PANNON-VÁLTÓ Rt éves gyorsjelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés"

Átírás

1 PANNON-VÁLTÓ Rt éves gyorsjelentés Mérleg adatok december 31. (eft) december 31. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök ,86% 02 I. Immateriális javak ,03 % 03 Vagyoni értékű jogok 04 Üzlet, vagy cégérték 05 Szellemi termékek ,32 % 06 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 07 Alapítás-átszervezés aktivált értéke % 08 Immateriális javak értékhelyesbítése 09 II. Tárgyi eszközök ,25 % 10 Ingatlanok 11 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek ,38 % 12 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek % 13 Beruházások 14 Beruházásokra adott előlegek 15 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,31 % 17 Részesedések ,31 % 18 Értékpapírok 19 Adott kölcsönök 20 Hosszúlejáratú bankbetétek 21 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22 B. Forgóeszközök ,3 % 23 I. Készletek 0 0 n.é 24 Anyagok 25 Áruk 26 Készletekre adott előlegek 27 Állatok 28 Befejezetlen termelés és félkész termékek 29 Késztermékek 30 II. Követelések ,15 % 31 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból % 32 Váltókövetelések 33 Alapítókkal szembeni követelések 34 Egyéb követelések ,37 % 35 III. Értékpapírok ,21 % 36 Eladásra vásárolt kötvények ,60 % 37 Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt ,18 % részvények 38 Egyéb értékpapírok ,97 % 39 IV. Pénzeszközök ,64 % 40 Pénztár, csekkek ,13 % 41 Bankbetétek ,61 % 42 C. Aktív időbeli elhatárolások , 41 % 43 Eszközök összesen : ,28 % 1

2 1998. december 31. (eft) december 31. (eft) Változás /előző év =100%/ 44 D. Saját tőke ,58 % 45 I. Jegyzett tőke % 50 III. Tőketartalék % 51 IV. Eredménytartalék ,29 % 52 V. Értékelési tartalék 53 VI. Mérleg szerinti eredmény ,89 % 54 E. Céltartalékok % 55 Céltartalék a várható veszteségekre % 56 Céltartalék a várható kötelezettségekre 57 Egyéb céltartalékok 58 F. Kötelezettségek ,68 % 59 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 n.é 60 Beruházási és fejlesztési hitelek 61 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 62 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 63 Tartozások kötvénykibocsátásból 64 Alapítókkal szembeni kötelezettségek 65 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 66 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,68 % 67 Vevőtől kapott előlegek 68 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,20 % 69 Váltótartozások 70 Rövid lejáratú hitelek 71 Rövid lejáratú kölcsönök 72 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,07 % 73 G. Passzív időbeli elhatárolások ,75 % 74 Források összesen : ,28 % 2

3 Eredménykimutatás adatok december 31. ( eft) december 31. ( eft) Változás (előző év = 100%) 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 02 Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele % II. Egyéb bevételek ,91 % 03 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 04 Saját termelésű készletek állományváltozása III. Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagköltség ,83 % 06 Igénybevett anyagjellegű szolg. értéke ,21 % 07 Eladott áruk beszerzési értéke 08 Alvállalkozói teljesítmények értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ,56 % 09 Bérköltség ,38 % 10 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,25 % 11 Társadalombiztosítási járulék ,49 % V. Személyi jellegű ráfordítások ,76 % VI. Értékcsökkenési leírás ,92 % VII. Egyéb költségek ,70 % VIII Egyéb ráfordítások ,34 % A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,09 % 12 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ,35 % 13 Kapott osztalék és részesedés ,09 % 14 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,26 % IX. Pénzügyi műveletek bevételei ,76 % 15 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések ,66 % 16 Pénzügyi befektetések leírása 17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,96 % X. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,69 % B. Pénzügyi műveletek eredménye ,03 % C. Szokásos vállalkozási eredmény ,54 % XI. Rendkívüli bevételek n.é. XII. Rendkívüli ráfordítások ,36 % D. Rendkívüli eredmény ,68 % E. Adózás előtti eredmény ,45 % XIII Adófizetési kötelezettség ,52 %. F. Adózott eredmény ,52 % G. Mérleg szerinti eredmény ,89 % 3

4 A PANNON-VÁLTÓ Rt éves gyorsjelentése a magyar számviteli szabályok szerint készült, adatai nem tekinthetők auditált éves beszámolón alapuló adatoknak. A társaság konszolidált mérleg készítésére nem kötelezett. A táblázatban szereplő december 31-i tényszámok nem az előző évi gyorsjelentés, hanem a közgyűlés által elfogadott számokat tartalmazó 1998-as éves jelentés adatait tartalmazzák. A PANNON-VÁLTÓ Rt évi adózás előtti eredménye 380,5 millió Ft volt. A társaság évi gazdálkodási tevékenysége a tőkepiaci folyamatok ismeretében sikeresnek mondható. Az adózás előtti eredmény 1998-hoz képest 13.5%-al növekedett, ami a pénzügyi és a rendkívüli eredmény szinten tartása, valamint az üzemi veszteség jelentős csökkenése révén valósult meg. Ez különösen akkor tűnik kedvezőnek, ha figyelembe vesszük, hogy az egy éves piaci referenciahozam értéke az év eleji 16 % körüli szintről 1999 végére 11 % alá csökkent, ami negatívan érintette a portfolió fix kamatozású elemein elérhető átlaghozamot. A részvénypiac első 10 havi gyengébb szereplése utáni év végi hosszot a társaság csak részben tudta kihasználni. A PANNON-VÁLTÓ Rt. a félévkor deklarált célkitűzéseknek megfelelően megkezdte portfoliója diverzifikálását az ingatlanpiac és a külföldi értékpapír befektetések felé. Az júniusában átalakított PANNON PROPERTY Kft-nek első ingatlanbefektetései befejezéshez közeli stádiumba kerültek, melyek nyomán a gyorsjelentés elkészítésének időpontjában szükségessé vált a törzstőke 50 millió Ft-ról 210 millió Ft-ra való emelése. A társaság a nemzetközi befektetések terén is megtette a kezdeti lépéseket, melynek eredményeként mérlegkészítéskor mintegy 60 millió forint bekerülési értékű külföldi értékpapír szerepelt a portfolióban. A mérlegben és az eredmény-kimutatásban mutatkozó jelentősebb változások többsége a tárgy- és a bázisidőszak nehéz összehasonlíthatóságából ered. A gyorsjelentés tárgya ugyan az 1998 és 1999-es üzleti év 2. féléveinek összehasonlítása, ám a mérleg és eredmény-kimutatás éves hatásokat is tartalmaz. Míg 1999 egyenletes képet mutat, addig az 1998-as év alapvetően eltérő két félévből állt. Az 1998-as első félév az áramszolgáltató részvények OTC piacon realizált árfolyam nyereségének köszönhetően igen sikeres volt, addig a második hat hónap az orosz válság hatásaként a tőke- és deviza piacokon jelentős árfolyam veszteséget produkált. Így az 1998-as üzleti év, elsősorban az eredmény-kimutatás adatait tekintve, a tárgyévvel csak nehezen összehasonlítható bázist képvisel. A mérleg eszköz oldalát vizsgálva megállapítható, hogy az immateriális javak értékének csökkenése azok értékvesztésével megegyező. A tárgyi eszközök köre a 2000 kompatibilitásra való felkészülés során néhány új eszköz beszerzésével bővült, ám értéke az elszámolt értékcsökkenés (3.243 e Ft) miatt 12,3 %- al mégis csökkent. A Befektetett pénzügyi eszközök 40,3 %-os csökkenése a gyógyszerkereskedelmi érdekeltség első félévi értékesítéséből ered. Ugyanakkor mintegy 50 millió Ft-al növelte e kategória nagyságát az ingatlan ügyletekre létrehozott PANNON PROPERTY Kft-be invesztált tőke. A forgóeszközöknél az előző évihez képest némiképp növekedett a tőzsdei elszámolás rendjéből származó, egyéb követelések között kezelt, brókerekkel szembeni követelésünk. Itt tartunk nyilván munkavállalóval szembeni követelést is, mely a féléves jelentésben beszámolthoz képest kisebb mértékű. Az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések sor értéke a korábbi saját tulajdonú, azóta már értékesített ingatlan egy részének bérbeadásából származó követelés. Az értékpapírok állományának növekedése ( eft) elsősorban az év közben realizált árfolyamnyereség értékpapírokba visszaforgatott részét testesíti meg. A kötvényállomány nagysága a tárgyidőszak elejéhez képest 102,6 %-al nőtt. Ez jelentős részben a bázisévben az eladásra vásárolt részvények között nyilvántartott BÁV részesedés értékesítéséből származó eft visszaforgatásából, részben a diszkont kincstárjegy portfolió egy részének hosszabb lejáratú kötvényekbe történt konvertálásából származik. Az év során a társaság több mint 200 M Ft-nyi új részvény befektetést 4

5 eszközölt, a fent említett mintegy 500 M Ft-nyi BÁV értékesítés miatt azonban az eladásra vásárolt részvények állománya összességében mégis 51.2%-al csökkent. Az egyéb értékpapírok állománya 12,9 %-al nőtt, melyen belül a diszkont kincstárjegyek állománya csökkent, mivel a társaság hozamesést várva átstrukturálta fix kamatozású portfolióelemeit, jelentősen növelve a papírok lejáratig hátralevő átlagos futamidejét. A Pénzeszközök, így a Bankbetétek értéke mindig a működéshez éppen szükséges pénzkészlet mértékével egyezik meg, mely alacsony állományával nem befolyásolja a társaság piaci értékét. A Pénzeszközök értékét a továbbiakban is a működéshez szükséges minimumon kívánjuk tartani a társaság eszközei utáni hozam maximálása érdekében. Az aktív időbeni elhatárolás a kamatozó és diszkont típusú értékpapírok december 31-ig számított kamattartalmát fejezi ki. A növekedés mértéke az aktuális év végi portfolió szerkezetéből adódik. A forrás oldal elemeit vizsgálva látható, hogy az 1995-ös üzleti évben keletkezett, azóta lassan csökkenő negatív eredménytartalék az évre nulla közelébe került, s a közgyűlés határozatát követően pozitívra fordul majd. A mérleg szerinti eredmény még nem veszi figyelembe a később meghatározásra kerülő év utáni osztalékot. A társaság céltartalékot tárgyévben nem képzett. Hosszú lejáratú kötelezettsége 1999-ben sem volt. A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból soron tartjuk nyilván a még a tárgyévet terhelő, de csak januárban esedékes számlákat, melyek a működéshez kapcsolódó költségeket tartalmazzák (ügyvédi díj, szolgáltatások díja, stb.). Az előző évivel való összehasonlítása bár számszerűsíthető, a társaság gazdálkodásának jellegéből adódóan sem nagysága, sem a változás mértéke alapjában nem jellemzi a gazdálkodást. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sora ( eft) túlnyomórészt a tárgyévben még ki nem fizetett, és év után járó osztalékot tartalmazza (8.856 eft, ill eft). E mellett eft erejéig különböző adókat, s egymilló forintot alig meghaladó mértékben TB kötelezettséget is magába foglal. A bázisév azonos kategóriája szintén még ki nem fizetett osztalékot tartalmaz és után (210 illetve 30 M Ft). A passzív időbeli elhatárolások a tárgyévben 29.8%-al, eft-ra csökkentek. A fent részletezett kötelezettségek a passzív időbeli elhatárolások sorától annyiban különböznek, hogy az előbbinél a tárgyévben felmerült szolgáltatás csak a következő évben esedékes díjait tartjuk nyilván, míg az utóbbi a tárgyévet terhelő de a következő évben felmerülő költségeket (könyvvizsgálat díja, igénybevett, de még ki nem számlázott szolgáltatások) jelenti. Az Eredmény-kimutatásban az árbevétel sorban az előző évi, üzletviteli tanácsadásból, ill. a társaság részvényeinek újraelőállításából származó bevétellel szemben idén nem mutatkozik árbevétel. A tárgyévben céltartalék felhasználás nem volt, az egyéb bevételek szinte kizárólag opciós díjakból származnak. Az anyagköltség és az anyagjellegű szolgáltatások sorok értékének növekedése a júniusi székhelyváltozással kapcsolatos költségeket, valamint a számítógépes rendszer Y2K-hez kapcsolódó korszerűsetésének kiadásait tartalmazza. A személyi jellegű ráfordítások növekedésében egyrészt szerepet játszott, hogy megváltozott a vezetés érdekeltségi rendszere, másrészt 1998-ban e kategória nem tartalmazta a bázisidőszakot érintő, de január 31-ig ki nem fizetett jutalmakat és prémiumokat, melyek ily módon a tárgyév bérköltségét és járulékait növelték. A személyi jellegű kifizetések növekedése a személyi jellegű költségeket terhelő, 1999-től bevezetett, az alkalmazottak után fizetendő normatív alapú egészségügyi hozzájárulásnak köszönhető. Az értékcsökkenési leírás a tárgyi eszközök amortizációjának ütemével egyezik. A 33,9 %-os csökkenés a kevés tárgyi eszköz néhány elemének (személygépjármű) nagyobb mértékű amortizációjának eredménye. 5

6 Az egyéb költségek csökkenése a bázisévhez képest kiegyensúlyozottabb két félév következménye, a társaság akvizíciós tevékenységéhez kapcsolódik, s mentes a piac bázisévben tapasztalt szélsőséges változásainak hatásától. Hasonlóképp az egyéb ráfordítások, melyek között az előző évihez képest kisebb mértékben szerepelnek tőkepiaci műveletekhez kapcsolódó költségek. Itt került elszámolásra az évi társasági adó feltöltési kötelezettségekhez kapcsolódóan kirótt 439 eft mulasztási bírság. Végül az üzleti eredmény 46,1 %-os javulását elsősorban az előző évi nagyobb tőkepiaci aktivitáshoz kapcsolódó egyéb költségek és egyéb ráfordítások 42,7 %, ill. 73,34 %-os csökkenései okozták. A pénzügyi műveletek eredményét jelentősen befolyásolta, hogy a társaság erős hozamesést várva harmadik negyedévében, átstrukturálta fix kamatozású portfolióelemeit, jelentősen növelve a papírok lejáratig hátralevő átlagos futamidejét. Mivel a piaci folyamatok beigazolták ezen várakozásokat, a kamat jellegű bevételek, illetve a kötvényekkel elérhető árfolyamnyereség a félévkor prognosztizált szint felett alakultak. Az év utolsó szakaszában kialakult részvénypiaci fellendülést a társaság csak részben tudta kihasználni. Az év során a pénzügyi ráfordítások nagyobb arányban csökkentek, mint a pénzügyi bevétel jellegű sorok, mégis a pénzügyi eredményt tekintve 10%-os csökkenés mutatkozik. Figyelembe kell azonban venni, hogy a tőkepiaci tranzakciókhoz kapcsolódó egyes költségek a magyar számviteli előírások szerint az üzemi eredmény egyéb ráfordítások soránál számolódnak el, ugyanakkor hatásukat valójában a pénzügyi eredményre fejtik ki. Mivel az ilyen jellegű egyéb ráfordítások tárgyévben jelentősen csökkentek, a pénzügyi eredmény csökkenése mellett a szokásos vállalkozási eredmény összességében mégis 8.5%-al nőtt. A kapott kamatok emelkedését a vállalati kötvényportfolió első félévben bekövetkezett jelentős növekedése okozta. A 67 M Ft-os osztalékbevételekből 50 M Ft a társaság érdekeltségébe tartozó befektetésekből származik, míg 17 M Ft a kifejezetten osztalékszerzés céljából vásárolt részvények utáni bevétel. A társaságnak osztalékbevétele a második félévben nem volt. Az, hogy az árfolyamnyereséget és veszteséget tartalmazó sorok (14. és 17. sor) egyformán jelentősen csökkentek, annak köszönhető, hogy a bázisévnek tekintett üzleti év két ellentétes tartalmú félévet produkált. Az első félév kiemelkedően magas árfolyamnyereségét, a második félév orosz válságának nyomán jelentős árfolyamveszteség követte, így a bázisértékek mindkét kategóriában igen magasak voltak. A fizetett kamatok csökkenésének egyik oka, hogy az évi eft folyószámlahitel-kamattal szemben az évet ilyen nem terheli, másrészt a vásárolt kötvények és diszkont kincstárjegyek kamattartalma kevesebb volt. A rendkívüli bevételek között szereplő 17 millió forintos tétel egy befektetési szolgáltatóval szemben nyilvántartott, évi határidős ügyletekhez kapcsolódó követelés tárgyévi realizálásából származik. A rendkívüli ráfordítások között a féléves gyorsjelentésben említettek szerint, az évi teljes körű adóellenőrzéshez kapcsolódó vissza nem igényelhető ÁFA befizetés (adókülönbözet), adóbírság és késedelmi pótlék szerepel. A működés eredményességét vizsgálva összességében elmondható, hogy a társaság éves eredményét és befektetési stratégiáját jelentősen befolyásolta a diszkont- és kötvénypiacon mutatkozó további hozamcsökkenés. Ezt a részvénypiac adta lehetőségek kihasználásával, illetve a kevésbé kockázatosnak ítélt, de magasabb kamatot fizető vállalati kötvényállományunk növelésével igyekeztünk kompenzálni. A tárgyidőszakhoz nem tartozóan, de a gyorsjelentés elkészítésének időpontjára sor kerül az ingatlanügyletekre létrehozott társaság, a PANNON PROPERTY Kft. 160 MFt-os tőkeemelésére, amelyből a tervezett ingatlan befektetések valósulnak meg. A társaság portfoliójának szerkezete a tárgyidőszak elején és végén: 6

7 Értékpapír megnevezése Könyv szerinti érték (Ft) 1999.január december 31. Kötvények Eladásra vásárolt részvények Tartós tulajdonként kezelt részesedések Diszkont kincstárjegyek Egyéb értékpapírok (befektetési jegy, kárpótlási jegy) ÖSSZESEN Megítélésünk szerint a piaci érték és a könyv szerinti érték között egyik portfolió elem ill. csoport esetében sincs szignifikáns eltérés. A társaság szervezetében, és az alkalmazottak körében bekövetkezett változás, hogy Dorkó Attila személyében május 10-től új vezérigazgató irányítja a társaságot. A tárgyidőszakban a társaság közgyűlése Igazgatósági taggá választotta Dorkó Attilát és Völgyi Tamást. A Felügyelő Bizottság tagja lett Dr. Vallyon Zsolt és Szabó György. Ez utóbbi a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény későbbi módosítása miatt február 28-i hatállyal lemondott ezen tisztségéről. Az alkalmazottak létszáma a tárgyidőszak elején és végén: 4 fő. A társaság, mint részvénykönyv-vezető ismeretei szerint a tulajdonosi struktúra december 31-én az alábbi: Pannon Investor Rt. 49,97 % Pannon Consulting Kft. 24,87 % Egyéb hazai befektetők 25,16 % A Pannon Investor Rt IV. negyedévben zártkörűen alakult 400 M Ft jegyzett tőkével, melynek létesítő okirata szerinti főtevékenysége egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás. A Pannon Consulting Kft. melynek 300 M Ft jegyzett tőkéjében a PANNON-VÁLTÓ Rt. 97 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkezik gazdasági tanácsadó és egyéb pénzügyi tevékenységet végző vállalkozás, melynek tavaly évi mérlegfőösszege eft. A Pannon-Váltó Rt., mint kibocsátó, saját részvénnyel a tárgyidőszak során nem rendelkezett. Közvetlen és közvetett tulajdonlás révén a Pannon-Váltó Rt-hez kapcsolódó társaságok az II. félévben darab 1000 Ft névértékű Pannon-Váltó Rt. törzsrészvényt vásároltak. Ezek a cégek piaci és gazdasági lehetőségeik függvényében a következő félévben 60-68% árfolyamsávban szándékoznak Pannon-Váltó Rt. részvényeket vásárolni. Az előző gyorsjelentés óta a Magyar Tőkepiacban megjelent tájékoztatások: március 3. Az március 1-i rendkívüli közgyűlés határozatai A társaság érdekkörébe tartozó társaságok Pannon-Váltó Rt. részvények vásárlásáról március 11. Osztalék-előleg fizetési hirdetmény PANNON-VÁLTÓ Rt. 7

8 1999. március 26. Közgyűlési meghívó április 12. Az évi beszámoló adatai és javaslatok a közgyűlésnek április 30. Közgyűlési határozatok és éves jelentés augusztus 10. Az I. féléves gyorsjelentés megjelenése A társaság érdekkörébe tartozó társaságok Pannon-Váltó Rt. részvények vásárlásáról. Általános információk: Auditált (igen/nem) nem Magyar (1) vagy IAS (2) vagy egyéb (3) 1 Nyers főkönyvi kivonat (1) vagy átértékeléseket tartalmazó főkönyvi kivonat (2), vagy teljes leltár (3) alapján készített mérleg és eredménykimutatás 1 Van-e külföldi leányvállalata ( igen (1), nem (2) 2 Rendkívüli Tájékoztatás Az évi gyorsjelentés elkészítésének időpontjára a Pannon Consultline Kft. részesedése a PANNON- VÁLTÓ Rt.-ben elérte az 5 %-ot. A Pannon Consultline Kft. a PANNON-VÁLTÓ Rt. érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás, fő tevékenységi köre máshová nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység (kivéve pénzügyi szolgáltatási tevékenység). Szabó György, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 21. -ának módosítása nyomán keletkezett összeférhetetlenség megszüntetése érdekében február 28-ai hatállyal lemondott felügyelő bizottsági tagságáról. 8

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Budapest Alapkezelő Zrt. BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2007. december 31. Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben