Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat"

Átírás

1 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott Szervezetii és Működésii Szabállyzata

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény vezetőire, az intézmény dolgozóira, az intézményben működő szakmai egységekre az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. Az intézmény jellemző adatai, jogállása, képviselete Az intézményt alapította: Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete a 234/2007.(III.26.) Kt. sz. határozatával. Az Intézmény nyilvántartási száma: Az Alapító Okirat Kelte: március 27. Az Alapítás ideje: július 1.-től Az intézmény megnevezése: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) Rövidített megnevezése: Csepeli Szociális Szolgálat Az intézmény székhelye: 1211 Budapest, Kiss János altb.u.54. Az intézmény telephelyei: 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca Budapest, Völgy u Budapest, Vereckei u Budapest, Simon Bolivár sétány 1/a Budapest, Duna u. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Az intézmény jogállása: az intézmény önálló jogi személy Az intézmény fenntartó és felügyeleti szerve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. A fenntartó részéről a felügyeleti jogkört a szakmai területért felelős alpolgármester valamint a Szociális és Egészségügyi ágazatvezető gyakorolja. Szakmai felügyeletet ellátó szerv: Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala

3 Az intézmény képviselője: Az Intézményvezető képviseli az intézményt. Az Általános Szakmai Intézményvezetőhelyettes az Intézményvezető megbízása alapján - képviselheti az intézményt. Az intézmény vezetője vagy helyettesítésére jogosult személy az intézményt aláírásával és a körbélyegző lenyomatával jegyzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint. 2. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézmény vezetőjét Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg határozatlan időtartamra. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, illetve átruházott hatáskörben a Polgármester gyakorolja. 3. Az intézmény gazdálkodási módja Gazdálkodási jogkör: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával a Csepeli Egészségügyi Szolgálathoz, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Előirányzatok feletti rendelkezési jogkör: Az intézmény az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Vagyon feletti rendelkezési jog: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. Bérgazdálkodási jogkör: Az intézmény önálló bér- és létszámgazdálkodó. Az intézmény működése és fenntartása: Az intézmény fenntartási és működési költségeit az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint biztosítja. 4. Az intézmény működési területe Budapest XXI. kerület közigazgatási területe. 5. Az intézmény bélyegzői: Az intézmény számozott körbélyegzőket és számozatlan hosszú bélyegzőt használ. A körbélyegzőn az intézmény neve, a bélyegző száma és Magyarország címere, a hosszú bélyegzőn az intézmény neve és címe található. A körbélyegzők használatára az intézményvezető által maghatározottak szerint az Intézményvezető, az Általános Szakmai Intézményvezető- helyettes, a Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Központ vezető családgondozói, az Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ vezetője, a Gazdasági vezető, valamint a csoportvezetők jogosultak. III. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI FELADATAI Az Intézmény a szolgáltatási körébe tartozó alaptevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény és a gyermekek

4 védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek, illetve Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003. Kt. rendelete alapján végzi. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE KÖRÉBEN AZ ALÁBBI FELADATOKAT LÁTJA EL Alaptevékenységként ellátott szakfeladatok jegyzéke január 1-től Megnevezés Száma Építményüzemeltetés Összetett adminisztratív szolgáltatás Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Időskorúak átmeneti ellátása Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Idősek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátások, bentlakás nélkül Gyermekjóléti Szolgáltatás Kórházi szociális munka Utcai lakótelepi szociális munka Kapcsolattartási ügyelet Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató Szolgáltatás Közösségi Szolgáltatások b) az Intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó kisegítő tevekénységei Szakágazat száma Szakágazat megnevezése A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek és programok Időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok

5 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 1. Családsegítés Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, valamint anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezése. 1.1 Munkanélküliek számára nyújtott szolgáltatások: elhelyezkedést segítő egyéni és csoportos szolgáltatások biztosítása, továbbá rendszeres szociális segélyezettek együttműködési programjának keretében beilleszkedési program működtetése. 1.2 Adósságkezelés: szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő ellátás. 1.3 Ifjúsági tanácsadás: fiatalkorúak számára drog prevenció, önsegítő csoportok szerveződésének támogatása 1.4 Hajléktalan ellátás: az intézmény közreműködik a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével fennálló ellátási szerződésben foglalt feladatok koordinálásában és a hajlaktalan ellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában. 2. Közösségi ellátások Pszichiátriai betegek lakókörnyezetében történő gondozása, rehabilitálása az önálló életvitel fenntartása érdekében. 3. Gyermekjóléti ellátások 3.1 Általános gyermekjóléti szolgáltatások: a gyermekek testi, lelki egészségének megőrzése, családban történő nevelése, veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezése. 3.2 Speciális gyermekjóléti szolgáltatások: utcai szociális munka: gyermekek és fiatalkorúak utcai gondozása, intézmény-be történő integrálása kórházi szociális munka: az elhanyagolt, bántalmazott gyermekek érdekében a szükséges intézkedések megtétele, együttműködve a szociális nővérrel krízis telefon (készenléti szolgálat): ügyeleti rendszer a krízis helyzetek elhárítására nyújtott tanács-adás és/vagy tájékoztatás kapcsolattartási ügyelet: külön élő szülők gyermekeikkel történő kapcsolattartásának biztosítása. 3.3 gyermekek- és családok átmeneti gondozása: a szolgáltatás az Önkormányzat által megkötött ellátási szerződések keretében történik gyermekek és családok átmeneti otthonában, illetve helyettes szülőnél. Az intézmény gondoskodik a beutalásról, a szolgáltatás ellenőrzéséről és költségeinek elszámolásáról. 4. Egyéb szolgáltatás Közösségi programok szervezése: az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység;

6 5. Időskorúak ellátása 5.1.étkeztetés: napi egyszeri meleg étel biztosítása azok számára, akik szociálisan rászorultak, és akik önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek ezt biztosítani házi segítségnyújtás: azoknak a személyeknek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, az önálló életvitel fenntartása céljából jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: saját otthonukban élő, egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett és érdekében, a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából idősek nappali ellátása: saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló személyek nappali tartózkodása, étkeztetése, társas kapcsolataik és higiéniai szükségleteik kielégítése átmeneti gondozóház: koruk, egészségi állapotuk, vagy más ok miatt otthonukban időlegesen nem ellátott személyek átmeneti tartózkodása. 6. Fogyatékosok ellátása 6.1 fogyatékosok nappali ellátása: értelmileg akadályozott személyek napközbeni gondozása, étkeztetése, foglalkoztatása. 6.2 támogató szolgáltatás: a fogyatékos személy lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli szolgáltatások elérésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás, szállító szolgálat működtetése. 7. Egyéb gondozási ápolási feladatok 7.1 nyugdíjas házak 24 órás gondozási ügyelete: a nyugdíjasházakban élő lakók részére a krízishelyzet elhárítása érdekében biztosított tevékenység. A szervezeti egységekre vonatkozó részletszabályokat az Intézmény Ügyrendje tartalmazza. IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az Intézmény létszámkerete: 109 Fő. A munkakörök megoszlását az 1. sz- függelék tartalmazza. Az Intézmény szervezeti felépítését az alá- és fölérendeltség, illetőleg a munkamegosztás szerint, az SZMSZ 1. számú függelék tartalmazza. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI

7 Az intézmény feladatait szakmailag önálló és jelen szabályzat szerint egymással együttműködő szervezeti egységei útján látja el. 1. Intézményvezető: Közvetlen irányítása alá tartozik: Gazdasági vezető (2010. április 1-től) Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes Gyermekjóléti Központ vezető családgondozója Családsegítő Központ vezető családgondozója Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ vezetője Pénzügyi és Üzemeltetési csoportvezető (2010. március 31-ig) Közösségi Programokat Szervező Csoportvezető /Az Ady lakótelepen működő Közösségi Ház szolgáltatásainak szervezése/ Adminisztrátor Rendszergazda Jogász 2. Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes Közvetlen irányítása alá tartozik: Pszichológus Ügyfélszolgálat Szupervizor 3. Szervezeti Egységek 3.1. Gyermekjóléti Központ. Vezetője: vezető családgondozó Általános gyermekjóléti szolgáltatások Speciális gyermekjóléti szolgáltatások 3.2.Családsegítő Központ. Vezetője: vezető családgondozó Családsegítés Foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatások Adósságkezelési tanácsadás Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére 3.3. Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ : Vezetője: központ vezető Alapszolgáltatási Csoport Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményi Ellátási Csoport I. (Simon Bolivár stny. telephely) Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Étkeztetés Nappali ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás 24 órás gondozási ügyelet

8 Intézményi Ellátási Csoport II. (Duna u.-i és Vereckei u.-i telephelyek) Étkeztetés Nappali ellátás 24 órás gondozási ügyelet Fogyatékos Ellátási csoport Étkeztetés Fogyatékosok Nappali ellátása Támogató Szolgálat Az Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ vezető közvetlen irányítása alá tartozó vezetők: Alapszolgáltatási csoportvezető Intézményi Ellátási csoportvezető I. Intézményi Ellátási csoportvezető II. Fogyatékos Ellátási csoportvezető Gazdasági Szervezet- Vezető: gazdasági vezető (2010. április 1-től) A gazdasági vezető irányítása alá tartozó munkakör: Pénzügyi és Üzemeltetési csoportvezető március 31-ig: Pénzügyi és Üzemeltetési csoport vezetője: csoportvezető A szervezeti egységek vezetőit az intézményvezető bízza meg, a Gazdasági vezető kivételével. A Gazdasági vezetőt a fenntartó nevezi ki, az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes megbízása vagy kinevezése pedig a fenntartó egyetértésével történhet. A intézmény fenntartó által jóváhagyott létszámkeretén belül az egyes szakfeladatokra meghatározott munkaköröket, és a hozzájuk rendelt létszámkapacitást az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza, amelyet az Intézményvezető a fenntartó szakmai felügyeletét gyakorló Szociális és Egészségügyi Ágazatvezető egyetértésével készít el, illetve módosít. V. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 1.1. Munkaviszony létrejötte A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján A munkavégzés szabályai, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése Az intézmény dolgozóinak kinevezése változó munkahelyre / telephelyre történik. A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az adott feladatra vonatkozó jogszabályok és etikai normák, továbbá a kinevezési okmányban valamint a munkaköri leírásban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a kliensekre,

9 az ellátottakra, vagy a munkáltatóra hátrányos következményekkel járhat. 2. Munkaidő, az intézmény működési rendje: A dolgozók munkaideje heti 40 óra, a részmunkaidős foglalkoztatottak esetében legalább heti 20 óra. A munkaidő beosztását - az intézmény nyitva tartásához igazítva a szervezeti egységek vezetői, illetőleg az Intézményvezető végzik. Az intézmény nyitva tartása és dolgozók munkarendje telephelyenként és szakfeladatonként változó, az alábbiak szerint: Csepeli Szociális Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 1211 Budapest, Táncsics Mihály utca 69. Ügyfélszolgálat: Hétfőtől csütörtökig: Pénteken: Gyermekjóléti és Családsegítő Központ, Közösségi ellátás: Hétfő: (délelőtt szakmai értekezlet) Kedd-Csütörtök Péntek: Pénteken, a klubfoglalkozásokat igénybe vevők számára a nyitva tartás: Csepeli Szociális Szolgálat (székhely) 1211 Budapest, Kiss J.alt.u.54. Étkeztetés Házi segítségnyújtás Csepeli Szociális Szolgálat Völgy utcai Gondozási Részlege 1212 Budapest, Völgy u. 82. Étkeztetés Nappali ellátás fogyatékos személyek részére Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Munkaszüneti napokon ügyeleti ellátás van. Csepeli Szociális Szolgálat Simon Bolivár sétányi Gondozási Részlege 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/a. Integrált intézmény: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás időskorúak részére Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, folyamatos hozzáférhetőség Átmeneti elhelyezést biztosító intézmény időskorúak gondozóháza (folyamatos) 24 órás gondozási ügyelet (folyamatos) Csepeli Szociális Szolgálat Vereckei utcai Gondozási Részlege 1211 Budapest, Vereckei u. 10.

10 Integrált intézmény: Étkeztetés Nappali ellátás időskorúak részére Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai Gondozási Részlege 1215 Budapest, Duna u. 2. Étkeztetés Házi segítségnyújtás 24 órás gondozási ügyelet (folyamatos) 3. A szabadságolás rendje A szervezeti egységek vezetői szabadságolási tervet készítenek. Rendkívüli szabadságot az Intézményvezetővel egyeztetve a csoportvezetők engedélyezik. A szabadságolási tervet minden év március 31-ig készítik el a szakmai egységek vezetői. Szabadság és betegség idejére szóló helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák, amennyiben ettől eltérni szükséges azt az Intézményvezető, illetve helyettese határozzák meg. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a Munka Törvénykönyvében foglaltak alapján kell megállapítani. A dolgozókat megillető és a kiadott szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 4. Kiadmányozás és utalványozás rendje 4.1 Kiadmányozás rendje A kiadmányozási jog az adott ügyben érdemi döntésre ad felhatalmazást. Ez a jog magában foglalja a döntés kialakításának, az érdemi döntésnek, valamint az ügyirat irattárba helyezésének jogosultságát. Kiadmányt csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával lehet kiadni. A kiadmányozott irat tartalmáért és formájáért az aláíró felelős. Az intézményből kimenő iratok és a szervezeti egységek közötti iratok és feljegyzések kiadmánynak minősülnek. Kiadmányként kell kezelni a közalkalmazottak és munkavállalók részére kiadott hivatalos iratokat is. Általános kiadmányozási joga az intézményvezetőnek van. Az intézményvezető a kiadmányozás jogának átadásáról dönthet. Az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza a kiadmányozás rendjét az intézményvezető és az egyes szakmai egységek vonatkozásában. 4.2 Utalványozás rendje Az intézmény utalványozási rendjét az intézmény meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálata, mint önállóan gazdálkodó szervezet Szabályzat a kötelezettségvállalás és ellenjegyzése, szakmai teljesítés, érvényesítés utalványozás és ellenjegyzése rendjéről szóló szabályzata tartalmazza.

11 Az utalványozás a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelése. Utalványozásra jogosult, állandó jelleggel az intézményvezető. 5. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek köre Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az Intézményvezető, Gazdasági vezető az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes, Idős- és Fogyatékos Ellátási Központvezető, Pénzügyi és Üzemeltetési csoportvezető a pénztáros, a pénzügyi előadó, az alapszolgáltatási csoportvezető, az intézményi ellátási csoportvezetők, a fogyatékos ellátási csoportvezető. 6. Belső ellenőrzés Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezését, rendszerének kialakítását a Csepeli Egészségügyi Szolgálat végzi a két intézmény között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján. A belső ellenőr munkáltatója a Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője. A belső ellenőr feladatait a 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet, a belső ellenőrzéssel kapcsolatos stratégiai terv és ellenőrzési terv alapján végzi. Az Intézményvezető soron kívüli ellenőrzési feladatokkal is megbízhatja a belső ellenőrt. Az Intézményvezető döntése alapján külső szolgáltató is igénybe vehető szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzési, teljesítményellenőrzési és megbízhatósági vizsgálatokra. VI. SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELADATELOSZTÁS RENDJE Az intézmény integrált szervezeti formában látja el feladatait, az integráció jellege horizontális és vertikális. A különböző ellátási formák a szolgáltatások minőségére és mennyiségére tekintettel differenciáltak, egymásra épülők és átjárhatók. A különböző munkacsoportokban dolgozó, de hasonló, vagy azonos munkakörűek/ végzettségűek egymást helyettesítik a munkaköri leírásukban foglaltak szerint. Az egyes szakmai egységek feladataikat egymással szoros együttműködésben, az egyes szervezeti egységek munkatársaiból létrejövő team-ek keretében végzik. Az egy klienssel egy időben dolgozó szakmai egységek munkatársaiból alakult team esetében a vezető problémát az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes feladata meghatározni. Az esetgazdát az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes jelöli ki A team munkájának koordinálásáért az esetgazda a felelős. A team munkáért egyenként felelősek az egyes szakmai egységek dolgozói.

12 A Szociális Szolgálathoz érkező kliensek útja főszabályként a következő. A Szociális Szolgálathoz személyesen érkező vagy kérelmet benyújtó kliens abban az esetben, amikor új kliensként érkezik, először az Ügyfélszolgálat ügyeletes munkatársával kerül kapcsolatba. Az Ügyfélszolgálat ügyeletese tájékoztatást nyújt az intézmény szolgáltatásairól, felveszi a kliens szükséges személyes adatait - név, cím, telefonszám - és egy rövid interjú alapján, az azonnali segítséget igénylő klienst, a hozott problémának megfelelően továbbirányítja a probléma kezelésében járatos csoport ügyeletes munkatársához. Amennyiben a kliens problémája az intézményen kívüli ellátási formát igényel, az ügyfélszolgálat ügyeletese a megfelelő információnyújtás mellett továbbirányítja. Amennyiben a kliens az intézmény ellátottja marad, és nem igényel azonnali segítséget, az ügyfélszolgálatos ügyeletes továbbítja az ügyeleti lapot a megfelelő csoport vagy központ vezetőjének. A vezető kinevezi az adott szervezeti egységen belül dolgozó közalkalmazottat, aki haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a klienssel. Több probléma felmerülése esetén az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes esetgazdát jelöl ki a szervezeti egységen belül. Az esetgazda segíti, koordinálja a probléma megoldási folyamatokat és az egyes csoportokból az esetkezelésben dolgozó munkatársak team munkáját. Az esetgazda felelőssége a szolgáltatások felkínálásának biztosítása. Az esetgazda feladata, hogy a kliens problémájának megoldása érdekében folyamatos kapcsolatot tartson a különböző szervezeti egységek esetkezelésben résztvevő munkatársaival, figyelemmel kísérje munkájukat, a probléma megoldási folyamatokat, erről rendszeresen konzultáljon a különböző csoportok szakemberivel és a konzultációkon elhangzottakról dokumentációt készítsen. Szükség esetén esetkonzultációt hív össze, amelyről írásbeli feljegyzést készít. Az esetgazda munkájának ellenőrzéséért és szakmai felügyeletéért annak a szervezeti egységnek a vezetője felelős, amelybe az esetgazda tartozik. A Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Központ a törvényi előírásoknak megfelelően jelzőrendszert működtet. A hivatalos, írásban érkező jelzések azonnal a csoport vezetőihez kerülnek, akik a szükséges intézkedéseket megteszik. Gyermekvédelmi intézkedés szükségessége esetén a Gyermekjóléti Központ vezető családgondozója dönt, vagy kezdeményez intézkedést. Amennyiben gyermekvédelmi intézkedés megtétele nem szükséges, az eset gondozása a Gyermekjóléti Központ vagy a Családsegítő Központ keretein belül is történhet. Az idős- és fogyatékos ellátási szakterületen konkrét ellátási kérelemmel érkező klienst az ügyfélszolgálat ügyeletese azonnal és közvetlenül a terület megfelelő csoportvezetőjéhez irányítja. A szolgáltatásról a csoportvezető ad tájékoztatást. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos dokumentációt és megállapodás-tervezetet az adott csoport vezetője készíti elő, a megállapodást az Intézmény vezetője köti meg a klienssel. VII. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE ÉS A VEZETŐK FELADATAI 1. Az Intézményvezető feladatai

13 Felelős az intézmény minden szervezeti egységének szakszerű, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő működéséért, valamint a szervezeti és működési szabályzat betartásáért és betartatásáért. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai egységek munkáját és együttműködését. Gondoskodik az intézmény kiadmányozási és utalványozási rendjének meghatározásáról, és annak betartatásáról. Felelős a költségvetési előirányzatok betartásáért és betartatásáért. Összehangolja, irányítja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkáját. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében. Figyelemmel kíséri, értékeli az intézmény működési feltételeit, elemzi a működés szakmai hatékonyságát, és szükség esetén jelzéssel él a fenntartó felé. Gondoskodik a munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók továbbképzésének meg-szervezéséről. Értékeli az ellátottak, hozzátartozók véleményét az intézmények működéséről, a szolgáltatások színvonaláról. Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészíttetéséről, és azokat jóváhagyja. Elkészíti, illetve elkészítteti a szervezeti egységek szakmai programját, és működésével kapcsolatos szakmai beszámolókat. Felelős a szakmai és gazdasági vonatkozású intézkedések időben történő megtételéért, a szakmai egységek közötti munka koordinálásáért. Felelős a munkáltatói intézkedések szakszerűségéért. Munkavégzése során együttműködik az intézményt fenntartó önkormányzattal, annak vezetőivel. Az intézmény működéséről folyamatosan tájékoztatja az önkormányzat illetékes vezetőit. Kapcsolatot tart a szakmai feladatkörébe tartozó ügyekben más önkormányzati intézményekkel, civil- és egyházi szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel., Ellátja az intézmény képviseletét a fenntartó, és külső szervezetek ill. a lakosság felé. Gondoskodik az intézményen belül a munkatársak továbbképzésének megszervezéséről, lebonyolításáról, a képzések nyilvántartásáról. Figyelemmel kíséri a lakosság szociális problémáinak alakulását, döntéselőkészítő javaslatokat készít a problémakezelés módszereinek fejlesztéséről. Figyelemmel kíséri a különféle pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz pályázatokon való részvételre, gondoskodik a pályázatok előkészítéséről. Gyakorolja a bérgazdálkodói jogkört a Csepeli Szociális Szolgálat egészére vonatkozóan. Felelős a Csepeli Szociális Szolgálat keretében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért. Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállal, utalványozási jogkört gyakorol a személyi juttatások, valamint az önálló gazdálkodásra kiadott dologi kiadások tekintetében. Meghatározza a kiadások és a beszerzések teljesítésének rendjét, az utalványozásra és készpénz felvételre felhatalmazott személyek körét. Felelősségének megállapítására a felette munkáltatói jogkört gyakorló jogosult.

14 Az Intézményvezető közvetlenül irányítja az Ügyfélszolgálat munkáját a szervezeti egység csoportvezetőjén keresztül. Az Intézményvezető közvetlenül irányítja a pszichológusok, a jogász, a szupervizor, adminisztrátor és a projektmenedzser munkáját. 2. Az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes feladatai Az Intézményvezető távolléte esetén a munkaköri leírásában meghatározottak szerint a gazdálkodási feladatok kivételével - ellátja az intézményvezetői feladatokat, Koordinálja a gyermekjóléti, és szociális feladatok ellátását, irányítja az ügyfélszolgálat működését, Gondoskodik a szervezeti egységek szociális-gyermekjóléti szakmai feladataira vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és előírások betartásáról, a beosztott közalkalmazottak ezzel kapcsolatos ismereteinek bővítéséről és ellenőrzi végrehajtásukat. Kidolgozza a szervezeti egységek értékelési rendszerét, gondoskodik eredményeinek folyamatos értékeléséről. Képviseli a szervezeti egységek dolgozóit a különböző értekezleteken és fórumokon, valamint az intézményvezető megbízása alapján külső szerveknél. Módszertani iránymutatást ad szervezeti egységek vezetői részére, szervezi az összvezetői értekezleteket, ahol értékeli az intézmény szakmai munkáját, és ennek alapján szakmai javaslattal él az intézményvezető felé. Szervezi és figyelemmel kíséri a dolgozók továbbképzését, vezeti a továbbképzési tervet. Rendszeres jelentéseket, éves statisztikát állít össze a szakmai szervezeti egységek havi jelentései alapján. Éves szinten szakmai munkatervet készít, a szakmai programot, ügymenetet a jogszabályi változásoknak megfelelően rendszeresen felülvizsgálja és módosítja. Költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat szolgáltat. (a szervezeti egységek szakmai munkájához szükséges személyi-dologi igények, szükségletek, új feladatok) Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, javaslatokat tesz a különböző pályázatokon való részvételre és közreműködik az elnyert pályázati programok szakmai megvalósításában. Kapcsolatot tart az ellátási szerzősé alapján az intézménnyel kapcsolatban álló szervezetekkel. Feladatát a mindenkor hatályos jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, a munkaköri leírás, az intézményvezető utasításai, és az etikai kódex szabályainak megfelelően végzi. 3. A Gazdasági vezető feladatai Az intézmény önálló gazdálkodásához szükséges gazdasági szervezet létrehozását előkészíti, szervezi. Az Intézményvezetővel közösen felállítja az intézmény gazdasági szervezetét, meghatározza a szervezeten belüli munkamegosztást, feladatokat.

15 A Csepeli Egészségügyi Szolgálattal együttműködve gondoskodik az intézmény gazdálkodási feladatainak július 1-tõl történő teljes körű átvételéről, a vagyonleltár elkészítéséről. Felelős az intézmény önálló gazdálkodásának jogszerű bevezetéséről, az ehhez szükséges intézkedéseknek - az Intézményvezető útján - a fenntartó felé jelzéséről. Felelős a gazdálkodási-pénzügyi szabályzatok elkészítéséért, az önálló gazdálkodáshoz szükséges FEUVE bevezetésért. Felelős a gazdasági szervezet irányításáért és ellenőrzéséért. Felelős az intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodás, könyvvezetés és az adatszolgáltatás feladatainak jogszerű ellátásért. Felelős az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok jogszerű ellátásáért. Jogosult és köteles a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány ellenjegyzésére. Az irányítása alá tartozó szervezeti egységhez beosztott gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad, munkájukat ellenőrzi és segíti. Gazdasági intézkedéseket hoz. 3.1 Pénzügyi- és Üzemeltetési vezető feladatai gondoskodik az intézmény költségvetésének és beszámolójának elkészítéséről a jogszabályok és tervezési előírások figyelembevételével a költségvetési előirányzatokról nyilvántartást vezet, és folyamatosan figyelemmel kíséri annak felhasználását irányítja a Pénzügyi és Üzemeltetési csoport munkáját gondoskodik az intézmény kezelésében és használatában lévő vagyontárgyak védelméhez rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználáshoz szükséges intézkedések megtételéről gondoskodik a költségvetési, felújítási és egyéb tervek elkészítéséről, teljesítéséről, a tervszerű és azonnali karbantartásra felhasznált költségek vezetéséről gondoskodik a gazdálkodás eredményeinek folyamatos ellenőrzéséről, értékeléséről, a hatékonyság, az ésszerű és takarékos gazdálkodás érdekében gondoskodik a gazdasági folyamatokba beépített ellenőrzési feladatok végrehajtásáról közvetlen kapcsolatot tart és együttműködik a Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági csoportjával felelős az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betarttatásáért felelős az általa kiadott iratok, intézkedések helyességéért, jogszerűségéért felelős a jogszabályok naprakész ismeretéért és azok betartásáért közreműködik az intézmény Pénzügyi és Üzemeltetési csoportjában dolgozók munkaköri leírásainak elkészítésében elkészíti a fenntartó önkormányzat vezetői által kért kimutatásokat az önkormányzat vezetői, illetve a Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági irodája részére. 4. A Családsegítő Központ vezető családgondozója, a Gyermekjóléti Központ vezető családgondozója, az Idős és Fogyatékos Ellátási Központ vezetőjének feladata:

16 Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Központ szakmai munkáját. Felelős a Központ törvényes működéséért, a jogszabályban és módszertani útmutatókban előírt szakmai minőség biztosításáért. Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért, a rendelkezésére bocsátott intézeti vagyonért, az ellátottak és dolgozók biztonságáért. Képviseli a központot és dolgozóit a különböző értekezleteken, az Intézményvezető megbízása szerint külső szerveknél és fórumokon. Irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott munkatársakat, elkészíti az irányítása alatt dolgozók munkaköri leírását, elkészíti a dolgozók munkarendjét és munkaidő beosztását. Gondoskodik a gondozási és technikai munka feltételeiről, Az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a központ éves munkaprogramját. Jogosult javaslatot tenni a dolgozók lakásépítési támogatására, a dolgozók többlet javadalmazására, jutalmazására, a minősítésére. Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásainak betartását, a szakdolgozók munkáját és etikai magatartását, az általa irányított munkatársak által vezetett dokumentációt, segíti azok szakszerű vezetését. A központ szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek, illetve a szakmai felügyelettel megbízott helyettesének. Szervezi és vezeti a központ munkaértekezleteit, esetmegbeszéléseit 5. Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ keretében működő csoportvezetők feladatai: Szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoport szakmai munkáját a munkaköri leírásában foglaltak szerint, gondoskodik az egyes ellátások közötti koordináció megteremtéséről Vezeti, vezetteti az előírt nyilvántartásokat, elkészíti az éves és soron kívül kért jelentéseket, közreműködik a szakterületéhez kapcsolódó beszámolók, adatszolgáltatások elkészítésében Az ellátottak érdekében együttműködik ill. kapcsolatot tart a szolgáltatás szempontjából szükséges egyéb szervezetekkel, pl. egészségügyi intézmények, civil szervezetek, hozzátartozók Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért, a gondozottak és dolgozók biztonságáért, a jogszabályok és belső szabályzatok betartásáért, Irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott munkatársakat, előkészíti az irányítása alatt dolgozók munkaköri leírását, elkészíti a dolgozók munkarendjét és munkaidő beosztását, Jogköre kiterjed az elvégzendő feladatoktól függően a dolgozók munkahelyen belüli átcsoportosítására, munkavégzésre az alkalmatlan állapotú dolgozó munkavégzésének felfüggesztésére,

17 Jogosult javaslatot tenni az ellátottak vonatkozásában a személyi térítési díj csökkentésre, a dolgozók többlet javadalmazására, jutalmazására, Gondoskodik a térítési díjak beszedéséről, az intézményi vagyon védelméről, közreműködik a karbantartási munkák előkészítésében és szervezésében, Kiadmányozási jogot gyakorol az intézményvezető által meghatározott körben, aláírja a feladatai ellátása során keletkezett belső iratokat Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásainak betartását, a szakdolgozók és kisegítő személyzet munkáját és etikai magatartását, a gondozók által vezetett dokumentációt, segíti azok szakszerű vezetését 6. Vezetői ellenőrzés Az intézményben minden vezető állású dolgozó vezetői szintjének megfelelő ellenőrzési tevékenysége folyamatos, melyet az érvényben lévő szabályzatok és utasítások figyelembevételével kell végezni. Az ellenőrzés főbb módszerei: Az intézményvezető által elkészített éves ellenőrzési terv szerint. Az irányításuk alá tartozó csoportok, beosztott munkatársak folyamatos és rendszeres beszámoltatása a végzett munkáról, javaslataik, észrevételeik értékelés, szükséges esetben intézkedés megtétele. Személyes helyszíni ellenőrzés. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére saját hatáskörében intézkedik, felettesének tesz javaslatot, súlyosabb esetben fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez. 7. Helyettesítés rendje Az Intézményvezetőt távollétében illetve akadályoztatása esetén a gazdálkodási feladatok kivételével az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az intézményben a helyettesítés rendjét az Intézményvezető által kiadott Helyettesítési Szabályzat, illetve a munkaköri leírások tartalmazzák. A csoportokon belül a csoportvezető feladata a helyettesítés megszervezése. 8. Munkakörök átadásának rendje Az intézmény vezető állású dolgozói valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadáson és átvételen készített jegyzőkönyvön fel kell tüntetni az átadás-átvétel időpontját, a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban levő konkrét ügyeket, az átadásra kerülő eszközöket, az átadó és átvevő észrevételeit. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik.

18 VIII. ÉRTEKEZLETEK RENDJE 1. Intézményvezetői értekezlet Az értekezletet az Intézményvezető hívja össze általában heti gyakorisággal, de legalább havonta egyszer. Tagjai: Intézményvezető Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes Gazdasági vezető Idős-és Fogyatékos Ellátási Központ vezetője Pénzügyi és Üzemeltetési Vezető Családsegítő Központ vezető családgondozó Gyermekjóléti Központ vezető családgondozó Az értekezlet megtárgyalja: az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket intézmény szakmai munkáját, jogszabályváltozás, szakmai módszertani előírások alapján a szervezet működésével kapcsolatos változtatásokat, az éves munkatervet és értékeli annak teljesítését; a szakmai egységek szakmai programját, azok megvalósulását, a költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket az éves képzési és továbbképzési tervet; az etikai helyzetet az intézmény valamennyi dolgozóját érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló kérdéseket A vezetői értekezlet üléséről emlékeztetőt kell felvenni, melyet az intézmény vezetője, vagy helyettese hitelesít, és a résztvevők kapják meg. A jegyzőkönyv egy másolati példányát meg kell küldeni az önkormányzat Szociális és egészségügyi ágazatvezetőjének. 2. Összdolgozói értekezlet Az intézmény dolgozóit általánosan érintő kérdésekről az intézményvezető illetve az általa megbízott intézményvezető-helyettes szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói értekezletet tart. Az értekezlet megtárgyalja: az intézményben az elmúlt időszakban (egy év) végzett munkát az intézmény munkatervét és annak teljesítését következő időszak szakmai, gazdasági feladatait etikai helyzetet Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az intézményvezető, és a jegyzőkönyvvezető ír alá, a jegyzőkönyvet az irattárban meg kell őrizni.

19 Az intézményvezető helyettes, és a gyermekjóléti központ vezetője felelős a szakterületén a munkaértekezletek rendjének kialakításáért az intézményvezetővel egyeztetett módon. 3 Központ értekezlet: Az értekezletet az adott Központot irányító vezető (vezető családgondozó illetve központvezető) hívja össze általában heti-kétheti gyakorisággal. Az egyes értekezleteken megtárgyalják: a központ eltelt időszakban végzett munkáját, az észlelt hiányosságokat és annak megszűntetési módját, a központ munkafegyelmét, a központ előtt álló feladatokat, a dolgozók javaslatait. Az értekezletet a központvezető vezeti. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a vezető vagy helyettese hitelesít. Az emlékeztető egy példányát az Intézményvezetőnek és az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes számára meg kell küldeni. IX. ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM 1. Ellátottjogi Képviselő 2. Érdekképviseleti Fórum működik összevontan az Átmeneti Gondozóházban és az Idősek Nappali Klubjaiban. Az évi IIII. törvény alapján az Érdekképviseleti Fórum előzetesen véleményezi az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a térítési díjak évenkénti megállapítására. Részt vesz a kerület szociális gondjainak megoldására készített rövidebb és hosszabb távú tervek kidolgozásában, javaslattételi és véleményezési jogosítvány mellett. A részegységek életével kapcsolatos munkákba tevékenyen részt vesz, ötletével támogatja azt. Segít a gondozottak egyéni és közügyekkel kapcsolatos gondjainak megoldásában. Az Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül írásban értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges módjára is. Továbbá, intézkedést kezdeményez a fenntartó helyi önkormányzatnál. Működésének részletes szabályait a Házirend melléklete az Érdekképviseleti Fórum szabályzata tartalmazza. Az Érdekképviseleti Fórum működésének feltételeinek biztosításáért az Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ vezetője felelős, vezetőjét a tagok választják. X. PANASZKEZELÉS Az ellátást, illetve szolgáltatást igénybevevő személy, ill. törvényes képviselője panasszal élhet az intézményvezető felé. Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal, melyről az intézményvezető köteles tájékoztatni a panaszost.

20 XI. ADATKEZELÉS ÉS TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS 1. Adatkezelés Az intézmény adatkezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. Ha a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény vagy a kliens, ellátott érdekeit sértené. A közalkalmazottak ill. a szolgáltatást igénybe vevők személyes adatainak kezelője az intézményvezető, aki köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben foglaltak szerint kezelni az adatokat. Azok a vezetők, munkatársak, akik munkavégzésük során személyes adatot kezelnek, kötelesek az adatvédelmi törvény szerint eljárni. Személyes adatokat csak a jogszabályban meghatározott szervek, személyek részére, az adatkezelés célhoz kötöttségére figyelemmel az intézményvezető személyes engedélyével lehet kiadni. 2. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. XII. ÉRDEKEGYEZTETÉS Az intézményben közalkalmazotti tanács működik. A részvételi jogokat a munkavállalók közössége nevében az öttagú közalkalmazotti tanács gyakorolja. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza. XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a benne meghatározottak szerint kell elkészíteni az intézmény szabályzatait. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességéhez a SZLEB jóváhagyása szükséges a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 10/2007.(II.26.) KT. sz. rendelet (SzMSz) 5/D. számú mellékletének III.10. pontja szerint. 3. Az SZMSZ a jóváhagyást követő napon, kihirdetéssel lép hatályba. A kihirdetés az intézmény vezetője által történik, a szabályzatot az érintett közalkalmazottakkal ismerteti és hozzáférhető elhelyezéséről gondoskodik. 4. Az SZMSZ mellékletei annak részét képezik, aktualizálásuk együttesen történik.

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a szociális intézmények összevonás miatti megszüntetésére és a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának jóváhagyására és az átszervezéssel

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 2, 3, 4 Törzsszám: 347983 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 9.. (4). és az 1997. évi XXXI. tv. 94. a

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben