Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK AZ ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJE Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje A NEVELÉSI ÉV RENDJE AZ ÓVODA HETI RENDJE, NAPIRENDJE Heti rend Napi rend Szolgáltatásaink Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Gyermekek jogai A szülők jogai A szülő kötelességei VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A GYERMEKEK TÁVOLMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A SZÜLŐKET TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI További hagyományok A napi kapcsolattartás AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE ÉS A BEISKOLÁZÁS ELJÁRÁS RENDJE Óvodai elhelyezés megszűnése Beiskolázás megkezdése HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK II. A SZENTESI SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A tanuló kötelességei, jogai 17 1

2 2.1. KÖTELESSÉGEK JOGOK TANULÓI JOGVISZONYON ALAPULÓ JOGOK GYAKORLÁSA Elvárt viselkedési szabályok, előírások AZ EGYHÁZ TANÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ VISELKEDÉSI ÉS MEGJELENÉSI SZABÁLYOK A TANULÓ MEGJELENÉSE VISELKEDÉS FELELŐSÖK ELLENŐRZŐ KÖNYV AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALA AZ ISKOLÁBA Az iskola működési rendje A TANÓRAI ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE Tanítási órák Egyéb foglalkozások A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSÁVAL, ANNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA A tanulók értékelése, vizsgák rendje TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉG AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT DOKUMENTUMOK A VIZSGÁK RENDJE A tanulók jutalmazása Fegyelmező intézkedések A FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások Térítési díj befizetése, visszafizetése ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK A szociális támogatások rendje A TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVE A tanulók közösségei, véleménynyilvánítás A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS Az egészséges életmódra vonatkozó szabályok 44 2

3 12.1. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK Záró rendelkezések LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK R a t i f i k á c i ó s z á r a d é k o k 48 3

4 Az óvoda neve: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Címe: 6600 Szentes, Erzsébet tér 1. Telefonszám: +3663/ , +3663/ Fenntartónk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Címe: 6720 Szeged, Aradi vértanuk tere 2. Igazgató: Siposné Miskolczi Gyöngyi Intézmény egység vezető helyettes: Remzsőné Lakos Mária 1. AZ ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJE 1.1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje Az óvodai beiratkozás idejét minden évben az önkormányzat jegyzőjéhez alkalmazkodva írjuk ki. Beiratkozás előtt minden évben mód van rá, hogy a leendő szülők és gyermekek megismerkedhessenek az óvodánkkal és programunkkal. A beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével. Felvétel betöltött 2,5 éves kortól. A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. Túljelentkezés esetén felvételi bizottságot kell létrehozni melynek tagjai: Vezető óvónő Intézmény egység vezető helyettes Nevelő testület egy tagja SZMK elnök Túljelentkezés esetén előnyt élveznek a keresztény hitben elkötelezett családok, illetve a testvér gyermekek. Beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekük óvodai csoportba történő beosztásának lehetőségeiről. Szakértői Bizottsági Szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek csoportba sorolása a vezető kompetenciája a nevelő testület véleménye alapján. 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív fejlesztés szeptember 1-től május 31-ig tart. Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, iskolai szünetek) csoport összevonással működik. Nyitva tartás ig. összevont csoport működik. Az egész nyitva tartás alatt pedagógus foglalkozik a gyermekekkel ig és ig összevont csoport működik. Az óvoda minden év nyarán 4 hetet zárva tart, ennek időpontjáról minden év január 31-ig a szülőket értesítjük a faliújságon. Amennyiben a szülő ez idő alatt gyermeke felügyeletét nem tudja megoldani, mód van rá, hogy más nyitva tartó óvodába elhelyezzük (legfeljebb két 4

5 hétre). Ezt az intézmény egység vezető helyettesnek kérjük, jelezzék május 31-ig, aki megteszi a kellő intézkedést. Az óvodapedagógusok törvény adta lehetősége, hogy évente 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot szakmai továbbképzés lehetőségére igénybe vegyen, melynek idejéről a szülőket legalább 7 munkanappal előtte értesíteni kell! 3. AZ ÓVODA HETI RENDJE, NAPIRENDJE 3.1. Heti rend A különböző tevékenységi formák a hét bármely napján folytathatóak a gyerkek igénye szerint: Külső világ tevékeny megismerése: Matematikai játékok illetve környezet megismerése, környezetvédelem Mesélés, verselés Rajzolás, festésmintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Mozgás Az egész nap folyamán játék és párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek Napi rend A gyermekeket 600 órától fogadjuk Az óvodai foglalkozások időpontja a napi elrendezéssel tól ig terjedő időszakban van. Közben párhuzamosan végezhető különböző tevékenységek mesélés, verselés, festés, hittan, rajzolás, kézimunka, énekes játékok, gyermektánc, terv szerint irányított mozgás és egész délelőtt a semmivel sem helyettesíthető játék. Eközben a gondozási teendőkre is nagy hangsúlyt fektetünk öltözködés, uzsonna. Délelőtt és délután is ha az idő úgy engedi játék a szabadban délután folyamatos hazabocsátás Szolgáltatásaink Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások A gyermekek óvodai nevelése, napközbeni ellátása Óvodai foglalkozások Logopédia, dislexia megelőző fejlesztő foglalkozások Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások Sajátos nevelési igényű felzárkóztató foglalkozások 5

6 A gyermekek rendszeres egészségügyi, védőnői felügyelete Az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata Különböző délutáni sportfoglalkozások Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink Nevelési évenként a szülők igényei szerint szervezzük a különböző szolgáltatásokat. Megszerzésében kiemelt szempont, hogy szakszerű legyen, vegye figyelembe az óvodáskorú sajátosságokat, a napirendbe úgy épüljön be, hogy ne terhelje túl a gyermeket. 4. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 4.1. Gyermekek jogai A gyermekek joga, hogy a nevelési oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermek személyiségét, jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani a fizikai vagy lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vehető alá testi fenyítésnek. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait cselekvési szabadságát és a magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, a jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. A gyermek adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni. A pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. A gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön A szülők jogai A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad választásának joga. Joga, hogy megismerje az intézmény Munkatervét, SZMSZ-t, Pedagógiai programját, jét. 6

7 Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon. A szülő kezdeményezheti az Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében A szülő kötelességei Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon való részvételét. Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében. Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért. Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal. Elősegítse gyermekének a közösségbe történő a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét. Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát. Katolikus hitre nevelés elveivel azonosuljon. 5. VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, illetve távozhatnak az óvodába/-ból, melyről a szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér vagy más ismerős (min 14 év) viszi el a gyereket, ízt kérjük írásban jelezni a csoportos óvónőnek. Válós, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről hatósági/ bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek. Csak azért a gyermekért tudunk felelősséget vállalni, akit felnőttek (óvodai dolgozónak) adnak át. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, haza menetelkor is jelezzék az óvónőnek (főleg udvarra érvényes), hogy elviszi a gyermekét, valamint ha már átvette gyermekét a továbbiakban már ő a felelős gyermeke testi épségéért az épületben és az udvaron is. A gyermeket a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihetik el a szülők. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyermeket. Intézményünkben a tűz és bombariadó esetén a szükséges intézkedéseket a Szervezeti és Működési szabályzat tartalmazza. 7

8 Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítésétől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről és a lázcsillapításáról. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyermekek. Kivételt képeznek a gyermekek életmentő gyógyszerei és a krónikus betegség esetén a szakorvosi meghatalmazás alapján előre behozott, a gyermek nevére szóló egyedi lázcsillapító készítmények. Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell a fertőtlenítés miatt. Óvodánkban a védőnő évente háromszor szűrést végez (tisztasági és fejtetűelleni) valamint a nagycsoportosoknál tavasszal (látás, hallás). Fejtetű fertőzöttség esetén a szülő köteles gyermek haját megtisztítani, a serkéket lehúzgálni és tiszta hajjal hozni a gyermeket óvodába. A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb szakszolgáltatókkal. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége a faliújságon található. Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt az óvodába, mely balesetet okozhat. Kérjük a szülőket, ellenőrizzék a gyermek ruházatát, hogy semmilyen veszélyes tárgy (szúró-vágó, gyúlékony eszköz) ne maradjon a zsebükben. Gyertyagyújtás- csak felnőtt végezheti. A megfelelő óvintézkedések mellett, ha a csoportból távozik, a gyertyát el kell oltani! Másik épületbe áthaladáskor a sor elején és végén felnőtt kíséret szükséges! A lépcsőn való közlekedéskor is a papucs használata veszélyes. Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szükség a szülőt értesítjük és orvosi kezeléséről ő dönt. A baleseti jegyzőkönyvet a munkavédelmi felelős az intézményvezető helyettessel elkészíti, majd megküldik a jogszabályban rögzítetteknek. A gyermekek ruházatát az óvodában jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás változásait. A gyermek könnyen le és fel tudja venni azt. Szükséges az esetleges átöltözködéshez a csereruha (főleg a kicsiknél). Ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata alkalomhoz illő legyen. 8

9 Legyen az óvodásnak váltócipője (papucs balesetveszélyes!) Kérjük a ruhadarabokat, cipőt jellel ellátni. Testneveléshez kényelmes póló, rövidnadrág, esetleg dressz, torna zokni, tornacipő, lehetőleg nem a váltócipő textilzsákban. A textilzsákon a jel jól felismerhető legyen. Kérjük, hogy a gyermekek holmiját minden esetben a kijelölt helyre tegyék, az öltözőt pedig rendben hagyják maguk után. A csoportszobába utcai cipővel egészségügyi okok miatt nem lehet bemenni. Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják az óvoda helyiségeit, udvarát, és felszereléseit. A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják (konyha, WC, öltöző). Az óvoda területére állatokat behozni tilos. Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása TILOS! A gyermekeknek az óvodában az ékszer viselése nem ajánlott (gyűrű, aranylánc, lógós fülbevaló), mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért felelősséget nem vállalunk. Az óvodába behozott tárgyakért értékhatártól függetlenül- sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalunk. 6. A GYERMEKEK TÁVOLMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Az óvodába csak egészséges gyermek tartózkodhat. Távolmaradásról az óvodát tájékoztatni kell a 0663/ os telefonszámon. A gyermek attól az évtől tanköteles, amely nevelési évben az 5. életévet betölti. A tanköteles gyermek egy nevelési évben 10 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat. Ellenkező esetben jelezni kell az önkormányzat jegyzőjének, illetve a jogszabályban előírtaknak megfelelően kell eljárni. 7. A SZÜLŐKET TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Az óvodai nevelés-oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele a gyermekek számára ingyenes. Térítési díjat kell fizetni az étkezésért és a szülő igényei alapján szervezett külön szolgáltatásokért. Az étkezés befizetés rendje: Az étkezési díjat minden hónapban 3 napig lehet befizetni. Pontos időpont a szülői fogadóban kerül kiírásra. A hiányzás miatti lemondás a következő befizetéskor írható 9

10 jóvá. Az ebédet minden nap 10 óráig lehet megrendelni, illetve lemondani 2 nappal az adott nap előtt. 8. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI Egyházi és hagyományos ünnepeket tartunk az óvodában. Állatok világnapja (Assisi Szent Ferenc) Szent Erzsébet napok az iskolával közösen is, Advent, Mikulás, Karácsony- Betlehemezés, Húsvét, Pünkösd,Okt. 23., Márc. 15., Farsang, Anyák napja, Évzáró, Gyermeknap és tervezzük nagy családok hetét, amelyben helyt kap az Apákról, illetve a nagyszülőkről való megemlékezés is. Az ünnepségeken ünneplő ruha szükséges. Már hagyomány óvodánkban évszakonként kézműves délután szervezése. Kulturális program lehetőségek: Micimackó bérletes előadás, kiállítások, Gyermekkönyvtár, Koszta József Múzeum, a gyermek szüleinek munkahelyeire látogatunk További hagyományok Nagyon jó hagyomány már, hogy hetente zöldség, gyümölcsnap van az óvodában. Ez jól szolgálja az egészséges táplálkozás megalapozását. Kérjük a szülőket minden héten 2 szem zöldséget vagy gyümölcsöt küldjenek gyermekükkel. Megtanulják a gyermekek a fogyasztásukkal kapcsolatos szokásokat, megtanulják a önzetlenséget, hogy megkínálják a sajátjukból egymást és megkóstolják azt a fajtát is, amit esetleg otthon nem ennének meg. Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy tiszteljék szüleiket és az ő idejüket azzal, ha érkeznek értük, játékukat a helyére téve elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől és ne várakoztassák szüleiket. Nem mindig könnyű ez a gyermek játék utáni vágyával szemben, de kérjük ne engedjék vissza gyermeküket játszani. Későbbi nem kívánatos szokást előzhetünk meg a következetlenségükkel. Ha kisebb testvér tartózkodik a játszóudvaron, a szülő felelőssége, hogy a szabályoknak megfelelően használja a játékszereket. 8.2 A napi kapcsolattartás Csak rövid tényközlésre ad lehetőséget. Kérjük a szülőket, hogy ilyenkor ne vonják el az óvodapedagógus figyelmét a gyerekektől, mert ez balesetet idézhet elő és zavarja a nevelés oktatás folyamatát. Más gyermekét az óvoda területén egy szülő sem nevelheti, vonhatja felelősségre. Esetleges konfliktusokat ne durvasággal oldjanak meg, hanem keressék fel az óvónőt vagy az intézmény egység vezető helyettest és beszéljék meg a problémákat. 10

11 A szülőknek lehetőségük van és igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában ötleteikkel, javaslataikkal részt vegyenek és megfelelő fórumokon hangot is adjanak. Szülői fórumok: o Szülői értekezletek o Szülői Munkaközösségi értekezletek o Nyílt napok, kézműves délutánok o Közös rendezvények o Fogadó órák Fogadóórát a szülők igényei szerint előre egyeztetett időpontban szervezhetők. 9. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE ÉS A BEISKOLÁZÁS ELJÁRÁS RENDJE 9.1 Óvodai elhelyezés megszűnése Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a szülő jelzi, hogy gyermekét más intézménybe kívánja beíratni. Ha a gyermek tanköteles, akkor a szülő 5 napon belül köteles gyermekét egy fogadó óvodába beíratni, valamint megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése, ha nem jelzi az óvodából való távolmaradását. 10 igazolatlan nap illetve a szülő kétszeri írásban történő felszólítása után. 9.2 Beiskolázás megkezdése Megkezdheti a gyermek az iskolát, ha elérte az iskolaérettség szintjét, és az óvoda minden év február 20-ig kiállítja a szülő részére az óvodai szakvéleményt. Az óvodapedagógus tájékoztatja a szülőt az iskolaérettség vizsgálat tapasztalatairól. A Pedagógiai Szakvéleményt abban az esetben is kiállítja az Óvoda, ha a gyermek ugyan betöltötte a 6. életévét, de még egy óvodai nevelésben részesül. Ebben az esetben a szakvélemény 1 példányát megküldjük az önkormányzat jegyzőjének is. 10. HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Az óvodában jól látható helyen kifüggesztjük, felhívva a szülők figyelmét a tudomásul vételre, valamint olvasható az óvoda honlapján is. 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11

12 R a t i f i k á c i ó s z á r a d é k o k I. Jegyzőkönyv A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai házirendjét a nevelőtestület március hó 27. napján 100 % arányban elfogadta. 1. Ádorné Ruska Ella 19. Kovácsné Perczel Katalin 2. Bajuszné Hunyadvári Mária 20. Köröndiné Mátraházi Leona 3. Balázs-Bakai Tímea 21. Németné Magyar Mária 4. Bartók Ágnes 22. Máthé Éva 5. Benedek Tibor 23. Nagyné Doba Katalin 6. Benedekné Zoltai Mária 24. Papp Sándor 7. Besztercei Olga 25. Ráfiné Gáspár Annamária 8. Borbásné Kerekes Angéla 26. Ragácsné Molnár Mariann 9. Csiszárné Bánszegi Zsuzsanna 27. Remzsőné Lakos Mária 10. Czakó Erika 28. Siposné Miskolczi Gyöngyi 11. Hegyi Katalin 29. Szabó Mariann 12. Horváth Miklósné 30. Szabóné Gyermán Erika 13. Farkas Csaba Imréné 31. Szabó Erzsébet 14. Janiga Lilla 32. Szemerédi Beáta 15. Janóné Kispál Katalin 33. Szilágyi Gyöngyi Zsuzsanna 16. Kálmán Györgyné 34. Szűcs Klára 17. Kiss Anita Erzsébet 35. Varjú Attila 18. Kiss Péter 36. Vida Szűcs Jánosné 12

13 II. Jegyzőkönyv A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai házirendjét a szülői közösség véleményezte. Szentes, év március Szülői közösség képviselője III. Jegyzőkönyv A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai házirendjét a tanulói közösség véleményezte. Szentes, év március Tanulói közösség képviselője 13

14 II. Jegyzőkönyv A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai házirendjét a szülői közösség véleményezte. Szentes, év március Szülői közösség képviselője 14

15 A SZENTESI SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6600 Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: HÁZIRENDJE 15

16 II. A SZENTESI SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 1.1. Jogszabályi háttér A házirend legfontosabb szabályait a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet határozza meg A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg az intézményben a tanulói kötelességek és jogok gyakorlásával, az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend szabályainak megtartása az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni A tanuló kötelességeit, jogait. A tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az intézmény által elvárt viselkedés szabályait. Az intézmény által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást. Az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendjét. A tanulók által bevitt dolgok elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért az intézmény nem felel. A fenntartó egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat, hitéleti tevékenységeket. Az iskolai tanulói munkarendet. A tanórai és egyéb foglalkozások rendjét. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamát, a csengetési rendet. Az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, Diákkörök létrejöttét és működését. A tanulók jutalmazásának elveit és formáit. A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. Az egészséges életmódra vonatkozó szabályokat. Egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 16

17 2. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI, JOGAI Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az intézmény vezetője dönt. A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető Kötelességek A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének, életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában, megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az intézmény helyiségei rendjét, az intézmény szabályzatainak előírásait, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az intézmény alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit, az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, megtartsa az intézményi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat Jogok A tanulónak joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 17

18 nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, részére az intézmény egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, az oktatási jogok biztosához forduljon. a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az intézmény létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást, rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson rá vonatkozó minden kérdésről, tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, kérdést intézzen az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon, keresztény vallási, világnézeti meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, választó és választható legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, diákigazolványt igényeljen. A diákigazolvány közokirat. A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét és a 14. életévét betöltött tanuló esetében az aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét, azonosító számát, az iskola nevét és címét, a diákigazolvány lejáratának napját, az igazolvány érvényességére vonatkozó adatot és az igazolvány típusát. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. A tanuló a tanulói jogok gyakorlásához szükséges információkat: - az osztályfőnöktől (többek között az osztályfőnöki órákon) - a szülőktől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően) - a diákönkormányzaton keresztül kaphatja meg Tanulói jogviszonyon alapuló jogok gyakorlása A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony általában a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 18

19 Az első osztályosok tanulói jogviszonyon alapuló jogaik gyakorlását - a köznevelési törvény (CXC 50. ) alapján - csak az első tanév megkezdésekor kezdhetik meg. 3. ELVÁRT VISELKEDÉSI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK 3.1. Az egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályok A tanulók, illetve a dolgozók az éves munkatervben meghatározottak szerint közös imákon, szentmiséken, rendezvényeken vesznek részt. Az intézmény szellemiségéből adódóan a tanulók, dolgozók viselkedésének, megjelenésének, minden megnyilvánulásának az intézmény értékrendjét kell tükröznie. Fentiek elmulasztása, illetve kötelességszegés esetén fegyelmi eljárás indítható. Állandó hitéleti programok A magyar szentekről, egyházi ünnepekről közös szentmisén emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján. Havonta az iskola tanulói vasárnapi diákmisén vesznek részt a Szent Anna plébániatemplomban, melyre szeretettel várjuk a szülőket, hozzátartozókat is. A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum) A tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak. Erzsébet napi szentmise, gála Adventi hetek (december) Roráté, agapé karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehetőség közös karácsonyi ünnepség Farsang Nagyböjti hetek: nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség Keresztút járás Anyák napja Időszakos hitéleti programok pl.: Egyházi személyek meghívása hittan, illetve osztályfőnöki órákra Az osztályok védőszentjeivel kapcsolatos programok az osztályfőnök, hittanár szervezésében Osztályok vállalásai az adventi, nagyböjti időszakban (karitatív tevékenység Szent Erzsébet nyomán) 3.2. A tanuló megjelenése A tanuló öltözete és hajviselete mindig legyen tiszta, gondozott, túlzásoktól mentes, alkalomhoz illő. Tilos az esztétikailag kifogásolható ruhák, kiegészítők viselete, az oktatás szempontjából hátrányos hajviselet, a hajzselé használata, a haj-, köröm-, arcfestés, valamint a fiúknak a fülbevaló viselése, a tetoválás, testékszer. Iskolai ünnepélyeken ünneplőben kell megjelenni. 19

20 Iskolai ünnepélyek pl.: Veni Sancte, nemzeti ünnepek, ballagás, aktuális ünnepek, Te Deum. Ünneplő: fehér blúz vagy ing, nyakkendő, kitűző, sötétkék vagy fekete szoknya (térdig érő) vagy nadrág (nem farmer), ünnepi sötét cipő. A tanuló megjelenésével fejezze ki az iskolai közösséghez tartozást és azt az értékrendet, amelyet az intézmény képvisel Viselkedés Az intézmény területén és azon kívül is a diákok és a felnőttek is köszönéssel üdvözlik egymást (iskolában: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, ámen!, az iskolán kívül a napszaknak megfelelően.) Intézményünkben portaszolgálat működik. A portán kell jelezni, ha bármilyen hivatalos ügyben az intézmény dolgozóit, tanulóit keresik. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Minden tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. Személyes holmijára mindenki saját maga tud a legjobban vigyázni, ha mégis elveszik valami, azt a portán kell keresni. A talált tárgyakat kérjük a portára leadni. A tanulók beszéde, viselkedése ne legyen durva, ízléstelen, kerüljék a trágár kifejezéseket, a káromkodást Felelősök Az iskolában többek között az alábbi tanulói felelősök működhetnek: osztályonként két-két hetes, folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek, tantárgyi felelősök. Az osztályközösségek életét a megbízott vagy megválasztott hetesek segítik. Ők a tanárok, osztályfőnökök munkatársai. A hetesek feladatai: gondoskodnak arról, hogy az óra kezdésére a teremben tisztaság, rendezett légkör, megfelelő felszerelés (táblatörlő, kréta, stb.) legyen, a szünetekben szellőztetnek, minden rendellenességet jelentenek az osztályfőnöknek, vagy az ügyeletes tanárnak, esetleg az irodában, a tanítás megkezdése előtt ellenőrzik az osztálylétszámot, minden óra elején név szerint 20

21 jelentik a hiányzókat a következő módon: Tanárnőnek/Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az osztály létszáma X, hiányzik XY. becsöngetés után öt perccel jelzik a helyettesi irodában, ha az órát tartó pedagógus nem érkezett meg a tanterembe, az óra végén gondoskodnak az osztályterem tisztaságáról. ha az osztály a tantermet elhagyja, az osztálytermet bezárják, a kulcsot a tanári szobába beadják, a tanterem órarendjének megfelelően a tanítás végeztével a szemetet összeszedik, ellenőrzik, hogy az ablakok zárva vannak-e. A 7-8. évfolyamos tanulók külön beosztás szerint az óraközi szünetekben az udvaron, valamint folyosókon tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az osztályfőnök osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek a folyosók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. Az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezése alapján különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, stb. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjai közreműködnek. A rendezvényekért felelős tanulóközösségeket a megbízott pedagógus koordinálja. A diák az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor lehet bent, ha napközis vagy tanulószobás az iskolában ebédel szakköri, sportköri, énekkari foglalkozáson vesz részt a diákönkormányzat megbeszélésén vesz részt iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésén vesz részt a tanító, az osztályfőnök engedélyezte a bentlétet 3.5. Ellenőrző könyv Az ellenőrző könyv fontos okmány. Gondatlan kezelése, ebből eredő elvesztése, rongálása, a bejegyzések meghamisítása fegyelmi vétség. Az ellenőrző könyvet minden tanuló köteles naponta magával hozni az iskolába, és ha érdemjegyet kap, azt beírni, a pedagógussal aláíratni. Az ellenőrző (tájékoztató füzet) pontos vezetéséért 1-3. évfolyamban a tanító, 4-8. évfolyamban a tanuló a felelős. Az ellenőrző könyv ötszöri hiánya osztályfőnöki figyelmeztetést, újabb öt mulasztás intőt von maga után. A tanuló az iskola értesítéseit, bejegyzéseit köteles két napon belül szüleivel aláíratni. A szülő mindezeket aláírásával veszi tudomásul. Az ellenőrző elvesztése esetén a szülőnek 3 napon belül az intézményvezetőtől kell új ellenőrzőt kérvényeznie. Az ellenőrző könyv elvesztése fegyelmi következményt (osztályfőnöki figyelmeztetés) von maga után. 21

22 3.6. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába A tanuló az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhat magával, ha azt előre az illetékes nevelőjével megbeszéli. A mobiltelefonokat csak külön igazgatói vagy osztályfőnöki engedéllyel, alapos indoklással, írásbeli szülői kérésre lehet behozni az iskolába. A telefont az épületbe megérkezve ki kell kapcsolni. Mobiltelefonját kikapcsolt állapotban mindenki a saját táskájában tárolhatja, felelősséget a készülékért nem tudunk vállalni. Az iskolában semmilyen céllal nem lehet használni! Aki mégis megteszi, annak készüléke az intézményvezetőhöz kerül, és csak a szülő kaphatja vissza. Amennyiben feltétlenül szükséges a telefonhasználat, a tanuló a tanáraitól kaphat segítséget. A diáktársak és a tanárok törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvételeket nem szabad készíteni, hagyományos vagy digitális fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem szabad rögzíteni. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot az iskola csak a szülőnek adja át. Az iskolába a tanuló ne hozzon: videó-játékot, MP-lejátszót, I-POd-ot, fényképezőgépet stb. Az iskolába tilos behozni: élő állatot, veszélyes játékot (pl. játék kés, kard, pisztoly), egészséget, közerkölcsöt, közérdekeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket. Az eltűnt tárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget. A tanulók az iskolába kerékpárral vagy egyéb járművel járhatnak. A kerékpárt az intézmény területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. 4. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Az iskola épülete szorgalmi időben munkanapokon 6.30 órától óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az intézmény vezetője által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője adhat engedély írásbeli eseti kérelem alapján. Az iskola helyiségeit a tanuló tanórán kívül a megbízott pedagógus engedélyével és jelenlétében használhatja. Az iskola létesítményeinek hasznosításáról, bérbeadásáról, a bevétel felhasználásáról az intézményvezető dönt. Reggel 6.30 órától biztosítunk tanári ügyeletet a tanulók részére. A tanulók a földszinten az erre a célra kijelölt helyiségben (ebédlő) tartózkodhatnak 7.30-ig tól jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a folyosón tartózkodhatnak kor tanári felügyelettel mehetnek be a tantermekbe. 22

23 Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 között kell megérkezniük. Ha a tanuló 8.00 után érkezik az iskolába, későn jövőnek minősül, azt az órát tartó tanító vagy tanár a naplóba írja be. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. A rendszeres késések a havi magatartásjegyet befolyásolják Csengetési rend: 7 45 becsengetés (legkorábbi időpont a termekbe vonuláshoz) 7 57 jelzőcsengetés (az első óra előtti figyelmeztetés) 1 óra 8 00 becsengetés 8 40 jelzőcsengetés 8 45 kicsengetés 1. szünet, 15 perc (tízórai szünet 1-2. évfolyam) 2. óra 8 57 jelzőcsengetés 9 00 becsengetés 9 40 jelzőcsengetés 9 45 kicsengetés 2. szünet, 15 perc (tízórai szünet 3-8. évfolyam) 3. óra 9 57 jelzőcsengetés becsengetés jelzőcsengetés kicsengetés 3. szünet, 10 perc 4. óra jelzőcsengetés becsengetés jelzőcsengetés kicsengetés 4. szünet, 10 perc 5. óra jelzőcsengetés becsengetés jelzőcsengetés kicsengetés 5. szünet, 10 perc 6. óra becsengetés jelzőcsengetés kicsengetés főétkezésre biztosított hosszabb szünet: és A becsengetés és a kicsengetés: Jelzőcsengetés: hosszú hangjelzés rövid hangjelzés A felső tagozat tanulói az első, a harmadik és a negyedik szünetben tartózkodhatnak az udvaron, tanári felügyelettel. 23

24 Az iskola udvarát a második szünetben az alsó tagozat tanulói használhatják, ekkor felső tagozatos tanuló nem tartózkodhat az udvaron. Labdázni, focizni csak a reggeli gyülekezés ideje alatt, 7.30-ig, illetve napköziben tanítói / tanári felügyelettel szabad az udvaron. Bőrlabdát csak a testnevelés órán, tanári felügyelet mellett lehet használni. A tornateremben - szünetben, órán vagy sportkörön - tanári felügyelet nélkül gyerek nem tartózkodhat. Azok a tanulók, akiknek tízóraiját befizették, az első vagy a második szünetben tízóraizhatnak az ebédlőben kulturált, nyugodt körülmények között fogyasszák el, étkezés előtt és után mossanak kezet. A tízóraizás időpontja beosztás szerint történik. Az iskolában ebédelő alsó tagozatos tanulók az ebédelési rendnek megfelelően, tanítói kísérettel, táska és kabát nélkül vonulnak le az ebédlőbe. Holmijukat a tantermükben hagyják. Az iskolában étkező felsős (menzás) tanulók főétkezésére biztosított hosszabb szünet ideje a tanítási óráikat követő időszak, legkésőbb és óra között. Az étkező felső tagozatosok holmijának elhelyezésére a tantermükben vagy az ebédlő előterében van mód. Az ebédlőből ennivalót kivinni az uzsonna kivételével nem szabad. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben pl. rosszullét esetén, szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra az intézményvezető, az igazgatóhelyettes vagy az iskolatitkár adhat engedélyt. A tanítás megkezdése előtt és a tanítás befejezésekor a tanulók az órát tartó tanárral együtt imádkoznak. Ajánlott reggeli imádságok: Pl: Szívem első gondolatja... vagy: Jöjj, Szentlélek Ajánlott ima a tanítás végén: Mi Atyánk... Az ebédlőben étkezés előtt és után az alsó tagozat közösen, a felső tagozat egyénileg imádkozik. Becsengetés előtt a tanulók elfoglalják a tantermekben a helyüket, eszközeik kikészítésével felkészülnek az órára. A tanárt fegyelmezetten várják. A tanulók óra előtt és végén felállással és Dicsértessék a Jézus Krisztus köszönéssel üdvözlik a tanárt. Ha látogató érkezik az osztályba, azt felállással és köszönéssel üdvözlik. Köszönéskor a tanuló minden esetben álljon fel! A tanítási órákon a tanuló köteles: tanfelszerelését, füzeteit, könyveit, előkészíteni, tanórán figyelni, képességeinek megfelelően aktívan részt venni a tanórai munkában, 24

25 ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az órák végén a tanulók elhagyják az osztálytermet; rendet, tisztaságot hagynak, esetenként az adott tanórához szükséges felszerelésükkel együtt a következő, órarend szerinti óra szaktantermébe vonulnak. A folyosón, a lépcsőkön a tanulók kulturáltan, egymás testi épségére vigyázva közlekednek. A folyosókon és az udvaron tartózkodó tanulók fegyelmére az ügyelő tanárok és az őket segítő ügyeletes tanulók vigyáznak. Az ügyeletes tanulóknak joguk és kötelességük a rendbontókat figyelmeztetni. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az igazgatóhelyettesi irodában, illetve a gazdasági irodában történik 7.30 óra és óra között. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény vezetőjétől engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi A tanórai és egyéb foglalkozások rendje Tanítási órák A tanítási órák 45 percesek. A tanítási órák és az egyéb foglalkozások között a tanulók részére szünetet kell tartani. A szünetek rendjét jelen házirend határozza meg. A hittan oktatása az iskolában heti két órában az órarendbe beépítve történik, az iskola minden tanulója számára kötelező Egyéb foglalkozások A tanulási idő, illetve a szabadidős foglalkozások időpontja a mindenkori órarend függvényében kerül kialakításra. Az egyéb foglalkozásokat óráig kell megszervezni. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 25

26 A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője adhat. Az iskolában a tanulók számára többek között az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli állandó, eseti, illetve időszakos foglalkozások működhetnek: hitéleti programok délutáni tanulás: napközi, tanulószoba tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök versenyek, vetélkedők, bemutatók iskolai sportkör, tömegsport iskolai könyvtár használata egyéb rendezvények Hitéleti programok A hitéleti programokat a házirend korábbi fejezete részletesen tartalmazza. Ezek többek között: közös imák (a nap elején, végén) iskolai misék lelki napok (advent, nagyböjt) egyéb rendezvények (anyák napja stb.) A napközire és a tanulószobára vonatkozó szabályok A napközibe, tanulószobára történő felvétel a szülő kérésére történik a házirend előírásai alapján, szükség esetén az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős, illetve az iskolavezetés javaslatára. A felvételt az intézményvezető hagyja jóvá. A csoportok összeállításánál az iskolavezetés figyel arra, hogy lehetőleg azonos évfolyamú, illetve azonos délutáni elfoglaltságú tanulók kerüljenek egy csoportba. A pedagógus csak a szülő előzetes írásbeli nyilatkozata alapján engedheti haza a gyermeket. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. A tanév elején a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy mikor és miért hagyhatja el a gyermekük a napközit. (1-4. évfolyamig: ki viheti el a szülők akadályoztatása esetén.) A napközibe tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközis elhelyezését. Az iskola a napközibe és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. A tanulószobát 15 óráig tudjuk biztosítani. Az osztályfőnök kötelezheti a tanulószoba évközi igénybevételét hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha gyermekvédelmi szempontok vagy tanulmányi eredmények ezt indokolják. A napközi és a tanulószoba kötelező azok számára, akik eredményeiben rontás tapasztalható. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek mindkét szülője dolgozik, 26

27 akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények között élnek. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután óráig tartanak. A foglalkozások végén tanító, napközis nevelő kikíséri a csoportot a kapuig. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számára óra és óra között az iskola felügyeletet biztosít. Ha addig senki sem jön a gyermekért, a szüleit telefonon értesítjük től a portán (a takarítónő felügyelete mellett) várhatja meg szüleit. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. A napközi és a tanulószoba látogatásának elmulasztása esetén a megfelelő fegyelmezési eljárások alkalmazhatók. Tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök A tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. A pedagógus, ha sajátos nevelésre utaló tünetet tapasztal, beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokat észlel a tanulónál, kezdeményezi a szülővel való megbeszélést, illetve ezzel párhuzamosan esetleírást készít. A megbeszélésen az iskola igazgatója, a szülő és az osztályfőnök vesz részt. A szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a nevelési tanácsadó bevonásához szülői hozzájárulás szükséges. Versenyek, vetélkedők, bemutatók Az iskola tehetséges tanulói tanulmányi, sport és kulturális versenyeken vesznek részt. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felelősek. Egyéb rendezvények Az intézményben bármilyen rendezvényt csak az intézményvezető előzetes engedélyével lehet szervezni. A rendezvény ideje alatt a felügyeletről, az épület állagmegóvásáról a rendezvény szervezője gondoskodik, azért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható tanítási óra. Iskolánkban sem kötelezően választandó, sem szabadon választható tanítási óra nincs. A tanulónak joga, hogy véleményt nyilvánítson a csoportbontásban tanított tantárgyak csoportbeosztásáról. A szaktanár az év elején, félévkor illetve a tanév végén elvégzett felmérés alapján beosztja, hogy melyik, képességeinek, szándékainak legjobban megfelelő csoportban fejlődhet leginkább a gyermek. Ha a szülő nem ért egyet a választással, a kérdést 27

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános szabályai... 5 3.1. Mikor részesülhet és veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név Csicsergő Óvoda 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356 Intézmény OM azonosítója: 034356 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Készítette:. Intézményvezető aláírása Szülői szervezet nevében:. Név Név Közalkalmazotti

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Törvényi háttér Ezen házirend: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/ 2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A gyermekek védelméről

Részletesebben

SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIREND ISKOLA 2013 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Tisztelt Szülők!... 5 Kedves Diákunk!... 5 1. BEVEZETŐ... 6 Általános tudnivalók... 6

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015.

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. 1 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és gyermekük számára a Kópévár óvodát választották. Kérjük, hogy a sikeres és eredményes együttműködés érdekében,

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda HÁZIREND 2014. TARTALOM 1. Az óvoda adatai 2. Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12.

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12. Ügyirat szám: II/11/67/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Budapest, 2016. január 12. 1. Bevezető Kedves Szülők! Szeretettel és

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016.

A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016. A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016. 1 2 A Házirend a jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek, érvényesülésének helyi gyakorlata az intézmény működésének belső szabályozója

Részletesebben

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND HÉHALMI ÓVODA OM:032082 HÁZIREND 2013. I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016.

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. Kedves szülők! Kérem, az alábbiakban fogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest. AZ ÓVODA ADATAI Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.hu Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034704 Szőke Éva

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 030881 Tel: +3652/446-435,536-735 weblap: kemenyzsigmondovi.hu; email: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény Iktatószám: 634/2015 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában!

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában! HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere: A Házirendet az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el. A 2011 évi CXC. törvény a köznevelésről.20/2012. /VIII.31/ EMMI rendelet. 229/2012. /VIII.28/

Részletesebben

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31.

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályos: 2014. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Kelt: 2014.

Részletesebben

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.)

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) HÁZIREND MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) Intézmény OM - azonosítója: 202684 Készítette: Gyöngyösi Mária.. intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 8/2013. (VIII.28.)

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda HÁZIREND Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 027689 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Kisfaludy u. 28. 1191 Budapest 2012. szeptember BEVEZETÉS... 3 1. A TANULÓK JOGAI... 4 1.1. ALAPVETŐ JOGOK... 4 1.2. A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére, így hatálya kiterjed

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

Az Újpetrei Óvoda Házirendje

Az Újpetrei Óvoda Házirendje Az Újpetrei Óvoda Házirendje A házirend érvényessége: 2013. szeptember. 30-tól módosításig A házirend jóváhagyásának fenntartói határozat száma: A házirendet készítette: Erdeiné Csütörtök Teodóra mb.óvodavezető

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu. Házirend

1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu. Házirend 1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu Házirend 1 Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja gyermekeink biztonságos, szeretetteljes,

Részletesebben

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA OM azonosító: 032836 KÉKNEFELEJCS ÓVODA NEFELEJCS ÓVODA 2141 Csömör, Laki u. 3. 2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6. / : 06-28/543-940 / : 06-28/543-950; : 06-28/543-951 : ovoda.csomor@invitel.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 1 AJÁNLÁS Egyházi iskolát választani a Te szabadságod, ehhez az iskolához tartozni a Te vállalásod. Iskolai közösségünk életét a Házirend szabályozza. Célja,

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1.

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 88/455-270 Óvodavezető: Mozgay Dóra Óvodavezető helyettes: Madár Béláné Élelmezésvezető,

Részletesebben

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető HÁZIREND Az óvoda házirendje többek között: - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Készítette: Szűrszabóné Révész Zsuzsanna óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 01 1 BEVEZETŐ Kedves Szülők! A Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013 HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODA 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 10. Intézmény OM - azonosítója: 201488 Készítette:. Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013.

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Sün Balázs Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő... 3 1. Általános információk... 3 2. Jogszabályi

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND 2015. szeptember

HÁZIREND 2015. szeptember HÁZIREND 2015. szeptember 2 HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése, a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében, kérem, figyelmesen olvassák végig és gyermekeik

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2015./2016. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2015./2016. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2015./2016. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben