E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 354-9/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása (orfukht) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr.Bouquet Kálmán jogtanácsos, Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: szeptember 1. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: szeptember 1. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Kerécz Tamás úr, az Orfű Pécsi-tó Kht. ügyvezetője augusztus 18-án kelt levelében értesítette a Baranya Megyei Önkormányzatot, hogy az Orfű Pécsi-tó Kht június 30-ig nem kérte nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét, ezért a cégbíróság gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) 365. (3) bekezdése alapján megszűntnek nyilvánította és elrendelte kényszer végelszámolását. A fenti határidő jogvesztő, így a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye. A Kht. taggyűlése május 29-én döntött a formaváltásról, ezt a Gt. 18. (4) bekezdése alapján 30 napon belül be kellett volna jelenteni a cégbíróságnak. Sajnálatos módon a bejelentés csak július első hetében történt meg, így a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kénytelen volt a fenti döntést hozni. Természetesen nem lehet eltekinteni a mulasztás kivizsgálásától, a felelősök megnevezésétől, de e mellett kezelni kell a kialakult helyzetet. A társaság taggyűlése azért döntött a formaváltásról, és nem a megszűntetésről, mert a Kft-re több ok miatt is szükség van. E szervezet, mint projektgazda részt vesz a Baranyai élménykörút nyertes pályázat megvalósításában (Pécs-Orfű kerékpárút), utánkövetési feladatai vannak a Mecsek gyöngyszemei már megvalósult projektben, és nem utolsó sorban használja, hasznosítja a Baranya Megyei Önkormányzat orfűi, abaligeti ingatlanainak többségét. A megoldás nem lehet más, mint egy új nonprofit, közhasznú kft. alapítása, célszerűen ugyanolyan tőkeszerkezettel, tagsággal és szabályozással, mint a korábbi volt. A megalapítandó kft. természetesen nem lesz általános jogutóda a Kht-nek, de arra mód és lehetőség van, hogy ez a kft. minden egyes szerződésében a Kht. szerződéses jogutóda legyen. (Ehhez természetesen az is kell, hogy a szerződéses partnerek a jogutódlást elfogadják.) A két társaság egymás mellett működik addig, amíg a Kht. végelszámolása befejeződik, azzal, hogy a Kht. a végelszámolás alatt érdemi tevékenységet már nem végezhet. Remélhetőleg a végelszámolás befejezésével a tagok a jegyzett tőkéjüket vissza tudják kapni, így az új társaság alapításával együtt járó befektetés is visszatérül. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendelet 3. (2) bekezdés f) pontja alapján gazdasági társaság alapítása a közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik. A fentiek alapján indítványoznom, hogy a közgyűlés döntsön arról, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs MJ Város Önkormányzatával, valamint Orfű, Abaliget és Magyarhertelend községek önkormányzatival közösen megalapítja az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Közhasznú Kft-t. Javaslom továbbá azt is, hogy a közgyűlés, a Baranya Megyei Önkormányzat és az Orfű Pécsi-tó Kht. szerződéses jogviszonyaiban a megalapítandó kft-t ismerje el a Kht. szerződéses jogutódának.

3 3 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban alapítóként a mellékelt Társasági Szerződés szerint tagsági jogviszonyt létesítsen, tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg sz. alatt nyilvántartott Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság a Ctv. 84. alapján a Társasági szerződés 23. c) pontja szerint megszűnt, azonban a tagok közhasznú céljaik érdekében továbbra is társaságot kívánnak működtetni. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat törzsbetétét Ft készpénzben fogadja el, mely összeget a Társasági Szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosít. A közgyűlés az Orfű Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Kerécz Tamást jelöli határozatlan időtartamra. A közgyűlés az Orfű Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli december 15-ig: Szabó Tamás, Rács Zoltán Füzi Gábor A közgyűlés az Orfű Nonprofit Kft. könnyvizsgálójának a PRO AUDITOR KFT-t (7626 Pécs, Felsővámház u. 34.) jelöli május 31-ig. A könyvvizsgálat ellátásáért személyesen felel: Bőhmné Sárkány Irén. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Orfű Nonprofit Kft. Társasági Szerződését, és a cégbejegyzéshez szükséges egyéb okiratokat a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében aláírja. Határidő: Felelős: azonnal dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Orfű Nonprofit Kft. a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az Orfű Pécsi-tó Kht. helyébe lépjen. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és az Orfű Pécsi-tó Kht. között fennálló szerződéseket változatlan tartalommal az Orfű Nonprofit Kft-vel a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében megkösse. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, szeptember 1. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4 4

5 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS amelyet az 5./ pontban részletezett tagok a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. (továbbiakban Gt.) 4. rendelkezései alapján hoznak létre a mai napon az alábbiak szerint: PREAMBULUM Felek rögzítik, hogy gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is alapítható (nonprofit gazdasági társaság). Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető, a felek a korlátolt felelősségi társasági formát választották oly módon, hogy elhatározzák a nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaságként való működést. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Meghatalmazás, ellenjegyzés: A Társasági Szerződést minden tag aláírja. A felek meghatalmazást képviselőnek e tárgykörben nem adnak. A Társasági Szerződést ügyvéd jegyzi ellen, akinek a meghatalmazását a tagok külön okiratba foglalták. 2./ A társaság cégneve: Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3./ A társaság rövidített elnevezése: Orfű Nonprofit Kft. 4./ A társaság székhelye: 7621 Pécs, Perczel M. u. 2. A társaság fióktelepei: 5./ A társaság tagjai: Orfű, Széchenyi tér Magyarhertelend, Kossuth L. u Abaliget, Üdülőterület, Barlang Hotel, Abaliget 236. hrsz. - Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. - Orfű Község Önkormányzata 7677 Orfű, Széchenyi tér 1. - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. - Abaliget Község Önkormányzata 7678 Abaliget, Kossuth L. u Magyarhertelend Község Önkormányzata 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u / A társaság szeptember 17. napjától határozatlan időre szólóan közhasznú társaságként jött létre, az első üzleti év a szerződés aláírásával kezdődik és december 31. napjáig tart. Ezt követően az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Minden év április 30-ig a megelőző üzleti év mérlegét az ügyvezető köteles a taggyűlés elé terjeszteni. 7./ A társaság jogállása, célja: A társaság Orfű, Abaliget és Magyarhertelend térségek üdülési, turisztikai, környezetvédelmi, fejlesztési feladatait ellátó, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül folyamatosan működő jogi személy. A gazdálkodás során elért nyereségét nem osztja fel és azt a társasági szerződésben meghatározott

6 2 közhasznú tevékenységre fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság által nyújtott szolgáltatások bárki számára elérhetőek. A társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú cél érdekében, illetve azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság célja: A baranyai régió egyik kiemelt turisztikai területének a marketing eszközeivel való minél szélesebb körben történő megismertetése. A tórendszer környezetvédelme, fejlesztési koncepciójának kidolgozása, az ott élő személyek, szervezetek összefogása. A fejlesztési célkitűzések anyagi bázisának megteremtése. II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 8./ A társaság az alábbi körben fejti ki tevékenységét: (TEÁOR 08) A társaság alapvető tevékenysége az Orfű Pécsi-tó víztermelésével, vízkezelésével, vízelosztásával, vízvédelmével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok végzése. A társaság tevékenységi körébe tartozik továbbá a Pécsi-tóhoz valamint a Abaliget és Magyarhertelend térségekhez kapcsolódó környezetvédelmi, idegenforgalmi és turisztikai feladatok ellátása, a szabadidő kultúrált eltöltésének szervezése és segítése. Az orfűi strand működtetése, a térségben létrehozott kerékpárutak kezelése é s minden olyan feladat, amit a taggyűlés a társaság hatáskörébe utal. A társaság főtevékenysége: '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (közhasznú) A társaság egyéb tevékenységi körei: '08 Épületépítési projekt szervezése '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése '08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység '08 Sportlétesítmény működtetése (közhasznú) '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (közhasznú) '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (közhasznú) '08 Egyéb m.n.s. építés '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás '08 Ingatlankezelés '08 Építményüzemeltetés '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése '08 Reklámügynöki tevékenység '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás '08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység A hatósági engedélyhez illetve koncesszióköteles tevékenységek csak az engedély megszerzését illetve a szerződés megkötését követően gyakorolhatók. III. TÖRZSTŐKE,

7 3 A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY 9./ A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összegéből áll. A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, mely jelen esetben kizárólag pénzbeli betétből áll. 10./ A társaság törzstőkéje: Ft. azaz Hárommillió forint készpénzből áll. Egyes tagok törzsbetétei: Baranya Megyei Önkormányzat Orfű Község Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Abaliget Község Önkormányzata Magyarhertelend Község Önkormányzata Ft. azaz Nyolcszázezer forint készpénz Ft. azaz Nyolcszázezer forint készpénz Ft. azaz Nyolcszázezer forint készpénz Ft. azaz Háromszázezer forint készpénz Ft. azaz Háromszázezer forint készpénz. A törzstőke rendelkezésre bocsátása: A társasági szerződés aláírását követő 30 napon belül a tagok a pénzbetétjük felét, a fennmaradó összeget pedig szeptember 17. napjáig befizetik a társaság nevére nyitott bankszámlára. 11./ A tagok mellékszolgáltatásai: A tagokat mellékszolgáltatás nem terheli. 12./ Abban az esetben - ha törzstőkeemelés kapcsán - új tag lép a gazdasági társaságba, a pénzbeli betét összegét egyszerre kell megfizetni. A társaság tagjai vállalják, hogy a cégbírósági (változás-) bejegyzési kérelem benyújtásáig a törzstőke emelés összegét befizetik a társaság számlájára. 13./ A társaság bejegyzését követően a tagok jogait az üzletrész testesíti meg. Azonos nagyságú üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. 14./ Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, úgy az eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnő. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ők a társasággal szemben egy tagnak számítanak. Ezek a személyek jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. 15./ Eredményfelosztás: A nonprofit kft. üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 16./ Az üzletrész átruházása: Az üzletrész - a társaság saját üzletrészét kivéve - a társaság tagjaira szabadon átruházható. A tagok az üzletrész megvásárlására egymásnak elővételi jogot biztosítanak. Az elővásárlási jog biztosítására és bejelentésére a Gt az irányadó. Az üzletrészt kívülállóra átruházni csak a Gt ban rögzítettek szerint lehet. A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog a tagok között a társasági szerződés 5. pontja szerinti sorrendben alkalmazandó. A tagok az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál külön feltételt nem kötnek ki. 17./ A tag halálával, vagy megszűnésével az üzletrész a jogutódra száll. 18./ Az üzletrész felosztása, bevonása:

8 4 Az üzletrész a Gt szerint osztható fel, mégpedig az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a taggyűlés hozzájárulása szükséges. Nincs szükség a taggyűlés hozzájárulására a házastársi közös vagyon megosztása esetén történő felosztáshoz, azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - a 123. szabályai szerinti elővásárlási jog illeti meg. A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetében is alkalmazni kell. A társasági szerződés az üzletrész felosztását kizárhatja. Az üzletrész bevonásának a tag kizárásakor és az üzletrésznek a társaság általi megszerzésekor van helye. 19./ Vagyonjogi rendelkezések: A taggyűlés a veszteségek pótlására a tagok terhére pótbefizetési kötelezettséget nem írhat elő. 20./ A taggyűlés: IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente kétszer össze kell hívni. A társaság taggyűlését az ügyvezető hívja össze. Minden tag ok és cél megjelölésével írásban bármikor kérheti a taggyűlés összehívását (rendkívüli taggyűlés). Ha az ügyvezető a kérelemnek nyolc napon belül nem tett eleget, a tagok maguk hívják össze a taggyűlést. A taggyűlés kizárólagos határkörébe tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és üzletrész bevonásának elrendelése, c) a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat, d) magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása, e) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, f) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, g) ha annak feltételei bekövetkeznek, a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjaival, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, i) szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi szükséglet kielégítéséért felelős szervekkel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, j) közhasznú céllal összefüggő, a szerződések jóváhagyása értéküktől függetlenül beleértve a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződéseket is, k) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, l) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása valamint más gazdasági társaság alapításával illetve működő társaságba, m) tagként való belépésről döntés, n) a társaság szervezetét és működését meghatározó szabályok elfogadása, o) a közhasznúsági jelentés elfogadása, p) társasági szerződés módosítása, q) a törzstőke felemelése és leszállítása, r) üzletrész felosztása és bevonása, s) mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A jelelevő tagok egyhangú szavazata szükséges az alábbiakhoz: a) a vezető tisztviselők megválasztása, visszahívása,

9 5 b) éves üzlet terv, programok elfogadása, c) éves beszámoló lefogadása, d) törzstőke 50%-át meghaladó gazdasági kötelezettségvállalás e) együttműködései megállapodás elfogadása, f) Társasági Szerződés módosítása, g) a társaság megszűnésének elhatározása, h) közhasznúsági jelentés elfogadása. 21./ A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A taggyűlést nem csak a társaság székhelyére lehet összehívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen nem tiltakozik. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke ½-ed részben képviselve van. 22./ Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlést a határozatképtelen taggyűlés összehívásának időpontjától számított 5 napon belül, az eredeti napirend szerint kell magtartami. A megismételt taggyűlés lehetséges időpontját, helyét, a taggyűlési meghívóban előre meg kell jelölni. 23./ A taggyűlést az ügyvezető hívja össze évi egy alkalmon túl, valamint minden olyan alkalommal, amikor a társaság érdekében egyébként szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a Gt ban írt jelentős törzstőkecsökkenés, súlyos fizetési nehézségek esetén. 24./ A taggyűlést általában a társaság székhelyén, a napirendi pontok közlésével, a taggyűlés napját 15 nappal megelőzően kiküldött meghívókkal kell összehívni. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal írásban ismerteti az ügyvezetőn keresztül a tagokkal. 25./ A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyekre jelen Társasági Szerződés minősített többségű szavazást vagy egyhangú szavazást ír elő. A törzsbetétek minden Ft-ja egy szavazatra jogosít. Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a tagság másfajta előnyben részesíti, továbbá akivel a határozat szerint szerződést kell kötni illetőleg aki ellen pert kell indítani vagy aki egyébként érdekelt. Nem vehet részt továbbá az a személy, aki a tag hozzátartozója, élettársa. Sürgős esetekben, ha az időveszteség kárt okozna (a továbbiakban rendkívüli esetben) írásban is lehet határozatot hozni. Határozathozatal írásban: A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Rendkívüli esetben igen nem tartózkodom szavazattal eldöntendő kérdésekben a tagok írásban is leadhatják szavazataikat. Az ügyvezető a határozati javaslat szövegét a szavazólappal tértivevényes levélben megküldi a társaság tagjainak azzal a felhívással, hogy a szavazólapot 5 napon belül küldjék vissza. Amennyiben a tag a szavazólapot nem küldi vissza, a szavazat tartózkodásnak minősül. A szavazólapon szavazni a kívánt válasz meghagyásával és a másik két válasz áthúzásával szavazhat. Az ettől eltérő szavazási mód érvénytelen. A beérkezett szavazatokat az ügyvezető a Felügyelő Bizottság elnökével összesíti. A szavazatok összeszámlálásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat, azok nem semmisíthetők meg.

10 6 A szavazás eredményéről, a határozatról és annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. Ha bármely tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozat-tervezet megtárgyalására. 26./ A tagok a Gt ban írt esetben és feltételek mellett a taggyűlést olyan módon is megtarthatják, hogy a tagok a taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a társasági szerződésben foglaltak szerint, erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. A taggyűlés ilyen módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen részt vevők személyének megállapítását. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a taggyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető és egy tag hitelesít. 27./ A tagság határozatait egy határozat meghozatalában részt vett tag hitelesíti és az ügyvezető veszi be a határozatok könyvébe. A taggyűlésről jegyzőkönyv készül melyben meg kell jelölni a helyet, időt, jelenlévőket, szavazati jog mértékét, rögzíteni kell a fontos eseményeket és a hozott határozatokat, melyeket az ügyvezető azok meghozatala után haladéktalanul bevezet a határozatok könyvébe. A jegyzőkönyvet az ügyvezető vezeti és írja alá, valamint a jelenlévő tagok közül megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő. 28./Az ügyvezető: A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviseletét a tagok, vagy kívülállók közül választott egy vagy több ügyvezető láthatja el. Jelen esetben a társaság egy ügyvezetőt választott. Az ügyvezető a társaság tagjairól a Gt szerinti tartalommal tagjegyzéket köteles vezetni. A tagok személyében, vagy üzletrészében bekövetkezett minden változást a tagjegyzéken át kell vezetni, a hatályos tagjegyzéket pedig a cégbíróságnak be kell nyújtani. Az ügyvezetővel kapcsolatos részletes szabályokat a Gt tartalmazzák. A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos - ügyvezetők esetében is kötelezően alkalmazandó - kizáró okokat a Gt. 22., 23., 25. tartalmazza. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól. Az ügyvezető feladata során képviseli a gazdasági társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Tagi kérelemre a társaság ügyeiről felvilágosítást ad, lehetővé teszi a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést. Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a számviteli törvényben és más jogszabályokban előirt határidők betartásáról, a társaság mérlegének és vagyon kimutatásának elkészítéséről és taggyűlésre előterjesztéséről. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül: a) a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, b) nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, c) nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban. 29./ Képviselet, cégjegyzés: A társaság képviseletét a Gt.-ben foglalt és jelen társasági szerződésben írt rendelkezésekre figyelemmel az ügyvezető látja el. Az ügyvezető a társaság képviseletére és cégjegyzésére önállóan jogosult.

11 7 Az ügyvezető a céget akként jegyzi, hogy az előirt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevét önállóan írja alá az aláírási címpéldánnyal megegyező módon. Az ügyvezető a taggyűlés tájékoztatása mellett képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára vonatkozóan a társaság dolgozóira átruházhatja. Ha a társaság ügyvezetőjének megbízatása idő előtt megszűnik és a társaságnak nincs ügyvezetője bármely tag jogosult a társaság taggyűlését új ügyvezető megválasztására összehívni. 30./Az ügyvezető: A társaságnak egy választott ügyvezetője van, akinek a megbízatása szeptember 17. napjától határozatlan időre szól. A tagok az ügyvezetői feladatok ellátásával megbízták: Kerécz Tamás 7800 Siklós, Ságvári tér 23. sz. alatti lakost (an: Schmidt Etel), aki a megbízatást külön okirattal elfogadja és kijelenti, hogy az ügyvezetői megbízatást elfogadja és személyében a Gt. 22., 23., ba, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kszt.) 8. és 9. -ba és más törvényben meghatározott kizáró körülmény nem áll fenn. Az ügyvezető jogosult ügyvezető igazgató címet használni. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja. Az ügyvezető díjazásáról a taggyűlés külön határozatban dönt. A társaság vezető tisztségviselői kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot a tisztség megszűnését követő öt évig megtartani. A társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a cégközlönyben kell közzétenni. 31./ Az ügyvezetői megbízatás megszűnik: -a megbízatás időtartamának lejártával, -visszahívással, -a Gt. -ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, -lemondással, -elhalálozással. 32./ A vezető tisztségviselő (ügyvezető) tisztségéről bármikor lemondhat. Ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. 33./ A Felügyelő Bizottság: A Felügyelő Bizottságot a társaság taggyűlése választja. Alapításkort a Felügyelő Bizottság tagjait az alapítók jelölik ki. A Felügyelő Bizottság létszáma három fő. A Felügyelő Bizottság a tagjai közül elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja meg és a társaság taggyűlése hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében felvilágosítást kérhet, a tagság könyveit és iratait megvizsgálhatja illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a társaság taggyűlése elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést továbbá mérleget és vagyonkimutatást. A Felügyelő Bizottság tagjai szeptember 17. napjától kezdődően december 15.-ig: - Szabó Tamás, 7634 Pécs, Szőlész dűlő 27. Budapest, (an: Mihályi Ilona)

12 8 - Rács Zoltán 7761 Kozármisleny, Nárcisz u. 15. Pécs, (an: Bene Terézia) - Füzi Gábor 7677 Orfű, Bánosi u. 1. Szekszárd, (an: Wenk Erzsébet) 34./ A társaság könyvvizsgálata: A könyvvizsgálót a társaság taggyűlése választja meg. A társaság könyvvizsgálója szeptember 17-i hatállyal: PRO AUDITOR KFT Pécs, Felsővámház u. 34. Bőhmné Sárkány Irén (an: Kozmér Irén, sz: Szekszárd, ) 7627 Pécs, Kispiricsizma dülő 70. Engedély száma: A könyvvizsgáló feladatait a Gt. 43. határozza meg. 35./ A társaság működése: A társaság működéséről külön jogszabályok előírása szerint üzleti könyveket kell vezetni, azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról a taggyűlés számára mérleget illetve vagyonkimutatást készít. A társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, azt a társasági szerződésben meghatározott tevékenységre kell fordítani. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás mértékét, feltételeit sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A szerzett cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A szervezet váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság szervezetét és működését meghatározó belső szabályzatot a Társasági Szerződés aláírásától számított 30 napon belül elfogadás céljából a taggyűlés elé kell terjeszteni. Ebben rendelkezni kell: a) a Határozatok Könyvének vezetéséről, ami tartalmazza a döntést, annak időpontját, hatályát valamint a szavazatok megoszlását, b) a taggyűlési döntéseknek az érintettekkel való közléséről illetve nyilvánosságra hozataláról, c) az iratbetekintés rendjéről, d) a szolgáltatások igénybevételének módjáról, e) a beszámoló közlésének nyilvánosságáról A tevékenység és gazdálkodás legfontosabb adatait a helyi lapokban nyilvánosságra kell hozni. A társaság közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg saját költségére másolatot készíthet. V. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA 36./ A társasági szerződés módosításához a taggyűlés egyhangúlag hozott határozata szükséges. (Gt ) 37./ Nincs szükség taggyűlés tartására és a társasági szerződés módosítására a tagok személyében bekövetkezett változás esetén. 38./ A Gt alapján a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges.

13 9 39./ A törzstőke felemelésekor a felemelt törzstőkét új törzsbetétek befizetésével kell fedezni. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták. A tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor. Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke emelés esetén a tagoknak - ha a társasági szerződés, illetve a tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozat másként nem rendelkezik - a tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek. Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. A Gt (3)-(4) bekezdésében meghatározott elsőbbségi jog gyakorlására - ha a társasági szerződés, illetve a tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozat legalább háromnegyedes szótöbbséggel másként nem rendelkezik - a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak. A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A tőkeemelésről döntő taggyűlési határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által a tőkeemelés során szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak szolgáltatásának módját és idejét. Ha a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a törzstőke felemeléséről. A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a vagyoni hozzájárulás értékelésére és szolgáltatására, továbbá a vagyoni hozzájárulást szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelése során is alkalmazni kell. A taggyűlés a törzstőkét a társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a társaság törzstőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A törzstőkén felüli vagyon fedezetének fennállását - a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül - a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg igazolja. A törzstőke e szerinti felemelése a tagok törzsbetéteit - külön befizetés nélkül - a korábbi törzsbetéteik arányában növeli, ha a társasági szerződés, illetve a minősített szótöbbséggel hozott taggyűlési határozat ettől eltérően nem rendelkezik. (Gt ) 40./ A gazdasági társaság elhatározhatja a törzstőke leszállítását, a törvényben meghatározott esetekben pedig köteles azt végrehajtani. A törzstőke (feltöltés után) a Gt (1) bekezdésében meghatározott összeg alá nem csökkenhet. A törzstőke leszállítását kimondó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a törzstőke leszállítása tőkekivonás vagy a veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek növelése céljából történik-e. A törzstőke leszállítását kimondó határozatról az ügyvezető a Cégközlönyben kétszer egymás után, harmincnapos időközzel a törvény által előirt tartalommal hirdetményt köteles közzétenni, a hitelezőket pedig külön fel kell hívni követeléseik bejelentésére. A részletes szabályokat a Gt tartalmazza. VI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 41./ A társaság megszűnéséhez a taggyűlés egyhangúlag hozott határozata szükséges. A gazdasági társaság megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a társaság megszűnésétől számított öt év alatt évülnek el, kivéve, ha jogszabály valamely

14 10 követelésre rövidebb elévülést állapít meg. Az elévülési időt a tagsági jogviszony megszűnésétől kell számítani. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja. 42./ Megszűnik a gazdasági társaság ha (Gt ): - elhatározza jogutód nélküli megszűnését, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaság határozatlan időre alakult - elhatározza jogutódlással való megszűnését (átalakul): Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. - a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja - a Cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését - a Bíróság felszámolási eljárás keretében megszünteti - egyéb, a Gt. által előírt esetekben. Jelen Társasági Szerződés a Gt. és a Kszt., valamint az évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján készült. A tagok a szerződés tartalmát megismerték, azt magukra nézve kötelezőnek fogadták el és ezt aláírásukkal is megerősítik. Pécs, szeptember 17. dr. Hargitai János Közgyűlés elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Füziné Kajdi Zita polgármester Orfű Község Önkormányzata dr. Páva Zsolt polgármester Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisfali János polgármester Abaliget Község Önkormányzata ifj. Kovács Gyula polgármester Magyarhertelend Község Önkormányzata Szerkesztettem és ellenjegyzem szeptember 17. :

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. június 6. napján kelt 76/2013. (VI. 6.) Kgy. határozata

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) és a gazdasági társaságokról

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok 1 a következők szerint állapítjuk meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2008. július 17-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2008. július 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:748-4/2008. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2008.

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 64521/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi

Részletesebben

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 111. (1) A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul,

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2651 Rétság, Laktanya út 5. Tel: 06/35 550 574 E mail: titkarsag@retsagrendelo.hu Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Részletesebben

ZUGLÓI KOZBIZTONSA GI NON-PROFIT KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZUGLÓI KOZBIZTONSA GI NON-PROFIT KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ ALAPÍTÓ OKIRATA 3. számú melléklet ZUGLÓI KOZBIZTONSA GI NON-PROFIT KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Készítettem és ellenjegyzem: Budapest, 2010. december A\ EGYSZEMÉLYES NON-PROFIT KFT ALAPÍTÓ OKIRATA amelyet

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS mely a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2011. december 16 napján megkötött és 2012. január hó 11. napján kelt, és a 2013. január

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A KISPEST VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A KISPEST VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A KISPEST VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Budapest, 2009 év hó nap 2 A Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése A HAGYOMÁNYOK HÁZA INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése amelyben a és a Duna Sétány Székház Kft. székhely:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 10/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Döntés 500 kw-os

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 15/2014.(II.17.) 16/2014.(II.17.) 17/2014.(II.17.) 18/2014.(II.17.)

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés TERVEZET!

Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés TERVEZET! Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés TERVEZET! Amelyet kötöttek a tagok a 2006. évi IV. tv. irányadó rendelkezései alapján, az alábbiak szerint: 1./ A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

Tárgy: Közhasznú társaság alapítása Melléklet: 1 db alapító okirat

Tárgy: Közhasznú társaság alapítása Melléklet: 1 db alapító okirat Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Közhasznú társaság alapítása Melléklet: 1 db alapító okirat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50. Könyv Kultúra Közhasznú Egyesület Alapszabálya A jelen Alapszabályhoz csatolt melléklet szerinti 13 fő alapító tag az 1989. évi II. törvényben, és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak alapján létrehozza

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2004. május 27. 2 Veszprémi Bridzs és Tájékozódási Sport Egyesület Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Veszprémi Bridzs

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40 / 1998. ( 01. 29. ) sz. határozata A VTV csatlakozása a " Helyi Televíziók Hálózata Műsorkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "- hoz

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. tevékenységi körének bővítése Az anyagot készítette:

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen alapító okirattal a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Cégjegyzékszáma: Fovárosi Bíróság: 0l-10-044461 KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Készült: Helyszín: Idopont: A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben