EGYHÁZMEGYEI TÖRVÉNYKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZMEGYEI TÖRVÉNYKÖNYV"

Átírás

1 1 EGYHÁZMEGYEI TÖRVÉNYKÖNYV Székesfehérvári Egyházmegye

2 2

3 3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 3 Határozat... 7 Általános rendelkezések... 9 I. RÉSZ AZ EGYHÁZ TANÍTÓ TEVÉKENYSÉGE A Krisztusi hit továbbadása Igehirdetés Katekézis Keresztény nevelés Katolikus iskolák II. RÉSZ AZ EGYHÁZ MEGSZENTELİ TEVÉKENYSÉGE A keresztség szentsége A bérmálás szentsége Az Eucharisztia szentsége A bőnbocsánat szentsége A betegek szentsége Az egyházi rend szentsége A házasság szentsége Szent Liturgia és a szentek tisztelete. Szentelmények és áldások... 44

4 4 III. RÉSZ AZ EGYHÁZ KÖZÖSSÉGE Krisztusi közösségek A plébánia Mozgalmak és lelkiségek A család Az ifjúság Hivatásgondozás és papnevelés Papi élet és szolgálat Megszentelt élet A világi hívek Az ökumenizmus és a keresztényellenes törekvések Az egység szolgálata A szekták és a New Age Nemzetiségek Karitász és szociális munka Kommunikáció, médiakapcsolatok IV. RÉSZ AZ EGYHÁZMEGYE VEZETÉSE Az Egyházmegyei Hivatal Egyházmegyei testületek: tanácsok, bizottságok Az esperes kinevezése, teendıi Lelkipásztori körzetek és a körzetek vezetıi Plébános, káplán, lelkész, templomigazgató, plébániai munkatársak A plébánia rendszer átszervezése Egyházmegyei intézmények Anyagi javak Közszolgálati intézmények Rövidítések jegyzéke MELLÉKLETEK

5 5

6 6

7 7 Ikt. Sz. 480/2007. HATÁROZAT A Székesfehérvári Egyházmegye Törvénykönyvének szövegét áttanulmányoztam. A benne foglaltak megfelelnek az Egyház tanításnak és elıírásainak, és annak a tervnek, amellyel az Egyházmegyét kormányozni kívánom. Ezért, az itt közölt Egyházmegyei Törvénykönyvet az Egyházi Törvénykönyv 391. kánonja szerint a mai napon, június 28-án, a III. Egyházmegyei Zsinat 10. évfordulóján aláírásommal megerısítve hivatalosan kihirdetem. A Törvénykönyvben foglalt rendelkezések egy része már korábban kihirdetésre kerül és a hatályos jog része, de a Törvénykönyv egésze augusztus 1-jén lép életbe. Azok a rendelkezések, melyek értelemszerően elıkészítést és szervezést kívánnak meg, a szükséges feltételek megteremtése után válnak érvényessé. Antal s. k. megyéspüspök

8 8

9 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen rendelkezések győjteménye a Székesfehérvári Egyházmegye törvényeit, rendelkezéseit tartalmazzák. Az egyetemes jog elıírásainak megfelelıen ezen meghatározott terület számára hozott törvényeknek azok vannak alárendelve, akik számára hozták ıket, és akik ott lakóhellyel vagy pótlakóhellyel rendelkeznek, s egyszersmind az egyházmegyében tartózkodnak Jelen győjtemény az egyházmegye életének teljes szabályozását tartalmazza, ezért az egyetemes jog rendelkezésének megfelelıen, minden korábbi helyi törvényt, rendelkezést eltöröl 2. A helyi rendelkezések szerves egységet alkotnak az egyetemes és részleges joggal, ezért az egyházmegye törvényeinek magyarázatánál, alkalmazásánál ezeket mindig figyelembe kell venni, a jogszabályok hiearchiájának megfelelıen. 3 A hatályos jog megtartásához a késıbbiekben kiadásra kerülı pótlapokon szereplı esetleges módosításokat és a mellékleteket is figyelembe kell venni. 4 (1) Vö.12. kán. 3. (2) 20. kán. - A késıbbi törvény akkor törli el vagy módosítja a korábbit, ha ezt kifejezetten kimondja, vagy ha szöges ellentétben áll vele, illetve, ha a korábbi törvény anyagát a maga egészében szabályozza; mégis az egyetemes törvény nem módosítja a részleges vagy különös jogot, kivéve ha a jog kifejezetten ennek ellenkezıjét rendeli el.

10 10

11 11 I. rész Az Egyház tanító tevékenysége

12 12

13 13 A KRISZTUSI HIT TOVÁBBADÁSA IGEHIRDETÉS A nép jelenlétében bemutatott vasárnapi és kötelezı ünnepi szentmisékben homíliát kell mondani. Ugyanez ajánlott a hétköznapi szentmisékben is. A homíliáknak olyannak kell lenniük, hogy általuk a hit és erkölcs alapvetı igazságai kifejtésre kerüljenek a Katolikus Egyház Katekizmusa szerint. Homíliát csak fölszentelt pap vagy diakónus mondhat 3. A felelıs lelkipásztorok a hívek lelki életének elmélyítésére és megerısítésére idıszakonként (advent, nagyböjt, népmisszió stb.) szervezzenek lelki programokat. A lelkipásztorkodás elengedhetetlen eleme a felnıtt-katekézis is, amelyben rendszeresen minden, a hittel és erkölccsel kapcsolatos téma sorra kerül. Ez a legnemesebb hitoktatási forma, amely felelıs, az evangéliumi üzenetet teljességgel megélni képes személyekhez szól, ezért megszervezése mindenütt kiemelkedıen szükséges 4. Régebbi és új formái közül bölcsen és bátran válasszanak olyat, amely a helyi közösség igényeinek leginkább megfelel. 5 6 (3) Vö. CIC 767. kán. (4) CT 43.

14 14 A krisztusi hit továbbadása Katekézis 7 A világi hívek az Egyház nevében csak akkor prédikálhatnak, ha erre az egyházmegye püspökétıl engedélyt kapnak 5. Elsısorban a pap hiányában tartott igeliturgia keretében és más lelki összejöveteleken kerülhet erre sor, de mindig az illetékes plébános tudtával. A világi hívı, aki ilyen feladatra kap megbízást, szentbeszédének szövegét elızetesen mutassa be az illetékes plébánosnak. E zsinat ajánlása nyomán a püspök elrendeli az ezen szolgálatra való felkészítés elindítását és az ezen való részvételt, ahol elsajátíthatják az emberek megszólításának tudományát, a szolgálat lelkületét és a szükséges tudást. KATEKÉZIS 8 Egyházmegyénk katekétái éljenek a Kateketikai Iroda által nyújtott lehetıségekkel, különösen a kateketikai segédanyagok használata, valamint a közösségi és szakmai kapcsolatok és lelkület ápolása terén. 9 A hitoktatás minden formája plébániaközpontú legyen. A katekéta tegyen erıfeszítéseket, hogy az iskolai (egyházi és önkormányzati) hittanosok is kapcsolódjanak be a plébánia életébe. Maga a plébánia is törekedjék közösséggé formálni ıket, közös programokat szervezve nekik. A katekéták püspöki megbízásra végzett ilyen irányú tevékenységének anyagi alapjait az EH biztosítja. 10 A hitoktatás segítse elı, hogy az abban résztvevık az Egyházmegyében is otthon érezzék magukat. Ennek jegyében kell megszervezni az egyházme- (5) CIC 766. kán.

15 A krisztusi hit továbbadása Katekézis 15 gyei családi, ifjúsági, ministráns- és hittanos találkozókat, lehetıleg a Fıpásztor részvételével. 11 Ahhoz, hogy erısödhessék a kapcsolat a hittanosok és a plébánia között, a plébános idınként látogassa meg azokat a hittancsoportokat is, amelyeket nem ı vezet. Fontos, hogy a plébános megismerje a katekéta munkáját, és segítse annak eredményességét. 12 A plébánia és a lelkipásztori körzet katekétái alkossanak élı közösséget a felelıs lelkipásztor vezetésével. Rendszeresen beszéljék meg a következı idıszak programjait, feladatait. Tartsanak kapcsolatot az esperesi kerület hasonló csoportjaival. 13 A plébánosok az ifjúsági csoportok oktatásában, vezetésében aktívan vegyenek részt. Az ébredı hivatásokat szeretettel és körültekintéssel támogassák. 14 Forduljon határozottan a hitoktatás a felnıttek felé, melynek célja az alapvetı hit és erkölcsi ismeretek elmélyítése a hívekben, hivatástudatuk erısítése és aktivizálása. Segítse a felnıtt keresztényeket a mai élet problémáinak megoldásában, és indítsa ıket a plébániai életbe való aktív bekapcsolódásra. 15 A hitoktatás eredményessége érdekében feltétlenül szükséges a katolikus családok közösségbe kapcsolása. A hitoktatás használja ki a sajtóapostolkodásban rejlı lehetıségeket. 16

16 16 A krisztusi hit továbbadása Katekézis 17 A katekéták folyamatosan hívják fel a figyelmet a bibliaolvasás és bibliaismeret fontosságára, és katolikus hitünk konkrét biblikus gyökereire. A katekéták serkentsék a rájuk bízottakat a Szentírás napi olvasására! 18 Az elsıáldozás feltétele legalább kétéves folyamatos hittanra járás legyen, a vasárnap plébániai közösségben való megszentelése mellett. A bérmálkozás feltétele szintén legalább két év folyamatos hittanra járás és a helyi egyházi közösség életébe való bekapcsolódás legyen. A szentség felvételére egy alaposabb tudásvizsga után kerüljön sor! Az elsıáldozásra legkorábban 10 éves, illetve 3. osztályos, a bérmálkozásra lehetıleg 14 éves kor után, vagy 8. osztályos kortól kerüljön sor. 19 A helyettes esperes kerületében rendszeresen ellenırizze a katekéták munkáját, segítse a katekéták ima- és munkaközösségének kialakítását. 20 A papnövendékek gyakorlóidejük alatt különféle csoportoknak és korosztályoknak tartsanak katekézist, és beszéljék meg ennek tanulságait alkalmas szakemberrel. 21 Az egyházmegye a Pasztorális Tanács Kateketikai szakcsoportjának bevonásával gondoskodjék színvonalas kateketikai továbbképzési alkalmak szervezésérıl a papság és a világi katekéták számára. 22 A világi katekétákkal kapcsolatos vitás kérdések eldöntésében mőködjön közre az EH képviselıje, jogügyekben járatos plébános és legalább két világi katekéta. Minden ügyet elsı fokon ez a bizottság vizsgáljon meg, és tegyen javaslatot a megoldásra a püspöknek.

17 A krisztusi hit továbbadása Katekézis Az egyházmegye támogatja a katekéták lelkigondozását, akik kötelesek az egyházmegye által szervezett adventi és nagyböjti lelki napokon részt venni. Ezen felül kívánatos, hogy a papsághoz hasonlóan háromévenként részt vegyenek az egyházmegye által katekétáknak és világi lelkipásztori munkatársaknak szervezett lelkigyakorlaton. 24 A plébániák és az egyházmegye intézményei teológiai és kateketikai folyóiratok megrendelésével segítsék a katekéták szakmai fejlıdését. 25 A katekétákat az Egyházmegyei Hivatal alkalmazza többnyire megbízásos szerzıdéssel. 26 Az óraadó és fıállású katekéták és a hitoktatást végzı lelkipásztorok bérezése a MKPK mindenkori irányelvei alapján történik. A nyári hónapokban a törvényes szabadság idejét kivéve, a fıállású katekéta köteles a lelkipásztor segítségére lenni. 27 A katekéták minden hónapról a meghatározott idıben küldjék el a plébános által igazolt hittanóra jelentésüket az Egyházmegyei Hivatalhoz. Rendszeresen, az elıírásoknak megfelelıen vezessék a hittannaplót, melyet a meghatározott idıben a helyettes espereshez az összesítés elkészítése után jutassanak el.

18 18 KERESZTÉNY NEVELÉS 28 Egyházmegyénkben a neveléssel foglalkozók éljenek az Ifjúsági Iroda által nyújtott lehetıségekkel. 29 A tömegtájékoztatási eszközökben ápolni kell a katolikus nevelés ügyét. 30 A keresztény nevelés elengedhetetlen része a nemzettudat kialakítása, a magyarság keresztény történetének megismertetése. Ez kiemelt kötelességünk a Székesfehérvári Egyházmegye híveiként a Boldogasszony országában. 31 Minden plébánián kívánatos kijelölni egy vagy két személyt a képviselıtestület tagjai közül, akik a plébánia oktatás- és nevelésügyi megbízottjai, függetlenül attól, hogy van katolikus iskolájuk vagy nincs. 32 A keresztény értékeket felvállaló ifjúsági közösségek és mozgalmak csoportvezetıi és más felelısei tudatosan vállalják a keresztény nevelés felelısségét. Buzdítsák és segítsék a fiatalokat a káros szenvedélyektıl való tartózkodásra és a krisztusi élet tisztaságára. A keresztény nevelés fontos eleme legyen az önnevelés hangsúlyozása, mert ez a hívı ember számára kulcsfontosságú terület.

19 A krisztusi hit továbbadása Katolikus iskolák A tömegkommunikáció ártalmas hatásai és az általuk sugallt káros társadalmi jelenségek felszámolására a keresztény nevelést szolgáló minden lehetséges eszközt köztük a tömegkommunikációt is igénybe kell venni. 34 A plébániákon, de legalább lelkipásztori körzetenként legyen felnıttek részére katekézis, ahol a hívek különbözı rétegei korszerő keresztény tanítást kaphatnak hivatásbeli és közéleti kérdésekben. KATOLIKUS ISKOLÁK 35 Az egyházmegye fenntartásában mőködı nevelési- és oktatási intézmények mőködését az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Fıhatóság (EKIF) irányítja. Az EKIF mőködési szabályzata meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, biztosítja a feladatok elvégzését és kötelez a benne foglaltak végrehajtására. 36 Az iskolák az EKIF, valamint az MKPK Iskolabizottsága által irányított KPSzTI segítségével hangolják össze munkájukat, pedagógiai programjukat, tantervüket a hatályos törvények keretei között. 37 Az iskolák szervezzenek olyan programokat (zarándoklatok, nyílt napok, klubfoglalkozások, lelkigyakorlatok), amelyekkel a szülıket is elérhetik, és közelebb vezethetik az Egyházhoz. Ehhez használják fel a helyi média

20 20 A krisztusi hit továbbadása Katolikus iskolák segítségét is. Nagyon üdvös a szülıket az iskolai munkáról szülıi értekezleteken, honlapok és szülıi levél útján tájékoztatni. 38 Nagyon fontos, hogy az iskola bekapcsolódjék a helyi egyházközség életébe, attól függetlenül, hogy a fenntartója az egyházmegye vagy valamelyik szerzetesrend. Ez reményt adhat arra, hogy a diákok a végzés után is otthonra találjanak. 39 Az iskolák lehetıségeikhez mérten kapcsolódjanak be a település iskolai és kulturális életébe, szervezzenek közös programokat, versenyeket. 40 Olyan településeken, ahol a szülık számára tág választási lehetıség kínálkozik egyházi és önkormányzati iskolák között, a lelkipásztorok hívják fel figyelmüket ígéretükre, amely szerint biztosítják gyermekük katolikus nevelését. Mutassák be a katolikus iskola lelki és társadalmi elınyeit is Minden iskola törekedjen arra, hogy a nevelıtestületet hívı, vallásukat gyakorló, szakmailag kiváló pedagógusok alkossák. Az illetékes püspöki biztos a helyi viszonyoknak megfelelıen gondoskodjék a pedagógusok számára rendszeres katekézisrıl. Az iskola csak így közvetítheti hitelesen a keresztény értékrendet, és felelhet meg a kor kihívásainak. 42 A katolikus iskolában dolgozó pedagógusoknak úgy kell dolgozniuk, hogy a sokszor keresztényellenes társadalmi körülmények ellenére is vonzóvá tegyék a katolikus iskolát. Tudásban és lelkiekben egyaránt biztos alapot kell nyújtaniuk ahhoz, hogy tanítványaik tisztességes katolikus emberekké váljanak. (6) Vö. CIC 798. k.

21 A krisztusi hit továbbadása Katolikus iskolák A püspöki biztos személye A fenntartó EH a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjában foglalt célok megvalósulásának elısegítésére püspöki biztost nevez ki. 2. A püspöki biztos általában az EH által a területileg illetékes plébánia lelkipásztori gondozásával megbízott plébános, aki annak a közösségnek saját pásztora, de lehet az EH által megbízott más pap is. 3. A püspöki biztos tagja az iskola vezetıségének és kinevezése esetén képviseli a fenntartót az iskolaszékben, amennyiben az mőködik az iskolában. Az iskolaszékben a fenntartói képviseleti jogot átruházhatja az egyházközségi képviselı testület általa megfelelınek tartott tagjára is. 4. A püspöki biztos és az intézményvezetı közötti véleményeltérés esetén az EH döntését kell kérni. A püspöki biztos feladatai Felelıs az iskolai nevelés katolikus jellegéért, irányítja és felügyeli a katekéták munkáját, vezeti az egyházi ünnepekhez, eseményekhez és a keresztény életvitelhez, valamint az ennek kialakításához kötıdı iskolai tevékenységet. 2. A püspöki biztos elızetes egyetértési jogot gyakorol a pedagógusok és a technikai dolgozók feletti munkáltatói jogkör gyakorlásánál. 3. Az iskola mőködésérıl rendszeresen tájékoztatja az EH-t. 4. Aláírja az intézményvezetı esedékes átsorolását. 5. Javaslatot tesz az intézményvezetı jutalmazására, ill. saját hatáskörében intézkedik a vezetı jutalmazásáról.

22 22 A krisztusi hit továbbadása Katolikus iskolák 6. Aláírja az intézmény fenntartói jóváhagyásra felterjesztett éves költségvetését, ill. beszámolóit. 7. Aláírásával ellátja a nevelési-oktatási intézményben történı beruházások számláit, amennyiben azokat a normatív támogatások keretébıl finanszírozták és meghaladja a vagyonkezelı által minden évben meghatározott összeget. 8. A fenntartó nevében engedélyezi a tanév rendjével és az éves munkatervvel kapcsolatos munkanap áthelyezéseket. 9. Egyetértési jogot gyakorol az intézmény dolgozói közül különbözı kitüntetésre (Szent Gellért Érdemérem) vonatkozó felterjesztés esetén. Hasonlóképpen egyetértési jogot gyakorol a munkatársi, fımunkatársi, tanácsosi és fıtanácsosi címek elnyerésére vonatkozó felterjesztések esetén.

23 23

24 24

25 25 II. rész Az Egyház megszentelı tevékenysége

26 26

27 27 SZENTSÉGI ÉLET A KERESZTSÉG SZENTSÉGE A keresztség feltételei a keresztelendık szempontjából 45 A keresztelendıknek több kategóriáját ajánlott megkülönböztetnünk: így a csecsemıkét (1 éves korig), a kisgyermekekét (7 éves korig), az iskolás korú gyermekekét és a felnıttekét, továbbá a lelkipásztori munka egy különleges területeként az értelmi fogyatékosokét. 46 A gyermekkeresztség esetében figyelembe kell venni, van-e megalapozott remény a szülık Egyház melletti elkötelezettségének konkrét megvalósulására a gyermek katolikus nevelésére. Amennyiben erre remény nem mutatkozik, a szentség kiszolgáltatása halasztassék el (a halálveszély esete természetesen kivétel) Ha elhalasztják a keresztséget, a lelkipásztor gondoskodjék arról egy pártfogó személy vagy család felkérése által, hogy az illetı család bekapcsolódhasson az egyházközség életébe. (7) Vö. CIC 867. kán. 2.

28 28 Szentségi élet A keresztség szentsége 48 Amennyiben iskoláskorú gyermek vagy felnıtt kíván a szentséghez járulni, megkövetelt a katekumenátus jellegő felkészítés. Ezen idıszak alatt el kell jutnia a hit alapigazságainak életkorhoz mérten kellı minıségő ismeretére és a keresztény hit szerinti életvitelre. Ezek "speciális katekézis formát igényelnek: felnıttek katekumenátusa vagy áldozásra, bérmálásra való elıkészítése" 8 9. Ezért külön az ı számukra indított katekézisek keretében javasolt átadni a hitet. 49 Amennyiben felnıtt fiatal vagy felnıtt kíván a szentséghez járulni, az ı esetükben kötelezı a katekumenátus útjának végigjárása. Felkészítésük mércéje nem kizárólagosan a hitismeretek elsajátítása, hanem a személyes megtérés megtörténte és a Krisztus személyére koncentráló hiteles krisztuskövetés melletti döntés 10. Biztosítani kell számukra minden plébánián vagy legalább minden lelkipásztori körzetben a lehetıséget a katekumenátus útjának végigjárására olyan formában, mely alkalmat ad nekik a közösségbe való bekapcsolódásra, és végig kell járni velük a katekumenátus rítusokkal is megjelölt lépcsıfokait. 50 A felnıttek katekumenátusának hatékony bevezetéséhez elengedhetetlen olyan tudatos, hitüket aktívan megélı katolikusokból álló közösségek létrehozása, melyek befogadó csoportként együtt járják a megtérıkkel a keresztény beavatáshoz vezetı utat. Ezért a felelıs lelkipásztorok törekedjenek mindenütt ilyen befogadó csoportok létrehozására (melyek épülhetnek már meglévı biblia-, ima- és egyéb közösségekre is), és tekintsék lelkipásztorkodásuk kiemelt céljának, hogy maguk a plébániaközösségek is minél inkább befogadó közösségekké váljanak 11. (8) AKD 96. (9) CT 44. (10) KÁD 67. (11) Vö. FK 8.

29 Szentségi élet A keresztség szentsége Meg kell szüntetni a katekumenátus valódi formáit helyettesítı úgynevezett keresztelési kurzusok gyakorlatát, melyek nem vezetik be a megtérıt a közösségbe, és a keresztény élet gyakorlatának elsajátíttatása, valamint a megtérés elısegítése helyett kimerülnek csupán bizonyos vallási ismeretek átadásában. A felelıs lelkipásztorok a hiteles katekumenátusi gyakorlat kialakításához az OICA 12 elıírásait követve bátran vegyék igénybe a katekéták, lelkipásztori munkatársak, ifjúsági vezetık és olyan érett hitő világi krisztushívık tapasztalatát, akik maguk is felnıttként élték át a megtérés folyamatát. 52 A katekumenátus bevezetésérıl szóló rendelkezés kifejezetten tiltja, hogy a felnıttek keresztény beavatásának idıtartamát bármilyen lelkipásztori szükségletre vagy megfontolásra hivatkozva lerövidítsék, beleértve a valláskülönbség házassági akadályának elhárítására való törekvést is. A lelkipásztorok bölcsen és a hit iránt érdeklıdık helyzetét átérezve kínálják fel nekik a beavatás teljességét mely a keresık lelki helyzetének nagyon is megfelel, és ügyeljenek arra, hogy az idıtartam rövidségének vagy hosszúságának hangsúlyozásával nehogy éppen maguk legyenek akadályai a megtérés útján való elindulásnak. 53 A keresztségre és egyben elsıáldozásra (esetleg bérmálásra) való felkészítés ideje 1-3 évig, utolsó, befejezı szakasza tanévkezdettıl nagyszombatig tartson. A szentség felvétele elıtt a jelöltek a kiszolgáltató elıtt adjanak számot ismereteikrıl Értelmi fogyatékos keresztségre való felkészítésénél a lelkipásztor tevılegesen vonja be a szülıket vagy a keresztelés kérıjét. 13 (12) Ordo Initiationis Christianae Adultorum, magyarul: A Felnıttek Katekumenátusa. MKPK, Budapest, (13) FK 39. (14) Vö. OICA I. 6.

30 30 Szentségi élet A keresztség szentsége A keresztség feltételei a keresztszülık szempontjából 55 A keresztszülıt illetı kritériumokat az egyházjog szabályozza. Eszerint ahhoz, hogy valakit keresztszülıi tisztség vállalására engedjenek, szükséges, hogy - maga a keresztelendı, szülei vagy más illetékes jelölje ki, alkalmas legyen, és szándékozzék e tisztséget viselni; életévét betöltött személy legyen, hacsak alapos okból a kiszolgáltató nem tesz kivételt; - katolikus, szentáldozáshoz járuló és megbérmált személy legyen; - méltó keresztény életet éljen; - ne álljon egyházi büntetés alatt; - ne legyen a keresztelendı apja vagy anyja. - mind a szülık, mind a keresztszülık részesüljenek rövid oktatásban (beszélgetések) a hitrıl, illetve magáról a szentségrıl. 15 A keresztség kiszolgáltatója és kiszolgáltatása 56 Jóllehet a keresztség szentségének kiszolgáltatása nincsen ordóhoz kötve, mégis annak rendes kiszolgáltatója a püspök, a pap és a diakónus A helyi ordinárius más személyt is kijelölhet a keresztség szentségének kiszolgáltatására. (15) Vö. CIC 874. kán. (16) Vö. CIC 861. kán. 1. ; KEK 1256.

31 Szentségi élet A keresztség szentsége A keresztség szentségének kiszolgáltatásában a megkeresztelendı plébánosa illetékes. Nem megengedett, hogy más helyen és más személy a plébános engedélye nélkül szolgáltassa ki a szentséget. A máshonnan jöttek írásos szentségkiszolgáltatási engedélyének számát az anyakönyv Feljegyzések rovatába kell bevezetni. 59 Halálveszély esetén az érvényes rendeletek alapján bárki kiszolgáltathatja a keresztség szentségét. Különösen tudatosítani kell ezt a szülık, kórházlelkészek, kórházi dolgozók számára. Korunkban mint súlyos, meglévı probléma jelentkezik az abortusz, ezért tudatosítanunk kell: az abortált magzatokat, ha élnek, amennyiben lehetséges, kereszteljék meg Lévén a keresztség kiszolgáltatása az Egyház közösségének egyik legbensıségesebb ünnepe, mindig különös gondot fordítsanak annak módjára. A keresztelés mindig a templomban történjék, ünnepélyes keretek között. Különösen alkalmas idıpontja a vasárnapi szentmise, amikor a megkereszteltet az egész hívı közösség fogadja be. Az iskoláskorú gyermekek és felnıttek számára a keresztség ısi szokás szerint húsvét vigíliáján, az ünnepi szentmise keretében szolgáltassék ki, az egyházközség ünneplı közösségének részvétele mellett. 61 Az egyetemes egyházjog értelmében indokolt az újonnan megkeresztelt felnıttet rögtön megbérmálni, és részesüljön az Eucharisztiában is A fıpásztor évente általános engedélyt ad a plébánosnak a felnıttkeresztség kiszolgáltatására 19. (17) CIC 871. kán. (18) CIC 866. kán. (19) Vö. 1998/I. Körlevél: 5/1998.

32 32 Szentségi élet A bérmálás szentsége Lelkipásztori feladatok a keresztség után 63 Mindenütt fordítsanak különös gondot arra, hogy a keresztség szentségében részesültek képesek legyenek kitartani az úton, amelyre Isten indította ıket. Lehetıség szerint mindenütt mőködjék olyan befogadó közösség, amely célul tőzi ki az újonnan megkereszteltek egyházközségben való meggyökereztetésüket, és a hitben való kitartásuk megkönnyítését. A helyi egyház vezetıje idırıl idıre maga is legyen jelen közöttük, és segítse felkészülésüket a keresztény élet mindennapos kihívásainak leküzdésére. A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE 64 Hangsúlyozni kell a hívık, különösen a fiatalok számára a szentségben való részesülés fontosságát, ki kell fejteni annak teológiáját. 65 Lehetıleg a püspök bérmáljon. Ha a bérmálkozók létszáma igényli, akkor évente. Legyen ez kiemelkedı ünnepe a plébániának. 66 A püspök csak indokolt esetben ad felhatalmazást a bérmálás szentségének kiszolgáltatására. 67 A szentség felvételére lehetıleg 14 éves kor után, vagy 8. osztályos kortól kerüljön sor. A bérmálási elıkészület legalább kétéves folyamat legyen, melynek során a jelentkezı ne csak hittani tudását fejlessze, hanem elsısorban a nagykorú keresztény életmódra készüljön fel, és tagozódjék be a helyi egyház konkrét közösségébe.

33 Szentségi élet A bérmálás szentsége A szentség felvételét vizsga elızze meg. 69 Bérmaszülı csak az legyen, aki az egyetemes egyházjog ide vonatkozó feltételeinek 20 megfelel (különösen a hit állandó gyakorlása és a példamutató keresztény élet tekintetében). A bérmálandónak nem kell bérmaszülıhöz ragaszkodnia A leendı bérmaszülıket is vonják be a felkészítésbe, ık is tudatosítsák és újítsák meg keresztségi fogadalmukat. 72 Ajánlott, hogy a bérmálást megelızıen a bérmaszülı is elvégezze a szentgyónását, és a bérmálási szentmise keretében szentáldozáshoz járuljon. 73 A bérmaszülıi feladat vállalásához azok a feltételek szükségesek, amelyeket a keresztszülıknél már felsoroltunk 21. Ha a feltételek megengedik, a keresztszülı legyen a bérmaszülı. 74 Bérmálási tanú tisztséget nem ismer az Egyház. 75 (20) CIC 893. kán. (21) CIC 874. kán. lásd: 44.

34 34 Szentségi élet Az Eucharisztia szentsége 76 A felelıs lelkipásztor gondoskodjék a bérmálás méltó lebonyolításának feltételeirıl. A bérmálások rendjét az XI. számú melléklet tartalmazza. 77 Gondot kell fordítani arra, hogy a megbérmáltak maradjanak meg a plébánia közösségében, folytassák felnıtt módon hitük megismerését, és ebbıl a hitbıl táplálkozó keresztény életet éljenek, amit segít az egyházközségi csoportokba való bekapcsolódás. 78 AZ EUCHARISZTIA SZENTSÉGE Hacsak súlyos indok nem gátolja, az a templom, melyben a legszentebb Eucharisztiát ırzik, legalább naponta néhány órán át álljon nyitva a hívık számára, hogy imádkozhassanak a Legszentebb elıtt. Gondoskodni kell a templom ırzésérıl. Ha ez nem lehetséges, akkor a templom elıterét kell nyitva tartani. 79 A lelkipásztori körzeten belül és a több templommal rendelkezı településeken a miserendet hangolják össze, az idegen nyelvő és egyéb sajátos jellegő szentmisék rendjét, valamint a szomszédos templomok miserendjét függesszék ki a templomok hirdetıtáblájára. 80 Ha a papok száma lehetıvé teszi, ajánlatos koncelebrációs szentmisét tartani 22. A koncelebrálás az Általános Rendelkezéseknek 23 megfelelıen történjék. (22) CIC 902. kán. (23) ÁR 169.

35 Szentségi élet Az Eucharisztia szentsége Egyetlen pap se celebráljon semmilyen körülmények között sem egy napon háromnál több szentmisét 24. A szentmise bemutatása sohasem válhat az anyagiak függvényévé. Ezen a téren különös gonddal kell törekedni arra, hogy a visszaéléseknek még a gyanúja se merülhessen fel 25. A napi második és harmadik miséket az Ordinárius szándékára ajánljuk fel, számukat negyedévente az esperesen keresztül jelentsük az Egyházmegyei Hivatalnak. Ha a hívek fizetett szándékára ajánljuk fel a szentmisét, akkor az összeg 10%-t a saját egyházközség karitász-pénztárának fizessük, évente összesítve jelentsük az Egyházmegyei Hivatalnak. 82 Azokon a misézıhelyeken, ahol a lelkipásztor vasárnap nem tud szentmisét celebrálni, gondoskodjék a vasárnap megszentelésének más közösségi formájáról. A pap nélküli istentisztelet feltételei: 1. A vasárnapi szentmise hetenkénti bemutatásának komoly nehézsége. 2. A megyéspüspök engedélye. 3. Az istentiszteletet végzı szerpap vagy világi lelkipásztori kisegítı megyéspüspöki megbízása. 4. A plébános elıkészítı, ellenırzı, segítı tevékenysége. 83 A plébános és a pap nélküli istentisztelet végzıje, az alkalmak elıkészítésében és megvalósításában A Világi Lelkipásztori Kisegítık Kézikönyve útmutatásait megtartva járjon el. 84 A pap nélküli istentisztelet elsıdleges formája az áldoztatással összekapcsolt igeliturgia legyen, hogy a hívek a vasárnapi olvasmányok és az Egyház könyörgései által megélhessék a liturgiában az Egyházzal való egységet. Az olvasmányok és könyörgések akkor is szerepeljenek, ha a közösség pap nélküli istentiszteletként az Imaórák Liturgiáját végzi. (24) CIC 905. kán. (25) Vö. CIC 951. kán. 1.

36 36 Szentségi élet Az Eucharisztia szentsége 85 A plébános és a pap nélküli istentisztelet vezetıje a szervezés, a meghirdetés és a megvalósítás során világosan fejezze ki, hogy a pap nélküli istentisztelet nem pótolja a szentmisét, hanem arra hivatott, hogy ébren tartsa az Eucharisztia ünneplése iránti vágyat. 86 Abban az egyházközségben, ahol a szentmisét megünneplik, ugyanazon az ünnepen (vasárnap) akkor se tartsanak pap nélküli istentiszteletet, ha ezt más szempontok indokolnák. 87 A hívek számára tegyük világossá, hogy a pap nélküli istentiszteleten való részvétel a vasárnap megszenteléséhez kötelezı érvénnyel hozzátartozik. 88 Gondoskodni kell a különbözı csoportok (hallássérültek, mozgássérültek, stb.) indokolt sajátos igényének megfelelı szentmisékrıl, megtartva mindig az egyetemes liturgikus elıírásokat. 89 Amennyiben a szentmisék bemutatása elızetes engedély alapján nem a templomban történik, ügyelni kell a megfelelı körülmények és a méltó környezet biztosítására. 90 Amennyiben lehetséges, az adott szentmisében konszekrált Eucharisztiával áldoztassanak. 91 Ahol szükséges, legyenek világi áldoztatók.

37 Szentségi élet Az Eucharisztia szentsége Amennyiben az érvényben lévı egyházi rendelkezés lehetıvé teszi, az Eucharisztia két szín alatt szolgáltatható ki, éljenek a lehetıséggel. 93 Amennyiben a kiszolgáltató vélelmezi, hogy az Oltáriszentség vételére járuló személy nincsen kellıen felkészülve annak méltó fogadására, ne áldoztassa meg. Naponta kétszeri áldozáshoz az egyházjog lehetıséget biztosít. A második szentáldozás csak a teljes szentmisén való részvétellel lehetséges Az állva áldozást, valamint a kézbe áldozást a MKPK engedélyezte. A lelkipásztorok készítsék fel a híveket az Oltáriszentség méltó vételére. 96 A szombat esti (elıvételezett) szentmise tudatosan a vasárnap megszentelése legyen. 97 Azon hívık részére, akik az elsıpénteki nagykilencedet végzik, a lelkipásztor törekedjék a szentséget elsıpénteken kiszolgáltatni, ha egyedül nem tudja elvégezni, akkor az engedéllyel rendelkezı világiak segítsék. (26) Lásd: CIC 917. kán. és a hozzá főzött magyarázat. (27) MKPK körlevele, szeptember 16. (28) MKPK június i konferencia.

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Iktatószám: Sorszám a jegyesek naplójában: Római Katolikus Plébánia JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Jelen dokumentum és a benne lévő információk a CIC 220. kán. alapján bizalmasan kezelendők. A vőlegény neve

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Dolhai Lajos Cím Felnőttek katekumenátusa Megjelenés JEL 9 (1999) 301-303 Tárgyszavak Keresztség, liturgikus teológia, OICA, katekumenátus Dolhai Lajos FELNŐTTEK

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT

KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT 1. A KERESZTSÉG FOGALMA A keresztség az a szentség, mely által az emberek megszabadulnak a bűnöktől, Isten gyermekeivé születnek újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT

TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT A JÁTÉKVEZETİK ÉS VERSENYBÍRÓK (DÖNTNÖKÖK) KÉPZÉSÉRİL, TOVÁBBKÉPZÉSÉRİL ÉS MINİSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRİL Budapest A Magyar Tollaslabda Szövetség (a

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv

LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv Szerkesztette: Laczó Zoltán Vince 2014 Elszó Az eddig megjelent Liturgikus énektár hittanárok részére cím munkámat, illetve az ehhez tartozó Orgonakönyvet és Zenekari

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros B E S Z Á M O L Ó Belváros - 2009 Január 17-én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 19-én kezdődött az ökumenikus imahét. Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere 6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere A katekézis alapdokumentumai Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD 1971) Evangelii Nuntiandi (EN 1975) Cathechesi Tradendae (CT

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai:

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai: I. Általános rész: 1. A KARTAL TV a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény betartásával helyi mősorszolgáltatást végez. 2. A KARTAL TV adásainak teljes ideje heti 168 óra, átlagosan

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról.

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E (1)-(2) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. Barcs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben