Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat"

Átírás

1 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott Szervezetii és Működésii Szabállyzata

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény vezetőire, az intézmény dolgozóira, az intézményben működő szakmai egységekre az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. Az intézmény jellemző adatai, jogállása, képviselete Az intézményt alapította: Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete a 234/2007.(III.26.) Kt. sz. határozatával. Az Intézmény nyilvántartási száma: Az Alapító Okirat Kelte: március 27. Az Alapítás ideje: július 1.-től Az intézmény megnevezése: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) Rövidített megnevezése: Csepeli Szociális Szolgálat Az intézmény székhelye: 1211 Budapest, Kiss János altb.u.54. Az intézmény telephelyei: 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca Budapest, Völgy u Budapest, Vereckei u Budapest, Simon Bolivár sétány 1/a Budapest, Duna u. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Az intézmény jogállása: az intézmény önálló jogi személy Az intézmény fenntartó és felügyeleti szerve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. A fenntartó részéről a felügyeleti jogkört a szakmai területért felelős alpolgármester valamint a Szociális és Egészségügyi ágazatvezető gyakorolja. Szakmai felügyeletet ellátó szerv: Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala

3 Az intézmény képviselője: Az Intézményvezető képviseli az intézményt. Az Általános Szakmai Intézményvezetőhelyettes az Intézményvezető megbízása alapján - képviselheti az intézményt. Az intézmény vezetője vagy helyettesítésére jogosult személy az intézményt aláírásával és a körbélyegző lenyomatával jegyzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint. 2. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézmény vezetőjét Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg határozatlan időtartamra. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, illetve átruházott hatáskörben a Polgármester gyakorolja. 3. Az intézmény gazdálkodási módja Gazdálkodási jogkör: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával a Csepeli Egészségügyi Szolgálathoz, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Előirányzatok feletti rendelkezési jogkör: Az intézmény az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Vagyon feletti rendelkezési jog: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. Bérgazdálkodási jogkör: Az intézmény önálló bér- és létszámgazdálkodó. Az intézmény működése és fenntartása: Az intézmény fenntartási és működési költségeit az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint biztosítja. 4. Az intézmény működési területe Budapest XXI. kerület közigazgatási területe. 5. Az intézmény bélyegzői: Az intézmény számozott körbélyegzőket és számozatlan hosszú bélyegzőt használ. A körbélyegzőn az intézmény neve, a bélyegző száma és Magyarország címere, a hosszú bélyegzőn az intézmény neve és címe található. A körbélyegzők használatára az intézményvezető által maghatározottak szerint az Intézményvezető, az Általános Szakmai Intézményvezető- helyettes, a Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Központ vezető családgondozói, az Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ vezetője, a Gazdasági vezető, valamint a csoportvezetők jogosultak. III. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI FELADATAI Az Intézmény a szolgáltatási körébe tartozó alaptevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény és a gyermekek

4 védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek, illetve Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003. Kt. rendelete alapján végzi. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE KÖRÉBEN AZ ALÁBBI FELADATOKAT LÁTJA EL Alaptevékenységként ellátott szakfeladatok jegyzéke január 1-től Megnevezés Száma Építményüzemeltetés Összetett adminisztratív szolgáltatás Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Időskorúak átmeneti ellátása Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Idősek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátások, bentlakás nélkül Gyermekjóléti Szolgáltatás Kórházi szociális munka Utcai lakótelepi szociális munka Kapcsolattartási ügyelet Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató Szolgáltatás Közösségi Szolgáltatások b) az Intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó kisegítő tevekénységei Szakágazat száma Szakágazat megnevezése A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek és programok Időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok

5 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 1. Családsegítés Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, valamint anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezése. 1.1 Munkanélküliek számára nyújtott szolgáltatások: elhelyezkedést segítő egyéni és csoportos szolgáltatások biztosítása, továbbá rendszeres szociális segélyezettek együttműködési programjának keretében beilleszkedési program működtetése. 1.2 Adósságkezelés: szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő ellátás. 1.3 Ifjúsági tanácsadás: fiatalkorúak számára drog prevenció, önsegítő csoportok szerveződésének támogatása 1.4 Hajléktalan ellátás: az intézmény közreműködik a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével fennálló ellátási szerződésben foglalt feladatok koordinálásában és a hajlaktalan ellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában. 2. Közösségi ellátások Pszichiátriai betegek lakókörnyezetében történő gondozása, rehabilitálása az önálló életvitel fenntartása érdekében. 3. Gyermekjóléti ellátások 3.1 Általános gyermekjóléti szolgáltatások: a gyermekek testi, lelki egészségének megőrzése, családban történő nevelése, veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezése. 3.2 Speciális gyermekjóléti szolgáltatások: utcai szociális munka: gyermekek és fiatalkorúak utcai gondozása, intézmény-be történő integrálása kórházi szociális munka: az elhanyagolt, bántalmazott gyermekek érdekében a szükséges intézkedések megtétele, együttműködve a szociális nővérrel krízis telefon (készenléti szolgálat): ügyeleti rendszer a krízis helyzetek elhárítására nyújtott tanács-adás és/vagy tájékoztatás kapcsolattartási ügyelet: külön élő szülők gyermekeikkel történő kapcsolattartásának biztosítása. 3.3 gyermekek- és családok átmeneti gondozása: a szolgáltatás az Önkormányzat által megkötött ellátási szerződések keretében történik gyermekek és családok átmeneti otthonában, illetve helyettes szülőnél. Az intézmény gondoskodik a beutalásról, a szolgáltatás ellenőrzéséről és költségeinek elszámolásáról. 4. Egyéb szolgáltatás Közösségi programok szervezése: az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység;

6 5. Időskorúak ellátása 5.1.étkeztetés: napi egyszeri meleg étel biztosítása azok számára, akik szociálisan rászorultak, és akik önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek ezt biztosítani házi segítségnyújtás: azoknak a személyeknek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, az önálló életvitel fenntartása céljából jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: saját otthonukban élő, egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett és érdekében, a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából idősek nappali ellátása: saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló személyek nappali tartózkodása, étkeztetése, társas kapcsolataik és higiéniai szükségleteik kielégítése átmeneti gondozóház: koruk, egészségi állapotuk, vagy más ok miatt otthonukban időlegesen nem ellátott személyek átmeneti tartózkodása. 6. Fogyatékosok ellátása 6.1 fogyatékosok nappali ellátása: értelmileg akadályozott személyek napközbeni gondozása, étkeztetése, foglalkoztatása. 6.2 támogató szolgáltatás: a fogyatékos személy lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli szolgáltatások elérésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás, szállító szolgálat működtetése. 7. Egyéb gondozási ápolási feladatok 7.1 nyugdíjas házak 24 órás gondozási ügyelete: a nyugdíjasházakban élő lakók részére a krízishelyzet elhárítása érdekében biztosított tevékenység. A szervezeti egységekre vonatkozó részletszabályokat az Intézmény Ügyrendje tartalmazza. IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az Intézmény létszámkerete: 109 Fő. A munkakörök megoszlását az 1. sz- függelék tartalmazza. Az Intézmény szervezeti felépítését az alá- és fölérendeltség, illetőleg a munkamegosztás szerint, az SZMSZ 1. számú függelék tartalmazza. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI

7 Az intézmény feladatait szakmailag önálló és jelen szabályzat szerint egymással együttműködő szervezeti egységei útján látja el. 1. Intézményvezető: Közvetlen irányítása alá tartozik: Gazdasági vezető (2010. április 1-től) Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes Gyermekjóléti Központ vezető családgondozója Családsegítő Központ vezető családgondozója Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ vezetője Pénzügyi és Üzemeltetési csoportvezető (2010. március 31-ig) Közösségi Programokat Szervező Csoportvezető /Az Ady lakótelepen működő Közösségi Ház szolgáltatásainak szervezése/ Adminisztrátor Rendszergazda Jogász 2. Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes Közvetlen irányítása alá tartozik: Pszichológus Ügyfélszolgálat Szupervizor 3. Szervezeti Egységek 3.1. Gyermekjóléti Központ. Vezetője: vezető családgondozó Általános gyermekjóléti szolgáltatások Speciális gyermekjóléti szolgáltatások 3.2.Családsegítő Központ. Vezetője: vezető családgondozó Családsegítés Foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatások Adósságkezelési tanácsadás Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére 3.3. Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ : Vezetője: központ vezető Alapszolgáltatási Csoport Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményi Ellátási Csoport I. (Simon Bolivár stny. telephely) Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Étkeztetés Nappali ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás 24 órás gondozási ügyelet

8 Intézményi Ellátási Csoport II. (Duna u.-i és Vereckei u.-i telephelyek) Étkeztetés Nappali ellátás 24 órás gondozási ügyelet Fogyatékos Ellátási csoport Étkeztetés Fogyatékosok Nappali ellátása Támogató Szolgálat Az Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ vezető közvetlen irányítása alá tartozó vezetők: Alapszolgáltatási csoportvezető Intézményi Ellátási csoportvezető I. Intézményi Ellátási csoportvezető II. Fogyatékos Ellátási csoportvezető Gazdasági Szervezet- Vezető: gazdasági vezető (2010. április 1-től) A gazdasági vezető irányítása alá tartozó munkakör: Pénzügyi és Üzemeltetési csoportvezető március 31-ig: Pénzügyi és Üzemeltetési csoport vezetője: csoportvezető A szervezeti egységek vezetőit az intézményvezető bízza meg, a Gazdasági vezető kivételével. A Gazdasági vezetőt a fenntartó nevezi ki, az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes megbízása vagy kinevezése pedig a fenntartó egyetértésével történhet. A intézmény fenntartó által jóváhagyott létszámkeretén belül az egyes szakfeladatokra meghatározott munkaköröket, és a hozzájuk rendelt létszámkapacitást az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza, amelyet az Intézményvezető a fenntartó szakmai felügyeletét gyakorló Szociális és Egészségügyi Ágazatvezető egyetértésével készít el, illetve módosít. V. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 1.1. Munkaviszony létrejötte A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján A munkavégzés szabályai, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése Az intézmény dolgozóinak kinevezése változó munkahelyre / telephelyre történik. A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az adott feladatra vonatkozó jogszabályok és etikai normák, továbbá a kinevezési okmányban valamint a munkaköri leírásban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a kliensekre,

9 az ellátottakra, vagy a munkáltatóra hátrányos következményekkel járhat. 2. Munkaidő, az intézmény működési rendje: A dolgozók munkaideje heti 40 óra, a részmunkaidős foglalkoztatottak esetében legalább heti 20 óra. A munkaidő beosztását - az intézmény nyitva tartásához igazítva a szervezeti egységek vezetői, illetőleg az Intézményvezető végzik. Az intézmény nyitva tartása és dolgozók munkarendje telephelyenként és szakfeladatonként változó, az alábbiak szerint: Csepeli Szociális Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 1211 Budapest, Táncsics Mihály utca 69. Ügyfélszolgálat: Hétfőtől csütörtökig: Pénteken: Gyermekjóléti és Családsegítő Központ, Közösségi ellátás: Hétfő: (délelőtt szakmai értekezlet) Kedd-Csütörtök Péntek: Pénteken, a klubfoglalkozásokat igénybe vevők számára a nyitva tartás: Csepeli Szociális Szolgálat (székhely) 1211 Budapest, Kiss J.alt.u.54. Étkeztetés Házi segítségnyújtás Csepeli Szociális Szolgálat Völgy utcai Gondozási Részlege 1212 Budapest, Völgy u. 82. Étkeztetés Nappali ellátás fogyatékos személyek részére Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Munkaszüneti napokon ügyeleti ellátás van. Csepeli Szociális Szolgálat Simon Bolivár sétányi Gondozási Részlege 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/a. Integrált intézmény: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás időskorúak részére Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, folyamatos hozzáférhetőség Átmeneti elhelyezést biztosító intézmény időskorúak gondozóháza (folyamatos) 24 órás gondozási ügyelet (folyamatos) Csepeli Szociális Szolgálat Vereckei utcai Gondozási Részlege 1211 Budapest, Vereckei u. 10.

10 Integrált intézmény: Étkeztetés Nappali ellátás időskorúak részére Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai Gondozási Részlege 1215 Budapest, Duna u. 2. Étkeztetés Házi segítségnyújtás 24 órás gondozási ügyelet (folyamatos) 3. A szabadságolás rendje A szervezeti egységek vezetői szabadságolási tervet készítenek. Rendkívüli szabadságot az Intézményvezetővel egyeztetve a csoportvezetők engedélyezik. A szabadságolási tervet minden év március 31-ig készítik el a szakmai egységek vezetői. Szabadság és betegség idejére szóló helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák, amennyiben ettől eltérni szükséges azt az Intézményvezető, illetve helyettese határozzák meg. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a Munka Törvénykönyvében foglaltak alapján kell megállapítani. A dolgozókat megillető és a kiadott szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 4. Kiadmányozás és utalványozás rendje 4.1 Kiadmányozás rendje A kiadmányozási jog az adott ügyben érdemi döntésre ad felhatalmazást. Ez a jog magában foglalja a döntés kialakításának, az érdemi döntésnek, valamint az ügyirat irattárba helyezésének jogosultságát. Kiadmányt csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával lehet kiadni. A kiadmányozott irat tartalmáért és formájáért az aláíró felelős. Az intézményből kimenő iratok és a szervezeti egységek közötti iratok és feljegyzések kiadmánynak minősülnek. Kiadmányként kell kezelni a közalkalmazottak és munkavállalók részére kiadott hivatalos iratokat is. Általános kiadmányozási joga az intézményvezetőnek van. Az intézményvezető a kiadmányozás jogának átadásáról dönthet. Az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza a kiadmányozás rendjét az intézményvezető és az egyes szakmai egységek vonatkozásában. 4.2 Utalványozás rendje Az intézmény utalványozási rendjét az intézmény meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálata, mint önállóan gazdálkodó szervezet Szabályzat a kötelezettségvállalás és ellenjegyzése, szakmai teljesítés, érvényesítés utalványozás és ellenjegyzése rendjéről szóló szabályzata tartalmazza.

11 Az utalványozás a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelése. Utalványozásra jogosult, állandó jelleggel az intézményvezető. 5. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek köre Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az Intézményvezető, Gazdasági vezető az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes, Idős- és Fogyatékos Ellátási Központvezető, Pénzügyi és Üzemeltetési csoportvezető a pénztáros, a pénzügyi előadó, az alapszolgáltatási csoportvezető, az intézményi ellátási csoportvezetők, a fogyatékos ellátási csoportvezető. 6. Belső ellenőrzés Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezését, rendszerének kialakítását a Csepeli Egészségügyi Szolgálat végzi a két intézmény között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján. A belső ellenőr munkáltatója a Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője. A belső ellenőr feladatait a 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet, a belső ellenőrzéssel kapcsolatos stratégiai terv és ellenőrzési terv alapján végzi. Az Intézményvezető soron kívüli ellenőrzési feladatokkal is megbízhatja a belső ellenőrt. Az Intézményvezető döntése alapján külső szolgáltató is igénybe vehető szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzési, teljesítményellenőrzési és megbízhatósági vizsgálatokra. VI. SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELADATELOSZTÁS RENDJE Az intézmény integrált szervezeti formában látja el feladatait, az integráció jellege horizontális és vertikális. A különböző ellátási formák a szolgáltatások minőségére és mennyiségére tekintettel differenciáltak, egymásra épülők és átjárhatók. A különböző munkacsoportokban dolgozó, de hasonló, vagy azonos munkakörűek/ végzettségűek egymást helyettesítik a munkaköri leírásukban foglaltak szerint. Az egyes szakmai egységek feladataikat egymással szoros együttműködésben, az egyes szervezeti egységek munkatársaiból létrejövő team-ek keretében végzik. Az egy klienssel egy időben dolgozó szakmai egységek munkatársaiból alakult team esetében a vezető problémát az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes feladata meghatározni. Az esetgazdát az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes jelöli ki A team munkájának koordinálásáért az esetgazda a felelős. A team munkáért egyenként felelősek az egyes szakmai egységek dolgozói.

12 A Szociális Szolgálathoz érkező kliensek útja főszabályként a következő. A Szociális Szolgálathoz személyesen érkező vagy kérelmet benyújtó kliens abban az esetben, amikor új kliensként érkezik, először az Ügyfélszolgálat ügyeletes munkatársával kerül kapcsolatba. Az Ügyfélszolgálat ügyeletese tájékoztatást nyújt az intézmény szolgáltatásairól, felveszi a kliens szükséges személyes adatait - név, cím, telefonszám - és egy rövid interjú alapján, az azonnali segítséget igénylő klienst, a hozott problémának megfelelően továbbirányítja a probléma kezelésében járatos csoport ügyeletes munkatársához. Amennyiben a kliens problémája az intézményen kívüli ellátási formát igényel, az ügyfélszolgálat ügyeletese a megfelelő információnyújtás mellett továbbirányítja. Amennyiben a kliens az intézmény ellátottja marad, és nem igényel azonnali segítséget, az ügyfélszolgálatos ügyeletes továbbítja az ügyeleti lapot a megfelelő csoport vagy központ vezetőjének. A vezető kinevezi az adott szervezeti egységen belül dolgozó közalkalmazottat, aki haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a klienssel. Több probléma felmerülése esetén az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes esetgazdát jelöl ki a szervezeti egységen belül. Az esetgazda segíti, koordinálja a probléma megoldási folyamatokat és az egyes csoportokból az esetkezelésben dolgozó munkatársak team munkáját. Az esetgazda felelőssége a szolgáltatások felkínálásának biztosítása. Az esetgazda feladata, hogy a kliens problémájának megoldása érdekében folyamatos kapcsolatot tartson a különböző szervezeti egységek esetkezelésben résztvevő munkatársaival, figyelemmel kísérje munkájukat, a probléma megoldási folyamatokat, erről rendszeresen konzultáljon a különböző csoportok szakemberivel és a konzultációkon elhangzottakról dokumentációt készítsen. Szükség esetén esetkonzultációt hív össze, amelyről írásbeli feljegyzést készít. Az esetgazda munkájának ellenőrzéséért és szakmai felügyeletéért annak a szervezeti egységnek a vezetője felelős, amelybe az esetgazda tartozik. A Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Központ a törvényi előírásoknak megfelelően jelzőrendszert működtet. A hivatalos, írásban érkező jelzések azonnal a csoport vezetőihez kerülnek, akik a szükséges intézkedéseket megteszik. Gyermekvédelmi intézkedés szükségessége esetén a Gyermekjóléti Központ vezető családgondozója dönt, vagy kezdeményez intézkedést. Amennyiben gyermekvédelmi intézkedés megtétele nem szükséges, az eset gondozása a Gyermekjóléti Központ vagy a Családsegítő Központ keretein belül is történhet. Az idős- és fogyatékos ellátási szakterületen konkrét ellátási kérelemmel érkező klienst az ügyfélszolgálat ügyeletese azonnal és közvetlenül a terület megfelelő csoportvezetőjéhez irányítja. A szolgáltatásról a csoportvezető ad tájékoztatást. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos dokumentációt és megállapodás-tervezetet az adott csoport vezetője készíti elő, a megállapodást az Intézmény vezetője köti meg a klienssel. VII. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE ÉS A VEZETŐK FELADATAI 1. Az Intézményvezető feladatai

13 Felelős az intézmény minden szervezeti egységének szakszerű, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő működéséért, valamint a szervezeti és működési szabályzat betartásáért és betartatásáért. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai egységek munkáját és együttműködését. Gondoskodik az intézmény kiadmányozási és utalványozási rendjének meghatározásáról, és annak betartatásáról. Felelős a költségvetési előirányzatok betartásáért és betartatásáért. Összehangolja, irányítja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkáját. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében. Figyelemmel kíséri, értékeli az intézmény működési feltételeit, elemzi a működés szakmai hatékonyságát, és szükség esetén jelzéssel él a fenntartó felé. Gondoskodik a munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók továbbképzésének meg-szervezéséről. Értékeli az ellátottak, hozzátartozók véleményét az intézmények működéséről, a szolgáltatások színvonaláról. Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészíttetéséről, és azokat jóváhagyja. Elkészíti, illetve elkészítteti a szervezeti egységek szakmai programját, és működésével kapcsolatos szakmai beszámolókat. Felelős a szakmai és gazdasági vonatkozású intézkedések időben történő megtételéért, a szakmai egységek közötti munka koordinálásáért. Felelős a munkáltatói intézkedések szakszerűségéért. Munkavégzése során együttműködik az intézményt fenntartó önkormányzattal, annak vezetőivel. Az intézmény működéséről folyamatosan tájékoztatja az önkormányzat illetékes vezetőit. Kapcsolatot tart a szakmai feladatkörébe tartozó ügyekben más önkormányzati intézményekkel, civil- és egyházi szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel., Ellátja az intézmény képviseletét a fenntartó, és külső szervezetek ill. a lakosság felé. Gondoskodik az intézményen belül a munkatársak továbbképzésének megszervezéséről, lebonyolításáról, a képzések nyilvántartásáról. Figyelemmel kíséri a lakosság szociális problémáinak alakulását, döntéselőkészítő javaslatokat készít a problémakezelés módszereinek fejlesztéséről. Figyelemmel kíséri a különféle pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz pályázatokon való részvételre, gondoskodik a pályázatok előkészítéséről. Gyakorolja a bérgazdálkodói jogkört a Csepeli Szociális Szolgálat egészére vonatkozóan. Felelős a Csepeli Szociális Szolgálat keretében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért. Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállal, utalványozási jogkört gyakorol a személyi juttatások, valamint az önálló gazdálkodásra kiadott dologi kiadások tekintetében. Meghatározza a kiadások és a beszerzések teljesítésének rendjét, az utalványozásra és készpénz felvételre felhatalmazott személyek körét. Felelősségének megállapítására a felette munkáltatói jogkört gyakorló jogosult.

14 Az Intézményvezető közvetlenül irányítja az Ügyfélszolgálat munkáját a szervezeti egység csoportvezetőjén keresztül. Az Intézményvezető közvetlenül irányítja a pszichológusok, a jogász, a szupervizor, adminisztrátor és a projektmenedzser munkáját. 2. Az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes feladatai Az Intézményvezető távolléte esetén a munkaköri leírásában meghatározottak szerint a gazdálkodási feladatok kivételével - ellátja az intézményvezetői feladatokat, Koordinálja a gyermekjóléti, és szociális feladatok ellátását, irányítja az ügyfélszolgálat működését, Gondoskodik a szervezeti egységek szociális-gyermekjóléti szakmai feladataira vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és előírások betartásáról, a beosztott közalkalmazottak ezzel kapcsolatos ismereteinek bővítéséről és ellenőrzi végrehajtásukat. Kidolgozza a szervezeti egységek értékelési rendszerét, gondoskodik eredményeinek folyamatos értékeléséről. Képviseli a szervezeti egységek dolgozóit a különböző értekezleteken és fórumokon, valamint az intézményvezető megbízása alapján külső szerveknél. Módszertani iránymutatást ad szervezeti egységek vezetői részére, szervezi az összvezetői értekezleteket, ahol értékeli az intézmény szakmai munkáját, és ennek alapján szakmai javaslattal él az intézményvezető felé. Szervezi és figyelemmel kíséri a dolgozók továbbképzését, vezeti a továbbképzési tervet. Rendszeres jelentéseket, éves statisztikát állít össze a szakmai szervezeti egységek havi jelentései alapján. Éves szinten szakmai munkatervet készít, a szakmai programot, ügymenetet a jogszabályi változásoknak megfelelően rendszeresen felülvizsgálja és módosítja. Költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat szolgáltat. (a szervezeti egységek szakmai munkájához szükséges személyi-dologi igények, szükségletek, új feladatok) Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, javaslatokat tesz a különböző pályázatokon való részvételre és közreműködik az elnyert pályázati programok szakmai megvalósításában. Kapcsolatot tart az ellátási szerzősé alapján az intézménnyel kapcsolatban álló szervezetekkel. Feladatát a mindenkor hatályos jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, a munkaköri leírás, az intézményvezető utasításai, és az etikai kódex szabályainak megfelelően végzi. 3. A Gazdasági vezető feladatai Az intézmény önálló gazdálkodásához szükséges gazdasági szervezet létrehozását előkészíti, szervezi. Az Intézményvezetővel közösen felállítja az intézmény gazdasági szervezetét, meghatározza a szervezeten belüli munkamegosztást, feladatokat.

15 A Csepeli Egészségügyi Szolgálattal együttműködve gondoskodik az intézmény gazdálkodási feladatainak július 1-tõl történő teljes körű átvételéről, a vagyonleltár elkészítéséről. Felelős az intézmény önálló gazdálkodásának jogszerű bevezetéséről, az ehhez szükséges intézkedéseknek - az Intézményvezető útján - a fenntartó felé jelzéséről. Felelős a gazdálkodási-pénzügyi szabályzatok elkészítéséért, az önálló gazdálkodáshoz szükséges FEUVE bevezetésért. Felelős a gazdasági szervezet irányításáért és ellenőrzéséért. Felelős az intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodás, könyvvezetés és az adatszolgáltatás feladatainak jogszerű ellátásért. Felelős az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok jogszerű ellátásáért. Jogosult és köteles a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány ellenjegyzésére. Az irányítása alá tartozó szervezeti egységhez beosztott gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad, munkájukat ellenőrzi és segíti. Gazdasági intézkedéseket hoz. 3.1 Pénzügyi- és Üzemeltetési vezető feladatai gondoskodik az intézmény költségvetésének és beszámolójának elkészítéséről a jogszabályok és tervezési előírások figyelembevételével a költségvetési előirányzatokról nyilvántartást vezet, és folyamatosan figyelemmel kíséri annak felhasználását irányítja a Pénzügyi és Üzemeltetési csoport munkáját gondoskodik az intézmény kezelésében és használatában lévő vagyontárgyak védelméhez rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználáshoz szükséges intézkedések megtételéről gondoskodik a költségvetési, felújítási és egyéb tervek elkészítéséről, teljesítéséről, a tervszerű és azonnali karbantartásra felhasznált költségek vezetéséről gondoskodik a gazdálkodás eredményeinek folyamatos ellenőrzéséről, értékeléséről, a hatékonyság, az ésszerű és takarékos gazdálkodás érdekében gondoskodik a gazdasági folyamatokba beépített ellenőrzési feladatok végrehajtásáról közvetlen kapcsolatot tart és együttműködik a Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági csoportjával felelős az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betarttatásáért felelős az általa kiadott iratok, intézkedések helyességéért, jogszerűségéért felelős a jogszabályok naprakész ismeretéért és azok betartásáért közreműködik az intézmény Pénzügyi és Üzemeltetési csoportjában dolgozók munkaköri leírásainak elkészítésében elkészíti a fenntartó önkormányzat vezetői által kért kimutatásokat az önkormányzat vezetői, illetve a Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági irodája részére. 4. A Családsegítő Központ vezető családgondozója, a Gyermekjóléti Központ vezető családgondozója, az Idős és Fogyatékos Ellátási Központ vezetőjének feladata:

16 Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Központ szakmai munkáját. Felelős a Központ törvényes működéséért, a jogszabályban és módszertani útmutatókban előírt szakmai minőség biztosításáért. Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért, a rendelkezésére bocsátott intézeti vagyonért, az ellátottak és dolgozók biztonságáért. Képviseli a központot és dolgozóit a különböző értekezleteken, az Intézményvezető megbízása szerint külső szerveknél és fórumokon. Irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott munkatársakat, elkészíti az irányítása alatt dolgozók munkaköri leírását, elkészíti a dolgozók munkarendjét és munkaidő beosztását. Gondoskodik a gondozási és technikai munka feltételeiről, Az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a központ éves munkaprogramját. Jogosult javaslatot tenni a dolgozók lakásépítési támogatására, a dolgozók többlet javadalmazására, jutalmazására, a minősítésére. Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásainak betartását, a szakdolgozók munkáját és etikai magatartását, az általa irányított munkatársak által vezetett dokumentációt, segíti azok szakszerű vezetését. A központ szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek, illetve a szakmai felügyelettel megbízott helyettesének. Szervezi és vezeti a központ munkaértekezleteit, esetmegbeszéléseit 5. Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ keretében működő csoportvezetők feladatai: Szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoport szakmai munkáját a munkaköri leírásában foglaltak szerint, gondoskodik az egyes ellátások közötti koordináció megteremtéséről Vezeti, vezetteti az előírt nyilvántartásokat, elkészíti az éves és soron kívül kért jelentéseket, közreműködik a szakterületéhez kapcsolódó beszámolók, adatszolgáltatások elkészítésében Az ellátottak érdekében együttműködik ill. kapcsolatot tart a szolgáltatás szempontjából szükséges egyéb szervezetekkel, pl. egészségügyi intézmények, civil szervezetek, hozzátartozók Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért, a gondozottak és dolgozók biztonságáért, a jogszabályok és belső szabályzatok betartásáért, Irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott munkatársakat, előkészíti az irányítása alatt dolgozók munkaköri leírását, elkészíti a dolgozók munkarendjét és munkaidő beosztását, Jogköre kiterjed az elvégzendő feladatoktól függően a dolgozók munkahelyen belüli átcsoportosítására, munkavégzésre az alkalmatlan állapotú dolgozó munkavégzésének felfüggesztésére,

17 Jogosult javaslatot tenni az ellátottak vonatkozásában a személyi térítési díj csökkentésre, a dolgozók többlet javadalmazására, jutalmazására, Gondoskodik a térítési díjak beszedéséről, az intézményi vagyon védelméről, közreműködik a karbantartási munkák előkészítésében és szervezésében, Kiadmányozási jogot gyakorol az intézményvezető által meghatározott körben, aláírja a feladatai ellátása során keletkezett belső iratokat Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásainak betartását, a szakdolgozók és kisegítő személyzet munkáját és etikai magatartását, a gondozók által vezetett dokumentációt, segíti azok szakszerű vezetését 6. Vezetői ellenőrzés Az intézményben minden vezető állású dolgozó vezetői szintjének megfelelő ellenőrzési tevékenysége folyamatos, melyet az érvényben lévő szabályzatok és utasítások figyelembevételével kell végezni. Az ellenőrzés főbb módszerei: Az intézményvezető által elkészített éves ellenőrzési terv szerint. Az irányításuk alá tartozó csoportok, beosztott munkatársak folyamatos és rendszeres beszámoltatása a végzett munkáról, javaslataik, észrevételeik értékelés, szükséges esetben intézkedés megtétele. Személyes helyszíni ellenőrzés. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére saját hatáskörében intézkedik, felettesének tesz javaslatot, súlyosabb esetben fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez. 7. Helyettesítés rendje Az Intézményvezetőt távollétében illetve akadályoztatása esetén a gazdálkodási feladatok kivételével az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az intézményben a helyettesítés rendjét az Intézményvezető által kiadott Helyettesítési Szabályzat, illetve a munkaköri leírások tartalmazzák. A csoportokon belül a csoportvezető feladata a helyettesítés megszervezése. 8. Munkakörök átadásának rendje Az intézmény vezető állású dolgozói valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadáson és átvételen készített jegyzőkönyvön fel kell tüntetni az átadás-átvétel időpontját, a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban levő konkrét ügyeket, az átadásra kerülő eszközöket, az átadó és átvevő észrevételeit. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik.

18 VIII. ÉRTEKEZLETEK RENDJE 1. Intézményvezetői értekezlet Az értekezletet az Intézményvezető hívja össze általában heti gyakorisággal, de legalább havonta egyszer. Tagjai: Intézményvezető Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes Gazdasági vezető Idős-és Fogyatékos Ellátási Központ vezetője Pénzügyi és Üzemeltetési Vezető Családsegítő Központ vezető családgondozó Gyermekjóléti Központ vezető családgondozó Az értekezlet megtárgyalja: az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket intézmény szakmai munkáját, jogszabályváltozás, szakmai módszertani előírások alapján a szervezet működésével kapcsolatos változtatásokat, az éves munkatervet és értékeli annak teljesítését; a szakmai egységek szakmai programját, azok megvalósulását, a költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket az éves képzési és továbbképzési tervet; az etikai helyzetet az intézmény valamennyi dolgozóját érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló kérdéseket A vezetői értekezlet üléséről emlékeztetőt kell felvenni, melyet az intézmény vezetője, vagy helyettese hitelesít, és a résztvevők kapják meg. A jegyzőkönyv egy másolati példányát meg kell küldeni az önkormányzat Szociális és egészségügyi ágazatvezetőjének. 2. Összdolgozói értekezlet Az intézmény dolgozóit általánosan érintő kérdésekről az intézményvezető illetve az általa megbízott intézményvezető-helyettes szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói értekezletet tart. Az értekezlet megtárgyalja: az intézményben az elmúlt időszakban (egy év) végzett munkát az intézmény munkatervét és annak teljesítését következő időszak szakmai, gazdasági feladatait etikai helyzetet Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az intézményvezető, és a jegyzőkönyvvezető ír alá, a jegyzőkönyvet az irattárban meg kell őrizni.

19 Az intézményvezető helyettes, és a gyermekjóléti központ vezetője felelős a szakterületén a munkaértekezletek rendjének kialakításáért az intézményvezetővel egyeztetett módon. 3 Központ értekezlet: Az értekezletet az adott Központot irányító vezető (vezető családgondozó illetve központvezető) hívja össze általában heti-kétheti gyakorisággal. Az egyes értekezleteken megtárgyalják: a központ eltelt időszakban végzett munkáját, az észlelt hiányosságokat és annak megszűntetési módját, a központ munkafegyelmét, a központ előtt álló feladatokat, a dolgozók javaslatait. Az értekezletet a központvezető vezeti. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a vezető vagy helyettese hitelesít. Az emlékeztető egy példányát az Intézményvezetőnek és az Általános Szakmai Intézményvezető-helyettes számára meg kell küldeni. IX. ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM 1. Ellátottjogi Képviselő 2. Érdekképviseleti Fórum működik összevontan az Átmeneti Gondozóházban és az Idősek Nappali Klubjaiban. Az évi IIII. törvény alapján az Érdekképviseleti Fórum előzetesen véleményezi az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a térítési díjak évenkénti megállapítására. Részt vesz a kerület szociális gondjainak megoldására készített rövidebb és hosszabb távú tervek kidolgozásában, javaslattételi és véleményezési jogosítvány mellett. A részegységek életével kapcsolatos munkákba tevékenyen részt vesz, ötletével támogatja azt. Segít a gondozottak egyéni és közügyekkel kapcsolatos gondjainak megoldásában. Az Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül írásban értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges módjára is. Továbbá, intézkedést kezdeményez a fenntartó helyi önkormányzatnál. Működésének részletes szabályait a Házirend melléklete az Érdekképviseleti Fórum szabályzata tartalmazza. Az Érdekképviseleti Fórum működésének feltételeinek biztosításáért az Idős- és Fogyatékos Ellátási Központ vezetője felelős, vezetőjét a tagok választják. X. PANASZKEZELÉS Az ellátást, illetve szolgáltatást igénybevevő személy, ill. törvényes képviselője panasszal élhet az intézményvezető felé. Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal, melyről az intézményvezető köteles tájékoztatni a panaszost.

20 XI. ADATKEZELÉS ÉS TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS 1. Adatkezelés Az intézmény adatkezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. Ha a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény vagy a kliens, ellátott érdekeit sértené. A közalkalmazottak ill. a szolgáltatást igénybe vevők személyes adatainak kezelője az intézményvezető, aki köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben foglaltak szerint kezelni az adatokat. Azok a vezetők, munkatársak, akik munkavégzésük során személyes adatot kezelnek, kötelesek az adatvédelmi törvény szerint eljárni. Személyes adatokat csak a jogszabályban meghatározott szervek, személyek részére, az adatkezelés célhoz kötöttségére figyelemmel az intézményvezető személyes engedélyével lehet kiadni. 2. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. XII. ÉRDEKEGYEZTETÉS Az intézményben közalkalmazotti tanács működik. A részvételi jogokat a munkavállalók közössége nevében az öttagú közalkalmazotti tanács gyakorolja. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza. XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a benne meghatározottak szerint kell elkészíteni az intézmény szabályzatait. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességéhez a SZLEB jóváhagyása szükséges a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 10/2007.(II.26.) KT. sz. rendelet (SzMSz) 5/D. számú mellékletének III.10. pontja szerint. 3. Az SZMSZ a jóváhagyást követő napon, kihirdetéssel lép hatályba. A kihirdetés az intézmény vezetője által történik, a szabályzatot az érintett közalkalmazottakkal ismerteti és hozzáférhető elhelyezéséről gondoskodik. 4. Az SZMSZ mellékletei annak részét képezik, aktualizálásuk együttesen történik.

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben