BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJA"

Átírás

1 1 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉV

2 2

3 3 Pedagógusokkal szembeni elvárások A Kótaj Napközi Otthonos Óvoda a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott keresztény egyházi intézmény. Küldetését akkor töltheti be, ha szellemiségében, rendjében, megnyilatkozásaiban a Biblia tanításainak és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik. Az óvoda minden pedagógusának és alkalmazottjának vállalása és feladata, hogy magatartásával és cselekedeteivel e tanításokat és azt a példát hitelesen közvetítse az intézmény külső és belső környezete számára, hogy az óvoda hírnevét öregbítse. A nevelőtestületet / ideértve valamennyi alkalmazottat /a közösen megalkotott és vallott egységes követelmények jellemzik, melyek meghatározó elemei a közös nevelői hatásoknak. Törekvésünk, hogy az óvoda mindennapos működési gyakorlata az integritás /feddhetetlenség, tisztesség, becsület /, hatékonyság és számon kérhetőség következetes mintaképe legyen. A nevelő személyiségének összhangban kell állnia az általa és az óvoda által képviselt értékekkel.. Fontos, hogy minden nevelő pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. A pedagógus a szakterületén, a tananyag tartalmában és átadásának metodikájában legyen kreatív és magasan képzett: ezért elengedhetetlen számára a folyamatos önképzés, nyitottság a kultúra minden területe felé, mely szellemi és lelki feltöltődést biztosít a mindennapi munkája végzésében. A nevelő konfliktusainak kezelésében etikusan járjon el, a szülői kapcsolatok terén az őszinteséget, nyíltságot és igazságot képviselje, a gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az elfogadás, az adás vágya és az empátia nélkül

4 4 Tartalomjegyzék Preambulum.. 2 Pedagógusokkal szembeni elvárások.. 3 Tartalomjegyzék.. 4 I.Az SZ.M.SZ:. 1./a hatálybalépése.. 6 b/ kiterjedés köre. 6 2.Intézmény adatai.. 6 Az óvoda működésével kapcsolatos tudnivalók. 6 a/elkészíti.. 6 b/alapdokumentumok... 6 c/törvényességet biztosítják. 7 d/egyéb dokumentumok 7 c/pedagógiai program nyilvánosságra hozása...7 II. Az óvoda működésével kapcsolatos tevékenységek... 8 a/intézmény feladata 8 b/intézmény tevékenységei.. 8 c/kiegészítő tevékenység 9 d/egyéb ellátás... 9 Az óvoda működésének általános szabályai.. 9 III. 1.Az óvoda működés rendje 10 a/nyitva tartás. 10 b/óvodavezető az intézményben tartózkodik. 10 c/az óvoda munkarendje / 1.sz. melléklet /. 10 d/eltérő munkarend A vezető intézményben való benntartózkodásának rendje, helyettesítés rendje. 11 Az óvoda zárvatartása 11 IV.Az óvoda működésével kapcsolatos tudnivalók 11 1/óvoda felvétel rendje /Csoportok szervezése /Távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok 12 4/Óvodai elhelyezés megszünik /Az óvodai étkekztetés 13 V.Az intézményben a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 13 1/Szervezeti felépítés /Munkáltatói jogkör gyakorlása. 13 3/Az intézmény alkalmazotti munkakörei.. 13 a/óvodavezető és feladatai.. 14 b/óvodavezető helyettes és feladatai.. 14 c/nevelőtestület.. 15 Munkaköri leírások 2. sz. melléklet

5 5 Helyettesítés rendje A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolásra vonatkozó rendelkezése. 15 Továbbképzések rendje.. 16 a/szakmai munkaközösség feladata, kapcsolattarás rendje 16 Feladat átruházás 16 b/szülői érdekképviseleti szerv.. 17 Kapcsolattartás rendje 17 c/dolgozók érdekképviseleti szerve.. 17 Az intézmény munkavégzésével kapcsolatos szabályok.. 18 a/alkalmazottak díjazása.. 18 b/az óvoda belső ellenőrzés rendje VI.Rendezvényeink, ünnepeink,hagyományápolás 19 a/gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok.. 19 b/az intézmény közösségével kapcsolatos hagyományok.. 19 VII.Kapcsolattartás formái külső partnerekkel / 4. sz. melléklet/.. 19 VIII.Az intézmény védő-óvó előírásai dolgozó feladatai Balesetvédelemmel kapcsolatos teendők.. 21 Az óvoda egészségvédelmi szabályai. 21 a/gyermekekkel kapcsolatos teendők 21 b/óvoda helyiségeinek használata.. 22 c/rendkívüli események esetén szükséges intézkedések d/bombariadó és tűzriadó esetén szükséges teendők. 22 IX.Belépés és benntartózkodás rendje, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnnyel. 23 X.Kiadmányozási, aláírási jogkör.. 23 XI.Egyéb szabályok /Kártérítési kötelezettség /Anyagi felelősség. 24 3/Fegyelmi felelősségre vonás /Bélyegző használata, kezelése /Panaszkezelés rendje Adat és iratkezelési szabályzat / 3.sz. melléklet/ XII. Zárórendelkezések.. 26 SZMSZ. hatálybalépése.. 26

6 6 I. Az Sz.M.SZ 1.a/ hatálybalépése Az SZ.M.SZ. a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A módosításra akkor kerül sor, ha a jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. b/ kiterjedés köre: az intézményvezetőjére és helyettesére az intézmény dolgozóira az intézményben működő szervekre és közösségekre az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre 2.Az intézmény adatai Az intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Székhelye: Kótaj Szent I.u.22. Adóhatóság számjele: Statisztikai számjele: OM azonosító: Telefon: 42/ Intézmény fenntartója és székhelye: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy:1111.Budapest, Budafoki út.34/b Az intézmény felügyeleti szerve: Szakmai és törvényességi felügyeletet a fenntartó, a fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzését a SZ.SZ.B. megyei Kormányhivatal látja el. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. Az óvoda működésével kapcsolatos tudnivalók A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolatára vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. a./ Készíti: Az SZ.M.SZ-t az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg:

7 7 b./ Alapdokumentumok: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, /SZMSZ/ Az Óvoda Pedagógiai Programja, /OPP/ Éves munkaterv, Továbbképzési terv, Eszköz és felszerelési jegyzék. c./ A törvényességet biztosítják: A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról, /ktv/ ill. 20/2012(VIII.31.) EMMI r. Az 1992.évi munka törvénykönyve és módosításai,/mt./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. XXXIII. törvény és módosításai, /kjt/ 11/1994/. a VI.8/ MKM.rendelet a nevelő oktatási intézmények működéséről és 98 évi módosítása /XXXI.tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgat évi CXC tv.nkt. d./ Egyéb dokumentumok: Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: Pénzkezelési szabályzat, Leltározási szabályzat, Munka és tűzvédelmi szabályzat, Kollektív szerződés, Belső ellenőrzési szabályzat, Az intézmény adatkezelését és a közoktatási információs rendszerét 20/2012(VIII.31.) EMMI r. és a évi CXC.tv. szabályozza. Közalkalmazotti szabályzat. e./ Pedagógiai Program nyilvánossága A nevelő-fejlesztő munka, a fenntartó által elfogadott Pedagógiai Program szerint folyik, melyet nyilvánosságra kell hozni. Megtekinthető: - hirdető táblán - irodában

8 8 A pedagógiai program tartalmazza: Fenntartói küldetésnyilatkozatát Az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit. Azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet. A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit. Az óvodában folyó nevelő-fejlesztő munka ellenőrzési, mérési, értékelés rendszerét. A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét. A roma származású gyermekek magyar nyelven folyó felzárkóztató differenciált nevelését, kultúrájuk nyelvi ápolását, hagyományait. /szülői igények alapján/. A külső kapcsolatokat Hagyományápolást, ünnepeket. II. Az óvoda működésével kapcsolatos tevékenységek Az intézmény feladata: Óvodai nevelés Nemzetiséghez tartozó nevelés Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. TEÁOR besorolás: óvodai nevelés Esélyegyenlőséget szolgáló feladatok ellátása a/ Az intézmény tevékenységei: inkluzív nevelés megvalósítása az 5. életévüket betöltő gyerekek kötelező jelleggel történő fejlesztése vélemény kialakítás a tankötelezettség kezdetének megállapításához, a közoktatási törvényben meghatározottak szerint.

9 9 Az intézmény ellátja s Szakértői Bizottság véleménye alapján a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. t p., valamint a 25.p. gyerek nevelését. b/ Kiegészítő tevékenység: óvodai intézményi étkeztetés egyéb oktatást kiegészítő tevékenység c/ Egyéb ellátás: gyermek, tanuló felügyelete képesség kibontakoztató felkészítés kulturális, szabadidős tevékenységek esélyegyenlőségi feladatok ellátása vásár szervezése az óvoda javára egészségfejlesztés beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermek ellátása, valamint az Alapító Okiratban foglaltak. Az intézményben felvehető maximális létszám: 150 fő Csoportok száma: 5,csoportlétszám 25fő, amennyiben többlet létszám van, a fenntartó engedélye szükséges. A feladatellátást szolgáló vagyon: Kótaj Község Önkormányzata a Fenntartó óvodai nevelés feladatai teljesítése érdekében a kizárólagos tulajdonban álló Napközi Otthonos Óvoda elhelyezésére szolgáló ingatlant a Nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI.tv bek.alapján a közfeladat ellátása céljából térítés mentesen a Baptista Szeretetszolgálat E.J.SZ. használatába adtal. Az óvoda működésének általános szabályai Az óvoda anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, ha nem sérti alapfeladatainak ellátását. Ezt az összeget a költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni és nem lehet elvonni. A nevelési intézmény helyiségeiben párt vagy politikai célú tevékenység nem folytatható. Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével, és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, szülők, szülői munkaközösség, - jogszabályban meghatározottak szerint.

10 10 Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát a 2011 évi CXC törvény 1. sz. 2 sz. melléklete határozza meg. A fenntartó határozza meg a nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést. /A 2011 évi CXC 4.sz melléklete alapján az óvodai csoport átlaglétszáma 20fő, maximális létszáma 25.fő./ Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni: - az alkalmazottak adatai /óvodavezetői feladat/ - gyermekek adatai /csop.vez., vez. h. feladat/ / Személyiségi jogok megőrzése: / 2011 évi CXC t. 44. / Az információs rendszer alkalmazása kötelező. A nevelő-fejlesztő munka, a fenntartó által elfogadott Pedagógiai Program szerint folyik, melyet nyilvánosságra kell hozni. /megtekinthető az óvodai hirdetőn és az irodában./ III. 1. Az óvoda működés rendje a/ Nyitvatartás:A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31 ig tart. Az óvoda 5 napos/ hétfőtől péntekig/12 óra munkarenddel üzemel. Nyitva tartás: 6 órától 18 óráig. b/ Az óvodavezető az intézményben tartózkodik: Az Óvodavezető minden nap, hétfőtől péntekig /8 12 óra között/ érhető el. Távolléte esetén a helyettesítési rend szabályai alkalmazandók. Kötelező óraszáma heti 40 óra. c/ Az óvoda munkarendje: A nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel csoportonként 2 fő óvodapedagógus foglalkozik. A gyermekek napi rendjét, heti rendjét, nevelési foglalkozási - tanulási programját a csoportnapló tartalmazza. A gyermekek személyiségfejlődésének elemzését a fejlődési naplóban értékeli az óvodapedagógus. Minden óvónő a saját önálló elképzelése, szükségletei alapján egyéni, külön dokumentációkat is használhat./ szülőkkel egyeztetve./ Az óvoda alkalmazottainak munkarendje a mellékletben található./ 3 sz. melléklet/ d/ Eltérő munkarend: Eltérő az óvoda munkarendje, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha ünnepek miatt az általános munkarend a munkaszüneti napok rendje is eltérő.

11 11 Változhat szorgalmi időben szabadságolás, betegség, egyéni kérések figyelembe vétele és egyéb feladat ellátása miatt. 2. A vezető intézményben való benntartózkodásának rendje, helyettesítés rendje. A vezető akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörben teljes felelőséggel a vezető helyettes helyettesít. A helyettesítéssel megbízott helyettes a vezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollét: Kettő hónapot meghaladó távollét esetén írásos felhatalmazást ad a vezető. A vezető és helyettes kapcsolattartás formáját a feladat megosztást a munkaterv, a munkaköri leírás részletesen meghatározza. A vezető és helyettese egyidejű akadályoztatása esetén a megbízott dolgozó látja el a feladatot. Elsőként szakszervezeti megbízott, az ő távolléte esetén kijelölt megbízott. Intézkedése kiterjed a gyermekek biztonságának megóvására, az intézmény működésére. Az óvoda zárva tartása: -Nagytakarítás ideje: 2-3 hét /Fenntartóval való egyeztetés alapján/ -Egész évben szakmai nap miatt 5 napot lehet zárva az intézmény. A Szülőket előtte 7 nappal értesíteni kell -Rendkívüli helyzet /időjárási viszonyok, természeti katasztrófa,fenntartói utasítás/ IV. Az óvoda működésével kapcsolatos tudnivalók: Az óvoda a gyermek hároméves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti,2011. évi CXC tv. 8. / A gyermek abban az évben amelynek augusztus 31-ig a 6. életévét betöltötte, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik/köznevelési tör p, 4.p./ 1. Az óvoda felvétel rendje Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik A felvételt meghatározza az Alapító Okiratban meghatározott létszám

12 12 Az óvodai jelentkezést 30 nappal a beiratkozás előtt nyilvánosságra kell hozni. A gyermekek felvétele folyamatos A beiratkozáshoz szükséges iratok: születési anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, szülő személyi igazolványa, gyermek TAJ kártyája. Felvételnél figyelembe vehető szempontok: - óvodaköteles /5 éves/ - veszélyeztetett helyzetű, jegyző védelembe vette - 2 H, 3 H-s gyermek - Állami gondozott A felvételről az óvodavezető értesíti a szülőt. 2. Csoportok szervezése Intézményünkben vegyes életkorú csoportokat szervezünk. Kialakult hagyomány, szülői igényeket figyelembe véve. Csoportban való elosztást a vezető dönti el, az óvónők javaslatát figyelembe véve, illetve az IPR-es pályázat feltételeiben való részvételhez igazodva. A csoportlétszámot az Alapító Okirat határozza meg, illetve a knt Csoportösszevonást ideiglenesen, rendkívüli helyzetben a vezető engedélyezi. 3. A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok A gyermek óvodából való távolmaradását reggel 9 óráig kell bejelenteni, ami a következő nap étkezési napjától érvényes. 3 naptól hosszabb távolmaradást, a szülőnek írásban kell kérni, amit az októl függően az óvodavezető engedélyezhet. A gyermek 3 napi hiányzás után orvosi igazolással látogathatja az óvodát. (Az orvosi igazolások dokumentálásáért az óvodapedagógus felelős). Ha a gyermek a közokt. törv bek. alapján vesz részt óvodai nevelésben, 10 nap igazolatlan mulasztás után az óvodavezető értesíti a jegyzőt, /20/2012. /VIII.31./ EMMI rend p. szerint 4. Az óvodai elhelyezés megszűnik: A gyermeket másik óvoda átvette A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására. Ha a gyermek tanköteles korba lép, és az óvoda igazolja az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.

13 Az óvodai étkeztetés: Az óvodai étkeztetés a gyvt alapján igényelt támogatás szerint történik, valamint, az önkormányzati döntés alapján a gyermekek étkeztetése ingyenes. /változhat az önkormányzat képviselő testület döntése szerint/. Hiányzás esetén az étkezés lemondása miden nap 9 óráig történik. A hiányzást követően pedig, 9 óráig van lehetőség bejelenteni a következő napon étkező gyermeket. Az intézményben a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 1. Szervezeti felépítés V. Az óvoda összes dolgozói létszáma: 17 fő 1. fő óvodavezető 10 fő óvodapedagógus 5 fő dajka 1 fő adminisztrátor 2.Munkáltatói jogkör gyakorlása Az óvodavezetőt a Baptista Szeretetszolgálat E.J. SZ. Elnöke, egyéb munkáltatói jogokat a Baptista Szeretetszolgálat Elnöke gyakorolja. A dolgozók munkáltatói jogkör gyakorlója az óvodavezető. A munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos jogszabályi hátteret a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv., a kjt évi XXXIII.tv., a 138/1992./x.8./korm.r.adja. Alkalmazotti nyilvántartásokat a jogszabálynak megfelelően az óvodavezető kezeli. 3.Az intézmény alkalmazotti munkakörei óvodavezető óvodapedagógus dajka adminisztrátor

14 14 A munkaköröket a jogszabályokban meghatározott feltételekkel látjuk el. a/az óvodavezető: Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Feladata: képviseli az intézményt, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, a nevelőtestület vezetése, a nevelő-fejlesztő munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a gyermek és ifjúságvédelmi munka irányítása a gyermek baleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása érdekképviseleti szervekkel együttműködés a jogszabályok, rendeletek betartása, betarttatása, az információ áramlás folyamatos biztosítása, kapcsolattartás az intézmény partnereivel, rendkívüli szünetet rendelhet el. Feladatainak csoportosítása: pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási, tanügy igazgatási. Munkaköri feladatokat a /2.sz. melléklet /tartalmazza b/az óvodavezető általános helyettese: Megbízáskor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. A vezető közvetlen munkatársa A vezető távollétében teljes felelőséggel végzi a vezetési feladatokat Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok is alkotják, melyeket/egyeztetés után/ az óvodavezető írásban meghatároz.

15 15 Az óvodavezető, általános helyettes konkrét feladatait a melléklet tartalmazza. Helyettesítés rendje: Az intézményvezető távolléte esetén a vezető helyettes látja el vezetési feladatokat. A vezető és egyidejűleg a helyettes távolléte esetén a szakszervezeti megbízott végzi feladatát a 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet pontja alapján. c/a nevelőtestület A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi óvodapedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. Az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben dönt, egyébként más meghatározott kérdésekben véleményt mond, javaslatot tesz, a törvényben és más jogszabályokban meghatározottak szerint. Egy nevelési év során két alkalommal alkalmazotti értekezletet kell tartani. - évnyitó értekezlet - záró értekezlet Két alkalommal nevelési értekezletet, melynek témáját és idejét az éves munkaterv határozza meg. Az értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50 %-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit, ha a jogszabály másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben /a nevelőtestület többségének kérésére / titkos szavazással is dönthet. Az értekezletekről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolásra vonatkozó rendelkezése. A nevelőtestület ktv. 57. /4/p. alapján feladatkörbe tartozó ügyek előkészítése, vagy döntésére meghatározott időre, vagy egy-egy alkalomra bizottságot hoz létre. Az átruházott jogkör gyakorlója köteles tájékoztatni a nevelőtestületet azokról az ügyekről, amelyben a nevelőtestület megbízásából eljár. A nevelőtestület az óvoda éves munkatervének elkészítési jogát az óvodavezetőre ruházza át. Feladat átruházása nem lehetséges a pedagógiai program, az SZMSZ elfogadásánál. A nevelőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik: a pedagógiai program elfogadása

16 16 a munkaterv elkészítése az óvoda átfogó értékelés, elemzés elfogadás Továbbképzés rendje A hét évenkénti továbbképzést minden dolgozó köteles teljesíteni a továbbképzési tervnek megfelelően. A továbbképzésre a dolgozó írásban kéri jelentkezését. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, aki betöltötte az 55- élet évét. Aki pedagógus szakvizsgát tett, vizsga letelte után 7 évben. Aki önhibájából nem teljesítette a továbbképzést munkaviszonya megszüntethető. a/szakmai munkaközösség, feladata kapcsolattartás rendje Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő-fejlesztő munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az óvodavezető bízza meg. Előkészíti középtávú célkitűzési programját. Irányítja, segíti az intézmény belső továbbképzését. A megjelenő szakirodalmakat figyelemmel kíséri, beszerzésükre javaslatot tesz, a már meglévő szakirodalmak feldolgozását és az óvodapedagógusok továbbképző munkáját segíti. Nevelőtestületi értekezletekre felkészül, az adott témában a vitaindító előadást megtartja. Az óvodai rendezvények megszervezésében részt vesz, segíti a vezető munkáját. Félévente beszámol a végzett tevékenységről. Feladat átruházás Az óvodavezető feladataiból átruházza a szakmai munkaközösség vezetőjére: éves munkatervben a nevelőmunka ellenőrzését a szakmai munkaközösség önálló vezetését a munkatervben meghatározott módon a pedagógiai munka színvonalának emelését.

17 17 b/szülői érdekképviseleti szerv: Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése érdekében szülői munkaközösséget hozhatnak létre. /az óvodában felvett gyerek szülei több mint 50 %-a kezdeményezheti./ A szülői munkaközösség jogosultságát a évi CXC t. 73 szabályozza. A szülők jogait és kötelességeit az óvodai program /1.sz.melléklet/ Házirend /tartalmazza. Véleményt nyilvánít az alábbi ügyekben: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása előtt Pedagógiai Program elfogadása előtt Házirend elfogadása előtt Az éves munkaterv, a vezetői pályázat szakmai programjának ismertetése után. Dönt: A működés rendjéről A tisztségviselőinek megválasztásáról Azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a jogot átruházza Kapcsolattartás rendje: A vezető a szülők által megválasztott szülői szervezet tagjaival két alkalommal megbeszélést tart az óvoda működéséről, eredményéről. Az SZMK elnökével gyakoribb a találkozás, aki kapcsolatot tart a csoportokat képviselő szülőkkel. Rendezvények alkalmával a vezetésnek segítségére vannak, ünnepek alkalmával együttműködnek. A szülők megbeszélt időn túl is kereshetik a vezetővel való találkozást c/dolgozók érdekképviseleti szerve: Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja, a dolgozók érdekképviselete, és érdekvédelme. Az intézményben működik: szakszervezet alkalmazotti tanács Feladatait, hatásköreit a Kollektív szerződés és a Alkalmazotti szabályzat tartalmazza.

18 18 Az intézmény munkavégzésével kapcsolatos szabályok Jogviszony létrejötte: Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor határozatlan vagy határozott idejű kinevezést hoz létre. Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. a/az alkalmazottak díjazása: A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a kinevezési vagy munkaszerződési okiratba kell rögzíteni. Az alapilletményen kívül a dolgozót pótlékok is megillethetik. A pótlékok jogosultságát, mértékét, egyéb szociális juttatásokat, és feltételeit fenntartói jóváhagyással a kollektív szerződés tartalmazza. b/az óvoda belső ellenőrzés rendje Az óvodavezető és az általános helyettese az ellenőrzési ütemterv, illetőleg írásban rögzített feladatmegosztás alapján, a pedagógiai munka eredményessége, és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a dolgozó munkáját. Az ellenőrzési tervet minden nevelési év kezdetén /de legkésőbb szeptember 30.-ig/ nyilvánosságra hozza, az éves munkaterv mellékletében. Belső ellenőrzésre jogosultak: Óvodavezető / minden tevékenységet jogosult ellenőrizni / Óvodavezető helyettes /pedagógusok, dajkák munkáját jogosult ellenőrizni. Munkaközösség vezető /a kiemelt feladatok teljesítését ellenőrizheti felkérésre. Ellenőrzés fajtái: - tervszerű: előre megbeszélt szempontok szerint, - alkalomszerű: a problémák feltárása érdekében, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekben. Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell, a tervszerű ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, az érintettekkel ismertetni, aláíratni kell.

19 19 VI. Rendezvényeink, ünnepeink, hagyományápolás a/gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok. 1.Közös megemlékezés a gyermekek név és születés napjáról. 2.Ajándék készítés anyák napjára 3.Nemzeti és vallási ünnepek, megemlékezések, rendezvények megtartása: Okt.01 /zenei világnap/, Okt. 23/, Mindenszentek, Halottak napja, Mikulás, Luca napi vásár, Karácsony, Farsang, Március15, Márc. 22. Víz világnapja, Húsvét, Ápr A Föld napja, Május Madarak és fák napja, Gyermek hét, Anyák napja, Évzáró műsorok. Kirándulások,Reformáció napja, Hálaadás napja. 4.Népi hagyományok ápolása. A hagyományok csoportszintű tervezését, csoportnaplók nevelési folyamatának és a szervezési feladatoknak kell tartalmazni. b/az intézmény közösségével kapcsolatos hagyományok. Szakmai napok szervezése /munkaterv és szakmai munkaközösségi program ütemezése alapján/ nevelési évenként 2-3 alkalommal. Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása, egyéb aktuális dolgok megbeszélése heti l alkalommal. Technikai dolgozók tájékoztatása, aktuális nevelési feladatok megbeszélése havi l alkalommal. Pedagógusnapi ünnepségek megszervezése, jubiláló dolgozók köszöntése. Távozó dolgozók búcsúztatása. /óvodavezető, érdekvédelmi szervek/ VII. Kapcsolattartás formái külső partnerekkel A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartás rendszere. Az óvodában szülői munkaközösség tagjait minden nevelési év első összevont szülői értekezletén választják a jelenlévő szülők./ több mint 50 %, csoportonként / A csoportot képviselő szülők közül SZMK. elnököt választanak, aki kapcsolatot tart az óvoda vezetővel, és képviseli a szülőket. A szülői munkaközösséggel kapcsolatot tart:

20 20 intézményi szinten az óvodavezető, óvodapedagógusok a kapcsolattartás éves programját a csoportnaplóban kell ütemezni. Szülői munkaközösségi értekezletet legalább két alkalommal tart az óvodavezető. A szülők és az óvodapedagógusok között, a nevelési feladatok összehangolására, megbeszélésére lehetőség nyílik az alábbi esetekben: Családlátogatás Fogadó óra Szülői értekezlet Közös ünnepélyek Nyílt napok Ovi híradón kifüggesztett hírek, tájékoztatások, programok Gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül Óvodai rendezvények közös szervezése során Külső partnereink: István Király Általános Iskola Baptista Szeretetszolgálat E.J.SZ. Kótaj Község Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kótajért Kulturális Egyesület Egyházak vezetői Egészségügyi szervezetek Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Nevelési Tanácsadó Tanulási képességet vizsgáló szakéretői bizottság A közvetett és közvetlen partnerekkel való kapcsolattartás formáját, rendszerét és idejét részletesen tartalmazza az óvoda pedagógiai programja. Minden érdekképviseletei szerv / szülői, dolgozói/ megbeszélésén feljegyzés, jegyzőkönyv készül. VIII. Az intézmény védő-óvó előírásai Dolgozók feladatai: Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladata, hogy ismerje a balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályzatot. A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli a gyermekbalesetet, vagy ennek veszélyét, a szükséges intézkedéseket megtegye.

21 21 Az óvodapedagógusoknak ismertetni kell a különböző veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. A nevelési év megkezdésekor gyermekekkel ismertetni kell az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályokat./ kirándulások, séták/ A gyermekek számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját a csoportnaplóba be kell jegyezni. A nevelőknek visszakérdezéssel kell meggyőződnie, hogy a gyermekek elsajátították a szükséges ismereteket. Balesetvédelemmel kapcsolatos ellenőrzéseket a munkatervben meghatározott személyek végzik, melyről feljegyzés készül, és a szükséges intézkedést megteszi. Gyermekbaleset esetén az óvoda a szükséges dokumentációkat elkészíti és megőrzi a20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 129,168 alapján. A védő óvó előírásokat a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. Az intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetésének megelőzésében, megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekvédelmi rendszerrel és más hatóságokkal./20/2012 (VIII.31.) EMMI a/az óvoda egészségvédelmi szabályai Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani / fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, stb /. A gyermekekkel kapcsolatos teendők Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvoda pedagógusnak addig is gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának, fájdalmának csillapításáról, ha szükséges az orvosi ellátást biztosítani kell. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja. A gyermek, betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Az óvoda konyhájába csak eü. kiskönyvvel rendelkező személy léphet be.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde. I. Általános rendelkezések

Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde. I. Általános rendelkezések Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde I. Általános rendelkezések I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata [] Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben