PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő. támogatásra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő. támogatásra."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17., továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. -a alapján nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra. Pályázni lehet legfeljebb 3 millió forintig terjedő tőkejuttatásra az alábbi formában: 1. Vissza nem térítendő tőkejuttatás (500 ezer Ft-tól 2 millió Ft-ig) 2. Vissza nem térítendő tőkejuttatás (2 millió Ft) + visszatérítendő tőkejuttatás (1 millió Ft) A vissza nem térítendő tőkejuttatás (a továbbiakban: tőkejuttatás) minimum 500 ezer Ft, de legfeljebb 2 millió Ft-ig igényelhető, illetve állapítható meg és a további 1 millió Ft visszatérítendő tőkejuttatás, kizárólag a maximális - 2 millió Ft - vissza nem térítendő támogatás igénybevétele mellett. A visszatérítendő tőkejuttatás kizárólag a teljes 1 millió Ftigénybevétele esetén ítélhető meg. A támogatás célja: A legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs járadékban részesülők munkaviszonyon kívüli főfoglalkozásban történő önfoglalkoztatásának elősegítése. A támogatás forrása A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének a munkaügyi központ által e célra elkülönített decentralizált pénzügyi kerete. A rendelkezésre álló forrás összege: ,-Ft A pályázaton részt vehet, aki - a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően beleértve a pályázat benyújtásának napját is a munkaügyi központ által legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban részesül és - önmaga foglalkoztatását kizárólag a) egyéni vállalkozás keretében, vagy b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy c) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy d) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény 3. -a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként vállalja, továbbá - rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és - rendelkezik a vállalkozás indításához a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő saját forrással, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő

2 2 visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal [(jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel. Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki január 01-je előtt létrehozott gazdasági társasághoz a társaság munkájában személyesen közreműködő tagként - csatlakozik és a társaság: nem lehet veszteséggel működő, nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt, nem lehet lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása. Az önfoglalkoztatás támogatás igénybevételének egyéb feltételei Támogatás nyújtható annak a pályázónak, aki: - vállalja önmaga foglalkoztatását a támogatás visszafizetéséig, - a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a munkaügyi központtal, - legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés / módosítás, vállalkozói bankszámla / lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek, közjegyzői befogadó nyilatkozat stb.), - a vállalkozói bankszámlájára, folyószámlájára azonnali beszedési megbízást(inkasszót) engedélyez, - vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi, - vállalja, hogy a munkaügyi központ felhívására a pályázat érdemi elbírálásához az előírt kötelező mellékleteken túl egyéb iratot is (pl. előzetes szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol. - vállalja, hogy a támogatást legkésőbb a folyósítás befejezését követő 13. hónap kezdetétől számított legfeljebb 60 hónap alatt, a munkaügyi központ által megállapított egyelő részletekben (pl. havonta, negyedévente) visszafizeti a hatósági szerződésben meghatározott ütemezés szerint; - vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a munkaügyi központnak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik. - vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként (pl. kft., kkt., bt.) jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik. Ez a munkavégzés nem lehet munkaviszony, kizárólag tagi jogviszony alapján valósulhat meg. A munkaügyi központ az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra, és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz, pályázata automatikusan elutasításra kerül.

3 3 A nyertes pályázókkal a munkaügyi központ hatósági szerződést köt, melynek megfelelően - a támogatás visszafizetéséhez szükséges biztosíték(ok) rendelkezésre bocsátását követően számlával (egyes esetekben adásvételi szerződéssel) történő elszámolás alapján, a kötelező saját forrás és/vagy ÁFA kifizetése után juthat a támogatott az elnyert összeghez. Az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) a hatósági szerződés tartalmazza. A pályázók különösen indokolt esetben egy alakalommal támogatási előleget igényelhet. Ezen igény, már a pályázat benyújtásakor írásban jeleznie kell. Az előleg folyósításáról a munkaügyi központ kirendeltsége mérlegelési jogkörben dönthet. Az előleg összege legfeljebb a támogatás 20%-a lehet, amelyet a munkaügyi központ a szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a támogatott részére. A pályázat befogadásának feltételei: a megfelelő Pályázati adatlap használata, a kötelezően előírt mellékletek becsatolása, továbbá a kötelezően előírt, pályázó által tett írásbeli nyilatkozat/ok. Az önfoglalkoztatás támogatás mértéke - Legfeljebb 3 millió Ft (melyből 2 millió forint vissza nem térítendő) kamatmentes tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80 %-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80 %-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs, azonban a munkaügyi központ kisebb összegű támogatást is megítélhet. A Legfeljebb 3 millió Ft (melyből 2 millió forint vissza nem térítendő) kamatmentes tőkejuttatás az - ÁFA levonási joggal rendelkező pályázó esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető. - ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető. (A pályázónak ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan pályázatában nyilatkoznia kell!) Az önfoglalkoztatás támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló az 1. számú mellékletben meghatározott tételekre igényelhető. Az önfoglalkoztatás támogatásának folyósítása és elszámolása: A támogatás a munkaügyi központ illetékes kirendeltségének vezetőjével kötött hatósági szerződés aláírása után a támogatás visszafizetéséhez szükséges biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott vállalkozói bankszámlájára. A hatósági szerződésben megjelölt időpontig a támogatott köteles a támogatási összeggel személyesen elszámolni az eredeti bizonylatok (pl. számla, adásvételi szerződés stb.) bemutatásával, illetve már működő társas vállalkozáshoz csatlakozás esetén a módosított társasági szerződés, a változás bejegyzésről szóló cégbírósági végzés bemutatásával. Az elszámoláshoz a pályázat benyújtását követő naptól a hatósági szerződésben az elszámolás határideje napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatók el.

4 4 A szerződésszegés jogkövetkezményei Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkel növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások: A pályázatokat az erre a célra rendszeresített Pályázati adatlap -on kell benyújtani 2 példányban. A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása A Pályázati Felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 db eredeti és 2 db másolati példányban,(valamennyi oldalt aláírva) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve, folyamatosan, de legkésőbb november 30-ig lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja álláskeresőt nyilvántartó Kirendeltségén. Az elbírálás határideje a benyújtást követő 60. nap. A döntésről a munkaügyi központ 15 napon belül írásban értesíti a pályázót. A mérlegelési jogkörben hozott elutasító döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, kivéve, ha a döntéshozó a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette, vagy a pályázat elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor. A döntés ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához (1117 Budapest, Karithy F.u.3.) címzett, de a pályázatot elbíráló kirendeltséghez 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő. A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja fenntartja a jogot a pályázati felhívás módosítására, visszavonására. Amennyiben az önfoglalkoztatás támogatására fordítható pénzügyi keret időközben kimerül, arról a munkaügyi központ közleményt tesz közzé.

5 5 A pályázatok elbírálásáról a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltség vezetője mérlegelési jogkörben dönt, s ezt követően a támogatottal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek. A mérlegelés szempontjai: Az üzleti terv megalapozottsága. A pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó kirendeltséggel. A vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerőpiaci helyzetét figyelembe véve. A támogatással érintett személy munkatapasztalata. Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek: Piaci és mozgó árusítás, Használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem, Ún. egyszámlás vállalkozások pl. vagyon és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó, Lízing és egyéb részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költsége, (kivéve az alapító tőke összege, törzstőke emelése), reklám költségek, Lakóingatlan vásárlása. A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzés, beruházás. (Megkezdettnek minősül a beszerzés az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel.) Előnyben részesül a pályázat elbírálása során: A vállalkozás gyakorlásához szükséges, megfelelő szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal rendelkező álláskereső; Tartós, legalább 12 hónapja nyilvántartott álláskeresők; Azok, akik hátrányos helyzetű térségben valósítják meg vállalkozásukat. A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetű kistérség (Pest megyében: Szob) Azok a vállalkozások, amelyeknek tervezett telephelye a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból hátrányos, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Kormányrendeletben felsorolt településeken található Adott településen hiányt pótló vállalkozások. Azon vállalkozók, akik az elkészített üzleti tervhez előszerződéseket, ígérvényeket tudnak csatolni, amely segíti a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával történő ellátottságát. jelenleg hiányszakmában megvalósítandó vállalkozásra irányul. Nem támogatható az a pályázó:

6 6 - akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy - nem a megjelölt adatlapon, nem az előírt példányban, illetve nem megfelelően (ideértve a formai és/vagy számszaki hibákat is.), vagy hiányosan nyújtja be pályázatát, vagy - akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, vagy - aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy - aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű tartozása van, vagy - aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy - aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve egyéb a megszüntetésére irányuló eljárás alatt áll, illetve amelynek saját tőkéje előző évben negatív volt, - akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig. - a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, jogszabályban vagy az Államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, vagy határidőn túl érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. Hiánypótlást kizárólag a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltség kezdeményezhet! A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja valamennyi Kirendeltségén, illetve letölthető a portáljáról. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető a munkaügyi központnál, illetve valamennyi kirendeltségén. Budapest,2012. május

7 7 A tőkejuttatáshoz (önfoglalkoztatás támogatása) benyújtott pályázatok alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az alábbi beszerzésekre nyújt támogatást I. Vagyoni értékű jogok Ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása: - tartós földhasználat - bérleti díj (legfeljebb fél évre). Szellemi termékek A vállalkozáshoz hasznosítható nem anyagi javak: - találmány, szabadalom, know-how /gyártási mód/ - szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció) Ingatlanok A vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül - épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda) valamint - földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas) Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlanvásárlást a munkaügyi központ nem támogat! Gépek, berendezések, járművek A vállalkozási tevékenységet tartósan és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló: - gépek, - számítástechnikai eszközök, - műszaki berendezések, felszerelések, - irodai berendezések, felszerelések, - személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás) - haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek. - tenyészállatok (őstermelő esetén) Egyéb költségek (A teljes fejlesztési költség legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra) Ebben az eszközcsoportban: - fogyóeszköz (legfeljebb 100 ezer Ft -ig) - indulókészlet vásárlása A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz. II. Már működő társas vállalkozáshoz csatlakozás esetén - törzstőke emelésre - üzletrész vásárlásra lehet igénybe venni a támogatást.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Kizáró okok Munkaerő-piaci Alap Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére A

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló módosított 1991. évi

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása Pályázat kódja: NFA-2014-KKV Kiemelt kormányzati feladat a munkahelyteremtés, ezért a Kormány a tavalyi évhez képest megemelte az erre a célra felhasználható forrás összegét. A magyar KKV-k fejlődését

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA NFA-2012-KKV

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA NFA-2012-KKV MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA NFA-2012-KKV Asboltné Péterfi Erika ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NFA-2012-KKV Rendelkezésre álló keret :

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2014-KKV)

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2014-KKV) Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázat célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása a mikro-, kis-, és középvállalkozások körében. Beadási határidő: 2014.

Részletesebben

1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai

1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által 2007. július hónapban - a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására - kiírt pályázat elkészítéséhez 1. számú adatlap

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben