségére volt munkájában egy szepesi költõ-barát, Lindner Ernõ, aki akkoriban Schröer intézetében tanárkodott Bécsben. Az ötvenes évek vége felé Közép-Európában jelentõs változások mentek végbe. Az Ausztria és Olaszországközti háború idején Schröernek lelkesítõ versei, röpiratai jelentek megbécsben, névtelenül. Levelet írt 10

13 a bécsi rendõrhatóságoknál Kempen báróhoz, akivel a 49-es háborúban együtt szolgált. Javaslatot tett a hadsereg és a bécsi vezetés számára a parancsok és a közlemények stílusának megújítására. Kérését szóvá tették, de a vereségek hatására alkalmazásukra nem került sor ben Pozsonyban jelentette megschillerrõl szóló munkáját. Megválasztották a nürnbergi Germán Nemzeti Múzeum Tudós Bizottságtagjává. Az "Októberi Diploma" kibocsátása után gyökeresen megváltozott az oktatás helyzete. Bevezették, majd nem sokkal késõbb kötelezõvé tették a magyar tanítási nyelvet. A líceum tanárainak egy része köztük Schröer is kiállt a német tanítási nyelv megtartása mellett, ellentmondott az iskola magyarosításának. A magyar érzelmû diákság egyre gyakrabban fordult szembe vele, így állását nem tarthatta meg. Ekkor elhagyta Magyarországot, szülõvárosát, és Bécsbe költözött február 14-én tanított utoljára a líceumban, majd november 2-án a bécsi evangélikus iskolák igazgatójának választották. Ezzel lezárult Schröer életének pozsonyi korszaka, mely germanisztikai, német nyelvtudományi és néprajzi vonatkozású kutatásainak legtermékenyebb és legfontosabb idõszaka volt. Bécsbe kerülésekor Anastasius Grünnek (gróf Auerssperg) levelet írt és kérte, hogy a magyarországi németség ügyét képviselje a Birodalmi Tanácsban. Válaszul Grün megküldte versét Schröernek, amit õ késõbb megjelentetett a Neue Freie Presseben, melyben rendszeresen publikált. Ebben az idõben többnyire pedagógiai írásai jelentek meg, tankönyveket írt, az írástanítás reformját sürgette. A teoretikus oktatás helyett az életteli, gyakorlati felfogást helyezte elõtérbe ben megválasztották a Mittelschule (középiskolai) egyesület elnökévé, ebbéli pozíciójából avatkozott bele a század közepén zajló ortográfiai, helyesírási reformküzdelmekbe december 6-án elvi okokra hivatkozva (nem bírván az iskolai elöljáróságok akadékoskodásait elviselni) benyújtotta lemondását az evangélikus iskolák igazgatói tisztjérõl júliusában elhagyta az intézetet, és a bécsi mûegyetem újjászervezésekor felállított német irodalmi tanszékre pályázott. 11

14 1866 õszén megalakította a "Német Társaságot" ben elkészült javaslata, mely szerint "Írjunk, amint beszélünk. Csak kétes esetekben vegyük figyelembe azt, amit a nyelvkutatás parancsol". Ennek eredményeként az osztrák kultuszminisztérium felkérte egy könyv megírására, ami az elemi és középiskola helyesírását összhangba hozza ben kinevezték rendkívüli tanárrá és vizsgabiztossá. Toldy Ferenc felkérte, hogy jelentesse meg a meisseni költõ és tudós Mügelni Henrik magyar krónikáját Pesten. A bécsi Tudományos Akadémia támogatásával beutazta az Auersperggrófok tulajdonában álló, a szlovénségáltal övezett német szigetet, hogy megfejtse a gottscheeiek eredetét, nyelvét ban megjelentette a gottscheei nyelvjárás szótárát, emellett tudósításai a Neue Freie Presse-ben a táj élettel teli, teljes kultúrképét adták. (Õ írta az "Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben" Bécs címû könyvben a Gottschérõl szóló részeket). A Germania évfolyamaiban (ezt barátja, Bartsch Károly betegsége alatt javarészt szerkesztette is) rendszeresen publikált a régebbi német nyelv és irodalom, valamint a germán mitológia körében ben megjelent Schiller hagyatékáról szóló elõadása. A Neue Freie Presse-ben Oeserrõl írt életrajzot.(késõbb atyja hátrahagyott emlékiratait is átdolgozta, amire nem talált kiadót, és ami aztán csak 1933-ban jelent meg gyermekei által át- és feldolgozva). Gottscheerõl írt munkáiért a krajnai Múzeum Egyesület dísztagjává, majd 1871-ben a rostocki egyetem filozófiai díszdoktorává választották ban megjelent elsõ jelentõsebb Goethével foglakozó cikke (Goethe und die Frauen) 1875-ben kiadták Lipcsében "népszerû felolvasásai"-t a 19. század német költészetérõl. A drámát tárgyaló fejezet ma már szinte teljesen ismeretlen alkotókat is megemlít, foglalkozik többek közt Oeserrel is ban a Schiller-emlékmû befejezésekor felvetette egy bécsi Goethe-emlékmû gondolatát ban Schröer indítványára megalakult a bécsi Goethe Egyesület, valamennyi Goethe társaságközül a legelsõ ben tartotta elõadását a Deutsche Vereinben az Ausztria-Magyarországon élõ németség jelentõségérõl a monarchia számára. 12

15 1880-ban gróf Kuun Géza felkérte a Codex Cumanikus német részeinek kiadására. Schröer életének ezt a korszakát mitológiai, nyelvészeti, germanisztikai tevékenysége határozta meg. A németség jelentõségét hangsúlyozta, a mûveltség, a kultúra védelmére figyelmeztetett, és Goethe nagyságában nemcsak a német szellem világraszóló diadalát látta, hanem azt a fölényes hatalmat is, amely össze tudja kovácsolni a németség szertehullott szellemi egységét. Goethe-kutatásainak és tanulmányainak kezdete is erre az idõre esik. Életének utolsó idõszakát az 1880-as évektõl haláláig, igterjedõ korszakot az egyetemi oktatás, Goethe kutatások, Goethe publikációk (Chronik des Wiener Goethe Vereins, melyet egyedül írt, szerkesztett) jellemzik. Szinte csak Goethének és a bécsi Goethe Egyesületnek élt ban adta ki Goethe Faustjának elsõ, egy év múlva a második részét ban kis könyvet írt a Faustról a megnövekedõ színházi érdeklõdést kielégítendõ ben két elõadását adja közre könyv formájában Goethe und die Liebe címmel. Mint a legtekintélyesebb Goethe-kutatók egyike, részt vett Josef Kürschner Deutsche Nationalliteratur-jának munkálataiban és elõkészítette Goethe drámáinak történeti-kritikai kiadását ban a Goethe Egyesület kibocsátott egy havonta megjelenõ folyóiratot (Chronik des Wiener Goethe Vereins), melyet a második évfolyamtól kezdve maga szerkesztett, s nemegyszer maga írta az egész számot. Ennek a folyóiratnak a munkatársa egyik tanítványa, Rudolf Steiner, aki késõbb Schröer serkentésére elvállalja Goethe természettudományos munkáinak (Naturwissenschaftliche Schriften von Goethe) kiadását, melynek elõszavát Schröer írta. Steiner Grundlinien einer Erkenntnis-Theorie der goetschen Weltanschauung mit besonderer Rücksicht aufschiller címû munkáját szintén Schröer ismerteti a "Chronik"-ban ben Zsófia szász nagyhercegné meghívta Schröert a Goethe-sorozat weimari kiadásának munkatársául. Fõ feladata a "Geschwister" és a "Stella" megjelentetése, bevezetésekkel, magyarázatokkal való ellátása volt között a Goethe emlékmû körüli viszályok kereszttüzébe 13

16 került, végül leköszönt a Goethe Egyesület alelnöki tisztjérõl, amit a "Chronik" utolsó Schröer szerkesztette száma hozott hírként. Ezután teljesen visszavonult ben a tanítást is abbahagyta, nyugalomba vonult, lakásából alig mozdult ki december 15-én Bécs elõkelõségeinek, az uralkodóház képviselõinek jelenlétében leplezték le és avatták fel a Ringen Goethe szobrát. Aznap délután, amikor tudtára adták, hogy a Goethe Egyesület és az emlékmû létrehozásában szerzett érdemeiért császári elismerésben részesítik, már haldoklott december 16-án Neulingutcai lakásában hunyt el. A bécsi matzleinsdorfi evangélikus temetõben, a családi sírban nyugszik. A síremlék ércdombormûve Schröert Goethe munkáival a kezében ábrázolja. 14

17 Jegyzetek Gottfried Tobias Schröer magyarul megjelent munkái - Az általános világtörténet rövid vezérfonala Pest, Emrich Gusztáv - Magyarországtörténete rövid elõadásban a hazai ifjúságszámára (Briss der Geschichte von Ungarn) Pajor Antal fordítása, Pest Az aestethika fõ tárgyai mindkét nembeli érettebb ifjúság számára Samarjay Károly által szabadon átdolgozva, Komárom Karl Julius Schröernek nem jelentek megmagyarul munkái. Életrajzuk Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp XII. kötetében, a Pallas Nagy Lexikonban található. Legrészletesebb életrajz, monográfia Karl Julius Schröerrõl magyarul a Horányi Károly által írt, Budapesten 1941-ben megjelent mû. Németül íródott (Magyarországon hozzáférhetõ módon) Erwin Streitfeld: Karl Julius Schröer - Tanulmány életérõl és munkásságáról címû monográfiája, amely a grazi egyetem filozófiai fakultásán készült és a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének kiadásában jelent meg 1986-ban. Életrajzukhoz adalékok találhatók dr. Bozóky Endre: A pozsonyi m. kir. Áll. Fõreáliskola története, valamint Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ágostai hitvallású evangélikus líceum története címû munkákban. Schröer munkáiról, munkásságáról magyarul dr. Bleyer Jakab: Hazánk és a német philológia a XIX. század elején, Budapest Göllner Aladár: K.J. Schröer helye a germanisztika fejlõdésében, Budapest kézirat, elveszett Gréb Gyula: A szepesi németek nyelve és eredete, Budapest Kornis Gyula: Középiskoláink elnémetesítése az abszolutizmus alatt Pukánszky Béla: Nagynémet eszmék irodalmi visszhangja, Budapest Szemle 1936.V. Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom története, Budapest Solymossy Sándor: A fõrévi népszínjátékok, Ethnographia XXII. Évfolyam Steier Lajos: Haynau és Paskievics Bp. év nélkül Az OSZK-ban számos német nyelven írt munkájukat õrzik. A K.J. Schröer által lejegyzett, Rudolf Steiner szcenikai utasításaival ellátott Fõrévi karácsonyi játékok 1996-ban Eöry Attila fordításában magánkiadásban magyarul is megjelentek. 15

18 A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I. EUGEN KOLISKO NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA A korábbiakban hallható több elõadásban, különösen Dr. Wachsmuth 1 fejtegetéseiben, kiérezhetõ volt az a magatartás, amely Rudolf Steiner életmûvét alapvetõen jellemezte: hogy tudniillik amikor a szellemi elmélyedésben egy lépést megteszünk, ezt a másik oldalon mindig követnie kell annak, hogy az emberiségért is tegyünk valamit, vagyis hogy a szellemileg kikutatott ismereteket egyúttal átadjuk a materiális síknak, belejuttassuk a földi világba is. A antropozófiai mozgalmat, ahogyan azt Dr. Steiner megalapította, egyenesen úgy is jellemezhetnénk, hogy a szellemiség és az anyagiság között mindig az egyensúlyt, a kiegyensúlyozást keresi. Így tanúi lehettünk annak, hogy Rudolf Steiner az utolsó év folyamán a Karácsonyi Gyûlés 2 alkalmával egy rendkívüli szellemi élményt adott nekünk, amikor hihetetlen mélységekig feltárta elõttünk a szellemi világot, amivel lehetõvé tette számunkra azt is, hogy még inkább megértsük a földi létet, illetve megalapította az Antropozófiai Társaságot, ennek olyan formát adva, hogy minél alkalmasabb legyen a társadalom életét jótékonyan befolyásolni. Újra és újra hangsúlyozta ezt a kettõs irányt, melyek közül egyik sem nélkülözhetõ: egyfelõl a belsõ elmélyedést, másfelõl a külsõ hatást a világra. Dr. Steiner egész életmûve ezt a csodálatos egyensúlyt mutatja. Életének utolsó idejében Dr. Steiner nagyszerû elõadásokat tartott a karmáról. 3 Ebbõl a nézõpontból tekintett végig az egész világtörténelmen. Lehetõvé vált számunkra egyes személyek sorsában elmélyedni, akiknek életét nemcsak részletesen bemutatta, hanem megtestesüléseik mikéntjébõl a történelem menetére is fény vetült. Mindaz, amit a történelem külsõ haladása mutat, idõvel szétporlad, elenyészik; de mögötte elõtûntek az egyes emberi személyek tetteinek hatásai! A világtörténelmet így ma már olyannak látjuk, amelyben minden egyedi eseményt elhelyezhetünk egy nagy szellemi összefüggésben, amit Rudolf Steiner feltárt nekünk karma-kutatásai által. A világtörténelem annak eredményeként mutatkozik elõttünk, mint amit maguk az egyes emberek hoznak át részben a szellemi világbeli 16

19 tapasztalataikból, részben a saját korábbi földi életükbõl a mindenkori földi jelenbe. Megértjük ebbõl, hogy minden, ami lejátszódik a történelemben, szellemi impulzusokból fakad és az emberi lények szándékai állnak mögötte. A karma-elõadásokból azonban arra is rájövünk, hogy a benne tárgyaltakat nem egyszerûen úgy kell tekintenünk, mint ami pusztán a történelem menetérõl lebbenti fel a fátylat, hanem valami olyasminek, ami mindenki elé egyúttal egy feladatot is állít, amivel foglalkoznia kell. Ez nem egyéb, mint hogy eljussunk végre a reinkarnáció és a karma törvényeinek helyes megragadásához, és a saját lényünket is a világtörténelem nagy összefüggéseiben helyezzük el. A Dr. Steiner által ábrázolt személyiségekben gyakran olyan emberekre, ember-énekre irányult a figyelmünk, akikkel egyikünk vagy másikunk találkozott az élete folyamán és valóban ismerte. E karmaéletrajzokban olyan fogódzókat kaptunk, amelyekre emlékezni tudtunk, és átjárt bennünket az a tudat, hogy mi magunk is együtt voltunk azokkal a személyekkel. Ahogyan egy esemény révén eszünkbe jut valami hasonló esemény, így voltunk ezekkel a karma-vizsgálódásokkal is. Ezek nagyon mélyen behatoltak a lelkünkbe, mert azt éreztük, hogy a saját lényünk élete összefonódik ezekkel a személyekkel. De amióta Dr. Steiner ezeket a karma-vizsgálódásokat átnyújtotta nekünk, lehetõvé vált számunkra az is, hogy a világtörténelem haladását is egészen a magunkénak érezzük, vele belsõ kapcsolatot találjunk. Hiszen mindenestül hozzátartozunk. Dr. Steiner ezeket a karma-ciklusokat azért tartotta, hogy az egyes emberek a reinkarnáció és a karma témája felé forduljanak. A reinkarnációra és a karmára irányuló kutatás végigvonul antropozófiai mozgalmunkon. Ezzel Rudolf Steiner már kezdettõl fogva foglalkozott, a Karácsonyi Gyûlés után pediglehetõvé vált, hogy a karma területén egészen konkrét részletek is lekerüljenek a szellemi világból. Ez azt a feladatot tûzi elénk, hogy mi is intenzív módon foglalkozzunk e témával. Dr. Steiner gyakran kezdte úgy ezeket az elõadásokat, hogy bizonyos személyeket állított elénk a maguk ismétlõdõ földi életében; de karmájuk tárgyalását azután átvezette az Antropozófiai Társaság karmájának taglalásába, amellyel az egész fejtegetés végzõdött. Ilyenkor rá kellett ébrednünk: Csak most érzékelhetõ igazán, hogy egész mozgalmunk mennyire beleágyazódik a világtörténelmi összefüggésekbe! 17

20 Az elõadó a hallgatókat minduntalan az Antropozófiai Társaság konkrét jövõbeli feladataira összpontosította. Ugyanilyen mély benyomást keltett bennünk az is, hogy utolsó karma-elõadásaiban 4 Dr. Steiner roppant komolysággal szólt és ismételten utalt olyan személyekre, akiknek éppen a mi korunkban a legnagyobb nehézséget jelentette az, hogy le kellett szállniuk a Földre és inkarnálódniuk kellett. 5 Újra és újra elmondta szeptember azon utolsó napjaiban, hogy átfogóan szeretne beszélni az antropozófiai mozgalom karmájáról. Ehhez mindig közbeiktatta az egyes személyiségek tárgyalását, és éppen olyanokét, akikrõl megtudhattuk, hogy korábbi földi életükben nagy erõvel irányultak a szellemi világra, belülrõl ösztönözve érezték magukat, hogy bizonyos beavatáshoz jussanak, de éppen az ilyen személyek azok, akiknek jelentõs nehézséget okozott az utóbbi évszázadokban történõ újraszületés feladata. Amit a reinkarnáció és a karma kérdése a mai idõkben magában rejt, annak egész tragikus súlyát átérezhettük ekkor. És az utolsó elõtti elõadásban 6 Dr. Steiner egy olyan személyiségrõl beszélt, akinek újabb életét csakis akkor lehet valóban megértenünk, ha ebbõl a nézõpontból közeledünk hozzá. Ez a személyiség Platón volt! Szinte ha mondhatom így futótûzként terjedt el a hír akkoriban azok között a barátaink között, akik nem tartózkodtak Dornachban, hogy Dr. Steiner Platónról beszél. Abból a tárgyalási módból, ahogyan Platónt jellemezte, felismerhettük, hogy az õ ismételt egyes földi életeit egymással összehasonlítva a világtörténelembe is betekintést nyerünk. Feladatunk tehát az, hogy az ezekben a karma-képekben tett steineri leírásokat jól megértsük, és kísérletet tegyünk egyre inkább behatolni a karmikus összefüggésekbe, éppen annak segítségével, amit az ilyen személyiségek élettörténetének és életmûvének tanulmányozása nyújthat. Tulajdonképpen csak ilyen úton érthetjük megaz ismételt testetöltések és 18

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért VÉRTES LÁSZLÓ Huzella Tivadar az etikáért, a békéért Dr. Huzella Tivadar professzor az egyetemes orvostudomány elismert képviselője, aki egyidejűleg az etika, a béke, az emberiség feltétlen tisztelője.

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról PPEK 756 Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról Prohászka Ottokár Emlékbeszéd Vasvári Pálról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

LdU Aktuell június - július. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell június - július. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ Közgyűlés 2012. 07. 07. - Az MNOÖ-intézmények igazgatói pályázatainak nyertesei LdU LdU Aktuell Aktuell 2012. 2012. április június

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003)

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) Budapesten született; az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakos tanári diplomát szerzett 1954-ben. Tanított általános iskolában, gimnáziumban (ott csak igen rövid ideig),

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG 407 Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG A 20. század, különösen az elsô világháborút követô idôszak sürgetô igénnyel vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a környezet alakításának

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN Tiborc Fazekas: Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774 1999). Eigenverlag des Verfassers, Hamburg 1999 A magyar irodalom (önálló

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1 H. KOHUT MÁRIA Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1,,A siker értékét nem csupán maga a kivívott siker méri meg, hanem a leküzdött akadályokra fordított erőt és munkát is számba kell

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dolog az, sőt szükség, hogy az, ki az idegen országokat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bod Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ I. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Dienes Dénes Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Nincs könnyű helyzetben az, aki meg akar felelni a címből következő elvárásoknak.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Támogatási szerződés száma: KKETTKK-56P-04-0116 Támogatott: Marcali Város Önkormányzata Támogatás tárgya: Emlékezzünk együtt 1956-ra megemlékezés hónapja Marcaliban című program

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02.

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02. Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek 2011. June 02. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Nemzeti Erõforrás Minisztérium 2012-re az alábbi kategóriákban hirdetett meg nemzetiségi

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának PERSZONÁLIA Magyar Örökség Díj Petrik Gézának I I I 2003. március 22-én Petrik Géza Magyar Örökség Díjat kapott a magyar nemzeti bibliográfiát megalapozó tevékenysége elismeréséül. A Magyar Nemzeti Múzeumban

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti 204-391 Biographia 2007.12.04 10:07 Page 379 DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON 1875 1963 379 Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagja, Kossuth-díjas, az anatómia és fejlôdéstan

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben