297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról"

Átírás

1 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a ról A Kormány az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ának (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A (a továbbiakban: Hivatal) átveszi a megszüntetésre kerülő Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal, valamint a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet feladatkörét. (2) A Hivatal a Kormány irányítása és a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos hatáskörű szerv. (3) A Hivatal a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal, valamint a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet jogutódja. Székhelye: Budapest. (4) A Hivatal a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetében önálló címként feltüntetett, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Hivatal saját előirányzatai, valamint a miniszter által hozzárendelt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. (5) A Hivatal vezetőjét (a továbbiakban: főigazgató) a miniszter javaslatára határozatlan időtartamra a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A főigazgató-helyettest határozatlan időtartamra a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. (6) A munkáltatói jogokat - a kinevezés és a felmentés kivételével - a főigazgató felett a miniszter, a főigazgató-helyettes felett pedig a Hivatal főigazgatója gyakorolja. (7) A Hivatal műszaki-biztonsági feladatkörében eljáró területi felügyelőségek vezetőit a Hivatal főigazgatója nevezi ki. 2. A területi felügyelőségek székhelyét és illetékességi területét e rendelet melléklete tartalmazza. 3. A miniszter a) kiadja a Hivatal alapító okiratát, b) jóváhagyja a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, c) jóváhagyja a Hivatal éves munkaprogramját, költségvetését, és ellenőrzi, beszámoltatja a főigazgatót. 4. A Hivatal külkereskedelmi engedélyezési feladat- és hatáskörében: a) ellátja az EU jogszabályokból, a nemzetközi gazdasági egyezményekből, valamint a külön jogszabályokból fakadó, egyes árukra vagy országokra vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyezési feladatokat, illetve korlátozások végrehajtásához kapcsolódó feladatokat. Ennek során jogosult az importengedélyezéshez, illetve a kedvezményes import vámkontingensekhez kapcsolódó biztosíték elkülönített számlán történő kezelésére; b) ellátja a haditechnikai külkereskedelmi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, együttműködik a hazai, valamint a nemzetközi szervezetekkel, javaslatot dolgoz ki e termékek és technológiák forgalmazásának szabályozására; c) ellátja a kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmazása nemzetközileg vállalt feltételeinek betartásával összefüggő engedélyezési feladatokat, a nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásához szükséges intézkedéseket tesz, javaslatot dolgoz ki e termékek és technológiák forgalmazásának szabályozására; d) ellátja a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló nemzetközi szerződésből, továbbá a Bakteriológiai (Biológiai) és Toxin Fegyver Tilalmi Egyezményből fakadó engedélyezési feladatokat, közreműködik a szabályozásra vonatkozó javaslatok előkészítésében, és gondoskodik azok hazai végrehajtásáról; e) ellátja - mint kijelölt nemzeti hatóság - a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, gyártásához is felhasználható vegyi anyagokkal (kábítószer prekurzorok) végezhető legális tevékenységek engedélyezési, nyilvántartási és ellenőrzési feladatait, tájékoztatási kötelezettségét, valamint ezzel összefüggésben - a vám- és rendőri együttműködés kivételével - a hazai és nemzetközi együttműködés szervezésének feladatait; f) ellátja a vámkontingensek kezelésével kapcsolatos engedélyezési feladatokat; g) ellátja a kontingentált vállalkozási exporttal, vállalkozási importtal összefüggő engedélyezési feladatokat; h) részt vesz a b)-e) és a g) pontban hivatkozott engedélyezési feladatokat érintő nemzetközi megállapodások előkészítésében, illetve nemzetközi egyeztetésében. 5. A Hivatal kereskedelmi igazgatási feladat- és hatáskörében:

2 a) ellátja az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásával kapcsolatos külön jogszabályban előírt hatósági nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási-hatósági feladatokat; b) ellátja a közraktárak engedélyezésével, nyilvántartásba vételével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, javaslatot dolgoz ki a szabályozás továbbfejlesztésére, tevékenységéről - a minisztérium előterjesztésében - a Kormánynak évente beszámol; c) ellátja az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekkel kapcsolatos külön jogszabályban előírt engedélyezési, hatósági nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási-hatósági feladatokat; d) ellátja az utazásszervező és -közvetítői tevékenységgel kapcsolatos, külön jogszabályokban előírt közhitelű nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási-hatósági feladatokat; e) ellátja a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásával, valamint a kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolásával kapcsolatos, külön jogszabályokban előírt nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási feladatokat; f) ellátja az idegenvezetőkkel kapcsolatos, külön jogszabályokban előírt nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, igazolvány kiadási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatásihatósági feladatokat; g) ellátja a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat, javaslatot dolgoz ki a szabályozás továbbfejlesztésére, és gondoskodik azok végrehajtásáról; h) ellátja a lovas szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos, külön jogszabályban előírt közhitelű nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb hatósági feladatokat; i) ellátja a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatát, hitelesítését és nemesfémtartalmuk tanúsítását a külön jogszabályokban meghatározottak alapján; j) ellátja az illékony szerves vegyület (VOC) tartalmú festékek és lakkok esetében az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettnek, valamint üzletének vagy telephelyének közhitelű hatósági nyilvántartásba vételét. 6. A Hivatal a ban meghatározottakon túl: a) ellátja a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítésére, biztonsági előírást érintő leszerelésére vagy a gázfogyasztó készülékek le- és felszerelésére jogosult gázszerelőkkel kapcsolatos, külön jogszabályban előírt közhitelű hatósági nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, igazolvány kiadási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási-hatósági feladatokat; b) ellátja a csatlakozó, az összekötő és a fogyasztói berendezés létesítésére, felülvizsgálatára, le- és felszerelésére jogosult villanyszerelő közhitelű hatósági nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, igazolvány kiadási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási-hatósági feladatokat; c) ellátja a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat; d) véleményezi a feladatkörébe tartozó kormány-előterjesztéseket és a miniszteri rendeletek tervezetét; e) kezeli a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat, valamint e körben irányítja és összehangolja az információ-feldolgozó, -elemző munkát; f) ellátja a külön jogszabályban előírt szakhatósági feladatokat; g) közreműködik a közösségi hatáskörbe tartozó kereskedelmi védintézkedésekre vonatkozó hazai álláspont kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásában; h) közreműködik a kötött segélyhitelezés szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában; i) közreműködik a kétoldalú kereskedelmi, gazdasági együttműködési kapcsolatok szervezésével összefüggő feladatok és a kétoldalú gazdasági vegyes bizottságok működtetése teendőinek ellátásában; j) a műszaki-biztonsági feladat- és hatáskörben piacfelügyeletet lát el. 7. (1) A Hivatal műszaki-biztonsági felügyeleti feladat- és hatáskörében a műszaki-biztonsági követelmények megtartása érdekében műszaki-biztonsági és - egyes sajátos építményfajták esetében - építésügyi hatósági jogkört gyakorol, továbbá ellátja mindazokat a hatósági feladatokat, amelyeket külön jogszabály a hatáskörébe utal. (2) A Hivatal (1) bekezdésben meghatározott hatásköre a) a nyomástartó berendezésekre, rendszerekre, létesítményekre, b) a szállítható nyomástartó berendezésekre, beleértve azokat a berendezéseket is, amelyeknek megfelelőség újraértékelése nem történt meg, c) az a)-b) pontokban említett nyomástartó berendezések töltésére szolgáló töltőlétesítményekre,

3 d) a veszélyes folyadékok, valamint az éghető folyadékok és olvadékok - nyomástartó edénynek nem minősülő - tárolótartályaira és tároló létesítményeire, valamint azok kiszolgáló berendezésére és az üzemanyagtöltő állomásokra, e) a nyomástartó edénynek nem minősülő gáztárolókra (a továbbiakban: gáztároló) és üzemi berendezéseire, f) a gázüzemű közúti járművek, munkagépek és nem közúti gépek üzemanyag-ellátó berendezéseire, ezek autógáz töltőállomásaira és az egyedi sűrített földgáztöltő berendezésekre, g) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályokra, tartányokra, csomagolóeszközökre, kivéve az ezek szállítására szolgáló szállítóeszközöket, h) az éghető gázok csatlakozó vezetékeire és egyes fogyasztói berendezéseire (fogyasztói vezetékeire, fogyasztó készülékeire), valamint ezek tartozékaira, i) a hőtermelési célú folyékony tüzelőanyag-fogyasztó berendezésekre és tartozékaira, j) a cseppfolyósított szénhidrogéngáz-tároló létesítményekre, k) az egyes hőfejlesztő létesítményekre és vezetékhálózataira, l) a villamosműre, a közvetlen vezetékre, valamint a fogyasztói berendezésre terjed ki. (3) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörében a villamosmű, valamint a közvetlen vezetékek tekintetében vezetékjogi engedélyezési, illetőleg építésügyi hatósági jogkört gyakorol. E rendelet rendelkezései a villamosműre, valamint a közvetlen vezetékekre akkor vonatkoznak, ha a rendelkezés ezt kifejezetten kimondja. (4) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörében a) engedélyezési, hatósági ellenőrzési és piacfelügyeleti jogkört gyakorol, b) kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait és következményeit, c) hatósági bizonyítványt ad ki a külön jogszabályokban meghatározott tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolására, d) jogszabályban meghatározott esetekben szakhatóságként közreműködik más hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben. 8. Amennyiben a Hivatal a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó hatósági ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a) a 7. (2)-(3) bekezdései szerinti berendezés, rendszer, létesítmény működése a személyekre vagy a környezetre közvetlen veszélyt jelent, annak használatát, üzemeltetését megtiltja, továbbá a 7. (3) bekezdése szerinti berendezés, rendszer, létesítmény esetén intézkedéséről a Magyar Energia Hivatalt értesíti, b) az engedélyek kiadásakor alapul vett feltételek megváltoztak, a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, illetőleg véglegesen visszavonja. 9. (1) A Hivatal a műszaki-biztonsági felügyeleti feladatkörében piacfelügyeleti jogkörben ellenőrzi, hogy a termékek, berendezések, rendszerek (a továbbiakban együtt: termék) biztonságossága kielégíti-e az irányadó külön jogszabályokban foglalt követelményeket. (2) A piacfelügyeleti eljárás a külön jogszabályokban meghatározott a) nyomástartó berendezések és rendszerek, b) szállítható nyomástartó berendezések, c) gazdasági célfelhasználású egyes gázfogyasztó berendezések, d) gazdasági célfelhasználású egyes villamos termékek, e) gazdasági célfelhasználású egyes gépek, f) a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek ellenőrzésére terjed ki. (3) Piacfelügyeleti eljárás keretében kell az olyan termékek biztonságosságát is elbírálni, amelyek a) használatbavételéhez összeszerelés, helyre szerelés, vagy más installációs műveletek elvégzése szükséges; b) alkalmazhatóságára a forgalmazási műveletek - különösen a szállítás, raktározás - hatással lehettek; c) amelyeknél nem történt piacra helyezés a használatbavételt megelőzően, különösen a saját használatra előállított termékek. (4) Ha a Hivatal a piacfelügyeleti eljárása során megállapítja, hogy a termék állapota, elhelyezése nem felel meg a külön jogszabályokban foglalt követelményeknek, a termék használatát megtiltja. (5) Ha a Hivatal a piacfelügyeleti eljárása során megállapítja, hogy a terméken a megfelelőségi jelölést nem vagy megalapozatlanul tüntették fel, a jogsértés megszüntetése érdekében határozatban felszólítja az üzemeltetőt, a gyártót, a forgalmazót, illetőleg a gyártó magyarországi meghatalmazottját (a továbbiakban együtt: gyártó), hogy a hiányosságokat az előírásoknak megfelelően orvosolja. Amennyiben a gyártó nem a hatóság határozatának megfelelően jár el, vagy a termék az előírásoknak nem felel meg, a piacfelügyeleti

4 hatóság korlátozhatja vagy megtilthatja a termék forgalomba hozatalát, létesítését, üzembe helyezését és használatát. Közvetlen és súlyos veszély esetén elrendelheti a terméknek a forgalomból történő kivonását. (6) A Hivatal az (5) bekezdésben meghatározott esetekben az ott felsoroltakon túlmenően bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén feljelentést tesz az ügyben eljárni jogosult hatóságnál. (7) A Hivatalt a piacfelügyeleti jogkörében a következő jogok illetik meg: a) tájékoztatást kérhet a gyártótól, b) jegyzőkönyv ellenében ingyenes mintadarabot kérhet a biztonságossági vizsgálat elvégzése céljából, c) beléphet a termék ellenőrzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre, akadályoztatása esetén igénybe veheti a rendőrség segítségét, d) megtekintheti az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot, és azokról másolatot készíthet, e) az ellenőrzés lefolytatásához szükséges hang- és képfelvételt készíthet, amelyet kizárólag a hatósági eljárásban használhat fel. (8) A (7) bekezdés szerinti jogosultságok gyakorlása érdekében a termék gyártója köteles a Hivatallal együttműködni. (9) Ha a Hivatal a piacfelügyeleti eljárása során megállapítja, hogy a termék a biztonságossági követelményeknek nem felel meg, jogosult: a) széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából vagy üzemeltetéséből származó veszélyről az érintettek időben és megfelelő módon - szükség esetén a tömegtájékoztatás eszközeinek igénybevételével - értesüljenek, b) a termék használhatatlanná tételét elrendelni. (10) A Hivatal a műszaki-biztonsági felügyelet ellátása során - együttműködési kötelezettsége keretében - piacfelügyeleti tevékenységéről információt szolgáltat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek. 10. (1) A 7. (2) bekezdésében meghatározott berendezések, rendszerek, létesítmények üzemeltetője, azok üzemeltetése, illetőleg a 7. (2) bekezdés b) pontja szerinti berendezés tárolása, szállítása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles bejelenteni a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó hivatalnak. E rendelet alkalmazásában rendkívüli eseménynek kell tekinteni a súlyos üzemzavart. Súlyos üzemzavar a berendezésekben, rendszerekben, létesítményben bekövetkezett a) sérülés, b) robbanás, c) tűzeset. (2) Amennyiben más hatóság a Hivatal műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó tevékenységével összefüggő rendkívüli eseményről szerez tudomást, a Hivatalt arról tájékoztatja. (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal vizsgálja ki az (1) bekezdés szerinti események körülményeit, okát és az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetőt a szükséges intézkedések megtételére kötelezi. 11. E rendelet ában - az 5. i) pontjának kivételével - meghatározott közigazgatási hatósági ügyek intézése során az elektronikus ügyintézés szabályai nem alkalmazhatóak. 12. (1) A Hivatal hatósági eljárásaiban első fokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egységei - műszaki-biztonsági hatósági ügyekben a területi felügyelőségek - járnak el. A Hivatal első fokú közigazgatási határozata ellen benyújtott fellebbezést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - másodfokon a Hivatal főigazgatója bírálja el. (2) A Hivatalnak az 5. a), c), d) és f), valamint a 6. a) és b) pontjában felsorolt hatósági eljárásában a hiánypótlási felhívás kibocsátására alkalmazandó határidő tizenöt nap, az ügyintézési határidő negyvenöt nap. 13. A Hivatal a feladatkörébe tartozó közleményeket a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjaiban, a Turisztikai Értesítőben, valamint a Gazdasági Tájékoztatóban, a Hivatal honlapján és a kormányzati portálon teszi közzé. 14. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti: a) a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal szervezetéről, feladat- és hatásköréről szóló 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet, b) a ról szóló 36/2004. (III. 12.) Korm. rendelet és a módosítására kiadott 118/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet, valamint a 316/2004. (XI. 24.) Korm. rendelet, c) a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint ahhoz kapcsolódóan egyes más jogszabályok módosításáról szóló 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 11. -a, d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes gazdasági és közlekedési ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet a, e) a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal felügyelete alatt álló Műszaki Biztonsági Felügyelőség szervezetéről, székhelyéről és illetékességi területéről szóló 58/2003. (IX. 23.) GKM rendelet.

5 (2) E rendelet 11. -a január 1-jén hatályát veszti. (3) Ahol a következő rendeletek területi szerveket és azok illetékességét említik, ott az e rendelet mellékletében meghatározott területi szervezeteket és illetékességüket kell érteni: a) a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet; b) az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet; c) a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet; d) a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet; e) a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet; f) az egyes sajátos műszaki építmények tekintetében az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról, valamint az építésfelügyeletet ellátó szervezetek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 3/2002. (II. 13.) GM rendelet; g) az előmunkálati jogot és a vezetékjogot engedélyező hatóság meghatározásáról szóló 10/2003. (III. 4.) GKM rendelet; h) az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet; i) a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet; j) a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet; k) az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet. 15. Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a) a Hivatal műszaki-biztonsági feladat- és hatáskörében az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményeket, b) - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a műszaki-biztonsági feladat- és hatáskörben végzett közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő díj - ideértve a jogorvoslati díjat is - mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat az illetékekről szóló évi XCIII. törvény rendelkezéseivel összhangban, c) a műszaki-biztonsági feladat- és hatáskörben a villamos energiáról szóló évi CX. törvényben, a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvényben, a földgázellátásról szóló évi XLII. törvényben meghatározott, valamint 6. (2) bekezdés szerinti berendezésekre, rendszerekre, létesítményekre vonatkozó hatásköre gyakorlásának, valamint d) a 12. szerinti rendkívüli események bejelentésének és vizsgálatának részletes szabályait, e) a berendezések, rendszerek, létesítmények üzemeltetőire vonatkozó kötelezettségeket, a hatósági engedélyek megszerzésének módját, valamint a hatósági ellenőrzések tartalmát, időszakát rendeletben szabályozza. Melléklet a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez A területi felügyelőségek megnevezése és székhelye Budapesti Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. Békéscsabai Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 9. Debreceni Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség 4026 Debrecen, Hunyadi János u. 4. Győri Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség 9022 Győr, Czuczor Gergely u Miskolci Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 1. Pécsi Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség illetékességi területe Budapest főváros, Pest megye, Nógrád megye Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

6 7623 Pécs, Magyar Lajos u. 4. Szegedi Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. Székesfehérvári Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Szombathelyi Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség 9700 Szombathely, Kiskar u. 3. Bács-Kiskun megye, Csongrád megye Fejér megye, Veszprém megye Vas megye, Zala megye

A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében

A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében Dr. Cseh Gábor, PhD Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XXII. Felvonó Konferencia Siófok,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. május 22., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2015. (V. 22.) FM utasítás a borászati termékek harmadik országokban történő promóciójára

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök Tartalomjegyzék 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 275/2009. (XII. 3.) Korm.

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14.

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek 169. szám Tartalomjegyzék 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 70/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben