1Móz 39,1-23 József Potifár házában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Móz 39,1-23 József Potifár házában"

Átírás

1 1Móz 39,1-23 József Potifár házában József pedig aláviteték Égyiptomba és megvevé őt az Ismáelitáktól, kik őt oda vitték vala, egy égyiptomi ember Pótifár, a Faraó főembere, a testőrök főhadnagya. És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala és az ő égyiptomi urának házában vala. Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében: Kedvessé lőn azért József az ő ura előtt, és szolgál vala néki; és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, a mije vala, kezére bízá. És lőn az időtől fogva, hogy házának és a mije volt, mindenének gondviselőjévé tevé, megáldá az Úr az égyiptomi embernek házát Józsefért; és az Úr áldása vala mindenen, a mije csak volt a házban és a mezőn. Mindent azért valamije vala József kezére bíza; és semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala. József pedig szép termetű és szép arczú vala. És lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veté szemeit, és monda: Hálj velem. Ő azonban vonakodék s monda az ő ura feleségének: Ímé az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és a mije van, mindenét az én kezemre bízá. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában; és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivelhogy te felesége vagy; hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkezném az Isten ellen? És lőn, hogy az asszony mindennap azt mondogatá Józsefnek, de ő nem hallgata reá, hogy vele háljon és vele egyesüljön. Lőn azért egy napon, hogy valami dolgát végezni a házba beméne, és a háznép közűl senki sem vala ott benn a házban, És megragadá őt ruhájánál fogva, mondván: Hálj velem. Ő pedig ott hagyá ruháját az asszony kezében és elfuta és kiméne. És mikor látja vala az asszony, hogy az a maga ruháját az ő kezében hagyta, és kifutott: Összehívá a háznépet és szóla hozzájuk, mondván: Lássátok, héber embert hozott hozzánk, hogy megcsúfoljon bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, s én fenszóval kiálték. És lőn, a mint hallja vala, hogy fenszóval kezdék kiáltani, ruháját nálam hagyá és elfuta és kiméne. Megtartá azért az ő ruháját magánál, míg az ő ura haza jöve. S ilyen szókkal szóla hozzá, mondván: Bejöve hozzám a héber szolga, a kit ide hoztál, hogy szégyent hozzon reám. És mikor fenszóval kezdtem kiáltani, ruháját nálam hagyá és kifuta. És lőn, a mint hallja az ő ura az ő feleségének beszédeit, melyeket néki beszélt, mondván: Ilyesmiket tett velem a te szolgád; haragra gerjede. Vevé azért Józsefet az ő ura és veté őt a tömlöczbe, melyben a király foglyai valának fogva, és ott vala a tömlöczben. De az Úr Józseffel vala, és kiterjeszté reá az ő kegyelmességét és kedvessé tevé őt a tömlöcztartó előtt. És a tömlöcztartó mind azokat a foglyokat, kik a tömlöczben valának, József kezébe adá, úgyhogy a mi ott történik vala, minden ő általa történék. És semmi gondja nem vala a tömlöcztartónak azokra, a melyek keze alatt valának, mivelhogy az Úr vala Józseffel, és valamit cselekeszik vala, az Úr szerencséssé teszi vala. Bevezetés József úgy áll előttünk ebben a részben is, mint az Úr Jézus Krisztus előképe, Aki a földi életén minden kísértés között bűntelenül ment végig. Ugye, az van megírva, hogy megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt (Zsid 4,15). Ugyanakkor ebben a részben olyan, személyes életünkre vonatkozó tanulságok is vannak, amit jó, ha forgatunk a szívünkben, amikor Isten ránk helyezi. 1.) Az Úr Józseffel volt

2 Azt olvastuk: az Úr Józseffel vala [ ] az Úr van ővele [...] De az Úr Józseffel vala [ ] az Úr vala Józseffel ( v.). Nagyon hangsúlyozza az Ige, hogy az Úr, az Isten Józseffel volt. Mindazok után, ami történt vele, ahogyan a testvérei eladták, ahogyan letépték róla a cifra ruhát, ahogyan Potifár felesége bánt vele, és ahogyan bekerült újból a tömlöcbe. Mindegy, hogy mi történt vele, az Ige hangsúlyozza: De az Úr Józseffel vala (21.v.). Ugyanezt láttuk az Úr Jézus Krisztusnál is. Ő itt volt ezen a földön, vele is sok minden történt, sok ellensége volt, de azt mondta el az Úr Jézus Krisztus is, hogy [az Atya] a ki küldött engem, én velem van (Jn 8,29). Ez volt az erőssége végig az egész életén, amíg itt járt ezen a földön. A 23. zsoltár 4. versében is olvasunk egy ilyen Igét: Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy Nagyon fontos tudni nekünk is azt, hogy az Úr velünk van. Amikor Jézus Krisztus megszületett, az egyik neve, amit Isten adott neki, ez volt: Immanuel. a mi azt jelenti: Velünk az Isten (Mt 1,23). Azóta, amióta Jézus Krisztus eljött erre a földre, minden ember mondhatja azt, hogy az Isten velem van, hogy Isten nem hagyott el. Az Úr Jézus a kereszten azt mondta: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? (Zsolt 22,2) De Őrajta kívül más ember ezt nem mondhatja, mert Isten még nem hagyott el egyetlenegy embert sem, hanem Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, és Jézus Krisztusban velünk van: Velünk az Isten (Mt 1,23). A Római levél 8. rész 31. versében azt olvassuk: Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Azt, hogy velünk van az Isten, nemcsak abban mutatta meg, hogy megszületett Krisztus, hanem így folytatódik az Ige: A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? [ ] Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt (Róm 8,32; 5,8). József életében is történtek olyan események, amiből a külső szemlélő nem tudta volna azt leszűrni, hogy vele van az Úr, mert éppen úgy nézett ki sokszor, mintha eltávozott volna tőle, mintha magára hagyta volna. Mintha engedte volna Isten, hogy a gonosz fölülemelkedjen rajta, hogy a gonosznak legyen igaza, és ármánykodással oda juttassák, ahová nem érdemelte. De az Ige éppen itt a mélységekben hangsúlyozza a legjobban, hogy az Úr vele volt. A hívő ember is úgy van, hogy ha mélységekbe kerül, próbák közé, akkor tudja leginkább szívéből elmondani, hogy az Úr vele van. Azt olvassuk az Igében: Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem (Zsolt 27,10). Az Úr nem hagy el, az Úr támogat, az Úr velem van. Ha mindenki elfelejtkezne is rólunk, Isten nem felejtkezik el. az Úr velünk van (4Móz 14,9). Jézus Krisztus pedig azt mondotta: ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig (Mt 28,20). Gondoljuk meg tehát mindannyian! Lehetséges, hogy a körülmények az ellenkezőjét mondják, de a valóság ez, amit Isten Igéje mond, hogy az Úr velünk van. Történjen bármi, legyen akármilyen súlyos a helyzetünk, jusson eszünkbe ez az Ige:. De az Úr Józseffel vala (21.v.). Az Úr velünk van. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róm 8,31). Számít-e akkor, hogy az emberek nem állnak mellettünk, vagy nem szeretnek, vagy elhagytak? 2.) József az Úrral volt Azt is kell látnunk ebből a történetből, hogy a másik oldal is igaz volt József életében: nemcsak az Úr volt Józseffel, hanem József is az Úrral. József is ragaszkodott Istenhez. Ez sok mindenben meglátszott. Most a korábbi életéről nem lesz szó, csak arról, amit felolvastunk az alapigében. (1) A mindennapi munkájában

3 József rabszolgaként került Potifár házába, a mindennapi munkáját mint rabszolga végezte, de nem úgy, mint egy haszontalan rabszolga. Nem úgy gondolkozott, hogy minden mindegy, úgyis egy a fizetés, vagyis úgy sincs fizetés. Annyi az enyém, amit megeszek, ezért nem érdekel, hogy mi történik itt az uram házában. Ott lógok, ahol lehet, ott lazítok, ahol lehet. A mindennapi munkáját ő úgy végezte, mint az Úrnak. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. És valamit tesztek, lélekből [szívesen] cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek; Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. (Kol 3,22-24). Hát József így szolgált Potifár házában. Azt olvastuk itt az Igében: Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében: Kedvessé lőn azért József az ő ura előtt, és szolgál vala néki; és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, a mije vala, kezére bízá (3-4. v.). Annyira kedvessé lett ura előtt, hogy mindig többet és többet bízott rá. Van ennek az Igének fontos tanulsága is számunkra. Nemcsak az, hogyan dolgozzunk a munkahelyünkön, hanem hogyan szolgáljunk az Úrnak. Az Úr mindig kicsit bíz először az emberre. Ha valaki a kicsiben hűséges, akkor majd többet bíz rá. A kicsi dolgok - amiket Isten az emberre bíz - olyanok, hogy az ember észre sem veszi azt, hogy az Úr abban méri le a Hozzá való ragaszkodásunkat és hűségünket. Például azt mondja az Ige, hogy összejöveteleinkről ne maradjunk el: a miképpen szokásuk némelyeknek (Zsid 10,25). Megnézi az Úr, hogy valaki, akinek nem adott talán semmifajta különleges kegyelmi ajándékot, milyen hűséges ebben. Ha azt látja, hogy ebben hűséges, akkor többet bíz rá. Szívére helyez embereket, hogy imádkozzon értük csendben, úgy, hogy senki ne lássa, ne tudja, de imádkozzon értük. Amikor ebben is hűséges, még többet fog rábízni. József egészen odáig ment, hogy Potifár háza felvigyázójává tevé, és mindenét, a mije vala, kezére bízá (4. v.). Látta az ura, hogy József hűséges. Lehet bízni benne. Nemcsak az Úr volt vele, hanem ő is az Úrral volt! Úgy járt, úgy igyekezett forgolódni mindenben, ahogyan Isten jelenlétében kell járnia egy embernek, ezért Potifár mindenét rábízta. Azt olvassuk egyik helyen: Uram! a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-é?... (Jer 5,3). Az egyik oldal az, hogy Isten hű, de a másik oldal, hogy én hű vagyok-e? Hű embert kicsoda találhat? Aki hű a kevesen, többre bízza az Úr: kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután (Mt 25,23). (2) A kísértésben Józsefnek az Úrhoz való ragaszkodása megmutatkozott a kísértésben is. Nem mindennapi kísértés volt az, ami Józsefet érte. Potifárnak a felesége nem csupán egyszer csábította, hanem minden nap mondogatta neki. Minden nap! Nem tudjuk, hogy ez milyen hosszú idő volt. József nem tehette meg, hogy otthagyja Potifárt a feleségével együtt. Mi megtehetjük, hogy ha kísértésnek vagyunk kitéve pl. egy munkahelyen, akkor nem vállaljuk tovább, elmegyünk onnan, keresünk másik munkahelyet. Jó is, ha megtesszük! De József olyan helyzetben volt, hogy nem tehette meg, mert ő pénzen vásárolt rabszolga volt, nem mondhatott fel, ott kellett lennie. És nem panaszkodott. Nem ment oda Potifárhoz, és nem mondta neki: Uram, egy bizalmas dolgot szeretnék mondani. A te feleséged nekem minden nap ezt meg ezt mondja. Hát vigyázz rá és nézz utána, mert ez így nem mehet tovább! Nem akarta bevádolni a gazdasszonyát, az úrnőjét. Eltűrte, elhordozta hosszú időn keresztül. Ma is ki vannak téve a fiatalok szinte minden nap nemi téren, a szexualitás terén kísértéseknek, ha nem is pontosan ugyanúgy, mint József. Egyik helyről el lehet menniük, de a másik helyen is lesznek kísértések. Az embert az őrzi meg a bukástól, ha tudja, hogy vele van az Úr, és ő is az Úrral van, az Úr jelenlétében él.

4 Így telt József életében egyik nap a másik után. Még az elején megmondta József ennek az asszonynak, hogy ezt a gonoszságot nem követheti el sem az urával szemben (aki semmit nem tiltott el tőle, csak őt), de főleg Istennel szemben nem. Ez semmit nem jelentett az asszonynak, mert sem az urát nem félte, sem Istent. Általában így szokott lenni, ahogy az Úr Jézus egy példázatban (a hamis bíróról) mondta, hogy aki az embert nem becsüli, az Istent sem féli: Istent nem félt és embert nem becsült (Lk 18,4). Egyszer aztán az asszony már nemcsak mondta, hanem egy alkalmas időben ruhájánál fogva meg is ragadta Józsefet. Akkor nem volt más választása, mint elfutni, és ruháját is ott hagyni. Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek (Jak 1,12). Figyeljük ezt az Igét? Ki tud kitartani a kísértésben? Aki szereti az Urat. Ezért mondja azt, hogy aki a kísértésben kitart, minekutána megpróbáltatott, az élet koronáját veszi el, amit az Úr az őt szeretőknek ígért. A kísértésben az tud kitartani, aki szereti az Urat. És ki szereti az Urat? Aki megtapasztalta, hogy az Úr mennyire szereti őt, és az Istennek a szeretete viszont-szeretetet ébresztett a szívében. Ha elbukunk a kísértésben, jusson eszünkbe, hogy nem szeretjük eléggé az Urat. És azért nem szeretjük eléggé, mert nem engedtük, hogy ő eléggé szeressen bennünket. Nem nyíltunk ki eléggé az Úr szeretete felé. Azt is figyeljük meg ebben a történetben, hogy mielőtt Isten beteljesítette volna Józsefen azt, amire kiválasztotta hogy sok nép megtartója legyen, nagy áldás legyen, hogy gabonával eltartsa az övéit és a népeket, nagy megaláztatáson és nagy próbákon kellett keresztül mennie. Most is, mielőtt Isten egy embert áldásul használhat, megpróbálja. Meg is van írva, hogy akik szolgálnak: először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek (1Tim 3,10). Kipróbált eszközöket keres az Úr. Gondoljanak a fiatalok arra, hogy miközben a fiatal éveik munkában, kísértések, próbák között telnek, egyúttal abból is vizsgáznak, hogy szeretik-e eléggé az Urat. Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját [koszorúját], a mit az Úr ígért az őt szeretőknek. (Jak 1,12). (3) A megalázottságban, nyomorúságban Amikor ez az asszony igaztalanul börtönbe juttatta Józsefet, ő ott is ragaszkodott az Úrhoz. Az Úr is vele volt, de ő is az Úrral. Nem mondta a börtönben, hogy: Teljesen jogtalanul kerültem ide. Ez az asszony akkorát hazudott, éppen az ellenkezője történt, mint ahogyan beállította. Nem perelt Istennel, hogy miért engedte meg ezt az égbe kiáltó hamisságot és gonoszságot. Nem úgy gondolkozott a börtönben, hogy most már őt nem is érdekli semmi, akkorát csalódott mindenkiben. Aszáf így kesereg: Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híjja, hogy lépteim el nem iszamodtak. Mert irígykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejök állandó. A halandók nyomorúságában nincs részök, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége kevélység, ruha gyanánt erőszak borítja őket. [ ] Ímé, ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek! Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet; Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel! [ ] Gondolkodom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben (Zsolt 73, ). Ez volt a helyzet Józseffel is. Az asszony, aki hazudott, aki bűnös volt, virult tovább, ő pedig, aki ártatlan volt, és kiállta a próbát, börtönbe került. József azonban nem kesergett ezen, hanem a börtönben is, a megaláztatásában és a nyomorúságában is ugyanúgy, ugyanolyan szorgalommal, ugyanolyan hűséggel szolgált. Végül a tömlöctartó előtt is kedvességet nyert, s mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, rábízta Józsefre, úgy,

5 hogy minden, ami ott történt, József által történt, semmi gondja nem volt, mert József mindent elintézett. Milyen hűség volt ebben a Józsefben, és milyen hit, Istenre való hagyatkozás! Nem kérdezte, hogy miért jutott börtönbe, mert egyet tudott: az Úr vele van. Elismerte, hogy Isten neki nem tartozik magyarázattal, de ő tartozik az Úrnak azzal, hogy maradjon hű Hozzá, és legyen elégedett az Ő jelenlétével. 3.) József szerencsés ember volt Azt is olvastuk Józsefről több ízben, hogy szerencsés ember volt: szerencsés ember vala [ ] az Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében [...] az Úr szerencséssé teszi vala ( v.). Sokáig nem az látszott, hogy József szerencsés ember lenne. Eddigi egész élete úgy nézett ki, hogy inkább nagyon is szerencsétlen. Az apja szerette, czifra ruhát csináltat vala néki [ ], Irígykednek vala azért reá az ő bátyjai (1Móz 37,3.11) és szerencsétlenségére ez az irigység odáig vezette a testvéreket, hogy meg akarták ölni, eladták, és Egyiptomba került. Na végre Egyiptomban, a Potifár házánál felismerték benne azt a rendkívüli szellemet, hogy az Úr vele van, de aztán megint micsoda szerencsétlenség érte. Potifár felesége ármánykodott, és börtönbe juttatta. Milyen szerencsétlen ez az ember! mondhatnánk. Így néz ki külsőleg, de Isten Igéje kiemeli, hogy szerencsés ember volt, az Úr szerencséssé tette őt. A világban egészen mást értenek a szerencse alatt, mint Isten. A világban azt gondolják, ha valaki szerencsés, akkor soha nincsen semmi baja. Minden megvalósul, amit elgondol. Sok pénze van, gazdag, egészséges, ezt tekintik szerencsének. De Isten Igéje mást tekint annak. Ézsaiás könyvének 52. részében arról olvasunk a 13. versben: Ímé, jó szerencsés lesz szolgám Ez Krisztusra vonatkozik. Ha Jézus Krisztusnak az életét nézzük a földön, nem éppen úgy néz ki, mintha jó szerencsés lett volna. Végül elhagyták még a tanítványok is, a tizenkettő is, mindenki ellene fordult, s a kereszten fejezte be a földi életét. Nem úgy nézett ki, hogy jó szerencsés volt. De Isten Igéje azt mondja, az Ő szolgája, az Ő Fia jó szerencsés. Ímé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt: Akképen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájokat, mert a mit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelne (Ézs 52,13-15). Végül Isten feltámasztotta a Fiát, és végül mindenki előtt bebizonyosodik, amikor majd dicsőségben megjelenik az Úr, hogy jó szerencsés volt. De először el kellett vállalnia Őneki is, hogy sokan eliszonyodjanak Tőle. A kereszten rút, nem emberi volt az ábrázatja: útált volt; és nem gondoltunk vele (Ézs 53,3). Ez is Reá vonatkozik: Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem (Ézs 55,11). A leghatalmasabb beszéd, ami Isten szájából kijött, a testté lett Ige, Krisztus. Isten minden Igéje szerencsés, ahová küldi. Ha úgy is néz ki, hogy az útfélre esett (Mt 13,19), ha úgy is néz ki, hogy az égi madarak megevék azt [ ] felnevekedének a tövisek és megfojták azt (Lk 8,5; Mk 4,7), akkor is azt mondja az Ige: nem fog visszatérni üresen. Isten ahová küldi, ott jó szerencsés lesz. Számot kell adni a hallott Igéért, és elvégzi azt a munkát, amiért Isten küldötte. De nemcsak Krisztusra vonatkozik ez, hanem, ahogy József életében, nekünk is vannak ígéreteink, hogy Isten a földi utunkat, életünket jó szerencséssé teszi. Két Igében meglátjuk azt is, hogy mi a feltétele annak, hogy jó szerencsés legyen életünknek az útja, hogy Isten szempontjából legyen jó szerencsés. El ne távozzék e

6 törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz (Józs 1,8). Mikor lesz jó szerencsés Józsué, és mi is? Ha az Isten Igéjét nemcsak olvassuk, hanem vigyázunk, szívünkbe zárjuk, hogy munkálkodjon bennünk, ahhoz szabjuk az életünket. vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Amikor lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága (Zsolt 119,105), akkor leszünk jó szerencsések. Lehet, hogy olyan utak jönnek, mint József életében is, ami emberileg éppen nem mondható jó szerencsének: hogy egy ilyen asszonnyal találkozott össze. Ez azonban szükséges volt arra, hogy kiállja a próbát, és nyilvánvalóvá legyen, hogy Isten mit bízhat egy ilyen emberre. A másik Ige: Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen (Zsolt 1,1-3). A gonoszok nem Isten gyermekei. Ők is adhatnak jó tanácsot nekünk, hogy miként lehet boldogulni, és szerencsésen járni ebben az életben. De Isten Igéje azt mondja, hogy az a boldog ember, aki nem jár a gonoszoknak a tanácsán, és nem azokra hallgat. Egy fiatalember, ha olyan házba kerülne, mint József, és a gazdasszonya szemet vetne rá, és valaki azt tanácsolná pl., hogy használja ki ezt a lehetőséget a maga javára, ez gonosz tanács. Ma sok ilyen gonosz tanács és gonosz élet van. Ezt Isten mind megítéli. Boldog, aki nem jár a gonoszok tanácsán, hanem az Úr törvényében gyönyörködik. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Minden munkájában jó szerencsés. 4.) József áldás volt Józsefről nemcsak azt olvastuk, hogy vele volt az Úr, és szerencsés volt, hanem azt is, hogy áldás volt: És lőn az időtől fogva, hogy házának és a mije volt, mindenének gondviselőjévé tevé, megáldá az Úr az égyiptomi embernek házát Józsefért; és az Úr áldása volt mindenen, a mije csak volt a házban és a mezőn (5. v.). Isten Józsefért áldotta meg, áldás volt, ahol csak megfordult. Áldás volt Potifárnál, áldás volt a tömlöcben. Később áldás volt testvérei számára, egész házanépe számára, Egyiptomnak, és az egész akkori világnak. Mindenhol áldás volt. Amikor Isten Ábrahámot elhívta, és mondta: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül [ ] És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged [ ] és áldás leszesz (1Móz 12,1-2). Ahogy aztán egymás után jöttek a nemzedékek, Isten kiválasztott egyet-egyet, aki továbbvitte az ábrahámi örökséget, az áldást, mint József is. Isten vele volt, szerencséssé tette, és áldás lett az élete. Áldás áradt rá, és rajta keresztül is, ahol csak megfordult. Az ígéret, hogy áldás leszesz végső soron az Úr Jézusra vonatkozik. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon (Gal 3,14). Jézus Krisztus volt az igazi kiválasztott, Aki az áldást először a választott néphez, azután a pogányok közé vitte. Áldás volt, és Isten áldásának a közvetítője. De Isten minden gyermeke áldás és áldásközvetítő is egyben. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki [szellemi] áldással a mennyekben a Krisztusban, A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne. (Ef 1,3-4). Figyeljük? Az áldott Isten megáldott minden szellemi áldással a Krisztusban, és azért vagyunk itt, hogy áldás legyünk. Végezetre mindnyájan legyenek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek: Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek (1Pt 3,8-9). Figyeljük meg, hogy József sem fizetett senkinek gonosszal a

7 gonoszért, szidalommal a szidalomért! Arra vagyunk elhívva, hogy áldást örököljünk. Aki részesül Isten áldásában, az tud, és csak az tud a másiknak szívből áldást mondani! Aki nem örököl áldást, az nem tud. Aki tudja, hogy Isten megáldotta őt minden szellemi áldással (be van telve Isten áldásával), azért tud áldást adni, mert belőle is túlcsordul. Nem szidalmat, nem gonoszt, hanem ellenkezőleg, áldást mond, tudva, hogy arra hivatott el. Tudjuk-e, hogy mi is arra hivattunk el, hogy áldást mondjunk? Egy hívő embertől nincs messzebb semmi, mint az, hogy ha valaki neki rosszat tesz, akkor átkozódjon, vagy átkot kívánjon. Ez távol van tőle! Nézzük meg, hogy Józsefnek mennyien tettek rosszat, és soha nem volt a szívében átok! Pedig húsbavágóan gonoszak voltak vele. Azt olvassuk, hogy Isten ráárasztotta áldását, és ő áldást adott tovább. Minket is arra hívott el, hogy áldást örököljünk, és áldást mondjunk, és Isten áldást osszon ki rajtunk keresztül. 5.) József ruhája József ruhájával másodszor találkozunk úgy az Igében, hogy valaki elé odavitték, és mondták, hogy nézze meg, és vonja le a következtetést. Először, amikor a testvérei vevék a József felső ruháját, és leölének egy kecskebakot, és belemárták a felső ruhát a vérbe. [ ] és elvivék atyjokhoz [Jákóbhoz] és mondának: Ezt találtuk, ismerd meg, fiad ruhája-é vagy nem? (1Móz 37,31-32). Azután várták, hogy a véres ruhából Jákób levonja a következtetést. Azt mondta, hogy bizony: fenevad ette meg őt, bizony szélyelszaggatta Józsefet (1Móz 37,33). Már akkor beszéltünk arról, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, és a látszat csal. Mert véres volt a ruha, az igaz, de nem az történt, amit Jákób gondolt. Most (másodszor) ismét ott van József ruhája. Ott van Potifárné kezében. Összehívja az egész háznépet, és azt mondja: Lássátok [ ] Bejött hozzám, hogy velem háljon, s én fenszóval kiálték. És lőn, a mint hallja vala, hogy fenszóval kezdék kiáltani, ruháját nálam hagyá és elfuta és kiméne. Megtartá azért az ő ruháját magánál, míg az ő ura haza jöve. S ilyen szókkal szóla hozzá, mondván: Bejöve hozzám a héber szolga, a kit ide hoztál, hogy szégyent hozzon reám. És mikor fenszóval kezdtem kiáltani, ruháját nálam hagyá és kifuta ( v.). Ott volt a ruha, ami látszólag bizonyította az asszony szavait. Az egész háznép, sőt a férje is látott valamit; ami a szeme előtt volt, de nem látott a dolgok mögé. Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy Ő nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van (1Sám 16,7). Potifárné azzal a ruhával, ami ott maradt a kezében, azt bizonyította országnak-világnak, hogy József bűnös. Itt a ruha, tessék, nézd meg! Ismét hadd térjek ki arra, amit Pócsy Guszti testvér mondott, hogy: a Sátán mutatja nekünk a látható hazugságot, Isten pedig a láthatatlan valóságot. A Sátán hozza a látható hazugságot, hozza a ruhát: bűnös vagy!. Itt a bűneidnek a bizonyítéka! Nagy bizonyítékokat szokott ám a Sátán hozni: ekkor is ezt tetted, akkor is azt gondoltad. De azt mondja az Ige: Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug (Róm 3,4). Akármit is látunk, vagy látnak mások, az igazság, a valóság Isten Igéje. Az Ige pedig azt mondja, hogy a mi ó emberünk ő vele [együtt] megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek a teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek [ ] Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket (Róm 6,6; Zsid 10,14). Tehát ez az igazság! Kinek hiszünk? A látható hazugságnak, vagy a láthatatlan igazságnak, valóságnak? Nemrégen hallottam, hogy valakik arra voltak kíváncsiak, vajon a teljesen képtelen hazugságot - amit a hírközlő szervek közölnek -, az emberek elfogadják-e vagy nem, illetve milyen arányban fogadják el a hazugságot igaznak. Egy valótlanságot bemutattak a televízióban, ugyanazt megírták az újságok is úgy, hogy egy fényképet is közöltek mellé, és

8 még a rádióba is bemondták. Az eredmény az lett, hogy az emberek leginkább azt hiszik el - akármilyen képtelen hazugság legyen is az -, amit nemcsak hallanak, hanem egyúttal látnak is. Tehát, ha a televízió mutatott valamit - látták és közben hallották is -, azt szinte mindenki elfogadta igaznak. Pedig képtelen hazugság volt. Ha az újságban leírták, és mellé tettek egy fényképet, azt is nagy százalékban elfogadták. Ha csak a rádióban hallották, akkor már sokkal kevesebben fogadták el a hazugságot igaznak. Ez két szempontból is nagyon tanulságos. Az egyik szempont az, amiről most szó volt, hogy amikor mutat nekünk valamit a kísértő, vagy sokszor nem is a kísértő, csak egyszerűen látunk valamit, ne felejtsük el: ne látszat alapján ítéljünk. A látszat megcsal. Az ember azt látja, ami a szeme előtt van, de nem lát a dolgok mögé, csak ha Isten nyitja meg a szemét. Ezért mondja az Ige, hogy Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek (Mt 7,1). Mert nem jól ítélünk, mert mutatnak nekünk valamit, vagy látunk valamit, és rossz következtetést vonunk le belőle. De van egy másik tanulság is. Egyre inkább megyünk bele az antikrisztusi korba, amit az Ige a nagy nyomorúság idejének nevez. Akkor a Sátán egy kézbe igyekszik venni mindent: politikát, gazdaságot, hírközlő szerveket, mindent. Ez az antikrisztusi szellemiség, sátáni szellemiség nagyon ért a hazugsághoz, mert hazug és hazugság atyja (Jn 8,44). Bármit valóságként tud majd beállítani, mondjuk a televízión keresztül az embereknek. Ezzel nyert ügye van azoknál, akik arra hagyatkoznak, amit látnak. Sokakat elámít! Nem hívő emberekkel is beszélgettem, akik ilyeneket mondtak: Nem tudom magam kivonni mind az alól a szenny- és hazugság alól, ami jön a televízióból. Csak egyféleképpen tudok védekezni, ha nem nézem. Ha nézem, hiába tudom, hogy hazugság, hiába tudom, hogy szenny, hiába tudom, hogy káros, nem tudom magam kivonni a hatása alól. Befolyással van rám. Bölcs ember, aki felismeri a saját korlátait, hogy nincs olyan, ami ne lenne rá hatással, ezért nem nézi, kikapcsolja. Testvérek, ne felejtsük el: Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága (Zsolt 119,105). De ha az ember kiteszi magát a hazugságnak, a látszat megcsalja. Még, ha tudja is, hogy hazugság, megcsalja a látszat. Egyszer úgy mondta Ungár testvér: amit eszel, azzá leszel. Befolyással van ránk, amit látunk, és a kísértő nagy mester: Tessék, nézzétek meg, itt van József ruhája. Itt van. Hát nem napnál fényesebb bizonyíték, hogy bejött hozzám, és szégyent akart rám hozni? És nem bizonyíték! Épp az ellenkezőjének volt a bizonyítéka! Csak éppen Potifárné állította be fordítva a helyzetet. Sokféleképpen be lehet állítani dolgokat. Isten is beállít nekünk dolgokat az ő Igéjében. Sátán is beállít dolgokat. Nem mindegy, hogy kire hallgatunk. Ki előtt nyílik meg a szívünk. Nem mindegy mit nézünk, mit hallgatunk, mit látunk. Egyáltalán nem mindegy! Befejezés József végül is elfutott. Nem gondolkozott azon, mi lesz a következménye, hogy ott hagyta a ruháját. Emberileg végiggondolva, különösen a történtek után azt mondhatnánk, hogy ezt nagyon rosszul tette József, mert lám, ez lett a következménye, hogy bizonyítékot szolgáltatott az ott hagyott ruhája. De mi se törődjünk ezzel! Ha el kell futni, ha másképp nem lehet, fussunk el a kísértés, a kísértő elől, a bűn elől. A következményeket bízzuk az Úrra! Lehet, hogy először mélységeket enged meg az Úr, az lehet; mégsem kell magyarázkodni. Figyeljük meg József magatartását! Nem magyarázkodott. Nem magyarázkodott az urának sem, hogy nem úgy volt az. Nem magyarázkodott, a börtönben sem, hogy miért került oda, hanem hagyta az igazságosan ítélőre (1Pt 2,23). Az igazságosan ítélő meg hagyta őt a tömlöcben, sokáig. De a maga idejében kihozta onnan. A legjobbkor. S addig neki a legjobb helye ott volt.

9 Nekünk sem kell a magunk igazáért harcolni, még egy lépést sem tenni. Még egy szót sem szólni. Aki a szíveket vizsgálja, majd tudja, hogy mikor emeljen fel, és mikor derüljön fény arra, hogy mi van a dolgok mögött. Nekünk csak egy a fontos, hogy hűek maradjunk az Úrhoz. Hogy áldás lehessünk, bárhová is helyez az Úr bennünket. Ámen. Debrecen, január 8.

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE II. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE II. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE II. RÉSZ A kereskedők Egyiptomban eladták Józsefet egy Potifár nevű embernek, a fáraó főtestőrének. Az Úr azonban Józseffel volt, így minden sikerült neki, amihez hozzáfogott. Látta Potifár,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

1Jn. 4,10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.

1Jn. 4,10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Józs. 24,18-20. Kiűzött előlünk az ÚR minden népet, az országban lakó emóriakat is. Mi is az URat akarjuk szolgálni. Bizony, ő a mi Istenünk! Akkor Józsué ezt mondta a népnek: Nem tudjátok ti szolgálni

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS

Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS 4.7-16 Ha belefáradtál, hogy mindig bizonyítanod kell Nem arról beszélek...hogy a szeretet ne intené a másikat...hogy a tetteink ne árulkodnának szívünk állapotáról...hogy

Részletesebben

Isten Nagy Terve. 4 rész: A FÖLDBŐL FELTÖRŐ ÉLET

Isten Nagy Terve. 4 rész: A FÖLDBŐL FELTÖRŐ ÉLET Isten Nagy Terve 4 rész: A FÖLDBŐL FELTÖRŐ ÉLET Isten Nagy Terve teremtés elesés megváltás helyreállítás Én vagyok az Alfa és az Omega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk A Biblia világosan tanítja:a keresztény ember nem önmagában elszigetelt lélek, akinek magányosan kell élnie vallásos életét. A Biblia világosan tanítja:

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért Bevezetés Imádság az idei karácsony teljességéért Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.... Mi pedig

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Isten dicsőségének felfedezése a HIT segítségével

Isten dicsőségének felfedezése a HIT segítségével Isten dicsőségének felfedezése a HIT segítségével II. Mózes 4.1-17, 27-31. 1 Mózes ekkor így felelt: Hátha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják: Nem is jelent meg neked az

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669 Rembrandt kb. 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alkotott, összesen körülbelül száz önarckép fűződik a nevéhez AMSZTERDAM A Rembrandt-ház homlokzata Jeremiás

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Január 1. Jézus szembefordul

Január 1. Jézus szembefordul Január 1. Jézus szembefordul Megy vala pedig ővele nagy sokaság; és megfordulván, monda azoknak:...valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. (Lk 14,25.33) Úgy indít

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

B O C S Á S S M E G, AT YÁ M!

B O C S Á S S M E G, AT YÁ M! B O C S Á S S M E G, AT YÁ M! A B Ű N V A L L Á S R Ó L - N YÁ R I S O R O Z A T, 2 0 1 7 20% - 80% FONTOS MEGJEGYZÉSEK Az Írás nem rejti el a rosszat Valós történeteket elevenítünk fel Nem mi kérdőjelezzük

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

látá Isten, hogy jó a világosság elválasztá Iste a világosságot a sötétségtől

látá Isten, hogy jó a világosság elválasztá Iste a világosságot a sötétségtől És monda Isten: Legyen világosság: és lő világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Iste a világosságot a sötétségtől. 1Móz 1:3-4 Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el,

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE

ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE 1. feladat Olvassátok el a lábmosásról és az utolsó vacsoráról szóló részletet az Evangéliumból A lábmosás 1 Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta,

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA Ünnepi szentmise KEZDŐÉNEK (Dallam: Áldjad, ember, e nagy jódat ) 1 Áldunk, Isten jó szolgája / Szent Családnak hű sáfárja, Kire Isten megváltásunk

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy

1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy 1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy És meghallá a Lábán fiainak beszédét, kik ezt mondják vala: Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákób; és atyánkéból szerezte mind e gazdagságot. És látá

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 Nagyböjt Pontosan így (XVI. Bene Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 február 22. Hamvaz ószerda Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 A legveszedelmesebb kísértés Részt veszek az első nagy február

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével,

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, 1 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, az adventtel és a szentmisével fogunk foglalkozni..

Részletesebben

Hívásod érkezett. Ráérsz egy kicsit?

Hívásod érkezett. Ráérsz egy kicsit? A hívás Hívásod érkezett Ráérsz egy kicsit? Pi pi pi Jártál már te is így? Fel akarod hívni a legjobb barátodat vagy barátnődet, de foglalt. Vársz öt percet, újból próbálkozol, és még mindig foglalt. Többszöri

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben