HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Ügyiratszám: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, hajléktalan közfoglalkoztatásra vonatkozó rendelkezésekkel kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 7630 Pécs, Edison u képviseli: Rádli Erzsébet ügyvezető igazgató Cg adószám: mint átvevő (a továbbiakban: Nonprofit Kft. ) mint szerződő felek (a továbbiakban együtt: Felek) között Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14./2015. (01.29.) és../2015.(02.26.) számú határozataiban biztosított felhatalmazás alapján alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: ELŐZMÉNYEK A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény 1. (3) f. pontja alapján közfoglalkoztató lehet az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet. A gazdálkodó szervezetnek a Startmunka Program iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos, a Belügyminisztérium által kiadott útmutató szerint 100%-ban önkormányzati tulajdonban kell állnia. A Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. alapító okiratában rögzített célja Pécs-Baranya foglalkoztatási feszültségeinek enyhítése a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szervezése, munkanélküliségük megelőzése, munkanélküliségükből származó hátrányos következmények enyhítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, továbbá mindezekkel összefüggő foglalkoztatási programok megvalósítása. A Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. jelenleg a BIOKOM Nonprofit Kft. tulajdonában álló 100%-os nonprofit gazdálkodó szervezet, amely a közvetett tulajdonláson, azaz a BIOKOM Nonprofit Kft.-n keresztül kapcsolódik Pécs önkormányzathoz. Fentiek alapján a Startmunka Program lebonyolítására iránti kérelmet a jövőben a Közgyűlés 14./2015. (01.29) határozata értelmében a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. nyújtotta be.

2 Felek a Startmunka Program jövőbeni sikeres lebonyolítása érdekében a programozási időszakban beszerzésre került, továbbá a közfoglalkoztatás ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyonelemek ingyenes használatának és működtetésének részletes szabályait az alábbiak szerint állapítják meg: A szerződés tárgya 1. A Startmunka Program, a hosszabb időtartamú közfoglalkozatás és a hajléktalan közfoglalkoztatás március 1.-től feladatellátása érdekében az Önkormányzat használatba adja, a Nonprofit Kft. használatba veszi jelen szerződés 1.,2.,3. számú melléklete szerinti ingó vagyonelemeit, helyrajzi szám ingatlan címe Ingatlan/tulajdon rész nagysága m 2 Használattal érintett ingatlanrész/tulajdonrész nagysága m /262 Pécs, Eszék utca Pécs, Bánya utca /1 Pécs Bánya utca Pécs, Tárna utca Pécs, Tüzér utca 7. V.,VI.,VII., számú épületek Pécs, Perczel Miklós 28,4 utca Pécs, Perczel Miklós 22,4 utca /8 Pécs, Kőrösi Csoma S.u. 1/b udvara /4/A/17-21 Pécs, Kőrösi Csoma S.u. 1/b. épület földszint Pécs, Zöldellő utca Pécs, Zöldellő utca Az Önkormányzat az 1.,2.,3. pontban rögzített ingó vagyonelemeken túl átadja az Önkormányzat részéről a Startmunka Program korábbi éveiben megvásárlásra került, de üzemeltetésre át nem vett vagyonelemeit, valamint a közfoglalkoztatás keretében vásárolt az Önkormányzat tulajdonában lévő és tárolási nyilatkozattal biztosított ingó vagyonelemeit. 3. Az Önkormányzat a 3.sz. mellékletben foglalt 40 darab mobiltelefon előfizetést és 1 darab mobilinternet előfizetést átadja a Nonprofit Kft. részére úgy, hogy a mobiltelefon szolgáltatóval kötött ugyanazon keretszerződés szerint számhordozással veszi át azokat a Nonprofit Kft. A 38 darab mobiltelefon készüléket az Önkormányzat használatba adja a Nonprofit Kft. részére. 4. Az Önkormányzat a Nonprofit Kft. részére használatba adja a 3.sz. mellékletben foglalt 5 darab gépjárművet, külön szerződésben foglalt üzembentartói feltételekkel. Felek jogai és kötelezettségei

3 5. A Nonprofit Kft. a használat tárgyát képező vagyonelemeket kizárólag a Startmunka Program, hosszabb időtartamú közfoglalkozatás és a hajléktalan közfoglalkoztatás feladatainak ellátására jelen szerződésben szabályozott módon használhatja. 6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Nonprofit Kft. a használatba adott ingó vagyont kizárólag az Önkormányzat közigazgatási határain belül használhatja a feladata ellátására. 7. Az Önkormányzat a Startmunka Program, hosszabb időtartamú közfoglalkozatás és a hajléktalan közfoglalkoztatás feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a szerződés időtartama alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 8. A Nonprofit Kft. a használatában álló ingó és ingatlanvagyont harmadik személy részére használatba vagy bérbe nem adhatja, nem terhelheti meg és nem idegenítheti el. 9. Felek az átadás-átvétel során az ingatlan(ok) műszaki állapotát külön jegyzőkönyvben rögzítik. Az épület jó karba hozásáról a felek külön egyeztetnek. 10. A Nonprofit Kft. köteles a használatában álló ingó- és ingatlan vagyont, a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, az épület házirendjének, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használni. 11. A Nonprofit Kft. köteles a használatában álló vagyonnal kapcsolatban az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 22. (1) bekezdés rögzített, az Önkormányzat mindenkor hatályos leltározási és leltárkészítési szabályzata alapján elkészíteni és azt minden év január 15-ig az Önkormányzatnak megküldeni. 12. A Nonprofit Kft. köteles a használatában lévő vagyonnal kapcsolatban a selejtezéssel érintett vagyonelemeket, az Önkormányzat mindenkor hatályos felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata alapján jegyzékbe foglalni és azt minden év augusztus 31-ig az Önkormányzatnak megküldeni. 13. Amennyiben az Önkormányzat tudomására jut, hogy a Nonprofit Kft. a vagyont nem rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja, a Nonprofit Kft. kapcsolattartójához fordulhat, aki köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos álláspontját írásban az Önkormányzat részére eljuttatni. A nem rendeltetésnek megfelelő használat vagy rongálás folytatódása esetén az Önkormányzat a Ptk. 5:152. (2) bekezdése alapján biztosítékot követelhet a Nonprofit Kft-től. 14. A szerződés időtartama alatt a Nonprofit Kft. felelős a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 15. A Nonprofit Kft. jogosult az 1. pont szerint használatra átadott ingatlanokat saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 16. A Nonprofit Kft. az 1. pont szerinti használatra átadott ingatlanokban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. A távközlési szolgáltatóval a Nonprofit Kft. az Önkormányzattól függetlenül jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni és üzemeltetni. Ezekről előzetesen köteles a Használatba adót írásban tájékoztatni.

4 17. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Nonprofit Kft. tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. A Nonprofit Kft. e vagyontárgyakra biztosítást köthet. 18. A használatba adott vagyont a Nonprofit Kft. működteti. 19. A Nonprofit Kft. köteles az 1. pont szerinti használatra átadott, a Startmunka Program, hosszabb időtartamú közfoglalkozatás és a hajléktalan közfoglalkoztatás elhelyezését szolgáló ingatlanok rendeltetésének megfelelő, a hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő üzemeltetéséről, karbantartásáról gondoskodni. 20. A Nonprofit Kft. köteles gondoskodni a használatba adott vagyon állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges karbantartás, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 21. A Nonprofit Kft. köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni a használatba adott ingatlan vagyonvédelméről. 22. A Nonprofit Kft. köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a Startmunka Program, hosszabb időtartamú közfoglalkozatás és a hajléktalan közfoglalkoztatás feladatai megfelelő színvonalon, biztonsággal történő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek. 23. A Nonprofit Kft. nem köteles pótolni azt a használatba adott ingó vagyont, amely az Nonprofit Kft-nek fel nem róható ok miatt megsemmisült, eltulajdonítás folytán eltűnt, elveszett. Ez a rendelkezés nem mentesíti a Nonprofit Kft. a feljelentés és egyéb szükséges intézkedés megtétele alól. Amennyiben a megsemmisült vagyonelem helyébe biztosítási összeg lép, akkor a biztosítási összeg erejéig köteles gondoskodni a Nonprofit Kft. a vagyontárgy pótlásáról. 24. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használata érdekében átalakítási munkákat végezhetnek. 25. A Nonprofit Kft. az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult az ingyenes használatában álló ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet végezni. Az ezzel kapcsolatos költségek a Nonprofit Kft-t terhelik. 26. A Nonprofit Kft. az Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni. A Nonprofit Kft. az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot, és köteles tűrni a veszély elhárítása vagy a kár következményeinek elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét. 27. A Nonprofit Kft. felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Nonprofit Kft. kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 28. Amennyiben a Nonprofit Kft. tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az ingó- és ingatlan vagyon rendeltetésszerű és zavarásmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a használatában álló vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, köteles erről haladéktalanul az Önkormányzatot értesíteni. Az értesí-

5 tés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a Nonprofit Kft. köteles viselni. 29. Tulajdonosi ellenőrzés Az Önkormányzat mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal a Nonprofit Kft. működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján az átadott ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatát. Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult a) a Nonprofit Kft. használatában álló ingatlan területére, illetve Nonprofit Kft. által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával betekinteni, c) a Nonprofit Kft. alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. A szerződés megszűnése 30. A szerződést Felek 2015.március 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszűnik, ha a Startmunka, hosszabb időtartamú közfoglalkozatás és a hajléktalan közfoglalkoztatás közfoglalkoztatási feladat ellátása az körülírt ingatlanban megszűnik. 31. A Nonprofit Kft. a használati joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 32. A szerződés megszűnése esetén a Nonprofit Kft. cserehelyiségre igényt nem tarthat. Egyéb rendelkezések 33. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 34. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: Önkormányzat részéről: Név: Varga Péter Szerv neve: Városüzemeltetési Főosztály beosztás: csoportvezető Elérhetőség: valamint Név: Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea Szerv neve: Vagyongazdálkodási csoport Beosztás: csoportvezető Elérhetőség:

6 Nonprofit Kft. részéről Név: Rádli Erzsébet ügyvezető igazgató Elérhetőség: Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a Pécsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 35. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 36. Szerződő Felek a szerződést elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. Mellékletek: 1. Korábbi években megvásárlásra került, de üzemeltetésre át nem vett vagyonelemek listája 2. Átadásra kerülő mobiltelefonok listája 3. Átadásra kerülő gépjárművek listája Pécs, Önkormányzat Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester... Nonprofit Kft. Képviseli: Rádli Erzsébet ügyvezető igazgató

7 Leltárkörzet,Leltárkörzet megnevezése Eszköz Leltári szám Megnevezés 1 Megnevezés 2 Gyári szám Egyenleg(R) R.me. Leltárkörzet: Leltárkörzet megnevezése: Startmunka Program Cirokseprű 5 DB Csákány 2,5 kg STREND hegyes-lapos 15 DB Gereblye 10 fogu 16 DB Gereblye 12 fogu 34 DB Kapa "Miskolczi kovácsolt" 40 DB Lapát 85 dkg 200 mm 47 DB Ásó kovácsolt 1,2 kg Galaxy 40 DB Ásó lapátnyél 120 cm-es 6 DB Fűnyíró MTD 3,5Le Br51 cm 1 DB Fűnyíró MTD 3,5Le Br51 cm 1 DB Fűnyíró MTD 3,5Le Br51 cm 1 DB Motoros fűkasza(bozótvágó Alko BC4535II) 1 DB Magassági gallyazó(ágvágó Oleo-Mac PP270 1 DB Kőműves kalapács 2 DB Kőműves serpenyő 2 DB Kőműves kanál 2 DB Ágvágó mellévágó áttét 2 DB Ágvágó fém mellévágó áttét 2 DB Ágvágó mellév. 585mm 3 DB Vödör 15l-es műa. 20 DB Csákány kubikus 2 DB Locsolókanna 8L-es 4 DB Gereblye 10 fogú 9 DB Ásó lemez (Cortex) 22 DB Kapa lemez 20 DB Létra alu 2x9 1 DB Létra 5 fokos, fa 2 DB Talicska 9 DB Lapát kubikus 80-as 40 DB Lapát kubikus 100-as 40 DB Hólapát 400-as (fekete) 16 DB Cirokseprű 5 varr. fanyéllel 43 DB Teleszkópos festőhenger 10 DB Flex 115-ös 1 DB Flex 115-ös 1 DB Flex 230-as 1 DB Csiszológép /rezgőcsiszoló 1 DB Csiszológép /rezgőcsiszoló 1 DB Csiszológép /rezgőcsiszoló 1 DB Csempevágó 75cm 1 DB Csempevágó 75cm 1 DB Csempevágó 75cm 1 DB Láncfűrész 40cm 1 DB Láncfűrész 40cm 1 DB Kézi lámpa kosaras 1 DB Kézi lámpa kosaras 1 DB Kézi lámpa kosaras 1 DB Csiga + kötél 1 DB Csiga + kötél 1 DB Betonkeverő-125LS Economic 1 DB Betonkeverő-125LS Economic 1 DB Betonkeverő-125LS Economic 1 DB Glettvas fanyelű 250*125 mm 7 DB Lézeres vízszintező 1 DB Vízmérték EXTOL 800 mm 5 DB Ütvefúró és vésőgép 950W SDA-P 3 DB Seprű nyelezett 104 DB Gumikalapács 5 DB Bozótvágó Maruyama 50,2cm3 1 DB Ásó kovácsolt Cortex nyelezett 40 DB

8 Kapa nyelezett, öntöttvas 32 DB Csákány + nyél 5 DB Keretes fűrész 610mm Cortex 2 DB Kőműves kanál 200 acél 12 DB Kőműves serpenyő DB Hegesztőtrafó 130A EP 1 DB Lengőhosszabító 3 DB Ölesléc 2000 libella nélkül 7 DB Létra 8 fokú (fa) 4 DB Vödör 20l-es műa. 94 DB Akkus fúró 14,4V 2 akku+koffer Einhell 1 DB Építőipari állvány 2 DB Kőműves kalapács fanyéllel EP 3 DB Gereblye vas 12 fogú nyéllel 21 DB Talicska 27 DB Motoros fűkasza-husqvarna 343 R gyári szám: DB Bozótvágó Maruyama 41,5cm 3 k.i 1 DB Bozótvágó Maruyama 41,5cm 3 k.i 1 DB Bozótvágó Maruyama 41,5cm 3 k.i 1 DB Bozótvágó Maruyama 41,5cm 3 k.i 1 DB Bozótvágó Maruyama 41,5cm 3 k.i 1 DB Bozótvágó Maruyama 41,5cm 3 k.i 1 DB Bozótvágó Maruyama 41,5cm 3 k.i 1 DB Bozótvágó Maruyama 41,5cm 3 k.i 1 DB Bozótvágó Maruyama 41,5cm 3 k.i 1 DB Bozótvágó Maruyama 41,5cm 3 k.i 1 DB Lombszívó Partner-GBV DB Fűnyírótraktor MDT-RF 125 M 96cm 1 DB Fűnyírótraktor MTD-RF 125 M 96cm 1 DB Hótolólap MTD trak széria 1 DB Lapvibrátor 1 DB Faaprító gép 1 DB Motoros réselőgép 1 DB Komb. Faipari gyalugép /gysz: / 1 DB Körfűrész 1,68KW /gysz:905824/ 1 DB Szalagfűrész 1 DB Porelszívó SPA 1500 /gysz:980103/ 1 DB Esztergagép M /gysz:313696/ 1 DB Asztali fúrógép 1 DB Oszlopos fúrógép 1 DB Faipari gépkésélező 1 DB Elektromos köszörű asztalos 1 DB /1 Elektromos köszörű lakatos 1 DB Táblalemezolló 1 DB Kovács üllő 1 DB Polcrendszer 1 GAR Vasbak 1 DB Vasbak 1 DB Vasbak 1 DB Vasbak 1 DB Vasbak 1 DB Vasbak 1 DB Létra 1 DB Létra 1 DB Létra 1 DB Kéziszerszámok 62 DB Balta 10 DB Fejsze 10 DB Sövényvágó 1 DB Ültetőfa 50 DB Vödör 78 DB Ágvágó áttétes 9 DB Metszőolló 100 DB

9 Balta 10 DB Fejsze 10 DB Cirokseprű 484 DB Lombseprű 496 DB Kapa 164 DB Lapát 456 DB Talicska 100 DB Kalapács 50 DB Csákány 91 DB Véső 97 DB Spakli 492 DB Bozótvágó 100 DB Lombgereblye 181 DB Karos olló 100 DB Kézi fűrész 100 DB Vermelő 500 DB Balta 50 DB Íróasztal 750x750x745 mm 1 DB Íróasztal 750x750x745 mm 1 DB Íróasztal 750x750x745 mm 1 DB Íróasztal 750x750x745 mm 1 DB Íróasztal 750x750x745 mm 1 DB Íróasztal 750x750x745 mm 1 DB Íróasztal 750x750x745 mm 1 DB Íróasztal 750x750x745 mm 1 DB Íróasztal 750x750x745 mm 1 DB Íróasztal 750x750x745 mm 1 DB Nyitott polcos szekrény 5 részes 1 DB Nyitott polcos szekrény 5 részes 1 DB Nyitott polcos szekrény 5 részes 1 DB Nyitott polcos szekrény 5 részes 1 DB Nyitott polcos szekrény 5 részes 1 DB Számítógép konfiguráció 1 DB Számítógép konfiguráció 1 DB Hulladék szállító és tároló edény 13 DB Hulladék gyűjtő és válogató bot 7 DB Tüzifa tároló és szállító edény 25 DB Mobil hulladék tároló edény 18 DB Komposztáló edény 20 DB Tartóselem gyűjtő 1 DB Tartóselem gyűjtő 1 DB Hulladék gyűjtő és válogató bot 4 DB Tüzifa tároló és szállító edény 50 DB Komposztáló edény 20 DB Hulladék szállító és tároló edény 1 DB Hulladék szállító és tároló edény 1 DB Hulladék szállító és tároló edény 1 DB PET palack préselő gép 1 DB PET palack préselő gép 1 DB PET palack préselő gép 1 DB Alumínium doboz préselő gép 1 DB Tartóselem gyűjtő 1 DB Tartóselem gyűjtő 1 DB Színes tintasugaras nyomtató PC-Canon Pixma ip DB Színes tintasugaras nyomtató PC-Canon Pixma ip DB Színes tintasugaras nyomtató PC-Canon Pixma ip DB Színes tintasugaras nyomtató PC-Canon Pixma ip DB Színes tintasugaras nyomtató PC-Canon Pixma ip DB Pendrive 8 GB fehér 20 DB Samsung mono lézer nyomtató PRS-Samsung SL-M2675FN MFP hálózatos 1 DB Samsung mono lézer nyomtató PRS-Samsung SL-M2675FN MFP hálózatos 1 DB Multifunkciós nyomtató+gépasztal PKY-Kyocera FS-6525 MFP 1 DB Multifunkciós nyomtató+gépasztal PKY-Kyocera FS-6525 MFP 1 DB

10 Összecsukható bankett szék 20 DB MAMBO ülőke 11 DB Öltözőszekrény 2x2 ajtós 5 DB Tárgyalószék SIGMA fekete 20 DB Lombszívó, fújó 1 DB Lombszívó, fújó 1 DB Lombszívó, fújó 1 DB Lombszívó, fújó 1 DB Lombszívó, fújó 1 DB Láncfűrész 1 DB Láncfűrész 1 DB Láncfűrész 1 DB Faaprító gép 1 DB Fűnyíró traktor tolólappal 1 DB Faaprító gép 1 DB Lombszívó, fújó 1 DB Lombszívó, fújó 1 DB Lombszívó, fújó 1 DB Fűnyíró traktor tolólappal 1 DB Fűnyíró traktor tolólappal 1 DB Fűnyíró traktor tolólappal 1 DB Benzinmotoros fűkasza 1 DB Benzinmotoros fűkasza 1 DB Benzinmotoros fűkasza 1 DB Magassági gallyazó 1 DB Láncfűrész 1 DB Kombinált hűtő BEKO DSA DB Nagyteljesítményű betonkeverő M-250L 1 DB Betonforma tömörítő gép VP-5Ds 1 DB Betonidom sablon 50x15x23 cm 1 DB Betonidom sablon 40x40x6 cm járdalaphoz 1 DB Porszívó SAMS VCC-4135S35/XEH 1 DB Telefon SAGEMCOM D142 DUO DECT 1 DB Telefon SAGEMCOM D142 DUO DECT 1 DB Telefon SAGEMCOM D142 DUO DECT 1 DB Kapálógép STRONG Honda motorral DB Fűnyíró traktor SNAPPER NXT DB Betonkeverő ALKO DB Benzinmotoros vésőgép WACKER NEUSON DB Csempevágó/EINHELL/+ állványzat RT-TC 520U 1 DB Traktor TAIHONG JD MG.+ talajmaró JD/AMS DB Ásó nyéllel/lemez 20 DB Kapa nyéllel/3 szögletű 20 DB Lapát nyéllel 20 DB Vödör 14 l-es műa. 20 DB Ágvágó TOPEX 5 DB Lombseprű 20 DB Lombgereblye nyéllel 18 fogú, műa. 20 DB Motoros fűrész GRAPHITE +1 lánc, 1 élező, 1 kanna G DB Saraboló nyéllel 10 DB Gyümülcsszedő teleszkópos 1 DB Létra 5 fokos, fa 10 DB Glettvas 5 DB Létra állvány/kinyújtható 2 DB Csempevágó 900 mm-es 5 DB Bakállvány vas 10 DB Gumikalapács 5 DB Ásó nyéllel/lemez 10 DB Kapa nyéllel/3 szögletű 10 DB Lapát nyéllel 30 DB Gereblye nyéllel 10 fogú 10 DB Cirokseprű nyéllel 60 DB Vödör 14 l-es műa. 120 DB

11 Létra 5 fokos, fa 10 DB Kőműveskanál fa nyéllel 46 DB Kőműves serpenyő 50 DB Glettvas 100 DB Kalapács 50 DB Hosszabbító 6 dugaljas,kapcsolható 2 DB Sarokcsiszoló Bantool 710W + 1 db csiszolókorong SNR 12/ DB Sarokcsiszoló Bantool 710W + 1 db csiszolókorong SNR 12/ DB Sarokcsiszoló Bantool 710W + 1 db csiszolókorong SNR 12/ DB Sarokcsiszoló Bantool 710W + 1 db csiszolókorong SNR 12/ DB Sarokcsiszoló Bantool 710W + 1 db csiszolókorong SNR 12/ DB Fúrógép GRAPHITE + 9 db fúrókészlet 1106G DB Fúrógép GRAPHITE + 5 db fúrókészlet+ 1 db átalakító fej 1004G DB Fúrógép GRAPHITE + 5 db fúrókészlet+ 1 db átalakító fej 1004G DB Fúrógép GRAPHITE + 6 db Fúrószár 0810G DB Fúrógép GRAPHITE + 6 db Fúrószár 0810G DB Flex GRAPHITE 1010W + 1 db csiszolókorong 1104G DB Flex GRAPHITE 1010W + 1 db csiszolókorong 1009G DB Flex GRAPHITE 850W + 1 db csiszolókorong 1010G DB Flex GRAPHITE 850W V DB Flex GRAPHITE 850W V DB Flex GRAPHITE 850W V DB Flex GRAPHITE 850W V DB Flex GRAPHITE 850W V DB Flex GRAPHITE 850W V DB Flex GRAPHITE 850W V DB Elektromos gyalu WERTO 710W V DB Elektromos gyalu WERTO 710W V DB Elektromos gyalu WERTO 710W V DB Ütvefúró Bantool EID308S.NR.12/ DB Ütvefúró Bantool EID308S.NR.12/ DB Ütvefúró Bantool EID308S.NR.12/ DB Gurulós állvány gipszkartonozáshoz 1 DB Gurulós állvány gipszkartonozáshoz 1 DB Gurulós állvány gipszkartonozáshoz 1 DB Gurulós állvány gipszkartonozáshoz 1 DB Gurulós állvány gipszkartonozáshoz 1 DB Mindösszesen: A leltár során többletként fellelt eszközök Aggregátor 1 db Hidraulikus emelő 1 db Vésőszár /benzinmotoros vésőgéphez/ 6 db Fúrógép EXTOL 1 db Keverőgép /PROTOOL/ 4 db keverőszárral 1 db Háromláb 3 db Akkus csavarhúzó készlet 1 db Fúrókalapács /EXTOL/ 1 db Pörzsölő 1 db Mosógép 1 db Biztonsági heveder 4 db Pneumatikus fúrókalapács /EXTOL Premium/ 1 db Poroltó 8 db STOP tábla 15 db Benzinmotoros vésőgép WACKER NEUSON 1 db

12 Leltárkörzet,Leltárkörzet megnevezése Eszköz Leltári szám Megnevezés 1 Megnevezés 2 Gyári szám Egyenleg(R) R.me. Bruttó Leltárkörzet: Leltárkörzet megnevezése: Startmunka Program Tehergépkocsi Toyota Dyna 100 /GGR-884/ Szimpla fülkés,platós,3 személyes 1 DB Tehergépkocsi IVECO Daily /JDM-395/ Dupla fülkés,magasított platós,7 üléses 1 DB Személygépkocsi/Renault Trafic Passenger 9 üléses,klíma,vonóhorog KWW DB Személygépkocsi FIAT DUCATO/MPD DB Személygépkocsi FIAT DUCATO/MPD DB

Eszköz Leltári számmegnevezés 1 Megnevezés 2 Gyári szám Egyenleg(R)R.me. Bruttó

Eszköz Leltári számmegnevezés 1 Megnevezés 2 Gyári szám Egyenleg(R)R.me. Bruttó Leltárkörzet,Leltárkörzet megnevezése Eszköz Leltári számmegnevezés 1 Megnevezés 2 Gyári szám Egyenleg(R)R.me. Bruttó Leltárkörzet: 01060005 Leltárkörzet megnevezése: Startmunka Program 41 009 41009 Cirokseprű

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Alsózsolca Város Önkormányzata székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. képviseli: Zsiros Sándorné polgármester törzsszáma: 725910

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS A 13/2013.(I.31.) határozat melléklete VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. képviseli: Dr. Faragó Péter

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához

Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához amely létrejött egyrészről Kovács Mária polgármester, az Ecsegfalva Települési Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője

Részletesebben

A projekthez kapcsolódó költségek

A projekthez kapcsolódó költségek Település megnevezése: Pécs Projekt megnevezése: Kiemelt projekt (Többfunkciós közösségi épület felújítása) Projekt leírása:(=a 2012. évi Kérelem 4. 5. 6. pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

Megállapodás. a járási hivatalok kialakításához

Megállapodás. a járási hivatalok kialakításához 1 Megállapodás a járási hivatalok kialakításához amely létrejött egyrészről: Dr. Páva Zsolt polgármester, Pécs M. J. Város Önkormányzatának képviselője, mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester törzsszáma: 15735612 adóigazgatási

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. október 24-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. október 24-én megtartott ülésének Szám: 337-19/2012. TISZUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. október 24-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 15/2012.(X.25) számú önkormányzati RENDELET

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

MAGMA MAGYARORSZÁG. Minőségi szerszámok minden szezonban közvetlenül az importőrtől. Vásárlásaival a magyar munkahelyek megtartását támogatja!

MAGMA MAGYARORSZÁG. Minőségi szerszámok minden szezonban közvetlenül az importőrtől. Vásárlásaival a magyar munkahelyek megtartását támogatja! MAGMA MAGYARORSZÁG Központban a minőség! Minőségi szerszámok minden szezonban közvetlenül az importőrtől ÁSÓK, VILLÁK, LAPÁTOK, KAPÁK, CSÁKÁNYOK GEREBLYÉK, LOMBSEPRŰK KIS KERTI SZERSZÁMOK BALTÁK, FEJSZÉK,

Részletesebben

Komróczkiné Tóth Katalin

Komróczkiné Tóth Katalin GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Akció. éves. Betonkeverő 800 w 130 liter. Aknafedőlap 60x60 összsúly terhelhetőség: 150 kg. Talicska, talicskaputtony

Akció. éves. Betonkeverő 800 w 130 liter. Aknafedőlap 60x60 összsúly terhelhetőség: 150 kg. Talicska, talicskaputtony Építőipari Akció www.szerszamkereskedes.com www.kiralyszerszam.hu Érvényes: 2011. június 15-től augusztus 05-ig, illetve a készlet erejéig! Betonkeverő 800 w 130 liter 048741 59.220 Ft Aknafedőlap 60x60

Részletesebben

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Megállapodás. Preambulum

Megállapodás. Preambulum Megállapodás Amely létrejött egyrészről másrészről Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet székhely: 7621 Pécs, Bercsényi utca 3. PIR szám: 479228 adószám: 15479226-2-02 képviselő: Maruzs

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Táj. az elj. eredményéről a kézi szerszámok beszerzése a 2014.évi OKP-ban c. eljárásban

Táj. az elj. eredményéről a kézi szerszámok beszerzése a 2014.évi OKP-ban c. eljárásban Táj. az elj. eredményéről a kézi szerszámok beszerzése a 2014.évi OKP-ban c. eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÓI JOG, ILLETVE KÖTELEZETTSÉG ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÓI JOG, ILLETVE KÖTELEZETTSÉG ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÓI JOG, ILLETVE KÖTELEZETTSÉG ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL amely létrejött egyrészről: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Székhelye: 9021 Győr, Árpád u. 32. Képviseli: Major

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10.

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10. KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Tartalomjegyzék: I. Tájékoztatási kötelezettség II. Ellátás igénylése III. Adatnyilvántartás IV. Előgondozás V. Gondozási szükséglet vizsgálat VI. Jövedelemvizsgálat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A KLIK-kel megkötött közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Nyt. szám: 1. sz. példány SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 Adószám: 15450353-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Szállítási szerz ődés

Szállítási szerz ődés ADUVIZtG erk ALS4- VilÜtn ki..csaw*(5, Szállítási szerz ődés amely létrejött egyrészről a WETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 16., számlavezető pénzintézete: UniCredit

Részletesebben

NEKIVÁGHATSZ! 33.900 Ft. A l e g j o b b s z a k t a n á c s a d á s s a l. A j ó t a n á c s a r a n y a t é r.

NEKIVÁGHATSZ! 33.900 Ft. A l e g j o b b s z a k t a n á c s a d á s s a l. A j ó t a n á c s a r a n y a t é r. A l e g j o b b s z a k t a n á c s a d á s s a l. Az akció érvényessége: 2013. szeptember 12-28. EZZEL BÁTRAN NEKIVÁGHATSZ! Benzines láncfűrész P340S motor: 1,3 kw/1,8 LE, 35 cm³ vágási hossz: 35 cm súly:

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

RAGYOGÓ TAVASZ JÖN! A l e g j o b b s z a k t a n á c s a d á s s a l. A j ó t a n á c s a r a n y a t é r.

RAGYOGÓ TAVASZ JÖN! A l e g j o b b s z a k t a n á c s a d á s s a l. A j ó t a n á c s a r a n y a t é r. A l e g j o b b s z a k t a n á c s a d á s s a l. Az akció érvényessége: 2016. március 10-27. RAGYOGÓ TAVASZ JÖN! Magasnyomású mosó készlet K3 Premium Car Nyomás: max. 110 bar Vízszállítás: max. 360 l/h

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám:

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata

Rábapatona Község Önkormányzata Szerződés lajstromszáma: BÉRLETI SZERZŐDÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGRE amely létrejött egyrészről Rábapatona Község Önkormányzata (székhelye: 9142 Rábapatona, Kossuth L. u. 17., adószáma: 15727842-2-08)

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2016. (IV.28.) határozata

Részletesebben

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pécs. Egyéb értékteremtő (gazdasági) projekt

Pécs. Egyéb értékteremtő (gazdasági) projekt Település megnevezése: Pécs Projekt megnevezése: Projekt leírása:(=a 2012. évi Kérelem 4. 5. 6. pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma)

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről ,Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-6/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről Napirend:

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról Tát Nagyközség Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2007.(I. 22.) számú h a t á r o z a t a A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés 1. a Nyírségvíz Zrt.-vel kötendő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Szécsény Város Önkormányzata székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. adószáma: 15735416-2-12 bankszámla szám: 10402142-21424304-0000000 képviseli:

Részletesebben

SV/.'/.f. [ \ í.../2014. Javaslat

SV/.'/.f. [ \ í.../2014. Javaslat 14049378 Sal gó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.'/.f. [ \ í...../2014. Javaslat a Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatti Civil Házban iroda ingyenes használatba adására a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Kéziszerszám Katalógus

Kéziszerszám Katalógus zárak, lakatok pénzkazetta, könyv típusú, műanyag/papír borítás 99025 9906 2db kulccsal, festett acél ; 245 55 55mm 2db kulccsal, festett acél, 80 5 54mm 355 2565 csempevágó kerék tengellyel 0350 5 6,5mm,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) A 249/ 2012.(IX.19.) számú Ökt. határozat melléklete Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata ( 3700 Kazincbarcika, Fő

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT. A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01

Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT. A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01 Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01 KŐMŰVES A szakképesítés azonosító száma: 31 5216 14 ÉPÜLETBURKOLÓ A szakképesítés

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

1.1. A Békés Megyei Vízművek Z11. részvényes önkoll1lányzatai, közöttük jelen. amely létrejött egyrészről

1.1. A Békés Megyei Vízművek Z11. részvényes önkoll1lányzatai, közöttük jelen. amely létrejött egyrészről VAGYONKEZELÉS! SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Pusztaföldvár Község Önkormányzata Cím: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi Ferenc u. 66. KSH számjel: 15345912-8411-321-04 Adóigazgatási szám: 15345912-2-04

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

polgármester osztályvezető Tárgy: Javaslat a Városi Strandfürdő üzemeltetésére Tisztelt Képviselő-testület!

polgármester osztályvezető Tárgy: Javaslat a Városi Strandfürdő üzemeltetésére Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat a Városi Strandfürdő üzemeltetésére Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az 51/2012. (III.

Részletesebben

NYÍRJ U N K FÜV ET! 15.900 Ft. A l e g j o b b s z a k t a n á c s a d á s s a l. A j ó t a n á c s a r a n y a t é r.

NYÍRJ U N K FÜV ET! 15.900 Ft. A l e g j o b b s z a k t a n á c s a d á s s a l. A j ó t a n á c s a r a n y a t é r. A l e g j o b b s z a k t a n á c s a d á s s a l. Az akció érvényessége: 2011. április 07.-23. NYÍRJ U N K FÜV ET! 15.900 Ft Elektromos fűnyíró MTD FF 3772 Teljesítmény: 1,3 kw Motor: 230 V Vágásszélesség:

Részletesebben

Hivatalos Garancia Plusz

Hivatalos Garancia Plusz Hivatalos Garancia Plusz Igénybevételi Feltételek A Hivatalos Garancia Plusz a Bigi-Line Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint a jótállást igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) által jelen feltételekben

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

54.900Ft. A legjobb szaktanácsadással. A jó tanács aranyat ér. 60.400Ft. helyett. Az akció érvényessége: 2008. április 10-26.

54.900Ft. A legjobb szaktanácsadással. A jó tanács aranyat ér. 60.400Ft. helyett. Az akció érvényessége: 2008. április 10-26. A legjobb szaktanácsadással. Az akció érvényessége: 2008. április 10-26. LE A KALAPPAL! Benzinmotoros fűnyíró P 3546 SD önjáró B & S motor, 2,6 kw / 3,5 LE vágásszélesség: 46 cm 6-fokozatban állítható

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Tájékoztató Baranya megye vizeinek, édesvízi készletének helyzetéről 42/2015. (X. 15.) Kgy. Határozat

Részletesebben

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről név: születési hely, idő: anyja neve: személyi igazolvány szám: adószám: lakcím: mint Bérbeadó (a továbbikban: Bérbeadó) és név: születési hely, idő: anyja

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Barkács. katalógus. 20 220 Ft. 12 540 Ft. Újdonság. Topex dugókulcs készlet 72 részes 1/2"+1/4" Cr-V. Topex szerszám készlet 135 részes 1/4", 3/4"

Barkács. katalógus. 20 220 Ft. 12 540 Ft. Újdonság. Topex dugókulcs készlet 72 részes 1/2+1/4 Cr-V. Topex szerszám készlet 135 részes 1/4, 3/4 Barkács katalógus Topex dugókulcs készlet 72 részes 1/2"+1/4" Cr-V 046116 20 220 Ft Topex szerszám készlet 135 részes 1/4", 3/4" Újdonság 053981 12 540 Ft Az árak bruttó fogyasztói árak, 2011. január 31-ig,

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS ALVÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52. cégjegyzékszáma: 02-09-064556

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2.. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.23.) rendelete Hosszúhetény község önkormányzati nemzeti vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hosszúhetény Községi

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata székhelye: 7511.Ötvöskónyi, Fő utca 51. adószáma: 15570396-1-14 KSH száma: 15570396-7511-321-14 törzsszáma: 570392 bankszámla

Részletesebben

0 0 vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve

0 0 vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 1. számú melléklet 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Változás Hb. Változás Hd. Változás Hn. Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról

Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról Pályázat elbírálásánál figyelembe vett szempontok felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) végzettség Siklósi Attila Simon László Kucsera

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

Sorszám: Megbízási szerződés

Sorszám: Megbízási szerződés 1. Megbízó - továbbiakban Megbízó - Név/Cégnév: Születetési hely és idő /Cégjegyzékszám:. Anyja neve / Adószám:.. Állandó lakhely / Cím:. Személyi igazolvány száma / Képviseli:.. Személyi szám:... Adószám:..

Részletesebben

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Groupama Biztosító Zrt. a nála egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

ITT A SEGÍTSÉG! 25.990Ft. A legjobb szaktanácsadással. A jó tanács aranyat ér. Az akció érvényessége: 2009. június 4-20.

ITT A SEGÍTSÉG! 25.990Ft. A legjobb szaktanácsadással. A jó tanács aranyat ér. Az akció érvényessége: 2009. június 4-20. A legjobb szaktanácsadással. Az akció érvényessége: 2009. június 4-20. ITT A SEGÍTSÉG! Benzinmotoros fűkasza GB 1/38 BT motor: 0,7 kw/1 LE, 25 cm 3 vágásszélesség: 38 cm kétszálas vágórendszer súly: kb.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező. TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREKRE BA 07-91 1.4. Érvényes: 2015. 11. 25. AZONOSÍTÓ: ÉRKEZETT: IKTATVA: ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET

Részletesebben

K E G Y E L E T I K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I S Z E R Z Ő D É S

K E G Y E L E T I K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I S Z E R Z Ő D É S K E G Y E L E T I K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Tiszabercel Község Önkormányzata székhely: 4474 Tiszabercel, Fő u. 40. Adószám:15732406215 bankszámlaszám:

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Budapest X. kerület 41790 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan tulaj don j o g ának rendezése

Részletesebben