NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 364/2003. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 364/2003. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 364/2003. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t a a Keleti Ébredés Közalapítvány Közhasznú Szervezet és a Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködéséről A Közgyűlés 1./ Egyetért a Keleti Ébredés Közalapítvány Közhasznú Szervezettel kötendő együttműködési szerződés megkötésével. 2./ Felhatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt az együttműködési szerződés aláírására. 3./ Utasítja a Gazdasági Iroda vezetőjét, hogy a évi költségvetésben fedezetet biztosítson 1 fő roma közösségfejlesztő asszisztens alkalmazására három hónap időtartamra. Felelős: Gazdasági Iroda vezetője Határidő: a évi költségvetés tervezése k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Lőkös Sándor, a Keleti Ébredés Közalapítvány Kuratóriuma Elnöke

2 2 KONZORCIÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS Amely egyrészről a KELETI ÉBREDÉS KÖZALAPÍTVÁNY Közhasznú Szervezet ( adószám: bírósági nyilvántartási szám: 62237/57/8., képviselő: Lőkös Sándor a Kuratórium Elnöke ) 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u.102.sz., mint a konzorcium vezető szervezete, Másrészről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata között ( adószám: , képviselő Csabai Lászlóné - polgármester és Dr. Szemán Sándor jegyző ) 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.alatti önkormányzat, mint a konzorcium tagja között jött létre az alábbi tartalommal az alulírott helyen és időpontban: 1. A felek közösen kinyilatkozzák, hogy egymással konzorciális együttműködésre szánták el magukat akkor, amikor közösen, a KELETI ÉBREDÉS Közalapítvány vezetésével pályázatot nyújtottak be a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Munkaügyi Központ által meghirdetett A roma közösségek társadalomba történő beilleszkedésének, esélyegyenlőségének növelése elősegítése című pályázatra, amely pályázati kiíráson a konzorcium sikeresnek bizonyult, s mely tárgyban a KELETI ÉBREDÉS Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke a keret - megállapodást a pályázati tartalommal aláírta, mint a pályázati joggal rendelkező szervezet. 2. A konzorciumot vezető szervezet kötelezettségei: gondoskodik a program végrehajtásáról ( OKJ.szám: képzés, ahol 40 fő 6 hónapos elméleti képzését követően 30 fő gyakorlati képzés keretében a program végéig történő foglalkoztatása is megtörténik, amelynek keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 1 fő foglalkoztatására kerül sor ), foglalkoztatott személyek képzésben való részvételi lehetőségének biztosítása a programban részt vevő személyek részére, ellátja a konzorcium vezetésével kapcsolatos feladatokat, a munkaügyi központ képviselőjének ellenőrzésekor az ahhoz szükséges iratokat és adatokat haladéktalanul rendelkezésre bocsátja, segítséget nyújt az eredmények eléréséhez, az eredmények folyamatos követése érdekében munkaértekezleteket tart, beszámolót kér a konzorciumi tagoktól negyedéves gyakorisággal, a Munkaügyi Központ előzetes tájékoztatása a programmal kapcsolatos bármilyen információ médiában való közzétételét megelőzően, 3. A pályázat sikerességének tükrében a pályázatban felvállalt és a konzorciumi tagok által már megismert tartalommal a konzorcium roma közösségfejlesztő asszisztensek felnőttképzését valósítja meg azáltal, a konzorciumban résztvevő önkormányzatok, mint konzorciumi tagok a roma közösségfejlesztő asszisztenseket foglalkoztató munkáltatóként, aktív magatartásukkal is közreműködnek a program eredményességéhez.

3 3 4. A program megvalósítása körében a konzorciumi tag kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés alapján a roma közösségfejlesztő asszisztenseket foglalkoztatja. Amennyiben a konzorciumi tag ezen kötelezettségét nem teljesíti úgy a konzorcium céljának megvalósulását akadályozza meg, amely alapján a konzorcium nevében valamennyi eljárásra, képviseletre jogosult KELETI ÉBREDÉS Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke kártérítéssel élhet a polgári jog szabályai szerint a kötelezettség nem teljesítése körében felmerült és igazolt vagyoni és nem vagyoni károk körében. 5. A program három éves időtartamban valósul majd meg, melynek első évében a munkáltató önkormányzat az asszisztens szakmai képzésének ideje alatt gyakornok -ként alkalmazza őt, az asszisztenst a mindenkori minimálbér összegének megfelelő bruttó bérezés mellett határozott munkaviszony keretében. A program második évében, a sikeres szakmai vizsga igazolását követően, az asszisztens bérezését a konzorciumi tag önkormányzat havi Ft., azaz Hatvanötezer forint bruttó bérezés mellett köteles biztosítani, míg a harmadik évben a bérezésnek el kell, hogy érje a havi Ft., azaz Hetvenötezer forint bruttó bért. A roma közösségfejlesztő programban részt vevő asszisztensek bérezését a támogatási szerződés értelmében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ 100%-ban megtéríti a foglalkoztató önkormányzat, mint konzorciumi tag részére a program teljes időtartama alatt az előzőekben meghatározott díjazás mellett. E körben a konzorciumi tag, mint foglalkoztató önkormányzat itt veszi tudomásul, hogy a Munkaügyi Központ, illetve kirendeltségei felé szigorú, elszámolásra köteles a roma közösségfejlesztő asszisztens részére kifizetett bér és annak járulékai tekintetében. Ezen foglalkoztatás bővítését szolgáló és a hozzákapcsolódó járulékok átvállalás támogatása évente külön kérelemre, külön eljárás keretében kerül odaítélésre a pénzügyi szabályoknak megfelelően. A kérelmek beadásának határideje: 2004.június november június november Az előző pontban írt jogosultságokon, illetve kötelezettségein túl a konzorciumi tag önkormányzat köteles a roma közösségfejlesztő asszisztenst a program végétől (várható befejezési időpont 2006.év vége) számított 3 hónapon keresztül továbbfoglalkoztatni. Ezen továbbfoglalkoztatás keretében az asszisztens feladata és munkaköre nem módosulhat. Ezen időtartam alatt az önkormányzat a saját költségén viseli az asszisztens bérezését és a bérezés alapján felmerülő járulékok megfizetését is.

4 4 7. Abban az esetben, ha a roma közösségfejlesztő asszisztens nem végzi el bármely oknál fogva - a tanfolyamot, a képzést nem fejezi be eredményesen, arról saját hibájából elmarad, stb., úgy az adott személy tovább foglalkoztatása nem merül fel kötelezettségként a konzorciumi tag önkormányzat terhére. Abban az esetben, ha a megnevezett asszisztens helyére más személy roma közösségfejlesztő asszisztensként való alkalmazására a program keretén belül lehetőség nyílik úgy a jelen szerződés rendelkezései változatlan tartalommal alkalmazandóak jelen pontban rögzített körülmény bekövetkezése esetén is. A kieső személy abban az esetben pótolható, ha ezen személy kilépéséről a munkaügyi központot, illetve a kirendeltséget a foglalkoztató konzorciumi tag önkormányzat 5 napon belül írásban bejelenti. A kieső személy helyére kerülő személy csak olyan személy lehet, aki szerepel a munkaügyi központ nyilvántartásában és a programtervben meghatározott és az előírt feltételekkel (regisztrált munkanélküli) rendelkezik. A létszám feltöltésére 60.nap áll rendelkezésre. 8. A program eredményességének elősegítése érdekében a konzorciumi tag önkormányzat itt vállal kötelezettséget arra, hogy a roma közösségfejlesztő asszisztens alkalmazása során a munkavégzéséhez szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételeket számára elérhetővé, használhatóvá teszi. Kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a annak munkavégzéséhez szükséges információkat megadja, illetve az asszisztens munkavégzését nem akadályozza és feladatának ellátásához szükséges támogatását közreműködően felajánlja, mint munkáltató, s e konzorciumi feladat megvalósításában együttműködik a roma kisebbségi önkormányzati képviselőkkel / szószólókkal is. 9. A konzorciumi tag önkormányzat köteles a konzorciumot vezető Közalapítvány által megküldött meghívóban megjelölt időpontra összehívott munkaértekezleten részt venni igazolt képviselője által. A konzorciumot vezető szervezet az értekezlet megtartásának időpontja előtt legalább 15. nappal korábban köteles értesíteni a konzorciumi tagot az értekezlet időpontjáról a meghívó megküldésével. A meghívó megküldése írásos formában, postai úton, faxon, illetve elektronikus úton is érvényesen továbbítható. Az értekezletekről a konzorcium vezető szervezete, munkatársa közreműködésében jegyzőkönyvet köteles vezetni, amelyet a székhelyén köteles őrizni. 10. A konzorciumi tag önkormányzat itt tudomásul veszi, hogy amennyiben a program programban részt vevő és a Munkaügyi Központ által támogatásban részesülő konzorciumi tag hibájából teljesen vagy részben eredménytelenné válik, úgy a támogatást megállapító határozat, illetve kiegészítő megállapodásokban foglaltak megszegése esetén a támogatásban részesített konzorciumi tag önkormányzattól egészben jogosult visszakövetelni a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés időpontjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig számolt jegybanki alapkamattal növelt összegben a támogatást. Amennyiben a támogatásban részesített önkormányzat a visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt

5 5 határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától, a befizetés napjáig a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.évi IV.tv ának (2) bekezdése szerinti, a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napján hatályos szabályoknak megfelelően kiszámított késedelmi kamat terheli. 11. A konzorciumi tag önkormányzat a program fennállása alatt olyan elkülönített személyi nyilvántartások vezetésére köteles a programban résztvevő foglalkoztatottakról, amely alkalmas arra, hogy a munkaerő forgalom be és kilépés, valamint a kilépések (munkaviszony megszűnésének) okai megállapíthatóak legyenek. 12. A konzorciumi tag önkormányzat tudomásul veszi, hogy a vele, a Munkaügyi Központ, illetve illetékes kirendeltség által megkötött támogatási szerződés a Munkaügyi Központ, illetve az illetékes kirendeltség elállási joga gyakorlása során megszűnik, ha: A konzorciumi együttműködés céljának megvalósulását saját felróható magatartása végett veszélyezteti, a jelen megállapodásban meghatározott bármely kötelezettségének írásbeli felszólítást követő 15.napon belül sem tesz eleget, a hibáját kimenteni nem tudja, Megállapítható, hogy a feladat megvalósításához, vagy a támogatási szerződéshez szándékosan valótlan adatot szolgáltatott, a program eredményessége a konzorciumi tag önkormányzat felróható magatartása miatt meghiúsul, vagy tartósan akadályozza, a megvalósítás érdekében tett bármely nyilatkozatát visszavonja, vagy a jogszabályokban, s ezen megállapodásban meghatározott kötelezettségének egy hónapot meghaladó késedelemmel tesz eleget. 13. A konzorciumi tag önkormányzat a program eredményes megvalósítása érdekében az illetékes munkaügyi kirendeltségekkel szükség esetén a Munkaügyi Központtal is - közvetlen kapcsolat kialakításában vesz részt. 14. A konzorciumi tag önkormányzat itt veszi tudomásul, hogy a roma közösségfejlesztő asszisztens személyének kiválasztása a pályázatban megjelölt és a pályázatot eredményesen elbírált Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Munkaügyi Központ által is elfogadott szakmai szempontok alapján történik, a roma kisebbségi önkormányzat, vagy szószóló, a helyi bölcsőde, óvoda, iskola vezetőjének véleményezését is figyelembe véve, különös tekintettel a Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Munkaügyi Központnál működtetett Humán Tanácsadói Szakszolgálat szakmai megítélése szerint a konzorciumot vezető szervezet Kuratóriumi Elnökének jogosultsága, vagyis az asszisztens személyét ő jogosult kijelölni. 15. A konzorciumot vezető szervezet képviseletére jogosult Kuratóriumi Elnök itt kinyilatkozza, hogy valamennyi konzorciumi taggal azonos tartalmú szerződés kerül aláírásra, így egyik konzorciumi tag önkormányzat sem kerül kedvezőbb helyzetbe, vagyis minden közreműködő tagot azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik.

6 6 16. Ezen konzorciális együttműködési szerződés érvényességének a feltétele, hogy a konzorciumi tag önkormányzat a konzorcium által felvállalt programban való, s ezen szerződésben megfogalmazott tartalmú közreműködő magatartását az önkormányzat képviselő testülete határozati formában a legrövidebb határidőn belül önkormányzati feladatként elfogadja akként, hogy ezen szerződést az önkormányzat képviseletére jogosult polgármester és a jegyző jóváhagyólag aláírta. A felek jelen együttműködési szerződést, mint akaratukkal és egybehangzóan összeegyeztetett nyilatkozataikkal mindenben egyezőt, képviseleti jogosultságuknak megfelelően képviselőik által jóváhagyólag aláírták. Kelt: Nyíregyháza, december Lőkös Sándor Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor Kuratórium Elnöke polgármester jegyző KELETI ÉBREDÉS Közalapítvány Nyíregyháza Önkormányzata

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán Pályázati felhívás 1. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán amely létrejött egyrészről az Országos

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán Pályázati felhívás 1. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán amely létrejött egyrészről az Országos

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 73/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 73/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 73/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Tudományos Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány egyesítéséről A

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS amely az alulírott helyen és napon jött létre egyrészről 1. a BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány (1125 Budapest, Béla király út 29/A, képviseli: Bóta Kinga, főtitkár)

Részletesebben