23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet"

Átírás

1 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter véleményének kikérésével - a következőket rendelem el: 1. E rendelet hatálya a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 4. Központosított előirányzatok cím terhére a Kvtv. 5. melléklet 12. pontja alapján, egyedi elbírálás útján nyújtható támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénylésére, döntési rendszerére, folyósítására, felhasználására és elszámolására terjed ki. 2. (1) A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy a) a június 18-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 151. (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen, és b) az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő értékben a kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) pontja szerinti kistermelő vagy az FVMr. 1. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott földrajzi térségen belül mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál számlával vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kell igazolni. (2) Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 forint. (3) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 3. Az étkeztetés biztosításának időszaka egyes rászoruló gyermekek tekintetében - a rászoruló gyermek más településen történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén - a 2. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszaknál rövidebb is lehet. 4. (1) A települési önkormányzat a területén lakóhellyel rendelkező rászoruló gyermekek után a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint igényelhet támogatást. (2) Az 1. melléklet alapján leghátrányosabb helyzetűnek minősülő települési önkormányzat valamennyi rászoruló gyermek után - a támogatáson túli más források (a továbbiakban: önerő) nélkül is - igényelhet támogatást. (3) Az 1. melléklet alapján hátrányos helyzetűnek minősülő települési önkormányzat a) a rászoruló gyermekek legfeljebb ötven százaléka után önerő nélkül is igényelhet támogatást, b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló gyermeknek a 2. és a 3. szerinti feltételek mellett önerőből történő étkeztetését a támogatási kérelmében vállalja. (4) Az 1. mellékletben nem említett települési önkormányzat a) a rászoruló gyermekek legfeljebb huszonöt százaléka után önerő nélkül is igényelhet támogatást, b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló gyermeknek a 2. és a 3. szerinti feltételek mellett önerőből történő étkeztetését a támogatási kérelmében vállalja. (5) Ha a rászoruló gyermek nem a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által szervezett nyári gyermekétkeztetésben vesz részt, a lakóhely szerinti települési önkormányzat a rászoruló gyermekre jutó támogatást átadja a nyári gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatnak. 5. (1) A település helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) április 26-ig elektronikus levélben felhívja a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak a figyelmét a nyári gyermekétkeztetéshez igényelhető támogatás lehetőségére.

2 (2) A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével május 2-ig felméri a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. (3) A települési önkormányzat - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 103. (2) bekezdése alapján - a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott 2. melléklet szerinti adatlapot és a 6. (4) bekezdésében vállalt feladatok megvalósítására vonatkozó leírást egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton, május 10-ig nyújtja be a Magyar Államkincstárnak a település helye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: igazgatóság). A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat az informatikai rendszerben az igénylést május 10-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb május 11-én postára adta. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott igénylés érvénytelen. (4) Hiányos igénylés esetén az igazgatóság egy alkalommal, legfeljebb háromnapos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja fel a települési önkormányzatot. Ha a települési önkormányzat a felhívásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, az igazgatóság az Áht. 59. (1) bekezdése alapján jár el. (5) A felülvizsgált támogatási kérelmek eredeti példányát az igazgatóság postai úton május 25-ig továbbítja a nemzeti erőforrás miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A Magyar Államkincstár a 2. melléklet szerinti adatlapokat összesíti és május 25-ig elektronikus úton átadja a miniszter, valamint a szociális és gyámhivatal részére. 6. (1) Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegéről a miniszter június 1-jéig dönt. (2) Az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási igény teljes összegének igénybevételére. A támogatás pontos összegét a miniszter a beérkező igények, a rendelkezésre álló forrás, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével határozza meg. (3) Az e rendeletben meghatározott feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a miniszter legalább a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási összeg huszonnégy százalékának megfelelő összegű támogatást állapít meg. (4) A (3) bekezdésben meghatározott összegű támogatásnál magasabb összegű támogatásban részesülhet - figyelemmel arra is, hogy az 1. melléklet alapján leghátrányosabb helyzetűnek vagy hátrányos helyzetűnek minősül - az a települési önkormányzat, amely a következő feltételek legalább egyikét teljesíti: a) támogatási kérelmében vállalja, hogy az étkeztetés idejére megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve szabadidős programot biztosít a gyermekek számára, amelyek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti szolgálat igazolja, b) támogatási kérelmében a számára e rendeletben meghatározott keretek között nagyobb arányú önerő biztosítását vállalja. 7. (1) A miniszter a döntésről fővárosi, megyei szintű összesítést készít, és június 4-ig elektronikus levélben megküldi a szociális és gyámhivatalnak, elektronikus úton átadja a Magyar Államkincstárnak, valamint utalványozás céljából elektronikus úton és papír alapon a belügyminiszternek. Az összesítés tartalmazza a) a támogatásban részesülő települési önkormányzatok nevét és KSH azonosító kódját, b) azoknak a nyári gyermekétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekeknek a tervezett számát, akik után az egyes települési önkormányzatoknak támogatást állapítottak meg, c) a b) pont szerinti gyermekszám és az étkezési napok száma alapján számított adagszámot, d) a c) pont szerinti adagszám alapján az egyes települési önkormányzatoknak megítélt támogatás összegét. (2) Az (1) bekezdés szerinti összesítést június 4-ig a miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell tenni. (3) A miniszter a döntésről - a szociális és gyámhivatalok útján június 5-ig értesíti a támogatási kérelmet benyújtó települési önkormányzatokat. (4) A belügyminiszter június 5-ig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a támogatásnak a települési önkormányzatok részére történő átutalásáról. 8. (1) A települési önkormányzat a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott 3. melléklet szerinti adatlapon - szükség esetén az egyéb dokumentációt csatolva szeptember 17-ig előzetesen beszámol a támogatás felhasználásáról és ennek alapján - ha a támogatás nem került teljes egészében felhasználásra - az Ávr a szerint a támogatás módosítására irányuló kérelmet nyújt be az igazgatóságnak, egyidejűleg visszautalja a fel nem használt összeget. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat az informatikai rendszerben az előzetes beszámolót és a kérelmet szeptember 17-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2012.

3 szeptember 18-án postára adta. A kizárólag postai úton benyújtott előzetes beszámoló és kérelem érvénytelen. (2) A 4. (5) bekezdése szerinti esetben az (1) bekezdés szerinti előzetes beszámolót és kérelmet az a települési önkormányzat nyújtja be az igazgatóság felé, amelynek a támogatást folyósították. A támogatást átvevő települési önkormányzat szeptember 7-ig adja meg az (1) bekezdés szerinti előzetes beszámoló és kérelem benyújtásához szükséges adatokat a támogatást átadó települési önkormányzatnak. (3) A Magyar Államkincstár a 3. melléklet szerinti adatlapok fővárosi, megyei szintű összesítéséről és az (1) bekezdés szerinti kérelmek alapján a települési önkormányzatok által ténylegesen visszafizetett támogatási összegről (a továbbiakban: visszafizetett támogatási összeg) október 19-ig - számítógépes hálózaton - értesíti a minisztert. (4) A miniszter a (3) bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat tájékoztatásul megküldi a szociális és gyámhivatalnak. 9. (1) A visszafizetett támogatási összeget azoknak a települési önkormányzatoknak a támogatására kell fordítani, akik a 4. (3) bekezdés b) pontja, a 4. (4) bekezdés b) pontja, illetve a 6. (4) bekezdés b) pontja alapján önerő biztosításával szervezték meg a nyári gyermekétkeztetést. A visszafizetett támogatási összegből a települési önkormányzatnak az általa biztosított önerőhöz vagy annak egy részéhez adható utólagosan támogatás. (2) A visszafizetett támogatási összegnek az (1) bekezdés szerinti települési önkormányzatok közötti felosztásáról a miniszter a településen évben nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma alapján október 29-ig dönt. A döntés során előnyben kell részesíteni az 1. melléklet alapján hátrányos helyzetűnek minősülő települési önkormányzatokat. Az országosan keletkező előirányzat-maradványt úgy kell felosztani, hogy az egyes települési önkormányzatoknak járó támogatás összege elérje a tízezer forintot. A miniszter a döntéséről haladéktalanul értesíti a belügyminisztert. (3) A visszafizetett támogatási összegből történő utólagos támogatás kifizetéséről - a miniszter döntése alapján - a belügyminiszter a Magyar Államkincstáron keresztül november 5-ig gondoskodik. 10. A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról december 31-ei fordulónappal a évi zárszámadás keretében és annak rendje szerint számol el. 11. A támogatás felhasználását - beleértve a 6. (4) bekezdése szerint vállalt feltételek megvalósítását - a miniszter, a szociális és gyámhivatal, valamint a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik. 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és március 1-jén hatályát veszti. 1. melléklet a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelethez A leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű települések jegyzéke I. A leghátrányosabb helyzetű települések és KSH azonosítóik jegyzéke Bács-Kiskun megye Géderlak Kunbaja Öregcsertő Bácsszentgyörgy Katymár Dunaszentbenedek Dunafalva Dunatetétlen Csikéria Csávoly Borota Madaras Rém Mátételke Bácsszőlős Baranya megye Vásárosdombó Sumony Hirics Nagybudmér

4 Tófű Kacsóta Magyartelek Oroszló Magyarmecske Baranyaszentgyörgy Kisbeszterce Kákics Lapáncsa Kemse Kishajmás Adorjás Katádfa Páprád Szárász Bürüs Bánfa Merenye Dencsháza Kórós Várad Okorvölgy Kisszentmárton Siklósnagyfalu Felsőszentmárton Drávakeresztúr Kisvaszar Babarcszőlős Szentkatalin Liptód Bogdása Cún Dinnyeberki Kistamási Drávapiski Nagyhajmás Boldogasszonyfa Felsőegerszeg Almamellék Gerényes Bezedek Bosta Kovácsszénája Marócsa Szulimán Monyoród Mindszentgodisa Markóc Alsómocsolád Kásád Zádor Patapoklosi Kölked Sámod Nagycsány Nemeske Gilvánfa Vejti Ózdfalu Erdősmecske

5 Lúzsok Kisasszonyfa Csányoszró Almáskeresztúr Baranyahídvég Márok Okorág Sárok Téseny Hegyszentmárton Somogyviszló Csebény Kislippó Drávasztára Old Bakóca Tormás Gyöngyösmellék Drávapalkonya Horváthertelend Siklósbodony Piskó Palé Baranyajenő Zaláta Regenye Ág Cserdi Nyugotszenterzsébet Tótszentgyörgy Apátvarasd Szágy Tékes Drávacsepely Endrőc Gyöngyfa Varga Drávacsehi Somogyhárságy Molvány Pettend Maráza Homorúd Besence Mekényes Hegyhátmaróc Szava Sósvertike Teklafalu Drávaiványi Tésenfa Bodolyabér Ibafa Gordisa Gödre Szentegát Szaporca Békés megye Mezőgyán Nagykamarás

6 Zsadány Kötegyán Ecsegfalva Körösnagyharsány Magyardombegyház Kertészsziget Bucsa Kunágota Geszt Battonya Kisdombegyház Okány Bélmegyer Pusztaottlaka Medgyesbodzás Dombiratos Méhkerék Dombegyház Újszalonta Kardos Sarkadkeresztúr Nagybánhegyes Magyarbánhegyes Almáskamarás Biharugra Medgyesegyháza Körösújfalu Végegyháza Kevermes Borsod-Abaúj-Zemplén megye Martonyi Abaújvár Hejőkürt Hegymeg Fáj Oszlár Sáta Zádorfalva Sajóhídvég Taktaszada Szuhafő Mezőzombor Léh Abaújszántó Taktabáj Gagyvendégi Kiskinizs Szakáld Ároktő Cigánd Nyomár Nyésta Dédestapolcsány Sály Irota Györgytarló Viss Nemesbikk Borsodnádasd Csobád

7 Kenézlő Gadna Nagycsécs Bódvaszilas Ragály Dövény Füzérkajata Dámóc Kánó Monok Hét Szendrő Szászfa Felsőberecki Alsótelekes Regéc Szentistvánbaksa Csenyéte Baskó Monaj Révleányvár Hernádcéce Gömörszőlős Felsődobsza Szemere Abod Füzérradvány Detek Komjáti Garadna Zsujta Hangács Sajónémeti Kisrozvágy Szinpetri Vilmány Legyesbénye Hidasnémeti Meszes Kelemér Hejőszalonta Pamlény Sóstófalva Tiszakarád Csokvaomány Sajókaza Arló Alsógagy Boldogkőváralja Tomor Kéked Pusztaradvány Zalkod Abaújalpár Hernádbűd Lak Pácin Gönc Sajómercse Rakacaszend

8 Szögliget Imola Hejőpapi Tomabarakony Pusztafalu Keresztéte Kiscsécs Fony Taktaharkány Göncruszka Kupa Tornanádaska Boldogkőújfalu Ricse Ziliz Galvács Tiszaladány Makkoshotyka Alsódobsza Hernádvécse Jákfalva Sárazsadány Csobaj Lácacséke Szin Vizsoly Karcsa Homrogd Prügy Megyaszó Hernádkércs Fulókércs Balajt Korlát Felsővadász Gelej Bodroghalom Semjén Sajópüspöki Büttös Szuhogy Pányok Hernádpetri Hernádszurdok Hangony Filkeháza Erdőbénye Selyeb Igrici Méra Hidvégardó Domaháza Kány Arka Ládbesenyő Abaújszolnok Nyíri Nagykinizs Járdánháza Abaújkér

9 Novajidrány Bódvalenke Sajóvelezd Tornaszentandrás Nekézseny Litka Gagybátor Csernely Kovácsvágás Alsószuha Tornyosnémeti Tiszacsermely Kesznyéten Beret Felsőgagy Rakaca Alsóvadász Vajdácska Tiszatardos Tiszatarján Tornaszentjakab Szalaszend Zemplénagárd Felsőtelekes Felsőkelecsény Rásonysápberencs Szakácsi Serényfalva Nagyrozvágy Bódvarákó Perkupa Csongrád megye Csanádalberti Ruzsa Magyarcsanád Kövegy Ásotthalom Királyhegyes Apátfalva Ambrózfalva Árpádhalom Nagyér Baks Fejér megye Vajta Sáregres Cece Igar Szabadhídvég Győr-Moson-Sopron megye Cakóháza Hajdú-Bihar megye Komádi Földes Ártánd Magyarhomorog Nagyrábé

10 Nagykereki Körösszegapáti Vekerd Pocsaj Csökmő Bojt Kismarja Tiszacsege Egyek Váncsod Furta Hajdúszovát Gáborján Berekböszörmény Mezősas Tetétlen Bagamér Újléta Fülöp Újiráz Sárrétudvari Biharnagybajom Bihardancsháza Esztár Told Sáp Báránd Álmosd Hencida Mezőpeterd Körösszakál Újszentmargita Szerep Bedő Folyás Heves megye Bekölce Vécs Átány Tiszanána Hevesaranyos Terpes Szentdomonkos Tarnalelesz Szúcs Tarnaörs Kömlő Szajla Tarnaszentmiklós Tarnazsadány Pély Erk Mezőszemere Nagyfüged Tarnabod Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszapüspöki Nagyrév Tiszaszőlős

11 Tomajmonostora Csépa Tiszaörs Tiszaderzs Kétpó Tiszaroff Jászladány Nagyiván Tiszabura Tiszaszentimre Cibakháza Kunmadaras Mezőhék Öcsöd Tiszaigar Mesterszállás Tiszagyenda Tiszakürt Komárom-Esztergom megye Bakonybánk Nógrád megye Ipolytarnóc Bokor Litke Csitár Egyházasgerge Szilaspogony Piliny Ságújfalu Mihálygerge Horpács Márkháza Sóshartyán Szátok Hugyag Kutasó Bárna Mátramindszent Lucfalva Szirák Zabar Erdőtarcsa Cserháthaláp Nógrádszakál Mátraverebély Bér Szécsényfelfalu Rákóczibánya Somogy megye Edde Somogyudvarhely Rinyabesenyő Kánya Somogyaracs Kálmáncsa Hollád Gamás Gálosfa

12 Somogyszentpál Bélavár Újvárfalva Nemesdéd Vése Kastélyosdombó Háromfa Gige Varászló Vörs Komlósd Hencse Lulla Torvaj Csurgónagymarton Ecseny Nikla Lakócsa Somogycsicsó Szenta Porrog Kaposkeresztúr Somogymeggyes Szentgáloskér Drávagárdony Táska Kőkút Polány Somodor Porrogszentkirály Felsőmocsolád Bolhás Őrtilos Kercseliget Bakháza Görgeteg Patosfa Somogysámson Jákó Somogydöröcske Lad Hedrehely Tarany Beleg Tikos Somogyfajsz Bolhó Szegerdő Hács Visnye Pusztakovácsi Kisasszond Homokszentgyörgy Iharos Somogyegres Törökkoppány Rinyaújnép Somogygeszti Rinyaújlak Bedegkér

13 Mike Istvándi Bonnya Gyugy Teleki Csököly Kisbajom Kisbárapáti Heresznye Nagyszakácsi Hajmás Gadány Inke Pamuk Rinyaszentkirály Zselickisfalud Kazsok Pogányszentpéter Potony Porrogszentpál Szabás Kutas Péterhida Szenyér Somogyacsa Kisberény Fiad Tengőd Szilvásszentmárton Nagykorpád Szentborbás Zics Pálmajor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mánd Kántorjánosi Bátorliget Piricse Szabolcsveresmart Nyírpilis Tiszakerecseny Gelénes Nagyar Garbolc Nyírderzs Hetefejércse Zajta Tiszadada Nagyecsed Vállaj Mérk Lövőpetri Kishódos Tiszakóród Vámosoroszi Tiborszállás Őr Rápolt Tiszaeszlár Nyírtét

14 Aranyosapáti Tiszaadony Császló Tiszarád Szamossályi Fülesd Olcsvaapáti Pócspetri Bököny Tiszamogyorós Hermánszeg Tiszadob Túristvándi Nyíribrony Nyírbéltek Kisnamény Penészlek Szamosangyalos Mátyus Rétközberencs Szamosbecs Botpalád Komlódtótfalu Nagycserkesz Fábiánháza Kömörő Sonkád Lónya Csegöld Ömböly Csengerújfalu Nemesborzova Beregdaróc Zsarolyán Ura Kispalád Magosliget Szamostatárfalva Szatmárcseke Szamosújlak Tyukod Ököritófülpös Encsencs Márokpapi Terem Újdombrád Tolna megye Miszla Sárpilis Magyarkeszi Varsád Nagyszékely Mucsi Értény Jágónak Szakcs Tolnanémedi Diósberény Báta Bikács

15 Csibrák Nagyszokoly Lápafő Szakadát Keszőhidegkút Felsőnyék Fürged Szárazd Murga Dúzs Kurd Sárszentlőrinc Koppányszántó Udvari Kocsola Kalaznó Grábóc Nagykónyi Kisszékely Várong Dalmand Gyulaj Kisvejke Vas megye Kondorfa Keléd Veszprém megye Balatonhenye Mindszentkálla Borszörcsök Megyer Somlójenő Bakonypölöske Vid Vigántpetend Nagydém Hetyefő Oroszi Pápasalamon Kisszőlős Bakonyszentiván Gyepükaján Pusztamiske Zalaerdőd Csögle Zala megye Maróc Iborfia Lasztonya Zebecke Kányavár Nagygörbő Pusztamagyaród Vindornyalak Döbröce Murarátka Bucsuta Bánokszentgyörgy

16 Szentliszló Csertalakos Lispeszentadorján Baglad Szentpéterúr Bezeréd Kozmadombja Szentmargitfalva Ramocsa Esztergályhorváti Kiscsehi Pusztaapáti Nemesrádó Zalaszentjakab Hernyék Gétye Kistolmács Kerkakutas Zajk Oltárc Szijártóháza Dióskál Pat Kerecseny Csörnyeföld II. A hátrányos helyzetű települések és KSH azonosítóik jegyzéke Bács-Kiskun megye Foktő Pálmonostora Felsőszentiván Fajsz Kunadacs Drágszél Kunbaracs Imrehegy Bócsa Harkakötöny Újsolt Császártöltés Dávod Csólyospálos Csengőd Hercegszántó Kömpöc Fülöpszállás Tataháza Zsana Petőfiszállás Mélykút Orgovány Kéleshalom Páhi Kecel Szalkszentmárton Szentkirály Tázlár Balotaszállás Nagybaracska

17 Gátér Csátalja Bácsborsód Kelebia Kisszállás Szeremle Kaskantyú Miske Kunpeszér Bugac Újtelek Bugacpusztaháza Móricgát Baranya megye Nagyharsány Szebény Ivánbattyán Ivándárda Ócsárd Töttös Rózsafa Feked Babarc Szörény Újpetre Aranyosgadány Kővágótöttös Vázsnok Hetvehely Kétújfalu Szalatnak Dunaszekcső Márfa Görcsönydoboka Kémes Szűr Rádfalva Gerde Kisjakabfalva Botykapeterd Tengeri Csertő Nagyváty Matty Basal Tarrós Szentlászló Egyházasharaszti Kékesd Szellő Drávafok Liget Fazekasboda Belvárdgyula Versend Kiskassa Véménd Királyegyháza Boda Pécsbagota

18 Bogádmindszent Velény Szőke Pócsa Csonkamindszent Bükkösd Magyarlukafa Somogyapáti Kovácshida Vékény Szilvás Bisse Vásárosbéc Somogyhatvan Erdősmárok Kisharsány Egyházaskozár Vajszló Drávaszabolcs Sellye Nagytótfalu Mozsgó Drávaszerdahely Csarnóta Husztót Illocska Szentdénes Diósviszló Kisnyárád Alsószentmárton Sátorhely Nagydobsza Kisdobsza Hobol Békés megye Kétsoprony Kétegyháza Kamut Pusztaföldvár Gerendás Nagyszénás Gádoros Mezőhegyes Füzesgyarmat Csanádapáca Kaszaper Csárdaszállás Békéssámson Örménykút Vésztő Elek Hunya Csabaszabadi Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszabábolna Abaújlak Tiszadorogma Viszló Aszaló

19 Trizs Izsófalva Egerlövő Hejőbába Lénárddaróc Vadna Felsőregmec Ináncs Boldva Edelény Szuhakálló Damak Füzérkomlós Kurityán Tállya Újcsanálos Fancsal Vilyvitány Égerszög Kázsmárk Telkibánya Mezőcsát Tiszakeszi Bodrogolaszi Ózd Kissikátor Vámosújfalu Gesztely Jósvafő Sajószentpéter Komlóska Sajópetri Szalonna Borsodszirák Füzér Hernádszentandrás Baktakék Tokaj Mezőnagymihály Zubogy Bükkmogyorósd Krasznokvajda Alsóberecki Radostyán Múcsony Girincs Sajókápolna Tarcal Sajólászlófalva Erdőhorváti Onga Ónod Rudabánya Alsóregmec Négyes Hernádkak Pere Bánhorváti Berzék Köröm

20 Parasznya Becskeháza Sajólád Putnok Szendrőlád Dubicsány Bükkaranyos Halmaj Tolcsva Tiszalúc Gagyapáti Taktakenéz Kishuta Vágáshuta Forró Karos Borsodbóta Bózsva Szegilong Olaszliszka Debréte Királd Perecse Felsőnyárád Kács Encs Gibárt Alacska Bodrogkisfalud Szegi Ormosbánya Rudolftelep Farkaslyuk Csongrád megye Csanádpalota Zákányszék Pitvaros Pusztamérges Óföldeák Derekegyház Földeák Székkutas Nagylak Ópusztaszer Nagymágocs Fábiánsebestyén Üllés Csanytelek Felgyő Eperjes Balástya Tömörkény Pusztaszer Nagytőke Dóc Öttömös Csengele Forráskút Fejér megye

21 Mezőkomárom Mezőszentgyörgy Nagykarácsony Lajoskomárom Mátyásdomb Alsószentiván Alap Daruszentmiklós Győr-Moson-Sopron megye Rábcakapi Szerecseny Tárnokréti Lázi Vadosfa Markotabödöge Csáfordjánosfa Magyarkeresztúr Rábaszentandrás Edve Sobor Maglóca Csér Hajdú-Bihar megye Kaba Balmazújváros Hortobágy Zsáka Nyíradony Hosszúpályi Vámospércs Hajdúhadház Újtikos Nyíracsád Darvas Bakonszeg Kokad Szentpéterszeg Biharkeresztes Téglás Konyár Nádudvar Bihartorda Tiszagyulaháza Hajdúsámson Nyírábrány Nyírmártonfalva Heves megye Egerfarmos Visznek Hevesvezekény Sarud Tarnaszentmária Bükkszenterzsébet Halmajugra Pétervására Fedémes Egerbakta Gyöngyösoroszi

22 Ivád Heves Bodony Csány Kisköre Zaránk Verpelét Váraszó Újlőrincfalva Kerecsend Mezőtárkány Jász-Nagykun-Szolnok megye Kuncsorba Kengyel Tiszatenyő Tiszabő Kőtelek Abádszalók Zagyvarékas Nagykörű Kenderes Tiszasüly Szelevény Tiszainoka Tiszasas Jászkisér Jászágó Jászfelsőszentgyörgy Jászivány Örményes Hunyadfalva Csataszög Komárom-Esztergom megye Ete Aka Csép Csém Nógrád megye Ludányhalászi Cered Héhalom Ecseg Mátraszőlős Terény Herencsény Alsótold Drégelypalánk Kálló Karancskeszi Szarvasgede Nógrádmegyer Kozárd Etes Nagybárkány Garáb Karancsalja Nógrádsipek Szalmatercs

23 Karancslapujtő Nagylóc Cserhátsurány Mátraszele Dorogháza Endrefalva Salgótarján m.j Somoskőújfalu Kisbárkány Iliny Karancsság Magyargéc Mohora Kazár Cserhátszentiván Tar Felsőtold Kishartyán Mátraterenye Bátonyterenye Nagykeresztúr Pest megye Tápiószőlős Ipolytölgyes Jászkarajenő Mikebuda Kocsér Somogy megye Csombárd Nyim Somogyszil Bárdudvarnok Csákány Kisgyalán Somogyzsitfa Szorosad Karád Kára Szőkedencs Csokonyavisonta Patalom Visz Öreglak Büssü Szulok Patca Kiskorpád Szabadi Tótújfalu Kelevíz Nemesvid Somogyszob Somogyvár Osztopán Nagycsepely Nagyberki Nagybajom Somogyvámos Fonó

24 Tapsony Somogybükkösd Magyaregres Nemeskisfalud Kaposhomok Kadarkút Böhönye Csömend Segesd Iharosberény Gadács Lábod Bábonymegyer Andocs Somogyjád Vízvár Babócsa Gölle Hosszúvíz Darány Ötvöskónyi Somogybabod Rinyakovácsi Simonfa Barcs Miklósi Alsóbogát Kaszó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Biri Géberjén Döge Tiszabercel Tarpa Sényő Szakoly Kocsord Berkesz Gyulaháza Jánkmajtis Nyírcsaholy Tiszakanyár Túrricse Nyírgyulaj Ilk Kisszekeres Tuzsér Újkenéz Győrtelek Nyírparasznya Érpatak Olcsva Nyírlugos Pátroha Nyírmada Kisvarsány Csaholc Gemzse Hodász Zsurk

25 Szamosszeg Jéke Tunyogmatolcs Tiszaszalka Besenyőd Pusztadobos Kékcse Fülpösdaróc Tiszatelek Dombrád Nyírbátor Balsa Szamoskér Nyírvasvári Magy Kölcse Tornyospálca Jánd Porcsalma Petneháza Rozsály Tiszabecs Mándok Vásárosnamény Eperjeske Vaja Darnó Szabolcs Nábrád Kisar Máriapócs Tiszabezdéd Tivadar Beregsurány Laskod Nagydobos Szabolcsbáka Ófehértó Nyírmeggyes Pátyod Csengersima Tiszacsécse Rohod Benk Ibrány Nyírkércs Nyírcsászári Barabás Balkány Tiszanagyfalu Tisztaberek Vámosatya Tiszaszentmárton Ópályi Nagyszekeres Nyírtass Kék Nyírgelse Geszteréd Csaroda

26 Gulács Panyola Méhtelek Tákos Anarcs Csenger Levelek Nyírbogát Nyírjákó Milota Uszka Ramocsaháza Paszab Nyírkáta Papos Mezőladány Kérsemjén Tiszavid Gyüre Nagyvarsány Szorgalmatos Tolna megye Döbrököz Nak Bogyiszló Kistormás Szakály Ozora Gerjen Pálfa Alsónyék Mucsfa Kajdacs Závod Németkér Regöly Felsőnána Nagyvejke Fadd Újireg Mórágy Simontornya Fácánkert Bátaapáti Csikóstőttős Vas megye Nemeskocs Duka Rábahídvég Nemeskeresztúr Köcsk Kissomlyó Hegyhátszentpéter Vásárosmiske Egyházashetye Bejcgyertyános Halogy Kemenesmagasi Andrásfa

27 Pápoc Csehi Olaszfa Szakonyfalu Kemenespálfa Csönge Pankasz Felsőszölnök Nagytilaj Magyarszombatfa Meggyeskovácsi Rönök Szergény Szemenye Nagykölked Veszprém megye Küngös Kispirit Bodorfa Mihályháza Lovászpatona Nemeshany Nemesgörzsöny Szentbékkálla Hosztót Bakonykoppány Bazsi Gecse Szentimrefalva Németbánya Egyházaskesző Szentjakabfa Kemenesszentpéter Somlóvecse Külsővat Szőc Dabronc Lókút Veszprémgalsa Nagypirit Vanyola Marcaltő Zalaszegvár Rigács Várkesző Magyargencs Bakonyszücs Békás Homokbödöge Apácatorna Kisberzseny Marcalgergelyi Adorjánháza Csót Zala megye Várfölde Milejszeg Szentkozmadombja Bödeháza

28 Ortaháza Tormafölde Keménfa Nemesapáti Zalabaksa Nemeshetés Nemesszentandrás Magyarföld Belezna Zalaújlak Kisgörbő Zalakomár Lendvajakabfa Vindornyaszőlős Gyűrűs Nagybakónak Garabonc Galambok Kissziget Zalaszentmárton Iklódbördőce Baktüttös Zalaigrice Resznek Szilvágy Nemespátró Bókaháza Szalapa Orbányosfa Börzönce Mikekarácsonyfa Egeraracsa Padár Orosztony Valkonya Pusztaederics Kerkabarabás Szentpéterfölde Bocska Kilimán Pördefölde Muraszemenye 2. melléklet a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelethez Támogatást igénylő adatlap a évi szociális nyári gyermekétkeztetéshez A B C D E F G H I J K L Jelölje X-szel, ha 4 Meg ye neve TelepüléTelepül A A A si ési Rendele települétámoga- önkorm önkorm t 1. sen a tásból ány- ány- mellékle támogatszociális zat neve zat KSH te és azonosítalapján ási nyári elektron ó kódja leghátrá kérelem gyermek Önerőbő l szociális nyári gyermek - Étkezte tési napok terveze tt száma Elvi Igényelvállalj vállalj étkeztet a a a a tési támogarende Rende napok tási let 6. let 6. száma összeg (4) (4) (F és H forintb bekez bekez

29 ikus elérhető sége nyosabb helyzetű (1), hátrányo s helyzetű (2), egyéb (3) települé s 1 benyújt - étkezteté (44 és oszlop an (I dés a) dés b) ásá- étkezteté sben 54 szorzatoszlop pontjá pontjá nak sben részesülő között) a) x 440 ban ban időpont részesülő kiskorú Ft/nap) foglalt foglalt - kiskorú gyermek feltéte feltéte jában gyermek ek lt lt nyilván ek tervezett - tartott tervezett száma3 száma2 rendszeres gyerme k- védelmi kedvezménybe n részesül ő kiskorú gyerme kek száma Kelt: P. H. polgármester jegyző aláírása aláírása 1 A megfelelő számot írja be. 2 Ha a D oszlop kódja 1-es, legfeljebb az E oszlopban lévő adat; ha a D oszlop kódja 2-es, legfeljebb az E oszlopban lévő adat 75%-a; ha a D oszlop kódja 3-as, legfeljebb az E oszlopban lévő adat 62,5%-a lehet. 3 Ahány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek tekintetében, önerőből történő finanszírozással vállalja a települési önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést. 1-es kód esetén lehet nulla, de F + G E; 2-es kód esetén ha az F oszlop E oszlop 50%-a, akkor lehet nulla, különben G F - E oszlop 50%-a, és F + G E. 3-as kód esetén ha az F oszlop E oszlop 25%-a, akkor lehet nulla, különben G F - E oszlop 25%-a, és F + G E. 4 A vállalás leírása a támogatást igénylő adatlap mellékletét kell képezze. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember közreműködésével tervezi megszervezni a gyermekekfelügyeletét, illetve a szabadidős programokat. A szabadidős programoknak csak a típusát és az időtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetőség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg!

30 Nagyobb arányú önerő biztosítása esetén a leírásnak tartalmaznia kell a Rendelet szerint megkívánt, illetve a ténylegesen biztosítandó önerő mértékét. 3. melléklet a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelethez Előzetes beszámolási adatlap/elszámolási adatlap a évi szociális nyári gyermekétkeztetésről 1. oldal A B C D E F A Rendelet 1. A településen a támogatási kérelem benyújtásának A szociális nyári gyermekétkeztetésben melléklete időpontjában támogatásból alapján Települési nyilvántartott részesülő Települési leghátrányosabb Megye önkormányzat rendszeres kiskorú önkormányzat helyzetű (1), neve KSH azonosító neve hátrányos gyermekvédelmi gyermekek kódja helyzetű (2), kedvezményben tervezett száma egyéb (3) település 1 részesülő kiskorú (egyezően a gyermekek száma Rendelet 2. 1 A megfelelő számot írja be. (egyezően a 2. melléklet E oszlopával) melléklet F oszlopával) Előzetes beszámolási adatlap/elszámolási adatlap a évi szociális nyári gyermekétkeztetésről 2. oldal G H I J K L M N O A Elvi támogatás Étkeztet étkeztetés A ési i napok A ból nyári támogatásb napok tervezett támogatás étkeztetés Nyári tervezett száma a ból nyári ól ben Kiutalt Ténylege étkeztetés száma támogatás étkeztetés finanszíroz i napok részesülő támogat sen (egyezőeból ben ható nyári nyári tényleges kiskorú ási felhaszná n a (egyezően részesülő étkeztetésb száma a Rendelet a kiskorú gyermeke összeg lt állami támogatás en 2. Rendelet gyermeke k forintba támogatá ból (44 és részesülő mellékle 2. k tényleges n s4 54 között) t H melléklet összesített kiskorú oszlopáv1 száma 2 száma (J gyermekek oszlop al) oszlopáva száma3 osztva az l) I Saját finanszírozá sból (önerőből) étkeztetésbe n részesülő kiskorú gyermekek összesített száma5

31 oszloppal) 2 A támogatásból naponta étkezett gyermekek létszámának összege (étkezési napok száma x támogatásból étkező gyermeklétszám). 3 Leghátrányosabb helyzetű településnél megegyezik az E oszloppal; hátrányos helyzetű településnél E x 0,5 + P, azonban nem lehet több, mint E - P; a fenti két kategóriába nem tartozó település esetén E x 0,25 + P, azonban nem lehet több, mint E - P. 4 A ráfordított összeg, de ha J < Lxl, akkor legfeljebb J x 440 Ft, különben legfeljebb L x l x 440 Ft. 5 A települési önkormányzat finanszírozásából (önerőből) naponta étkezett gyermekek létszámának összege (étkezési napok száma x önerőből étkező gyermeklétszám). Előzetes beszámolási adatlap/elszámolási adatlap a évi szociális nyári gyermekétkeztetésről 3. oldal p Q R S T U Saját Jelölje X-szel, ha Másik települési Visszafizetendő finanszírozásból (önerőből) nyári étkeztetésben részesülő kiskorú gyermekek száma (0 oszlop osztva l oszloppal) Az ételt a támogatás legalább 30%- ának megfelelő értékben az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet szerinti kistermelő, mezőgazdasági vállalkozó által előállított alapanyagból biztosították 6 Biztosították a gyermekek felügyeletét legalább az étkezés időtartama alatt és/vagy szabadidős programok szervezését7 A Rendeletben foglaltaknál nagyobb arányú önerőt biztosítottak8 önkormányzat részére átadott támogatási összeg a Rendelet 4. (5) bekezdése alapján9 állami támogatás összege10 Kelt: P. H. polgármester aláírása jegyző aláírása 6 A megvalósult feladat leírása, valamint a kistermelő, mezőgazdasági vállalkozó által kiállított számla vagy a vele kötött szerződés másolata a beszámolási/ elszámolási adatlap mellékletét kell, hogy képezze. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat mely kistermelőtől, vállalkozótól, milyen értékben és módon, milyen alapanyagot, élelmiszert, illetve ételt szerzett be. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetőség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg! Amennyiben a kistermelői beszerzés feltétele (Q oszlop) nem teljesült, úgy a támogatás összegét vissza kell fizetni. 7 Csatolni kell a megvalósult feladat leírását, valamint a gyermekjóléti szolgálat igazolását a megvalósulás tekintetében. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember közreműködésével szervezte meg a gyermekek felügyeletét, illetve a szabadidős programokat. A szabadidős programoknak csak a típusát és az időtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetőség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg!

32 8 Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon vállalták, hogy nagyobb arányú önerőt biztosítanak, azonban erre nem került sor, úgy leírást kell csatolni az elmaradás indokáról. Amennyiben a nagyobb arányú önerőt biztosították, úgy leírásukban tüntessék fel a Rendelet szerint megkívánt, a vállalt, illetve a ténylegesen biztosított önerő mértékét. Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon nem vállalták a nagyobb önerő biztosítását, azonban erre mégis sor került, úgy leírásukban tüntessék fel a Rendelet szerint megkívánt, illetve a ténylegesen biztosított önerő mértékét. Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon nem vállalták a nagyobb önerő biztosítását és valóban nem biztosítottak nagyobb önerőt, úgy leírást nem szükséges csatolni. 9 Az összeget átvevő önkormányzat átvételt és felhasználást tartalmazó igazolása az elszámoló adatlap mellékletét kell, hogy képezze. 10 M oszlop és az N oszlop különbözete. Csak nulla vagy pozitív (visszafizetendő) adat szerepelhet itt! Visszautalás esetén a befizetés igazolásaként az utalásról szóló pénzintézeti terhelési értesítő vagy bankszámlakivonat települési önkormányzat által hitelesített másolatát meg kell küldeni az igazgatóságnak. Kérjük, az adatlap valamennyi oldalát írják alá és pecsételjék le.

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd Tartalomjegyzék 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés

Részletesebben

ACS név Település Megye

ACS név Település Megye 3. Melléklet: A 311/2007. Korm rend. 2. mellékletében felsorolt LHH statisztikai kistérségben elhelyezkedő település és a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet szerint hátrányos települések ACS név Település

Részletesebben

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló

Részletesebben

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 2003 A közölt adatok, kiértékelések szabadon felhasználhatók a tervezi etika szabályinak

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzata Álmosd Álmosd Bocskai István Általános Iskola OM-031146 Bocskai István Általános Iskola

Álmosd Község Önkormányzata Álmosd Álmosd Bocskai István Általános Iskola OM-031146 Bocskai István Általános Iskola Fenntartó név Fenntartó települése Tagiskola települése név OM azonosító Tagintézmény név Abaújszántó Város Önkormányzata Abaújszántó Abaújszántó Ilosvai Selymes Péter Általános és OM-029201 Ilosvai Selymes

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./A Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak nem minősülő pályázók esetében Jelen településlistában

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker 8 12 1013 Budapest Budapest I-ker 8 12 1014 Budapest

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül. 2013.07.01-től hatályos ivóvízdíj mértéke ( nettó ) Település neve Változó Alapdíj

Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül. 2013.07.01-től hatályos ivóvízdíj mértéke ( nettó ) Település neve Változó Alapdíj Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül Közületi Alapdíj díj Intézményi díj Alapdíj d íj Alapdíj díj Alapdíj díj Abasár 323 292 292 262,80 Abaújszolnok 1 982 430 387,00 Aggtelek

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó nem Telekadó kommunális adója kommunális adója idı utáni idegenforgalmi utáni

Részletesebben

1. oldal. B_Lakossági tájékoztatás. Általános információk a vízellátási területről

1. oldal. B_Lakossági tájékoztatás. Általános információk a vízellátási területről B_ Általános vízellátási ről Helyi az érintett lakosságnak (csak akkor kötelező kitölteni, ha a vízellátási még nem felel meg az előírásoknak) neve (ek) kockázatnak kitett Adott típusa HUWSZ_2681 ABAÚJALPÁR

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. 5.

GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. 5. GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK Mikro-, kis- és középválllkozások termelési kpcitásink bővítése 5. melléklet Település list A szb válllkozási zónák (SZVZ) települései és szb válllkozási

Részletesebben

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25.

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25. 1 A tabajdi oktatásért és ifjúságért Közalapítvány Tabajd Közép-Dunántúl Fejér 2 A BAZ Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 3 Abasár Önkormányzat Abasár Észak-Magyarország

Részletesebben

20102012. január február 61. MELLÉKLETEK TERVEZET

20102012. január február 61. MELLÉKLETEK TERVEZET 20102012. január február 61. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK TERVEZET Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2006.(I. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának

Részletesebben

2009. július 22. MELLÉKLETEK

2009. július 22. MELLÉKLETEK 2009. július 22. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2 EDE_elo_usz_mell_435_2009

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési

k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési Nemzetgyőlési képviselık, k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési lési- és az Önkormányzati képviselık k választásáról szóló 2. fıtörvény - 2 - Nemzetgyőlési képviselık,

Részletesebben

Megítélt támogatási összeg 1 IPR-13-C-0002 Kiskunmajsa Városi Óvoda és

Megítélt támogatási összeg 1 IPR-13-C-0002 Kiskunmajsa Városi Óvoda és Sorszám Pályázati Pályázó szervezet neve OM 1 IPR-13-C-0002 Kiskunmajsa Városi és 202133 94 1 880 000 Ft 2 IPR-13-C-0003 Nyírbogáti Mesekert 202121 24 480 000 Ft 3 IPR-13-C-0004 Daruszentmiklósi Szederinda

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓII ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid)

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid) Település Hrsz. Időpont Háromfa 0176 Háromfa 0120 Háromfa 055 Tarany 0142 Tarany 0134 Tarany 0136 Berzence 0230 Berzence 0232/5 Berzence 0237/5 Berzence 0268/5 Gyékényes 0403 076/30 Inke 0249 Inke 0254/3,5,7

Részletesebben

96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 1 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról A szőlőtermesztésről

Részletesebben

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet. a vizek mez gazdasági eredet nitrátszennyezéssel szembeni védelmér l. A rendelet célja. A rendelet hatálya

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet. a vizek mez gazdasági eredet nitrátszennyezéssel szembeni védelmér l. A rendelet célja. A rendelet hatálya 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mez gazdasági eredet nitrátszennyezéssel szembeni védelmér l A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. -ában, valamint 110.

Részletesebben

A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes

A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a

Részletesebben

Kéthelyi iszapkezelési térség

Kéthelyi iszapkezelési térség Kéthelyi iszapkezelési térség Terhelés (LE) 2013 Terhelés (LE) 2027 Kelevíz 0 2 040 0 42 Kéthely 16 914 17 440 347 358 Marcali 11 279 14 162 231 290 Nagyszakácsi 0 1 166 0 24 Pusztakovácsi 0 868 0 18 Sávoly

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. /2006. ( ) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. /2006. ( ) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter /2006. ( ) ÖTM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 551 Sárospataki Erdészeti Igazgatóság 3950 Sárospatak Kazinczy u. 1. 1502 Bodrogolaszi 32,06 37,70 1504 Dámóc 17,55 1529 Háromhuta 102,52 1530 Hercegkút 54,07 30,43 1532 Komlóska 195,75 52,73 1511 Lácacséke

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 255 Igali Erdészet Igal. 6252 Alsóbogát 6,00 73,50 6069 Andocs 105,80 186,70 6114 Edde 31,70 32,10 6095 Fiad 85,40 104,70 6042 Gamás 182,70 469,50 6097 Igal

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15. (6) bekezdésének

Részletesebben

31. HU0246 Bedő Biharkeresztesi COOP Kereskedelmi Zrt. Biharkeresztesi COOP Kereskedelmi Zrt. 4128 Bedő Rákóczi utca 25.

31. HU0246 Bedő Biharkeresztesi COOP Kereskedelmi Zrt. Biharkeresztesi COOP Kereskedelmi Zrt. 4128 Bedő Rákóczi utca 25. 1. HU0010 Abaújvár Helván-Food Kft. Helván-Food Kft. 3898 Abaújvár Váralja út 2. 2. HU0012 Abod Abacser Coop Kft. Abacser Coop Kft. 3753 Abod Magyar út 1. 3. HU0025 Adorjás Balog Sándor Balog Sándor 7841

Részletesebben

Település Üzlet Cím ARLÓ 530. SZ. COOP ABC ADY ENDRE U.274/A. BERCEL 260.SZ.COOP ABC BERCEL BAROSS GÁBOR U. 35.

Település Üzlet Cím ARLÓ 530. SZ. COOP ABC ADY ENDRE U.274/A. BERCEL 260.SZ.COOP ABC BERCEL BAROSS GÁBOR U. 35. Település Üzlet Cím ABAÚJSZÁNTÓ 8. SZ. COOP ABC JÁSZAI M. TÉR 8. ALBERTTELEP (MÚCSONY) 806. SZ. ABC FŐ U. 31. ALSÓBERECKI 158. SZ. ABC KOSSUTH U. 21/A. ALSÓZSOLCA 401. SZ. ABC KOSSUTH U. 132 ANARCS 2.

Részletesebben

Kedvezményezett kistérségek és Natura 2000 területek listája KEDVEZMÉNYEZETT KISTÉRSÉGEK

Kedvezményezett kistérségek és Natura 2000 területek listája KEDVEZMÉNYEZETT KISTÉRSÉGEK Kedvezményezett kistérségek és Natura 2000 területek listája KEDVEZMÉNYEZETT KISTÉRSÉGEK Borsod-Abaúj-Zemplén megye Edelényi Abod Aggtelek Balajt Becskeháza Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Boldva Borsodszirák

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon nyújtott (IPTV) televízió-műsorterjesztési

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. rendelete. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. rendelete. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter /2006. ( ) ÖTM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

61/2006. (VIII. 22.) FVM rendelet. a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékességi területéről 1.

61/2006. (VIII. 22.) FVM rendelet. a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékességi területéről 1. 61/2006. (VIII. 22.) FVM rendelet a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékességi területéről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A szociális földprogramok megvalósításának támogatása SZOC-FP-12

A szociális földprogramok megvalósításának támogatása SZOC-FP-12 -C-0042 Cégénydányád Község a Cégénydányád jövője szociális földprogram Szabolcs-Szatmár-Bereg Cégénydányád 850 000 Ft 850 000 Ft -A-0040 Harsány Község a Szociális földprogram Harsányban Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

3/2009. (I. 16.) FVM rendelet

3/2009. (I. 16.) FVM rendelet 3/2009. (I. 16.) FVM rendelet a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI.

Részletesebben

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk.

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk. SOMOGY MEGYE KAPOSVÁR Kaposi Mór Oktató Kórház Tüdõgondozó Intézet Az intézmény címe (irányítószámmal): 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Az intézmény levelezési címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE NYÍREGYHÁZA Pulmonológiai Osztály Magyar Állam Az intézmény címe (irányítószámmal): 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal): 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K / 2 0 0 8 ( I I. 1 5. ) K Ö Z L E M É N Y E A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet értelmében a területi hatály módosításával elismert, valamint az elutasított

Részletesebben

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének b) és g) pontjaiban

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA Ssz. Önkormányzat Polgármester Jegyzı / Körjegyzı Körjegyzıség tagjai 1 Abaújalpár

Részletesebben

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám)

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 1/6. számú melléklet Országos kerékpárút törzshálózat elemei 1. Felsõ-Dunamente

Részletesebben

Codebook Census of Population and Housing: 1980 Hungary

Codebook Census of Population and Housing: 1980 Hungary Codebook Census of Population and Housing: 1980 Hungary IECM / IPUMS-Europe Funded by the Sixth Framework Programme and the National Institutes of Health. Centre d'estudis Demogràfics and Minnesota Population

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. július 26. i TV Zrt. Módosítás időpontja: 2015. július 30. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1.

Készítés időpontja: 2012. július 26. i TV Zrt. Módosítás időpontja: 2015. július 30. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1. A. MELLÉKLET A kábeltelevíziós szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI... 2 1.1 Az Egyedi

Részletesebben

TE - Konyhai eszközök beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan II.

TE - Konyhai eszközök beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan II. TE - Konyhai eszközök beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez . melléklet a 9/9. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Értékelési szempont megnevezése A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, a pihenıhelyek létesítése vagy felújítása együttesen

Részletesebben

Online posták listája 2015. május

Online posták listája 2015. május Aba 8127 Aba Rákóczi utca 67 Aba posta Abádszalók 5241 Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abádszalók posta Abaliget 7678 Abaliget Kossuth utca 77. Abaliget posta Abasár 3261 Abasár Fő út 169. Abasár posta Abaújkér

Részletesebben

1. sz. melléklete. 1. ütem I. körzet. 1. ütem II. körzet. Budapest

1. sz. melléklete. 1. ütem I. körzet. 1. ütem II. körzet. Budapest A közszolgálati médiaszolgáltatások országos digitális vételének biztosítása érdekében vevődekóderek telepítése a digitális átállás folyamathoz kapcsolódó feladatok teljesítése tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

3. melléklet az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelethez

3. melléklet az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelethez 11556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 3. melléklet az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelethez Kiadásként nem elszámolható eszközök A B 1 Vámtarifaszám Megnevezés 2 73084010 Bányatám vasból vagy acélból

Részletesebben

Összes jogosult település száma. Illetékességi terület

Összes jogosult település száma. Illetékességi terület 1. számú melléklet A 2014-2020-as tervezési időszakra előzetes elismeréssel rendelkező LEADER Helyi Akciócsoportok, illetékességi területük és a területükre vonatkozó indikatív fejlesztési forráskeret

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Kijelölt cég/egyéni vállalkozás Irányítószám Nábrád Közterület neve / száma 1. HU0010 Abaújvár Helván-Food Kft. Helván-Food Kft.

Kijelölt cég/egyéni vállalkozás Irányítószám Nábrád Közterület neve / száma 1. HU0010 Abaújvár Helván-Food Kft. Helván-Food Kft. 1. HU0010 Abaújvár Helván-Food Kft. Helván-Food Kft. 3898 Abaújvár Váralja út 2. 2. HU0012 Abod Abacser Coop Kft. Abacser Coop Kft. 3753 Abod Magyar út 1. 3. HU0025 Adorjás Balog Sándor Balog Sándor 7841

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007/2.1.1.A.B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról 1. Általános értékelés Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról A Társulás tagjainak létszáma alig változott. Az év folyamán 2 önkormányzat - Nemeske,

Részletesebben

243 249. 548 549. Csékút Csékút Csékút Ajka része 1757. 1757. 1757. 1770. Magyarrendek Rendek (Ajka-) Ajkarendek Ajkarendek, Ajka. 1757.

243 249. 548 549. Csékút Csékút Csékút Ajka része 1757. 1757. 1757. 1770. Magyarrendek Rendek (Ajka-) Ajkarendek Ajkarendek, Ajka. 1757. Településnév a Lipszky A település neve Mai településnév Megye Évkör Jelzet Oldalszám forrásokban 1913-ban Ádánd Adánd Ádánd Ádánd 1776. A A A 30 35. 39 43. 56 62. Ajka Ajka Ajka Ajka A 210 216. 14/8.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról. Alsógagyba M 5.55 4 10.30 M 12.30 M 15.10 17.18 (aláhúzott: Baktakék, fancsali elág.

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról. Alsógagyba M 5.55 4 10.30 M 12.30 M 15.10 17.18 (aláhúzott: Baktakék, fancsali elág. Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Abaújdevecserbe I 7.32 50 10.30 I 14.13 M 15.55 Abaújkérbe I 5.00 I 5.40 I 6.05 I 6.26 W 6.35 M 7.10 X 7.55 X 10.00 X 12.10 M 12.30 15 14.15 X 14.28 M

Részletesebben

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45.

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

VESZPRÉM* Mûködési adatok. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013 Az intézmény faxszáma: 89/358-088

VESZPRÉM* Mûködési adatok. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013 Az intézmény faxszáma: 89/358-088 VESZPRÉM MEGYE VESZPRÉM* Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet Az intézmény címe: 8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz. Az intézmény levelezési címe: 8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok . melléklet a /9. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Ha a kérelem több célterületre irányul a különbözı célterületekre kapott okat arányosítani kell. A. () bekezdés a) pontja szerinti célterület

Részletesebben

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38. 92/ 550-410, 321-440 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 186 92/ 347-703

Részletesebben

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6 T. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe n Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alibánfa 12.000 Ft/év 2% 2 Almásháza 12.000 Ft/év 3 Alsónemesapáti 6.000 Ft/év 2% 2.000 Ft/év 1.500 Ft/év 4 Alsópáhok 500 Ft/m2

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Prímagáz Hungária

Részletesebben

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma neve neve település 1 Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Bács-Kiskun Kiskırös Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és a 200955 Kiskırös 4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 2. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 18/2015. (VII.02.) 19/2015.(VII.02.) 20/2015.(VII.02.)

Részletesebben

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5.

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abaliget posta 7678 Abaliget Abaliget Kossuth utca 77. Abasár posta 3261 Abasár Abasár Fő út 169. Abaújkér

Részletesebben

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE A filmek raktári kikérés nélkül kutathatók az Óbudai Kutatóteremben Készítette: Judák Margit Budapest, 2012. május 31. Tartalom A sorozat település szerint... 1 A sorozat

Részletesebben

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér Somogy megye és a Balaton összes településének térképe egy helyen! Somogy megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Somogy megyei online műholdas térképek. Somogy megye Magyarország egyik megyéje

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési

Részletesebben

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008.

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve Támogatás (e Ft) 1. Abádszalók Jász Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Városi Könyvtár

Részletesebben

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-14 "C" komponens

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-14 C komponens Bácsalmási Roma Nemzetiségi Bácsalmási Roma Szociális SZOC-FP-14-C-0121 Bács-Kiskun Bácsalmás 1 050 00 Föld SZOC-FP-14-C-0125 SZOC-FP-14-C-0088 SZOC-FP-14-C-0019 SZOC-FP-14-C-0081 Csányoszró Község Alsómocsolád

Részletesebben

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan díj Ág 120 0 204 204 55 258 Ág 60 0 177 177 48 225 Ág többlethulladék zsák 281 281 76 357 Almáskeresztúr 120 0 274 274 74 348 Almáskeresztúr 60 0 238 238 64 303 Almáskeresztúr többlethulladék zsák 300

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság külső tagjának cseréje A közgyűlés 22 igen,

Részletesebben

A TARR Kft. szolgáltatásihoz kapcsolódó egyszeri kedvezményes díjak: A TARR Kft. szolgáltatásihoz kapcsolódó havi akciós díjak:

A TARR Kft. szolgáltatásihoz kapcsolódó egyszeri kedvezményes díjak: A TARR Kft. szolgáltatásihoz kapcsolódó havi akciós díjak: Érvényes: 2016.01.15-től Általános szabályok valamennyi szélessávú vezetékes internet, kábeltelevízió, telefonszolgáltatás, KOMBI csomag, digitális szolgáltatás kedvezményes áron történő igénybe vételekor

Részletesebben

145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 15/9. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Nógrád megye. szolgáló hely. 4 Bánk 200 Ft/m2 egyéb 12000 230 1,7 400 Ft/m2 üzlet,mühely,

Nógrád megye. szolgáló hely. 4 Bánk 200 Ft/m2 egyéb 12000 230 1,7 400 Ft/m2 üzlet,mühely, Nógrád megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 600 700 1,2 500 2 Alsótold 3000 3 Balassagyarmat 3000 lakás, bérle- 2 1000 piaci és vás. mény és épité- si telek,

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 303 Mecseki E. Zrt. Sellyei Erdészet 7960 Sellye Mátyás király u. 87. 70 Bogdása 41,10 21,50 74 Drávafok 2,30 75 Drávaiványi 0,40 403 Drávakeresztúr

Részletesebben

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!)

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!) M III 9610 Alsóbogát hrsz: 088 Nepomuki Szent János-szobor, a volt Festetics-majorba vezető út mellett. Barokk, 19. sz. eleje. M II 4459 Alsóbogát Szabadság u. 4., hrsz: 307 Iroda, lakás és raktár, volt

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-96 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására

Részletesebben