TÁJÉKOZTATÓ HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN KEMPTEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN KEMPTEN"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN KEMPTEN Fakultät Betriebswirtschaft és a BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar között kettős diploma programról, a kereskedelem és marketing alapképzési szakon Az új együttműködés rendszerének alapját a bolognai (Bachelor Master Doktori) folyamat képezi. 1. Csatlakozási feltételek a hallgatók számára A kettős diploma programba belépni kívánó hallgatóknak a következő feltételeket kell teljesíteniük: a) saját főiskolájukon elért tanulmányi eredményüknek Németországban legalább 2,3, Magyarországon legalább 3,7 korrigált kredit indexű átlagot kell elérnie; b) a saját főiskolájuk a kvalifikációs, pályázati eljárása során őket a programba belépésre kiválassza. c) A hallgatónak igazolnia kell: legalább 74 ECTS kredit-pont meglétét; Németországban legalább 1,5 év, Magyarországon legalább 2 év sikeresen lezárt tanulmányi időszak teljesítését; a fogadó ország nyelvét illetően elégséges ismeretekkel rendelkezik (A BGF KVIK hallgatói számára, akik Kempten-ben kívánnak tanulni a B2 szintű német nyelvismeret szükséges). 2. A hallgató státusza A programban részt vevő hallgató csak az lehet, aki a főiskola szabályszerűen beiratkozott aktív státuszú hallgatója. A hallgatókat a partnerfőiskola megfelelő feltételek betartása mellett ERASMUS hallgatóként veszi fel. 3. A kettős diploma odaítélésének feltételei A hallgatónak a kettős diploma megszerzéséhez a saját főiskoláján minden tanulmányi és vizsgafeltételt teljesítenie kell. A hallgató a szakdolgozatot (Bachelor-dolgozat) a partnerfőiskolán készíti el. A szakdolgozatra bejelentkezés és témaválasztás szabályait a küldő főiskola szabályzata szerint kell a hallgatónak teljesítenie. A kettős diplomához 44 ECTS kreditpontot kell teljesítenie a fogadó partnerfőiskolán német, illetve angol nyelven felsorolt tárgyi katalógus szerint. Amennyiben a hallgató a fogadó főiskolán a legfeljebb 60 ECTS kreditpontig (2 szemeszter) további krediteket ér el, ezeket a küldő főiskolán elismertetheti, és azok beszámításra kerülnek. A vizsgákat a hallgató azon a főiskolán köteles teljesíteni, ahol az adott tárgyat felvette, és tanulmányait folytatta. A kettős diplomához szükséges teljesítményt a hallgatónak a fogadó főiskolán két félév alatt kell teljesítenie. E két félév kivételesen egy szemeszterrel meghosszabbodhat, amennyiben ahhoz a fogadó főiskola hozzájárul.

2 4. A kettős diploma bizonyítvány (dokumentum) A hallgató az összes vizsga és a tanulmányi és vizsgaszabályzatban előírt feltételek sikeres teljesítését követően kapja meg a főiskolánként azt a hivatalos diploma bizonyítványt, amelyek a Bachelor of Arts tanulmányok sikeres lezárását igazolják mind a Kempteni Főiskolán, mind pedig a BGF KVIK-en. A BGF KVIK hallgatói számára elvégzendő tanulmányi program és tantárgyak: Mindkét BA képzés 6 elméleti szemesztert 180 ECTS kreditponttal, valamint szakmai gyakorlatot 30 ECTS kredittel tartalmaz. A kettős BA diploma megszerzéséhez a partnerfőiskolán minimum 44 ECTS kredit megszerzése szükséges. Amennyiben a hallgató további ECTS krediteket a maximális 60 ECTS kreditekig a két szemeszterben megszerez, azokat a küldő főiskolája elismeri és beszámítja. Ettől függetlenül mindkét főiskola mindkét diploma mellékletében minden teljesített tantárgyat feltüntet. A Budapestről érkező hallgatók Kemptenben a következő tantárgyakat vehetik fel és teljesíthetik a kettős diplomába történő beszámításhoz: Jelmagyarázat az SWS rövidítéshez: SWS = Semesterwochen Stunde = a tantárgy/modul heti óraszáma a félévben 1. Kötelezően minimum egy teljes Schwerpunkt tantárgyai SWS 16 ECTS 2. Kiválasztott tantárgyak egy további Schwerpunkt -ból legfeljebb SWS 16 ECTS 3. Szaktudományos tantárgyak maximum. 6 SWS 6 ECTS 4. Alapozó tudományok tárgyaiból választott tantárgyak max. 6 SWS 6 ECTS 5. Vállalatvezetés és irányítás (Unternehmensführung) 4 SWS 5 ECTS 6. Üzleti menedzsment szimulációja 2 SWS 2 ECTS 7. Gazdaságpolitika 4 SWS 5 ECTS 8. Egy tantárgy az alapozó modulokból, amennyiben ezt Budapesten a BGF KVIK nem kínálja fel hallgatóinak 4 SWS 5 ECTS 50 SWS 61 ECTS Mindezeken felül a Kempteni főiskolán az alábbi teljesítmények ismerhetők el: 1. Szakmai gyakorlat és Researchprojekt (kb 10 hét időtartamban) ECTS 2. Bachelor szakdolgozat készítése (kb 10 hét időtartamban) ECTS 3. Bachelor kollokvium illetve záróvizsga 2 ECTS 4. Többletteljesítmények* 4 ECTS 30 ECTS Így egy tantárgyi katalógusból összesen 87 ECTS kredit + 4 ECTS kredit többlet-teljesítményből a szükséges 44 ECTS kreditpont nagy biztonsággal teljesíthető. *A Bachelor szakdolgozat és a gyakorlati és kutató projekt teljesítése a partner főiskolán alapvetően a küldő főiskola irányelvei szerint történhet. Magyar hallgatók, akik a szakdolgozatukat a Kempteni Főiskolán kívánják elkészíteni, jogi okok miatt a szakdolgozat készítés a záró szakmai gyakorlatba integrálva jelenik meg ezért a teljes 30 ECTS elismerésért Kemptenben többletet kell teljesítsenek. A hiányzó 4 ECTS kreditet a Berufsvorbereitendes Training (2 ECTS kredit) plusz Wissenschaftliches Arbeiten (2 ECTS kredit), megszerzésével, vagy egy kb. hatoldalas Bachelor dolgozat beadásával, mint többlet teljesítménnyel teljesíthetik, amelyért 4 ECTS kreditet kapnak.

3 A Budapesti Gazdasági Főiskola KVI Kara hallgatóinak a Kempteni Főiskola Üzemgazdasági Karán abszolválandó tanulmányi programja: Mindkét felsőoktatási intézmény alapképzési (BA) tanterve 6 félév elméleti képzést 180 ECTS kreditponttal, valamint egy gyakorlati félévet 30 ECTS kreditponttal tartalmaz. A BA szintű kettős diploma elnyeréséhez a hallgatónak a partnerfőiskolán legalább 44 ECTS kreditpontot kell teljesítenie. Amennyiben a hallgató ehhez képest további ECTS kreditpontokat ér el, két félév során maximum 60 ECTS kreditpontig, ezeket a küldő főiskolán elismertetheti és beszámíttathatja. Ettől függetlenül a főiskolák a hallgatók minden teljesített tantárgyát mindkét bizonyítványban kimutatják. A Budapesti Gazdasági Főiskola KVIK karának hallgatói Kemptenben a következő tantárgyak teljesítését számíttathatják be a kettős diplomába. Jelmagyarázat a rövidítésekhez: SP = Schwerpunkt = súlyponti modul; SS = Sommersemester = nyári félév; WS = Wintersemester = téli félév Kötelező Egy teljes súlyponti modul a következőkből A tantárgy megnevezése a Kempteni Főiskolán ECTS Beszámítandó tantárgy neve a Budapesti Gazdasági Főiskola KVI Karán) ECTS Nemzetközi menedzsment (SS) ** 16 Cross Cultural Behaviour Patterns interkulturális 14 kommunikáció, Advanced English for Business Studies angol üzleti szaknyelv International Marketing nemzetközi marketing Internationale Wirtschaftsbeziehungen nemzertközi gazdasági kapcsolatok Marketing (WS) 16 Marketing modul*** 17 Humán menedzsment (SS) ** 16 Humán erőforrás menedzsment 3 Vállalatfejlesztés és tanácsadás (SS) 16 Geschäftsentwicklungs- und beratungsprogramme 7 (üzletfejlesztési és tanácsadási programok) kereskedelmi vállalati stratégiák Beratungsmanagement (Tanácsadás menedzsment) - kisvállalkozások - projekt menedzsment Gazdasági jog (SS) 16 Ausgewählte Probleme des Handels- und 9 Gesellschaftsrechts (Kereskedelmi és társasági jog választott témái) gazdasági jog 1-2 Forderungsmanagement (Követeléskezelés menedzsmentje) gazdasági jog 1-2 Wettbewerbsrecht und Gewerblicher Rechtschutz (Versenyjog és üzleti jogvédelem) gazdasági jog 1-2 Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht (Európai és nemzetközi gazdasági jog) integráció

4 Fakultativ Folyamatirányítás (menedzsment) (SS) Nemzetközi pénzügyi menedzsment (SS) Bank-, pénzügyi- és biztosítás-gazdálkodás (WS) 16 Qualitätsmanagement minőség menedzsment IT zur Prozessunterstützung kereskedelmi informatika 16 International Financial Risk Management (nemzetközi pénzügyi kockázat menedzsment) árkockézat menedzsment 16 Finanzdienstleistungen (pénzügyi szolgáltatások) Nationale und internationale Finanzmmärkte (Nemzeti és nemzetközi pénzpiacok) Wertpapiermanagement (értékpapír menedzsment) Kreditgeschäft (hitelügyletek) Logisztika (WS) 16 Logistikprozesse (logisztikai folyamatok) + Management logistischer Prozesse (logisztikai folyamatopk menedzsmentje) kereskedelemszervezés és technológia Informatik in der Logisztik kereskedelmi informatika Adózás (WS) 16 Adók és támogatások 3 Vállalati tervezés és üzleti intelligencia (WS) 16 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre (Üzemgazdasági döntéselmélet) - operációkutatás Planungs- und Progrnosensysteme (tervezési és prognózis rendszerek) eladás menedzsment Dataminig (adatbányászat) üzleti információ technológia Informationsquellen und systeme (Információforrások és rendszerek) kereskedelmi informatika Menedzsment orientált kontrolling (WS) 16 Managementfragestellungen und Controllinginstrumente (menedzsment kérdések és kontrollingeszközök) vezetői számvitel Kostenmanagement (költséggazdálkodás) + IT Einsatz im Controlling (IT a kontrollingban) kereskedelmi kontrolling Információ menedzsment 16 Egy további súlyponti modul kiválasztása a fent megnevezett súlyponti modulokból

5 Egy harmadik súlyponti modul tantárgyai a fenti súlyponti modulokból, valamint a Logisztika modul tantárgyai a logisztika alapjai tantárgy kivételével Egy alapozó tantárgy, amennyiben ezt a BGF KVIK karon nem tanítják (tanulmányokat kiegészítő tantárgy) BA szakdolgozat készítés és BAkollokvium** Max pontig Szaktudományos választható tantárgyak 5 Egy speciális tantárgy az alapozó tantárgyakból 5 30 BA szakdolgozat készítés és BA kollokvium + szakmai gyakorlat 30 * A partnerfőiskolán történő BA szakdolgozat teljesítés (készítés és védés) során alapvetően a küldő főiskola irányelvei szerint kell eljárni. A BA szakdolgozatot a szokásos határidők betartásával a Kempteni Főiskola Tanulmányi és Vizsgahivatalánál be kell jelenteni. A szakdolgozat első és második bírálója az érvényes szabályozás szerint a fogadó illetve küldő főiskola professzora. ** A Kempteni Főiskolán a Nemzetközi Menedzsment súlyponti modult 90 százalékban angol nyelven, Humán menedzsment súlyponti modult pedig 100 százalékban angol nyelven oktatják. Ugyanakkor nincs lehetőség a Kempteni Főiskolán arra, hogy a hallgató az összes 44 ECTS angol nyelven teljesítse. *** A BGF KVIK Kereskedelem és marketing BA szak marketing súlyponti modul tantárgyai Tantárgynév (magyar nyelvű alapképzési Tantárgynév (német nyelvű alapképzési Tantárgynév (angol nyelvű szakon) szakon) alapképzési szakon) Óraszám, kredit Piackutatás 1 Marktforschung 1 Market Research Konsumentenverhalten (Sicht der GfK Fogyasztói magatartás Hungaria) Consumer Behaviour Termékválaszték és árpolitika Produkt-, Sortiment- und Preispolitik Product- assortment and pricing Marketing stratégia Marketingstrategie Marketing Strategy Marketing modul Schwerpunkt Marketing Marketing module

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2010. november Budapesti Gazdasági Főiskola REKTORI

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. II. Tanulmányi ügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. II. Tanulmányi ügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR II. Tanulmányi ügyek 2011 Tanulmányi ügyek A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot (TVSZ) kell alkalmazni régi és új képzéses,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2009. február 17-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december 13-i ülésén

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben