A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Gyülekezeti Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Gyülekezeti Lapja"

Átírás

1 rr REFORMÁTUS HÍRADÓ A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Gyülekezeti Lapja I. évfolyam 6. szám. Augusztus Berde László A mindennapi kenyerünk, mindennapi kegyelem... vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván megtöré és adá a tanítványoknak és monda: Vegyétek, egyétek ez az én testem. Máté 26,26 Jézus nekünk adta önmagát a mindennapi kenyérben és arra is megtanított, hogy mi így imádkozzunk a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma Isten a mi teremtõ Atyánk, aki nekünk adta az Õ Fiát mint megváltót és általa tanított meg kérni a mindennapi kenyeret úgy, hogy azon keresztül érezzük az Õ életünkben való jelenlétét. Az életünk napokból tevõdik össze, így mindennapi kenyerünkben emlékezünk a Jézusban kapott kegyelemre. Vajon sokan vannak-e, vagy kevesen, akik minden nap tudatosan hálát adnak a kenyérért, a Krisztusért? De bárhogyan is válaszoljunk, Isten kegyelme nyilvánvaló minden nap, Máté 6,8 mert jól tudja a ti Atyátok mire van szükségetek, mielõtt kérnétek tõle. De e kegyelmi kinyilatkoztatás ellenére is, minden nap és ez esztendõ Újkenyér ünnepén mi így imádkozzunk: a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Minden Újzsenge-ünnep hálaadás. Alázatos beismerése annak, hogy a Mindenható Isten, aki életet adott nekünk, gondunkat viseli, és minden e világon s ezen belül a mezõnek termése az õ mérhetetlen kegyelmének és szeretetének jele. Kegyelme megújul minden napon, hiszen nem szûnik meg megadni a betevõ falatot, s ezzel együtt emberré lett Fiának áldozatának érdeméért, szomjúhozó lelkünket is megelégíti. rrrrr Áldott Újzsengei ünneplést kívánunk minden kedves olvasónknak! Szigyártó Miklós Kallódó Emlékek 2. az Székelyszentlászlói Református Egyházközség történetébõl 1964 õszén befejeztem az Ige égei csipkebokra körüli szolgálatomat és közmegegyezés alapján három tagú családommal átköltöztem a szomszédos székelyszentlászlói gyülekezetbe. Szolgálati csere volt ez, esperesi indítványra, mert az idõs Váczy Dezsõ nem bírta a terepjárás fizikai terhét és ezért megegyeztünk a cserében. Itteni négy éves szolgálatom egét is díszítették személyi és tárgyi hûség-csillagok : legelõbb hadd emlékezzek az itt 38 évet szolgált Kóréh Béla lelkipásztorra. - folytatás az 5. oldalon - r Bekõ István Isten Igéje a Kollégiumban Jézus Krisztusnak azon ígérete, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, a Református Gimnáziumra, mint Isten oktató-nevelõ tanintézetére is érvényes. Ennek tudatában mondhatjuk, hogy a Református Gimnázium is Isten gyülekezete, tehát ennek megfelelõen kell éljen, viselkedjen. Mit jelent ez számunkra, ott élõk számára? Íme egynéhány jellemzõje: Isten Igéje, Isten Szava, életünket naponta meghatározó erõ, amelyikbõl maga az ÚR szól hozzánk, (nemcsak) ifjakból összegyûjtött gyülekezetéhez. - folytatás az 2. oldalon - r Imre Lajos Mit akar a nõszövetség? 5. Hogyan dolgozik a nõszövetség? Az eddigiekben úgy látszott, mintha nem is a Nõszövetségrõl lett volna szó, hanem csak a református asszonyok feladatairól. De már ott is látszott, hogy a református asszonyok mind a három nagy feladatot úgy tudják legjobban szolgálni, ha nem egyedül, külön-külön végzik, hanem együtt egy közösségben. Ez a közösség: a református aszszonyoknak testvéri társasága, ahol találkoznak s ahol szeretetben együtt vannak, ez a nõszövetség. - folytatás a 6. oldalon -

2 2 -Református Híradó - rrr Bekõ István Isten Igéje a Kollégiumban Minden hetet közös istentisztelettel kezdünk, a szomszédos református templomban. A hét minden napja legelején ott az áhítat pillanata, amikor igeolvasásra és közös imádkozásra kerül sor. Egész héten szemünk elõtt a heti bibliai vers, akárcsak az osztályok által közösen kiválasztott ún. osztály-ige. A hetente sorra kerülõ bibliaórák sokunk keresztyén életének részévé vált. Legújabban a tantestület is bibliaórákat tart. Diákjaink közül sokan látogatják a belvárosi ifjúsági istentiszteletet, és szorgosan részt vesznek az elõkészületi munkában. Számos évközi alkalmat használunk fel a gyülekezetek meglátogatása céljára. Ilyenkor átérezzük, hogy Krisztus Anyaszentegyházának szerves része vagyunk: együtt úrvacsorázunk, egymás hite által erõsödünk, a gyülekezetekben elkészített mûsorokkal szolgálunk. Hitvallásosság tekintetében példát akarunk mutatni abban a munkában, hogy mit jelent a szekularizált világban Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Nem mondjuk, hogy már elértük a tökéletes keresztyén életmódot, de azon fáradozunk, hogy keresztyén hitünket naponta megéljük, s ez által másokat is megtartsunk. Gyakoroljuk a vallási toleranciát. Nálunk együtt tanulnak a reformátusok, római-katolikusok, unitáriusok. Noha tiszteletben tartjuk a hitbeli másságot, de nem tûrjük meg a keresztyén hit és értékek semmibevételét. Korunk egyik nagy veszedelme, hogy eltüntette a határt a profán és a szent között, összemosta az emberit az istenivel. Ezért naponta azon vagyunk, hogy a rendet megõrizzük, hogy megadjuk Istennek, ami az Istené. A kálvini egyházszemlélet megkívánja a fegyelmet is. Az újabb generáció is érzi, hogy a társadalom s vele együtt a normái a szabadság útja helyett a szabadosság útvesztõjébe tévedt. A minden téren eluralkodó mindent szabad nekem elv romboló hatását a kollégiumba érkezõ diákokon is tapasztalni lehet. Mi e helyett azt az igei kitétet valljuk, amire Pál tanít: minden szabad nekem, de nem minden használ. A kor szelleme helyett a diszkrét és mérsékelt életmódot ajánljuk. A keresztyéni értékrendnek és magatartásnak megfelelõ viselkedést megkívánjuk az iskolán belül és azon kívül minden diákunktól és tanárunktól. Valamennyien követei vagyunk annak az értéknek, amelyik Református Gimnázium néven testet öltött. A szokásos iskolai fegyelmezési módokon túl, nálunk érvényben van az evangéliumi fegyelmezési szabály, és a szeretet törvényének legmagasabb követelménye, amelyik a megtartás céljából fegyelmez, s nem azért, hogy a fegyelmezés által példát statuáljon. A kollégium gyülekezeti jellege családiassá teszi iskolánkat. Otthon érezzük magunkat az évszázados falak között, és azt kívánjuk, hogy a Református Gimnáziumban járók Isten gyülekezetei iránti szeretetben nõjenek fel, és sajátítsanak el olyan keresztyén életvitelt, amelyik által magyar reformátusként (keresztyénként) élnek itthon vagy bárhol a nagyvilágban. r Aki él, az mind örüljön, Mert az Élet mindenkinek Kivételes szent örömül jön. Ady Endre: Köszönet az életért 1912 Aki az én beszédemet hallgatja, és hisz annak aki elküldött, örök élete van; s nem megy az ítéletre, hanem átmegy a halálból az életre!

3 -Református Híradó - 3 rrr A Magyar Református Egyház hitvalló irata, a Második Helvét Hitvallás (1566) VI. fejezet Az isteni gondviselés Az isteni gondviselés igazgat mindent. Hisszük, hogy ennek a bölcs, örökkévaló és mindenható istennek a gondviselése tart fenn és igazgat mindent égen, földön és minden teremtményben. Errõl tesz ugyanis bizonyságot Dávid mondván: Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsõsége túl van az egeken. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik? Aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön (Zsolt 113,4). Másutt pedig így szól: Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram! (Zsolt 139:3 sk.) Ezt bizonyítja Pál apostol is mondván: Õ benne élünk, mozgunk és vagyunk (Csel 17,28) és: Õtõle, Õáltala és Õreá nézve vannak mindenek (Róm 11,36). Tehát nagyon helyesen és a Szentírás szerint jelentette ki Ágoston: Az Úr mondta: Nemde két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért (Máté 10,29)? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! E szavaival arra akart rámutatni, hogy még azt is, aminek a legkisebb jelentõséget tulajdonítanak az emberek, az Úr mindenhatósága igazgatja. Mert az, aki maga volt az Igazság, aki szerint még hajunk szálai is számon vannak, azt mondja, hogy mind az égi madarakat Õ táplálja, mind a mezõ liliomait Õ ruházza stb. (Máté 6,26 sk). Az epikereusok. Elítéljük tehát az epikureusokat, akik tagadják az isteni gondviselést és mindazokat, akik káromlást szólva azt mondják, hogy az Isten az ég távoli magasságaiban lakik és minket és a mi dolgainkat sem nem látja, sem nem törõdik velük. Elítélte ezeket Dávid is, a királyi próféta, amikor ezt mondta: Uram, meddig még, meddig örvendeznek a hitetlenek? És ezt mondják: Nem látja az Úr és nem veszi észre a Jákób Istene! Eszméljetek ti bolondok a nép között! És ti balgatagok mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hall-e? És aki a szemet formálta, avagy nem lát-e? (Zsolt 94,3.7 9.) Az eszközöket nem kell megvetni. Közben azonban azokat az eszközöket, melyek által mûködik az isteni gondviselés, nem vetjük meg mint haszontalanokat, hanem azt valljuk, hogy ezekhez annyira kell alkalmazkodnunk, amennyire azt nekünk Isten igéje ajánlja. Ezért helytelenítjük azoknak a meggondolatlan beszédét, akik azt mondják: Ha minden Isten gondviselése által történik, bizonyára hiábavalók a mi próbálkozásaink és törekvéseink. Elég, ha mindent az isteni gondviselésre bízunk eligazítás végett és nincs okunk arra, hogy bármi gondot okozzon nekünk, vagy bármit is tegyünk. Mert ámbár Pál apostol tudta, hogy annak az Istennek a gondviselésével hajózik, aki maga megmondta neki: Rómában is bizonyságot kell tenned (Csel 23,11) és aki ezenfelül megígérte, hogy egy lélek sem vész el közületek, se nem esik le egy hajszál sem a fejetekrõl (Csel 27,24.34); mégis, amikor a hajósok el akartak szökni, ugyanez a Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz: Ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok (Csel 27,31). Mert az az Isten, aki bármely dolognak megszabta a végét, megszabta az elejét is, meg azokat az eszközöket is, melyek által azt véghez vihetik az emberek. A pogányok egyes dolgokat a vak szerencsének és a véletlennek tulajdonítanak, de Jakab apostol nem akarja, hogy azt mondjuk: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba és kalmárkodunk, hanem hozzáteszi: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt vagy amazt fogjuk cselekedni (Jakab 4,13.15). Ágoston is így szól: Mindaz, ami a balgatagoknak úgy látszik, hogy a természetben véletlenül történik, csak az Õ szavának engedelmeskedik: mert minden az Õ parancsára történik Így talán véletlen dolognak látszott, hogy Saul, atyja szamarait keresve, összetalálkozott Sámuel prófétával, de az Úr már elõbb megmondta a prófétának: Holnap ilyenkor küldök hozzád egy embert a Benjámin földérõl stb. (1 Sám. 9,16). rrrr Bibliaolvasó Kalauz Szeptemberre 1Móz 24, Móz 24, Móz 25 1Móz 26 1Móz 27,1 33 1Móz 27, Móz 28 1Móz 29 1Móz 30,1 24 1Móz 30, Móz 31,1 21 1Móz 31, Móz 32 1Móz 33 1Móz 34 1Móz 35 1Móz 36 1Móz 37 1Móz 38 1Móz 39 1Móz 40 1Móz 41,1 36 1Móz 41, Móz 42 1Móz 43 1Móz 44 1Móz 45 1Móz 46 1Móz 47 1Móz 48 Zsid 3,7 19 Zsid 4,1 11 Zsid 4,12 13 Zsid 4,14 16 Zsid 5,1 10 Zsid 5,11 14 Zsid 6,1 8 Zsid 6,9 12 Zsid 6,13 20 Zsid 7,1 10 Zsid 7,11 22 Zsid 7,23 28 Zsid 8,1 5 Zsid 8,6 13 Zsid 9,1 10 Zsid 9,11 14 Zsid 9,15 28 Zsid 10,1 10 Zsid 10,11 18 Zsid 10,19 31 Zsid 10,32 39 Zsid 11,1 7 Zsid 11,8 16 Zsid 11,17 22 Zsid 11,23 31 Zsid 11,32 40 Zsid 12,1 3 Zsid 12,4 11 Zsid 12,12 17 Zsid 12,18 29

4 4 -Református Híradó - rrr Tíz éve nyitotta meg újra kapuját a Székelyudvarhelyi Református Kollégium Amikor gróf Bethlen János 1670-ben 1000 aranyat adományozott, hogy a székely anyavárosban református schola létesüljön, az induló iskolának homlokára nem volt odaírva, hogy élete, léte, jövõje összefügg Erdéllyel, s a benne élõ mára már csak kisebbségként számon tartott magyarsággal. Évszázados múltra nem egyik napról a másikra tett szert. Kemény és viharos századok szaggatták Istennek áldó, megpróbáló, de megtartó tenyerében. Sok lelkész, tanár és kollégista élete kapcsolódott össze a kollégiummal, mert e sokak számára otthonnak számító hajlék (másoknak még ma is botránkozás köve), általuk és velük épült fel Székelyudvarhely Református Kollégiumává. Lelki kövek õk, akik beépültek a vastag kõfalakba (Pár éve, mikor az iskola felújításán dolgozó munkások a gázvezeték számára lyukat akartak a falba fúrni, döbbenten állapították meg, hogy hatalmas kõtömböket, már-már szikladarabokat kell szétzúzniuk.) Láthatatlanul jelen vannak egész életükben büszkén vallott hitükkel: per spinas ad rosas. Mert aki valamilyen módon belépett a kollégiumba, azonosult annak múltjával, jelenével, jövõképével, vagyis a sorsával, hitével és jelmondatával. 1670, 1770, 1912, 1927, 1940, 1948, 1994, 2000 néhány évszám a kollégium történetének hegy-völgyeibõl. Önmagában mindegyik szám egy-egy korszak pillanatfelvétele, annak reménységeivel és félelmeivel, fény és árnyoldalaival. A Székelyudvarhelyi Református Kollégium élete egybefonódott erdélyi sorsunkkal és az abban irányt mutató istenfélõ életünkkel. Népnevelés évszázados teendõi, világégésekben is kitartás, reménysugár az összeomlásokban, hittel újrakezdés, küzdelem és értékfelmutatás az új kihívások közepette. Isten általi elhívás és küldetés e székelyföldi népért, amelyiknek teljesítésére sok más elválasztottja mellett az Úr egy református iskolát is rendelt. Van ilyen! Ma, a mi szemünk elõtt. Vajha nemcsak látnánk e jelt, de meg is értenénk! Tíz év telt el azóta, hogy Isten kegyelmébõl az Úr esztendejében a kollégium újra megnyitotta kapuját. Mára ismét régi falai között lehet, újra itthon. Éveken át törékeny csónakként ide-oda lökdöste a tenger, de menedéke és reménysége volt a benne lévõknek. Õ, aki a megtört nádat nem töri el, és a pislogó gyertyát nem oltja ki, védte és õrizte. Most már látjuk és látják még sokan, hogy a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyõzõdés közös hite nem hiába látott e kollégiumnak szebb jövõt. Istennek terve van vele. A visszaszolgáltatás az igazságosság függvénye: megadni Istennek, ami az Istené. Csakhogy Isten megsokszorozva visszaadja nekünk, népének, hogy szolgája (kollégiuma) az új idõkben is szolgáljon. Istenre figyelve tanítsa, nevelje, ápolja másfélmillióra apadt gyermekét. A 334 éves történetbõl tíz éve új fejezetet írunk. Isten elõtt leborulva mondunk köszönetet a mögöttünk levõ távért, az áldozathozatal megáldásáért, szolgákért és szolgálatukért, az ifjakért és a családokért, és azért, hogy méltóvá tett ügyét szolgálni. Áldassék a neve! Fejedelmünk bibliás jelszavával lépünk tovább: Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

5 -Református Híradó - 5 rrr Szigyártó Miklós Kallódó Emlékek 2. Az õ sok utánajárása folytán épült fel 1929-ben a szentlászlói gyülekezet ma is a maga helyén szilárdan álló ékes temploma. Közvetlen elõdjét 1913-ban lebontották Néprajzilag értékes festett kazettás mennyezetét a Magyar Nemzeti Múzeum vásárolta meg, még ez évben. Tudtommal ide került az Orbán Balázs által leírt gótikus kehely is. Az I. világháború közbejötte nélkül ezen értékek árából fedezték volna a templomépítést, de elvitte a gyûjtögetett pénzt a hadikölcsön és konverzió. A háború utáni válságos években bizony még sokat kellett kéregetni országszerte a templomépítésre. Az akkor 90 éves Kóréh Béla bácsi is még sokat beszélt nekem az építés történetérõl. Minden nyáron betért hozzánk kezében egy-egy virágcsokorral, a Haranglábhegyen lévõ õsi kistemetõben pihenõ felesége sírjára hozta, ahová az õ portestét is temették 94 éve elteltével. Haranglábhegy: az Abránfalvára nézõ keleti domboldalon is állott hajdan egy kiskápolna és mellette az Ugron család által emelt fa-torony. Ezt az építményt egy ítéletes erejû szélvihar pusztította el nyarán. A toronyban lévõ harangocska elrepedt. Ezt a repedt harangocskát a történelem népünkön átzúgó viharain át az Egy-házközség addig óvta, rejtegette, míg 1935-ben az új templom kis-harangjaként újraöntetve a helyén van és ha meghúzzák szolgálatba áll. Az 1968-ban épült abránfalvi toronynál Nemrég még alsósófalvi szolgálati helyemre hazajárva a Baknya lejtõje után sokszor áthaladtam Székelyszent-lélek nevû falun s többször felmerült bennem a gondolat: Nem káromlás-e megszékelyesíteni a Szentlelket? E kérdésre azonban, válaszolt bennem a református hitvalló keresztyén: hiszem, hogy õ nekem is adatott (HK. 53. f.), és a Luther énekszava: Az Ige és Szentlélek bennünk, nekünk mindig erõs védelmünk. Midõn így körülzsongnak az emlékek ki nem fogyhatok a cikkem bevezetõ mondatában említett személyi és tárgyi hûségcsillagainak megemlítésébõl. Ott van még a Kányád felé vezetõ út mentén a legtemplomosabb társegyház: Miklósfalva, amelyik a három közül a legkevésbé fogyatkozott el és több református lelkipásztort adott erdélyi Sionunknak. Annak idején minden virágvasárnapon Konfirmandusok népviseletben jelképesen szorgos gyermekkezek hintették be ibolyaszirommal a templom lépcsõjéig vezetõ õsvényt. Drága emlékek élnek bennem a legkisebb ma már egészen elfogyatkozó legkisebb társegyházzal Abránfalvával kapcsolatban is. Innen való távozásom évének nyarán, 1968-ban építettünk akkor u.n. faluszépítés címen az 1885-tól 1892-ig épült templom mellé a téglatornyot, amelynek bejárata fölött olvasható általam felírt zsoltár-idézet és az akkori közhatalom megtévesztésére a Javítva 1968-ban felirat. Ugyanis akkor még fülem hallatára az udvarhelyi vásárból hazafelé gyalogló dályai atyafiak így becsmérelték az abránfalviakat: Kútágasról harangoztok s még az is dõl össze! Mondtam az abránfalviaknak Hallják-e ezt atyafiak, sürgõsen le kell mosnunk ezt a gyalázatot. De hogyan tiszteletes úr, nincs nekünk ehhez semmi lehetõségünk. Dehogy nincs, megsegít az Isten. Meg is segített, általa megáldott eszközein keresztül, székelymuzsnai kõmûves kortársaim, megszólításomra eljöttek szinte kalákába Isten házát építeni. Bedõ Károly abránfalvi gondnok nem sajnálta eladott tehenének árát idekölcsönözni és a Brassóból felüdülni hazalátogató Kovács Sándor bácsi velem versenyt lapátolt. Egy napon sértõdve betoppant egy világháborús hadirokkant bácsi adományt hozva a toronyépítéshez mondván, hogy amiért rokkant a lába, nem rokkant a szíve és lelke. Így haladva, nemsokára beemeltük az elkészült toronyba az ágasfáról a Manchen mester által Segesváron öntött éles hangú Szent Antal harangot, amelyet Györfi Székelyszentlászlóiakkal Mihály bácsi továbbra is mindhalálig hûséggel húzogathatott. Hálaadásképpen egy lélekemelõ kis ünnepséget is tarthattunk az akkori környékbeli fiatal lelkipásztorok bevonásával.

6 6 -Református Híradó - rrr Imre Lajos Mit akar a nõszövetség? Ahol ilyen nõszövetségben tudnak együtt lenni, ott ebbõl a közösségbõl mindegyik erõt, békességet visz haza, ott olyan, nem világ szerinti, hanem igazi, bensõ, Krisztus szerinti barátság létesülhet közöttük, amilyent ember nem, csak a Szentlélek Isten tud teremteni lelkek között. Onnan minden lélek megerõsödve megy haza s oda minden lélek vágyakozva megy, mert a hívõkkel való együttlét boldogító érzését megtapasztalta. A nõszövetségnek ez az igazi testvéri együttlétet nyújtó alkalma a bibliaóra. Nõszövetség nincsen bibliaóra nélkül, mert csak Isten Igéje tud bennünket eggyé tenni, egy akaratra hozni és a szolgálatra beállítani. A bibliaóra pedig olyan, hogy azon minden nõszövetségi tagnak meg kell jelennie, ott minden fenntartás nélkül együtt lennie s Isten akaratának kutatásában elmerülnie. Az igazi bibliaóra nemcsak bibliamagyarázat, hanem a tagok beszélgetése Isten Igéje tanításáról, ennek a világosságába való helyezése ételüknek és kérdéseiknek. Az ilyen, igazi bibliaórán együtt lehet mindenki, akár gazdag, akár szegény, akár tudós, akár tudatlan, mert Isten Igéje mindenkihez egyformán szól s mindenkinek egyformán kegyelmet hirdet. A bibliaóra mellett közös imádkozásban is kell résztvenni. Az igazi közösséget az létesíti, ha azok, akik együtt vannak, együtt imádkoznak, hangosan is el tudják mondani a maguk kérdéseit és kéréseit Isten elõtt. Itt hordozzák egymás terhét, nehézségeit, itt kapnak egymás hite által vigasztalást. A másik munkaköre a nõszövetségnek az elõadások, megbeszélések. Az ilyen alkalmakkor beszélgetnek olyan kérdésekrõl, amelyek a keresztyén hit és élet kérdései. Megbeszélik a keresztyén nevelés, a családi élet, a társadalmi élet kérdéseit, elõadásokat hallgatnak különbözõ körökbõl, mûvelik magukat, nemcsak azért, hogy sok mindenrõl tudjanak, hanem fõképpen azért, hogy azokat a dolgokat igazán Isten Igéje világosságánál ítélhessék meg. Ilyen alkalmakkor foglalkoznak a mi hitünk igazságaival, az egyház élete és munkája kérdéseivel, megismerkednek azzal, hogy Isten mit akar az egyházzal, milyen feladatokat rótt ma reá, hogyan tudta azokat elvégezni. Így látják meg világosan a hitvallás tanítását a keresztyén hit kérdéseire, hogy ezt a tanítást ne csak ismerjék, hanem védelmezni is tudják. Ismertetéseket hallgatnak könyvekrõl, amelyeket érdemes megismerni, vagy olvasnak belõle, hogy megkedveljék és otthon elolvassák. A harmadik munkakör a szeretetmunka. Azért szeretetmunka, mert célja a Krisztus szeretetének megismertetése másokkal éspedig nemcsak szavak, hanem cselekedetek útján. A nõszövetség számbaveszi és számontartja azokat a szükségeket, amelyekben Isten a református asszonyok segítségét és szolgálatát igénybe akarja venni az egyház, a család, a haza és mások érdekében. A szegények segítése, az egyház munkáinak támogatása, a nemzetvédelemnek az asszonyokra is váró feladatai, mind beletartoznak ebbe a körbe. Ezeket a nõszövetség nem valami világi indokból, hiúságból, dicsõségvágyból, vagy emberi indulatból végzi, hanem Krisztus iránti háládatosságból. Ezért a munkája különbõzik minden világi munkától, mert munkája példázata akar lenni a Krisztus szeretetének. A nõszövetségben végzett szereretetmunka útján neveli Isten Lelke az asszonyokat arra, hogy egész életüket, mint Isten jó sáfárai az õ dicsõségére szentelhessék. Ez a három munkaága a nõszövetségnek nem választható el egymástól. Ezeket együtt végzi, csak akkor teljes a munkája. Isten Igéjébõl merít erõt a szolgálatra s amit az Igébõl tanult, a szolgálatban használja fel. Szeretetben hordozzák egymást, hogy hordozhassanak másokat. Szolgálnak másoknak, hogy növekedhessenek a hitben és szeretetben. A nõszövetség tagjai olyanok, mint azok a szent asszonyok, akikrõl a Biblia ír; Jézus nõi követõi, Jézust követõ asszonyok, a személyes életükben is, a családjukban is, és azon kívül is. Mikor pedig ezt mások látják, dicsõítik Istent, aki magát hívõ asszonyok életében dicsõíti meg. Imre Lajos ( ), az Ige teológusa, 1921 és 1948 között volt a Kolozsvári Református Theológiai Fakultás gyakorlati tanszékének tanára. Mit akar a nõszövetség? címû tanulmánya a Jer és lásd meg! belmissziói útmutatóban jelent meg 1942-ben.

7 -Református Híradó - 7 rrr A két kép között 8 apró eltérés van, meg tudod találni õket? pouytwbvcxzuytsawlomn Melyik úton kell elindulniuk az állatoknak, hogy Noé bárkájába jussanak? Az oldalt összeállította Páll Attila Kedves gyerekek, remélem mindannyiotoknak kellemes és élménydús nyárban és fõleg VAKÁCIÓBAN volt részetek. Az új tanév elején egy megmérettetésre szeretnélek hívni: küldjetek szerkesztõségünk címére, rövid vakációs élménybeszámolót, vagy verset, vagy rajzot. Természetesen mindezeknek a Szentírással kapcsolatosnak kell lenniük. A nyertes munkák következõ lapszámainkban fognak megjelenni. A nyerteseket mindhárom csoportban ki fogjuk választani, akik értékes könyvekkel gazdagíthatják könyvespolcukat. Nevezési határidõ: október 1. (postai bélyegzõ dátuma) Jó munkát kívánunk mindnyájatoknak!

8 8 -Református Híradó - rrr - Gyülekezeti Hírek, információk - Közérdekû hírek, információk - Gyülekezeti Hírek, információk - Közérdekû hírek, infor- * Egyéb istentiszteletek * Rendezvények * Egyéb istentiszteletek *! Székelyudvarhely Belváros: Minden vasárnap du. 18 órától ifjúsági istentisztelet.! Székelyudvarhely II: Minden vasárnap este 19 órától istentisztelet a kórház Ökumenikus Imatermében.!A Marosvásárhelyi Rádióban az Igehirdetések vasárnap a déli harangszó és hírek után hangzanak el !A Székelyudvarhelyi Príma Rádió minden szombaton 9,00 és 9,30 között sugározza a Református Félóra címû mûsort Felhívás olvasóinkhoz! Jubileumi ünnepség a Kollégiumban A Református Kollégium szeptember 18-án ünnepli az 10 éves újraindulását. Az ünnepség meghívott elõadói: Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület fõjegyzõje; Kolumbán Vilmos, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára; Asztalos Ferenc, az RMDSz székelyudvarhelyi képviselõje. Szeptember 19-én a Belvárosi Református templomban kerül sor az erdélyi református középiskolák tanévnyitójára. Igét hirde Ft. Pap Géza az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Istentisztelet után, az iskola névadójának, Baczkamadarasi Kis Gergely mellszobrának leleplezése. Kérjük mindazokat, akik írni szeretnének lapunkba beszámolót, verset, egyéb jellegû írásokat, hogy azokat minden hónap 20. napjáig juttassák el szerkesztõségünkhöz. Ha észrevételei, javaslatai, netán kritikái vannak lapunkkal kapcsolatba, azokat is küldjék el az alább megadott címre. Bizalmukat elõre is köszönve, a szerkesztõ A Kolozsvári Református Kollégiumhoz tartozó Református Posztlíceális Asszisztensképzõ (Posztlíceális Egészségügyi) osztályt indít 25-ös létszámmal. Jelentkezni lehet szeptember 9-ig, naponta óra között a Ponorului utca 1. szám alatt lévõ Bethlen Kata Diakóniai Központban. A felvételi elõbeszélgetés alapján történik. A végzõsök állami diplomát kapnak. Érdeklõdni lehet a 0264/ es telefonszámon, hétfõtõl péntekig óra között. rrrrr Református Híradó A SZÉKELYUDVARHELYI REFORMÁTUSEFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE HAVONT VONTA MEGJELENÕ GYÜLEKEZETI LAPJA Kiadja a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Fõszerkesztõ: Ballai Zoltán hodgyai lelkipásztor Szerkesztette: Páll Attila, fiatfalvi lelkipásztor Tördelte: Ballai Zoltán Nyomta a székelyudvarhelyi Demaco Nyomda 3500 példányban Elérhetõségeink: Hodgya, Fõ út 43 / tel.: drótposta: Megjelenésre szánt írásokat a fenti címekre várunk! AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTO- ROM, NEM SZÜKÖLDÕDÖM LELKEMET MEGVIDÁMÍTJA, AZ IGAZSÁG ÖSVÉNYEIN VEZET ENGEM AZ Õ NEVÉÉRT Zsolt 23, 1.3

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 5. szám. 2014. március 1. Ára 0,80 lej Erősíts meg engem Bírák 16,28 Sámson előtt és közvetlenül utána is, gyenge kezű bírák voltak Izráelben.

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2003. SZEPTEMBER A MAGVETÉS VISZONTAGSÁGAI ADAKOZÁS ENGEM IS MEGTALÁLT... FOGSÁG ÉS SZABADSÁG... KÁLVIN JÁNOS (1.) ISTEN SZENTSÉGE

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

KÁLVINISTA SZEMLE. H ogyan várhatjuk el mennyei Atyánktól, hogyan kérhetjük tőle naponként,

KÁLVINISTA SZEMLE. H ogyan várhatjuk el mennyei Atyánktól, hogyan kérhetjük tőle naponként, KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXVIII. évfolyam 7 8. szám Komárom, 2007. július augusztus Ára 20 korona FELTÉTLEN MEGBOCSÁTÁS és bocsásd meg vétkeinket, miképpen

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LIX. évf. 1. szám 2006. március E vacsora Égi módra Engem véled összead Maradj bennem, Benned engem Hagyj lennem, hogy áldjalak.

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen evangélikus hetilap 73. évfolyam, 5. szám 2008. február 3. Ötvened vasárnap (Esto mihi) Ára: 199 Ft Létezik egy olyan, nem csupán a Déli Egyházkerületet, de az egész egyházat érintõ»nõi ügy«, amelyet nagyon

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben