A PÁL UTCAI FIÚK. Foglalkozási terv éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÁL UTCAI FIÚK. Foglalkozási terv 11-12 éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc"

Átírás

1 A PÁL UTCAI FIÚK Foglalkozási terv éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc A FOGLALKOZÁS CÉLJAI Az időben zajló változások felfedeztetése két egymástól 120 évnyi távolságra lévő korszak gyermek- és felnőttvilágának, közlekedésének és eszközeinek összehasonítása révén. A városhoz (és közvetve a hazához) való kötődés erősítése tartamilag című regényhez kapcsolódó személyes élmények szerzéséhez révén. A tanulói képességek fejlesztése az alábbi részterületeken: a szövegértési képesség fejlesztése egyrészt a kontextusból kiemelt részletek vizsgálatával, másrészt megadott szempontok szerinti információkereséssel, a reflektálás és önálló véleményalkotás képességének erősítése a regényből vett idézetekhez kapcsolódóan, a szókincs fejlesztése néhány korabeli fogalom kiemelésével és jelentésének alaposabb megvizsgálásával, a térbeli tájékozódó képességének fejlesztése térkép használatára épülő gyakorlatok segítségével, a megfigyelő képesség fejlesztése a kétféle korszakból származó térkép összehasonlítására épülő gyakorlatok keretében, az önálló ismeretszerzési képességének fejlesztése lexikon használatára épülő, illetve egyéni helyszíni tájékozódást igénylő feladatok segítségével. KAPCSOLÓDÁS A NAT kulcskompetenciáihoz: o Anyanyelvi kommunikáció o Hatékony, önálló tanulás A nem szakrendszerű oktatás kerettantervi tudás és képességterületeihez: o Szülőföldünk o Mindennapi életünk o Tér és idő A magyar nyelvi és irodalom tantárgyhoz: A munka sikerének előfeltétele, hogy a gyerekek röviddel ez előtt, valamennyien olvassák el a regényt. A foglalkozás megtartható akár az irodalom órai műelemzés és megbeszélés előtt, akár azt követően. 1

2 ELŐKÉSZÍTÉS A foglalkozás megvalósításához szükséges segédletek megfelelő mennyiségben való kinyomtatása. A következő szavak felírása nagy betűkkel, egy-egy A/4-es mérető papírlapra. A terem előkészítése a csoportmunkára. A csoportalkotáshoz szükséges kis színes karton előkészítése, megfelelő mennyiségben. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Számítógép, projektor. Gyurmaragasztó Az megfelelő példányszámban sokszorosított segéd mellett, a regény teljes szövege minden tanuló számára (saját kötetként, vagy a könyvtárból kikölcsönözve) SEGÉDLETEK 1. Tíz szövegrészlet egy-egy példányban kinyomtatva. 2. Egy 1896-os térkép a budapesti Józsefvárosnak és Ferencvárosnak a regény helyszíneihez kapcsolódó részletéről, a tanulók létszámának + a csoportok számának megfelelő mennyiségben sokszorosítva. 3. Ugyanannak a területnek a mai térképe ugyanolyan mennyiségben sokszorosítva. 4. világa Egyéni feladatlap, az osztály létszámának megfelelő mennyiségben kinyomtatva. 5. Útmutató a két tanóra közötti önálló csoportmunka megszervezéséhez a csoportok számának megfelelő mennyiségben. 6. Helyszínek és útvonalak négyféle feladatsor. Összesen annyi feladatsort kell kinyomtatni, ahány csoport van. 7. Szövegvizsgálat négyféle feladatsor. Összesen annyi feladatsort kell kinyomtatni, ahány csoport van. 8. Naplórészlet portfolió-feladat, annyi példányban sokszorosítva, ahány tanuló van az osztályban. Javasolt kézikönyvek a diákok önálló kutatómunkájához: Budapest Lexikon, Akadémiai Kiadó Budapest teljes utcanévlexikona, Dinasztia Kiadó - Gemini Budapest Kiadó Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó Magyar Kódex V. Kossuth Kiadó

3 I. Ráhangolás A FOGLALKOZÁS FELÉPÍTÉSE 1. tanóra 1. A helyszín és a szereplők Nyitó gondolatként a tanár a következő kérdéseket teszi fel a történettel kapcsolatban: Mikor és hol játszódik Molnár Ferenc regénye? Hány évesek a benne szereplő diákok? Ezek közös megválaszolása után elmondja, hogy most kicsit rendhagyó módon fogják megvizsgálni a regényt. A cél ezúttal Budapest régi és mai arcának, illetve az itt élő régi és mai emberek világának, körülményeinek az összevetése lesz, a regényre és személyes tapasztalatokra építve. Válaszok: A regény százhúsz évvel ezelőtt (1889-ben) játszódik Budapesten. A gyerekek életkoráról kétszer is beszél a szerző az I. fejezetben. Bokáról megemlíti, hogy 14 éves, illetve általánosan a fiúkra utalva, hogy negyedikesek ami a nyolcosztályos gimnáziumban szintén 14 évest jelentett. 2. Idézzük föl a regény világát! A tanár a legegyszerűbb és leggyorsabb módon négy részre bontja az osztályt. A gyerekek kétféle feladatot kapnak így mindkét témával két csoport foglalkozik: a) Milyenek voltak a diákok iskolai körülményei százhúsz évvel ezelőtt? (iskolatáska, felszerelés, tantárgyak, fegyelem stb.) b) Milyen volt az akkori diákok élete, hogyan töltötték a szabadidejüket? (játékok, csapatok, területszerzés, gittegylet stb.) A gyerekek gyorsan választanak maguk közül egy jegyzőt, aki leírja a csoport gondolatait, majd ötletroham keretében megpróbálnak minél több mozzanatot felidézni az adott kérdéshez kapcsolódóan a regényből. Az azonos témával foglalkozó csoportok szóvivői váltott megszólalással ismertetik mindazt, ami az eszükbe jutott. A másik témával foglalkozó csoportok tagjai pedig azonnal reflektálva a hallottakra olyasmiket mondanak, amik azóta nagyon megváltoztak a gyerekek életében. II. Új, fejlesztő gyakorlatok és feladatok 1. A város és a grund A tanár kiválaszt tíz olyan tanulót, aki a legjobbak között van irodalomból. Ezek a gyerekek az osztály létszámától függően tetszés szerint hívnak maguk mellé még egy vagy két társat, akivel együtt dolgoznak majd. Mindegyik csoport kap egy-egy kis részletet a regényből, amit elolvasnak. A szövegre támaszkodva, kulcsszavakkal jellemzik, hogy mit jelent a fiúknak a város, és mit jelent benne a grund. Gondolataikat a szöveges lapok hátoldalán rögzítik. Miután elkészültek, a sorszámoknak megfelelő rendben mindegyik csoport egyik tagja (aki nem azonos a jegyzővel) felolvassa saját szövegüket, s egy másik csoporttag ismerteti azokat a gondolatokat, amelyeket a részlethez kapcsolódóan lejegyeztek. 3

4 2. A haza A felolvasás végén a tanár a következő szavakat helyezi el nagyobb papírokra írva, gyurmaragasztóval az osztály különböző pontjain: HAZA, OTTHONOSSÁG, IDEGENSÉG, FELELŐSSÉG, BECSÜLET. A tanulók egy percig nézik a feliratokat, átgondolják, melyik az a fogalom, amelyik a leginkább megszólítja őket, illetve kivált bennük egy érzést vagy valamilyen személyes emléket. Mindenki ahhoz a laphoz megy, amelyiket magában kiválasztotta, és megosztja a többiekkel gondolatait, érzéseit. A kis csoportokban való beszélgetést követően egyvalaki minden csoportból beszámol a körükben elhangzottakról az osztálynak. III. Lezárás Megjegyzés A megfogalmazódó személyes gondolatok sokféle kérdést vethetnek fel, amelyek mélyebb és hosszabb beszélgetés irányába is tovább vihetők. Ha van rá mód, és úgy tűnik, hogy az osztálynak is kedve van hozzá, érdemes időt szánni e fontos témák átélt formában való megvitatására. Egy ilyen beszélgetéssel akár egy teljes tanítási óra is eltelhet. Arra azonban vigyázni kell, hogy a foglalkozás végén maradjon elég idő az egyéni házi feladat és a csoportos kutatómunka megfelelő előkészítésére. 1. Egyéni házi feladat Minden diák kap két térképet (az egyik 1889-es, a másik mai), valamint egy feladatlapot, amit elsősorban a térképek információira és a regény szövegére támaszkodva kell megoldania. De használhat hozzá egyéb forrásokat is. (Az ajánlott kézikönyveket a bevezető tartalmazza.) A lap első feladata régi és mai utcanevek egymásnak való megfeleltetését várja el, a második pedig néhány, a regényben előforduló régies kifejezés magyarázatát. 2. Csoportalakítás A tanár 4 fős heterogén csoportokat alakít úgy, hogy színes lapocskákat oszt ki egyenlő arányban az osztályban a következő módon: az egyik szín kártyáit a legjobb képességű, leginkább önálló gyerekeknek adja, egy másik színből az adott területen leggyengébb tanulók kapnak, a harmadik és a negyedik szín lapjait pedig véletlenszerűen osztja szét a többiek között. A tanulóknak úgy kell csoportokat alkotniuk, hogy minden csoportban minden szín képviselve legyen. A csoportok kapnak egy-egy Útmutatót a két óra közötti önálló munkához, valamint egy lapot a Helyszínek és útvonalak, s egyet a Szövegvizsgálat című sorozatból. (Mindkét címhez négy lehetséges változat tartozik.). Ugyancsak megkapják a kétféle térképet is, amiket a terepen közösen tudnak majd használni. (Míg a sajátjukat lefűzetik a mappájukba.) A két tanóra között: Csoportos kutatómunka A kialakuló csoportok az útmutatóban leírtak szerint szétosztják egymás között a feladatokat, és megszervezik azok megoldását. Ehhez részben könyvtári és internetes búvárkodásra, részben pedig egy közös józsefvárosi sétára van szükség. A sétára el kell vinniük a feladatleírásokat és csoportonként egy példányt a regényből. Ha van olyan a tanulók közül, aki szívesen készít képeket, akkor egy digitális fényképezőgépet is vihetnek magukkal. 4

5 I. Ráhangolás 2. tanóra (Két héttel később) 1. A régi és a mai utcanevek (az egyéni házi feladat ellenőrzése) A tanár egymás után különböző tanulókat szólít fel. Mindenki egy-egy névpárt mond a saját megoldási közül. A többiek követik az elhangzottakat, és végül jelzik, hogy azonos, vagy eltérő megoldásokra jutottak-e. 2. Régi szavaink jelentései (az egyéni házi feladat ellenőrzése) A tanár újabb diákokat szólít fel egyesével. Mindenki felolvas egy tetszés szerinti definíciót az általa írtak közül, az osztály többi tagja pedig megpróbálja kitalálni, melyik fogalomról van szó. Közben arra is reflektálnak, hogy a definíció jól ragadta-e meg az adott dolog lényegét. A körkérdést követően a tanár beszedi a lapokat, amiket majd írásos megjegyzésekkel ellátva ad vissza később a gyerekeknek. Megjegyzés A feladatlapon szereplő fogalmakat érdemes a szokásos módon kis kartonokra ragasztva feldolgozni a fogalomtár számára. Így később is elővehetők, gyakorolhatók és rögzíthetők. II. Beszámolók 1. Ezeken a helyszíneken jártunk Az azonos feladatatok megoldásán dolgozó csoportok közösen készítették el bemutatójukat. Így összesen négy kiselőadásra kerül sor tablóval vagy számítógépes prezentációval illusztrálva. Mivel a feladatok között volt átfedés, ha van rá idő, és megoszlanak a gyerekek véleményei, lehet egy kicsit beszélgetni a Práter utcai szoborcsoportról, és az újjáépített grundról is. A gyerekek kötetlen formában megfogalmazhatják, hogy tetszettek nekik a látottak, mennyire tartják jónak, hogy ezek az alkotások ma ott állnak a Józsefvárosban. 2. A szövegekből kirajzolódó részletek A gyerekek körbe ülnek, és a négy tematikus csoport szerint haladva, mindenki ismerteti a nála lévő feladat ösztönzésére, a regényből kiemelt információkat a korabeli világ egy-egy szeletéhez kapcsolódóan: a) a közlekedés, b) a tárgyak és eszközök, c) a pénz, d) a foglalkozások illetve az étkezések világára koncentrálva. III. Lezárás 1. Sokat változott a világ A tanár most azokat a gyerekeket szólítja meg, akiknél olyan jegyzetlap van, amely az elmúlt évszázad alatt bekövetkezett változásokat rögzít. Mindenki ismerteti a nála lévő gondolatokat. Majd utolsó körkérdésként azt teszi fel a tanár, hogy vajon szerettek-e volna akkor élni vagy sem. A gyerekek tetszőleges sorrendben osztják meg véleményüket a többiekkel, s valamilyen indoklást is fűznek hozzá. 5

6 2. Portfolió feladat A tanulók azt az önálló feladatot kapják, hogy válasszanak maguknak egy szereplőt a regényből, és próbáljanak meg képzeletben belebújni a bőrébe. Írják le naplószerűen, egyes szám első személyben a kiválasztott gyerek életének egy olyan eseményét, amelyről NEM beszél a könyv. A környezetre és kapcsolataikra vonatkozóan megismert mozzanatokat egészítsék ki azokhoz stílusban illeszkedő, de saját fantáziájukban megszületett elemekkel. A képzeletbeli naplórészletet rajzokkal is illusztrálják. Követő tevékenységek Nem szabad elfeledkezni az óra elején beszedett egyéni feladatlapok átnézéséről és arról, hogy a következő alkalommal a gyerekek személyre szóló megjegyzések kíséretében kapják vissza azokat. Ugyanez vonatkozik a képzeletbeli naplórészletek értékelésére. A munkát a lefűzés előtt mindenképp fontos néhány soros szöveges formában, személyre szólóan értékelni. 6

7 KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSEK A TANÁR SZÁMÁRA Az egyéni feladatlap megoldásai a) Utcanevek: RÉGI NÉV Pál utca Mária utca Soroksári utca Üllői út Rákos utca Kinizsi utca Esterházy utca Pipa utca Csillag utca MAI NÉV Pál utca Mária utca Ráday utca Üllői út Hőgyes Endre utca Kinizsi utca Puskin utca Pipa utca, Erkel utca Gönczy Pál utca b) Fogalmak grund einstand gigerli természetrajz gyorsírási óra katedra pedellus géta* golyózás* beépítetlen városi telek szó szerint: belépés (ném.) Lásd még: I. fejezet piperkőc, ficsúr régi iskolai tantárgy: állattan, növénytan és ásványtan együtt a beszéd gyors lejegyzését lehetővé tevő jelrendszer elsajátítására szánt tanóra a tanterem megemelt része, dobogó, melyen a tanári asztal is áll hivatalsegéd, iskolaszolga két csapat által, ütővel játszott labdajáték csoportos játék, amelynek során kis (színes) golyókat gurítanak a résztvevők a falhoz, egy vonalhoz vagy egy kis gödörbe, adott szabályok szerint. Lásd még: I. fejezet * Az interneten Grundjátékok címszó alatt érdekes információk találhatók többféle korabeli játékról (golyózás, méta, nemzetes, rabló-pandúr, snóbli, snúr) a oldalon. Gondolatok a csoportos kutatómunka előkészítéséhez Ha az osztály létszáma nem osztható néggyel, akkor az átlagos képességű tanulók színkártyáiból érdemes szükség szerint darabbal többet tenni a csomagba. Aki végül kimarad a négyes csoportokból, az maga választhatja meg, hogy melyikhez csatlakozik ötödikként. Ha a csoportmunkában gyakorlottabb osztályról van szó, a gyerekek valószínűleg önállóan is meg tudják szervezni a két tanóra közötti közös tevékenységet. Ha azonban ebben még nincs rutinjuk, érdemes odafigyelni rá, hogy jól osztották-e el a feladatokat, és minden fontos mozzanatra kiterjedt-e a figyelmük. 7

8 Ha az iskola viszonylag távol fekszik a közös terepgyakorlat helyszínétől, érdemes néhány önként vállalkozó szülőt megkérni arra, hogy kísérjék el a gyerekeket a Józsefvárosba. Ha a tanulók ismerősek a környéken, akkor erre természetesen nincs szükség. Bár akkor, amikor a csoportos feladatot megoldásához hozzáfognak, már minden gyerek rendelkezik egy példánnyal a mai és a régi Józsefváros térképéből. Ezeket azonban talán szívesen megtartanák a saját mappájuk számára. A közösen megoldandó feladatokhoz ezért érdemes minden csoportnak egy-egy közös térképet is másolni. A kiosztás előtt erre lehet valamilyen megkülönböztető jelet vagy feliratot lehet tenni. A feladatsorok nehézsége nem teljesen egyforma, ami lehetőséget kínál bizonyos fokú differenciálásra. A helyszínek és útvonalak című sorozatban van olyan kutatósabb-nyomozósabb lap, amelyekhez többet kell a helyszínen vizsgálódni. A szövegre épülő sorozat kiadása előtt pedig esetleg figyelembe lehet venni a tanulók érdeklődésének irányultságát. Mindkét feladattípusból négy sorozat áll rendelkezésre. Fontos, hogy minden változattal foglalkozzon legalább egy tanulói csoport, de több csoport is dolgozhat ugyanazzal a típusú lappal. Helyszínek és útvonalak válaszok 1. feladatsor A Pál utca 5. kapualjában várakozott Geréb Boka válaszára. 3. Az iskola a Lónyay utcában lehetett, talán a Református Gimnáziummal azonosítható, ami a korabeli térképen jól látható. (Bár Molnár Ferenc nem utal erre) 4. A dohánygyár helyén ma üres telek, elhanyagolt park található. 5. A Práter utcai szoborcsoport golyózó gyerekeket ábrázol, Szanyi Péter munkája (2007). A Nagytemplom utca és Tömő utca sarkán felépült egy a grundot idéző játszótér, ahol a könyv szövege is olvasható a falakon, Reich Károly illusztrációival. Nyitva van minden nap 9 és 18 óra között, de rendezvények miatt előfordul, hogy bezárják. A látogatás előtt ezért érdemes odatelefonálni (20/ ) feladatsor A Füvészkert területe a történet (illetve megírásának ideje) után, a klinikaépületek terjeszkedése miatt egyharmadára csökkent, majd a II. világháborúban szinte teljesen elpusztult. A mait az Üllői úttól távolabb találjuk. (1083 Illés utca 25. tel , nyitva minden nap 9 és 17 óra között, diákjegy 300 Ft.) A Füvészkertbe látogatva a diákok sok segítséget kaphatnak az ott megvásárolható Tájak- korok- múzeumok sorozat Füvészkert című kiadványából 3. Helyszínek: várrom, domb, sziget, híd, üvegház A Füvészkert nyelvújítási szó, ma újra ez a hivatalos elnevezés. De egy ideig Botanikus kertnek neveztél.) 4. Itt futott össze Rácz tanár úr Kolnay-val, aki nem tudott megszólalni, mert épp a gittet 8

9 rágta. A Ludovika épülete ma is áll (jelenleg az ELTE TTK működik benne). A hivatásos tisztképzés főiskolája volt. Nevét Mária Ludovikáról, I. Ferenc császár feleségéről kapta, aki a szervezendő intézet javára felajánlotta forint koronázási ajándékát. A palota 1839-ben készült el, Pollack Mihály tervei szerint. (Lásd még: Budapest Lexikon II. 41.lap) 5. Ua feladatsor 1. A Nemzeti Múzeumról van szó, mely ma is ugyanolyan formában áll. 2. A vörösingesek iskolája szinte minden kétséget kizáróan az 1871-ben alapított főreáltanoda lehetett, mely a Zerge, ma Horánszky utcában állt, a 11. szám alatt, s azonos a mai Vörösmarty Gimnáziummal. 3. Az emléktáblán ez a felirat olvasható: Műemlék, Főreáltanoda, épült 1874-ben Diescher József tervei szerint. 4. Lásd fentebb feladatsor 1. A Kinizsi utcában Boka János, a Rákos utcában (ma Hőgyész Endre utca) Nemecsek Ernő lakott. rohant a Kinizsi utca felé, ahol Boka lakott egy szerény kis földszintes házban. (IV. fejezet) otthon feküdt a Rákos utca egyik kertes kis házában (VII. fejezet) a Rákos utcában lakik, a harmadik szám alatt. (VII. fejezet) És a kis Rákos utca, mely szerényen húzódik meg a lármás, lóvasutas Üllői út mellett, most sötétben, csöndben nyugodott. (VIII. fejezet) A vörösingesek üldöznek két idegen fiút Bokáék helyett a Tisztviselőtelepig. ( Két idegen fiú után szaladtunk egészen a Tisztviselőtelepig (V. fejezet) ban alakult a Budapesti Tisztviselők Házépítő Egyesülete. A Fiumei út (akkor Orczy út), Üllői út, Könyves Kálmán körút és Vajda Péter utca által határolt területen építtették föl a Tisztviselőtelepet 1886-tól. Nevezetes épületei: a tisztviselőtelepi gimnázium (1911) és a Rezső téri plébániatemplom (1932) (Lásd még: Budapest lexikon I. 254.lap) 5. Lásd fentebb Szövegvizsgálat idézetek és információk a kérdésekhez kapcsolódóan Előfordulhat, hogy a gyerekek másokra is rátalálnak. 1. feladatsor 1. Mintha kiszabadult kis rabok lettek volna, úgy támolyogtak a sok levegőn és a sok napfényben, úgy kószáltak bele ebbe a lármás, friss, mozgalmas városba, amely számukra nem volt egyéb, mint kocsik, lóvasutak, utcák, boltok zűrzavaros keveréke, amelyben haza kellett találni. (I. fejezet) lármás, lóvasutas Üllői út (VIII. fejezet) 9

10 Magyarországon ekkor még motoros jármű nem közlekedett. 2. Kocsi: kerekes, lóvontatású személyszállító jármű Lóvasút: általában városi utakon kiépített vasúti pályán közlekedő, lóval vontatott jármű (Lásd még: Budapest Lexikon) 3. A házikó körül nagy, otromba fáskocsik állottak. (II. fejezet) Egy téglás szekér cammogott végig a Mária utcán (VIII. fejezet) 2. feladatsor Villamos óra = elektromos óra, azaz (iskolai) csöngő. A villamos óra berregni kezdett, és most már a tanár úr is tudta, hogy vége az órának. (I. fejezet) Gőzgép = a gőzben rejlő energiát mechanikai munkává átalakító gép Gőzfűrész = olyan gépcsoport, mely rönkfából fűrészelt árut készít. A működése közben keletkező hulladékfával fűtik kazánját. Gázlámpa = gázlánggal működő utcai lámpa ban, az első pesti gázgyár üzembe helyezését követően szerelték föl Budapesten a gázégőket. Már rájuk borult az alkonyat. Gyújtogatták a lámpákat, és a boltokból erős világosság áradt ki a gyalogjáróra. (VIII. fejezet) Csak a szél zúgott rajta végig, s erősen zörgette a gázlámpák üvegtábláit. (VIII.) 3. Ez a házikó volt a gőzfűrész. Furcsa, titokzatos, félelmes kis ház volt. Nyáron a vadszőlő véges-végig befutotta, s a zöld lomb közül pöfögött ki a karcsú kis fekete kémény, amely az óramű pontosságával, szabályos időközökben köpködte a tiszta fehér gőzt. Ilyenkor azt hitte volna az ember, ha messziről hallotta, hogy a farakások közt valahol egy gőzmozdony kínlódik, amely nem tud elindulni. A házikó körül nagy, otromba fáskocsik állottak. Időről időre az egyik kocsi odaállott a ház eresze alá, s akkor recsegés-ropogás hallatszott. A házikó eresze alatt volt egy kis ablak, s az ablakból deszkavályú nyúlt ki. Mikor a kocsi odaállott a kis ablak alá, egyszerre csak potyogni kezdett a deszkavályúból az aprófa, s szinte csurgott a nagy kocsiba, olyan szaporán jött. És mikor a kocsi tele lett aprófával, a kocsis kiáltott egyet. Erre abbamaradt a kis kémény pöfögése, egyszeribe nagy csönd támadt a házikóban, a kocsis rászólt a lovakra, és a lovak elindultak a tele kocsival. Aztán másik kocsi állt az eresz alá, éhesen, üresen, s akkor megint pufogni kezdett a gőz a fekete vaskéményben, és megint potyogott az aprófa. És ez így ment évek óta. Ami fát a kis házban felaprózott a masina, ahelyett nagy szekerek újat hoztak a telekre. Így aztán sose fogyott el a farakás a nagy udvarról, és sose szűnt meg a gőzfűrész sivítása. (II. fejezet) 3. feladatsor 1. Krajcár 2. Kevés pénze van a diákoknak. Pl. Csele a törökmézesnél (I.), Nemecsek 3. lóvasútjegyének árát nehezen szedik össze (III.) Csele titokban törökmézre alkudott egy szomszédos kapu alatt. A törökmézes ember ugyanis szemérmetlenül felemelte az árakat. A törökméz ára tudvalevőleg az egész világon egy krajcár. Ezt úgy kell érteni, hogy a törökmézes ember megfogja a kis bárdot, s amennyit a nagy darab fehér, mogyoróval spékelt masszából egy ütésre le tud belőle hasítani, az egy krajcárba kerül. Valamint hogy a kapu alatt minden egy krajcárba kerül, ez lévén az egység. Egy krajcár a fapálcikára nyársalt három szilva, három fél füge, három prünella, három fél dió, mindmegannyi folyós cukorba mártva. Egy krajcár a nagy darab medvecukor, és ugyancsak egy krajcár az árpacukor. Sőt egy krajcár az úgynevezett diákabrak is, mely apró staniclikba van osztva, s mely a legízletesebb keverékek egyike. Van ebben mogyoró, mazsola, malagaszőlő, cukor- 10

11 darabka, mandula, utcai szemét, szentjánoskenyér-törmelék és légy. Egy krajcárért a diákabrak felöleli a gyáripar, a növény- és állatvilág igen sok termékét. (I. fejezet) - Megállj - szólt Boka -, te lóvonaton menj haza. Nesze, adok pénzt! A zsebébe nyúlt, de bennakadt a keze. Csak három krajcárja volt az elnöknek. Nem volt más a zsebében, mint három rézkrajcár meg a finom tintatartó, melyből vidáman folydogált a kék tinta. Előhúzta a tintás három krajcárt, és odaadta Nemecseknek. - Csak ennyi van. Csónakosnál akadt még két krajcár. És a kis szőkének volt egy angyalos szerencsekrajcárja, amit egy pilulásskatulyában hordott magával. Ez összesen hat krajcár volt. Ezzel fölült a lóvonatra. (III. fejezet) Az oldalán sárgaréz trombita függött, amit közös költségen vettek egy forint negyven krajcárért, mely összegben benne volt a gittegyletnek egész, huszonhat krajcárra rúgó vagyona is, amelyet a hadvezér hadicélokra egyszerűen lefoglalt. (VII. fejezet) Csele úgy vásárol, hogy alkudozni próbál. Ma ez talán kevésbé van jelen. 4. A regény történéseinek idején, 1889-ben a forint volt Magyarország pénze (1892-ben vezették be a koronát). A krajcár nagyon régi pénznem volt, sok változata létezett (elnevezése a rajta lévő keresztábrázolással, Kreuz, függ össze). Ebben az időben a csekély értékű rézkrajcár volt használatban, hatvan krajcár tett ki egy forintot. 4. feladatsor 1. Foglalkozások: tanár, pedellus, éjjeli őr, házmester, szabó, fővárosi hivatalnok 2. (Csetneky), törökmézes 3. Ételek: a törökmézes kínálata, köménymagos leves Nemecsekéknél, Weisz egész délelőtt majszolt kiflije, délután a grundon az ebédről maradt kenyerek majszolása (pl. Barabás egyenesen ebédről jött, mert még majszolt egy nagy darab kenyérhéjat. IV. fejezet) 11

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Magyar irodalom 5. évfolyam Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Magyar irodalom 5. évfolyam Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Magyar irodalom 5. évfolyam Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Feladatbank a regény feldolgozásához részenként I. rész 1) Hány évesek, hányadik osztályba járnak a regényben szereplő fiúk? II.rész 2) Milyen

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. április 24.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. április 24. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. április 24. I. FELADATSOR Egyszerre olyan nagy izgatottság vett erőt rajtam, amilyent soha nem éreztem. Odakaptam

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések

A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések Tevékenység 1. óra Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 2 Óraszervezés, jelentés, bevezetés. Hat csoport alkotása: úgy válogassuk össze a csoportokat, hogy a

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Ez az óra összefoglalásra és számonkérésre is épült. A diákok már tanultak a különböző rácstípusokról és gyakorlati

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

A KONTINENS ELSŐ FÖLDALATTI VASÚTJA. Foglalkozási terv 11-12 éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc

A KONTINENS ELSŐ FÖLDALATTI VASÚTJA. Foglalkozási terv 11-12 éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc A KONTINENS ELSŐ FÖLDALATTI VASÚTJA Foglalkozási terv 11-12 éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc A FOGLALKOZÁS CÉLJAI Különféle érzékszervek használatára és tevékenységi formákra épülő élmények

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

1. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR

1. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR 1. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben kitűzött

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

A kooperatív tanulás módszereinek alkalmazása a mindennapi ismeretek tanórákon

A kooperatív tanulás módszereinek alkalmazása a mindennapi ismeretek tanórákon Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola A kooperatív tanulás módszereinek alkalmazása a mindennapi ismeretek tanórákon Készítette: Hepka Judit Budapest, 2006 Tartalomjegyzék Bevezetés...2

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

FÉNYJELENSÉGEK A TERMÉSZETBEN

FÉNYJELENSÉGEK A TERMÉSZETBEN POLGÁR DEMOKRÁCIÁBN FÉNYJELENSÉGEK TERMÉSZETBEN Készítette: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCI 8. ÉVFOLYM SZK208_17 TNÁRI FÉNYJELENSÉGEK TERMÉSZETBEN 8. ÉVFOLYM 243 MODULVÁZLT

Részletesebben

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak.

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak. JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM Használati utasítás A program segítségével korlátlan számú hagyományos B kategóriás tesztlap nyomtatható, valamint 2345 kérdésből tetszőleges összeállítású tematikus

Részletesebben

A bemutató órák feladatai

A bemutató órák feladatai A bemutató órák feladatai 1, A dobozban van 7 narancsos, 4 epres, 3 szilvás, 2 banános cukorka. Becsukott szemmel hányat kell kivenned ahhoz, hogy biztosan legyen a) 1 db epres ízű b) 1 db narancsos ízű

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam New Deal Válság és kiútkeresés Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Baracs Nóra MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Haladási utasítások Programozási nyelvek

Haladási utasítások Programozási nyelvek 12. foglalkozás Haladási utasítások Programozási nyelvek Summary A számítógépek programozását általában nyelv felhasználásával, amely utasítások egy korlátozott szótára, amelynek engedelmeskedniük kell.

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

A siker ösvénye az önbizalom

A siker ösvénye az önbizalom É N É S M Á S I K siker ösvénye az önbizalom MODUL SZERZŐJE: PLÁNKINÉ SEBŐK ZSUZSNN SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM SZKB_106_12 tanári siker ösvénye az önbizalom 6. évfolyam

Részletesebben

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN Készítette: Kántor Judit Mária szaktanár Vasvár, 2010. május 29. ÓRATERV Tantárgy: Történelem Évfolyam:

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat Magyar Szövegértés szövegalkotás Modulvázlat Kapcsolatok 1. 6 óra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Készítette: Hunya Jolán Gyomaendrőd, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Cím: Gyomaendrőd, Fő út 181.

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Egy csepp emberség. A Csodalámpa Alapítvány A 11. ÉVFOLYAM. p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n. A modul szerzője: Török Ildikó

Egy csepp emberség. A Csodalámpa Alapítvány A 11. ÉVFOLYAM. p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n. A modul szerzője: Török Ildikó SZK_211_15 p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Egy csepp emberség Csodalámpa lapítvány modul szerzője: Török Ildikó SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 11. ÉVFOLYM tanári Egy csepp emberség

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

MÁTYÁS KIRÁLY VITÉZE VOLTAM

MÁTYÁS KIRÁLY VITÉZE VOLTAM MÁTYÁS KIRÁLY VITÉZE VOLTAM ALAPADATOK KÉSZÍTETTE ÉS MEGVALÓSÍTOTTA Vajda Henrietta, Sikariné Müller Mária, Papp Róbert ÖSSZEFOGLALÁS A tanulók a történelmi olvasmányok feldolgozása során nagyon lelkesek

Részletesebben

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya Óravázlat Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya A tananyag rövid bemutatása A piacszegmentálás a középiskolai tananyag része a

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Érettségi feladatok: Sorozatok

Érettségi feladatok: Sorozatok Érettségi feladatok: Sorozatok 2005. május 10. 8. Egy mértani sorozat első tagja 8, hányadosa 2. Számítsa ki a sorozat ötödik tagját! 14. Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 21. a) Mekkora

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. december 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont:

Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont: Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont: I. rész A feladatsor 1 példából áll, a megoldásokkal maximum 30 pont szerezhető. A kidolgozásra 45 perc fordítható. 1. feladat Egy osztály tanulói a

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. október 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. október 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. október 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 153-161/2015.(10.08.) Hozott rendelet: 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY FELADATLAP 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása A közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Tanári útmutató a Családi költségvetés felső tagozatos órájához

Tanári útmutató a Családi költségvetés felső tagozatos órájához Tanári útmutató a Családi költségvetés felső tagozatos órájához Előkészületek: A terem berendezése 6 db asztal 5 székkel, lehetőség szerint a székek fél körben elhelyezve, hogy mindenki kényelmesen lássa

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Mentőkutyák és kutyás mentők SZKC_211_09

Mentőkutyák és kutyás mentők SZKC_211_09 Mentőkutyák és kutyás mentők SZKC_211_09 tanulói Mentőkutyák és kutyás mentők 11. évfolyam 89 D1 Előzetes feladatok 1. Gyűjtsetek az interneten információkat, cikkeket és képeket Mancsról, a mentőkutyáról!

Részletesebben