ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ július 25. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2014. július 25. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2."

Átírás

1 ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ július 25. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2. ÜTEM A Hitelintézet neve: (rövid név: MagNet Bank zrt.) A Hitelintézet székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út Hiteltípus megnevezése: MNB Növekedési Hitelprogram 2. ütem 2. Deviza neme: HUF 3. Hitelt igényelhetik: A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások, ideértve a mezőgazdasági őstermelőket, családi gazdálkodókat is. A törvény szerint nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Továbbá csak azon KKV vehet részt a programban, amely a - hitelszerződés megkötésekor - akár külföldön lévő kapcsolt- és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül. További elvárás a programban részt vevő KKV-val szemben, hogy a benne a hitelszerződés megkötése után tulajdont szerzők és a hitelszerződés megkötésekor nem KKV-nak és nem magánszemélynek minősülő tulajdonosok a hitelszerződés megkötését követő 2 évben összesen legfeljebb 50 százalékos tulajdonosi részesedést birtokolhatnak (akár tőkeemelés, átalakulás, beolvadás, összeolvadás révén, ill. a közvetett tulajdonos(ok) személyében bekövetkező változásokat is figyelembe véve) azzal, hogy a KKV-kra vonatkozó fenti személyi feltételeknek meg nem felelő és nem magánszemély új, vagy hitel szerződés megkötésekor meglévő tulajdonosok részesedése összesen nem haladhatja meg a 25%-ot (Ez alól kivételt jelent az öröklés útján történő tulajdonszerzés). A keretszerződés határozza meg ezen feltételek megszegésének jogkövetkezményeit. 4. A hitel célja: Az I. pillér keretében kapott kölcsön kizárólag beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra, és EU-s támogatás előfinanszírozásához használható fel, a következő korlátozásokkal. o Beruházási kölcsönök alatt a jelen program alkalmazásában a számvitelről szóló évi C. törvény (Szmt.) 25. szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő eszközök korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. szerint meghatározott tartós részesedések közül a legalább 10 százalék feletti tulajdoni jogot jelentő részesedés elérésére nyújtott hiteleket kell érteni. Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására, vagy átalakítására a program keretén belül nem folyósítható kölcsön. A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja, így az bérbe nem adható, kivéve az MNB terméktájékoztatóban meghatározott eseteket. A bérbeadás tilalma nem vonatkozik: 1. Azon KKV-kra, amelyek tevékenységei közt már február 28-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba ( Kölcsönzés, operatív lízing ) tartozó tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt, amelyet a beruházási hitelből megvásárolnak. 2. Az üzletszerű bérbeadási céllal történő, kizárólag üzleti célú ingatlan építésére (ide értve a bővítést, az átalakítást, és a felújítást is) irányuló beruházás esetére, ha az adós tevékenységei között szerepel a TEÁOR 6820 szerinti ingatlan bérbeadás, illetve üzemeltetés.

2 2 o 3. A beruházás tárgyát képező eszköz (beleértve az ingatlant is) cégcsoporton belüli bérbeadására vagy üzemeltetésre történő átadására (függetlenül a KKV tevékenységétől) azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető nem adhatja tovább harmadik, (csoporton kívüli) személynek a vásárolt ingatlan használatának jogát. Csoporton kívüli bérbeadás céljából ingatlanvásárlás nem finanszírozható, akkor sem, ha az üzletszerűen történik (a következő pontban leírt kivétellel). 4. Azokra a kereskedelmi ingatlanokra, amelyek március 31. előtt felmondásra került vagy nem teljesítővé vált hitelek biztosítékaként (vagy lízingügylet tárgyankét) szolgáltak, illetve szolgálnak. Beruházási kölcsön ilyen esetekben az ingatlan megvásárlására, valamint ezt követő átalakítására, korszerűsítésére, felújítására nyújtható. A megvásárlás történhet a) akár közvetlenül az eredeti adóstól, illetve zálogkötelezettől (amennyiben a korábbi hitelt másik hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás nyújtotta, akkor annak hozzájárulásával) b) akár felszámolási eljárás, végrehajtás vagy nyilvános árverés keretében, valamint c) lehetőség van a korábbi hitelt (vagy lízinget) nyújtó hitelintézettől (ideértve annak ingatlankezeléssel foglalkozó konszolidált leányvállalatát is) vagy pénzügyi vállalkozástól történő vásárlásra is, amennyiben az ingatlan annak tulajdonában van (akár lízingbeadóként, akár a biztosíték megszerzése által). A hitelt felvevő KKV nem lehet azonos a korábbi adóssal, és a tulajdonosi körük legalább 50%-ban különböző kell, hogy legyen. A KKV-nak az ingatlan megvásárlásához legalább 20% önrészt kell biztosítania, továbbá a kölcsönnel szemben elvárás a legalább negyedévenkénti kamatfizetés, valamint a hitelösszeg legalább 5%-ának törlesztése a futamidő minden évében, legfeljebb 1 éves - tőketörlesztésre vonatkozó - türelmi időt követően. Kereskedelmi ingatlan vásárlása bérbeadási céllal (illetve átalakítása, felújítása) abban az esetben lehetséges, ha az ingatlan március 31. előtt felmondásra került vagy nemteljesítővé vált hitelek biztosítékaként (vagy lízingügylet tárgyaként) szolgált illetve szolgál. A hitelt felvevő KKV nem lehet azonos a korábbi adóssal, és a tulajdonosi körük legalább 50%-ban különböző kell, hogy legyen. A KKV-nak az ingatlan megvásárlásához legalább 20%-os önrészt kell biztosítania, továbbá a kölcsönnel szemben elvárás a legalább negyedévenkénti kamatfizetés, valamint a hitelösszeg legalább 5%-ának törlesztése a futamidő minden évében, legfeljebb 1 éves tőketörlesztésre vonatkozó türelmi időt követően. Személygépkocsi vásárlása kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége február 28-tól folyamatosan személyszállítás volt. Forgóeszköz-finanszírozási kölcsönök alatt az MNB a jelen program alkalmazásában az Szmt. 28. (2)-(4) pontja szerint meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. (2) szerint meghatározott vevőkövetelések finanszírozására nyújtott hiteleket érti. Lakóingatlan és üdülő továbbértékesítési célú megvásárlására, építésére, bővítésére forgóeszközhitel nem igényelhető. A program keretében nyújtott forgóeszköz-finanszírozási kölcsön futamideje legfeljebb 3 év lehet, és a futamidő alatt végig teljesülnie kell az itt előírt céloknak. o EU-s támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsönök alatt a jelen program alkalmazásában az Európai Uniós forrásból, az Európai Uniós Támogatási programok keretében kapott vissza nem térítendő támogatás, valamint az ezen támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezetei által nyújtott nemzeti támogatások előfinanszírozására nyújtott hiteleket kell érteni. Az ilyen célra nyújtott kölcsönök futamideje legfeljebb 10 év lehet, azzal, hogy a támogatás folyósításakor az annak előfinanszírozására nyújtott kölcsönösszeg visszafizetése egy összegben esedékes. A II. pillér keretében nyújtott kölcsön a KKV által belföldi hitelintézettől beruházásra, forgóeszközfinanszírozásra, EU-s támogatás előfinanszírozására felvett kölcsön vagy pénzügyi lízing illetve eredetileg ilyen célra korábban felvett kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására felvett kölcsön vagy pénzügyi lízing kölcsönnel történő kiváltására fordítható. Deviza alapú kölcsön vagy deviza alapú pénzügyi lízing kiváltása esetén nincs annak céljára vonatkozó megkötés, azonban feltétel, hogy a kiváltott kölcsön folyósítása március 31. előtti legyen, és a kiváltandó kölcsöntartozás teljes összege ezen időpont óta folyamatosan devizában álljon fenn augusztus 31-jét követően átstrukturált vagy 90 napon túl nem teljesítő hitel kiváltására nincs lehetőség. 5. A hitelt nem vehetik igénybe azok a mikro-, kis- és középvállalkozások: Amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);

3 3 Amely a hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; Amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; Amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el. 6. A hitel feltételei: A hitel összege: min ,-Ft Szerződéskötés határideje: o Forgóeszköz-finanszírozási kölcsönök: o Beruházási kölcsönök: Rendelkezésre tartás: o Forgóeszköz-finanszírozási kölcsönök legkésőbb ig o I. pillérben nyújtott beruházási kölcsönökhöz kapcsolódó refinanszírozási hitelek legkésőbb ig Az MNB Növekedési Hitelprogram keretében a fent megjelölt rendelkezésre tartási időn túl hitelfolyósításra nincs lehetőség Futamidő min. 1 év, max. 10 év Kamatfizetés havonta, a hitelfelvevő MagNet Bank zrt-nél vezetett pénzforgalmi bankszámlájáról történik. Tőkefizetés a rendelkezésre tartási idő, vagy ha megállapításra kerül, a türelmi időt követően naptári időszakonként a hitelfelvevő MagNet Bank zrt-nél vezetett pénzforgalmi bankszámlájáról történik. A kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztése díjmentesen lehetséges bármely banki napon a Hitelfelvevő, a törlesztés napját legalább 5 nappal megelőzően benyújtott, írásbeli kérelme alapján. A hitel felhasználása kötött, a hitel kizárólag az MNB Növekedési Hitelprogramban megjelölt hitelcéloknak a MagNet Bank zrt. részére elfogadható módon igazolt felhasználása finanszírozására vehető igénybe. A Hitelfelvevő vállalja a hitel felhasználásának Bank valamint MNB általi ellenőrzésének tűrését és a kapcsolódó ingyenes adatszolgáltatás nyújtását. 7. A kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok: Társasági szerződés; Cégkivonat (30 napnál nem régebbi); Aláírási címpéldány; Előző 2 éves lezárt mérlegbeszámoló az azokat alátámasztó főkönyvi kivonatokkal együtt (könyvvizsgálatra kötelezett cégeknél könyvvizsgálói záradékkal ellátva); Legutóbbi lezárt aktuális főkönyvi kivonat (benyújtást megelőző hónapig); Legutóbbi társasági adóbevallás; Hitelintézet saját formanyomtatványai (hitelkérelem, adatlap, titoktartási kötelezettség alóli felmentő nyilatkozat); Bank döntése alapján üzleti tervek legalább a lejáratig (eredmény kimutatás, eszköz-forrás, likviditási) bankinformáció(k); Biztosítékokhoz kapcsolódó dokumentumok (tulajdoni lap, értékbecslés, fedezetigazolás, stb.); Hitelcél igazolásához kapcsolódó dokumentumok (szerződés, előszerződés, számla, pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok, főkönyvi kivonat, analitika, stb ); A Bank hitelvizsgálathoz szükséges egyéb dokumentumok. A hitelfelvevőtől származó dokumentumokat minden esetben cégszerűen aláírt formában kérjük benyújtani! A kölcsön főbb lehetséges biztosítékai: Beszámítási jog az Adós Banknál vezetett bankszámláival szemben. Az Adós köteles legalább a Hitelszerződésben kikötésre kerülő terhelési forgalmat bonyolítani a Banknál vezetett bankszámláin. Beszedési megbízás Adós(ok) és Készfizető kezes(ek) összes magyarországi bankszámlája felett. A hitelbírálat folyamán meghatározásra kerülő egyéb biztosítékok, a Bank általános eljárása szerint, különösen o a fedezetül felajánlott ingatlan(ok)on alapított, első ranghelyű jelzálogjog a MagNet Bank zrt. döntése alapján és mértékben;

4 4 o az ingatlanra a kölcsön futamideje alatt vagyonbiztosítási szerződést kell kötni a MagNet Bank zrt. kedvezményezett megjelölésével. 8. A kölcsön folyósításának lényeges feltételei: A kölcsönszerződés és a biztosítéki szerződés közokiratba foglalása; Felhatalmazó levél Adós(ok) és Készfizető kezes(ek) összes magyarországi bankszámlája felett; Fedezetek rendelkezésre állása; Ingatlan fedezet esetében o az ingatlan nyilvántartásban a MagNet Bank zrt. javára szóló jelzálogjog legalább széljegyen történő regisztrációja; o a Zálogkötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelintézet a biztosítékul szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó jogok és tények mögötti iratokat megtekintse; o a MagNet Bank zrt-t kedvezményezettként megjelölő teljes körű biztosítási szerződés megkötése, minimum negyedéves díjfizetési gyakorisággal, a Bank által meghatározott minimum összegben. Titoktartás alóli felmentést tartalmazó nyilatkozat aláírása az Adós(ok), Készfizető kezes(ek), Zálogkötelezett(ek) részéről; A hitel hitelcélnak megfelelő felhasználásának MagNet Bank Zrt. által elfogadott módon történő igazolása. 9. Kamatok, díjak, költségek: Kamat max. fix 2,5% Kamat az MNB refinanszírozás megszűnése esetén VH2010 (jelenleg 13%) Kezelési költség A Hitelintézet nem számít fel kezelési költséget Hitelbírálati díj: A Hitelintézet nem számít fel hitelbírálati díjat Folyósítási díj: A Hitelintézet nem számít fel folyósítási díjat Rendelkezésre tartási jutalék: díjmentes, de a rendelkezésre tartási időszak lejártát követően, az igénybe nem vett rész után a Hitelintézet továbbhárítja az MNB által felszámítandó 2,0% rendelkezésre tartási jutalékot Részleges és teljes előtörlesztés díja: Díjmentes Szerződéses kötelezettségek nem teljesítése esetén felszámított díjak Késedelmi kamat VH2010 (jelenleg 13%) +6% Büntető kamat Mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Forgalom elmaradási díj 1% az elmaradt forgalomra vetítve A kamatok, díjak megtalálhatóak a Bank mindenkori Vállalati Hitelekre vonatkozó Hirdetményében. Járulékos költségek Értékbecslés díja (amennyiben szükséges): értékbecslő díjszabása szerint (~35.000,-Ft - ~90.000,-Ft / ingatlan) Közjegyzői munkadíj: közjegyzői díjszabás szerint Földhivatali ügyintézés díja: Budapesten 4.000,-Ft Pest megyei Földhivatal kivéve Ráckeve: 6.500,-Ft Vidéki Földhivatal és Ráckeve: ,-Ft útiköltség: Budapesten 0,-Ft, vidéken max ,-Ft Jelzálogjog bejegyzés földhivatali költsége: ,-Ft/ingatlan Tulajdoni lap: földhivatali 6.250,-Ft/db Takarnet 3.600,-Ft/db Biztosítási díj: biztosító díjszabása szerint 10. Helyszíni szemle, értékbecslés A helyszíni szemle illetve az előzetes tájékoztatás alapján kerül meghatározásra, hogy szükséges-e értékbecslő bevonása. Amennyiben értékbecslésre van szükség, úgy a következő értékbecslő cégekkel van lehetőség értékbecslést készíteni: Apex-Ingatlan Kft Budapest, Gárda utca 43. tel: 06-70/ Estimate Pro Kft Budapest, Aradi utca 22. fszt. tel: 06-30/

5 5 Cash-Pool Kft Bp., Emőd u. 11 tel: 06-1/ , 06-20/ SERATUS Ingatlan Kft Bp., Mester utca 54. I. em. 1. tel: 06-1/ , Az értékbecslés megrendelését az Ügyfél intézi. A Növekedési Hitelprogram Magyar Nemzeti Bank által közzétett részletes terméktájékoztatója a címen tekinthető meg. Jelen terméktájékoztató, és az MNB által közzétett mindenkori részletes terméktájékoztató közötti eltérés esetén utóbbi rendelkezései az irányadók. A hitelnyújtás további feltételeire vonatkozóan a Banknak a Hitelezési Üzletág Általános Szerződési Feltételeiről szóló Üzletszabályzata az irányadó. Ez a tájékoztató nem minősül nyilvános ajánlattételnek, a kölcsön nyújtása az adósminősítés és fedezetértékelés függvényében történik. A jogalkotásról szóló évi XI. tv. értelmében jelen tájékoztatás nem tekinthető jogi iránymutatásnak, a benne foglaltakra nem lehet érvényesen hivatkozni a bíróságok, hatóságok előtt. Budapest, július 25. MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2015. július 12. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2.

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2015. július 12. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2. www.magnetbank.hu ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2015. július 12. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2. ÜTEM A Hitelintézet neve: (rövid név: MagNet Bank Zrt.)

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató anövekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Terméktájékoztató. a Növekedési Hitelprogram Plusz keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1

Terméktájékoztató. a Növekedési Hitelprogram Plusz keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram Plusz keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM PLUSZ TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI

Részletesebben

Terméktájékoztató. a Növekedési Hitelprogram Plusz keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1

Terméktájékoztató. a Növekedési Hitelprogram Plusz keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram Plusz keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM PLUSZ TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI

Részletesebben

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi. MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 )

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 ) 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 ) A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3. ) továbbiakban Társaság - az Európai Unió Strukturális Alapjaiból nyújtott

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram

Növekedési Hitelprogram Növekedési Hitelprogram 2. szakasz Speciális konstrukció leírása Termékleírás kiadásának dátuma: 2013. október 01. Termékleírás verziószáma: v1.0 1 Akiknek ajánljuk Pénzforgalmi számlával rendelkező, Magyarországon

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2013. április 22-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. július 01. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Hatályban: Új hitelműveletekre: 2013.06.25.-től Folyamatban levő hitelműveletekre: 2013. 07.25.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető általános rendelkezések....3 II. Hitelművelet....4

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben