PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.3"

Átírás

1 PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A konstrukció fı célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelı képességének erısítése az IKT megoldások hatékony alkalmazása révén mind a vállalatközi üzleti folyamatokban, mind a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban, ennek révén a hazai KKV szektor versenyképességének növelése. Támogatási intenzitás: maximum 50% A támogatás összege: 3-20 M Ft A pályázatok benyújtása: augusztus november 30. PÁLYÁZÓK KÖRE: - Magyarországi székhelyő, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel, Magyarországon fiókteleppel rendelkezı mikro-, kis- és középvállalkozásnak minısülı gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók. - Magyarországi székhelyő gazdasági kamarák közül: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Területi kereskedelmi és iparkamarák. - Vállalkozások érdekképviseleti szervezetei, amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumoknak: A szervezet az egyesülési jogról évi II. törvény alapján mőködı társadalmi szervezet, kivéve politikai pártokat és szakszervezeteket; 1/14

2 A szervezet bírósági nyilvántartásba vételére legalább 2 évvel a pályázat benyújtását megelızıen került sor; A szervezet alapszabálya rögzíti, hogy a szervezet vállalkozások érdekképviseletét látja el. TERÜLETI KORLÁTOZÁS: Amennyiben a támogatásból megvalósított informatikai fejlesztést a kedvezményezett a saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén üzemelteti, akkor a megvalósítás helyszíne az üzemeltetés helyszíne, minden más esetben a pályázó székhelye minısül a megvalósítás helyszínének. A támogatásból létrejövı fejlesztés megvalósításának helyszíne nem lehet a Közép-Magyarországi régió területén. A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT FELTÉTELEK: nettó árbevételének kevesebb, mint 50%-a származik mezıgazdasági tevékenységbıl (TEÁOR szám: ), legalább 1 fıt foglalkoztató gazdasági társaság, szövetkezet, amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló, évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minısülnek, nem áll csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, vele szemben nincs érvényben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata, továbbá a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét teljesítette, 2/14

3 megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek, tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelel, a létesítmény/eszköz kialakításához és a vállalkozás jelenlegi mőködéséhez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel rendelkezik vagy a Támogatási Szerzıdés megkötéséig megszerzi, a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként írásbeli nyilatkozatot tesz annak tudomásul vételérıl, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, a GOP pályázati kiírás keretében jelen pályázati felhívás közzétételének évében nem részesült támogatásban, ide értve a partner-, vagy kapcsolódó vállalkozásokat is, az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat betartja, nem nyújt be együttes, vagy konzorciális pályázatot. A PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK: saját tıkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem negatív, saját tıkéje nem csökken a törzstıke mértéke alá, rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentı) üzleti évvel, 3/14

4 az egy foglalkoztatottra esı nettó árbevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján elérte legalább a 4 millió forintot. Amennyiben a pályázó vállalja az elektronikus értékesítésbıl származó nettó árbevétel arányának növekedését az összes nettó árbevételen belül, az a Támogatási Szerzıdésben kötelezı vállalásnak minısül: a pályázónak vállalnia kell az elektronikus értesítésbıl származó nettó árbevétel arányának növekedését az összes nettó árbevételen belül a projekt befejezését követı 2. évben. Képlet: [(Y 2 / X 2 ) (Y 0 / X 0 )] * 100, ahol Y 0 : pályázat benyújtását megelızı utolsó lezárt év elektronikus értékesítésbıl származó nettó árbevétel X 0 : pályázat benyújtását megelızı utolsó év összes nettó árbevétele Y 2 : projekt befejezését követı második évben elektronikus értékesítésbıl származó nettó árbevétel X 2 : projekt befejezését követı második évben összes nettó árbevétel FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt fizikai befejezését követı 5. év végéig, KKV-k esetében 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. A PROJEKT MEGKEZDÉSE Támogatás a pályázat befogadását megelızıen megkezdett beruházáshoz nem igényelhetı. A támogatott projektek megkezdésének idıpontjának az alábbi idıpontok minısülnek: 4/14

5 eszköz, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az elsı beszerzendı eszköz, berendezés, anyag, termék írásbeli megrendelése; egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén amennyiben a szerzıdéskötést megelızıen megrendelésre kerül sor, ennek idıpontja, elızetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés létrejöttének napja; a pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerzıdésnek minısül; Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, eszköz vagy egyéb) kiterjedıen valósítják meg, a projekt megkezdésének idıpontja az egyes célterületeknek megfelelı tevékenységek kezdési idıpontjai közül a legkorábbi idıpont. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereinek elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelı tartalmak (pl. tájékoztató anyagok, demonstrációs anyagok, általános szerzıdési feltételek) elıállítása, valamint a tranzakciók biztonságát szolgáló informatikai rendszer bevezetése. - Elektronikus szerzıdéskötési és fizetési módok, elektronikus számlázás kialakítása. - Online ügyfélszolgálati rendszer, integrált, értékesítést támogató, marketing automatizáló és ügyfélkapcsolat kezelési (CRM) rendszer kialakítása. - Virtuális bevásárlóközpont szolgáltatás beindítása (elektronikus kereskedelmi szolgáltatók részére értékesítési felület, valamint az értékesítést támogató egyéb szolgáltatások nyújtása), valamint virtuális bevásárlóközponthoz történı csatlakozás. - Az elektronikus úton értékesített árut kiszállító (kiszállíttató) e-boltok, valamint elektronikus úton ellenérték fejében vagy más üzleti konstrukcióban nyújtott szolgáltatások beindítása. - Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttmőködési képességét biztosító informatikai megoldások bevezetése. - B2B internet platformok kialakítása és igénybe vétele (olyan internet alapú megoldások támogatása, amelyek célja, hogy ösztönözze vállalatok közötti új üzleti kapcsolatok 5/14

6 kialakítását, vagy a meglévık támogatását), ennek keretében, elektronikus piacterek kialakítása, a piacterekhez történı csatlakozáshoz szükséges informatikai és telekommunikációs rendszerek megtervezése, beszerzése és adaptálása, online szállítói és termékkatalógusok kialakítása. - Mőködı vertikális és horizontális piacterek nemzetközi bıvítése. NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK Mezıgazdasági termékek termelése, feldolgozása, Acélipari tevékenység, Hajógyártás, Szén-bányászat, Szintetikusszál-ipari tevékenység, Halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházások, halászati termékek feldolgozása, forgalmazása, Szállítási ágazatban szállítóeszköz vásárlása. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE: 1. Hardver eszközök Közvetlenül a fejlesztéshez rendelhetı hardver eszközök bekerülési értéke, melyek egyenként minimum nettó Ft értékőek, Közvetlenül a fejlesztéshez rendelhetı telekommunikációs eszközök bekerülési értéke A beszerzésre kerülı hardver eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 20%-át, de maximum 8 millió forint lehet. 2. Szoftver eszközök Üzleti alkalmazások, szoftverek bekerülési értéke, Immateriális javak (licenc) bekerülési értéke. 6/14

7 A beszerzésre kerülı szoftverek költségének az összes elszámolható költség minimum 45%-át el kell érniük. 3. Hardverhez és szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás A hardver és szoftver eszközökhöz, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások költségei, például: 1. migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, 2. a használathoz kapcsolódó, el nem választható testre szabás költségei A telekommunikációs infrastruktúra létrehozásával összefüggı szolgáltatások költségei 4. Tanácsadás A hardver és a szoftver eszközökhöz, a fejlesztéshez kapcsolódó tanácsadás költségei, például: 1. hardver-szaktanácsadás 2. szoftver beszerzéséhez, tervezéséhez, testre szabásához kapcsolódó tanácsadás 3. üzletviteli tanácsadás 4. egyéb számítástechnikai szakértés költségei. 5. Képzés, betanítás a fejlesztéshez kapcsolódó betanítás költségei 6. Promóciós költségek a megvalósítás idıszakában az elektronikus kereskedelemmel és egyéb szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatba hozható promóciós költség, maximum a projekt összes elszámolható költségének 3%-áig, de legfeljebb 1 millió Ft, elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó minısítési rendszerhez való csatlakozás díja. 7/14

8 7. Le nem vonható ÁFA A beszerzésre kerülı 3., 4., 5., 6. os kategóriába esı költségek értéke összesen nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 45%-át, de maximum 18 millió Ft lehet. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE A pályázó önmagától, továbbá a évi XXXIV. törvény alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolódó vállalkozásától beszerzett mőszaki eszközök, berendezések, szoftverek bekerülési értéke és az igénybe vett szolgáltatások költségei, A pályázó saját maga által elıállított eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás költségei, Informatikai eszközök felújítási, karbantartási költségei, Használt eszközök bekerülési értéke, Kötelezı jótálláson felüli garanciális költségek, Azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat befogadása elıtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak, Készletek beszerzése, Fogyasztási cikkek beszerzése, Operatív lízing konstrukcióban beszerzett eszköz és berendezés, ingatlan, Az apportált eszköz, ingatlan értéke, Ingatlan (telek és/vagy üzemépület, berendezett üzem) vásárlására, lízingelésére, bontására és saját kivitelezésére fordított összeg, Gyártási licenc, gyártási know-how éves ismétlıdı (megújítási, forgalom utáni) díja, Franchise díj, A pályázat befogadása elıtt felmerült költségek, Forráslehetıségek feltérképezésére és pályázatírásra irányuló tanácsadás díja, Adótanácsadás és könyvelés díja, Üzletrész- és részvényvásárlás, Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, 8/14

9 Bér- és járulékköltségek, Mőködési költségek (rezsi), Reprezentációs költségek, Utazási- és szállásköltségek, Kiszállási díj, Levonható ÁFA. FEDEZET KÉRDÉSKÖRE: Amennyiben a pályázó nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, akkor a pályázó a támogatás megítélése esetén az alábbi biztosítékfajták valamelyikének nyújtására kötelezett: jelzálogjog ingatlanra, bankgarancia, biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény. A biztosíték értékének a támogatás igénybevételének végsı idıpontjára (az utolsó kifizetésigényléshez) fedeznie kell az igényelt támogatás teljes összegét, melyet az alábbi két lehetıség közül választva szükséges teljesíteni: az elsı kifizetés-igényléshez a teljes támogatási összegre kiterjedı értékő biztosíték rendelkezésre bocsátása, vagy fokozatosan, az aktuálisan igényelt és a már kifizetett támogatási összegre kiterjedı biztosíték rendelkezésre bocsátása a következık szerint: 9/14

10 o az elsı alkalommal benyújtott kifizetés-igényléshez benyújtandó biztosíték értékének a kifizetés-igénylésben szereplı támogatás összegére kell kiterjedni, majd o (többszöri kifizetés-igénylés esetén) a következı kifizetés-igényléshez a már kifizetett támogatási összegnek az aktuális kifizetés-igénylésben szereplı támogatás összeggel növelt értékő biztosítékot kell a rendelkezésre bocsátani o az utolsó kifizetés-igényléshez pedig a teljes igényelt támogatási összegnek megfelelı értékő biztosítékot kell benyújtani. A kifizetett támogatás összegére felajánlott biztosíték legfeljebb kétféle lehet (pl.: jelzálog ingatlanra és bankgarancia). A biztosítékot legkevesebb egy év idıtartamra kell rendelkezésre bocsátani azzal, hogy a biztosíték érvényességének (amely biztosítékok esetén ez értelmezhetı) lejártát megelızıen annak meghosszabbítását vagy cseréjét a kedvezményezettnek igazolnia kell. A Támogatási Szerzıdésben rendelkezés történik az alábbiakról: azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása; a fejlesztés tárgyára (ingó és ingatlan vagyontárgyra) vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalomról. A támogatás kedvezményezettje köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlaszámát közölni és (felhatalmazó levél útján) valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a közremőködı szervezetet. Ez alól kivételt élvez azon kedvezményezett, aki/amely a támogatás biztosítékaként a bankgaranciát nyújtja. Nem kötelesek biztosítékot nyújtani a megvalósítás idıszakára azon kedvezményezettek, akik a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követıen egy összegben kérelmezik. 10/14

11 A projektek megvalósítását követı (fenntartási) idıszakra vonatkozóan azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazást kell rendelkezésre bocsátani, továbbá az elidegenítés tilalmát kikötni. A támogatási összeg ideértve az elıleget is elsı folyósítása csak akkor engedélyezhetı, ha a biztosítékok a fentieknek és a Támogatási Szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen rendelkezésre állnak. Nem kötelesek biztosítékot nyújtani köztestületek, társadalmi szervezetek, valamint bármely kedvezményezett, amennyiben a támogatás összege nem haladja meg a 10 millió Ft-ot. Az aktuális pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók és információk megtalálhatóak honlapunkon a címen. Amennyiben RSS olvasót használ, akkor a címen iratkozhat fel hírcsatornánkra. 11/14

12 A BEADANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA: Csatolandó dokumentum megnevezése 1. Cégkivonat (30 napon belüli) Pályázathoz csatolandó Támogatási Szerzıdés aláírásához csatolandó egyéni vállalkozó esetében Másolat Közjegyzı által hitelesített másolat nem egyéni vállalkozó esetében --- Eredeti vagy közjegyzı által hitelesített másolat gazdasági kamarák és Közjegyzı által hitelesített vállalkozások érdekképviseleti Másolat másolat szervezetei esetében 2. Legutolsó, jóváhagyott lezárt éves beszámoló, EVA-bevallás, SZJA Másolat vagy eredeti --- bevallás 3. Árajánlat Másolat vagy eredeti --- Amennyiben a pályázatához csatolt aláírási címpéldányhoz képest megváltozott az aláírásra jogosult személye, az új 4. A pályázó hivatalos képviselıjének aláírásra jogosult személy aláírási címpéldánya, illetve közjegyzıi Másolat vagy eredeti közjegyzı által 30 napnál tanusítvány az aláírás hitelességérıl nem régebben hitelesített aláírási címpéldánya, ennek hiányában a számlavezetı banknál nyilvántartott aláírás-bejelentı karton 12/14

13 5. Igazolás az önrész rendelkezésre állásáról Számlapénz, bankbetét, értékpapír esetében másolat bank által hitelesített másolata. Bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tıkeemelés, zárt végő pénzügyi lízing esetében eredeti, vagy közjegyzı által hitelesített másolat A BEADANDÓ DOKUMENTUMOK TARTALMÁNAK RÉSZLETEZÉSE: ÁRAJÁNLAT A pályázó partner és/vagy kapcsolódó vállalkozásától beszerzendı, illetve a pályázó saját maga által forgalmazott vagy elıállított eszköz beszerzése nem minısül elszámolható költségnek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevı megnevezését, aláírását, - az ajánlat tárgyának pontos megnevezését, - az árajánlat érvényességét és az ajánlat kiállításának dátumát, amely a pályázat benyújtását megelızı 90 napnál nem lehet régebbi, - az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat, - tanácsadási és fejlesztési költségek esetén az óradíjat és a tanácsadói / fejlesztıi órák számát, - eszközök esetén az eszköz gyártási idejét, Nem magyar nyelvő árajánlat esetében magyar nyelvő fordítást is mellékelni kell. Nem szükséges hivatalos, fordító iroda által készített fordítás. 13/14

14 Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, át kell számítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos középárfolyamán. A faxon érkezett a fenti formai követelményeknek megfelelı árajánlat elfogadható, e- mailen érkezett, vagy honlapról letöltött árajánlatok nem fogadhatók el. IGAZOLÁS AZ ÖNRÉSZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL - Számlapénz esetében a pályázó nevére kiállított, 90 napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás fogadható el. (Amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!) - A pályázó nevére szóló bankbetét esetében 30 napnál nem régebbi a számlavezetı vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegérıl, és annak meglétérıl. - A pályázó nevére szóló értékpapír igazolására kizárólag a pályázó nevére kiállított 30 napnál nem régebbi értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás fogadható el. 14/14

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról GOP-2009-2.2.3 (Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása) A pályázat célja A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben