A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Gyülekezeti Lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Gyülekezeti Lapja"

Átírás

1 rr REFORMÁTUS HÍRADÓ A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Gyülekezeti Lapja I. évfolyam 6. szám. Augusztus Berde László A mindennapi kenyerünk, mindennapi kegyelem... vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván megtöré és adá a tanítványoknak és monda: Vegyétek, egyétek ez az én testem. Máté 26,26 Jézus nekünk adta önmagát a mindennapi kenyérben és arra is megtanított, hogy mi így imádkozzunk a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma Isten a mi teremtõ Atyánk, aki nekünk adta az Õ Fiát mint megváltót és általa tanított meg kérni a mindennapi kenyeret úgy, hogy azon keresztül érezzük az Õ életünkben való jelenlétét. Az életünk napokból tevõdik össze, így mindennapi kenyerünkben emlékezünk a Jézusban kapott kegyelemre. Vajon sokan vannak-e, vagy kevesen, akik minden nap tudatosan hálát adnak a kenyérért, a Krisztusért? De bárhogyan is válaszoljunk, Isten kegyelme nyilvánvaló minden nap, Máté 6,8 mert jól tudja a ti Atyátok mire van szükségetek, mielõtt kérnétek tõle. De e kegyelmi kinyilatkoztatás ellenére is, minden nap és ez esztendõ Újkenyér ünnepén mi így imádkozzunk: a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Minden Újzsenge-ünnep hálaadás. Alázatos beismerése annak, hogy a Mindenható Isten, aki életet adott nekünk, gondunkat viseli, és minden e világon s ezen belül a mezõnek termése az õ mérhetetlen kegyelmének és szeretetének jele. Kegyelme megújul minden napon, hiszen nem szûnik meg megadni a betevõ falatot, s ezzel együtt emberré lett Fiának áldozatának érdeméért, szomjúhozó lelkünket is megelégíti. rrrrr Áldott Újzsengei ünneplést kívánunk minden kedves olvasónknak! Szigyártó Miklós Kallódó Emlékek 2. az Székelyszentlászlói Református Egyházközség történetébõl 1964 õszén befejeztem az Ige égei csipkebokra körüli szolgálatomat és közmegegyezés alapján három tagú családommal átköltöztem a szomszédos székelyszentlászlói gyülekezetbe. Szolgálati csere volt ez, esperesi indítványra, mert az idõs Váczy Dezsõ nem bírta a terepjárás fizikai terhét és ezért megegyeztünk a cserében. Itteni négy éves szolgálatom egét is díszítették személyi és tárgyi hûség-csillagok : legelõbb hadd emlékezzek az itt 38 évet szolgált Kóréh Béla lelkipásztorra. - folytatás az 5. oldalon - r Bekõ István Isten Igéje a Kollégiumban Jézus Krisztusnak azon ígérete, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, a Református Gimnáziumra, mint Isten oktató-nevelõ tanintézetére is érvényes. Ennek tudatában mondhatjuk, hogy a Református Gimnázium is Isten gyülekezete, tehát ennek megfelelõen kell éljen, viselkedjen. Mit jelent ez számunkra, ott élõk számára? Íme egynéhány jellemzõje: Isten Igéje, Isten Szava, életünket naponta meghatározó erõ, amelyikbõl maga az ÚR szól hozzánk, (nemcsak) ifjakból összegyûjtött gyülekezetéhez. - folytatás az 2. oldalon - r Imre Lajos Mit akar a nõszövetség? 5. Hogyan dolgozik a nõszövetség? Az eddigiekben úgy látszott, mintha nem is a Nõszövetségrõl lett volna szó, hanem csak a református asszonyok feladatairól. De már ott is látszott, hogy a református asszonyok mind a három nagy feladatot úgy tudják legjobban szolgálni, ha nem egyedül, külön-külön végzik, hanem együtt egy közösségben. Ez a közösség: a református aszszonyoknak testvéri társasága, ahol találkoznak s ahol szeretetben együtt vannak, ez a nõszövetség. - folytatás a 6. oldalon -

2 2 -Református Híradó - rrr Bekõ István Isten Igéje a Kollégiumban Minden hetet közös istentisztelettel kezdünk, a szomszédos református templomban. A hét minden napja legelején ott az áhítat pillanata, amikor igeolvasásra és közös imádkozásra kerül sor. Egész héten szemünk elõtt a heti bibliai vers, akárcsak az osztályok által közösen kiválasztott ún. osztály-ige. A hetente sorra kerülõ bibliaórák sokunk keresztyén életének részévé vált. Legújabban a tantestület is bibliaórákat tart. Diákjaink közül sokan látogatják a belvárosi ifjúsági istentiszteletet, és szorgosan részt vesznek az elõkészületi munkában. Számos évközi alkalmat használunk fel a gyülekezetek meglátogatása céljára. Ilyenkor átérezzük, hogy Krisztus Anyaszentegyházának szerves része vagyunk: együtt úrvacsorázunk, egymás hite által erõsödünk, a gyülekezetekben elkészített mûsorokkal szolgálunk. Hitvallásosság tekintetében példát akarunk mutatni abban a munkában, hogy mit jelent a szekularizált világban Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Nem mondjuk, hogy már elértük a tökéletes keresztyén életmódot, de azon fáradozunk, hogy keresztyén hitünket naponta megéljük, s ez által másokat is megtartsunk. Gyakoroljuk a vallási toleranciát. Nálunk együtt tanulnak a reformátusok, római-katolikusok, unitáriusok. Noha tiszteletben tartjuk a hitbeli másságot, de nem tûrjük meg a keresztyén hit és értékek semmibevételét. Korunk egyik nagy veszedelme, hogy eltüntette a határt a profán és a szent között, összemosta az emberit az istenivel. Ezért naponta azon vagyunk, hogy a rendet megõrizzük, hogy megadjuk Istennek, ami az Istené. A kálvini egyházszemlélet megkívánja a fegyelmet is. Az újabb generáció is érzi, hogy a társadalom s vele együtt a normái a szabadság útja helyett a szabadosság útvesztõjébe tévedt. A minden téren eluralkodó mindent szabad nekem elv romboló hatását a kollégiumba érkezõ diákokon is tapasztalni lehet. Mi e helyett azt az igei kitétet valljuk, amire Pál tanít: minden szabad nekem, de nem minden használ. A kor szelleme helyett a diszkrét és mérsékelt életmódot ajánljuk. A keresztyéni értékrendnek és magatartásnak megfelelõ viselkedést megkívánjuk az iskolán belül és azon kívül minden diákunktól és tanárunktól. Valamennyien követei vagyunk annak az értéknek, amelyik Református Gimnázium néven testet öltött. A szokásos iskolai fegyelmezési módokon túl, nálunk érvényben van az evangéliumi fegyelmezési szabály, és a szeretet törvényének legmagasabb követelménye, amelyik a megtartás céljából fegyelmez, s nem azért, hogy a fegyelmezés által példát statuáljon. A kollégium gyülekezeti jellege családiassá teszi iskolánkat. Otthon érezzük magunkat az évszázados falak között, és azt kívánjuk, hogy a Református Gimnáziumban járók Isten gyülekezetei iránti szeretetben nõjenek fel, és sajátítsanak el olyan keresztyén életvitelt, amelyik által magyar reformátusként (keresztyénként) élnek itthon vagy bárhol a nagyvilágban. r Aki él, az mind örüljön, Mert az Élet mindenkinek Kivételes szent örömül jön. Ady Endre: Köszönet az életért 1912 Aki az én beszédemet hallgatja, és hisz annak aki elküldött, örök élete van; s nem megy az ítéletre, hanem átmegy a halálból az életre!

3 -Református Híradó - 3 rrr A Magyar Református Egyház hitvalló irata, a Második Helvét Hitvallás (1566) VI. fejezet Az isteni gondviselés Az isteni gondviselés igazgat mindent. Hisszük, hogy ennek a bölcs, örökkévaló és mindenható istennek a gondviselése tart fenn és igazgat mindent égen, földön és minden teremtményben. Errõl tesz ugyanis bizonyságot Dávid mondván: Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsõsége túl van az egeken. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik? Aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön (Zsolt 113,4). Másutt pedig így szól: Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram! (Zsolt 139:3 sk.) Ezt bizonyítja Pál apostol is mondván: Õ benne élünk, mozgunk és vagyunk (Csel 17,28) és: Õtõle, Õáltala és Õreá nézve vannak mindenek (Róm 11,36). Tehát nagyon helyesen és a Szentírás szerint jelentette ki Ágoston: Az Úr mondta: Nemde két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért (Máté 10,29)? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! E szavaival arra akart rámutatni, hogy még azt is, aminek a legkisebb jelentõséget tulajdonítanak az emberek, az Úr mindenhatósága igazgatja. Mert az, aki maga volt az Igazság, aki szerint még hajunk szálai is számon vannak, azt mondja, hogy mind az égi madarakat Õ táplálja, mind a mezõ liliomait Õ ruházza stb. (Máté 6,26 sk). Az epikereusok. Elítéljük tehát az epikureusokat, akik tagadják az isteni gondviselést és mindazokat, akik káromlást szólva azt mondják, hogy az Isten az ég távoli magasságaiban lakik és minket és a mi dolgainkat sem nem látja, sem nem törõdik velük. Elítélte ezeket Dávid is, a királyi próféta, amikor ezt mondta: Uram, meddig még, meddig örvendeznek a hitetlenek? És ezt mondják: Nem látja az Úr és nem veszi észre a Jákób Istene! Eszméljetek ti bolondok a nép között! És ti balgatagok mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hall-e? És aki a szemet formálta, avagy nem lát-e? (Zsolt 94,3.7 9.) Az eszközöket nem kell megvetni. Közben azonban azokat az eszközöket, melyek által mûködik az isteni gondviselés, nem vetjük meg mint haszontalanokat, hanem azt valljuk, hogy ezekhez annyira kell alkalmazkodnunk, amennyire azt nekünk Isten igéje ajánlja. Ezért helytelenítjük azoknak a meggondolatlan beszédét, akik azt mondják: Ha minden Isten gondviselése által történik, bizonyára hiábavalók a mi próbálkozásaink és törekvéseink. Elég, ha mindent az isteni gondviselésre bízunk eligazítás végett és nincs okunk arra, hogy bármi gondot okozzon nekünk, vagy bármit is tegyünk. Mert ámbár Pál apostol tudta, hogy annak az Istennek a gondviselésével hajózik, aki maga megmondta neki: Rómában is bizonyságot kell tenned (Csel 23,11) és aki ezenfelül megígérte, hogy egy lélek sem vész el közületek, se nem esik le egy hajszál sem a fejetekrõl (Csel 27,24.34); mégis, amikor a hajósok el akartak szökni, ugyanez a Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz: Ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok (Csel 27,31). Mert az az Isten, aki bármely dolognak megszabta a végét, megszabta az elejét is, meg azokat az eszközöket is, melyek által azt véghez vihetik az emberek. A pogányok egyes dolgokat a vak szerencsének és a véletlennek tulajdonítanak, de Jakab apostol nem akarja, hogy azt mondjuk: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba és kalmárkodunk, hanem hozzáteszi: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt vagy amazt fogjuk cselekedni (Jakab 4,13.15). Ágoston is így szól: Mindaz, ami a balgatagoknak úgy látszik, hogy a természetben véletlenül történik, csak az Õ szavának engedelmeskedik: mert minden az Õ parancsára történik Így talán véletlen dolognak látszott, hogy Saul, atyja szamarait keresve, összetalálkozott Sámuel prófétával, de az Úr már elõbb megmondta a prófétának: Holnap ilyenkor küldök hozzád egy embert a Benjámin földérõl stb. (1 Sám. 9,16). rrrr Bibliaolvasó Kalauz Szeptemberre 1Móz 24, Móz 24, Móz 25 1Móz 26 1Móz 27,1 33 1Móz 27, Móz 28 1Móz 29 1Móz 30,1 24 1Móz 30, Móz 31,1 21 1Móz 31, Móz 32 1Móz 33 1Móz 34 1Móz 35 1Móz 36 1Móz 37 1Móz 38 1Móz 39 1Móz 40 1Móz 41,1 36 1Móz 41, Móz 42 1Móz 43 1Móz 44 1Móz 45 1Móz 46 1Móz 47 1Móz 48 Zsid 3,7 19 Zsid 4,1 11 Zsid 4,12 13 Zsid 4,14 16 Zsid 5,1 10 Zsid 5,11 14 Zsid 6,1 8 Zsid 6,9 12 Zsid 6,13 20 Zsid 7,1 10 Zsid 7,11 22 Zsid 7,23 28 Zsid 8,1 5 Zsid 8,6 13 Zsid 9,1 10 Zsid 9,11 14 Zsid 9,15 28 Zsid 10,1 10 Zsid 10,11 18 Zsid 10,19 31 Zsid 10,32 39 Zsid 11,1 7 Zsid 11,8 16 Zsid 11,17 22 Zsid 11,23 31 Zsid 11,32 40 Zsid 12,1 3 Zsid 12,4 11 Zsid 12,12 17 Zsid 12,18 29

4 4 -Református Híradó - rrr Tíz éve nyitotta meg újra kapuját a Székelyudvarhelyi Református Kollégium Amikor gróf Bethlen János 1670-ben 1000 aranyat adományozott, hogy a székely anyavárosban református schola létesüljön, az induló iskolának homlokára nem volt odaírva, hogy élete, léte, jövõje összefügg Erdéllyel, s a benne élõ mára már csak kisebbségként számon tartott magyarsággal. Évszázados múltra nem egyik napról a másikra tett szert. Kemény és viharos századok szaggatták Istennek áldó, megpróbáló, de megtartó tenyerében. Sok lelkész, tanár és kollégista élete kapcsolódott össze a kollégiummal, mert e sokak számára otthonnak számító hajlék (másoknak még ma is botránkozás köve), általuk és velük épült fel Székelyudvarhely Református Kollégiumává. Lelki kövek õk, akik beépültek a vastag kõfalakba (Pár éve, mikor az iskola felújításán dolgozó munkások a gázvezeték számára lyukat akartak a falba fúrni, döbbenten állapították meg, hogy hatalmas kõtömböket, már-már szikladarabokat kell szétzúzniuk.) Láthatatlanul jelen vannak egész életükben büszkén vallott hitükkel: per spinas ad rosas. Mert aki valamilyen módon belépett a kollégiumba, azonosult annak múltjával, jelenével, jövõképével, vagyis a sorsával, hitével és jelmondatával. 1670, 1770, 1912, 1927, 1940, 1948, 1994, 2000 néhány évszám a kollégium történetének hegy-völgyeibõl. Önmagában mindegyik szám egy-egy korszak pillanatfelvétele, annak reménységeivel és félelmeivel, fény és árnyoldalaival. A Székelyudvarhelyi Református Kollégium élete egybefonódott erdélyi sorsunkkal és az abban irányt mutató istenfélõ életünkkel. Népnevelés évszázados teendõi, világégésekben is kitartás, reménysugár az összeomlásokban, hittel újrakezdés, küzdelem és értékfelmutatás az új kihívások közepette. Isten általi elhívás és küldetés e székelyföldi népért, amelyiknek teljesítésére sok más elválasztottja mellett az Úr egy református iskolát is rendelt. Van ilyen! Ma, a mi szemünk elõtt. Vajha nemcsak látnánk e jelt, de meg is értenénk! Tíz év telt el azóta, hogy Isten kegyelmébõl az Úr esztendejében a kollégium újra megnyitotta kapuját. Mára ismét régi falai között lehet, újra itthon. Éveken át törékeny csónakként ide-oda lökdöste a tenger, de menedéke és reménysége volt a benne lévõknek. Õ, aki a megtört nádat nem töri el, és a pislogó gyertyát nem oltja ki, védte és õrizte. Most már látjuk és látják még sokan, hogy a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyõzõdés közös hite nem hiába látott e kollégiumnak szebb jövõt. Istennek terve van vele. A visszaszolgáltatás az igazságosság függvénye: megadni Istennek, ami az Istené. Csakhogy Isten megsokszorozva visszaadja nekünk, népének, hogy szolgája (kollégiuma) az új idõkben is szolgáljon. Istenre figyelve tanítsa, nevelje, ápolja másfélmillióra apadt gyermekét. A 334 éves történetbõl tíz éve új fejezetet írunk. Isten elõtt leborulva mondunk köszönetet a mögöttünk levõ távért, az áldozathozatal megáldásáért, szolgákért és szolgálatukért, az ifjakért és a családokért, és azért, hogy méltóvá tett ügyét szolgálni. Áldassék a neve! Fejedelmünk bibliás jelszavával lépünk tovább: Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

5 -Református Híradó - 5 rrr Szigyártó Miklós Kallódó Emlékek 2. Az õ sok utánajárása folytán épült fel 1929-ben a szentlászlói gyülekezet ma is a maga helyén szilárdan álló ékes temploma. Közvetlen elõdjét 1913-ban lebontották Néprajzilag értékes festett kazettás mennyezetét a Magyar Nemzeti Múzeum vásárolta meg, még ez évben. Tudtommal ide került az Orbán Balázs által leírt gótikus kehely is. Az I. világháború közbejötte nélkül ezen értékek árából fedezték volna a templomépítést, de elvitte a gyûjtögetett pénzt a hadikölcsön és konverzió. A háború utáni válságos években bizony még sokat kellett kéregetni országszerte a templomépítésre. Az akkor 90 éves Kóréh Béla bácsi is még sokat beszélt nekem az építés történetérõl. Minden nyáron betért hozzánk kezében egy-egy virágcsokorral, a Haranglábhegyen lévõ õsi kistemetõben pihenõ felesége sírjára hozta, ahová az õ portestét is temették 94 éve elteltével. Haranglábhegy: az Abránfalvára nézõ keleti domboldalon is állott hajdan egy kiskápolna és mellette az Ugron család által emelt fa-torony. Ezt az építményt egy ítéletes erejû szélvihar pusztította el nyarán. A toronyban lévõ harangocska elrepedt. Ezt a repedt harangocskát a történelem népünkön átzúgó viharain át az Egy-házközség addig óvta, rejtegette, míg 1935-ben az új templom kis-harangjaként újraöntetve a helyén van és ha meghúzzák szolgálatba áll. Az 1968-ban épült abránfalvi toronynál Nemrég még alsósófalvi szolgálati helyemre hazajárva a Baknya lejtõje után sokszor áthaladtam Székelyszent-lélek nevû falun s többször felmerült bennem a gondolat: Nem káromlás-e megszékelyesíteni a Szentlelket? E kérdésre azonban, válaszolt bennem a református hitvalló keresztyén: hiszem, hogy õ nekem is adatott (HK. 53. f.), és a Luther énekszava: Az Ige és Szentlélek bennünk, nekünk mindig erõs védelmünk. Midõn így körülzsongnak az emlékek ki nem fogyhatok a cikkem bevezetõ mondatában említett személyi és tárgyi hûségcsillagainak megemlítésébõl. Ott van még a Kányád felé vezetõ út mentén a legtemplomosabb társegyház: Miklósfalva, amelyik a három közül a legkevésbé fogyatkozott el és több református lelkipásztort adott erdélyi Sionunknak. Annak idején minden virágvasárnapon Konfirmandusok népviseletben jelképesen szorgos gyermekkezek hintették be ibolyaszirommal a templom lépcsõjéig vezetõ õsvényt. Drága emlékek élnek bennem a legkisebb ma már egészen elfogyatkozó legkisebb társegyházzal Abránfalvával kapcsolatban is. Innen való távozásom évének nyarán, 1968-ban építettünk akkor u.n. faluszépítés címen az 1885-tól 1892-ig épült templom mellé a téglatornyot, amelynek bejárata fölött olvasható általam felírt zsoltár-idézet és az akkori közhatalom megtévesztésére a Javítva 1968-ban felirat. Ugyanis akkor még fülem hallatára az udvarhelyi vásárból hazafelé gyalogló dályai atyafiak így becsmérelték az abránfalviakat: Kútágasról harangoztok s még az is dõl össze! Mondtam az abránfalviaknak Hallják-e ezt atyafiak, sürgõsen le kell mosnunk ezt a gyalázatot. De hogyan tiszteletes úr, nincs nekünk ehhez semmi lehetõségünk. Dehogy nincs, megsegít az Isten. Meg is segített, általa megáldott eszközein keresztül, székelymuzsnai kõmûves kortársaim, megszólításomra eljöttek szinte kalákába Isten házát építeni. Bedõ Károly abránfalvi gondnok nem sajnálta eladott tehenének árát idekölcsönözni és a Brassóból felüdülni hazalátogató Kovács Sándor bácsi velem versenyt lapátolt. Egy napon sértõdve betoppant egy világháborús hadirokkant bácsi adományt hozva a toronyépítéshez mondván, hogy amiért rokkant a lába, nem rokkant a szíve és lelke. Így haladva, nemsokára beemeltük az elkészült toronyba az ágasfáról a Manchen mester által Segesváron öntött éles hangú Szent Antal harangot, amelyet Györfi Székelyszentlászlóiakkal Mihály bácsi továbbra is mindhalálig hûséggel húzogathatott. Hálaadásképpen egy lélekemelõ kis ünnepséget is tarthattunk az akkori környékbeli fiatal lelkipásztorok bevonásával.

6 6 -Református Híradó - rrr Imre Lajos Mit akar a nõszövetség? Ahol ilyen nõszövetségben tudnak együtt lenni, ott ebbõl a közösségbõl mindegyik erõt, békességet visz haza, ott olyan, nem világ szerinti, hanem igazi, bensõ, Krisztus szerinti barátság létesülhet közöttük, amilyent ember nem, csak a Szentlélek Isten tud teremteni lelkek között. Onnan minden lélek megerõsödve megy haza s oda minden lélek vágyakozva megy, mert a hívõkkel való együttlét boldogító érzését megtapasztalta. A nõszövetségnek ez az igazi testvéri együttlétet nyújtó alkalma a bibliaóra. Nõszövetség nincsen bibliaóra nélkül, mert csak Isten Igéje tud bennünket eggyé tenni, egy akaratra hozni és a szolgálatra beállítani. A bibliaóra pedig olyan, hogy azon minden nõszövetségi tagnak meg kell jelennie, ott minden fenntartás nélkül együtt lennie s Isten akaratának kutatásában elmerülnie. Az igazi bibliaóra nemcsak bibliamagyarázat, hanem a tagok beszélgetése Isten Igéje tanításáról, ennek a világosságába való helyezése ételüknek és kérdéseiknek. Az ilyen, igazi bibliaórán együtt lehet mindenki, akár gazdag, akár szegény, akár tudós, akár tudatlan, mert Isten Igéje mindenkihez egyformán szól s mindenkinek egyformán kegyelmet hirdet. A bibliaóra mellett közös imádkozásban is kell résztvenni. Az igazi közösséget az létesíti, ha azok, akik együtt vannak, együtt imádkoznak, hangosan is el tudják mondani a maguk kérdéseit és kéréseit Isten elõtt. Itt hordozzák egymás terhét, nehézségeit, itt kapnak egymás hite által vigasztalást. A másik munkaköre a nõszövetségnek az elõadások, megbeszélések. Az ilyen alkalmakkor beszélgetnek olyan kérdésekrõl, amelyek a keresztyén hit és élet kérdései. Megbeszélik a keresztyén nevelés, a családi élet, a társadalmi élet kérdéseit, elõadásokat hallgatnak különbözõ körökbõl, mûvelik magukat, nemcsak azért, hogy sok mindenrõl tudjanak, hanem fõképpen azért, hogy azokat a dolgokat igazán Isten Igéje világosságánál ítélhessék meg. Ilyen alkalmakkor foglalkoznak a mi hitünk igazságaival, az egyház élete és munkája kérdéseivel, megismerkednek azzal, hogy Isten mit akar az egyházzal, milyen feladatokat rótt ma reá, hogyan tudta azokat elvégezni. Így látják meg világosan a hitvallás tanítását a keresztyén hit kérdéseire, hogy ezt a tanítást ne csak ismerjék, hanem védelmezni is tudják. Ismertetéseket hallgatnak könyvekrõl, amelyeket érdemes megismerni, vagy olvasnak belõle, hogy megkedveljék és otthon elolvassák. A harmadik munkakör a szeretetmunka. Azért szeretetmunka, mert célja a Krisztus szeretetének megismertetése másokkal éspedig nemcsak szavak, hanem cselekedetek útján. A nõszövetség számbaveszi és számontartja azokat a szükségeket, amelyekben Isten a református asszonyok segítségét és szolgálatát igénybe akarja venni az egyház, a család, a haza és mások érdekében. A szegények segítése, az egyház munkáinak támogatása, a nemzetvédelemnek az asszonyokra is váró feladatai, mind beletartoznak ebbe a körbe. Ezeket a nõszövetség nem valami világi indokból, hiúságból, dicsõségvágyból, vagy emberi indulatból végzi, hanem Krisztus iránti háládatosságból. Ezért a munkája különbõzik minden világi munkától, mert munkája példázata akar lenni a Krisztus szeretetének. A nõszövetségben végzett szereretetmunka útján neveli Isten Lelke az asszonyokat arra, hogy egész életüket, mint Isten jó sáfárai az õ dicsõségére szentelhessék. Ez a három munkaága a nõszövetségnek nem választható el egymástól. Ezeket együtt végzi, csak akkor teljes a munkája. Isten Igéjébõl merít erõt a szolgálatra s amit az Igébõl tanult, a szolgálatban használja fel. Szeretetben hordozzák egymást, hogy hordozhassanak másokat. Szolgálnak másoknak, hogy növekedhessenek a hitben és szeretetben. A nõszövetség tagjai olyanok, mint azok a szent asszonyok, akikrõl a Biblia ír; Jézus nõi követõi, Jézust követõ asszonyok, a személyes életükben is, a családjukban is, és azon kívül is. Mikor pedig ezt mások látják, dicsõítik Istent, aki magát hívõ asszonyok életében dicsõíti meg. Imre Lajos ( ), az Ige teológusa, 1921 és 1948 között volt a Kolozsvári Református Theológiai Fakultás gyakorlati tanszékének tanára. Mit akar a nõszövetség? címû tanulmánya a Jer és lásd meg! belmissziói útmutatóban jelent meg 1942-ben.

7 -Református Híradó - 7 rrr A két kép között 8 apró eltérés van, meg tudod találni õket? pouytwbvcxzuytsawlomn Melyik úton kell elindulniuk az állatoknak, hogy Noé bárkájába jussanak? Az oldalt összeállította Páll Attila Kedves gyerekek, remélem mindannyiotoknak kellemes és élménydús nyárban és fõleg VAKÁCIÓBAN volt részetek. Az új tanév elején egy megmérettetésre szeretnélek hívni: küldjetek szerkesztõségünk címére, rövid vakációs élménybeszámolót, vagy verset, vagy rajzot. Természetesen mindezeknek a Szentírással kapcsolatosnak kell lenniük. A nyertes munkák következõ lapszámainkban fognak megjelenni. A nyerteseket mindhárom csoportban ki fogjuk választani, akik értékes könyvekkel gazdagíthatják könyvespolcukat. Nevezési határidõ: október 1. (postai bélyegzõ dátuma) Jó munkát kívánunk mindnyájatoknak!

8 8 -Református Híradó - rrr - Gyülekezeti Hírek, információk - Közérdekû hírek, információk - Gyülekezeti Hírek, információk - Közérdekû hírek, infor- * Egyéb istentiszteletek * Rendezvények * Egyéb istentiszteletek *! Székelyudvarhely Belváros: Minden vasárnap du. 18 órától ifjúsági istentisztelet.! Székelyudvarhely II: Minden vasárnap este 19 órától istentisztelet a kórház Ökumenikus Imatermében.!A Marosvásárhelyi Rádióban az Igehirdetések vasárnap a déli harangszó és hírek után hangzanak el !A Székelyudvarhelyi Príma Rádió minden szombaton 9,00 és 9,30 között sugározza a Református Félóra címû mûsort Felhívás olvasóinkhoz! Jubileumi ünnepség a Kollégiumban A Református Kollégium szeptember 18-án ünnepli az 10 éves újraindulását. Az ünnepség meghívott elõadói: Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület fõjegyzõje; Kolumbán Vilmos, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára; Asztalos Ferenc, az RMDSz székelyudvarhelyi képviselõje. Szeptember 19-én a Belvárosi Református templomban kerül sor az erdélyi református középiskolák tanévnyitójára. Igét hirde Ft. Pap Géza az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Istentisztelet után, az iskola névadójának, Baczkamadarasi Kis Gergely mellszobrának leleplezése. Kérjük mindazokat, akik írni szeretnének lapunkba beszámolót, verset, egyéb jellegû írásokat, hogy azokat minden hónap 20. napjáig juttassák el szerkesztõségünkhöz. Ha észrevételei, javaslatai, netán kritikái vannak lapunkkal kapcsolatba, azokat is küldjék el az alább megadott címre. Bizalmukat elõre is köszönve, a szerkesztõ A Kolozsvári Református Kollégiumhoz tartozó Református Posztlíceális Asszisztensképzõ (Posztlíceális Egészségügyi) osztályt indít 25-ös létszámmal. Jelentkezni lehet szeptember 9-ig, naponta óra között a Ponorului utca 1. szám alatt lévõ Bethlen Kata Diakóniai Központban. A felvételi elõbeszélgetés alapján történik. A végzõsök állami diplomát kapnak. Érdeklõdni lehet a 0264/ es telefonszámon, hétfõtõl péntekig óra között. rrrrr Református Híradó A SZÉKELYUDVARHELYI REFORMÁTUSEFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE HAVONT VONTA MEGJELENÕ GYÜLEKEZETI LAPJA Kiadja a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Fõszerkesztõ: Ballai Zoltán hodgyai lelkipásztor Szerkesztette: Páll Attila, fiatfalvi lelkipásztor Tördelte: Ballai Zoltán Nyomta a székelyudvarhelyi Demaco Nyomda 3500 példányban Elérhetõségeink: Hodgya, Fõ út 43 / tel.: drótposta: Megjelenésre szánt írásokat a fenti címekre várunk! AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTO- ROM, NEM SZÜKÖLDÕDÖM LELKEMET MEGVIDÁMÍTJA, AZ IGAZSÁG ÖSVÉNYEIN VEZET ENGEM AZ Õ NEVÉÉRT Zsolt 23, 1.3

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek Reformáció A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2005/3 A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

REFORMÁTUS HÍRADÓ. December 5. Egy el nem mondott Karácsonyi prédikáció. Tõkés László. Sándor László

REFORMÁTUS HÍRADÓ. December 5. Egy el nem mondott Karácsonyi prédikáció. Tõkés László. Sándor László REFORMÁTUS HÍRADÓ A S z é k e l y u d v a r h e l y i R e f o r m á t u s E g y h á z m e g y e G y ü l e k e z e t i L a p j a rrrr II. évfolyam 21-22. szám. December 2005. Áldott, szeretetteljes Karácsonyi

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben