PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET a Postapartner program keretében vállalkozóvá válást elısegítı támogatások igénybevételére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET a Postapartner program keretében vállalkozóvá válást elısegítı támogatások igénybevételére"

Átírás

1 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a valamint 19/B. -a, továbbá a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról valamint a Munkaerıpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. -a által biztosított jog alapján, a 26/B. (1) bekezdése rendelkezéseit is figyelembe véve PÁLYÁZATOT HIRDET a Postapartner program keretében vállalkozóvá válást elısegítı támogatások igénybevételére A támogatás célja: A Magyar Posta Zrt-nél korábban foglalkoztatott, munkaviszonyukat a Postaprogram kapcsán elvesztett, vagy felmondás alatt álló személyek tartós álláskeresıvé válásának megelızése, vállalkozói készségüknek, hajlandóságuknak elımozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. Pályázaton részt vehet az a nyilvántartott álláskeresı, vagy felmondás alatt álló munkavállaló, akinek utolsó munkáltatója a Magyar Posta Zrt Somogy megyében mőködı egysége, továbbá munkaviszonya a Postapartner program kapcsán szőnt/szőnik meg, és önmaga foglalkoztatását a) egyéni vállalkozás keretében, vagy b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közremőködı tagjaként, vagy c) már mőködı társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közremőködı tagjaként, vagy d) postahivatal üzemeltetését elnyert társas vállalkozáshoz törzstıke emeléssel és személyesen közremőködı tagként történı csatlakozással, vagy e) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény 3. -a 18. pontjában meghatározott mezıgazdasági ıstermelıként oldja meg. Már mőködı gazdasági társaságba történı belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki január 1. elıtt létrehozott gazdasági társasághoz a társaság munkájában személyesen közremőködı tagként csatlakozik Pécs, Király u. 46. Telefon: (72) , Fax: (72) , Internet:

2 A támogatás nyújtása szempontjából egyéni vállalkozó, aki - vállalkozói igazolványa alapján végez vállalkozási tevékenységet, - az a magánszemély, aki az egészségügyi és szociális vállalkozásról szóló jogszabály alapján orvosi, klinikai, szakpszichológusi magántevékenységet folytat, - a jogi személy részlegét szerzıdéses rendszerben üzemeltetı magánszemély, - az egyéni ügyvéd, az egyéni szabadalmi ügyvivı, - a közjegyzı (kivéve, ha e tevékenységét közjegyzıi iroda tagjaként folytatja), - a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint önálló bírósági végrehajtó (kivéve, ha e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja), - a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység, vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezı magánszemély e tevékenysége tekintetében, - egyénileg tevékenykedı európai közösségi jogász az ügyvédekrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, ha e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazottként végzi), - a magán állatorvosi tevékenységet folytató magánszemély. Nem támogatható az a pályázó: - akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy - nem a megjelölt adatlapon, nem az elıírt példányban, illetve nem megfelelıen (ideértve a formai és/vagy számszaki hibákat is.), vagy hiányosan nyújtja be pályázatát, és az a munkaügyi központ által kezdeményezett hiánypótlás teljesítése után is annak minısül, vagy - a pályázatában és/vagy a hatósági szerzıdés megkötése során valótlan adatot közöl (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül), vagy - akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességő tartozása van, vagy - aki a Munkaerıpiaci Alapból 5 éven belül kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve idıarányosan nem teljesíti, vagy - aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességő tartozása van, vagy - aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Munkaerıpiaci Alapból 5 éven belül kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve idıarányosan nem teljesíti, vagy - aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság csıd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve amelynek saját tıkéje elızı évben negatív volt. A vállalkozóvá válást elısegítı támogatás formái: A) 3 millió Ft-ig terjedı tıkejuttatás, vissza nem térítendı formában és/vagy B) legfeljebb hat hónap idıtartamra, havonta a kötelezı legkisebb munkabér összegéig terjedı vissza nem térítendı támogatás. Az A) és B) pontban meghatározott támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatók.

3 Az A) és B) pontban meghatározott támogatások pályázati feltételei: a pályázó - a támogató döntés közlését követı 30 napon belül hatósági szerzıdést köt a munkaügyi központtal, - legkésıbb a hatósági szerzıdés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány, mezıgazdasági ıstermelıi igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyzı cégbírósági végzés/módosítás, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerzıdés, szakhatósági engedélyek, stb.), - vállalja, hogy a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez a hatósági szerzıdés megkötéséig pénzforgalmi bankszámlát nyit, - vállalja, hogy a vállalkozói bankszámlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez, - vállalja, hogy a munkaügyi központ kérésére a pályázat érdemi elbírálásához az elıírt kötelezı mellékletein túl egyéb iratot is (pl.: szándéknyilatkozatok, bérleti elıszerzıdés, adásvételi elıszerzıdés) becsatol. Az A) pontban meghatározott támogatás további feltételei: a pályázó - vállalja, hogy a hatósági szerzıdésben megjelölt idıpontig tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és azt legalább három évig fenntartja. A pályázó ezen idıszak alatt az Flt. 58. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet, - rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, - rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás bruttó költségének legalább 20 % elérı saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereibıl nyújtott támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be, - építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel (a jogerıs hatósági engedély a hatósági szerzıdés megkötésének feltétele), - vállalja, hogy a hatósági szerzıdésben részletezett idıpontig a költségekkel elszámol, - a beruházást legkésıbb november 30-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésıbb december 15 -ig benyújtja, - rendelkezik a kötelezettségszegés miatt történı visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, - a támogatás felhasználása során vállalja amennyiben a közbeszerzés kötelezı feltételei fennállnak - a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását, - több pályázót érintı új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben minden pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai. Abban az esetben, ha a támogatásban részesített Pályázó és a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Zálogkötelezett) eltér, a zálogkötelezettnek mint harmadik személy, akinek jogát, jogos érdekét a hatósági szerzıdés érinti írásban nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul a hatósági szerzıdés megkötéséhez. A B) pontban meghatározott támogatás további feltételei: - vállalja, hogy a hatósági szerzıdésben megjelölt idıpontig tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és a támogatás folyósításának ideje alatt

4 fenntartja. A pályázó ezen idıszak alatt az Flt. 58. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet. A támogatás forrása: A Munkaerıpiaci Alap foglalkoztatási alaprész évi központi kerete. A támogatás formája és mértéke: Az A) pontban meghatározott esetben legfeljebb ,-Ft, vissza nem térítendı kamatmentes tıkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. A támogatás az ÁFA levonási joggal rendelkezı pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhetı, az ÁFA levonási joggal nem rendelkezı pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhetı. A munkaügyi központ az igényelt támogatás összegétıl kisebb mértékő támogatást is megítélhet. A B) pontban meghatározott esetben havonta (6 hónapig) a kötelezı legkisebb munkabér összegéig terjedı vissza nem térítendı támogatás nyújtható. Az A) pontban meghatározott támogatás keretében elszámolható költségek: - Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezıgazdasági haszongépjármővek, tenyészállatok stb.) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítésébıl vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.) - A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelı felépítménnyel rendelkezı ingatlan (pl. mőhely, üzlet, iroda stb.) a benne lévı használt használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezıgazdasági mővelésre alkalmas) vásárlásához. - A vállalkozás profiljához illeszkedı építési, bıvítési, felújítási, korszerősítési, átalakítási beruházáshoz. - Postahivatal üzemeltetési jogát elnyert társas vállalkozáshoz történı csatlakozás eseten a törzstıke emelésére fordított összeg. - Egyéb költségek (pl.: forgóeszköz, indulókészlet vásárlására a teljes fejlesztési költség legfeljebb 20 %-a fordítható). Az A) pontban meghatározott támogatás keretében nem elszámolható költségek köre: - Lízing, valamint részletfizetési, konstrukcióban történı beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költsége, törzstıke emelése (kivéve a postahivatal üzemeltetési jogát elnyert társas vállalkozáshoz történı csatlakozást), személygépjármő (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjármővezetıi oktatás) vásárlása, bérleti jog megszerzése. - Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha, és neveltgyermek, örökbefogadó mostoha, és nevelıszülı, valamint testvér) közötti ingatlanvásárlás. - Forgóeszköz vásárlás, amennyiben annak költsége az Egyéb költségek pontban meghatározott mértéket meghaladja. (A teljes fejlesztési költség 20%-a.

5 A támogatás nyújtásának feltételei: Az A) pont szerinti támogatás esetén saját forrás A támogatás igénybevételéhez a pályázónak saját forrással kell rendelkezni. A saját forrás mértéke a beruházás bruttó költségének legalább 20%-a. Saját forrásként kizárólag készpénz fogadható el, nem számolható el felvett hitel vagy egyéb állami támogatás. Az A) pont szerinti támogatás visszafizetésének biztosítása A pályázónak rendelkezni kell a kötelezettségszegés esetére megfelelı értékő biztosítékkal, amely lehet: - Tehermentes (kivéve haszonélvezeti, özvegyi, szolgalmi jog), forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkezı, a Magyar Köztársaság területén fekvı ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a. (pl. üzlet, garázs, zárt kert felépítménnyel, erdı, szılı, gyümölcsös, telek, nyaraló, stb.) Az ingatlan egésze szolgálhat fedezetül. Nem fogadható el biztosítékként lakóingatlan. Ingatlan fedezet felajánlásához 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lapot és hivatalos értékbecslést kell a pályázathoz csatolni! - A támogatási összeg 120 %-ának megfelelı feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, a pályázathoz a bankgarancia ígérvény csatolása szükséges. - A támogatási összeg 120%-ának megfelelı biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezesi szerzıdés, a pályázathoz a biztosítói készfizetı kezesi ígérvény csatolása szükséges. A biztosítékok a fent felsoroltak kombinálásával is teljesíthetık. A támogatás folyósítása: Az A) pontban meghatározott támogatás a hatósági szerzıdés aláírása után - a támogatás fedezeteként felajánlott biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével (jelzálogszerzıdés megkötését és a vagyoni fedezetre történı jelzálogjog bejegyzését követıen) - az alábbiak szerint kerül folyósításra: - A támogatás összege a bemutatott eredeti bizonylatok (pl. számla, adásvételi szerzıdés, marhalevél stb.), valamint a saját forrás és / vagy az ÁFA teljesítését igazoló bizonylatok (pénzintézeti terhelési értesítés, vagy pénztárbizonylat, illetve készpénzfizetési számla) alapján - a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott inkasszót befogadó vállalkozói bankszámlájára. - A pályázat benyújtását követı naptól a hatósági szerzıdésben az elszámolás határideje napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatók el. Az adásvételi szerzıdéssel vagy számlával történı elszámolás alapján, a kötelezı saját forrás és/vagy ÁFA kifizetése után juthat az elnyert összeghez. Az adásvételi szerzıdéssel igazolt beszerzések ingatlanvásárlás kivételével nem haladhatják meg az igényelt támogatási összeg 50%-át. - A támogatás folyósításának további feltétele ingatlanfedezet esetén a jelzálogjog bejegyzésérıl szóló földhivatali határozat munkaügyi központnak történı megküldése. A B) pontban meghatározott támogatás a hatósági szerzıdés aláírása után a Magyar Államkincstáron keresztül kerül folyósításra havi rendszerességgel utólag, a tárgyhót követı hónapban, legfeljebb 6 hónap idıtartamban a Támogatott vállalkozói bankszámlájára vagy lakossági folyószámlájára. Kezdı napja: a) a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, illetıleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elı, az okirat átvételének napja,

6 b) a pályázat benyújtásakor vállalkozói igazolvánnyal, illetve ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezı pályázó esetében a hatósági szerzıdés aláírásának napja, c) mezıgazdasági ıstermelıi tevékenység kezdése esetében a mezıgazdasági ıstermelıi igazolvány kiállításának napja, d) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történı bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja. A szerzıdésszegés jogkövetkezményei: Ha a támogatott a hatósági szerzıdésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés idıpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésrıl rendelkezı határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésrıl rendelkezı határozatban megjelölt határidıig nem tesz eleget, e határidı elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelıen készített pályázatokat 1 db eredeti és 1 db másolati példányban kötelezı mellékletekkel felszerelve, összefőzve kell benyújtani legkésıbb augusztus 31-ig személyesen vagy postai úton a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központnak a pályázó lakóhelye szerint illetékes kirendeltségére. Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidın túl, vagy hiányosan, érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a munkaügyi központ kezdeményezhet! Formai szempontból hiányosnak minısülı pályázat esetében a munkaügyi központ szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétıl számított 8 napon belül pótolja, Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy az őrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. A hiánypótlást követıen is formailag hiányosnak minısülı pályázat nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. A pályázatok elbírálásáról mérlegelési jogkörben a munkaügyi központ, a pályázat benyújtását követıen legfeljebb 90 napon belül dönt. A nyertes pályázókkal a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltsége hatósági szerzıdést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek. A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehetı át a Regionális Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségein valamint letölthetı a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ honlapjáról (www.ddrmk.hu) A pályázattal kapcsolatban további információ az illetékes kirendeltségeken kérhetı. Pécs, október 1. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET MUNKAÜGYI KÖZPONTJA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő. támogatásra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő. támogatásra. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő. támogatásra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő. támogatásra. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Kizáró okok Munkaerő-piaci Alap Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére A

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló módosított 1991. évi

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. 10. Mikrohitel Plusz Program

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. 10. Mikrohitel Plusz Program Hatályos: 2010. január 1-tıl Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 10. Mikrohitel Plusz Program Termékleírás Hitelprogram keretösszege Hitel célja 8 milliárd forint. 1 A.) Mikrovállalkozások

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.3

PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.3 PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.3 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A konstrukció fı célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelı képességének erısítése

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén TÁJÉKOZTATÓ foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2012. április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága I.

Részletesebben

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása Pályázat kódja: NFA-2014-KKV Kiemelt kormányzati feladat a munkahelyteremtés, ezért a Kormány a tavalyi évhez képest megemelte az erre a célra felhasználható forrás összegét. A magyar KKV-k fejlődését

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben