Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyasztóvédelmi Felügyelősége"

Átírás

1 Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

2 Fogyasztóvédelmi Felügyelősége PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, BIZTONSÁGOS TERMÉK FORGALMAZÁSÁNAK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOG ÉS SZABVÁNYRENDSZER ISMERTETÉSE GYAKORLATI PÉLDÁKKAL

3 UNIÓS RENDELKEZÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 768/2008/EK HATÉROZATA (2008. július 9.) a termék forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről És az ezt kiegészítő AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 765/2008/EK RENDELETE (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról

4 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 765/2008/EK RENDELETE 2. cikk Fogalommeghatározások piacfelügyelet : a hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenység és hozott intézkedések, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek, illetve hogy ne jelentsenek veszélyt az egészség, a biztonság vagy közérdek bármilyen más elemének szempontjából;

5 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 765/2008/EK RENDELETE 2. cikk Fogalom meghatározások - 1. forgalmazás : a közösségi piacon valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében; - 3. gyártó : az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz; - 5. importőr : a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó terméket hoz forgalomba a közösségi piacon;

6 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 765/2008/EK RENDELETE 2. cikk Fogalommeghatározások - 6. forgalmazó : az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket; CE-jelölés : olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják; 2. melléklet CE-jelölés (1) A CE-jelölés a CE rövidítésből áll (2) Ha a CE-jelölés méretét csökkentik vagy növelik, be kell tartani az (1) bekezdés négyzethálós rajzán megadott arányokat. (3) Ha az adott jogszabály nem ír elő konkrét méreteket, a CE-jelölésnek legalább 5 mm magasnak kell lennie.

7 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 3. (1) Csak biztonságos termék forgalmazható. (2) A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról. (3) A forgalmazó nem forgalmazhat olyan terméket, amelyről tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.

8 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 4. (1) A termék akkor biztonságos, ha a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerű vagy az ésszerűen várható használat mellett - ideértve a használhatóság időtartamát, valamint az üzembe helyezési, beszerelési, karbantartási előírások betartását - nem, vagy csak a rendeltetésszerű vagy ésszerűen várható használatával járó legkisebb mértékben veszélyezteti. (2) A termék biztonságosságát elsősorban a következők alapján kell megítélni: a) a termék (összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó előírások) alapvető ismérvei, b) a terméknek más termékre gyakorolt - az együttes használat során ésszerűen várható - hatásai, c) a termék külső megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója, hulladékkezelési vagy más tájékoztatója, d) a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett - különösen a gyermek- és az időskorú - fogyasztókra.

9 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról 1. (1) E rendelet hatálya az árukra, valamint a szolgáltatás nyújtása során a fogyasztó számára nyújtott vagy elérhetővé tett árukra terjed ki. (2) Az áruk biztonságosságának követelményeit jogszabály, nemzetközi szabvány, európai szabvány, illetve nemzeti szabvány határozza meg.

10 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról 4. (1) A külön jogszabályban meghatározott forgalomba hozatali engedélyezési eljárás és a megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá eső áruk forgalomba hozatala során a piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzik, hogy a) a forgalomba hozott áru rendelkezik-e hatósági engedéllyel vagy jogszabály alapján kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, szakvéleménnyel, illetve a gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal, b) az áru megfelel-e a hatósági engedélyben, tanúsítványban, szakvéleményben vagy a megfelelőségi nyilatkozatban foglaltaknak.

11 Fogyasztóvédelmi Felügyelőség fő feladata a piacfelügyeleti ellenőrzés: a fogyasztói forgalomban kapható termékek biztonságosságának ellenőrzése. A labor által már megvizsgált és megállapítottan balesetveszélyes termékek forgalomból való kiszűrése, KPIR és RAPEX rendszerek alapján.

12 Biztonságos-NEM Biztonságos termék KPIR Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer Magyarországon labor által megvizsgált és balesetveszélyesnek nyilvánított termékek csoportja RAPEX (Közösségi gyors tájékoztatási rendszer) Az EU tagállamokban balesetveszélyesnek nyilvánított termékek csoportja

13 Biztonságos termék Az ilyen termék ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett ideértve a használat időtartamát, és adott esetben az üzembehelyezési, beszerelési és karbantartási előírásokat nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelenti, figyelembe véve különösen a következőket: 1. a termék sajátosságai, ideértve összetételét, csomagolását, összeszerelési, valamint adott esetben beszerelési és karbantartási utasítását; 2. a más termékekre gyakorolt hatása, amennyiben ésszerűen előrelátható, hogy más termékekkel együtt használják; 3. a termék kiszerelése, címkézése, bármely használati és hulladékkezelési figyelmeztetés és utasítás, valamint a terméket érintő bármilyen egyéb megjelölés vagy tájékoztatás; 4. a termék használata során veszélyeztetett fogyasztói kategóriák, különösen a gyermekek és az idősek.

14 Biztonságos termék árubemutatón ajándék termék labor vizsgálta - rendellenes működés esetén a vasaló viselkedését - villamos szilárdságot - belső huzalozást - hálózati csatlakozást és külső hajlékony vezetékeket vizsgált paraméterek tekintetében a vasaló a követelményeknek megfelelt

15 NEM Biztonságos termék Az ilyen termék látható és nem látható veszélyt is hordozhat magában, használata során váratlan jelenségek, események keletkezhetnek, történhetnek, melyek közvetlen veszélyt jelentenek a használóra nézve az ésszerű használat mellett az esetleges biztonsági előírások betartása esetén is. Momert 1600 hajszárító, 1000W-os

16 NEM Biztonságos termék Inter Natianol márkajelű a csomagoláson silence N-1000 azonosító a terméken Rcy-2000 azonosító aktív (áram alatt lévő) részek megérinthetőek áramütés-veszélyes működés közbeni vizsgálat során kigyulladt tűzveszélyes, baleset (égési sérülés) veszélyes árubemutatón ajándék termék

17 A termék biztonságossága nem a márkajelzéstől vagy annak vonzó kinézetétől függ! KÄRCHER búvárszivattyú (7 típus) Veszély: áramütés (RAPEX: Németország)

18 A termék biztonságossága nem a márkajelzéstől vagy annak vonzó kinézetétől függ! PHILIPS síkképernyős TV (6 típus) Veszély: áramütés (RAPEX: Lengyelország)

19 A termék biztonságossága nem a márkajelzéstől vagy annak vonzó kinézetétől függ! HP notebook akkumulátor Veszély: tűz (RAPEX: Nagy-Britannia)

20 NEM Biztonságos termék a beszerzési értékesítési lánc feltérképezése Nyomon követhetőséget nehezíti: - ha nincs számla - ha számlán csak gyűjtőtételként jelenik meg pl.: cipő 100 pár

21 GYERMEKJÁTÉKOK

22 Gyermekjátékok biztonsága 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról HELYETT november 4.-től hatályos a 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról a 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet meghatározott pontjai hatályukat vesztik, az új NGM rendelet életbe lépésével a 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet július 20.-án teljes mértékben hatályát veszti.

23 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról Hatályos marad (2013. július 20-ig): 2. (1) A játék akkor forgalmazható, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott lényeges biztonságossági követelményeknek. 2. számú melléklet meghatározza A játékok alapvető biztonságossági követelményeit - Kémiai tulajdonságok A rendelet többi szakasza csak november 4.-ig van hatályban.

24 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 1. (1) E rendelet hatálya a 14 év alatti gyermekek részére játék céljára tervezett, gyártott és forgalmazott termékek alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeire terjed ki. 3. (1) A gyártó a játékok forgalomba hozatalakor biztosítja, hogy azokat az e rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban tervezték és gyártották. (2) A gyártó a 16. -nak megfelelően elkészíti a szükséges műszaki dokumentációt, és a 14. -nak megfelelően alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárást is elvégzi. (3) Amennyiben megfelelőségértékelési eljárás keretében igazolta, hogy egy játék megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó elkészíti a 11. (6) bekezdés szerinti EK-megfelelőségi nyilatkozatot, és elhelyezi a 11. (2) bekezdése szerinti CE-jelölést.

25 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 3. (7) A gyártó biztosítja, hogy a játékokon az azonosításukat lehetővé tevő típus-, tétel-, sorozat- vagy modellszámot helyeznek el, illetve, ha a játék mérete vagy jellege nem teszi ezt lehetővé, a szükséges információt a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján feltünteti. (8) A gyártó feltünteti a játékon, vagy ha ez nem lehetséges, a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a címét, amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. A megadott címnek a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét kell jeleznie. (9) A gyártó gondoskodik arról, hogy a játékhoz mellékeljék a magyar nyelvű használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót.

26 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 5. (1) Az importőr kizárólag az e rendelet szerinti követelményeknek megfelelő játékot hozhat forgalomba. (2) Az importőr kizárólag olyan játékot hozhat forgalomba, amellyel kapcsolatban a gyártó elvégezte a megfelelőségértékelést. Köteles gondoskodni arról, hogy a gyártó elkészítse a műszaki dokumentációt, a játékon elhelyezze az előírt megfelelőségi jelölést és mellékelje hozzá a szükséges dokumentációt, valamint, hogy betartsa a 3. (7) és (8) bekezdésében meghatározott követelményeket. (3) Amennyiben egy játék nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, akkor addig az importőr nem hozhatja forgalomba, amíg a játékot megfelelővé nem tették. Amennyiben a játék a fogyasztóra kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot. (4) Az importőrnek fel kell tüntetnie a játékon, vagy ha ez nem lehetséges, a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a címét, amelyen vele kapcsolatba lehet lépni. (5) Az importőr gondoskodik arról, hogy a játékhoz mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót magyar nyelven.

27 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 6. (1) A játék forgalmazása előtt a forgalmazó ellenőrizni köteles, hogy a játékon elhelyezték-e az előírt szükséges CE-jelölést, mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, valamint a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót magyar nyelven, valamint azt, hogy a gyártó betartotta-e a 3. (7) és (8) bekezdésében, az importőr az 5. (3) bekezdésében meghatározott követelményeket. (2) Amennyiben egy játék nem felel meg az e rendelet követelményeinek, a forgalmazó addig nem forgalmazhatja a játékot, amíg a játékot megfelelővé nem tették. Amennyiben a játék a fogyasztóra kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot.

28 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 7. Amennyiben egy importőr vagy forgalmazó a saját nevében vagy védjegye alatt hozza forgalomba a játékot, illetve olyan módon módosít egy már piacon forgalmazott játékot, ami befolyásolhatja a játék alkalmazandó követelményeknek való megfelelőségét, ezen rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni és a gyártó 3. -ban rögzített kötelezettségei terhelik.

29 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 9. (1) A játék akkor forgalmazható, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a 2. mellékletben meghatározott különleges biztonságossági követelményeknek. (2) A 3 év alatti vagy egyéb meghatározott korcsoportba tartozó gyermekek számára ajánlott játékok esetében a tervezés során a gyermek korának megfelelő adottságait és a felügyelő személy képességét is figyelembe kell venni. (3) A 10. (3) bekezdés értelmében feltüntetett feliratoknak és a játékokhoz mellékelt használati utasításnak fel kell hívni figyelmet a játékok használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjaira. (4) A játéknak az első alkalommal történő forgalmazásától az előrelátható és szokásos használati időtartam végéig meg kell felelnie a rendeletben foglalt biztonságossági és egészségügyi követelményeknek.

30 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 10. (1) A 9. (2) bekezdésben megfogalmazott figyelmeztetéseknek a használati korlátozásokat pontosan meg kell határozniuk az 5. melléklet A. részének megfelelően. (2) Az 5. melléklet B. részében szereplő figyelmeztetések közül a játékon a játék funkciójának, méretének és jellemzőinek megfelelő figyelmeztetést kell feltüntetni. A játékon nem szerepelhet egy vagy több olyan figyelmeztetés, amely a játék funkciója, mérete és jellemzői által meghatározott szándék szerinti használatát tiltaná. Gyermek csörgő

31 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 10. (3) A játékkal kapcsolatos figyelmeztetéseket a játékon, a játékon feltüntetett címkén vagy a csomagoláson, és szükség esetén a játékhoz mellékelt használati utasításon jól láthatóan kell feltüntetni. A csomagolás nélkül értékesített kis méretű játék esetében a megfelelő figyelmeztetéseket a játékon kell elhelyezni. (4) A figyelmeztető szöveg előtt értelemszerűen fel kell tüntetni a Figyelmeztetés" vagy Figyelmeztetések szót. (5) A játék megvásárlására irányuló döntést meghatározó figyelmeztetéseket a használók minimális és maximális életkorát meghatározó figyelmeztetéseket és egyéb, az 5. mellékletben meghatározott alkalmazandó figyelmeztetéseket a fogyasztói csomagoláson kell feltüntetni, vagy más módon a fogyasztók részére jól láthatón és olvashatón kell a játékon feltüntetni. (6) A figyelmeztetéseket magyar nyelven kell megadni.

32 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 11. (1) A forgalomba hozatal előtt a játékot CE-jelöléssel kell ellátni. A CEjelölést különleges kockázatokat vagy felhasználást jelölő piktogram vagy bármilyen egyéb jelölés követheti. (2) A CE-jelölés a CE kezdőbetűkből áll a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében foglalt mintának megfelelően. (3) A CE-jelölést a játékon jól láthatóan, olvashatóan és maradandóan kell feltüntetni. Amennyiben ez a játékon nem lehetséges, a CE-jelölést maradandóan a csomagoláson, a játékot kísérő címkén kell feltüntetni. Kis méretű és kis méretű részekből álló játékok esetében a CE-jelölést címkén vagy a játékhoz tartozó tájékoztatón is fel lehet tüntetni. Ha ez a kínáló kartonban árusított játékok esetében technikailag nem oldható meg, és a kínáló karton eredetileg a játék csomagolására szolgált, az információt a kínáló kartonon kell feltüntetni. Ha a CE-jelölés a csomagoláson keresztül nem látható, azt a csomagoláson kell feltüntetni.

33 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 11. (4) Az (1) (2) bekezdés szerinti CE-jelöléssel ellátott játékot úgy kell tekinteni, hogy az megfelel a harmonizációs szabályozásban foglalt rendelkezéseknek. A CE-jelöléssel ellátott játék forgalomba hozatala, használatbavétele nem tiltható meg, és nem korlátozható, ha az megfelel e rendelet követelményeinek. (8) A honosított harmonizált szabványnak megfelelően gyártott játékot úgy kell tekintetni, hogy az megfelel a szabvány által lefedett az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

34 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 2. számú melléklet meghatározza a Különleges Biztonsági Követelmények-et - Fizikai és mechanikai tulajdonságok - Gyúlékonyság - Kémiai tulajdonságok (2013.július 20.-tól hatályos) - Elektromos tulajdonságok - Higiénia - Radioaktivitás

35 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 5. számú melléklet A. rész Általános Figyelmeztetések B. rész Bizonyos típusú játékok használata során figyelembe veendő, veszélyre vonatkozó figyelmeztetések és utasítások Pl.: - Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. - Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni! - Ez a játék nem nyújt védelmet." - Játékot tartalmaz. Felnőtt felügyelete mellett ajánlott.

36 Gyermekjátékok biztonsága Szabvány MSZ EN 71 Gyermekjátékszerek biztonsága 1.rész Mechanikai és fizikai tulajdonságok 2.rész Gyúlékonyság 8.rész Hinták, csúszdák

37 MSZ EN 71 Gyermekjátékszerek biztonsága Korcsoport jelölés követelményei: - MSZ EN 71-6:2005 számú szabvány 3. pontja mérete min. 10 mm, a helyes formája és színe: kör és átló piros, háttér: fehér, piktogram és 0-3 fekete - Figyelmeztető felirat Veszélyforrás megnevezése Milyen balesetet, sérülést okozhat a játék Milyen módon küszöbölhető ki, illetve csökkenthető a kockázat Magyar nyelvű legyen Az életkorra vonatkozó ajánlások feltüntetése nem kötelező! (pl.: 1,5+)

38 Gyermekjátékok biztonsága 3 év alattiaknak szánt építőjátékokon szerepelhetnek például az alábbi javaslatok: - 18 hónapos kortól ajánlott - 1,5+ - 1,5-4 éves korig, stb. 3 év felettieknek szánt építőjátékokon az életkorra és a veszélyre felhívó figyelmeztetés mellett szerepelhetnek például az alábbi ajánlások: - 6 év felett éves kortól, stb. Az életkorra vonatkozó ajánlások feltüntetése nem kötelező!

39 Gyermekjátékok biztonsága A figyelmeztető feliratok megléte termékbiztonsági kérdés Mágneses játékok biztonsági követelményei - Kis méretű, hozzáférhető mágneseket, illetve mágneses részeket tartalmazó játékot figyelmeztető felirattal kell ellátni, - Egyéb fulladásveszélyes játék elem nem lehet a játékban, - Egészségre káros anyag nem használható fel. Textiljátékok biztonsági követelményei - Fulladásveszélyes rész (szem, orr) nem lehet a játékban, - Egészségre káros anyag nem használható fel, - Megfelelő varrat, - Töltőanyagban szeg, forgács stb. nem lehet, - Hab, illetve granulátum nem lehet hozzáférhető, - Megfelelő gyúlékonysági tulajdonságok. Fajátékok biztonsági követelményei - Fulladásveszélyes rész nem lehet a játékban, - Egészségre káros anyag nem használható fel, - A játék felülete nem lehet szálkás, sérülést okozó, - 3 év alatt: 3,17-4,45 cm közötti átmérőjű gömb alakú elem nem lehet a játékban.

40 RUHÁZAT és LÁBBELIK

41 Követelmények: RUHÁZAT a textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 25/2005 (IV.29.) GKM rendelet MSZ EN 14682:2008 A gyermekruházat biztonsága. Zsinórok és húzózsinórok a gyermekruházaton. Műszaki követelmények MSZ EN ISO 3758 Textíliák. Jelképekkel megadott kezelési útmutató

42 RUHÁZAT A fogyasztók valósághű és teljes körű tájékoztatása, a választás jogának érvényesülése, a használathoz szükséges információk közérthető megfogalmazása. A nyersanyag-összetétel megadása lehetséges függő címkén is Bevarrt kezelési jelképsor (mosás, fehérítés, szárítás, vasalás, vegytisztítás)

43 RUHÁZAT Biztonságosság zsinórok, húzózsinórok A szabvány a korcsoportoknál megengedett húzózsinórok alkalmazását szabályozza. - fiatal gyermek 0-7 év cm magas Nem lehet a kapucni és nyak részen húzózsinór, funkcionális zsinór. - idősebb gyermek, fiatal személy 7-14 év fiúk cm, lányok cm A kapucni és a nyakrészen a húzózsinórnak nem lehet szabad végződése, a kapucnit kifektetve nem képződhet hurok, behúzottan a hurokkerület 150 mm lehet. funkcionális és díszítőzsinór nem lehet elasztikus anyagból a váll- és nyakpántos ruhák kivételével

44 RUHÁZAT Biztonságosság zsinórok, húzózsinórok - általános követelmények 1. A húzózsinórok, funkcionális-, és díszítő zsinórok, valamint a derékszalagok szabad végződéseire háromdimenziós végelzárást és csomót kötni tilos. A végződéseket hővel történő lezárással, vagy retesszel kell biztosítani, hogy megelőzzük a kirojtosodást. A végek kettőbe hajtása, vagy visszahajtása megengedhető, amennyiben nem okoz beakadási veszélyt.

45 RUHÁZAT Biztonságosság zsinórok, húzózsinórok - általános követelmények 2. Zsinórhossz szabályozó elemek/végelzárók nem alkalmazhatók a szabad zsinórvégeken, vagy díszítő zsinórokon. 3. Ahol a húzózsinórok engedélyezettek, ott azt legalább egy ponton a ruhához rögzíteni kell, pl. egy retesz segítségével úgy, hogy a kilépő nyílásoktól ugyanakkora távolságra legyen. Pl. derékrészen lévő bújtatott zsinórnál.

46 RUHÁZAT Biztonságosság zsinórok, húzózsinórok - általános követelmények 4. Bokáig érő ruházat esetén a ruha alsószegélyénél a zippzárhúzó bármilyen díszítéssel együtt a zippzár-csúszkától mérve nem lehet hosszabb 75 mm-nél, és nem lóghat a ruházat alsó széle alá. 5. A ruházat derékrészén a húzózsinór szabad végei kinyitott állapotban legfeljebb 140 mm-re állhatnak ki, míg behúzott állapotban, tehát méretre állítva a szabad zsinórhossz nem lehet nagyobb 280 mm-nél.

47 RUHÁZAT Biztonságosság zsinórok, húzózsinórok - általános követelmények 6. Nyakpántos ruházaton nem lehet szabad végződés a kapucni és nyak részen. 7. A ruházat alsó szegélyén (ahol az alsó szél a lábtő alatt helyezkedik el) lévő húzózsinór, díszítő vagy funkcionális zsinór, beleértve minden végzáró elemet is, nem lóghat a ruházat alsó szegélye alá.

48 RUHÁZAT Biztonságosság zsinórok, húzózsinórok - általános követelmények 8. A bokánál végződő ruházaton az alsó szegélynél található húzózsinórnak, díszítő és funkcionális zsinórnak teljes mértékben a ruházaton belül kell lennie. 9. A gyermekruhákat nem lehet úgy tervezni, hogy a ruházat hátsó részéből kibújó vagy a háton megkötendő húzózsinór, díszítő vagy funkcionális zsinór legyen rajta.

49 RUHÁZAT Biztonságosság zsinórok, húzózsinórok - általános követelmények 10. A hosszú ujjú ruházat alsó szélén lévő húzózsinórt, díszítő vagy funkcionális zsinórt teljes mértékben a ruházat belsejében kell elhelyezni. 11. Könyök felett végződő ujjnál húzózsinór, díszítő vagy funkcionális zsinór megengedett kisgyermekeknél legfeljebb 75 mm, idősebb gyermekeknél pedig 140 mm lehet.

50 RUHÁZAT Biztonságosság Azoszinezékek káros aromás amin felszabadulása bőrrel érintkezve kockázatot jelent a fogyasztó egészségére a korlátozást a 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet tartalmazza a korlátozás az alábbi termékekre vonatkozik: - ruházat, ágynemű, törülközők, műhajak, parókák, kalapok, pelenkák és egyéb egészségügyi cikkek, hálózsákok; - cipők, kesztyűk, karóraszíjak, kézitáskák, pénztárcák, levéltárcák, aktatáskák, székhuzatok, nyakban hordható tárcák; - textil és bőr játékok, valamint olyan játékok, amelyek borítása textilből vagy bőrből készült; - végfelhasználók által történő felhasználásra készített cérnák, fonalak és szövetanyagok. MSZ EN :2006 Azoszínezékekből származó bizonyos aromás aminok meghatározása

51 LÁBBELIK

52 LÁBBELIK Követelmények: a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről szóló 24/2008 (XI.18.) NFGM rendelet MSZ 3368:2002 Lábbelik fogalommeghatározásai - Szabvány MSZ 3367:2002 Lábbelik - Szabvány

53 a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről szóló 24/2008 (XI.18.) NFGM rendelet 1. (1) A gyártó köteles a fogyasztók részére történő forgalmazásra szánt lábbelin a lábbeli fő alkotórészeihez felhasznált anyagokat e rendelet előírásai szerint feltüntetni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tartalmáért a gyártó felel. (3) A forgalmazó felel azért, hogy az általa forgalmazott lábbelin az e rendeletben foglaltaknak megfelelő tájékoztatás szerepeljen.

54 a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről szóló 24/2008 (XI.18.) NFGM rendelet 3. (1) A lábbelin fel kell tüntetni a lábbeli három fő alkotórészéhez - a felsőrészhez, a béléshez és fedőtalpbéléshez, valamint a járótalphoz - felhasznált anyagokról szóló tájékoztatást. (2) A lábbeli fő alkotórészeit az 1. mellékletben meghatározott jelképekkel vagy szöveges megnevezéssel, a fő alkotórészekhez felhasznált anyagokat a 3. mellékletben meghatározott jelképekkel vagy - különleges anyagok esetében - szöveges megnevezéssel kell megjelölni. (3) A felhasznált anyagokra vonatkozó tájékoztatásban azt az anyagot kell feltüntetni, amely a) a felsőrész, valamint a bélés és fedőtalpbélés felületének legalább 80%-át, b) a járótalp térfogatának legalább 80%-át alkotja. (4) Ha az egyes fő alkotórészekhez felhasznált anyagok egyike sem éri el a 80%-ot, az alkalmazott két fő anyagot kell megadni.

55 a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről szóló 24/2008 (XI.18.) NFGM rendelet 4. (1) Az e rendeletben előírt tájékoztatást címkézés útján kell megvalósítani. A címkézés módja lehet pecsételés, ragasztás, préselés, beégetés vagy csatolt címke használata. A címkét az azonos párba tartozó lábbelik legalább egyikének talpán vagy bélésén rögzíteni kell. (2) A címkét jól láthatóan és hozzáférhetően, stabilan rögzítve kell a lábbelin elhelyezni. A jelképnek olyan méretűnek kell lennie, hogy a benne foglalt tájékoztatás könnyen érthető legyen. Az e rendelet szerinti szöveges megnevezés használata esetén a szöveges megnevezést minden esetben fel kell tüntetni magyarul.

56 a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről szóló 24/2008 (XI.18.) NFGM rendelet 1. melléklet - A lábbeli fő alkotórészei és azok jelölése Felsőrész: a lábbeli talphoz rögzített külső alkotórésze Bélés és fedőtalpbélés: a lábbeli belsejét alkotó felsőrészbélés és fedőtalpbélés Járótalp: a lábbeli felsőrészhez rögzített, koptató hatásnak kitett alsó része 3. melléklet - A lábbeli főbb részeihez felhasznált anyagok jelölése Bőr (természetes bőr) Bevonatos bőr Textil Egyéb anyag

57 GYERMEKLÁBBELIK Gyermekcipők biztonsága: Fokozott figyelem méret, 1-10 éves gyermekek Nem megfelelő lábbeli: - merev, kemény alsórész-szerkezetű, - hegyes orr-részű, - felsőrészén lelógó, balesetveszélyes kellékeket, illetve díszítéseket tartalmaz.

58 GYERMEKLÁBBELIK felsőrészén lelógó, balesetveszélyes kellékeket, illetve díszítéseket tartalmaz. merev, kemény alsórészszerkezetű,

59 ÉPÍTÉSI TERMÉKEK

60 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 3. (1) Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak megfelelőség igazolással rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket szabad. (2) Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van. (3) Építési célra alkalmas a termék, ha a gyártó utasításainak és az építészeti-műszaki terveknek megfelelő, szakszerű beépítést követően, a termék teljes tervezett élettartama alatt, rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett, az építmény - amelybe a termék beépítésre kerül - kielégíti az alapvető követelményeket.

61 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól építési termék: minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék; megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeknek;

62 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 9. (1) bekezdése szerint a megfelelőség igazolás módozatai az alábbiak lehetnek: - megfelelőségi tanúsítvány VAGY - szállítói megfelelőségi nyilatkozat megfelelőségi tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás; /kiadhatja: ÉMI Kht., CEMKUT Kft., TÜV Kft. stb./ szállítói megfelelőségi nyilatkozat: a szállító által kiadott megfelelőség igazolás; /kiállíthatja: gyártó, importőr, forgalmazó, köztes forgalmazó / MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYT CSAK KIJELÖLT TANÚSÍTÓ SZERVEZET ADHAT KI!!!

63 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 4. A megfelelőség igazolási eljárás alapját a jóváhagyott műszaki specifikációk képezik. a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány; b) az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően az európai műszaki engedély; c) az építőipari műszaki engedély. (ÉME)

64 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól A megfelelőség igazolási módozatát a termék jóváhagyott műszaki specifikációja határozza meg jellemzően, vagy - honosított harmonizált szabványok, vagy - az építőipari műszaki engedélyek (ÉME).

65 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Amennyiben a konkrét építési termék műszaki specifikációja a szabványon alapul, akkor az adott szabvány ZA melléklete határozza meg a megfelelőség igazolási módozatot. Pl. a cement megnevezésű építési termék szabványa az MSZ EN számú honosított harmonizált szabvány. E szabvány ZA melléklete határozza meg, hogy a cementek megfelelőségét megfelelőségi tanúsítvánnyal (1+ módozat) kell igazolni.

66

67 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Olyan építési termékek esetében, amelyeknél a vonatkozó szabvány (MSZ EN 13888:2009) nem harmonizált, a műszaki specifikációként nem fogadható el a szabvány, csak az ÉME. Pl.: fugázóanyagok Amennyiben a műszaki specifikáció ÉME-n alapul, akkor az ÉME tartalmazza azt, hogy melyik terméknek milyen lehet a megfelelőség igazolási módozata.

68 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Más építési termékek esetében a termékre vonatkozó honosított harmonizált szabvány megfelelőség igazolási módozatként szállítói megfelelőségi nyilatkozatot határoz meg (3 módozat). A szállítói megfelelőségi nyilatkozatot az építési termék szállítója állítja ki. Pl.: burkolólap ragasztók /MSZ EN 12004:2007/

69 VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK

70 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 3. (1) Villamossági termék az Európai Unióban kizárólag akkor hozható forgalomba, ha azt a gyártó úgy alakította ki és állította elő, hogy szabályos üzembe helyezés és karbantartás, valamint rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti az emberek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot. (2) A villamossági termék az (1) bekezdésben előírt követelménynek akkor felel meg, ha kielégíti az 1. számú mellékletben felsorolt alapvető biztonságtechnikai követelményeket. (3) A (2) bekezdés szerinti követelményeknek való megfelelőség értékelésénél a 4., valamint a 3. és 4. számú mellékletben foglaltak szerint kell eljárni.

71 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 4. (1) A honosított harmonizált szabványok követelményeit kielégítő villamossági terméket úgy kell tekinteni, hogy az kielégíti a 3. (1) bekezdésében említett követelményeket. (3) Honosított harmonizált szabványok hiányában, azt a villamossági terméket, amely kielégíti a Villamos Berendezések Jóváhagyási Előírásainak Nemzetközi Bizottsága ( CEE) vagy a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) által kiadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett biztonsági rendelkezéseket úgy kell tekinteni, hogy azok teljesítik a 3. (1) bekezdésében említett követelményeket. (4) Amennyiben sem honosított harmonizált szabványok, sem a (3) bekezdés szerinti biztonsági rendelkezések nincsenek, azt a villamossági terméket, amely megfelel az Európai Unió gyártó tagállamában alkalmazott nemzeti szabványoknak, úgy kell tekinteni, hogy kielégíti a 3. (1) bekezdésében említett követelményeket, feltéve, hogy ezen szabványok az 1. számú melléklet szerinti alapvető biztonsági követelmények elérését biztosítják.

72 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 5. (1) A villamossági terméket az Európai Unióban történő forgalomba hozatal előtt el kell látni a 3. számú melléklet szerinti CE megfelelőségi jelöléssel. Ez a megjelölés azt jelenti, hogy a 4. számú melléklet szerinti megfelelőség értékelési eljárást elvégezték, és a termék megfelel a jelen rendelet előírásainak. (2) A CE jelöléssel ellátott termék gyártója a megfelelőség értékelési eljárás elvégzésének és a termék megfelelőségének bizonyítása céljából jogosult bemutatni a bejelentett szervezet EK típusvizsgálati tanúsítványát. (4) A CE megfelelőségi jelölést a gyártónak a villamossági terméken, vagy annak objektív akadálya esetén a csomagoláson, illetve a használati-kezelési útmutatóban, vagy a jótállási nyilatkozatban jól látható jól olvasható és letörölhetetlen módon fel kell tüntetnie.

73 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 1. számú melléklet A meghatározott feszültséghatárokon belüli alkalmazásra szánt villamossági termékekkel szemben támasztott alapvető biztonságtechnikai követelmények 2. számú melléklet Az e rendelet hatálya alá nem tartozó termékek és területek (Robbanásveszélyes környezet, gyógyászati cél, felvonók, fogyasztásmérők, hajó-repülő-vasút-speciális termékek) 3. számú melléklet A) CE megfelelőségi jelölés B) Megfelelőségi nyilatkozat 4. számú melléklet Belső gyártói intézkedések

74 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 1. számú melléklet 1. Általános feltételek a) Azokat a legfontosabb jellemzőket, amelyeknek az ismeretétől és a figyelembevételétől a rendeltetésszerű és veszélytelen használat függ, a villamossági termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a hozzájuk mellékelt útmutatóban kell megadni. b) A gyártó nevét, jelét vagy a kereskedelmi márkajelet egyértelműen a villamossági termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, akkor annak csomagolásán kell elhelyezni. c) A villamossági termékeket és alkatrészeiket úgy kell kialakítani, hogy azok biztonságosan és szabályszerűen összeszerelhetők vagy csatlakoztathatók legyenek. d) A villamossági termékeket és alkatrészeiket úgy kell tervezni és gyártani, hogy rendeltetésszerű használat és szabályos karbantartás esetén az e melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt veszélyekkel szembeni védelem biztosított legyen.

75 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 1. számú melléklet 2. Villamossági termékek veszélyeivel szembeni védelem Műszaki intézkedéseket kell hozni, az 1. ponttal összhangban annak érdekében, hogy a) az embereket és a háziállatokat megfelelően védjék olyan sérülés veszélyétől vagy más károsodástól, amelyek az érintésvédelem vagy az érintés elleni védelem nem megfelelő kialakításából adódhatnak (közvetett és közvetlen érintés elleni védelem), b) ne jöjjenek létre olyan hőmérsékletek, ívek vagy sugárzások, amelyekből veszélyek keletkezhetnek, c) az embereket, a háziállatokat és az anyagi javakat megfelelően védjék olyan nem villamos természetű veszélyektől, amelyek a tapasztalatok szerint villamossági termékekből indulnak ki, d) a szigetelés a tervezett igénybevételeknek megfelelő legyen.

76 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 1. számú melléklet 3. Villamossági termékekre gyakorolt külső behatások útján keletkező veszélyektől való védelem Az 1. ponttal összhangban meghozott műszaki intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a villamossági termékek: a) a várható mechanikai igénybevételeket annyira el tudják viselni, hogy emberek, háziállatok vagy anyagi javak ne legyenek veszélynek kitéve, b) a várható környezeti körülmények között a nem mechanikai hatásoknak annyira álljanak ellen, hogy emberek, háziállatok, anyagi javak ne legyenek veszélynek kitéve, c) az előre látható túlterhelések mellett embereket, háziállatokat vagy vagyoni javakat semmiképpen ne veszélyeztessenek.

77 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 1. számú melléklet A meghatározott feszültséghatárokon belüli alkalmazásra szánt villamossági termékekkel szemben támasztott alapvető biztonságtechnikai követelmények 2. számú melléklet Az e rendelet hatálya alá nem tartozó termékek és területek (Robbanásveszélyes környezet, gyógyászati cél, felvonók, fogyasztásmérők, hajó-repülő-vasút-speciális termékek) 3. számú melléklet A) CE megfelelőségi jelölés B) Megfelelőségi nyilatkozat 4. számú melléklet Belső gyártói intézkedések

78 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 3. számú melléklet A) CE megfelelőségi jelölés A CE megfelelőségi jelölés a CE betűszóból áll. - A CE megfelelőségi jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fenti rajzon látható arányokat meg kell tartani. - A CE megfelelőségi jelölés különböző elemeinek alapvetően azonos magasságúakban kell lenniük, amely magasság nem lehet kevesebb mint 5 mm.

79 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 3. számú melléklet B) Megfelelőségi nyilatkozat A megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a gyártó vagy a gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője nevét és címét, - a villamossági termék leírását, - hivatkozást a honosított harmonizált szabványokra, - hivatkozást azokra az előírásokra, amelyeknek való megfelelőségről nyilatkoznak (ha vannak ilyenek), - a gyártó vagy a gyártó Európai Unióban letelepedett képviselőjének nevében aláíró kötelezettség vállalására felhatalmazott személy azonosíthatóságát, - azon év utolsó két számjegyét, amelyben a CE jelölést elhelyezték.

80 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 1. számú melléklet A meghatározott feszültséghatárokon belüli alkalmazásra szánt villamossági termékekkel szemben támasztott alapvető biztonságtechnikai követelmények 2. számú melléklet Az e rendelet hatálya alá nem tartozó termékek és területek (Robbanásveszélyes környezet, gyógyászati cél, felvonók, fogyasztásmérők, hajó-repülő-vasút-speciális termékek) 3. számú melléklet A) CE megfelelőségi jelölés B) Megfelelőségi nyilatkozat 4. számú melléklet Belső gyártói intézkedések

81 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 4. számú melléklet 1. A gyártó, illetve az Európai Unióban letelepedett képviselője biztosítja és kinyilvánítja a villamossági termék jelen rendelet vonatkozó követelményeinek való megfelelőségét. A gyártónak vagy a gyártó Európai Unióban letelepedett képviselőjének minden terméken fel kell tüntetnie a CE jelölést, és írásos EK megfelelőségi nyilatkozatot kell készítenie. 2. A gyártónak össze kell állítania az e melléklet 3. pontjában leírt műszaki dokumentációt. 3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a villamossági termék értékelését a jelen rendelet követelményeinek való megfelelőség szempontjából. Ezért a dokumentációnak - az ilyen értékeléshez szükséges mértékben - ki kell terjednie a villamossági termék kialakítására, gyártására és működésére. Tartalmaznia kell: - a villamossági termék általános leírását, - az elvi kialakítást, gyártási rajzokat és alkatrészvázlatokat, részegység rajzokat, áramköri rajzokat stb., - az említett rajzoknak, vázlatoknak, illetve a villamossági termék működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat, - az egészében, illetve részben alkalmazott szabványok jegyzékét, illetve azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyek az ezen rendeletben rögzített biztonsági követelmények kielégítését szolgálják olyan esetekben, amikor szabványokat nem alkalmaztak, - a konstrukciós számításokat és az elvégzett vizsgálatok eredményeit, - a vizsgálati jegyzőkönyveket.

82 SZABVÁNYOK A jogrendszer nem teszi kötelezővé a sem a nemzeti, sem a közösségi harmonizált szabványok alkalmazását. A jogszabály előírja, hogy a termék biztonságos legyen. A szabvány meghatározza azon termékgyártási előírásokat, amelyek mentén biztosítható a termék biztonságossága, és ezáltal fog megfelelni a vonatkozó jogszabály biztonságossági előírásainak. A szabvány meghatározza a legfontosabb jelöléseket és figyelmeztető feliratokat, és ha előírja, a használati útmutató tartalmát segítve a biztonságos használatot.

83 SZABVÁNYOK Alapszabvány alapvető ismeretek, követelmények, és megvalósulásának ellenőrzése Termékszabványok termékspecifikus kiegészítések csak egy termékkörre vonatkozóan

84 MSZ EN Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság 1.rész: Általános követelmények /MSZ EN / A készülékek kialakítása olyan legyen, hogy rendeltetésszerű használatban biztonságosan működjenek, és ne veszélyeztessék sem használóikat, sem környezetüket, még a rendeltetésszerű használatban előforduló gondatlanság esetén sem. Ez az alapkövetelmény általában akkor teljesül, ha a készülékek kielégítik a szabvány erre vonatkozó követelményeit; a követelmény teljesülését az összes erre vonatkozó vizsgálat elvégzésével kell ellenőrizni.

85 MSZ EN Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság 1.rész: Általános követelmények /MSZ EN / Vizsgálati feltételeket Kötelező jelöléseket és a használati útmutató tartalmi elemei Az aktív részek elleni védelem Egyéb működés közbeni jellemzők Mechanikai szilárdság Szerkezeti előírások

86 MSZ EN Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság 1.rész: Általános követelmények /MSZ EN / A készüléken legyen feltüntetve: - a névleges feszültség vagy névleges feszültségtartomány voltban; - az áramnem jele, kivéve, ha a névleges frekvencia van feltüntetve; - a névleges teljesítmény wattban vagy a névleges áram amperban; - a gyártó vagy a felelős forgalmazó neve, védjegye vagy azonosító jele; - a modell- vagy típusjel; - a II. érintésvédelmi osztály jelképe - a víz behatolása elleni védettség IP-jele, kivéve ha a védettségi fokozat IPX0. Ezeket minden villamossági terméken fel kell tüntetni kivétel nélkül!

87 MSZ EN Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság 1.rész: Általános követelmények /MSZ EN / 2.rész: Egyedi követelmények, főfejezetek 1-től 98-ig termékcsoportonként Ide tartoznak pl: Porszívók, /MSZ EN / Grillek kenyérpirítók, /MSZ EN / Konyhagépek, /MSZ EN / Bőr- és hajkezelők, /MSZ EN / Akkumulátortöltők, /MSZ EN / Helységfűtők, /MSZ EN / Masszírozó készülékek, /MSZ EN / Szivattyúk, /MSZ EN / Lábmelegítők, /MSZ EN / Villamos hálószoba berendezések, /MSZ EN / Légnedvesítők, /MSZ EN /

88 MSZ EN Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság 2.rész: Egyedi követelmények 41. főfejezet: Szivattyúk 50 W-nál nagyobb teljesítmény esetén - teljes nyomómagasság feltüntetése - legnagyobb üzemi mélység feltüntetése

89 MSZ EN Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság 2.rész: Egyedi követelmények 29. főfejezet: Akkumulátortöltők - a névleges kimenetei feszültség Volt-ban - a névleges kimeneti áram Amper-ben - a kimeneti áram jele - a kimeneti csatlakozókapcsok (pl.: krokodil csipesz) polaritásuknak megfelelően legyenek jelölve - a kimeneti egyenfeszültség egyértelmű beállíthatósága

90 MSZ EN Lámpatestek 1.rész: Általános követelmények és vizsgálatok (Alapszabvány) - jelölések: feszültség, teljesítmény, áramnem, érintésvédelmi osztály, IP-szám, gyártói védjegy, típus - magyar nyelvű használati útmutató - kialakítás: aktív fémrész nem érinthető meg - egyszeres szigetelésű vezeték nem érinthető meg, és nem érintkezhet megérinthető fémrésszel - a mechanikai szilárdság érdekében megadott minimum keresztmetszetű vezető - elfordítható részek esetében a 360 -nál nagyobb elfordulás nem megengedett - sérülést okozó hegyes pontok, nem állhatnak ki

91 MSZ EN Lámpatestek 1.rész: Általános követelmények és vizsgálatok /MSZ EN / A 2. rész főfejezeteinek jegyzéke /MSZ EN / Egyedi követelmények 1. Általános célú, helyhez kötött lámpatestek. 2. Süllyesztett lámpatestek. 3. Közvilágítási lámpatestek. 4. Általános célú, hordozható lámpatestek. 5. Fényvetők. 6. Izzólámpás lámpatestek beépített transzformátorral. 7. Hordozható, kerti lámpatestek. 8. Kézilámpák. 9. Fényképészeti és filmtechnikai (nem professzionális) lámpatestek. 10. Hordozható, gyermekeket vonzó lámpatestek Jelenleg nincs felhasználva. 17. A színpadvilágítás, a televízió-, film- és fényképészeti stúdiók (belső téri és szabadtéri) lámpatestei. 18. Úszómedencék és hasonló létesítmények lámpatestei. 19. Szellőztetett lámpatestek (biztonsági követelmények). 20. Díszvilágítási füzérek. 21. Jelenleg nincs felhasználva. 22. Tartalékvilágítási lámpatestek. 23. Törpefeszültségű izzólámpás világítási rendszerek. 24. Jelenleg nincs felhasználva. 25. Kórházak és egészségügyi létesítmények klinikai területein használt lámpatestek.

92 MSZ EN Lámpatestek 2.rész: Egyedi követelmények 8. főfejezet: Kézilámpák (Termékszabvány) - bekötött, hajlékony vezeték hossza legalább 5m legyen - a burkolat és fogantyú szigetelőanyagból legyen - kézilámpán ne legyen csatlakozó aljzat - a fényforrást véletlen károsodás ellen védőráccsal, fényáteresztő búrával kell védeni.

93 MSZ EN Lámpatestek 2.rész: Egyedi követelmények 10. főfejezet: Hordozható lámpatestek gyermekeknek - bekötött, hajlékony vezeték teljes hossza ne legyen 2m-nél nagyobb - kellően stabil legyen, 15 -os lejtőn ne boruljon fel - forró rész megérintése ne legyen lehetséges - kellő mechanikai szilárdságú legyen és álljon ellen a durva bánásmódnak

94 Villamos kéziszerszámok 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 36/2011. (IX.22.) NGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról

95 MSZ EN Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság 1.rész: Általános követelmények /MSZ EN / 2.rész: főfejezetek 1-től 21-ig Egyedi követelmények termékcsoportonként Ide tartoznak pl: Fúrógépek, /MSZ EN / Köszörűgépek, polírozógépek és tárcsás csiszológépek, /MSZ EN / Láncfűrészek, /MSZ EN / Gyaluk, /MSZ EN / Sövénynyírók, /MSZ EN /

96 Villamos kéziszerszámok Általános követelmények a rendeletek és a szabvány alapján: - Gyártó cég neve, védjegye és címe - Sorozat, modell- vagy típusjel - Gyártási év - CE megfelelőségi jelölés - Alapvető műszaki jellemzők: feszültség, áramnem, teljesítmény, érintésvédelmi osztály, IP-szám, a hálózati kapcsoló KI vagy 0 jelölése, a szabályozandó jellemző növelése, csökkentése, szerszám forgásiránya, zajkibocsátás - Magyar nyelvű használati útmutató

97 Villamos kéziszerszámok Egyedi követelmények Fúrógépek /MSZ EN / : - tokmányba fogható - szerszám max. átmérője - névleges üresjárati fordulatszám Sarokköszörűk /MSZ EN / : - legnagyobb névleges korongátmérő - névleges fordulatszám - kezelési utasítás elolvasására figyelmeztetés - védőszemüveg használatára való figyelmeztetés

98 Villamos kéziszerszámok Egyedi követelmények Körfűrész /MSZ EN / : - az ajánlott fűrésztárcsa átmérője - a meghajtó tengely névleges üresjárati fordulatszáma Gyaluk /MSZ EN / : - névleges üresjárati fordulatszám

99 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! október 18.

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről Joganyagok - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet - az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak 1. oldal való megfelelőség 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági

Részletesebben

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Egységes árupiac A belső piac és nemzetközi dimenziója A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv Magyarázó útmutató Rev 1.7 Dátum:

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HBO/001/01798-0002/2015 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A REGIO Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 23-25. - a továbbiakban: Kft., illetve társaság) által forgalmazott

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat HATÁROZAT

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: SZO/001/01211-0015/2014 Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat HATÁROZAT A THE-TUYET Kft. vállalkozás (székhely: 1195 Budapest, Petőfi utca 29. 2. em. 8.; adószám: 13827317-1-43;

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gyermekgondozási cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. december NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem

2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem 2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem < Áruismeret Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem célterületei Az áruk és szolgáltatások biztonságának megteremtése A kereskedelmi gyakorlat harmonizációja A jelenlegi

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A csecsemő- és kisgyermek ruházati termékek piacfelügyeleti ellenőrzéséről Budapest, 2012. december NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY KÖNNYŰIPARI ÉS VEGYIPARI

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

TERVEZET- A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS

TERVEZET- A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NFGM/ 739 / /2009. ELŐTERJESZTÉS a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.)

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.) A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Online - 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet - a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra 1. és oldal az azokhoz tart 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági

Részletesebben

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről 155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről Kivonat a szilveszteri árusítással kapcsolatosan. Legfelsőbb bírósági határozat tűzijátékok hirdetésével kapcsolatosan.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NFGM/ 739 / /2009. ELŐTERJESZTÉS az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. március 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 Tartalomjegyzék Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 I. Feladatkör... 3 II. Kérelem, panaszbejelentés... 7 III. Ügyintézés határideje:... 7 IV. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-TANK Általános tárolótartályok Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 2 Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice 8,

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések

Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések EGESIF_14-0012_02 final 2015.9.17. EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai strukturális és beruházási alapok Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések (2014 2020-as programozási időszak) FELELŐSSÉGKIZÁRÓ

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült: nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint.

Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült: nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint. Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP CETOL WF 945 BASE TC/003 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

1. Pécs Város hivatalos jelképei. 1. Pécs Város hivatalos jelképei: a Város címere, zászlaja és lobogója.

1. Pécs Város hivatalos jelképei. 1. Pécs Város hivatalos jelképei: a Város címere, zászlaja és lobogója. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete Pécs Város jelképeiről, a Város nevének és jelképeinek használatáról, a középületek és közterületek fellobogózásának

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról

TÁJÉKOZTATÓ az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról Az ECM Certification Kft. az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése keretében

Részletesebben

Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28.

Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28. Direct- Line Kft. HAZAI INNOVÁCIÓ TÖLTŐ- LEFEJTŐ ÁLLOMÁSOK GYÁRTÁSÁBAN Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28. A tervezés

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23.

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. Kéményfelújítás MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. 1 A gravitációs kéményrendszerek típusai Egyedi kémény (MSZ-04-82-2:1985) Egycsatornás győjtıkémény 2 A gravitációs kéményrendszerek

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ VONATKOZÓ KIVONATA* A./ Az általános piacfelügyeleti tevékenységek felülvizsgálata

BESZÁMOLÓ VONATKOZÓ KIVONATA* A./ Az általános piacfelügyeleti tevékenységek felülvizsgálata MAGYARORSZÁG PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEI MŰKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS ÉRTÉKELÉSÉRŐL (2010-2013) SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATALRA VONATKOZÓ KIVONATA* I. FEJEZET: AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Szezonális nyári és téli idıszakban jellemzı termékek vizsgálata Budapest, 2016. január NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-018/2016.

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK... 5 3.1 Üzemanyagmérő...

Részletesebben

2011. évi CLXV. törvény. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1

2011. évi CLXV. törvény. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1 A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége. A közbiztonság és a közrend

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.2.9. L 32/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. október 2.) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi

Részletesebben

49/2002. (XII. 28.) GKM

49/2002. (XII. 28.) GKM 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról A víziközlekedésről

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben