Az Occidens-Express magyar utasai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Occidens-Express magyar utasai"

Átírás

1 Csepeli György Az Occidens-Express magyar utasai Az állítólag oly áhított rendszerváltozást panaszáradat, össznépi elkeseredettség, páratlan negativizmus követte a magyar közvéleményben. Az es annus mirabilis elmúltával hosszantartó macskajaj hangzott fel Magyarországon, melyen az sem változtatott, hogy ben sikeres kormánycsere, 180 fokos politikai-ideológiai változás ment végbe éppen az elkeseredettek és frusztráltak szavazatai segítségével. Szelényi Iván, a Los Angelesben élő magyar szociológus a rendszerváltozást a mohácsi vésszel, a második világháború elvesztésével hasonlította össze. A közvéleménykutatások adatai jól láthatóan alátámasztják a fenti megállapításokat. A rendszerváltozás hetedik évében megkérdezettek 75 százaléka szerint a dolgok rossz irányba mennek Magyarországon. A demokrácia fejlődésével szemben elégedetlenségének adott hangot 73 százalék. A megkérdezettek 72 százaléka szerint háztartása helyzete rosszabb lett, s 53 százalék további romlásra számít. Súlyosbítja a helyzetet, hogy öt évvel korábban a rendszerváltozásról negatív bizonyítványt kiállítók aránya lényegesen kisebb volt. A megkérdezettek 47 százaléka vélte 1991-ben úgy, hogy a dolgok rossz irányba mennek, 60 százalék volt elégedetlen a demokrácia fejlődésével. A saját háztartás anyagi helyzetének romlását 63 százalék észlelte, s csak 39 százalék számított romlásra. 1 Nem tudható, hogy a közvélemény vagy a közvéleménykutatók farkasvaksága a felelős inkább azért, hogy a rendszerváltozás negatív következményeivel a rendszerváltozás pozitív következményei esélytelenül versenyeznek a posztszocializmusra vonatkozó attitűd megformálásáért vívott kommunikációs harcban. A rendszerváltozást elmarasztalók között láthatóan senkinek sem jut eszébe, hogy mi történt volna a magyar társadalommal a rendszerváltozás elmaradása esetében. Hogyan élte volna meg a most csalódott tömeg azt a teljes gazdasági-politikai és ideológiai csődöt, melynek kérlelhetetlen közelsége végül is kikényszerítette a rendszerváltozást? A rendszerváltozást követően kialakult a plurális demokrácia intézményrendszere, létrejöttek a helyi önkormányzatok, szabaddá vált a tömegkommunikáció, teljessé vált a vallás- és lelkiismereti szabadság, védhetővé váltak a kisebbségi lét hátrányai által fenyegetett emberi jogok. A közvéleménykutatások tükrébe tekintve úgy tűnik, hogy ez a minden túlzás nélkül forradalminak minősíthető változás mintha meg sem történt volna. A közvélemény nem maradt észrevétlen a magyar társadalmat mélyrehatóan átformáló privatizációs fordulat mellett, melyet a nemzetközi tőke közép-kelet-európai mércék szerint igen nagyarányú behatolása követett. Az értékelés azonban negatív. A posztszocialista 1 Lengyel E., Tóth A., Vinczellér E Magyar és közép-kelet-európai lakossági vélemények gazdaságról, politikáról és az európai együttműködésről 1996-ban. In Kurtán, S., Sándor, P., Vass, L. (szerk) Magyarország politikai évkönyve

2 polgárok, mint egykor az Ady versből ismert zsellérek a grófi szérűt, siratják a szocialista tulajdont. Ugyanakkor senki sem kérdezi meg őket arról, hogy örülnek-e vagy inkább bánkódnak amiatt, hogy a megtermelt nemzeti jövedelemnek egyre kisebb része megy adósságszolgálatra, s a költségvetési hiány mértéke lassan a nyugati országokban szokásos mértékhez közelít. A rendszerváltozásra vonatkozó attitűd kialakítása során ugyancsak kívül estek az információs társadalom alapjainak kiépítésében mutatkozó sikerek (például a digitális adattovábbításra alkalmas országos kábelhálózat kiépítése, a mobiltelefonhálózat elképesztő mértékű fejlődése). A személyi számítógépek, a videólejátszók birtokosainak és használóinak száma dinamikusan nő. Soha ennyien nem jártak Magyarországon felsőfokú képzést nyújtó intézményekbe, mint a rendszerváltozást követő években. Soha ennyiféle könyv nem jelent meg. Miközben folyamatosan romlott a rendszerváltozás megítélése, folyamatosan nőtt s ma már millión felüli a credit és debit kártyák birtokosainak száma, hosszabbodtak az autópályák, nőtt az idegenforgalom. Konvertibilissé vált a forint. A nagy nyugati üzlethálózatok egymással versenyezve nyitják meg bevásárlóközpontjaikat, melyek puszta léte Nyugaton a kapitalizmus fölényét szimbolizálta a szocialista hiánygazdaság megnyomorítottjai szemében. Megnyílt a világ a magyar útlevéllel rendelkezők számára, eltűntek a nyugati követségek előtt vízumért sorban álló, sátorozó sorok. Háborús veszélyek nincsenek. Ráadásul államközi szerződések garantálják a status quo-t, melyet a világ legerősebb hatalma, az USA jóváhagyása és bizalma övez. Mi hát a rendszerváltozással kapcsolatos attitűdökben felgyülemlett negativizmus kiváltó oka? Már a hetvenes években megfigyelhető volt az a paradoxon, hogy minél előnyösebb gazdasági-társadalmi helyzetben élt a magyarországi polgár, annál kedvezőtlenebbül vélekedett a szocializmus állásáról. 2 Akkor erre a paradoxonra az a válasz kínálkozott, hogy az előnyös helyzetűek egyben magasabb iskolai végzettséggel is rendelkeztek, s emiatt jobban tisztában voltak a jólét pünkösdi királysághoz hasonlítható jellegével, ők már látták az írást a falon. Más vizsgálatok azt mutatták, hogy akik az államszocializmus alatt jól éltek, igényszintjüket a nyugat-európai jóléti társadalom mércéi szerint alakították. Ha egy magyar orvos, tanár, tudós életszínvonalát nyugati társa életszínvonalához hasonlította, az összehasonlítás eredménye csak negatív lehetett. Ezzel szemben a magyarországi államszocializmusban élő nagy tömegek saját életszínvonalukat a környező terror-szocialista országok nyomorszintjéhez hasonlították, s az összehasonlítás ez esetben csak pozitív lehetett. A rendszerváltozást követően az első nagy változás az igényszintekben ment végbe. A rendszerváltozást igazoló politikai és ideológiai kampányok hatására a magyar választókban kialakult az illúzió, hogy a felzárkózás gyors és könnyű lesz. Az emberek nagy többsége nyomban fel is zárkózott a Nyugathoz. A felzárkózók azonban a legkönnyebb, lélektani utat választották. Igényeiket zárkóztatták fel, miközben részint saját hibájukból, részint az 2 Az információtól a közéletig. Budapest: Kossuth

3 átalakulást vezérlő elit hibájából képtelenek voltak a cselekvést meghatározó értékek és attitűdök szintjén a felzárkózásra. Nem tudtak kivetkőzni az egalitarianizmusból, továbbra is irtóztak a kockázatvállalástól, nem tanultak meg idegen nyelveket, irigykedtek a közülük kiemelkedőkre, tehetetlenségüket negativizmusba fordították. Magyarország a nyolcvanas évek legvidámabb barakkjából a kilencvenes évekre a legszomorúbb shopping centere lett. Így érkezett el a nyugati integráció két sorsdöntő mozzanata, a NATO-hoz való csatlakozás, valamint az Európai Unióbeli tagság reális esélye. Leendő partnereink értetlenül állnak a magyar társadalom rendszerváltozással kapcsolatos frusztrációja előtt, annál is inkább, mert a rendszerváltozás visszafordíthatatlanságának biztosítéka Magyarország teljes integrálódása az EU és a NATO köreibe. Ennek az értetlenségnek adott hangot Hans Beck, a Budapestre akkreditált EU nagykövet, amikor a következőket nyilatkozta: Hiányolom a bizakodó hangulatot, a meggyőződést, hogy Magyarország integrálódása a közösségbe történelmi jelentőségű folyamat, esély az új kezdetre, beilleszkedésre egy politikai családba. 3 Az integráció időpontjához közelítve a negativizmus prófétái taktikát váltottak. A rendszerváltozás negatív egyenlegére hivatkozva korábban azt állították, hogy Magyarország nem kell az EU-nak, s a NATO sem akarja a magyar csatlakozást, hiába is álmodik erről bárki a Duna-Tisza közén. Most, hogy az integráció elkerülhetetlensége nyilvánvaló, az ellenkezők részint arra hivatkoznak, hogy a csatlakozásért elviselhetetlenül nagy árat kell majd a magyar társadalomnak fizetnie, másrészt azt hangsúlyozzák, hogy az integráció fenyegeti a magyar szuverenitást, gyarmati helyzetbe taszítja az országot. Önkényes feltételeket szabnak, melyek teljesülése esetén beleegyezésüket adnák az integrációra. Dehogy ellenzem a csatlakozást! Sőt magam is forszíroznám. Van viszont az ügyben két nagy akadály; a hazai életszínvonal és a bérszínvonal. Tessék meggondolni, hogy mást ne is mondjak, ugyan mi lesz a csatlakozás esetén például a hazai cigánysággal, amelynek nyolcvan százaléka tartósan munkanélküli? És mi lesz mindazokkal, akik manapság reménytelen létbizonytalanságban élnek, és nem csupán a regisztrált munkanélküliekre gondolok. Magyarország lakosságának egyharmada statisztikai értelemben is szegény, további több mint egyharmada úgynevezett szerény életvitelű. Mi lesz velük a csatlakozás után, miként képzelhetők el ők Európa teljes jogú és egyenrangú állampolgárainkét? Be kell látni; rendkívül alacsony életszínvonalunk miatt is egyszerűen éretlenek vagyunk a közösségi tagságra nyilatkozta például Kopátsy Sándor. 4 Fel sem merül a nyilatkozóban a kérdés, hogy mi történhet az általa annyira féltett cigányokkal, statisztikai értelemben vett szegényekkel, valamint szerény életvitelűekkel abban az esetben, ha Magyarország nem integrálódik az EU-ba és a NATO-ba? Mi lenne a rejtélyes erőforrás, mely az integráció elmaradása esetén felszabadulva jobbra fordítaná a most nélkülözők sorsát? Göncz Árpád szerint a magyar társadalom gondolatilag felkészületlen a csatlakozásra. Bár az európai integráció jelen van mindenki gondolkodásában, az emberek nem tudják pontosan kivenni a folyamatokat, s nincsen képük arról, kik lesznek a csatlakozás nyertesei és vesz- 3 Hans Beck nyilatkozata a Magyar Hírlap május 7-i számában. 4 Kopátsy Sándor közgazdász nyilatkozata a 168 óra július 15-i számában. 3

4 tesei. A közvélemény egésze a belépésig ideálképeket táplál magában, melyek biztosan nem egyeznek meg a valósággal. 5 A Magyar Külügyminisztérium megbízásából a Szonda-Ipsos 1996 szeptemberében a 18 éven felüli lakosságot reprezentáló országos mintán (3000 fő) felmérést készített. A felmérés eredményei alapján nem mondhatjuk, hogy ideálképek kísértik a magyarokat, ha az EU-ra gondolnak. Azt sem mondhatjuk, hogy nem sejtik, kik járnak majd jól, s kik rosszul a csatlakozás következményeként. 6 A megkérdezettek Európa képe De Gaulle hajdani meghatározását követi. A keleti határ az Ural, ami arra utal, hogy a magyarokon nem fog múlni az Unió további kiterjesztése. Egészében véve a magyar közvélemény mentesnek mutatkozik mind a nemzetállami egység, mind az európai integrációs egység fetisizálásától. A befizetendő adók kívánatosnak tartott felosztási arányai után érdeklődve a kutatók azt tapasztalták, hogy a szűkebben vett pátria vezet 44 százalékos részesedéssel, melyet a kormány követ 19 százalékkal. Az EU részére 15 százalékos részesedést szavaz meg a közvélemény, az ENSZ-nek pedig 11 százalékot juttatna átlagosan. Az EU-ban résztvevő egyes államok közötti kapcsolatokat konföderációs szinten képzel el 46 százalék, és ennél szorosabb, föderális megoldás híve 38 százalék. Elsődlegesen a környezetvédelem, a kereskedelem és pénzügyek terén ismeri el a magyar közvélemény az EU kompetenciáját. Az EU keretei közötti nemzetközi együttműködés indokai között elsőként a béke szerepel. Ezt követi a gazdasági versenyképesség fenntartása Amerikával és a fejlődő ázsiai országokkal szemben. Sokan vélik úgy, hogy az integráció indoka a regionális aránytalanságok kiegyensúlyozása, az életszínvonal emelése, valamint az európai értékrend megtartása. Az integrációba való kapcsolódásban a megkérdezettek a nem európai menekültek beáramlásának megakadályozását is várják. Az Európai Unióra vonatkozó ismeretek szinte teljes hiánya jellemző a megkérdezettekre. Nem ismerik az Unió jelképeit, történetét és a tagok körét. Az EU intézményeit éppen úgy nem ismerik, mint az egyes intézmények székhelyéül szolgáló városokat. A csatlakozás során megnyíló magyar részvétel perspektívája világosabb lehetne, ha a megkérdezettek tudnák, hogy milyen intézményekben és hol nyílik majd alkalom a magyar jelenlét kinyilvánítására. Ugyanakkor a megkérdezettek többsége számára nyilvánvaló, hogy a tagság nyomán teljes körűen megnyílnak a határok, lehetővé válik a munkavállalás, a házasodás, a költözködés, mindegyik tagországban elismerik a hazai képzettséget. A többség a közeli jövőben csatlakozásra számít, ráadásul a többi közép-keleti-európai országgal együtt. Szó sincs európai egérútról. Hans Beck-kel ellentétben a magyar megkérdezettek a csatlakozást nem tartják történelmi mérföldkőnek, inkább a rendszerváltozást logikusan követő lépést látnak benne. Aggasztó, hogy a jelenlegi magyar elitből néhány politikuson kívül a megkérdezettek senkit sem tudnak megnevezni, aki Magyarországot az EU közvélemény előtt megjeleníthetné. A csatlakozástól elsődlegesen gazdasági javulást várnak az emberek. Mind a gazdasági 5 Göncz Árpád nyilatkozata a Népszabadság május 22-i számában 6 Csepeli Gy. Závecz T Várakozások, remények, félelmek: az Európai Unió képe a magyar közvéleményben In Kurtán, S., Sándor, P., Vass, L. (szerk.) Magyarország politikai évkönyve

5 fejlődés fellendülését, mind az életszínvonal emelkedését említik. A szuverenitás alakulását illetően megoszlanak a vélemények. Vannak, akik szuverenitásvesztést vélelmeznek a csatlakozás következményeként, mások viszont a szuverenitás csorbulását nem anticipálják. A jogbiztonság és a szabadságjogok érvényesülésére viszont a csatlakozásban garanciákat látnak. A közvélemény illúziótlanságára utal, hogy rövidtávon a terhekre számítanak, melyeket csak később ellentételeznek majd az előnyök. Egészében véve a közvélemény 32 százaléka volt optimista, és 9 százaléka pesszimista a csatlakozás egyenlegét illetően. A relatív többség (35 százalék) egyidejűleg számít pozitív és negatív következményekre, melyek tartósak lesznek. Legkevésbé a nemzeti identitás és kultúra hanyatlásától tartanak. Leginkább a bűnözés további térhódításától félnek. A polgárosodás várható alakulásának megítélése megosztja a közvéleményt. Egyesek szerint a csatlakozás javítja a magyar társadalom polgárosodásának esélyeit, mások szerint a csatlakozás inkább rontja azokat. Az infrastruktúra fejlődésében egyetértenek az emberek, ám félnek attól, hogy a szolgáltatások ára túl magas, netán számukra megfizethetetlen lesz. A közvélemény nagyjából egységes abban, hogy kiket vél a csatlakozás nyerteseinek, s kiket veszteseknek. Észlelés és valóság megfeleléséről tanúskodik, hogy a leendő veszteseket nem gyötri a kishitűség, s a leendő veszteseknek sincsenek illúzióik. A közvélemény szerint a rendszerváltozás által átrajzolt társadalmi struktúra törésvonalai a csatlakozás következtében is tovább élnek. A törésvonal mindenekelőtt a munkavállalás szempontjából aktív és inaktív népesség között húzódik meg, de lényegesek az életkori, települési, iskolázottsági és készségbeli különbségek is. Az aktívak esélyei mind a percepció, mind a realitás szintjén jobbnak mutatkoznak. Különösen növeli az optimizmust e csoportok esetében a fiatal (35 alatti) életkor, az idegen nyelvtudás, a magas iskolai végzettség, a budapesti vagy nyugat-magyarországi lakhely. Csak az általános gazdasági fellendülés reziduális hatásaiban reménykedhetnek azok, akiknek nincs munkájuk, alkalmi munkából, segélyből, nyugdíjból élnek, ráadásul a Tiszától keletre. Amit ők tudnak, arra nem lesz kereslet, amire kereslet van, azt ők nem tudják. Ambivalenciára utaló jel, hogy a közvélemény jóval optimistább az országot érő előnyök tekintetében, mint akkor, ha a saját lakóhelye vagy a saját családja szintjén észlelhető előnyökre gondol. Az ország helyzetének várható alakulását a megkérdezettek 69 százaléka ítéli meg pozitívan. A lakóhely esetében az optimisták aránya már csak 48 százalék, s még kisebb, mindössze 36 százalék azok aránya, akik saját családjuk helyzetének jobbrafordulására számítanak. Mintha folytatódna az államszocialista időszak közvéleményének jellegzetes rendje. A megkérdezettek egészen a nyolcvanas évek közepéig az ország gazdasági helyzetét jóval optimistábban ítélték meg, mint saját gazdasági helyzetüket. Ez a trend veszélyes, mert tág teret enged a konformizmusnak, a tömegkommunikáció által hangoztatott pozitív sémák kritikátlan átvételének. Ez a jel is arra utal, hogy rendszerváltozás társadalomlélektani síkon még nem ment végbe. A magyar közgondolkodás káros hagyománya, hogy a mindennapi életét élő állampolgár nem lát kapcsolatot saját cselekvése és az ország helyzetének alakulása között, akár jó, akár rossz 5

6 irányba fordul az ország szerencséjének kereke. Nietzsche beszél arról, hogy a történelem egyszerre íródik szenvedő és cselekvő igeragozásban. A magyar politikai kultúra a velünk történtek tudomásul vételére, az alkalmazkodásra és a túlélésre tanított meg bennünket. Ez a tudás a jövőben kevés lesz. Itt az ideje annak, hogy a felelős cselekvő szerepe is beépüljön politikai kultúránkba. Szakítanunk kell a panaszkodásra, s a számonkérésre alapozott beszédmóddal, melynek foglyaiként folyton-folyvást azt kérdezzük, hogy Európa mit tehet értünk? A valódi kérdés az, hogy mi mit tehetünk Európáért! 6

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok. A magyar társadalom felkészültsége az Európai Uniós csatlakozásra

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok. A magyar társadalom felkészültsége az Európai Uniós csatlakozásra IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok 2002/1.1. A magyar társadalom felkészültsége az Európai Uniós csatlakozásra Budapest, 2003. március Készült a Miniszterelnöki Hivatal NFT Hivatala megbízásából, az

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Kutatás vezető: Dr.Zám Mária. Szakmai tanácsadó Dr.Harsányi László. Kutatásban résztvett: Butsy Kriszta Mitró Katalin Nagy Ferenc Sebestény István

Kutatás vezető: Dr.Zám Mária. Szakmai tanácsadó Dr.Harsányi László. Kutatásban résztvett: Butsy Kriszta Mitró Katalin Nagy Ferenc Sebestény István A magyar nonprofit szektor jövője a munkanélküliség kezelésében az európai integráció folyamatában Kitartottság vagy integráció a felzárkózás esélyei az európai piacon. Kutatás vezető: Dr.Zám Mária Szakmai

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

ARCTALAN (?) NEMZEDÉK. Ifjúság 2000 2010. Tanulmánykötet

ARCTALAN (?) NEMZEDÉK. Ifjúság 2000 2010. Tanulmánykötet ARCTALAN (?) NEMZEDÉK Ifjúság 2000 2010 Tanulmánykötet ARCTALAN (?) NEMZEDÉK Ifjúság 2000 2010 Szerkesztette: Bauer Béla, Szabó Andrea Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest, 2011 A kötetet

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Seed Alapítvány a kisvállalkozók támogatására

Seed Alapítvány a kisvállalkozók támogatására SZÁSZ ANNA Seed Alapítvány a kisvállalkozók támogatására Közvetlenül a rendszerváltozás után, 1990-ben tizenhárom, fõként gazdasági szervezet, köztük három minisztérium, a kisiparosok, kiskereskedõk, vállalkozók

Részletesebben

Boldogtalan kapitalizmus? A mai magyarországi társadalom értékpreferenciáinak néhány jellemzője Csite András Közjó és Kapitalizmus Intézet Műhelytanulmány No. 10. 2009. február 25. A dolgozat áttekintést

Részletesebben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben (összefoglaló az Egész életen át tartó tanulás program, Grundtvig-alprogram által támogatott projekt keretében

Részletesebben

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között PRÁGER LÁSZLÓ 138 Práger László: Magyarország nyitottságáról. (Elõadás a XI. magyar amerikai közgazdász-találkozón. Bloomington, USA. 1987. okt.) Práger László: További adalékok a nyitottsághoz. Közgazdasági

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán

Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Háttér Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Echo

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

A társadalmi tõkérõl röviden 1

A társadalmi tõkérõl röviden 1 SZAKÁL GYULA A társadalmi tõkérõl röviden 1 Egy társadalom sikerét, a fiatal generáció karrieresélyét igen nagymértékben alakítja egy adott közösség (nemzet) társadalmi tõkéje. Ezt a napjainkban oly divatos

Részletesebben

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. A SZEGÉNYSÉGRŐL... 3 Jövedelmi szegénység... 4 Gyermekes háztartások,

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Csepeli György Fábián Zoltán Sik Endre: Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények

Csepeli György Fábián Zoltán Sik Endre: Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények Csepeli György Fábián Zoltán Sik Endre: Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Csepeli György Fábián Zoltán

Részletesebben

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN Kovács K. Zoltán EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN A személyiség alakulása a mai Magyarországon Az ember személyisége különböző természetű terhekkel, feszültségekkel küzd minden társadalmi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben