Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága július 17-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2008. július 17-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:748-4/2008. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága július 17-i ülésére Tárgy: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. taggyűlésen kívül hozandó határozata (pecspogany) A társaság ügyvezetője július 17-re összehívta a társaság taggyűlését. A meghívóban 2. napirendi pont szerepel, a társasági szerződés módosítása és az ügyvezető évi prémium feladatainak meghatározása. A taggyűlés egyeztetése során a tagok megállapodtak abban, hogy nem taggyűlést tartanak, hanem írásos szavazással döntenek a napirenden szereplő kérdésekben. Ez a változás csak technikai jellegű, mivel mindkét esetben a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság adja a mandátumot, a taggyűlésen a képviseletet ellátó személynek, illetőleg a közgyűlés elnökének szavazólap visszaküldéséhez. 1. A társasági szerződés módosítása (1.sz. melléklet) A módosításra alapvetően az. un TEÁOR átkonvertálás, és a társaság tagjának személyében bekövetkezett változtatás miatt van szükség. (A változások a szövegben dőlt betűkkel szerepelnek.) Mint ismeretes a korábbi tulajdonos Pécs MJ Város Önkormányzata üzletrészét apportálta a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságba. Ezt a változást a társasági szerződésen át kell vezetni. Előzetesen felmerült annak igénye is, hogy a pótbefizetés lehetősége kerüljön be a társasági szerződésbe. Mivel nem elképzelhetetlen, hogy a jelenlegi %-os tulajdonosi szerkezet megváltozik, a Baranya Megyei Önkormányzat számára ez a változatás estlegesen sérelmes lehetett volna. Ezért ez a változtatási javaslat a végleges szövegben már nem szerepel. 2. A társaság ügyvezetőjének prémium feladat meghatározása Eredetileg ez a napirendi pont már a társaság rendes éves taggyűlésén is szerepelt, de ott nem született döntés a tárgyban, mivel a Pécs Holding Zrt. nem tartotta a beterjesztett javaslatot megfelelőnek. Akkor a taggyűlés úgy döntött, hogy a Pécs Holding Zrt. új javaslatot dolgoz ki, amit a taggyűlés ismételten megtárgyal. Ez az új javaslat (2.sz. melléklet) kerül most a taggyűlés elé. Javaslom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a társasági szerződés mellékelt módosítását és az ügyvezető csatolt prémium kitűzését írásos szavazatával támogassa. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága egyetért azzal, hogy a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. társasági szerződése az 1. sz. melléklet szerint módosításra kerüljön, továbbá azzal, hogy a Kft. ügyvezetőjének évi prémium feladatai a 2. sz. melléklet szerint kerüljön meghatározásra. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy írásos szavazatát a határozatban foglaltak szerint gyakorolja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke július 15. Dr. Csörnyei László sk. a bizottság elnöke

2 Pécs-pogányi repülőteret működtető KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Egységes Szerkezetbe Foglalt TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE Székhely: 7668 Pogány, repülőtér Külterület 08 hrsz.

3 Az április 27. napján kelt Társasági Szerződéssel létrejött Pécs-pogányi repülőteret működtető Korlátolt Felelősségű Társaság melyet a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg cégjegyzékszámon jegyzett be a cégjegyzékbe az május 22. napján, az november 18. napján, a augusztus 18. napján, a október 1. napján, május 25. napján, és a július 17. napján kelt módosításokkal, a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvény alapján egységes szerkezetbe foglalt TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE 1.) A társaság neve: Pécs-pogányi repülőteret működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 1.1. A társaság rövidített neve: Pécs-pogányi repülőteret működtetető Kft. 2. A társaság székhelye: 7668 Pogány, repülőtér külterület 08 hrsz. 3.) A szerződés időtartama: A Társaság határozatlan időre szólóan jön létre. A Társaság működése során az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A Társaság a jelen szerződés aláírásától előtársaságként működik. Ezen időtartam alatt a Társaság ügyvezetője a Társaság nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratai és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött bejegyzés alatt toldattal kell jelezni. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 4.) A társaság tagjainak neve, adatai: 4.1. Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 7626 Pécs, Búza tér 8/B BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

4 - 2-5.) A Társaság tevékenységi körei: Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás - főtevékenység Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem Légi személyszállítás Légi áruszállítás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Légi szállítóeszköz kölcsönzése Szakmai középfokú oktatás Sportlétesítmény működtetése Sport, szabadidős képzés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 6.) A társaság jegyzett tőkéje (törzstőkéje): ,- Ft azaz Ötmillió-egyszázezer forint, mely teljes egészében készpénz 7.) A tagok törzsbetétei: Pécs Holding Zrt. törzsbetéte: ,- Ft azaz Kettőmillió-ötszázötvenezer forint készpénz a törzstőke: 50 %-a Baranya Megyei Önkormányzat tag törzsbetéte: ,- Ft azaz Kettőmillió-ötszázötvenezer forint készpénz a törzstőke: 50 %-a 8.) A törzsbetétek szolgáltatásának módja és ideje: 8.1. A Társaság tagjai a pénzbeli betétek teljes összegét a társasági szerződés aláírását követő 30 napon belül kötelesek a Társaság számlájára befizetni és azt a Cégbíróság felé banki igazolással igazolni

5 Amennyiben a tag a fent meghatározott vagyoni hozzájárulását a megadott határideig nem teljesíti, a Társaság ügyvezetése 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a társaság ügyvezetése a tagot írásban köteles értesíteni. Az a tag, akinek tagsági jogviszonya ily módon szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. 9.) A Társaság és tagjai közötti jogviszony 9.1. Az alapítással kapcsolatos költségeket a társaság viseli. Az alapításban közreműködő tagok e tevékenységükért díjazásban nem részesülhetnek A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik. Az azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek Az üzletrész a Társaság tagjaira a Társaság saját üzletrészét /Gt / kivéve szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló, harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt ban foglalt eseteket. A tagot, a Társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt ebben a sorrendben az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A Társaság, vagy az általa kijelölt személy esetében a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt ebben a sorrendben az üzletrészre a bírósági végrehajtási árverésen gyakorolható elővásárlási jog illeti meg. Ennek során az elővásárlási jog gyakorlására a fenti határidők irányadóak. A Társaságot megillető elővásárlási jogot a taggyűlés gyakorolja Az üzletrész felosztása Az üzletrész felosztása esetén sem csökkenhet a törvényes mérték alá. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

6 - 4 - Nincs szükség a taggyűlés hozzájárulására a házastársi közös vagyon megosztása esetén történő felosztáshoz azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt ebben a sorrendben elővásárlási jog illeti meg Pótbefizetés A taggyűlés a veszteségek pótlására pótbefizetési kötelezettséget nem írhat elő Az üzletrész bevonása Az üzletrész bevonására a.) a tag kizárásakor, b.) az üzletrésznek Társaság által történő megszerzésekor van helye. Ezen túl a társasági szerződés nem engedi meg az üzletrész bevonását. 10.) A taggyűlés A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve, mely dönthet más szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben is. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, b.) osztalékelőleg fizetésének elhatározása, c.) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, d.) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése, e.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről, f.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, g.) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, h.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, i.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt, j.) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, k.) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása, l.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, m.) a társasági szerződés módosítása, n.) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, o.) a törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, p.) a törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, q.) a törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, r.) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,

7 - 5 - s.) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető. A taggyűlésen az ügyvezetők, illetve meghívott szakértők vehetnek részt A taggyűlést az ügyvezető a napirend közlésével hívja össze. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie A szavazatok legalább 5%-ával rendelkező tagok az ok és a cél megjelölésével írásban kérhetik a taggyűlés összehívását A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavatok többsége képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, ill. szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés összehívására vonatkozó meghívóban a taggyűlés pontos időpontjának meghatározása mellett már előre meg kell határozni a megismételt taggyűlés időpontját is Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg a taggyűlésen, ha valamennyi tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához A taggyűlésen a tagokat a befizetett törzsbetéteik arányában illeti meg a szavazati jog. A törzsbetét minden ,-Ft-ja egy szavazatot ér A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára, vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.

8 Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. Nem hivatkozhat korlátozott felelősségére a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az a tag sem, aki korlátozott felelősségével visszaélt. A Társaság azon tajgai, akik korlátozott felelősségűkkel, illetve a társaság elkülönült jogi személyiségével a hitelezők rovására visszaéltek korlátlanul, s egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. Tagok felelőssége különösen akkor állapítható meg, ha a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek, illetve ha a társasági vagyont saját, vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik személy részére nem lesz képes teljesíteni A tagok a taggyűlés megtartása nélkül is határozhatnak, kivéve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat. Az ülésen kívül javasolt határozattervezetet 8 napi határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik a szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. Ha bármely tag kéri, a taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni A taggyűlés által hozott határozatokról az ügyvezető folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe, melyet a társaság székhelyén kell tartani A tagokat megillető szavazatok száma: név: Pécs Holding Zrt. szavazatszám: 255 név: Baranya Megyei Önkormányzat szavazatszám: ) Ügyvezető A Társaság ügyvezetője május 31. napjáig ÁCS GYULA (an.: Németh Erzsébet) 7666 Pogány, Kossuth u. 58/1. szám alatti lakos. Ügyvezető megbízatását megbízási jogviszony keretében látja el Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaságot képviselni. A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat ügyvezető gyakorolja.

9 Az ügyvezető a Társaság tagjairól köteles nyilvántartást (tagjegyzéket) vezetni. A tagjegyzékben fel kell tüntetni: a. valamennyi tag nevét, (cégét) lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétjét, b. a közös közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes tulajdonosok és a közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), valamint a törzsbetét mértékét, c. a törzstőke mértékét, d. a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti Az ügyvezető gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről Az ügyvezető - ha a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvény másként nem rendelkezik - köteles a tagok kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha az ügyvezető a kérelemnek nem tesz eleget, az érdekelt tag kérelmére a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a Társaságot a felvilágosításra, ill. a betekintés biztosítására Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok a társasági szerződés, ill. a taggyűlés által hozott határozatok, ügyvezetési kötelezettséges vétkes megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel Az ügyvezető és a Társaság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként kötelesek megőrizni Az ügyvezető díjazását a taggyűlés határozza meg Megszűnik az ügyvezető megbízása: - a megbízás időtartamának lejártával, - visszahívással, - a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, - lemondással, - ha a tisztségviselő meghal, - külön törvényben meghatározott esetben.

10 Az ügyvezető személyében vagy képviseleti jogában beálló minden változást a Cégbíróságnak be kell jelenteni. 12.) Vagyonjogi rendelkezések, a nyereség felosztása (Gt ) A Társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaságtól nem követelheti vissza, csak a Társaság számviteli jogszabályok szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányadra (osztalékra) tarthat igényt. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő taggyűlés időpontjában a tagjegyzékben szerepel. A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az adózott eredményt a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani A taggyűlés az osztalék kifizetéséről az ügyvezető javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető a tagoknak osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság törzstőkéjét. A társasági szerződés lehetővé teszi, hogy két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozzon, amennyiben a Gt ában foglalt feltételek fennállnak. A tagok vállalják az osztalék előleg visszafizetést, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján a Gt /1/ bek. foglaltakra figyelemmel az osztalék fizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség A tagok egymás közötti üzletrész adásvétele esetén a vételárat a cégkönyv szerinti tárgyi eszköz értéke határozza meg. 13.) A társasági szerződés módosítása A társasági szerződés módosításához a taggyűlés legalább 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 14.) A törzstőke felemelése A törzstőke felemelésének szabályait a Gt tartalmazzák. E tárgykörben a társasági szerződés a következőket rendeli: A Gt a alapján a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek műveléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges,

11 A törzstőke felemelésekor a felemelt törzstőkét új törzsbetétek befizetésével kell fedezni. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták. A tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor. Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke emelés esetén a tagoknak ha a társasági szerződés, illetve a tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozat másként nem rendelkezik a tőkeemelés elhatározásától számított 15 napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására A Gt (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott elsőbbségi jog gyakorlására ha a társasági szerződés, illetve a tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozat legalább háromnegyedes szótöbbséggel másként nem rendelkezik a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak. A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismeri el. A tőkeemelésről döntő taggyűlési határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által tőkeemelés során szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak szolgáltatásának módját és idejét. Ha a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a törzstőke felemelésről A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a vagyoni hozzájárulás értékelésére és szolgáltatására, továbbá a vagyoni hozzájárulást szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelése során is alkalmazni kell A taggyűlés a törzstőkét a társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított és a társaság törzstőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A törzstőkén felüli vagyon fedezetének fennállását a mérleg fordulónapját követő 6 hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg igazolja. A törzstőke e szerinti felemelése a tagok törzsbetéteit külön befizetés nélkül a korábbi törzsbetéteik arányában növeli, ha a társasági szerződés, illetve a minősített szótöbbséggel hozott taggyűlési határozat előtt eltérően nem rendelkezik. (Gt ) 15.) A törzstőke leszállítása A gazdasági társaság elhatározhatja a törzstőke leszállítását, a törvényben meghatározott esetekben pedig köt4eles azt végrehajtani. A törzstőke (feltöltés után ) a Gt (1) bekezdésében meghatározott összeg alá nem csökkenhet.

12 A törzstőke leszállítását kimondó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a törzstőke leszállítása tőkekivonás vagy a veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek növelése céljából történik-e. A törzstőke leszállítását kimondó határozatról az ügyvezető a Cégközlönyben kétszer egymást után, 30 napos időközzel a törvény által előírt tartalommal hirdetményt köteles közzétenni, a hitelezőket pedig külön fel kell hívni követeléseik bejelentésére. A részletes szabályokat a Gt tartalmazza. 16.) A Társaság megszűnése Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha: a.) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult, b.) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését, c.) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik, d.) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti, e.) jogszabály így rendelkezik Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén A Társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 17.) A tag kizárása A gazdasági társaság tagját a bíróság a gazdasági társaságnak a tag ellen indított keresete alapján kizárja a Társaságból, ha a tagnak a Társaságban maradása a Társaság céljának elérését nagymértékben veszélyeztetné. 18.) A Társaság cégjegyzése: A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előirt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá teljes nevét a közjegyző által hitelesített cégaláírási nyilatkozat szerint. A gazdasági társaság legfőbb szerve az általa kijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal ruházhatja fel (cégvezető). Cégvezetővé az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek. Ha a gazdasági társaság székhelyétől eltérő telephelyen vagy fióktelepen is folytat tevékenységet, az általános jogosítvánnyal rendelkező cégvezetőn, illetve cégvezetőkön kívül a telephelyeken, illetve fióktelepeknél is működhet cégvezető. A cégvezető feladatát önállóan, a vezető tisztségviselők utasításainak megfelelően látja el. A vezető tisztségviselők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatják fel.

13 ) Könyvvizsgáló: A Társaság könyvvizsgálója május 25. napjáig: AUNA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621 Pécs, Universitas u. 2.) A könyvvizsgálásért felelős személy: Auth Szabolcs (an.: Olaj Ilona) 7631 Pécs, Harangszó u. 1. szám alatti lakos 20.) A felügyelő bizottság tagjai: NYÖGÉRI LAJOS (an.: Bindici Mária) 7635 Pécs, Donátusi út 19. szám alatti lakos DRAGOVÁCZ ÁGNES (an.: Bogdán Katalin) 7666 Pogány, Kossuth L u. 14. szám alatti lakos DR. TUSNÁDI TAMÁS (an.: Borbás zsuzsanna) 7900 Szigetvár, József A. u. 18. szám alatti lakos A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása május 25. napjától kezdődik és október 1. napjáig tart. A felügyelő bizottsági tagság megszűnése esetén, új megbízás legfeljebb 5 évre adható. 21.) Jogviták és az alkalmazandó jog: A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezéseit, az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra pedig a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Társaság tagjai megbízást adnak jelen egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződésük elkészítésére, ellenjegyzésére és a Társaság ügyvezetője a Cégbíróság előtti képviseletre Dr. Turi Attila (7621 Pécs, Teréz u ) ügyvédnek.

14 A jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést az alapító tagok annak elolvasása és egységes értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg, helybenhagyólag írták alá. Pécs, július Pécs Holding Zrt. Baranya Megyei Önkormányzat tag tag Szerkesztettem és ellenjegyzem: Dr. Turi Attila - ügyvéd - Pécs, július 17.

15 Pécs-pogányi repülőteret működtető KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

16 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSITÁSA mely létrejött a Pécs-pogányi repülőteret működtető Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai között április 27. napján kelt Társasági Szerződésének módosítása tárgyában az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: A Társasági Szerződés 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság székhelye: 7668 Pogány, repülőtér külterület 08 hrsz. I. A Társasági Szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul: A Társaság tevékenységi körei: Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás - főtevékenység Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem Légi személyszállítás Légi áruszállítás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Légi szállítóeszköz kölcsönzése Szakmai középfokú oktatás Sportlétesítmény működtetése Sport, szabadidős képzés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás II. III. A Társasági Szerződés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul: A tagok törzsbetétei: Pécs Holding Zrt. törzsbetéte: ,- Ft azaz Kettőmillió-ötszázötvenezer forint készpénz a törzstőke: 50 %-a

17 IV. A Társasági Szerződés 10.) pontja az alábbiak szerint módosul: A tagokat megillető szavazatok száma: név: Pécs Holding Zrt. szavazatszám: 255 név: Baranya Megyei Önkormányzat szavazatszám: 255 A Társasági Szerződés 12.2.) pontja az alábbiak szerint módosul: V. A társasági szerződés lehetővé teszi, hogy két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozzon, amennyiben a Gt ában foglalt feltételek fennállnak. A tagok vállalják az osztalék előleg visszafizetést, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján a Gt /1/ bek. foglaltakra figyelemmel az osztalék fizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. Társaság tagjai kijelentik, hogy a Társasági szerződés egyéb pontjai az egységes Társasági Szerződésnek megfelelően változatlanul hatályban maradnak. Társaság tagjai megbízzák Dr. Turi Attila (7621 Pécs, Teréz u ) ügyvédet jelen Társasági Szerződés Módosításuk elkészítésével, ellenjegyzésével és a Cégbíróság előtti képviselettel. Pécs, július Pécs Holding Zrt. Baranya Megyei Önkormányzat tag tag Szerkesztettem és ellenjegyzem: Dr. Turi Attila - ügyvéd - Pécs, július 17.

18 Pécs-pogányi repülőteret működtető Korlátolt Felelősségű Társaság TAGJEGYZÉKE 1.) Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép. törzsbetéte: ,- Ft azaz Kettőmillió-ötszázötvenezer forint készpénz, a törzstőke: 50 %-a. 2.) Baranya Megyei Önkormányzat székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. törzsbetéte: ,- Ft azaz Kettőmillió-ötszázötvenezer forint készpénz, a törzstőke: 50 %-a. Törzsbetét összesen: ,- Ft azaz Ötmillió-egyszázezer forint Az üzletrész a társaság tagjaira- a társaság saját üzletrészét /Gt.135../ kivéve szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt ebben a sorrendben az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. Pótbefizetés: Nincs Pécs, július Ács Gyula ügyvezető

19 Határozati javaslat a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft i taggyűlésére A társaság előző taggyűlésén hozott 5/2008. sz. határozat szerint Pécs Holding Zrt. tag nevében az alábbi ügyvezetői prémium kiírását javaslom a 2008-as üzleti évre: 1) Légiforgalmi szolgáltatás árbevétele ( ) elért 5 millió forintonként 1-1 havi bér 2) Üzemanyagkút árrése ( ) elért 5 millió forintonként 1-1 havi bér 3) Bérleti díjak + egyéb bevételek ( ) elért 5 millió forintonként 1-1 havi bér 4) Realizált banki illetve egyéb kamatbevétel ( ) elért 5 millió forintonként 1-1 havi bér 5) Önhibából adódó üzemszünet nélküli működés folyamatos fenntartása a teljes éven át 1 havi bér A számlatükör esetleges évközi módosulása esetén értelemszerűen fenti főkönyvi számok évi tartalma szerinti új főkönyvi számok veendők figyelembe a kiértékelés során... Varga Péter Ferenc vezérigazgató Pécs Holding Zrt. Pécs,

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSMINTA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSMINTA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSMINTA (korlátolt felelősségű társaság alapítására) Amely létrejött az 1997. évi CXLIV. törvény alapján a PÁLINKA FŐZDE Törvényes szeszesitalfözde létrehozásáról a mai napon az alábbiak

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-468/2007. Üi.: dr. Ortutay Miklós Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. alapítása és a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A P P O R T L I S T A

A P P O R T L I S T A 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 2 sz. melléklete A P P O R T L I S T A Alulírott Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Korlátolt felelősségű társaság Kft.-t bárki alapíthat közös gazdasági tevékenység folytatására, természetes személyek és jogi személyek is. A kft. kis és nagy taglétszámú egyaránt lehet (1-30 főig célszerű

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA tervezet Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

1) A Társaság cégneve. 2) A Társaság székhelye. A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie.

1) A Társaság cégneve. 2) A Társaság székhelye. A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie. HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA a Debreceni Törvényszék Cégbíróságának Cg.09-09-028174/4 számú végzésével egységes szerkezetbe foglalva 1) A Társaság

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/650-1/2014/I. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. üzletrészére vonatkozó

Részletesebben

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 111. (1) A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul,

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására Készítette: Vida István ügyvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

Előterjesztés a december 11.-én tartandó Képviselő-testületi ülésre

Előterjesztés a december 11.-én tartandó Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a 2014. december 11.-én tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az új Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére Tárgy: BÉKÉS-Ferment Kft alapító okirat módosítás Sorszám: IV/1 Előkészítette: dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

Részletesebben

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok 1 a következők szerint állapítjuk meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) és a gazdasági társaságokról

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 08. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS A(z) /2011. (VI. 30.) Kgy. határozat 1. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: 08-10-001790

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) a 43/2012.(II.28.) sz. Ökt. határozat 1.sz. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) 1./ A tagok a társasági szerződés 2./ pontját az alábbiak szerint

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése A HAGYOMÁNYOK HÁZA INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése amelyben a és a Duna Sétány Székház Kft. székhely:

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 10/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Döntés 500 kw-os

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 234. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: TURA THERM Kft. Társasági Szerződésének módosítása

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Pécsi Vízilabda. Székhely: HU 7622 Pécs, Verseny utca 11. Központi ügyintézés helye: 7621 Pécs, Dischka Győző utca 2.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Pécsi Vízilabda. Székhely: HU 7622 Pécs, Verseny utca 11. Központi ügyintézés helye: 7621 Pécs, Dischka Győző utca 2. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Pécsi Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: HU 7622 Pécs, Verseny utca 11. Központi ügyintézés helye: 7621 Pécs, Dischka Győző utca 2. Alapítva: 2011. szeptember 05. napján

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 16/2008 Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

RT. 2012. április 21.

RT. 2012. április 21. RT. 2012. április 21. I. részvény 177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. - tagsági jogok - névre szóló - Névértékkel rendelkezik - értékpapír

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS mely a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2011. december 16 napján megkötött és 2012. január hó 11. napján kelt, és a 2013. január

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére

Salgótarján Megyei Jogú Város. JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 14698/2010 JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június

Részletesebben