J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés István polgármester Gyenes László alpolgármester Balog Erika képviselő Bollók Etelka képviselő Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő Némethné Harsányi Katalin képviselő Orosz István képviselő Meghívottak: 11 fő (jelenléti ív szerint) Dr. Szerencsés István polgármester tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Szabó Benedekné jegyzőt és a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 7 fő jelent meg, így az ülést megnyitotta. Dr. Szerencsés István polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy a lakosság megjelent képviselőinek hozzászólási jogot biztosítanak-e a napirendek tárgyalása során. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a lakosság megjelent képviselőinek hozzászólási jogot biztosított. Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolta az alábbi módosító javaslattal: javasolta, hogy egy új napirend kerüljön felvételre 11. napirendi pontként: Előterjesztés folyószámla hitelkeret biztosításáról, melynek előadója: Dr. Szerencsés István polgármester. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendekre tett módosító javaslatot elfogadják-e? A képviselő-testület a napirendekre tett módosító javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták. Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolta: 1. Előterjesztés az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester

2 42 2. Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás által benyújtott ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázatban való részvétel megtárgyalásáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 3. Előterjesztés Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának feltételes beszerzéseiről ajánlatok elbírálása. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 4. Előterjesztés a 14/2003.(XI. 28.) a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosítására. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 5. Előterjesztés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartozó önkormányzati tulajdonú vagyonelemek meghatározásáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 6. Előterjesztés a Jászdózsai Polgárőrség támogatási kérelméről. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 7. Jászdózsa község évi költségvetése, rendelet megalkotása. Előadók: Dr. Szerencsés István polgármester Bollók László gazdaságvezető 8. Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadók: Dr. Szerencsés István polgármester Bollók László gazdaságvezető 9. Előterjesztés a jászdózsai általanos iskolai tanulók zeneiskolai képzése ellátása tárgyában kötött Közoktatási Szerződéses Megállapodás felmondásáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 10. Előterjesztés az Erdős Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, Házirendjének, megállapodásainak és állománytáblájának módosításáról. Előadó: Balog Erika intézményvezető 11. Előterjesztés folyószámla hitelkeret biztosításáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e más javaslat a napirendekre vonatkozóan? Mivel más javaslat nem hangzott el, a napirendek megtárgyalását a képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták. Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester az 1.) napirendi pont tárgyalását

3 43 kezdeményezte. 1./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : Előterjesztés az önkormányzat törzsvagyonát Dr. Szerencsés István képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése polgármester tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről. Dr. Szerencsés István polgármester, a napirend előadója az írásos előterjesztést szóban az alábbiakkal egészítette ki. Elmondta, az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos törvényi változásokról mindenkinek tudomása van. A törvény meghatározta, milyen feltételek mellett folyhat a vízszolgáltatás, ehhez kell igazodnunk, mivel az eltelt évek alatt jászsági összefogással sem tudtuk biztosítani ezeket a feltételeket. Elmondta, az önkormányzatnak ki kell fejeznie azon szándékát, hogy a vízi közművek (ivóvíz és szennyvíz közművek) működtetése érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést kíván kötni a Magyar Állam kizárólagos 100 %-os tulajdonában lévő ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. Hozzáfűzte, amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a vízszolgáltatást állami céggel kívánják biztosítani, azt közbeszerzés nélkül át lehet adni. Ha viszont május 31-ig állami cégnek nem adja át az önkormányzat a szolgáltatást, meg kell hirdetni közbeszerzésre, ahol pályázhatnak nem állami tulajdonú cégek is. Elmondta, Jászberény szakmai véleményének megismerése után érdemesnek és fontosnak tartotta, hogy első körben tárgyalásokat folytasson a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatójával. A Zrt. vezérigazgatója elmondta, a jászságban Jászszentandrás önkormányzata már elfogadta a bérleti-üzemeltetési szerződést az előterjesztett formában, Jászjákóhalma és Jászalsószentgyörgy ugyanott tart a tárgyalásoknál, mint Jászdózsa. Kérdésként merülhet fel, hogy miért a sietség e témában: mindenki előtt ismeretes, hogy a szennyvízberuházás előkészítő szakaszában vagyunk. A törvény erejéből adódóan a vízszolgáltatást át kell adni, így biztosítható lesz a szennyvízberuházás önkormányzati önerő összege. A bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét átnézte az önkormányzat jogi képviselője, és javaslattal élt, hogy a tervezet egy-két helyen kerüljön pontosításra az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva. A vagyon, az összes vízi-közmű az önkormányzat tulajdonában marad, és a szolgáltató nem lehet nyereség centrikus. A nyereség visszaforgatásra kell, hogy kerüljön. Ha ez az elmúlt 30 év alatt is így történt volna, a jelenlegi rossz ivóvíz hálózatunk is felújításra kerülhetett volna. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy e szolgáltatást nem fogják privatizálni. Rossz példaként említette meg az áramszolgáltatás privatizációját, ahol a lakosság pénzéből kerültek kiépítésre az önkormányzati területeken (oszlopok, vezetékek), ezekért bérleti díjat kellett volna fizetni. A vízszolgáltatás területén a törvény szerint a vagyon 100 %-ban önkormányzati tulajdonban marad. Említést tett arról is, hogy a víziközmű-szolgáltatásban jelenleg a településen munkát végző dolgozókat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkajogi jogutódlással átveszi, valamint, hogy az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján fogja alkalmazni. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák az előterjesztést. Ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat,

4 44 majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Bollók Etelka képviselő elmondta, kételyek merültek fel benne a napirenddel kapcsolatban. Nagyon fontos stratégia a víz. Nem értette, miért ez a nagy sietség? A vagyon még itt van az önkormányzat kezében, most az önkormányzatnak így nincs is választási lehetősége. Véleménye szerint a szolgáltatási díj fog meghatározóvá válni, és ha a csatornadíj is bejön, nagyon magasak lesznek a fizetendő díjak. Elmondta, a médiából értesülvén elég negatív értesülései vannak a víziközmű-szolgáltatóval kapcsolatban. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, véleménye szerint a sajtótermékekből nem lehet pontos információkat kapni, a fél információk megtévesztik az embereket. Tudja, melyik sajtó termékről van szó, egy dolgot felejtettek el benne közölni, hogy a lakosoknak mennyibe fog kerülni a vízdíj és mennyi az, amennyit az államnak még hozzá kell tennie. Jogszabály által lesz meghatározva, hogy mennyibe fog kerülni a vízdíj. A jászdózsai vízdíj ugyanannyi lesz április 1.-től, mint amennyi március 31.-én volt. Persze a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szeretné beszedni a legmagasabb díjat, viszont annál nagyobb összeg maradna a rendszer felújítására. A vezérigazgató Úr szívesen válaszol minden kérdésre egy előre egyeztetett időpontban. Az önkormányzat most még tárgyalási pozícióban van. Lehet kérni másoktól is ajánlatot, de véleménye szerint a végső megoldás a mostani előterjesztés szerinti pozíció lesz. Bollók Etelka képviselő elmondta, kisebb jellegű beruházásoknál is kérünk legalább három árajánlatot. Észrevételt tett azzal kapcsolatban is, hogy ha valaki az önkormányzatnak ajánlatot tesz, legyen annyira pontos, hogy a település nevét helyesen tünteti fel az ajánlaton, nem hagyja benne az előző település nevét. Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő megkérdezte, miért pont 15 évre szól a megállapodás? Dr. Szerencsés István polgármester válaszában elmondta, ez egy koncepció, melyhez a törvényi hátteret felállították. Újra megerősítette, hogy a lehető legjobban szeretné érvényesíteni az önkormányzat érdekeit a kötendő megállapodásban. Felkérte Bollók Lászlót, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjét, adjon rövid tájékoztatást a képviselőtestületnek, hogy milyen számítások készültek a bérleti díj, az amortizáció, stb. vonatkozásában. Bollók László pénzügyi ügyintéző rövid tájékoztatást adott ez előzetes számításokról. Bollók Etelka képviselő elmondta, nincs ellene a víziközmű-szolgáltatás átadásának, csak egy-két dolgot aggályosnak tartott. Dr. Szerencsés István polgármester véleménye szerint a március 22.-ei soros képviselőtestületi ülésre az önkormányzatnak minden lehetősége meglesz, hogy az érdekeink érvényesítésre kerüljenek a megállapodásban. Gyenes László alpolgármester elmondta, Ő is részt vett az előzetes tárgyaláson, ahol a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatójával első körön egyeztettek. Véleménye szerint a víz nemzeti kincs, védeni kell, hogy ne kerülhessen idegenek kezébe. Orosz István képviselő elmondta, február elején a Jászsági Többcélú Társulás tanácsülésén vett részt, ahol volt egy tájékoztató a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban. Maga a

5 45 szerződés tervezet új volt, és ahogy Dr. Szerencsés István polgármester Úr is elmondta, három lehetőség van az önkormányzatok előtt: 1. vagy most választunk állami céget, 2. vagy május hónapban közbeszerzés útján kerül kijelölésre, 3. vagy az állami céget kijelölik. Javasolta az első változat megszavazását, annál is inkább, mivel a közbeszerzésnek költségei vannak, és véleménye szerint a harmadik választási lehetőség még kevésbé mozgástér az önkormányzat számára. Tudomása van róla, hogy a jászság számos települése ebben az irányban gondolkodik. Egyetértett azzal, hogy a megállapodás bizonytalan pontjait az önkormányzat jogi képviselőjének bevonása mellett javítani kell. Dr. Szerencsés István polgármester az elhangzottakat összegezve elmondta, nagy horderejű dologról van szó, bár a mozgástér szűkös. Elmondta, az Alaptörvényben rögzítené, hogy ne lehessen privatizálni a vízszolgáltatás területén az önkormányzati vagyont. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a mai ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselőtestülettel. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a napirend kapcsán ismertette a képviselőtestülettel. (A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről szóló az ülés előtt kiosztott írásos határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 17/2012.(II.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésének szándékáról. Jászdózsa Község Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvíz-közművek) működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 éves határozott időtartamra április 1. napjától a Magyar Állam kizárólagos, 100%-os tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: ) vízi-közmű szolgáltatóval. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert és Dr. Krikovics Istvánt az önkormányzat jogi

6 46 képviselőjét, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződést egyeztesse a vízi-közmű szolgáltatóval, és a módosított szerződést terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Erről értesülnek: 1. Dr. Szerencsés István polgármester 2. Dr. Krikovics István ügyvéd (Jászberény) 3. Képviselő-testület tagjai 4. TRVZ Rt Rácz Attila István vezérigazgató (Szolnok) 5. Kis Bakos Tamás Jászdózsai Vízmű Kft. ügyvezetője 6. Polgármesteri Hivatal Pénzügy 7. Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 2. napirendi pont megtárgyalását kezdeményezte. 2./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás által benyújtott ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázatban való részvétel megtárgyalásáról. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a december hónapban benyújtott pályázat hiánypótlásaként kell új határozatot hoznia a képviselő-testületnek. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a mai ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselőtestülettel. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a napirend kapcsán ismertette a képviselőtestülettel. (A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a Jászsági Többcélú Társulás által benyújtott ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázatban való részvétel megtárgyalásáról szóló határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az

7 47 alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 18/2012. (II.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászsági Többcélú Társulás által benyújtott ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázatban való részvétel megtárgyalásáról. 1. A Képviselő-testület tagjai a 191/2011.(XII.14.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozattal összhangban, az abban foglaltakat megerősítve - jóváhagyják Jászdózsa Község Önkormányzata részvételét a Jászsági Többcélú Társulás által január 09-i határidővel az Északalföldi Operatív Program keretében a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című ÉAOP /A,B-11 kódszámú pályázati konstrukció vonatkozásában A Jászsági kistérség szociális ellátórendszerének továbbfejlesztése címmel benyújtott pályázatában. 2. A Képviselő-testület tagjai elfogadják, hogy A Jászsági kistérség szociális ellátórendszerének továbbfejlesztése című ÉAOP-4.1.3/A azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekre a települést érintően az alábbi megvalósítási helyszíneken kerül sor: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. HRSZ: 99/2 3. A Képviselő-testület tagjai elfogadják, hogy A Jászsági kistérség szociális ellátórendszerének továbbfejlesztése című ÉAOP-4.1.3/A azonosítószámú pályázat költségvetése az alábbiak szerint tevődik össze: projekt összes költsége: Ft - ebből a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható összes költsége: Ft a projekt teljes költségére vonatkozó önrész összege: Ft - melyből az arányosítás miatt felmerülő önrész összege: Ft - s az 5%-os önerőből eredő önrész összege: Ft a projekt keretében a ROP forrásból igényelt támogatás összege összesen: Ft 4) A Képviselő-testület tagjai elfogadják, hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önerő összegéből a településre eső ,- Ft saját erőt a Társulás költségvetésébe befizetik a jelen határozat 1. pontjában megfogalmazott pályázatra a Társulással kötött Pénzeszköz-átadási Megállapodás alapján, mely költséget a Képviselő-testület a és évi - költségvetésben elkülönít a projekt megvalósítása érdekében. 5) A Képviselő-testület tagjai felhatalmazzák Dr. Szerencsés István Polgármestert, hogy a A Jászsági kistérség szociális ellátórendszerének továbbfejlesztése című ÉAOP-4.1.3/A azonosítószámú

8 48 pályázat vonatkozásában nyilatkozatot tegyen az önrész rendelkezésre állásáról. 6) A Képviselő-testület tagjai elfogadják, hogy A Jászsági kistérség szociális ellátórendszerének továbbfejlesztése című ÉAOP-4.1.3/A azonosítószámú pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításra és a fenntartási időszakban működtetésre kerül. 7) A Képviselő-testület megbízza Dr. Szerencsés István Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához, sikeres elbírálásához szükséges tárgyalásokat lefolytassa, a szükséges szerződéseket, megállapodásokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamint a pályázatot benyújtsa, illetve a támogatás elnyerése esetén a szerződést megkösse, továbbá, hogy a pályázattal és a végrehajtással kapcsolatos feladatokat ellássa. Határidő: Felelős : folyamatos Dr. Szerencsés István polgármester Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai 2. JNKSZM Kormányhivatal, Szolnok 3. Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény 4. Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jászberény 5. Polgármesteri Hivatal Pénzügy Helyben 6. Irattár Jászalsószentgyörgy Jászberény Jászdózsa Jászladány Összesen Projekt költsége Ft Ft Ft Ft Ft összesen ebből a Ft Ft Ft Ft Ft projektben elszámolható költség összesen Igényelt Ft Ft Ft Ft Ft támogatás összesen önerő (5%) Ft Ft Ft Ft Ft arányosítás miatt 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft önerő önerő összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 3. napirendi pont megtárgyalását kezdeményezte. 3./ Napirendi pont:

9 49 T á r g y : E l ő a d ó : Előterjesztés Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának feltételes beszerzéseiről ajánlatok elbírálása. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, az ivóvízminőség-javító beruházás elnevezésű pályázatunk kapcsán szükséges a határozatok meghozatala, a beérkezett ajánlatok elbírálása. Elmondta, öt határozat meghozatala szükséges, melynek alapján az ajánlatot tevőket értesíteni szükséges az eredményről. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a mai ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselőtestülettel. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a napirend kapcsán ismertette a képviselőtestülettel. (A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának projektmenedzsment feladatok ellátására szóló határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 19/2012. (II.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának projektmenedzsment feladatok ellátására. Jászdózsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő Az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese az Immobi-Rat Kft. (4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó

10 ,- Ft ajánlati árral. 2. A második legkedvezőbb ajánlat a Neumann Projekt Kft. (1188 Budapest, Damjanich u. 15.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. 3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat az Aqua-K Bt. (4400 Nyíregyháza, Petőfi u. 16.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben 3./ Ajánlattevők Székhelyeiken 4./ Irattár Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának közbeszerzési feladatok ellátására szóló határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 20/2012. (II.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának közbeszerzési feladatok ellátására. Jászdózsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő Az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Bagaméry Szalay Ügyvédi Iroda(4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 5.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. 2. A második legkedvezőbb ajánlat a K-Projekt Management Kft.(4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56.)

11 51 ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. 3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a Király Point Kft. (4400 Nyíregyháza, Szántó K. J. u. 20.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben 3./ Ajánlattevők Székhelyeiken 4./ Irattár Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának Megvalósíthatósági tanulmány és Költséghaszon elemzés elkészítése feladatok ellátására szóló határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 21/2012. (II.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés elkészítése feladatok ellátására. Jászdózsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő Az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés elkészítése tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese az Exe Consult Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt.(1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 18.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. 2. A második legkedvezőbb ajánlat az SC Engineering Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 48/c.)ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. 3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat az Inno Invest Kft.(4400

12 52 Nyíregyháza, Szent I. u. 3.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben 3./ Ajánlattevők Székhelyeiken 4./ Irattár Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának tervezői feladatok ellátására szóló határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 22/2012. (II.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának tervezői feladatok ellátására. Jászdózsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő Az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában tervezői feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget hrsz.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. 2. A második legkedvezőbb ajánlat a Water Solution Kft. (2440 Százhalombatta, Iparos u.11.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. 3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a VATUKO Kft. (2740 Abony, Vasút út 56.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

13 53 Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben 3./ Ajánlattevők Székhelyeiken 4./ Irattár Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának tájékoztatás és nyilvánosság (PR feladatok) ellátására szóló határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 23/2012. (II.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszának tájékoztatás és nyilvánosság (PR feladatok) ellátására. Jászdózsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő Az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában tájékoztatás és nyilvánosság (PR feladatok) ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Hajdú-PR-KO Kft.(4060 Balmazújváros, Batthyány u. 24.) ajánlata nettó , -Ft, bruttó ,-Ft ajánlati árral. 2. A második legkedvezőbb ajánlat a Velmax Kft.(4336 Őr, Rákóczi u. 68.) ajánlata nettó ,.- Ft, bruttó ,- Ft ajánlati árral. 3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat az Europatrade.net Kft.(3508 Miskolc, Próbatétel u. 11.) ajánlata nettó ,- Ft, bruttó , -Ft ajánlati árral. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: azonnal

14 54 Erről értesülnek: 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben 3./ Ajánlattevők Székhelyeiken 4./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 4. napirendi pont megtárgyalását kezdeményezte. 4./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : Előterjesztés a 14/2003.(XI. 28.) a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosítására. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság a mai ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testülettel. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a napirend kapcsán ismertette a képviselőtestülettel. (A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a 14/2003.(XI. 28.) a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 6/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet: A 14/2003.(XI. 28.) a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról. (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester az 5. napirendi pont megtárgyalását kezdeményezte.

15 55 5./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : Előterjesztés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartozó önkormányzati tulajdonú vagyonelemek meghatározásáról. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság a mai ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testülettel. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a napirend kapcsán ismertette a képviselőtestülettel. (A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartozó önkormányzati tulajdonú vagyonelemek meghatározásáról szóló határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 24/2012. (II.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartozó önkormányzati tulajdonú vagyonelemek meghatározásáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2009.(IV.30.) rendeletében meghatározott forgalomképtelennek minősített vagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon nem kerül meghatározásra. Továbbá döntött abban, hogy a törvényből adódó középés hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítésével egy időben az önkormányzat teljes vagyonát és vagyongazdálkodását felülvizsgálja, illetőleg annak eredményeképpen vagyonrendeletét módosítja. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester

16 56 Erről értesülnek: 1.) Dr. Szerencsés István polgármester 2.) Képviselő-testület tagjai 3.) Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 6. napirendi pont megtárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : Előterjesztés a Jászdózsai Polgárőrség támogatási kérelméről. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Bollók Etelka képviselő megkérdezte, hogy a kért támogatásra van-e a költségvetésben fedezet? Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a költségvetés tárgyalásánál nem erre a támogatási kérelemre, de nagyon sok másra sem látnak fedezetet. Felelősséggel véleménye szerint a kérelemre nem tud igent mondani. Ha kilátástalan a helyzet, a legkisebb összegeket is meg kell fogni. Véleménye szerint sok mindent elárul, hogy a pénzügyi beszámoló nagyon nehezen készül el, és nem a tervezés pontosságán múlik, hogy mire elég az önkormányzat pénze. Bármennyire is fáj és kellemetlen, hogy olyan szervezetet nem tud az önkormányzat támogatni, amely egyébként sok esetben olyan feladatokat is ellát, melyet az önkormányzatnak kellene, viszont nagyon sok embert érintő dolgot sem tud most az önkormányzat támogatni. Év végén pedig nem lehet hiányunk! Orosz István képviselő elmondta, a kérelemben foglaltak kihatással vannak a költségvetésre is. Gondolata szerint ezért tárgyalják a költségvetés elfogadása előtt. Mégis javasolta a költségvetés 9. sz. mellékletében a 262 ezer forintos meghatározott összeg figyelembe vételét, amely tiszteletdíjakból tevődik össze. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a tiszteletdíjról való rendelkezés minden képviselő saját hatásköre. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, két képviselő lemondott a tiszteletdíjáról a Polgárőrség részére, mely bruttó módon került betervezésre a pénzeszköz átadásnál. Gyenes László alpolgármester elmondta, a civil szervezetek támogatásánál következetesen kell eljárni. Forrás nincs, nagyon fájó, de akkor más szervezet is kérhetne, és más szervezetnek is adhatna az önkormányzat támogatást.

17 57 Némethné Harsányi Katalin képviselő elmondta, a Polgárőrség nagyon sokat tesz - többek között a község biztonságáért. Naponta járőröznek, visszaesett a településen a bűnözés. Javasolta, hogy vizsgálják meg a támogatási kérelemben kért összeg odaítélésének lehetőségét. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, véleménye szerint nincs más lehetőség. Orosz István képviselő ismét a 9. sz. mellékletben szereplő összegre hívta fel a figyelmet. Elmondta, ennek konkrét fedezete van, véleménye szerint ezzel nem mondanak ellent azzal, ha az ott szereplő összeget itt meghatározzák. Orosz Tibor a Polgárőrség elnöke röviden vázolta a kérelemben leírtakat. Elmondta, a támogatási kérelemben szereplő összeget nem szórakozásra szánják, a közbiztonság kérdése speciális feladat. A település közbiztonsága érdekében viszont úgy látja, kötelessége volt ezt a kérelmet beadni. Tudomásul veszik azt is, hogy az önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van. Ha támogatást az önkormányzat nem tud adni, a működés lesz széthúzva, és azt is elmondta, egy év múlva ne is legyen számon kérve a polgárőrségen, ha a település közbiztonsága romlani fog. Bollók Etelka képviselő szintén a következő napirendhez kapcsolódva elmondta, még el sem fogadták, hogy a település képviselőinek legyen-e tiszteletdíjuk. Elgondolkodtató az is, hogy a községben élő idős (65 éven felüli) embereknek fontosabb-e a közbiztonság, mint pl. az, hogy karácsonyi csomagot kapjanak? Balog Erika képviselő felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mindenki gondolja át, hogy esetlegesen hová ajánlaná fel a tiszteletdíját. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság a mai ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testülettel. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a napirend kapcsán ismertette a képviselőtestülettel. (A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy mivel a napirend tárgyalása során támogatási összeg nem hangzott el, a képviselő-testület fogadja el, hogy az önkormányzat évben a Jászdózsai Polgárőrséget pénzügyi lehetőségek hiányában támogatni nem tudja. Amennyiben döntés nem születik, a évi költségvetési rendelet tárgyalása során térnek vissza a támogatási kérelemre. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 1 igen szavazattal 6 tartózkodással elutasította, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 25/2012.(II.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Polgárőrség támogatási kérelméről. Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Jászdózsai Polgárőrség támogatási

18 58 kérelméről a következő napirend tárgyalása során - a évi költségvetési rendelet tárgyalásánál - dönt. Erről értesülnek: 1. Dr. Szerencsés István polgármester 2. Képviselő-testület tagjai 3. Orosz Tibor Jászdózsai Polgárőrség elnöke 4. Polgármesteri Hivatal pénzügy 5. Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 7. napirendi pont megtárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : Jászdózsa község évi költségvetése, rendelet megalkotása. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Megkérdezte a jelenlévő Vári Imre könyvvizsgáló Urat, és Bollók László pénzügyi ügyintézőt, ki kívánják-e egészíteni az írásos előterjesztést? Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, a rendelet tervezet 2 fejezetének 2 b) pontjában egy számcsavar szerepel a felhalmozási költségvetési hiány résznél eft helyett a helyes szám eft. A rendelet tervezet 3 -ánál két új pont beépítése szükséges: (1) Az Önkormányzat a működési forráshiány kiváltása érdekében ÖNHIKI pályázatot nyújt be, valamint (5) Az Önkormányzat a felhalmozási forráshiányt fejlesztési célú hitel igénybevételével tervezi finanszírozni a Stabilitási törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződések aláírására. Vári Imre könyvvizsgáló elmondta, a évi költségvetési rendelet-tervezet vizsgálata arra irányult, hogy az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete és mellékletei alapvetően megfelelnek-e az államháztartásról szóló törvény, illetve az államháztartás végrehajtásáról szóló kormányrendelet, továbbá a évi költségvetési törvény ide vonatkozó előírásainak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a év végén megjelent új szabályozások szerint évben működési hiány az önkormányzatoknál nem tervezhető, illetve szigorodtak a hitelfelvétellel kapcsolatos szabályozások! Összességében javasolta a Képviselő-testületnek, hogy legyenek folyamatos figyelemmel az év közben életbe lépő esetleges törvényi változásokra, előírásokra és az ebből adódó indokolt változtatások átvezetésére, továbbá a törvényi előírásokra. Dr. Szerencsés István polgármester megköszönte a kiegészítéseket. Elmondta, véleménye szerint az előző évekhez képest a költségvetés stabilizálódni látszik. Sok munka, sok egyeztetés eredményeképpen született meg a rendelet-tervezet, mely véleménye szerint kezelhetőnek tűnik.

19 59 Ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend tárgyalásánál kitért a Jászdózsai Vízmű Kft. helyzetére. Elmondta, a Kft. létjogosultsága a vízszolgáltatás április 1-től történő átadása után megkérdőjeleződik. Viszont egy Kft-t nem egyszerű megszüntetni. Az ülés 1. napirendjénél szó volt arról, hogy a Jászdózsai Vízmű Kft. közvetlen vízszolgáltatással foglalkozó dolgozóit a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkajogi jogutódlással átveszi. A Kft. valószínűleg a 2,5 álláshellyel rendelkező dolgozóval fog tovább működni. A Kft. ügyvezetőjével egyeztetésre kerül sor munkaviszonyával kapcsolatban. Bollók Etelka képviselő az előző napirend során is felmerült képviselői tiszteletdíjak kapcsán elmondta, véleménye szerint ilyen szűkös költségvetésnél szüneteltethetnék a tiszteletdíjakat, és felajánlhatnák a költségvetési hiány csökkentésére. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, van egy rendszeres kiadás a tiszteletdíjakból a képviselők által használt lap-top-okra. Bollók Etelka képviselő javasolta, hogy a lap-top fölött tiszteletdíj mértékét ajánlják fel. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, rendeletben nem kell meghatározni a tiszteletdíjakról történő lemondást, javasolta, hogy a képviselők inkább egyénileg nyilatkozzanak a tiszteletdíjakról. Az egyéni nyilatkozatban is meg lehet határozni, hogy a költségvetési hiány csökkentésére ajánlják fel. Szabó Benedekné jegyző elmondta, a tiszteletdíjakról történő lemondás kapcsán új napirend felvétele szükséges. Javasolta, hogy a képviselő-testület soron következő március 22-i ülésére készítsék elő a rendelet módosítást. Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el, hogy az elhangzott javaslatok alapján a március 22-i soros képviselő-testület ülésére a Polgármesteri Hivatal készítse elő Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010.(X.15.) önkormányzati rendelete a községi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet módosítását. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 26/2012.(II.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A 12/2010.(X.15.) a községi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet módosításának előkészítéséről. Jászdózsa Község önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a március 22-i soros ülésére a Polgármesteri Hivatal készítse elő a 12/2010.(X.15.) a községi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet módosítását. Határidő: március 22. Felelős: Szabó Benedekné jegyző

20 60 Erről értesülnek: 6. Dr. Szerencsés István polgármester 7. Képviselő-testület tagjai 8. Szabó Benedekné jegyző 9. Polgármesteri Hivatal pénzügy 10. Irattár Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság a mai ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testülettel. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a napirend kapcsán ismertette a képviselőtestülettel. (A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletét. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet: JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő- testületének 7/2011.(II. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról. (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 8. napirendi pont megtárgyalását kezdeményezte. 8./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság a mai ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testülettel. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a napirend kapcsán ismertette a képviselőtestülettel. (A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről. Az ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagyterme, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben