J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés István Gyenes László al Balog Erika képviselő Bollók Etelka képviselő Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő Orosz István képviselő Meghívottak: 8 fő (jelenléti ív szerint) Dr. Szerencsés István tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Szabó Benedekné jegyzőt, és Kovács Józsefet, a Pénzügyi Bizottság tagját. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelent meg, így az ülést megnyitotta. Némethné Harsányi Katalin képviselő távolmaradását bejelentette, így az ülésről igazoltan van távol. Dr. Szerencsés István megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy a lakosság megjelent képviselőinek hozzászólási jogot biztosítanak-e a napirendek tárgyalása során. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a lakosság megjelent képviselőinek hozzászólási jogot biztosított. Dr. Szerencsés István ezek után megkérdezte a képviselőket, interpellációja, kérdése van-e valakinek. Az ülésen interpelláció, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el. Ezek után Dr. Szerencsés István az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolta az alábbi módosító javaslattal: javasolta, hogy egy újabb napirenddel kerüljön kiegészítésre a meghívóban kiküldött napirend: ismertette a napirendet és előterjesztőjét, valamint javasolta, hogy a 9./ napirendi pont kerüljön le a napirendek közül. A napirend törlésére azért kerül sor, mert a Jászdózsai Településgazdálkodási Kft. könyvelője a Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén tett észrevételei után felülvizsgálta az elkészített anyagot, és elmondása alapján a számítógépes program hibája miatt torz számok kerültek a táblázatokba. A program készítőjével felvette a kapcsolatot a hiba elhárítására, viszont ez idáig még nem sikerült a hibákat javítani. A napirendet május 30.-ig soron kívüli ülésen fogja tárgyalni a képviselő-testület. (az új napirendekkel kiegészített meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

2 133 1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 2./ Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Szabó Benedekné jegyző 3./ Előterjesztés a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek módosítására. Előterjesztő: Szabó Benedekné jegyző 4./ Előterjesztés a 14/2003.(XI. 28.) a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosítására. 5./ Előterjesztés az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló a 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, Jászdózsa község Önkormányzata által használt szakfeladat számok megállapítására. 6./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására. 7./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére, Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására benyújtandó pályázatról. 8./ Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 9./ Előterjesztés a Jászdózsai Településgazdálkodási Kft évi üzleti tervének elfogadásáról. 10./ Előterjesztés a Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására. 11./ Előterjesztés szennyvíztisztító telep bejáratához szükséges tulajdonviszonyok rendezéséről. (új napirend!) 12./ Előterjesztés peren kívüli egyezség létrehozására. (zárt ülés!)

3 134 Dr. Szerencsés István megkérdezte a képviselőket, van-e más javaslat a napirendekre vonatkozóan? Mivel más javaslat nem hangzott el, a napirendek megtárgyalását a módosító javaslat alapján a képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták. Ezek után Dr. Szerencsés István az 1.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 1./ Napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Dr. Szerencsés István Dr. Szerencsés István az írásos anyagot az alábbiakkal egészítette ki. Elmondta, hogy az önkormányzat 4 hónapon keresztül 5 fő közfoglalkoztatottat fog alkalmazni az önkormányzati ingatlanok rendbe tételére. Ez kb. havi 10 eft kiadást jelent. Elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei villámvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályzatait el kell készíttetni, valamint a meglévő szabályzatokban leírt hiányosságokat pótolni kell. A szociális nyári étkeztetésről kérte a bizottság tagjainak véleményét. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hétfői napon érkezett meg az önkormányzat által a Dósai Napok megrendezésére benyújtott pályázat határozata, melyben a pályázatban foglalt támogatási igényünknek helyt adtak, és a nettó kiadásra jutó támogatási összeg ,- Ft. A két ülés közötti beszámoló melléklete, melyet minden képviselő az ülés előtt kézhez kapott, a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató, valamint az ivóvízminőség-javító pályázattal kapcsolatos tájékoztató, mely az eddig végzett, valamint az elvégzendő feladatokról szól. Ezek után Dr. Szerencsés István megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirend pénzügyeket érintő pontjait, felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását (a PÜB állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban más vélemény nem hangzott el, Dr. Szerencsés István javasolta, hogy Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vegye tudomásul a szociális nyári étkeztetésről szóló tájékoztatót. Javasolta, értsenek egyet azzal, hogy az önkormányzat 4 hónapon keresztül 5 fő közfoglalkoztatottat alkalmazzon az önkormányzati tulajdonú ingatlanok rendbetételére. Valamint javasolta, hogy az önkormányzat és intézményei villámvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályzatait a Polgármesteri Hivatal rendelje meg, valamint a meglévő szabályzatokban leírt hiányosságokat pótoltassa.

4 135 A határozati javaslatot a Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 64/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Az önkormányzat feladatkörét érintő kérdésekről. A képviselő-testület az önkormányzat feladatkörét érintő kérdésekben az alábbi döntést hozta: 1. Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 4 hónapon keresztül 5 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz az önkormányzati tulajdonú intézmények rendbe tételére. Két ingatlan tekintetében (Vermek u. 6. sz. illetve a Katalin u. 28. sz.) alatti ingatlanok bontási engedélyezési eljárás megindítására felhatalmazza Dr. Szerencsés István t. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szerencsés István 2. A Képviselő-testület javasolta, hogy az önkormányzat és intézményei villámvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályzatait a Polgármesteri Hivatal készíttesse el, valamint a meglévő szabályzatokban leírt hiányosságokat pótoltassa. Határidő: azonnal Felelős: Szabó Benedekné jegyző 3. A Képviselő-testület tudomásul vette a nyári étkeztetésről szóló tájékoztatót. 1. Dr. Szerencsés István 2. Képviselő-testület tagjai 3. Polgármesteri Hivatal Szabó Benedekné jegyző 4. Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 65/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

5 136 Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót elfogadta. 1./ Dr. Szerencsés István 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István a 2. napirendi pont megtárgyalását kezdeményezte. 2./ Napirendi pont: Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Szabó Benedekné jegyző Dr. Szerencsés István megkérdezte a napirend előadóját, az írásos anyagot szóban ki kívánja-e egészíteni? Szabó Benedekné jegyző az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Dr. Szerencsés István ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Gyenes László al elmondta, a Szent Mihály téri szobor javítása folyamatban van, viszont a képviselő-testület által elfogadott alternatívától eltértek, mert a munkafolyamat közben rájöttek, hogy a talpkő máshol is reped. Az új verzió szerint a követ kiemelik, és a szobrot új kőre állítanák fel. A szobor készítője és a vállalkozó folyamatosan egyeztet, a munka folyik. Bollók Etelka képviselő elmondta, ebben a dologban rugalmasnak kell lenni a képviselőtestületnek, nem szakemberek, a vállalkozó és a szobor készítője hadd végezzék a munkát, Ők értenek hozzá. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 66/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót

6 137 tudomásul veszi. 1./ Dr. Szerencsés István 2./ Önkormányzati képviselők Helyben 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István a 3. napirendi pont megtárgyalását kezdeményezte. 3./ Napirendi pont: Előterjesztés a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek módosítására. Szabó Benedekné jegyző Dr. Szerencsés István megkérdezte a napirend előadóját, hogy az írásos anyagot ki kívánja-e egészíteni? Szabó Benedekné jegyző elmondta, a rendeletet május 31.-ig kötelezően meg kell alkotni. Dr. Szerencsés István megköszönte a kiegészítést, majd megkérte a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirendet, felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság elnöke a napirenddel kapcsolatban ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását (a PÜB állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (V.16.) önkormányzati rendeletét a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek módosításáról. nélkül elfogadta, és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012./V.16./ rendelete: A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek módosításáról. Ezek után Dr. Szerencsés István a 4.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 4./ Napirendi pont:

7 138 Előterjesztés a 14/2003.(XI. 28.) a települési Dr. szerencsés István köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosítására. Dr. Szerencsés István az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Dr. Szerencsés István ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Szabó Benedekné jegyző elmondta, szintén törvényi változás miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. Dr. Szerencsés István elmondta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirendet, felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság elnöke a napirenddel kapcsolatban ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását (a PÜB állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (V.16.) önkormányzati rendeletét a 14/2003.(XI. 28.) a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról. nélkül elfogadta, és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012./V.16./ rendelete: A 14/2003.(XI. 28.) a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról. Ezek után Dr. Szerencsés István az 5.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 5./ Napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló a 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, Jászdózsa község Önkormányzata által használt Dr. Szerencsés István

8 139 szakfeladat számok megállapítására. Dr. Szerencsés István az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Dr. Szerencsés István ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Szabó Benedekné jegyző elmondta, szintén törvényi változás miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. Dr. Szerencsés István elmondta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirendet, felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság elnöke a napirenddel kapcsolatban ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását (a PÜB állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (V.16.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról. nélkül elfogadta, és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012./V.16./ rendelete: Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Ezek után Dr. Szerencsés István javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. függelékét képező, Jászdózsa Község Önkormányzata által használt szakfeladatszámok megállapításáról szóló határozati javaslatot. 67/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. függelékét képező, Jászdózsa Község Önkormányzata által használt szakfeladatszámok megállapításáról. 1. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. -ában foglaltak alapján az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet 3. függelékét képező, a Jászdózsa Község Önkormányzata

9 140 által használt szakfeladatszámokat jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjét, hogy a mellékletben megállapított szakfeladat számokat a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága részére küldje meg. Határidő: május 22. Felelős: Bollók László pénzügyi ügyintéző 1. Dr. Szerencsés István 2. Képviselő-testület tagjai 3. Polgármesteri Hivatal Bollók László 4. JNSZM Kormányhivatal - Szolnok 5. Irattár Ezek után Bollók Etelka bizottsági elnök a 6.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Szerencsés István Dr. Szerencsés István az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után Dr. Szerencsés István megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirendet, felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását (a PÜB állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban más vélemény nem hangzott el, Dr. Szerencsés István javasolta, hogy Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el a napirend mellékletét képező határozati javaslatot. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról.

10 Jászdózsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. -a alapján jóváhagyja a határozat mellékletét képező Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal módosított (1.sz. melléklet) valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt lapító okiratát (2.sz. melléklet). 2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Szerencsés István t a módosított, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Felelős: Dr. Szerencsés István Határidő: május A Képviselő-testület megbízza Jászdózsa Község Polgármesteri Hivatalt, hogy Jászdózsa Község Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát küldje meg a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Szolnok részére. Felelős: Bollók László pénzügyi ügyintéző Határidő: május A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról szóló 98/2011. (VI.23.) képviselőtestületi határozatot. 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 2. Jászdózsa Község Jegyzője helyben 3. Polgármesteri Hivatal Pénzügy helyben 4. Dr. Szerencsés István helyben 5. Képviselő-testület tagjai 6. Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István a 7.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont:

11 142 Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére, Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására benyújtandó pályázatról. Dr. Szerencsés István Dr. Szerencsés István az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után Dr. Szerencsés István megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirendet, felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását (a PÜB állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban más vélemény nem hangzott el, Dr. Szerencsés István javasolta, hogy Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el a napirend mellékletét képező határozati javaslatot. 69/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére, Jász-Nagykun- Szolnok megyében megvalósuló parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására benyújtandó pályázatról. Jászdózsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és 53 önkormányzat által létrehozott Parlagfűmentesítési Alapból a mentesítéshez szükséges eszközök beszerzésének támogatására. A benyújtandó pályázathoz az alábbiakat nyilatkozza: Az Ft saját erőt biztosítani fogja. Határidő: Felelős: Dr. Szerencsés István Seresné Fekete Erzsébet vezető-főtanácsos 1./ Dr. Szerencsés István Helyben 2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Szolnok 3./ Pénzügy Helyben 4./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István a 8.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte.

12 143 8./ Napirendi pont: Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan értékesítéséről. Dr. Szerencsés István Dr. Szerencsés István az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után Dr. Szerencsés István megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirendet, felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását (a PÜB állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban más vélemény nem hangzott el, Dr. Szerencsés István javasolta, hogy Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el a napirend mellékletét képező határozati javaslatot. 70/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 1. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a által meghatározott jogkörében eljárva, Jászdózsa Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) rendelkezéseknek megfelelően a jászdózsai 1513 hrsz.-ú, kivett üzlet megnevezésű, 1372 m 2 nagyságú, természetben Jászdózsán, a Deák Ferenc utca 1. szám alatt található ingatlan értékesítése érdekében a Jászsági Szuperinfó újságban, Jászdózsa Község Honlapján, illetőleg a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán pályázati felhívást tesz közzé. A pályázati felhívás közzétételének határideje május Az ingatlan vonatkozásában a felhívásban közzéteendő pályázati induló ár a Szikla 72 Kft. ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott Ft. Az eredeti kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlat esetén a kikiáltási ár nem szállítható le.

13 A versenyeztetés módja árverés. Az árverés lefolytatását Jászdózsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága végzi, a Pénzügyi Bizottság elnökének vezetésével. Az árverés ideje június 5. 9 óra. Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Tárgyalóterem. A Pénzügyi Bizottság javaslatot tesz a Képviselőtestületnek a pályázati eljárás nyertesére a következő képviselő-testületi ülésig. 4. A pályázatra beérkezett árajánlatokat a Képviselő-testület értékeli és határozatában a legjobb ajánlattevő javára dönt. A pályázatot a legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevő nyeri. A pályázónak foglalóként a pályázati induló ár 10 %-át kell megfizetnie, amely sikeres pályázat esetén a vételárba beszámít. Az az árverező, aki az induló árnál nagyobb, de az árverési vételár alatti ajánlata miatt nem válik vevővé, a foglalót visszakapja. A Versenyeztetési Szabályzat és a Hirdetmény szövege a határozat mellékletét képezi. 1.) Dr. Szerencsés István 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Polgármesteri Hivatal ügyintézője 4.) Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István a 9.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 9./ Napirendi pont: Előterjesztés a Jászdózsai Településgazdálkodási Kft. Dr. Szerencsés István évi üzleti tervének elfogadásáról. Dr. Szerencsés István az írásos anyagot az alábbiakkal egészítette ki. Elmondta, hogy az írásos anyagból kitűnnek azok a gondok, melyek okot adnak arra, hogy el kell gondolkodni a Kft. további létén. Meg kellene a képviselő-testületnek határoznia egy irányt, hogy mi legyen a Kft. további sorsa. A Kft. ügyvezetője és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője számoltak, terveztek, és arra a véleményre jutottak, hogy a jelenlegi létszámmal (egy fő főállású, 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás munkaviszony) nem tud a Kft. annyi nyereséget termelni, hogy fenntartsa magát. A településen viszont a munkák nem állhatnak le, a területek nem maradhatnak gondozatlanul, ehhez viszont ez a létszám nem elegendő. Nem egészséges az sem, hogy a Kft. ügyvezetője egyben anyagbeszerző, munkaszervezet irányító, pénztáros, és adminisztratív feladatokat is ellát. Az előterjesztésben szerepel alternatívaként a szakfeladaton történő feladatmegvalósítás. Ha a Kft. végelszámolással megszűnne, a 8 és 6 órás dolgozókat be lehetne hozni az önkormányzathoz szakfeladatra. A két fővel viszont munkajogilag el kell számolni. Kérte a testület tagjait, foglaljanak állást a kérdésben, javaslataikkal segítsék a lehetőségek feltárását.

14 145 Ezek után Dr. Szerencsés István megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirendet, felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását (a PÜB állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Bollók Etelka képviselő javasolta, hogy a Képviselő-testülete ne fogadja el a Jászdózsai Településgazdálkodási Kft évi üzleti tervét addig, míg a Kft. könyvelőjével történt egyeztetés, valamint a mérlegben szereplő adatok pontosításra nem kerülnek, mivel ez a napirend összefügg az előző napirendi ponttal. Javasolta továbbá, hogy a Képviselő-testület a Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót, illetve a Kft évi üzleti tervét május 30.-ig soron kívüli testületi ülésen tárgyalja meg. Javasolta továbbá, hogy a könyvelő készítse el a közötti időszakra a főbb mutatószámokat, hogy az ez évi működés is látható legyen, mert könnyebb lesz dönteni a Kft. sorsáról a számok ismeretében. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. szerencsés István polgármeser javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének módosító javaslata alapján Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete ne fogadja el a Jászdózsai Településgazdálkodási Kft évi üzleti tervét addig, míg a Kft. könyvelőjével történt egyeztetés, valamint a mérlegben szereplő adatok pontosításra nem kerülnek, mivel ez a napirend összefügg az előző napirendi ponttal. Javasolta továbbá, hogy a Képviselő-testület a Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót, illetve a évi üzleti tervét május 30.-ig soron kívüli testületi ülésen tárgyalja meg. Javasolta továbbá, hogy a könyvelő készítse el a közötti időszakra a főbb mutatószámokat, hogy az ez évi működés is látható legyen, mert könnyebb lesz dönteni a Kft. sorsáról a számok ismeretében. 71/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Településgazdálkodási Kft évi üzleti tervének elfogadásáról. Jászdózsa Község Képviselő-testülete a Jászdózsai Vízmű Kft évi üzleti tervét nem fogadja el addig, míg a Kft. könyvelőjével történt egyeztetés, valamint a mérlegben szereplő adatok pontosításra nem kerülnek, mivel ez a napirend összefügg az előző napirendi ponttal. A Képviselő-testület a Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót, illetve a évi üzleti tervét május 30.-ig soron kívüli testületi ülésen tárgyalja meg. A Kft. könyvelője készítse el a közötti időszakra a főbb mutatószámokat, hogy az ez évi működés is látható legyen, mert könnyebb lesz dönteni a Kft.

15 146 sorsáról a számok ismeretében. Határidő: azonnal Felelős: Rédei Miklós ügyvezető 1. Dr. Szerencsés István 2. Pénzügyi Bizottság tagjai 3. Képviselő-testület tagjai 4. Odusné Molnár Rózsa Jászberény 5. Irattár Ezek után Bollók Etelka bizottsági elnök a 10.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 10./ Napirendi pont: Előterjesztés a Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására. Dr. Szerencsés István Dr. Szerencsés István az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után Dr. Szerencsés István megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirendet, felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását (a PÜB állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban más vélemény nem hangzott el, Dr. Szerencsés István javasolta, hogy Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el a napirend mellékletét képező határozati javaslatot. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Jászdózsa község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95/A., valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (4) bekezdése és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló CII. törvény

16 (3) bekezdése alapján a Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatát a melléklet szerint módosítja, akként, hogy a Jászdózsai Vízmű Kft. helyébe a Jászdózsai Településgazdálkodási Kft lép. Az egységes szerkezetű javadalmazási szabályzat a határozat mellékletét képezi. Ezzel egyidejűleg a 14/2010.(II.11.) önkormányzati határozat hatályát veszti. 1.) Dr. Szerencsés István 2.) Rédei Miklós ügyvezető 3.) Dr. Krikovics István ügyvéd Jászberény 4.) Önkormányzati képviselők Helyben 5.) Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Szolnok 6.) Irattár Ezek után Bollók Etelka bizottsági elnök a 12.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 11./ Napirendi pont: Előterjesztés szennyvíztisztító telep bejáratához szükséges tulajdonviszonyok rendezéséről. Dr. Szerencsés István Dr. Szerencsés István az írásos előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. Ezek után Dr. Szerencsés István megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat, majd a napirend felett a vitát megnyitotta. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirendet, felkérte Bollók Etelkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Bollók Etelka a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását (a PÜB állásfoglalásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Mivel a napirenddel kapcsolatban más vélemény nem hangzott el, Dr. Szerencsés István javasolta, hogy Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el a napirend mellékletét képező határozati javaslatot. 73/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Szennyvíztisztító telep bejáratához szükséges tulajdonviszonyok rendezéséről. Jászdózsa Község Önkormányzata a tervezett szennyvíztisztító telep

17 148 bejáratának biztosítása érdekében az alábbi döntéseket hozta: 1.) A 743/3 és 745/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával történt egyeztető tárgyalásról készült feljegyzésben foglaltakat támogatja. A feljegyzés a határozat mellékletét képezi. Annak végleges megvalósulása az engedélyes tervek elkészülte után fog megtörténni. 2.) A 741 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában fel kell venni a kapcsolatot Magyar Állammal, mint tulajdonossal az út szolgalmi jog biztosítása céljából, illetőleg tárgyalást kell kezdeményezni az ingatlan esetleges megvásárlása érdekében. 3.) Fel kell venni a kapcsolatot a 018/5 hrsz-ú külterületi ingatlan tulajdonosaival az útszélesítés miatt, illetőleg a megállapodás eredményétől függően a belterületbe vonási eljárást meg kell indítani. 1.) Dr. Szerencsés István 2.) Gyenes László al 3.) Képviselő-testület tagjai 4.) Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István megkérdezte a jelenlévőket, hogy közérdekű bejelentése van-e valakinek? Mivel a képviselő-testület soros ülésén közérdekű bejelentés, más napirend, hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el, Dr. Szerencsés István mindenkinek megköszönte a részvételt és az ülést órakor bezárta. Kmf. Dr. Szerencsés István Szabó Benedekné jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Képviselő-testülete Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 29-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének könyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 13 /2013. (X. 30.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadása 14/2013. (X. 30.) Kommunális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben