ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése c., KMOP jelű pályázat. A kiírás célja a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) támogatása és annak fenntartása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. Kiemelt cél az óvodai férőhelyszám bővítése, valamint a hiányzó kapacitások pótlása, ezért kapacitásbővítést / új kapacitás-létrehozást (minimum 20 fő befogadására alkalmas, MSZ szabvány szerinti új óvodai csoportszoba(k) kialakítását) eredményező fejlesztések támogathatóak. Óvodai feladatellátási hely felújítására, korszerűsítésére, kizárólag kapacitásbővítés megvalósítása mellett nyílik lehetőség. Fentieken túl a pályázati kiírás célja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletben szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében. A kiírás támogatja azon infrastrukturális fejlesztéseket, melyek egészséges, motiváló környezetet teremtenek az óvodás korú gyermekek számára, az épület adottságaihoz mérten törekszik az optimális térhasználatra, térigény biztosítására, az egészséges és természet-közeli nevelés feltételeinek megteremtésére. Kiemelt szempont az infrastrukturális beruházás és az alkalmazott, vagy alkalmazni kívánt modern nevelési szempontok összhangjának biztosítsa, az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. A kiírás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg a évben a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül millió Ft. A kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott pályázatok várható száma Közép-Magyarországi Régióban 20 db. A projekt keretében lehetőség van már működő intézmények keretében új (2011/2012 tanévben nem működő) óvodai intézményegység, vagy új óvodai tagintézmény/telephely létrehozására7, kapacitásbővítés keretében, azonban ezen esetekben elvárt, hogy az új tagintézmény/telephely, intézményegységben a beruházással érintett feladatellátási helyeken, minimum két új csoportszobával történő (20-20) főbefogadására alkalmas; MSZ szabványnak megfelelő) óvodai férőhelybővítés valósul meg.

2 Általános esetben az igényelhető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének maximum 95, %-a. A pályázat egyfordulós konstrukció. A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%- a. Pályázatok benyújtása január 16-tól április 02-ig lehetséges. A pályázati felhívást, valamint az óvodavezető novemberi oktatási bizottsági ülésen tárgyalt tájékoztatóját a várható gyermeklétszámokról és az önkormányzat kötelezettségeiről jelen tájékoztatóhoz mellékelem. A teljes pályázati kiírás innen elérhető: A pályázathoz kötelezendő csatolandó mellékletek a kiírásban megtalálhatóak. Közülük kiemelendő a jogerős építési engedély, vagy az engedélyezési eljárás megindításáról szóló igazolás benyújtása, tehát legalább az elvi engedélyeknek meg kell lenniük a pályázat benyújtásakor. A fejlesztésre alkalmas önkormányzati ingatlanok felmérésére főépítész urat kértem fel. Fentiek alapján kérem a bizottságok állásfoglalását a pályázaton való részvétellel kapcsolatban! Biatorbágy, december 4. Tisztelettel Tarjáni István polgármester

3 Benedek Elek Óvoda Biatorbágy 2051 Biatorbágy, Fő utca 61. Telefon/Fax: Mobil: /2011. Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási Bizottság Fekete Péter részére Tárgy: Tájékoztató az óvodáskorú gyermekek elhelyezéséről Tisztelt Elnök Úr! Az óvodáskorú gyermekek elhelyezésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom: Óvodai férőhelyek alakulása: Év épület csoportok száma férőhelyek száma (Fő u.) ( Bajcsy u) (Dévay u.) (Szentháromság tér) ben Biatorbágyon az óvoda egy szervezeti egységként, öt épületben 22 csoporttal működik. Férőhelyek száma: 510/ 612/ 663* *(Az alapító okirat,valamint a Képviselő-testület évenkénti engedélyével a férőhelyek száma 20, január 1-től oktatás-szervezési ok miatt további 10%-al emelhető) októberi statisztikai létszámunk: 510 férőhelyen fő ( ők decemberig betöltik a 3. évet, s ezután kezdik meg óvodai életüket). Születési adatok Biatorbágyon Év népességnyilv. adata/fő januártól májusig júniustól decemberig Össz. januártól májusig védőnői adatok/fő júniustól decemberig ig 122 A táblázatból kiolvasható, hogy a évben született gyermekek száma a legmagasabb. (Jeleztük az iskola felé is, hogy ebben az évben a gyermek helyett 208 tanköteles gyermekünk van).

4 Benedek Elek Óvoda Biatorbágy 2051 Biatorbágy, Fő utca 61. Telefon/Fax: Mobil: Jelenlegi szabályozás: Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő oktatási intézmény. Az óvodai ellátás megszervezése az önkormányzat kötelező feladata. (A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv.) Az óvodák működésével összefüggő alapvető jogszabályi rendelkezéseket a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. tartalmazza. Ennek értelmében a gyermek ha a törvény másként nem rendelkezik abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek a 3. életévének betöltése után vehető fel. A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a 7. életévét betölti. Az új köznevelési törvény számomra ismert változata 3 éves kortól kötelezővé tenné az óvodát, a bevezetés éve a tervek szerint lesz. Felmentést adhat azonban a védőnő és az óvodavezető, ha a család alkalmas a gyermek otthoni ellátására. További engedmény, hogy 5 éves korig az óvodakötelezettség a családi napköziben is teljesíthető, ha ott szakképzett óvónőt alkalmaznak Az óvodai csoport maximális létszáma a tervek szerint 25 fő lehet! Iskolába léphet minden gyermek, ha aug. 31-ig betölti 6. életévét (eddig máj. 31. volt a határnap ) óta -változó ütemben ugyan-, de csökken a születések száma. Ha figyelembe vesszük a fenti törvénytervezet jelzett előírásait, szükség lesz óvodai bővítésre. Meglévő intézményeinkben erre már lehetőség nincs, ezért a megoldás a családi napközik elterjesztése, illetve egy 4-6 csoportos új óvoda alapítása lehet. (A pontos számítások alaposabb előkészületet igényelnek ). Természetesen egyéb lehetőségek is vannak: pl. magánóvodai kezdeményezés, alapítványi vagy felekezeti óvoda alapítása, pályázati lehetőségek stb. (A tervezettel kapcsolatban jelzem, hogy akadt már javaslat, mely a 4 éves kort jelölné meg óvodaköteles korként Ebben az esetben sokkal jobb helyzetben vagyunk, hiszen a középsősöket mi már évek óta felvesszük intézményeinkbe.) 2011-ben az elutasított gyermekek száma (a jelentkezési időszakban) 66 fő volt, de közülük 20 kisgyermek csak január után tölti be 3. évét, szabad férőhely esetén ekkor kerülhet óvodába. A többieknél az édesanya anyasági ellátásra jogosult, főállású anya, vagy háztartásbeli. A megüresedő helyekre folyamatosan vettük fel az előjegyzésbe vett, vagy az újonnan jelentkezett nagycsoportos korú gyermekeket. Biatorbágy, november 10. Palovics Teréz óvodavezető

5 Benedek Elek Óvoda Biatorbágy 2051 Biatorbágy, Fő utca 61. Telefon/Fax: Mobil:

6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-alföldi Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DAOP ÉAOP-4.1.1/A-11 ÉMOP-4.3.1/A-11 KMOP

7 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre álló forrás... 5 A3. Támogatható pályázatok várható száma... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek C3. Elszámolható költségek C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C7.1 Horizontális elvekre vonatkozó előírások C7.2 Projekt területi korlátozása C7.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: C7.4. Egyéb speciális feltételek C8. Speciális kizáró okok C8.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok C8.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok C8.3. Egyéb általános feltételek D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...30 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...33 E1. Kiválasztási kritériumok E2. Csatolandó mellékletek F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...52 F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F2. További információ F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F4. Fogalomjegyzék F5. Mellékletek F6. Segédletek

8 A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a és a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

9 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél Jelen kiírás célja a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) támogatása és annak fenntartása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű gyermekek nevelését felvállaló nevelési intézmények férőhelybővítéseinek és fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A közoktatási intézmények kapacitásbővítésének célja a települések népességmegtartó képességének, a települések fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. Kiemelt cél az óvodai férőhelyszám bővítése, valamint a hiányzó kapacitások pótlása, ezért kapacitásbővítést / új kapacitás-létrehozást (minimum 20 fő befogadására alkalmas, MSZ szabvány szerinti új óvodai csoportszoba(k) kialakítását) eredményező fejlesztések támogathatóak. Óvodai feladatellátási hely felújítására, korszerűsítésére, kizárólag kapacitásbővítés megvalósítása mellett nyílik lehetőség. Fentieken túl a pályázati kiírás célja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletben szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében. A kiírás támogatja azon infrastrukturális fejlesztéseket, melyek egészséges, motiváló környezetet teremtenek az óvodás korú gyermekek számára, az épület adottságaihoz mérten törekszik az optimális térhasználatra, térigény biztosítására, az egészséges és természet-közeli nevelés feltételeinek megteremtésére. Kiemelt szempont az infrastrukturális beruházás és az alkalmazott, vagy alkalmazni kívánt modern nevelési szempontok összhangjának biztosítsa, az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. Jelen pályázati konstrukció támogatásával megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, biztosítsa a minőségi neveléshez való - kirekesztés nélküli - hozzáférést, valamint a megújult tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális intézmények kialakítását, a méltányos nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével. A felhívás célrendszere hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósítása érdekében vállalt azon cél teljesítéséhez, hogy a éves népességen belül a korai iskolaelhagyók aránya 2020-ra 10 %-ra csökkenjen. Az akadálymentes nevelési környezet megteremtésének célja, hogy megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat, a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját. 4

10 A2. Rendelkezésre álló forrás A kiírás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg a évben: OP millió Ft Dél-Alföldi Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: OP db Dél-Alföldi Operatív Program 16 Észak-Alföldi Operatív Program 15 Észak-Magyarországi Operatív Program 15 Közép-Magyarországi Operatív Program 20 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. (továbbiakban Kt.) törvény szerinti Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező nevelési intézmények alábbi jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be pályázatot: a. Központi költségvetési szervek (KSH 31); b. Helyi önkormányzatok (KSH 321); (Főváros esetében fővárosi kerületi önkormányzatok; Helyi és országos kisebbségi önkormányzatok (KSH 351; KSH 371); illetve ezek társulásai (KSH 327; KSH 353; KSH 373; KSH 951) 2 ; 1 Támogatható közkiadásnak minősül jelen pályázati felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege. A közszféra szerv pályázó definíciója a Pályázati Útmutató H14. pontjában található. 2 Intézményfenntartói társulások által fenntartott intézmények fejlesztése esetén a következő feltételek mellett nyújtható be pályázat: o Amennyiben az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv a alapján jött létre, úgy pályázat benyújtására maga a társulás jogosult. o Amennyiben az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. 8. -a alapján jött létre, úgy pályázat benyújtására a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor) jogosult. Amennyiben a fejlesztéssel érintett feladatellátási hely épülete nem a pályázat benyújtására jogosult önkormányzat tulajdonában van, úgy a pályázatot a gesztor önkormányzat nyújtja be. Ebben az esetben a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges. o Amennyiben az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. 9. -a alapján jött létre, úgy a pályázat benyújtására - a társulás nevében, tanácsi határozatban, a társulás tagjai közül kijelölt - önkormányzat jogosult. Amennyiben a fejlesztéssel érintett feladatellátási hely épülete 5

11 - Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 327); - Többcélú kistérségi társulás (KSH 326); - Az évi CXXXV. tv. 8. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az évi CXXXV. tv. 9. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321; KSH 951); c. A Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű június 01. előtt létrejött és legalább szeptember 01.- én működési engedéllyel rendelkező - alábbi szervezetek: o Egyesület (KSH 52) o A Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett Egyház (KSH 55) o Alapítvány (KSH 56) o Nonprofit gazdasági társaság (KSH 57) o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599). A c.) pontban felsorolt fenntartói kör abban az esetben jogosult a pályázaton részt venni, ha a Kt a szerint vagy az oktatásért felelős miniszterrel, vagy a feladatellátási hely tekintetében, legalább a 2011/2012 tanévtől érintett helyi önkormányzattal közoktatási megállapodást kötött, illetve az egyházi jogi személy a Kormánnyal, a beruházással érintett feladatellátási helyre kiterjedően a közoktatási feladatok ellátására is kiterjedő megállapodással rendelkezik, és egyoldalú nyilatkozatával vállalja az önkormányzati feladatellátásban való közreműködést 3. Amennyiben a beruházással érintett intézmény a 2011/2012-es tanévben működő óvodai intézményegységgel (működő óvodai feladatellátási hellyel) nem rendelkezik, és a projekt tárgya új óvodai 4 intézményegység létesítése, úgy a beruházással érintett feladatellátási hely szerinti helyi önkormányzat nyilatkozatban vállalja a Kt a szerinti közoktatási megállapodás megkötését a beruházás befejezésekor (kétoldalú nyilatkozat). A Kt a szerinti megállapodás benyújtása a projekt megvalósítási időszakáról szóló zárójelentésének (záró beszámoló) elfogadásának feltétele. Kiegészítő szabály jelen Felhívás B. c.) pontjában előírt működési engedéllyel kapcsolatban: A szeptember 01.-től rendelkezésre álló működési engedély megléte nem vizsgálandó a feltétel, ha a beruházással érintett intézmény 2011/2012 tanévben működő óvodai intézményegységgel (működő óvodai feladatellátási hellyel) nem rendelkezik, és a projekt tárgya új óvodai intézményegység létesítése. 2. Az 1. pontban felsorolt fenntartók a közoktatási intézményeiknek az alábbi feladatellátási helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot: a) Óvoda (többcélú intézmény keretében működő óvodai feladatellátási helyek és önálló OM azonosítóval rendelkező szervezetileg önálló óvodai intézmények feladatellátási helyei), nem a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat tulajdonában van, úgy a pályázatot továbbra is - a társulás nevében, a kijelölt - önkormányzat nyújtja be. Ebben az esetben a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 3 A Magyar Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat megtételére a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás alapján jogosult. 4 Beleértve Jelen Felhívás B2. a.) b.) - c.) pontjában nevesített intézményegység/feladatellátási helyeket is. 6

12 b) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/M. -ában meghatározott egységes óvoda-bölcsőde 5, c) valamint a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül, azonos feladatellátási helyen, fizikailag is egy épületben működő azon feladatellátási hely, ahol szakmai és szervezeti tekintetben önálló bölcsődei és önálló óvodai intézményegység is működik. Nem támogathatóak a kizárólag gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelést ellátó óvodai feladatellátási helyek, illetve a kizárólag bölcsődei intézményegység fejlesztésére irányuló beruházások. Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. A felsorolt tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban megjelölt tevékenységekre, továbbá a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni, a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1. pontjában foglaltakat megtartva. Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati kiírás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak és helyi szükségleteken alapulnak. Minden beruházással érintett feladatellátási hely esetében legalább egy önállóan támogatható, akadálymentes infrastrukturális fejlesztésnek kell megvalósulnia (jelen Pályázati Felhívás C.1.3 pontjával összhangban). Ez alól kivételt képeznek az önálló feladatellátási helyen található (más közoktatási nevelési- alapfunkciót nem ellátó) tornaszoba fejlesztése, ill. közoktatási intézmények konyháinak fejlesztése (figyelemmel a Pályázati Felhívás C.1.2./6. pontjában foglaltakra), azzal, hogy ebben az esetben is ugyanazon pályázat keretében más feladatellátási helyen legalább egy, önállóan támogatható tevékenység vállalása kötelező! Egy pályázat keretében kizárólag egy intézmény (egy OM azonosító) feladatellátási helyére/ helyeire igényelhető támogatás. A Pályázati felhívás lehetőséget biztosít arra, hogy egy pályázat keretében azonos OM azonosító szám alatt működő - több feladatellátási hely fejlesztése valósuljon meg, a D3. pontjában meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összeg figyelembevételével. Ugyanazon feladatellátási hely fejlesztésére csak egy pályázat nyújtható be, ellenkező esetben valamennyi benyújtott pályázat elutasításra kerül. Kizárólag akadálymentesítést célzó beruházás nem támogatható. A támogatható tevékenységek kifejezett célja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletben szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök 5 11/1994 MKM rendelet 39/M.. (2) Az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait önálló intézményként ellátó egységes óvodabölcsőde akkor létesíthető, ha a települési önkormányzat illetékességi területén a bölcsődei nevelés nem biztosított vagy elégséges gyermek hiányában a bölcsődei gyermekcsoport nem alakítható ki, és az óvodai nevelés igénybevételére jogosult gyermekekből sem alakítható ki olyan óvodai csoport, amelynek létszáma eléri a húsz főt. (3) Az egységes óvoda-bölcsődében függetlenül attól, hogy önálló intézményként vagy intézményegységként működik (a továbbiakban együtt: egységes óvodabölcsőde) egy gyermekcsoport alakítható ki, amelyben a gyermeklétszám nem haladhatja meg a húsz főt és a három év alatti gyermekek száma nem több ötnél. 7

13 beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében, a Felhívás jelen pontjában szereplő kötöttségek figyelembevételével. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Önállóan támogatható tevékenységnek minősül (a C.1.2 és a C.1.3 pontban felsorolt tevékenységek kivételével) a nevelési intézmények férőhelybővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházása, energiatakarékossá tétele (beleértve a megújuló energiafelhasználást 6 ). Támogatható a korszerű óvodai feladatellátási helyek kialakítása érdekében szükséges infrastrukturális fejlesztés, meglévő feladatellátási helyek, vagy funkció nélküli épületek/épületrészek akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, modernizációja, átalakítása többfunkcióssá tétele, műszaki színvonalának emelése, fizikai állagának javítása, kapacitásbővítés keretében akár új telephelyek létesítésével is. Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag olyan fejlesztések támogathatóak, melyek keretében a beruházással érintett feladatellátási helyeken, minimum egy új csoportszobával történő (20 fő befogadására alkalmas; MSZ szabványnak megfelelő) óvodai férőhelybővítés valósul meg. A projekt keretében lehetőség van már működő intézmények keretében új (2011/2012 tanévben nem működő) óvodai intézményegység, vagy új óvodai tagintézmény/telephely létrehozására 7, kapacitásbővítés keretében, azonban ezen esetekben elvárt, hogy az új tagintézmény/telephely, intézményegységben a beruházással érintett feladatellátási helyeken, minimum két új csoportszobával történő (20-20 fő befogadására alkalmas; MSZ szabványnak megfelelő) óvodai férőhelybővítés valósul meg. Új tagintézmény, ill. új intézményegység létesítése esetben, a jelen Felhívás C8.2 pontja további korlátozásokat tartalmaz! A projekt megvalósítási időszakáról szóló zárójelentésének (záró beszámoló) elfogadásának feltétele a beruházással érintett telephely(ek)/feladatellátási hely(ek) vonatkozásában kiadott végleges működési engedély benyújtása. Új intézmény (új OM azonosítóval rendelkező) létesítésére vonatkozó szabályok: A fejlesztés nem eredményezheti új intézmény (új OM azonosítóval rendelkező intézmény) létesítését, intézménylétesítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés kizárólag abban az esetekben támogatható, amennyiben az új intézmény létrehozása a fővárosi, megyei fejlesztési tervre épített önkormányzati intézkedési tervben foglaltakkal összhangban, az abban foglalt célok, fejlesztések megvalósítása érdekében kerül sor, és 1. az új intézmény a pályázat benyújtásakor működő intézmények összevonását követően, azok jogutódjaként jön létre; vagy 2. jogutódlással létrejövő egységes óvoda-bölcsőde, ill. jogutódlással létrejövő többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül kialakítandó, szakmai és szervezeti tekintetben önálló bölcsődei és önálló óvodai intézményegység, a jelen Pályázati Felhívás B.2/c.) pontjában rögzített feltételek esetén 8. 6 A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre jutó építési költség nem haladhatja meg az összes elszámolható építési költség 15%-át, melyet a pályázó jelen Pályázati Felhívás mellékletei között közzétett tervezői nyilatkozattal igazol. Részletesen lásd: Jelen Pályázati Felhívás C3.3 pontja. 7 Létesítés alatt, főszabály szerint - nem az építési tevékenység, infrastrukturális beruházás, hanem - szervezeti tekintetben történő létesítés értendő. 8 Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül kialakítandó, szakmai és szervezeti tekintetben önálló bölcsődei és önálló óvodai intézményegység újonnan történő kialakítása esetén a pályázónak bölcsődére szükségletfelméréssel kell rendelkeznie, melynek eredményéről a megvalósíthatósági tanulmányban kell beszámolni. 8

14 Új építéssel/ingatlankiváltással járó kapacitásbővítést megvalósító fejlesztés kizárólag az alábbi feltételekkel támogatható: 1. nem kerül sor új intézmény létesítésére (alapítására) és 2. telekhatáron belüli bővítés a meglévő telephelyen a tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan (melyet tervezői nyilatkozattal igazol a pályázó), vagy a meglévő épület életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van (amelyet a pályázó ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel), vagy- vizsgálatokkal alátámasztott - statikusi szakvéleménnyel támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja). 3. Ingatlankiváltás esetén a létesítendő/bővítendő épületnek/épületegyüttesnek legalább a kiváltandó feladatellátási hely épületének/épületeinek minden közoktatási tevékenységhez kapcsolódó funkcióját teljes körűen el kell látnia, tehát az új építés/bővítés közoktatási tevékenységhez kapcsolódó feladat,- kapacitás,- és funkciócsökkenést nem eredményezhet, továbbá az új építésű épületnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok és szabványok előírásainak. Ingatlankiváltás esetén még akkor is, ha a kiváltott funkció a közoktatási intézmény más meglévő feladatellátási helyén bővítés során kerül kialakításra - a pályázónak a kiváltott ingatlan vonatkozásában igazolnia szükséges az új építés/ingatlankiváltás feltételeinek meglétét jelen kritérium 1-3 pontjában rögzítettek szerint. A fentieken túl ingatlankiváltásra lehetőség van akkor is, amennyiben az intézmény racionális működési környezete a fizikai integrációt feltétlenül és nélkülözhetetlen módon indokolja. A nélkülözhetetlen ingatlankiváltást a pályázónak a megvalósíthatósági tanulmányban kell indokolnia, melyet a Közreműködő Szervezet a kiválasztási kritériumok között vizsgál. A Pályázati Felhívásnak nem célja kiváltott, de hasznosítható épületek funkció nélküli fenntartása, ezért a megvalósíthatósági tanulmányban szükséges beszámolni a kiváltott ingatlannal kapcsolatos jövőbeni tervekről. Az ingatlankiváltással együtt járó infrastrukturális fejlesztések esetében is feltétel az indokolt és valós igényeknek megfelelő kapacitásbővítés megvalósítása. A nem indokolt ingatlankiváltás a pályázat elutasítását vonja maga után! A projekt költségvetésében az önállóan támogatható tevékenységekre tervezett elszámolható építési költségeknek meg kell haladniuk az összes elszámolható építési költség 50%-t, melyet a pályázó jelen Pályázati Felhívás mellékletét képező tervezői nyilatkozattal igazol. C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C.1.1 pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: 1. Tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség felújítása, rekonstrukciója, új építése; 2. Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítés építés, javítás; zöldterület-fejlesztés,- növelés); 3. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése; 4. Szocializációt, mozgásfejlesztést segítő helyiségek és eszközök, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése; 5. A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú melléklete szerinti bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, továbbá a hivatkozott rendelet mellékletében nem szereplő, de az intézmény pedagógiai programjában 9

15 meghatározott foglalkozások megtartásához szükséges, a tanulók és a pedagógusok által használatos szakmai eszközök, taneszközök beszerzése; 6. Amennyiben a beruházással érintett közoktatási intézmény fejlesztendő főzőkonyhája kötelező feladatellátáson alapuló egyéb (pl. szociális- vagy forprofit) étkeztetést is végez, úgy a jelen pályázati konstrukcióban kizárólag akkor támogatható, amennyiben a főzőkonyhán előállított adagszám legalább 51%-a a közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódik. Amennyiben a közoktatási intézmény főzőkonyháján előállított adagszámból a szociális étkeztetésre fordított adagszám eléri, vagy meghaladja az 51%-ot, úgy a fejlesztés kizárólag a szociális alapszolgáltatások fejlesztését célzó pályázati kiírásban támogatható. Konyha fejlesztése esetén, minden esetben a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen beszámolni szükséges a főzőkonyhán előállított adagszámokról, ill. azok ellátási területéről. Jelen pályázati kiírásban kizárólag jelen Pályázati Felhívás B2. pontja alapján támogatott közoktatási intézmények konyháinak infrastrukturális fejlesztése támogatható, figyelembe véve a Pályázati Felhívás C 7.4/ Arányosítás pontjában foglaltakat. Amennyiben a főzőkonyha for-profit tevékenységet is ellát, úgy ezen tevékenységhez kapcsolódó fejlesztés nem támogatható, a for-profit ellátásra vonatkozó költségeket adagszám (működési engedélyben szereplő adagszám) alapján arányosítva le kell vonni a pályázat elszámolható költségeiből. C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 1. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemezés (KEH) és Intézkedési Terv (KET) benyújtása: A pályázó a pályázathoz köteles az oktatásért felelős miniszter által kiadott, aktuális Útmutató 9 figyelembevételével elkészített, frissített közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet benyújtani. A pályázat benyújtásának időpontjában a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv nem lehet két évnél régebbi, tehát a 2009/2010-es tanév adatainál korábbi adatokat nem tartalmazhat. Amennyiben a 2009/2010-es tanév adatainál korábbi tanév adatait tartalmazza a benyújtott KEH/KET dokumentum, úgy a támogatási szerződés megkötéséhez a helyzetelemzést és tervet felül kell vizsgálni és frissíteni és a szerződéskötéshez benyújtani. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a projekt fenntartási időszaka alatt is kétévente felülvizsgálja és frissíti a KEH-eket és KET-eket. A KEH/KET dokumentumokat az alábbiak figyelembevételével szükséges elkészíteni: Települési önkormányzati pályázónak települési szintű közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet kötelező elkészítenie és benyújtania. Fenntartói (pl. többcélú kistérségi, intézményfenntartó, stb.) társulási pályázónak a társulásban résztvevő települési önkormányzatok összességére vonatkozóan egyetlen, társulási szintű közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet kell készítenie és benyújtania. A fenti két kategóriába nem tartozó (pl. egyházi, alapítványi, megyei önkormányzati, kisebbségi önkormányzati) fenntartók esetében intézményi szintű közoktatási helyzetelemzést és intézkedési tervet kell készíteniük és benyújtaniuk. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv aláírt verzióját kizárólag szkennelve, elektronikusan szükséges benyújtani a dokumentumok mellékletekét képező 9 Közoktatási Esélyegyenlőségi Útmutató:

16 adatlapokkal/adattáblákkal együtt. Kérjük, hogy a dokumentumok készítésekor fokozott figyelemmel legyenek a dokumentumok jóváhagyásával kapcsolatos követelmények betartására, melyet a NEFMI honlapján elérhető Közoktatási Esélyegyenlőségi Útmutató tartalmaz. A benyújtott KEH és KET dokumentumaiban foglaltak és a pályázatban tervezett tevékenységek relevanciája a pályázat elbírálása során értékelésre kerülhet. Továbbá a pályázó a pályázat benyújtásakor a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkoznia szükséges, hogy a relevanciavizsgálat során tett megállapítások vonatkozásában a projektmegvalósítás során a benyújtott közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervét módosítja. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy jelen kiírásra benyújtott pályázat megvalósítási időszaka alatt a KET-ben foglalt vállalások megvalósítását meg kell kezdeni. 2. Projekt zárásakor egyszeri, projektszintű könyvvizsgálat: a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontja szerint, azaz amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt támogatás összege meghaladja az 50 MFt-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a jelen útmutató mellékletét képező tartalommal a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani. 3. Akadálymentesítés: Általános Útmutató c. dokumentum C1.2 pontja szerint, az alábbi kiegészítésekkel: 1. Valamennyi beruházással érintett feladatellátási helyen a Pályázati Útmutató C1.2 pontjában szereplő feltételeken túl kötelezően előírt feltétel, hogy a feladatellátási helyen a nevelés-oktatás úgy kerüljön megszervezésre, hogy valamennyi közoktatási funkció, minden fogyatékosságra kiterjedően, akadálymentes helyszínen elérhető, önállóan használható legyen. 2. Mind felújítás, bővítés, átalakítás esetén, mind új építés esetén kizárólag olyan projektjavaslatok részesülhetnek támogatásban, melyek építési engedélyezési tervdokumentációja, illetőleg az az alapján az építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélye megfelel a Pályázati Felhívás megjelenése napján hatályos 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek (OTÉK). A fenti rendelkezésből fakadóan csak olyan építési beruházás támogatható: 1. amellyel kapcsolatban az építési engedélyezési eljárás szeptember 13. napja után indult, és az építésügyi hatósági engedélyt a módosított OTÉK rendelkezések figyelembe vételével adta ki az építésügyi hatóság vagy, 2. amelynek engedélyezési tervdokumentációját a pályázó az új OTÉK szabályok szerint módosíttatta, és az építésügyi hatósági engedély az építésügyi hatóság által a 182/2008. (VII.14.) Korm. rendeletben foglalt módosításoknak megfelelően került kiadásra, vagy a pályázó benyújtja az építésügyi hatóság igazolását arra vonatkozóan, hogy a szeptember 13. napja előtt kiadott jogerős építési engedély az engedély keretei között mindenben megfelel a szeptember 13. napján hatályba lépett OTÉK rendelkezéseinek. 3. Amennyiben a szeptember 13. napján hatályba lépett OTÉK változása az engedély keretein túl indukál változtatási kötelezettséget, a pályázónak be kell nyújtania az építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedély megfelel a szeptember 13. napján hatályba lépett OTÉK 11

17 előírásainak is, a további az engedély keretein túlmutató építési beruházási elemek tekintetében azonban a pályázó csak a Pályázati Felhívás keretében előírt akadálymentesítési követelményeknek (Segédlet, szakértői nyilatkozat) teljes mértékben megfelelő építési beruházást valósíthat meg. 4. nem építésügyi hatósági engedélyköteles beruházások esetén a pályázó csak a Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató keretében előírt akadálymentesítési követelményeknek (Segédlet, szakértői nyilatkozat) teljes mértékben megfelelő építési beruházást valósíthat meg. 3. Azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek bejáratának, legalább egy mellékhelyiségének és elérési útvonalának komplex akadálymentesítése; valamint az épület projektarányos vagy teljeskörű (komplex) akadálymentesítése jelen pályázati kiírás keretében megvalósul, a későbbiekben az ÚSZT keretében nem számolható el ugyanazon tevékenységekre további akadálymentesítéshez kapcsolódó költség. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy minden beruházással érintett feladatellátási helyen legalább egy önállóan támogatható infrastrukturális fejlesztést meg kell valósítani, mely fejlesztésnek meg kell felelnie jelen Pályázati Felhívás C.1.3 pont 3. alpontban részletezett kötelező akadálymentesítés követelményeinek! 4. Nyilvánosság biztosítása: A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani, a II. sz. kommunikációs csomag figyelembevételével. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.ujszechenyiterv.gov.hu, illetve honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a nyilvánosság biztosításnak költségek között kizárólag az adott kommunikációs csomagra vonatkozó kötelezően előírt minimum tevékenységek költségei számolhatóak el. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 5. Azbesztmentesítés: Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet 10 tartalmaz, úgy a pályázónak a jelen projekt keretében, vagy a projekt zárásáig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. 6. Energiahatékonysági korszerűsítés: A pályázattal érintett közhasználatú 11 építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének 10 A szórt azbeszttel szennyezett lakóépületek felmérési dokumentációja rendelkezésre áll. Az adatbázis kezelője: Épületfenntartási K+F Alapítvány Iroda címe: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 6. Postacím:1241 Budapest 5.Pf.:113. Tel./Fax:(36-1) , Tel: (36-1) A lakóépületek azbeszttel való érintettségéről is ezen a címen lehet információt kérni. 11 Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá 12

18 végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése). 7. A pályázati kiírás alapvető céljához igazodva a Pályázóknak vállalniuk kell, hogy a beruházással érintett feladatellátási helyen a projekt zárásáig - a pályázat keretében, vagy egyéb saját forrásból - megteremtődik a minőségi nevelésoktatás feltételrendszerre 12, továbbá kialakításra kerül(nek) a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletben szereplő kötelező helyiségek, beszerzésre kerülnek a 7. sz. mellékletben szereplő kötelező bútorzat és felszerelési tárgyak; neveléstoktatást segítő eszközök, speciális eszközök, egyéb felszerelési tárgyak. 8. Új épület építése ill. bővítés esetén - a bővítmény vonatkozásában - az MSZ szabványban előírt építészeti korlátozások megtartása kötelező a tervezési eljárás során. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában, valamint a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjában felsorolt támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek, különösen az alábbiak: 1. Új építés (kivéve a C.1.1 pontban meghatározott feltételekkel); 2. Infrastruktúrafejlesztés, amennyiben nem C8. pontban rögzített tulajdoni viszonyok betartásával történik; 3. A kizárólag épület/épületrész akadálymentesítését célzó beruházások; 4. Tanuszoda, tanmedence építése vagy bővítése; 5. A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely feletti fejlesztés; 6. Nevelő-oktató munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés, tanulmányok, képzések lebonyolítása (TÁMOP-ból támogatható); 7. Informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák; beszerzése nem támogatható. IKT eszközök beszerzésére a TIOP konstrukciója biztosít forrásokat; 8. Járműbeszerzés; 9. Bérelt ingatlanon történő fejlesztés. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázat részeként benyújtott részletes költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét! - használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg. 12 Az előírások megtartásának kötelezettségét úgy kell értelmezni, hogy olyan beruházást kell megvalósítani, melynek eredményeképpen (jelen kiírásra benyújtott pályázat, vagy saját forrás terhére) a feladatellátási hely megfelel a 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 7. sz. mellékletében felsorolt előírásoknak. 13

19 A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. Közszféra szervezet pályázókra 13 vonatkozó speciális előírás: közszféra szervezet pályázók kizárólag a Pályázati Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi. C3.1. Elszámolható költségek típusai Az egyes költségtípusokra, az elszámolhatóságukra valamint a pályázatban történő alátámasztásukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában, valamint a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című, a oldalon közzétett dokumentumban kerülnek meghatározásra. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2. pontjában meghatározott keretfeltételek figyelembevételével, kizárólag a jelen Pályázati Felhívás C3.1 pontjában meghatározott költségtípusok tervezhetőek a projekt költségvetésében elszámolható költségként! Jelen kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el: I. Előkészítési költségek 1. Projekt-előkészítés költségei A projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges és igazoltan kapcsolódó alábbi költségek elszámolhatóak: 1. Jelen Pályázati Felhívásban előírt, kötelezően benyújtandó megvalósíthatósági tanulmány; 2. Kizárólag jelen pályázat benyújtásához elkészített Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elkészítésében résztvevő közoktatási esélyegyenlőségi szakértő díja 14, amennyiben a KEH és KET elkészítése (teljesítés dátuma) jelen pályázati kiírás megjelenése utáni. 3. Szükséges engedélyezési szintű tervdokumentáció, tendertervek, kivitelezési szintű tervdokumentáció költségei; egyéb műszaki tervek; előzetes tervezői költségbecslés költségei; 4. Hatósági eljárási díjak költségei (pl.: építési engedély eljárási díja); 5. Előkészítéshez tartozó rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja; 6. Amennyiben jogszabályon alapulóan kötelező a tervellenőr alkalmazása, úgy a tervellenőr díja Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, és a feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárások költségeit is, amennyiben a 13 Közszféra szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény ( továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdés a)-k) pontjai alapján ajánlatkérőnek minősülő alábbi szervezetek minősülnek. Részletes definíció a Pályázati Útmutató H14. pontjában található. 14 OKM/EDUCATIO Nonprofit Kft. által biztosított közoktatási esélyegyenlőségi szakértő díja nem elszámolható költség, lásd jelen Pályázati Útmutató C3.2. pontja. A szakértő díja akkor sem elszámolható, ha a KEH/KET dokumentumok elkészítésének időpontja (teljesítés dátuma) jelen Pályázati Felhívás megjelenési időpontja előtti. 15 A tervellenőr díja a tömegtartózkodásra szolgáló építmény tervezett kivitelezési dokumentációjának ellenőrzésére vonatkozóan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésében, 41. (2) és (7) bekezdéseiben rögzített esetekben számolható el. Az építmények tömegtartózkodási jellegének igazolási módja elsőfokú építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány. 14

20 közbeszerzés nem kizárólag a támogatott projekthez kapcsolódó beszerzést tartalmaz, akkor közbeszerzési érték arányosan). Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy közbeszerzési tanácsadásra a pályázó kizárólag közvetlenül, a tevékenység nyújtására szakosodott szervezettel/személlyel szerződhet. Közvetített szolgáltatásként nem vehető igénybe ilyen jellegű szolgáltatás, támogatás ilyen konstrukcióban a szolgáltatásra nem igényelhető. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az előkészítési és a megvalósítási költségek tekintetében - a projekt megkezdettségére vonatkozó előírások betarthatósága érdekében - külön szerződéseket javasolt kötni! A fentiekben felsorolt tevékenységek kizárólag a projekt előkészítés költségsoron tervezhetőek, függetlenül azok felmerülésének időpontjától! II. Megvalósítási költségek a. Projektmenedzsment költségek a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/1. pontja alapján, b. Szolgáltatások igénybevételének költsége Jelen felhívásban az alábbi, külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: 1. A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül: a. Építési műszaki ellenőr 16 díja, illetve; tervezői művezetés költsége. b. A megvalósításhoz kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja. c. A megvalósításhoz kapcsolódó energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás költsége és az energiatanúsítvány megszerzésével kapcsolatos költségek. d. A megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja). 2. Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag jelen Pályázati Felhívásban meghatározott kommunikációs csomaghoz tartozó, az ÚSZT Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentumban szereplő kötelezően ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek.) 3. Kötelezően, a projekt zárásakor elvégzendő, egyszeri, projektszintű könyvvizsgálat díja, amennyiben a megítélt támogatás meghaladja az 50 millió Ft-ot. c. Építési (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) költségek Építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás), épület- vagy építmény- vagy létesítmény-kivitelezés költsége akkor tervezhető, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények, egyéb ingatlanok építési, bővítési és értéknövelő felújítási költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl, minden, az építmény, ingatlan üzemszerű-, biztonságos és rendeltetésszerű használatát, hasznosítását lehetővé tevő alábbi tevékenységek költségét (Pályázati Útmutató c. dokumentum 16 Műszaki ellenőri tevékenység - jogi személy ill. jogi személyiség nélküli formában - kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a tevékenység végzésére a kedvezményezettel közvetlenül szerződött szervezet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő taggal vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személlyel (munkaszerződés, megbízási szerződés, ide nem értve a céggel kötött megbízást) rendelkezik és ez a tag, személy részt vesz a szakmagyakorlási tevékenység ellátásában. 15

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben