Hungarikum tanúsítvány, közösségi közlekedés és a fogyatékosok jogai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarikum tanúsítvány, közösségi közlekedés és a fogyatékosok jogai"

Átírás

1 Hungarikum tanúsítvány, közösségi közlekedés és a fogyatékosok jogai Talán egyetérthetünk abban, hogy a hónap legfontosabb eseménye a sok fontos joganyag megjelenése mellett a köztársasági elnök lemondása volt. Azért emellett jutott ideje a jogalkotónak más ügyekre is, így például a nemzeti értékekkel és hungarikumokkal, a termőföld védelmével, a munkabérek nettó értékének a megőrzésével kapcsolatos törvények megalkotására. Reménykedjünk, hogy az újonnan kinevezett kormánybiztos tényleg megújítja a közösségi közlekedést és új jogi személyt üdvözölhetünk, a foglalkoztatási szövetkezetet. A 27/2012. (IV. 2.) OGY határozat a köztársasági elnök lemondásának elfogadását rögzíti. Az Országgyűlés e határozatban kinyilvánította, hogy Schmitt Pál köztársasági elnök április 2-án tett lemondását elfogadja. A 8/2012. (III. 30.) NGM utasítás a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről határoz. A nemzetgazdasági miniszter a nők munkaerő-piaci helyzetének javítását célzó feladatok ellátására április 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra Varga Zsoltné Szalai Piroska Máriát miniszteri biztossá nevezte ki. Az utasítás rögzíti a biztos feladatait, ezek többek között a következők: a nők munkaerő-piaci részvételének és aktivitásának növekedését akadályozó tényezők azonosítása és elemzése, a női foglalkoztatás növelését, a családbarát munkaerő-piac és munkahelyek megteremtését célzó munkavégzési formák, illetve jó gyakorlatok összegyűjtése, a nők munkába történő visszatérését segítő ellátási és gyermekfelügyeleti intézmények fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, a nőket érintő diszk- rimináció elleni fellépésre vonatkozó intézkedési javaslatok megfogalmazása, továbbá felmérések, konzultációk, rendezvények kezdeményezése és szervezése, kiadványok és tájékoztató anyagok készítése, témaspecifikus honlap tartalmának meghatározása. Az 1085/2012. (III. 30.) Korm. határozat a termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések felszámolásáról szól. A határozatban Kínai munkásnők: miniszteri biztos nélkül 2

2 a Kormány felhívta a vidékfejlesztési, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a belügyminisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések feltárására és felszámolására tárcaközi operatív bizottságot hozzanak létre. A bizottság feladata a zsebszerződések feltárásához szükséges jogi, közgazdasági és adminisztratív eszközök kidolgozása, valamint a jogi tájékoztatás és a jogsegélyszolgálat igénybevétele rendszerének kialakítása. A határozat előírja azt is, hogy a miniszterek által felügyelt államigazgatási szerveknek a jogellenes szerződések feltárása érdekében ellenőrzéseket kell lefolytatniuk. A fentieken túl a Kormány felkérte a legfőbb ügyészt a szerződések semmisségének megállapítása érdekében történő hatékony intézkedésekre. A évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról rendelkezik. A jogszabály rögzíti, hogy a nemzeti értékek azonosításában, rendszerezésében és adataik nyilvántartásba vételében a települési és a megyei önkormányzatok, az állami szervek és az általuk felkért szakmai testületek, intézmények, kutatóhelyek, civil szervezetek, egyházak, valamint a külhoni természetes és jogi személyek működhetnek közre. A törvény szerint a települési és a megyei önkormányzat, valamint a Magyar Állandó Szürkemarha borjú: fejlődő hungarikum Értekezlet értéktárat és Értéktár Bizottságot hozhatnak létre, amely szervezi a nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és gondoskodik a nyilvántartásba vételükről. A Magyar Értéktárat és a Hungarikumok Gyűjteményét a Hungarikum Bizottság állítja össze. A Hungarikumok Gyűjteményében szereplő termékek, eljárások, készítési módok, sportelemek és szolgáltatások széles körben történő megismertetésének elősegítése, színvonaluk és minőségük folyamatos fenntartása érdekében hungarikum tanúsító védjegy kerül bevezetésre. A 69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló kormányrendelet módosításáról szól. A jogszabály rögzíti, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiegészítő munkáltatói támogatás előirányzata csak e rendelet szabályai szerint használható fel. Az előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás nyújtható a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez. A támogatás pályázati eljárás alapján nyújtható és csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó írásban nyilatkozik arról, hogy a bérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelést legkésőbb június 30-áig valamenynyi munkavállalója számára január 1-jétől visszamenőlegesen is biztosítja, 2012-ben az átlagos statisztikai állományi létszámát a évi átlagos statisztikai állományi létszámához képest nem csökkenti, 2012-ben meghozott döntése alapján a munkáltatói kezdeményezésen alapuló munkaidő-csökkentéssel érintett létszáma nem haladja meg a évi átlagos statisztikai állományi létszám 20%-át, és a szintjén számított évi bruttó átlagkereset nem éri el a Ft/hó összeget. 3

3 A évi XXXIV. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvényt, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt módosítja. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben változtak a közgyógyellátásra való jogosultság feltételei. Az új szabályozás szerint közgyógyellátásra jogosult többek között az, aki rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket, aki rokkantsági ellátásban részesül és december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, valamint az, aki rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik az előző kategóriák hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát április 15-éig megállapították. A 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadóvisszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik. Az új szabályozás szerint a NAV vámszerve a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságot termőföld esetében a földművelésügyi hatóság, erdőterület esetében az erdészeti hatóság, halastó esetében pedig a vízügyi hatóság által az elektronikus úton történő megkeresésre rendelkezésre bocsátott információk alapján ellenőrzi. Az említett hatóságok a Téesz traktor az 50-es években: szövetkezet gázolaj támogatással megkereséstől számított 10 napon belül kötelesek adatot szolgáltatni a NAV részére. Új rendelkezés, hogy a jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző három éven belül kiállított számlával rendelkezzen. A rendelet a fentieken kívül módosítja az adó bevallására és az adóbevallási nyomtatvány tartalmára vonatkozó szabályokat is. A 79/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Államigazgatási Központ feladatellátásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról szól. A jogszabály módosította egyrészt a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Kormányrendeletben a funkcionális feladatok meghatározását. Jelentősen módosult a Nemzeti Államigazgatási Központról szóló Kormányrendelet is. A változás értelmében a NÁK fejlesztési igazgatójának az a személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik. A jogszabály rögzíti, hogy a NÁK középirányító szervként ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes funkcionális és irányítási feladatait, valamint az intézményi működés biztosítását szolgáló feladatkörében megvalósítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatainak ellátásához szükséges, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá nem tartozó jelentősebb értékű beszerzéseket. A 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait határozza meg. A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy a június 18-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítja a 4

4 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában, ingyenesen vagy kedvezményesen, és az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő értékben kistermelő vagy mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál számlával vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kell igazolni. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 forint, formája vissza nem térítendő támogatás. Ezen kívül a rendelet rögzíti az igénylés benyújtásának és elbírálásának a határidejét is. Az 1/2012. Polgári jogegységi határozat az EGT-államban székhellyel rendelkező, pénzügyi szektorhoz tartozó külföldi vállalkozás magyarországi pénzügyi fióktelepének perbeli jogképességéről szól. A Kúria polgári-gazdasági jogegységi tanácsa a Polgári Kollégium vezetője által indítványozott jogegységi eljárásban akként határozott, hogy nem rendelkezik perbeli jogképességgel a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseletéről szóló évi CXXXII. törvény (Ftv.) szerinti, EGT-államban székhellyel rendelkező, pénzügyi szektorhoz tartozó külföldi vállalkozás magyarországi pénzügyi fióktelepe. Indokolásában a Kúria kifejtette, hogy a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott szervezeti egysége, amely nem folytathat a külföldi vállalkozás nevében képviseleti tevékenységet. A külföldi vállalkozás által létesített pénzügyi fióktelep az alapítója nevében, képviseletében jár el, ami azt is jelenti, hogy a fenti körbe eső fióktelepnek nincs perbeli jogképessége, csak az alapítót képviselheti a perben. A NAV közleménye a május 1. és május 31. között alkalmazható üzemanyagárakat határozza meg. Az ESZ ólmozatlan motorbenzin ára 448 forint, a gázolajé 446 forint, a keveréké 478 forint, Tuktuk keleten: egyedi közösségi közlekedés az LPG-autógázé pedig 250 forint literenként. A közleményben szereplő áraknak azért is van jelentősége, mert ha a személyi jövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie. Az 1121/2012. (IV. 21.) Korm. határozat a közösségi közlekedés átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szól. A Kormány a közösségi közlekedés átalakításával kapcsolatos feladatok ellátására május 1. napjával kezdődően egy éves időtartamra dr. Fónagy Jánost kormánybiztossá nevezte ki. A kormánybiztos feladatkörében eljárva közreműködik a közösségi közlekedés szervezeti kereteinek, ingatlanvagyonával kapcsolatos feladatainak korszerűsítésében, intézményi és működési rendszerére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatában, a tarifa és kedvezményrendszer felülvizsgálatában, a közúti és vasúti közösségi kapcsolódó hazai háttéripar, így különösen a gépgyártó és járműgyártó kapacitások megteremtésével, fejlesztésének előmozdításával kapcsolatos feladatokban, valamint a közösségi közlekedés átalakításával kapcsolatos kommunikációban. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, fel adata ellátásáért a miniszterelnöknek felelős. Tevékenységét díjazás nélkül látja el. 5

5 Megjelent a NEFMI közleménye érettségi vizs gaeredmények érvénytelenné nyilvánításáról. A közlemény rögzíti, hogy a benne megnevezett három érettségiző személy vizsgadokumentumait megsemmisítették és vizsgaeredményeiket érvénytelenné nyilvánították. A miniszter az érettségi vizsga eredményét határozattal akkor semmisítheti meg és nyilváníthatja a kiállított érettségi bizonyítványt, tanúsítványt vagy törzslapkivonatot érvénytelennek, ha bebizonyosodik, hogy a bizonyítványt, tanúsítványt vagy törzslapkivonatot jogellenesen szerezték meg. Érde kesség, hogy valamennyi érintett férfi, és mindhárom esetben a matematika érettségit semmisítették meg. A évi XXXVII. törvény a szövetkezetekről szóló évi X. törvény, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény módosításáról szól. A szövetkezetekről szóló jogszabály kiegészült a foglalkoztatási szövetkezet fogalmával és a rá vonatkozó szabályokkal. A foglalkoztatási szövetkezet olyan szociális szövetkezet, amelynek legalább 500 természetes személy és legalább egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja. A foglalkoztatási szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek megteremtése, amit elsősorban munkaerő-kölcsönzés, valamint 6 munkaközvetítő tevékenység útján valósít meg. Ennek érdekében a saját tagjai tekintetében munkaerő-kölcsönzési tevékenységet láthat el. Az illetékekről szóló törvény módosítása szerint teljes személyes illetékmentesség illeti meg a közhasznú szociális szövetkezetet, valamint a szociális szövetkezet bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes. Az 57/2012. (IV. 27.) OVB határozat aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről szól. Az Országos Választási Bizottság a hozzá benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette. A beadványozó aláírásgyűjtő ívén a következő kérdés szerepelt: Egyetért-e Ön azzal, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 23. -a miszerint nem büntethető, aki a cselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét nem töltötte be módosuljon úgy, hogy nem büntethető, aki a cselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét nem töltötte be? Az OVB megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének akadálya nincs. A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizott ságnál. Bodolai László XIX. évfolyam 5. szám n május

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalmak

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalmak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet

Részletesebben

Új munka törvénykönyve, nemzeti felsőoktatás és elszálló Malév

Új munka törvénykönyve, nemzeti felsőoktatás és elszálló Malév Új munka törvénykönyve, nemzeti felsőoktatás és elszálló Malév A decemberi jogszabály-dömpinghez képest az elmúlt hónapban pihent a jogalkotás, hiszen mind számában, mind jelentőségében kevesebb jogszabály

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ 45. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

Részletesebben

Választottbírák, Nemzeti alaptanterv és az idegengyűlölet egyes formái

Választottbírák, Nemzeti alaptanterv és az idegengyűlölet egyes formái Választottbírák, Nemzeti alaptanterv és az idegengyűlölet egyes formái Az elmúlt hónapban sok újdonságot hoztak a jogszabályok. Módosult a választottbíráskodásról szóló törvény, az Alaptörvény, bővült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1 Az Országgyűlés a magyar gazdaság döntő részét kitevő, a foglalkoztattak nagy részének munkát adó, az adó és járulékok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal

Részletesebben

2003. évi L. törvény. a Nemzeti Civil Alapprogramról. Az Alapprogram célja

2003. évi L. törvény. a Nemzeti Civil Alapprogramról. Az Alapprogram célja 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról Az Országgyűlés elismeri a társadalmi szervezetek és alapítványok működési feltételei állami garanciákkal való biztosításának szükségességét, ezért a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 Budapest, 2011. augusztus 31. Ára: 4010 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 4162 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2011. december 8-a és 2012. január 17-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 147-166. és a 2012. évi 1-5. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 201/2009. (IX. 17.) Korm.

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat Tartalomjegyzék 2012. évi CCVIII. törvény Egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról. I. Fejezet. Értelmező rendelkezések. II. Fejezet. Az államadósság csökkentése

2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról. I. Fejezet. Értelmező rendelkezések. II. Fejezet. Az államadósság csökkentése Hatályos 2012. április 20-tól 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról Az Országgyűlés az ország pénzügyi stabilitása és a költségvetési fenntarthatóságának biztosítása érdekében,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben