BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJA"

Átírás

1 1 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉV

2 2

3 3 Pedagógusokkal szembeni elvárások A Kótaj Napközi Otthonos Óvoda a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott keresztény egyházi intézmény. Küldetését akkor töltheti be, ha szellemiségében, rendjében, megnyilatkozásaiban a Biblia tanításainak és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik. Az óvoda minden pedagógusának és alkalmazottjának vállalása és feladata, hogy magatartásával és cselekedeteivel e tanításokat és azt a példát hitelesen közvetítse az intézmény külső és belső környezete számára, hogy az óvoda hírnevét öregbítse. A nevelőtestületet / ideértve valamennyi alkalmazottat /a közösen megalkotott és vallott egységes követelmények jellemzik, melyek meghatározó elemei a közös nevelői hatásoknak. Törekvésünk, hogy az óvoda mindennapos működési gyakorlata az integritás /feddhetetlenség, tisztesség, becsület /, hatékonyság és számon kérhetőség következetes mintaképe legyen. A nevelő személyiségének összhangban kell állnia az általa és az óvoda által képviselt értékekkel.. Fontos, hogy minden nevelő pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. A pedagógus a szakterületén, a tananyag tartalmában és átadásának metodikájában legyen kreatív és magasan képzett: ezért elengedhetetlen számára a folyamatos önképzés, nyitottság a kultúra minden területe felé, mely szellemi és lelki feltöltődést biztosít a mindennapi munkája végzésében. A nevelő konfliktusainak kezelésében etikusan járjon el, a szülői kapcsolatok terén az őszinteséget, nyíltságot és igazságot képviselje, a gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az elfogadás, az adás vágya és az empátia nélkül

4 4 Tartalomjegyzék Preambulum.. 2 Pedagógusokkal szembeni elvárások.. 3 Tartalomjegyzék.. 4 I.Az SZ.M.SZ:. 1./a hatálybalépése.. 6 b/ kiterjedés köre. 6 2.Intézmény adatai.. 6 Az óvoda működésével kapcsolatos tudnivalók. 6 a/elkészíti.. 6 b/alapdokumentumok... 6 c/törvényességet biztosítják. 7 d/egyéb dokumentumok 7 c/pedagógiai program nyilvánosságra hozása...7 II. Az óvoda működésével kapcsolatos tevékenységek... 8 a/intézmény feladata 8 b/intézmény tevékenységei.. 8 c/kiegészítő tevékenység 9 d/egyéb ellátás... 9 Az óvoda működésének általános szabályai.. 9 III. 1.Az óvoda működés rendje 10 a/nyitva tartás. 10 b/óvodavezető az intézményben tartózkodik. 10 c/az óvoda munkarendje / 1.sz. melléklet /. 10 d/eltérő munkarend A vezető intézményben való benntartózkodásának rendje, helyettesítés rendje. 11 Az óvoda zárvatartása 11 IV.Az óvoda működésével kapcsolatos tudnivalók 11 1/óvoda felvétel rendje /Csoportok szervezése /Távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok 12 4/Óvodai elhelyezés megszünik /Az óvodai étkekztetés 13 V.Az intézményben a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 13 1/Szervezeti felépítés /Munkáltatói jogkör gyakorlása. 13 3/Az intézmény alkalmazotti munkakörei.. 13 a/óvodavezető és feladatai.. 14 b/óvodavezető helyettes és feladatai.. 14 c/nevelőtestület.. 15 Munkaköri leírások 2. sz. melléklet

5 5 Helyettesítés rendje A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolásra vonatkozó rendelkezése. 15 Továbbképzések rendje.. 16 a/szakmai munkaközösség feladata, kapcsolattarás rendje 16 Feladat átruházás 16 b/szülői érdekképviseleti szerv.. 17 Kapcsolattartás rendje 17 c/dolgozók érdekképviseleti szerve.. 17 Az intézmény munkavégzésével kapcsolatos szabályok.. 18 a/alkalmazottak díjazása.. 18 b/az óvoda belső ellenőrzés rendje VI.Rendezvényeink, ünnepeink,hagyományápolás 19 a/gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok.. 19 b/az intézmény közösségével kapcsolatos hagyományok.. 19 VII.Kapcsolattartás formái külső partnerekkel / 4. sz. melléklet/.. 19 VIII.Az intézmény védő-óvó előírásai dolgozó feladatai Balesetvédelemmel kapcsolatos teendők.. 21 Az óvoda egészségvédelmi szabályai. 21 a/gyermekekkel kapcsolatos teendők 21 b/óvoda helyiségeinek használata.. 22 c/rendkívüli események esetén szükséges intézkedések d/bombariadó és tűzriadó esetén szükséges teendők. 22 IX.Belépés és benntartózkodás rendje, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnnyel. 23 X.Kiadmányozási, aláírási jogkör.. 23 XI.Egyéb szabályok /Kártérítési kötelezettség /Anyagi felelősség. 24 3/Fegyelmi felelősségre vonás /Bélyegző használata, kezelése /Panaszkezelés rendje Adat és iratkezelési szabályzat / 3.sz. melléklet/ XII. Zárórendelkezések.. 26 SZMSZ. hatálybalépése.. 26

6 6 I. Az Sz.M.SZ 1.a/ hatálybalépése Az SZ.M.SZ. a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A módosításra akkor kerül sor, ha a jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. b/ kiterjedés köre: az intézményvezetőjére és helyettesére az intézmény dolgozóira az intézményben működő szervekre és közösségekre az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre 2.Az intézmény adatai Az intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Székhelye: Kótaj Szent I.u.22. Adóhatóság számjele: Statisztikai számjele: OM azonosító: Telefon: 42/ Intézmény fenntartója és székhelye: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy:1111.Budapest, Budafoki út.34/b Az intézmény felügyeleti szerve: Szakmai és törvényességi felügyeletet a fenntartó, a fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzését a SZ.SZ.B. megyei Kormányhivatal látja el. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. Az óvoda működésével kapcsolatos tudnivalók A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolatára vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. a./ Készíti: Az SZ.M.SZ-t az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg:

7 7 b./ Alapdokumentumok: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, /SZMSZ/ Az Óvoda Pedagógiai Programja, /OPP/ Éves munkaterv, Továbbképzési terv, Eszköz és felszerelési jegyzék. c./ A törvényességet biztosítják: A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról, /ktv/ ill. 20/2012(VIII.31.) EMMI r. Az 1992.évi munka törvénykönyve és módosításai,/mt./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. XXXIII. törvény és módosításai, /kjt/ 11/1994/. a VI.8/ MKM.rendelet a nevelő oktatási intézmények működéséről és 98 évi módosítása /XXXI.tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgat évi CXC tv.nkt. d./ Egyéb dokumentumok: Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: Pénzkezelési szabályzat, Leltározási szabályzat, Munka és tűzvédelmi szabályzat, Kollektív szerződés, Belső ellenőrzési szabályzat, Az intézmény adatkezelését és a közoktatási információs rendszerét 20/2012(VIII.31.) EMMI r. és a évi CXC.tv. szabályozza. Közalkalmazotti szabályzat. e./ Pedagógiai Program nyilvánossága A nevelő-fejlesztő munka, a fenntartó által elfogadott Pedagógiai Program szerint folyik, melyet nyilvánosságra kell hozni. Megtekinthető: - hirdető táblán - irodában

8 8 A pedagógiai program tartalmazza: Fenntartói küldetésnyilatkozatát Az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit. Azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet. A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit. Az óvodában folyó nevelő-fejlesztő munka ellenőrzési, mérési, értékelés rendszerét. A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét. A roma származású gyermekek magyar nyelven folyó felzárkóztató differenciált nevelését, kultúrájuk nyelvi ápolását, hagyományait. /szülői igények alapján/. A külső kapcsolatokat Hagyományápolást, ünnepeket. II. Az óvoda működésével kapcsolatos tevékenységek Az intézmény feladata: Óvodai nevelés Nemzetiséghez tartozó nevelés Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. TEÁOR besorolás: óvodai nevelés Esélyegyenlőséget szolgáló feladatok ellátása a/ Az intézmény tevékenységei: inkluzív nevelés megvalósítása az 5. életévüket betöltő gyerekek kötelező jelleggel történő fejlesztése vélemény kialakítás a tankötelezettség kezdetének megállapításához, a közoktatási törvényben meghatározottak szerint.

9 9 Az intézmény ellátja s Szakértői Bizottság véleménye alapján a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. t p., valamint a 25.p. gyerek nevelését. b/ Kiegészítő tevékenység: óvodai intézményi étkeztetés egyéb oktatást kiegészítő tevékenység c/ Egyéb ellátás: gyermek, tanuló felügyelete képesség kibontakoztató felkészítés kulturális, szabadidős tevékenységek esélyegyenlőségi feladatok ellátása vásár szervezése az óvoda javára egészségfejlesztés beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermek ellátása, valamint az Alapító Okiratban foglaltak. Az intézményben felvehető maximális létszám: 150 fő Csoportok száma: 5,csoportlétszám 25fő, amennyiben többlet létszám van, a fenntartó engedélye szükséges. A feladatellátást szolgáló vagyon: Kótaj Község Önkormányzata a Fenntartó óvodai nevelés feladatai teljesítése érdekében a kizárólagos tulajdonban álló Napközi Otthonos Óvoda elhelyezésére szolgáló ingatlant a Nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI.tv bek.alapján a közfeladat ellátása céljából térítés mentesen a Baptista Szeretetszolgálat E.J.SZ. használatába adtal. Az óvoda működésének általános szabályai Az óvoda anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, ha nem sérti alapfeladatainak ellátását. Ezt az összeget a költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni és nem lehet elvonni. A nevelési intézmény helyiségeiben párt vagy politikai célú tevékenység nem folytatható. Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével, és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, szülők, szülői munkaközösség, - jogszabályban meghatározottak szerint.

10 10 Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát a 2011 évi CXC törvény 1. sz. 2 sz. melléklete határozza meg. A fenntartó határozza meg a nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést. /A 2011 évi CXC 4.sz melléklete alapján az óvodai csoport átlaglétszáma 20fő, maximális létszáma 25.fő./ Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni: - az alkalmazottak adatai /óvodavezetői feladat/ - gyermekek adatai /csop.vez., vez. h. feladat/ / Személyiségi jogok megőrzése: / 2011 évi CXC t. 44. / Az információs rendszer alkalmazása kötelező. A nevelő-fejlesztő munka, a fenntartó által elfogadott Pedagógiai Program szerint folyik, melyet nyilvánosságra kell hozni. /megtekinthető az óvodai hirdetőn és az irodában./ III. 1. Az óvoda működés rendje a/ Nyitvatartás:A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31 ig tart. Az óvoda 5 napos/ hétfőtől péntekig/12 óra munkarenddel üzemel. Nyitva tartás: 6 órától 18 óráig. b/ Az óvodavezető az intézményben tartózkodik: Az Óvodavezető minden nap, hétfőtől péntekig /8 12 óra között/ érhető el. Távolléte esetén a helyettesítési rend szabályai alkalmazandók. Kötelező óraszáma heti 40 óra. c/ Az óvoda munkarendje: A nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel csoportonként 2 fő óvodapedagógus foglalkozik. A gyermekek napi rendjét, heti rendjét, nevelési foglalkozási - tanulási programját a csoportnapló tartalmazza. A gyermekek személyiségfejlődésének elemzését a fejlődési naplóban értékeli az óvodapedagógus. Minden óvónő a saját önálló elképzelése, szükségletei alapján egyéni, külön dokumentációkat is használhat./ szülőkkel egyeztetve./ Az óvoda alkalmazottainak munkarendje a mellékletben található./ 3 sz. melléklet/ d/ Eltérő munkarend: Eltérő az óvoda munkarendje, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha ünnepek miatt az általános munkarend a munkaszüneti napok rendje is eltérő.

11 11 Változhat szorgalmi időben szabadságolás, betegség, egyéni kérések figyelembe vétele és egyéb feladat ellátása miatt. 2. A vezető intézményben való benntartózkodásának rendje, helyettesítés rendje. A vezető akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörben teljes felelőséggel a vezető helyettes helyettesít. A helyettesítéssel megbízott helyettes a vezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollét: Kettő hónapot meghaladó távollét esetén írásos felhatalmazást ad a vezető. A vezető és helyettes kapcsolattartás formáját a feladat megosztást a munkaterv, a munkaköri leírás részletesen meghatározza. A vezető és helyettese egyidejű akadályoztatása esetén a megbízott dolgozó látja el a feladatot. Elsőként szakszervezeti megbízott, az ő távolléte esetén kijelölt megbízott. Intézkedése kiterjed a gyermekek biztonságának megóvására, az intézmény működésére. Az óvoda zárva tartása: -Nagytakarítás ideje: 2-3 hét /Fenntartóval való egyeztetés alapján/ -Egész évben szakmai nap miatt 5 napot lehet zárva az intézmény. A Szülőket előtte 7 nappal értesíteni kell -Rendkívüli helyzet /időjárási viszonyok, természeti katasztrófa,fenntartói utasítás/ IV. Az óvoda működésével kapcsolatos tudnivalók: Az óvoda a gyermek hároméves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti,2011. évi CXC tv. 8. / A gyermek abban az évben amelynek augusztus 31-ig a 6. életévét betöltötte, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik/köznevelési tör p, 4.p./ 1. Az óvoda felvétel rendje Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik A felvételt meghatározza az Alapító Okiratban meghatározott létszám

12 12 Az óvodai jelentkezést 30 nappal a beiratkozás előtt nyilvánosságra kell hozni. A gyermekek felvétele folyamatos A beiratkozáshoz szükséges iratok: születési anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, szülő személyi igazolványa, gyermek TAJ kártyája. Felvételnél figyelembe vehető szempontok: - óvodaköteles /5 éves/ - veszélyeztetett helyzetű, jegyző védelembe vette - 2 H, 3 H-s gyermek - Állami gondozott A felvételről az óvodavezető értesíti a szülőt. 2. Csoportok szervezése Intézményünkben vegyes életkorú csoportokat szervezünk. Kialakult hagyomány, szülői igényeket figyelembe véve. Csoportban való elosztást a vezető dönti el, az óvónők javaslatát figyelembe véve, illetve az IPR-es pályázat feltételeiben való részvételhez igazodva. A csoportlétszámot az Alapító Okirat határozza meg, illetve a knt Csoportösszevonást ideiglenesen, rendkívüli helyzetben a vezető engedélyezi. 3. A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok A gyermek óvodából való távolmaradását reggel 9 óráig kell bejelenteni, ami a következő nap étkezési napjától érvényes. 3 naptól hosszabb távolmaradást, a szülőnek írásban kell kérni, amit az októl függően az óvodavezető engedélyezhet. A gyermek 3 napi hiányzás után orvosi igazolással látogathatja az óvodát. (Az orvosi igazolások dokumentálásáért az óvodapedagógus felelős). Ha a gyermek a közokt. törv bek. alapján vesz részt óvodai nevelésben, 10 nap igazolatlan mulasztás után az óvodavezető értesíti a jegyzőt, /20/2012. /VIII.31./ EMMI rend p. szerint 4. Az óvodai elhelyezés megszűnik: A gyermeket másik óvoda átvette A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására. Ha a gyermek tanköteles korba lép, és az óvoda igazolja az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.

13 Az óvodai étkeztetés: Az óvodai étkeztetés a gyvt alapján igényelt támogatás szerint történik, valamint, az önkormányzati döntés alapján a gyermekek étkeztetése ingyenes. /változhat az önkormányzat képviselő testület döntése szerint/. Hiányzás esetén az étkezés lemondása miden nap 9 óráig történik. A hiányzást követően pedig, 9 óráig van lehetőség bejelenteni a következő napon étkező gyermeket. Az intézményben a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 1. Szervezeti felépítés V. Az óvoda összes dolgozói létszáma: 17 fő 1. fő óvodavezető 10 fő óvodapedagógus 5 fő dajka 1 fő adminisztrátor 2.Munkáltatói jogkör gyakorlása Az óvodavezetőt a Baptista Szeretetszolgálat E.J. SZ. Elnöke, egyéb munkáltatói jogokat a Baptista Szeretetszolgálat Elnöke gyakorolja. A dolgozók munkáltatói jogkör gyakorlója az óvodavezető. A munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos jogszabályi hátteret a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv., a kjt évi XXXIII.tv., a 138/1992./x.8./korm.r.adja. Alkalmazotti nyilvántartásokat a jogszabálynak megfelelően az óvodavezető kezeli. 3.Az intézmény alkalmazotti munkakörei óvodavezető óvodapedagógus dajka adminisztrátor

14 14 A munkaköröket a jogszabályokban meghatározott feltételekkel látjuk el. a/az óvodavezető: Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Feladata: képviseli az intézményt, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, a nevelőtestület vezetése, a nevelő-fejlesztő munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a gyermek és ifjúságvédelmi munka irányítása a gyermek baleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása érdekképviseleti szervekkel együttműködés a jogszabályok, rendeletek betartása, betarttatása, az információ áramlás folyamatos biztosítása, kapcsolattartás az intézmény partnereivel, rendkívüli szünetet rendelhet el. Feladatainak csoportosítása: pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási, tanügy igazgatási. Munkaköri feladatokat a /2.sz. melléklet /tartalmazza b/az óvodavezető általános helyettese: Megbízáskor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. A vezető közvetlen munkatársa A vezető távollétében teljes felelőséggel végzi a vezetési feladatokat Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok is alkotják, melyeket/egyeztetés után/ az óvodavezető írásban meghatároz.

15 15 Az óvodavezető, általános helyettes konkrét feladatait a melléklet tartalmazza. Helyettesítés rendje: Az intézményvezető távolléte esetén a vezető helyettes látja el vezetési feladatokat. A vezető és egyidejűleg a helyettes távolléte esetén a szakszervezeti megbízott végzi feladatát a 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet pontja alapján. c/a nevelőtestület A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi óvodapedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. Az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben dönt, egyébként más meghatározott kérdésekben véleményt mond, javaslatot tesz, a törvényben és más jogszabályokban meghatározottak szerint. Egy nevelési év során két alkalommal alkalmazotti értekezletet kell tartani. - évnyitó értekezlet - záró értekezlet Két alkalommal nevelési értekezletet, melynek témáját és idejét az éves munkaterv határozza meg. Az értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50 %-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit, ha a jogszabály másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben /a nevelőtestület többségének kérésére / titkos szavazással is dönthet. Az értekezletekről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolásra vonatkozó rendelkezése. A nevelőtestület ktv. 57. /4/p. alapján feladatkörbe tartozó ügyek előkészítése, vagy döntésére meghatározott időre, vagy egy-egy alkalomra bizottságot hoz létre. Az átruházott jogkör gyakorlója köteles tájékoztatni a nevelőtestületet azokról az ügyekről, amelyben a nevelőtestület megbízásából eljár. A nevelőtestület az óvoda éves munkatervének elkészítési jogát az óvodavezetőre ruházza át. Feladat átruházása nem lehetséges a pedagógiai program, az SZMSZ elfogadásánál. A nevelőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik: a pedagógiai program elfogadása

16 16 a munkaterv elkészítése az óvoda átfogó értékelés, elemzés elfogadás Továbbképzés rendje A hét évenkénti továbbképzést minden dolgozó köteles teljesíteni a továbbképzési tervnek megfelelően. A továbbképzésre a dolgozó írásban kéri jelentkezését. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, aki betöltötte az 55- élet évét. Aki pedagógus szakvizsgát tett, vizsga letelte után 7 évben. Aki önhibájából nem teljesítette a továbbképzést munkaviszonya megszüntethető. a/szakmai munkaközösség, feladata kapcsolattartás rendje Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő-fejlesztő munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az óvodavezető bízza meg. Előkészíti középtávú célkitűzési programját. Irányítja, segíti az intézmény belső továbbképzését. A megjelenő szakirodalmakat figyelemmel kíséri, beszerzésükre javaslatot tesz, a már meglévő szakirodalmak feldolgozását és az óvodapedagógusok továbbképző munkáját segíti. Nevelőtestületi értekezletekre felkészül, az adott témában a vitaindító előadást megtartja. Az óvodai rendezvények megszervezésében részt vesz, segíti a vezető munkáját. Félévente beszámol a végzett tevékenységről. Feladat átruházás Az óvodavezető feladataiból átruházza a szakmai munkaközösség vezetőjére: éves munkatervben a nevelőmunka ellenőrzését a szakmai munkaközösség önálló vezetését a munkatervben meghatározott módon a pedagógiai munka színvonalának emelését.

17 17 b/szülői érdekképviseleti szerv: Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése érdekében szülői munkaközösséget hozhatnak létre. /az óvodában felvett gyerek szülei több mint 50 %-a kezdeményezheti./ A szülői munkaközösség jogosultságát a évi CXC t. 73 szabályozza. A szülők jogait és kötelességeit az óvodai program /1.sz.melléklet/ Házirend /tartalmazza. Véleményt nyilvánít az alábbi ügyekben: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása előtt Pedagógiai Program elfogadása előtt Házirend elfogadása előtt Az éves munkaterv, a vezetői pályázat szakmai programjának ismertetése után. Dönt: A működés rendjéről A tisztségviselőinek megválasztásáról Azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a jogot átruházza Kapcsolattartás rendje: A vezető a szülők által megválasztott szülői szervezet tagjaival két alkalommal megbeszélést tart az óvoda működéséről, eredményéről. Az SZMK elnökével gyakoribb a találkozás, aki kapcsolatot tart a csoportokat képviselő szülőkkel. Rendezvények alkalmával a vezetésnek segítségére vannak, ünnepek alkalmával együttműködnek. A szülők megbeszélt időn túl is kereshetik a vezetővel való találkozást c/dolgozók érdekképviseleti szerve: Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja, a dolgozók érdekképviselete, és érdekvédelme. Az intézményben működik: szakszervezet alkalmazotti tanács Feladatait, hatásköreit a Kollektív szerződés és a Alkalmazotti szabályzat tartalmazza.

18 18 Az intézmény munkavégzésével kapcsolatos szabályok Jogviszony létrejötte: Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor határozatlan vagy határozott idejű kinevezést hoz létre. Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. a/az alkalmazottak díjazása: A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a kinevezési vagy munkaszerződési okiratba kell rögzíteni. Az alapilletményen kívül a dolgozót pótlékok is megillethetik. A pótlékok jogosultságát, mértékét, egyéb szociális juttatásokat, és feltételeit fenntartói jóváhagyással a kollektív szerződés tartalmazza. b/az óvoda belső ellenőrzés rendje Az óvodavezető és az általános helyettese az ellenőrzési ütemterv, illetőleg írásban rögzített feladatmegosztás alapján, a pedagógiai munka eredményessége, és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a dolgozó munkáját. Az ellenőrzési tervet minden nevelési év kezdetén /de legkésőbb szeptember 30.-ig/ nyilvánosságra hozza, az éves munkaterv mellékletében. Belső ellenőrzésre jogosultak: Óvodavezető / minden tevékenységet jogosult ellenőrizni / Óvodavezető helyettes /pedagógusok, dajkák munkáját jogosult ellenőrizni. Munkaközösség vezető /a kiemelt feladatok teljesítését ellenőrizheti felkérésre. Ellenőrzés fajtái: - tervszerű: előre megbeszélt szempontok szerint, - alkalomszerű: a problémák feltárása érdekében, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekben. Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell, a tervszerű ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, az érintettekkel ismertetni, aláíratni kell.

19 19 VI. Rendezvényeink, ünnepeink, hagyományápolás a/gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok. 1.Közös megemlékezés a gyermekek név és születés napjáról. 2.Ajándék készítés anyák napjára 3.Nemzeti és vallási ünnepek, megemlékezések, rendezvények megtartása: Okt.01 /zenei világnap/, Okt. 23/, Mindenszentek, Halottak napja, Mikulás, Luca napi vásár, Karácsony, Farsang, Március15, Márc. 22. Víz világnapja, Húsvét, Ápr A Föld napja, Május Madarak és fák napja, Gyermek hét, Anyák napja, Évzáró műsorok. Kirándulások,Reformáció napja, Hálaadás napja. 4.Népi hagyományok ápolása. A hagyományok csoportszintű tervezését, csoportnaplók nevelési folyamatának és a szervezési feladatoknak kell tartalmazni. b/az intézmény közösségével kapcsolatos hagyományok. Szakmai napok szervezése /munkaterv és szakmai munkaközösségi program ütemezése alapján/ nevelési évenként 2-3 alkalommal. Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása, egyéb aktuális dolgok megbeszélése heti l alkalommal. Technikai dolgozók tájékoztatása, aktuális nevelési feladatok megbeszélése havi l alkalommal. Pedagógusnapi ünnepségek megszervezése, jubiláló dolgozók köszöntése. Távozó dolgozók búcsúztatása. /óvodavezető, érdekvédelmi szervek/ VII. Kapcsolattartás formái külső partnerekkel A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartás rendszere. Az óvodában szülői munkaközösség tagjait minden nevelési év első összevont szülői értekezletén választják a jelenlévő szülők./ több mint 50 %, csoportonként / A csoportot képviselő szülők közül SZMK. elnököt választanak, aki kapcsolatot tart az óvoda vezetővel, és képviseli a szülőket. A szülői munkaközösséggel kapcsolatot tart:

20 20 intézményi szinten az óvodavezető, óvodapedagógusok a kapcsolattartás éves programját a csoportnaplóban kell ütemezni. Szülői munkaközösségi értekezletet legalább két alkalommal tart az óvodavezető. A szülők és az óvodapedagógusok között, a nevelési feladatok összehangolására, megbeszélésére lehetőség nyílik az alábbi esetekben: Családlátogatás Fogadó óra Szülői értekezlet Közös ünnepélyek Nyílt napok Ovi híradón kifüggesztett hírek, tájékoztatások, programok Gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül Óvodai rendezvények közös szervezése során Külső partnereink: István Király Általános Iskola Baptista Szeretetszolgálat E.J.SZ. Kótaj Község Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kótajért Kulturális Egyesület Egyházak vezetői Egészségügyi szervezetek Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Nevelési Tanácsadó Tanulási képességet vizsgáló szakéretői bizottság A közvetett és közvetlen partnerekkel való kapcsolattartás formáját, rendszerét és idejét részletesen tartalmazza az óvoda pedagógiai programja. Minden érdekképviseletei szerv / szülői, dolgozói/ megbeszélésén feljegyzés, jegyzőkönyv készül. VIII. Az intézmény védő-óvó előírásai Dolgozók feladatai: Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladata, hogy ismerje a balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályzatot. A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli a gyermekbalesetet, vagy ennek veszélyét, a szükséges intézkedéseket megtegye.

21 21 Az óvodapedagógusoknak ismertetni kell a különböző veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. A nevelési év megkezdésekor gyermekekkel ismertetni kell az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályokat./ kirándulások, séták/ A gyermekek számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját a csoportnaplóba be kell jegyezni. A nevelőknek visszakérdezéssel kell meggyőződnie, hogy a gyermekek elsajátították a szükséges ismereteket. Balesetvédelemmel kapcsolatos ellenőrzéseket a munkatervben meghatározott személyek végzik, melyről feljegyzés készül, és a szükséges intézkedést megteszi. Gyermekbaleset esetén az óvoda a szükséges dokumentációkat elkészíti és megőrzi a20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 129,168 alapján. A védő óvó előírásokat a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. Az intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetésének megelőzésében, megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekvédelmi rendszerrel és más hatóságokkal./20/2012 (VIII.31.) EMMI a/az óvoda egészségvédelmi szabályai Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani / fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, stb /. A gyermekekkel kapcsolatos teendők Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvoda pedagógusnak addig is gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának, fájdalmának csillapításáról, ha szükséges az orvosi ellátást biztosítani kell. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja. A gyermek, betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Az óvoda konyhájába csak eü. kiskönyvvel rendelkező személy léphet be.

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KÉSZÜLT HÁZIREND

A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KÉSZÜLT HÁZIREND A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KÉSZÜLT HÁZIREND Általános információk I. Alapvető követelmény valamennyi dolgozó számára Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének kezdetekor

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban szabályzat) célja Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése,

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 19.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A közoktatási intézmény jogszabályban előirt nyilvántartásokat

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben