343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság"

Átírás

1 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: Az építésügyi hatóság 1. (1) A Kormány az elsıfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságként (a továbbiakban: elsıfokú építésügyi hatóság) - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az e rendelet a) 1/A. mellékletében megjelölt települési, fıvárosi kerületi önkormányzat jegyzıjét a mellékletben felsorolt településekre is kiterjedı illetékességgel, illetve b) 1/B. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok jegyzıjét (körjegyzıjét) a mellékletben felsorolt településekre is kiterjedı illetékességgel jelöli ki. (2) Az 1/A. mellékletben megjelölt települési önkormányzat jegyzıje az 1/B. mellékletben megjelölt településre kiterjedı illetékességgel az építésügyi hatósági hatáskört attól az idıponttól gyakorolja, amikor az 1/B. mellékletben megjelölt település jegyzıjének építésügyi hatósági hatásköre az 1/A. szerint megszőnik. (3) A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságként (a továbbiakban: másodfokú építésügyi hatóság) - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szervét jelöli ki. (4) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó mőtárgyak tekintetében elsıfokú építésügyi hatóságként az (1) bekezdés, másodfokú építésügyi hatóságként a (3) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóságot jelöli ki. (5) A (4) bekezdésben nem említett sajátos építményfajták és a mőemléki védelem alatt álló építmények tekintetében az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintı építésügyi hatósági ügyekben az (1) és a (3) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóság jár el. (6) Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy az elsıfokú építésügyi hatósági feladatot a (3) bekezdés szerinti építésügyi hatóság gyakorolja, akkor másodfokon az építésügyért felelıs miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el. 1/A. (1) Az 1/B. mellékletben megjelölt építésügyi hatósági hatáskör - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - e rendelet erejénél fogva megszőnik azon a napon, amelyen a) az elsıfokú építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges, e rendelet ában foglalt valamely feltétel megszőnik, vagy b) az 1/C. (2) bekezdés c) pontjában, illetve az 1/C. (3) bekezdés b) vagy d) pontjában meghatározott tény bekövetkezik. (2) Az építésügyi hatósági hatáskör megszőnésének idıpontjától az 1/B. mellékletben megjelölt település jegyzıje építésügyi hatósági ügyekben nem járhat el, továbbá e hatáskör ellátására történı ismételt kijelölésére nem kerülhet sor. (3) A jegyzı a) az elsıfokú építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges, e rendelet ában foglalt valamely feltételnek, és ezáltal az építésügyi hatósági hatáskör megszőnésének a tényét az építésügyi igazgatási társulások esetében haladéktalanul bejelenti a társulás valamennyi tagtelepülése képviselı-testületének, és kezdeményezi a társulási megállapodás felmondását, továbbá b) az (1) bekezdés szerinti tényt 3 napon belül írásban - a jogosultság megszőnése határnapjának megjelölésével - bejelenti a miniszternek, az építésügyi hatósági hatáskört átvevı település jegyzıjének és a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szervének, valamint arról a település (körjegyzıség esetében a körjegyzıség települései, építésügyi igazgatási társulás esetében a tagtelepülések) lakosságát - a helyben szokásos módon - tájékoztatja.

2 (4) Ha a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve megállapítja, hogy a jegyzı elmulasztotta bejelenteni a) a hatáskör ellátásához szükséges valamely feltétel megszőnését, akkor a hatáskör ellátásához szükséges feltétel megszőnésérıl, vagy b) az 1/C. (2) bekezdés c) pontjában, az 1/C. (3) bekezdés b) vagy d) pontjában meghatározott tényeket, akkor errıl tájékoztatja a minisztert az 1/B. melléklet módosításának kezdeményezése érdekében. (5) Az építésügyi hatósági hatáskört átadó települési önkormányzat jegyzıje köteles az építésügyi hatósági iratanyagot, valamint az illetékességi területébe tartozott település (települések) helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét, illetve más építési tárgyú helyi önkormányzati rendeletét az építésügyi hatósági hatáskört átvevı település jegyzıje rendelkezésére bocsátani. (6) Az (1) és (4) bekezdés szerinti önkormányzat az építésügyi hatósági hatáskör megszőnését követı naptól az államháztartás mőködési rendjérıl szóló külön jogszabály szerinti megállapodás alapján a feladat ellátásához igényelt normatív állami hozzájárulást havonta átutalja a feladatot átvevı önkormányzat részére. 1/B. 1/C. (1) Az 1/B. mellékletben felsorolt települések közül az elsıfokú építésügyi hatósági hatáskört önállóan gyakorolja annak a a) települési önkormányzatnak a jegyzıje, akit a hatáskör ellátására a település, b) települések önkormányzatainak a körjegyzıje, akit a hatáskör ellátására a körjegyzıség települései közigazgatási területére kiterjedı illetékességgel kijelöltek. (2) Körjegyzıség esetében, a) ha a körjegyzıségbıl valamely település kiválik, a kivált település, b) ha a körjegyzıségi székhely településen az építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges, e rendelet ában foglalt valamely feltétel megszőnik, a körjegyzıség települései, vagy c) ha a körjegyzıség megszőnik, a körjegyzıség települései vonatkozásában az építésügyi hatósági hatáskört a továbbiakban az 1/A. mellékletben megjelölt települési önkormányzat jegyzıje gyakorolja. (3) Az 1/B. mellékletben felsorolt települések közül az elsıfokú építésügyi hatósági hatáskört építésügyi igazgatási társulási megállapodás (a továbbiakban: társulás) alapján gyakorló települések esetén a) a társulásból kiváló település, b) ha a kéttagú társulásból az egyik tag kiválik, akkor a társulás mindkét tagja, c) ha a társulási központ településen az építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges, e rendelet ában foglalt valamely feltétel megszőnik, a társulás valamennyi tagtelepülése, vagy d) ha a társulás megszőnik, a társulás valamennyi tagtelepülése vonatkozásában az építésügyi hatósági hatáskört a továbbiakban az 1/A. mellékletben megjelölt települési önkormányzat jegyzıje gyakorolja. 2. (1) Az elsıfokú építésügyi hatóság megállapítás elıtt véleményezi az illetékességi területén a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket. (2) A másodfokú építésügyi hatóság az építésügyért felelıs miniszter által meghatározottak szerint közremőködik a szakmai képzések, továbbképzések szervezésében. (3) Az építésfelügyeleti hatóság 3. (1) A Kormány az építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó hatóságként - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a) elsı fokon a Kormány 2. mellékletben meghatározott általános hatáskörő területi államigazgatási szerv építésfelügyelıjét (a továbbiakban: elsıfokú építésfelügyeleti hatóság), b) másodfokon a Kormány 3. mellékletben meghatározott általános hatáskörő területi államigazgatási szervét (a továbbiakban: másodfokú építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki. (2) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó mőtárgyak, és a mőemléki védelem alatt álló építmények tekintetében az építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó hatóságként az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésfelügyeleti hatóságot jelöli ki. 2

3 (3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenırzési feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. (4) Ha a (3) bekezdés szerinti hatóság kijelölésére nem kerül sor, akkor az elsı és másodfokú építésfelügyeleti hatósági ügyekben az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésfelügyeleti hatóság jár el. Az építésügyi hatóság eljárásaiban közremőködı szakhatóságok kijelölése 3/A. (1) A Kormány az építésügyi hatóságnak a 6. melléklet szerinti elsı- és másodfokú építésügyi hatósági eljárásaiban, a 6. mellékletben meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben, a 6. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása elıtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság elızetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a repülıtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén és a repülıtér építési, üzemi területének szélétıl mért 15 kilométer távolságon kívül a belterületen 100 méternél, külterületen pedig 50 méternél magasabb építmény építésének, bıvítésének engedélyezésérıl az eljáró hatóság tájékoztatja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságát. (3) A Kormány az építésügyi hatóságnak a gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egység vagy helyiség egyéb önálló rendeltetési egységet is tartalmazó épületben történı elhelyezésének engedélyezésére irányuló eljárásában - a biztonságos betegellátáshoz szükséges orvos-szakmai és ápolás-szakmai feltételek meglétének vizsgálatával, valamint az épület egyéb, önálló rendeltetési egységei higiénés, közegészségügyi-járványügyi biztonsága megteremtésével kapcsolatos szakkérdésben - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fıvárosi kerületi intézetét szakhatóságként jelöli ki. Foglalkoztatási feltételek 4. (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság köztisztviselıi létszámát úgy kell meghatározni, hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen, de az elsıfokú építésügyi hatóságnak legalább 2 fı - a (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási feltételekkel rendelkezı - teljes munkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıt kell foglalkoztatnia. (2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az építésfelügyeleti ellenırzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai elıkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó köztisztviselı foglalkoztatási feltételei: a) a külön jogszabályban meghatározott aa) és e rendelet 4. melléklete szerint megállapított szakirányú felsıfokú végzettség, ab) a szakterületnek megfelelı tartalmú építésügyi vizsga letételének az igazolása, ac) szakmai továbbképzésen való eredményes részvétel; valamint b) az e rendeletben meghatározott szakmai gyakorlat teljesítése. (3) A Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve vezetıjének, helyettesének, a jegyzınek a foglalkoztatási feltételeit külön jogszabály állapítja meg. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott építésügyi hatósági köztisztviselı kizárólag építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági köztisztviselı kizárólag építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el. (5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági munka minimális technikai feltételeit e rendelet 5. melléklete határozza meg. Az elsıfokú építésügyi hatóságok tekintetében e technikai feltételeket január 1-jétıl kell biztosítani. (6) Ha a köztisztviselı végzettségét igazoló oklevélbıl a szakirány, illetve a külön jogszabályban meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint - a jogszabály alapján - nem állapítható meg, az oklevél szakirányát e rendelet 4. melléklete szerint kell megállapítani. Szakmai gyakorlat 5. (1) Az elsıfokú építésügyi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselınek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie, azonban a közigazgatási alapvizsga vagy azzal egyenértékő egyéb vizsga letételéig döntés-elıkészítı, kiadmányozó munkakört önállóan nem tölthet be. 3

4 (2) A másodfokú építésügyi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselınek legalább 3 éves építésügyi igazgatási területen szerzett szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. (3) Az elsı- és másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı szakmai gyakorlati idejeként az a) építési mőszaki ellenıri; b) felelıs mőszaki vezetıi; c) építıipari kivitelezési; d) építésügyi hatósági; e) építésfelügyeleti; f) beruházói-mőszaki (projekt menedzseri); g) felsıoktatási intézményben építészeti-mőszaki szaktárgy-oktatói; h) építészeti-mőszaki tervezési; i) építésügyi-mőszaki szakértıi tevékenység folytatásának idıtartamát kell figyelembe venni. (4) Az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı gyakorlati ideje 5 év, a gyakorlati idı fele a (3) bekezdés a)-e) pontok szerinti tartalmú. (5) Építésügyi vizsga 6. (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselınek az építésügyi vizsgát jogszabályban meghatározott módon és tartalommal a közigazgatási alapvizsga vagy azzal egyenértékő egyéb vizsga letételét követı 1 éven belül kell teljesítenie. (2) Az építésügyi vizsga letételére elıírt határidıbe nem számít be a) a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, b) a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés idıtartama, továbbá c) a keresıképtelenség. (3) Mentesül a köztisztviselı az építésügyi vizsga letétele alól, ha a) olyan közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, amelynek választható vizsgatárgya az építésügyi igazgatás, b) olyan posztgraduális képzésen vett részt, amelynek képzési célja, illetve követelményrendszere az építésügyi vizsgáéval megegyezı, vagy c) építésügyi igazgatási területen legalább 10 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. Szakmai továbbképzés 7. (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésen vesz részt. (2) Mentesül az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı a továbbképzésen való részvétel alól, ha a 60. életévét betöltötte. (3) Részben mentesül az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı a továbbképzésen való részvétel alól, ha a külön jogszabályban szabályozott, az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekhez kötelezıen elıírt továbbképzést teljesítette. Ilyen esetben a köztisztviselınek az azonos tartalmú szakmai továbbképzésen nem kell részt vennie. (4) Az építésügyi vizsga, illetve a továbbképzés határidejének elmulasztása esetén - a mentesítésre vonatkozó elıírások kivételével - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı a 4. (2) bekezdése szerinti tevékenységgel járó munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Összeférhetetlenség 8. (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági tevékenység körében a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 21. (6) bekezdés a) pontjában említett pártatlan, befolyástól mentes tevékenységet veszélyeztetı tevékenységnek minısül különösen, ha az építésügyi hatóság köztisztviselıje vagy az építésfelügyelı olyan telekkel, építménnyel kapcsolatban lát el építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági feladatokat, amellyel összefüggésben 4

5 a) építészeti-mőszaki tervezési, b) kiviteli tervek tervezési, c) építésügyi mőszaki szakértıi, d) felelıs mőszaki vezetıi, e) beruházás lebonyolítói, f) tervellenıri, g) építésügyi igazgatási szakértıi, h) építési mőszaki ellenıri, i) kivitelezési, vagy j) igazságügyi szakértıi tevékenységet végez, vagy öt éven belül végzett. (2) (3) Az építésügyi, valamint az építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó köztisztviselı nem lehet a hatóság illetékességi területén mőködı területi építész vagy mérnöki kamara tisztségviselıje, valamint nem láthat el önkormányzati fıépítészi feladatot. Átmeneti és záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet - a (2), (3) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet 4. (2) bekezdés aa) és ab) pontja július 1-jén lép hatályba. (3) A 4. (2) bekezdés ac) pontja január 1-jén lép hatályba. (4) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknál január 1-je elıtt foglalkoztatott és a 6. szerint építésügyi vizsgára kötelezett köztisztviselınek az építésügyi vizsgát legkésıbb január 1-jéig kell teljesíteni. (5) 9/A. Az építésügyi hatóságnál január 1-je elıtt foglalkoztatott köztisztviselıre e rendeletnek a szakmai gyakorlati idıre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha jogszabály alapján a szakmai gyakorlati idı teljesítése alól mentesítették melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 1/A. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletéhez Elsıfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló építésügyi körzetközponti települések Építésügyi körzetközpont Illetékességi terület típusa Település BUDAPEST FİVÁROS I. kerület ellátási illetékességi területe 1. I. kerület II. kerület ellátási illetékességi területe 2. II. kerület III. kerület ellátási illetékességi területe 3. III. kerület IV. kerület ellátási illetékességi területe 4. IV. kerület V. kerület ellátási illetékességi területe 5. V. kerület VI. kerület ellátási illetékességi területe 6. VI. kerület VII. kerület ellátási illetékességi területe 7. VII. kerület VIII. kerület ellátási illetékességi területe 8. VIII. kerület IX. kerület ellátási illetékességi területe 9. IX. kerület X. kerület ellátási illetékességi területe 10. X. kerület XI. kerület ellátási illetékességi területe 11. XI. kerület 5

6 XII. kerület ellátási illetékességi területe 12. XII. kerület XIII. kerület ellátási illetékességi területe 13. XIII. kerület XIV. kerület ellátási illetékességi területe 14. XIV. kerület XV. kerület ellátási illetékességi területe 15. XV. kerület XVI. kerület ellátási illetékességi területe 16. XVI. kerület XVII. kerület ellátási illetékességi területe 17. XVII. kerület XVIII. kerület ellátási illetékességi területe 18. XVIII. kerület XIX. kerület ellátási illetékességi területe 19. XIX. kerület XX. kerület ellátási illetékességi területe 20. XX. kerület XXI. kerület ellátási illetékességi területe 21. XXI. kerület XXII. kerület ellátási illetékességi területe 22. XXII. kerület XXIII. kerület ellátási illetékességi területe 23. XXIII. kerület BARANYA MEGYE Pécs ellátási illetékességi területe Pécs Abaliget Aranyosgadány Berkesd Birján Bogád Kökény Ellend Lothárd Magyarsarlós Nagykozár Pereked Pécsudvard Pogány Romonya Szemely Szilágy Bakonya Cserkút Görcsöny Gyód Keszü Kozármisleny Kıvágószılıs Kıvágótöttös Ócsárd Orfő Pellérd Regenye Szıke 6

7 Bóly ellátási illetékességi területe Bóly Babarc Belvárdgyula Borjád Hásságy Kisbudmér Liptód Máriakéménd Monyoród Nagybudmér Olasz Pócsa Szajk Szederkény Töttös Versend Harkány ellátási illetékességi területe Harkány Komló ellátási illetékességi területe Komló Magyaregregy Máza Bodolyabér Egyházaskozár Hegyhátmaróc Hosszúhetény Kárász Köblény Liget Magyarhertelend Magyarszék Mánfa Mecsekpölöske Szalatnak Szárász Szászvár Tófő Vékény Mohács ellátási illetékességi területe Mohács Bár Bezedek Dunaszekcsı Erdısmárok Feked Görcsönydoboka Himesháza 7

8 Homorúd Ivándárda Kisnyárád Kölked Lánycsók Lippó Majs Nagynyárád Palotabozsok Sárok Sátorhely Somberek Szebény Székelyszabar Szőr Udvar Véménd Pécsvárad ellátási illetékességi területe Pécsvárad Apátvarasd Erdısmecske Erzsébet Fazekasboda Geresdlak Hidas Kátoly Kékesd Lovászhetény Maráza Martonfa Mecseknádasd Nagypall Óbánya Ófalu Szellı Zengıvárkony Sásd ellátási illetékességi területe Sásd Ág Bakóca Baranyajenı Baranyaszentgyörgy Felsıegerszeg Gerényes Gödre Kisbeszterce Kishajmás Kisvaszar 8

9 Mezıd Mindszentgodisa Oroszló Palé Szágy Tarrós Tékes Tormás Varga Vásárosdombó Vázsnok Alsómocsolád Bikal Mágocs Mekényes Nagyhajmás Sellye ellátási illetékességi területe Sellye Besence Bogdása Csányoszró Drávafok Drávaiványi Drávakeresztúr Drávasztára Felsıszentmárton Hirics Kákics Kemse Kórós Lúzsok Markóc Marócsa Nagycsány Okorág Páprád Piskó Sósvertike Vajszló Vejti Zaláta Siklós ellátási illetékességi területe Siklós Adorjás Alsószentmárton Áta Babarcszılıs 9

10 Baksa Baranyahídvég Beremend Bisse Bogádmindszent Bosta Cún Csarnóta Diósviszló Drávacsehi Drávacsepely Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Egerág Egyházasharaszti Garé Gilvánfa Gordisa Hegyszentmárton Ipacsfa Kásád Kémes Kisasszonyfa Kisdér Kisharsány Kisherend Kiskassa Kisszentmárton Kistapolca Kistótfalu Kovácshida Magyarmecske Magyartelek Márfa Matty Nagyharsány Nagytótfalu Old Ózdfalu Pécsdevecser Peterd Rádfalva Sámod Siklósbodony Siklósnagyfalu 10

11 Szalánta Szaporca Szava Szilvás Szıkéd Tengeri Tésenfa Téseny Túrony Újpetre Vokány Szentlırinc ellátási illetékességi területe Szentlırinc Bicsérd Boda Bükkösd Cserdi Csonkamindszent Dinnyeberki Gerde Gyöngyfa Helesfa Hetvehely Husztót Kacsóta Királyegyháza Kovácsszénája Okorvölgy Pécsbagota Sumony Szabadszentkirály Szentkatalin Velény Zók Szigetvár ellátási illetékességi területe Szigetvár Almamellék Almáskeresztúr Bánfa Basal Boldogasszonyfa Botykapeterd Bürüs Csebény Csertı Dencsháza Endrıc Gyöngyösmellék 11

12 Hobol Horváthertelend Ibafa Katádfa Kétújfalu Kisdobsza Kistamási Magyarlukafa Merenye Molvány Mozsgó Nagydobsza Nagypeterd Nagyváty Nemeske Nyugotszenterzsébet Patapoklosi Pettend Rózsafa Somogyapáti Somogyhárságy Somogyhatvan Somogyviszló Szentdénes Szentegát Szentlászló Szörény Szulimán Teklafalu Tótszentgyörgy Várad Vásárosbéc Zádor Villány ellátási illetékességi területe Villány Illocska Ivánbattyán Kisjakabfalva Kislippó Lapáncsa Magyarbóly Márok Palkonya Villánykövesd BÁCS-KISKUN MEGYE Kecskemét ellátási illetékességi területe Kecskemét 12

13 Ágasegyháza Ballószög Fülöpháza Helvécia Jakabszállás Ladánybene Lakitelek Nyárlırinc Szentkirály Városföld Bácsalmás ellátási illetékességi területe Bácsalmás Bácsborsód Bácsszılıs Csikéria Katymár Kunbaja Madaras Mátételke Mélykút Tataháza Baja ellátási illetékességi területe Baja Bácsbokod Bácsszentgyörgy Bátmonostor Csávoly Csátalja Dávod Dunafalva Érsekcsanád Érsekhalma Felsıszentiván Gara Hercegszántó Nagybaracska Nemesnádudvar Rém Sükösd Szeremle Vaskút Izsák ellátási illetékességi területe Izsák Orgovány Fülöpszállás Jánoshalma ellátási illetékességi területe Jánoshalma Borota 13

14 Kéleshalom Kalocsa ellátási illetékességi területe Kalocsa Bátya Drágszél Dunapataj Dusnok Dunaszentbenedek Fajsz Géderlak Hajós Harta Homokmégy Miske Ordas Öregcsertı Szakmár Újtelek Uszód Foktı Kecel ellátási illetékességi területe Kecel Imrehegy Császártöltés Kerekegyháza ellátási illetékességi területe Kerekegyháza Kunbaracs Kiskırös ellátási illetékességi területe Kiskırös Akasztó Csengıd Kaskantyú Páhi Soltszentimre Tabdi Kiskunfélegyháza ellátási illetékességi területe Kiskunfélegyháza Bugac Bugacpusztaháza Fülöpjakab Gátér Kunszállás Pálmonostora Petıfiszállás Tiszaalpár Kiskunhalas ellátási illetékességi területe Kiskunhalas 14

15 Balotaszállás Harkakötöny Kelebia Kisszállás Kunfehértó Tompa Zsana Pirtó Kiskunmajsa ellátási illetékességi területe Kiskunmajsa Csólyospálos Jászszentlászló Kömpöc Móricgát Szank Kunszentmiklós ellátási illetékességi területe Kunszentmiklós Dunavecse Kunadacs Kunpeszér Szalkszentmárton Tass Lajosmizse ellátási illetékességi területe Lajosmizse Felsılajos Solt ellátási illetékességi területe Solt Apostag Dunaegyháza Dunatetétlen Újsolt Soltvadkert ellátási illetékességi területe Soltvadkert Bócsa Tázlár Szabadszállás ellátási illetékességi területe Szabadszállás Tiszakécske ellátási illetékességi területe Tiszakécske Tiszaug BÉKÉS MEGYE Békéscsaba ellátási illetékességi területe Békéscsaba Csabaszabadi Doboz Kétsoprony Szabadkígyós 15

16 Telekgerendás Újkígyós Battonya ellátási illetékességi területe Battonya Dombegyház Kisdombegyház Magyardombegyház Békés ellátási illetékességi területe Békés Bélmegyer Murony Tarhos Dévaványa ellátási illetékességi területe Dévaványa Ecsegfalva Elek ellátási illetékességi területe Elek Lıkösháza Füzesgyarmat ellátási illetékességi területe Füzesgyarmat Bucsa Kertészsziget Gyomaendrıd ellátási illetékességi területe Gyomaendrıd Hunya Gyula ellátási illetékességi területe Gyula Kétegyháza Mezıberény ellátási illetékességi területe Mezıberény Csárdaszállás Kamut Köröstarcsa Mezıhegyes ellátási illetékességi területe Mezıhegyes Mezıkovácsháza ellátási illetékességi területe Mezıkovácsháza Almáskamarás Dombiratos Kaszaper Kevermes Kunágota Magyarbánhegyes Medgyesbodzás Medgyesegyháza Nagybánhegyes Nagykamarás Pusztaottlaka Végegyháza 16

17 Orosháza ellátási illetékességi területe Orosháza Csanádapáca Gádoros Gerendás Kardoskút Nagyszénás Pusztaföldvár Csorvás Sarkad ellátási illetékességi területe Sarkad Biharugra Geszt Körösnagyharsány Kötegyán Méhkerék Mezıgyán Sarkadkeresztúr Újszalonta Zsadány Szarvas ellátási illetékességi területe Szarvas Békésszentandrás Csabacsőd Kardos Kondoros Örménykút Szeghalom ellátási illetékességi területe Szeghalom Körösladány Tótkomlós ellátási illetékességi területe Tótkomlós Békéssámson Vésztı ellátási illetékességi területe Vésztı Körösújfalu Okány BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE Miskolc ellátási illetékességi területe Miskolc Bükkszentkereszt Kistokaj Mályi Répáshuta Sajóvámos Szirmabesenyı 17

18 Alsózsolca Bıcs Gesztely Hernádkak Hernádnémeti Onga Sajóbábony Sajóecseg Sajókeresztúr Sajósenye Borsodnádasd ellátási illetékességi területe Borsodnádasd Arló Borsodszentgyörgy Járdánháza Edelény ellátási illetékességi területe Edelény Abod Aggtelek Balajt Becskeháza Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Boldva Borsodszirák Damak Égerszög Hangács Hegymeg Hidvégardó Irota Jósvafı Komjáti Ládbesenyı Lak Nyomár Perkupa Szakácsi Szendrılád Szin Szinpetri Szögliget Szılısardó Teresztenye Tomor Tornabarakony Tornakápolna 18

19 Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Varbóc Ziliz Emıd ellátási illetékességi területe Emıd Bükkaranyos Harsány Kisgyır Encs ellátási illetékességi területe Encs Abaújalpár Abaújkér Alsógagy Arka Boldogkıújfalu Boldogkıváralja Csenyéte Csobád Fáj Fancsal Felsıgagy Forró Fulókércs Garadna Gibárt Hernádbőd Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádvécse Ináncs Litka Méra Novajidrány Pere Pusztaradvány Szalaszend Szemere Felsızsolca ellátási illetékességi területe Felsızsolca Arnót Berzék Ónod Sajólád Sajópálfala Sajópetri 19

20 Gönc ellátási illetékességi területe Gönc Abaújvár Fony Göncruszka Hejce Hernádcéce Hernádszurdok Hidasnémeti Kéked Korlát Mogyoróska Pányok Regéc Telkibánya Tornyosnémeti Vilmány Vizsoly Zsujta Kazincbarcika ellátási illetékességi területe Kazincbarcika Alsószuha Alsótelekes Bánhorváti Berente Dédestapolcsány Dövény Felsıkelecsény Felsınyárád Imola Izsófalva Jákfalva Kánó Kurityán Mályinka Múcsony Nagybarca Ormosbánya Ragály Rudabánya Rudolftelep Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza Szuhafı Szuhakálló Tardona Trizs Vadna 20

21 Zádorfalva Zubogy Mezıcsát ellátási illetékességi területe Mezıcsát Ároktı Gelej Hejıkürt Hejıpapi Hejıszalonta Igrici Tiszadorogma Tiszakeszi Tiszatarján Mezıkövesd ellátási illetékességi területe Mezıkövesd Borsodivánka Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralja Egerlövı Mezınagymihály Négyes Szomolya Tard Tiszabábolna Tiszavalk Bogács Borsodgeszt Bükkábrány Csincse Kács Mezıkeresztes Mezınyárád Sály Szentistván Tibolddaróc Vatta Nyékládháza ellátási illetékességi területe Nyékládháza Ózd ellátási illetékességi területe Ózd Bánréve Borsodbóta Bükkmogyorósd Csernely Csokvaomány Domaháza 21

22 Farkaslyuk Hangony Hét Kissikátor Lénárddaróc Nekézseny Sajómercse Sajónémeti Sajópüspöki Sáta Uppony Putnok ellátási illetékességi területe Putnok Dubicsány Gömörszılıs Kelemér Királd Sajóvelezd Serényfalva Sajószentpéter ellátási illetékességi területe Sajószentpéter Alacska Kondó Parasznya Radostyán Sajókápolna Sajólászlófalva Varbó Sárospatak ellátási illetékességi területe Sárospatak Bodrogolaszi Erdıhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlı Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod Sátoraljaújhely ellátási illetékességi területe Sátoraljaújhely Alsóregmec 22

23 Bózsva Felsıregmec Filkeháza Füzér Füzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány Hollóháza Kishuta Kovácsvágás Mikóháza Nagyhuta Nyíri Pálháza Pusztafalu Révleányvár Semjén Vágáshuta Vilyvitány Zemplénagárd Szendrı ellátási illetékességi területe Szendrı Debréte Felsıtelekes Galvács Martonyi Meszes Rakaca Rakacaszend Szalonna Szuhogy Viszló Szerencs ellátási illetékességi területe Szerencs Abaújszántó Alsódobsza Baskó Bekecs Golop Legyesbénye Mád Megyaszó Mezızombor Monok Prügy Rátka Sima Sóstófalva 23

24 Taktaharkány Taktakenéz Taktaszada Tállya Tiszalúc Újcsanálos Szikszó ellátási illetékességi területe Szikszó Abaújlak Abaújszolnok Alsóvadász Aszaló Baktakék Beret Büttös Detek Felsıdobsza Felsıvadász Gadna Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi Halmaj Hernádkércs Homrogd Kány Kázsmárk Keresztéte Kiskinizs Krasznokvajda Kupa Léh Monaj Nagykinizs Nyésta Pamlény Perecse Rásonysápberencs Selyeb Szászfa Szentistvánbaksa Tiszaújváros ellátási illetékességi területe Tiszaújváros Girincs Hejıbába Hejıkeresztúr Kesznyéten Kiscsécs 24

25 Köröm Muhi Nagycsécs Nemesbikk Oszlár Sajóhídvég Sajóörös Sajószöged Szakáld Tiszapalkonya Tokaj ellátási illetékességi területe Tokaj Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Csobaj Erdıbénye Szegi Szegilong Taktabáj Tarcal Tiszaladány Tiszatardos Cigánd ellátási illetékességi területe Cigánd Dámóc Tiszacsermely Tiszakarád Kisrozvágy Lácacséke Nagyrozvágy Ricse Alsóberecki Bodroghalom Felsıberecki Karcsa Karos Pácin CSONGRÁD MEGYE Szeged ellátási illetékességi területe Szeged Deszk Domaszék Forráskút Kübekháza Röszke Tiszasziget 25

26 Újszentiván Zsombó Sándorfalva Szatymaz Algyı Csongrád ellátási illetékességi területe Csongrád Csanytelek Felgyı Tömörkény Hódmezıvásárhely ellátási illetékességi területe Hódmezıvásárhely Mártély Székkutas Kistelek ellátási illetékességi területe Kistelek Baks Csengele Dóc Pusztaszer Balástya Ópusztaszer Makó ellátási illetékességi területe Makó Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Mindszent ellátási illetékességi területe Mindszent Mórahalom ellátási illetékességi területe Mórahalom Ásotthalom Bordány Üllés 26

27 Zákányszék Öttömös Pusztamérges Ruzsa Szentes ellátási illetékességi területe Szentes Árpádhalom Derekegyház Eperjes Fábiánsebestyén Nagymágocs Nagytıke Szegvár FEJÉR MEGYE Székesfehérvár ellátási illetékességi területe Székesfehérvár Bakonykúti Csór Csısz Fehérvárcsurgó Iszkaszentgyörgy - Isztimér Jenı Lovasberény Moha Nádasdladány Pákozd Pátka Sárkeresztes Sárkeszi Sárosd Sárszentmihály Seregélyes Szabadbattyán Szabadegyháza Tác Úrhida Zámoly Bicske ellátási illetékességi területe Bicske Alcsútdoboz Csabdi Etyek Gánt Mány 27

28 Szár Tabajd Újbarok Vértesacsa Vértesboglár Bodmér Csákvár Felcsút Kajászó Óbarok Vál Dunaújváros ellátási illetékességi területe Dunaújváros Baracs Beloiannisz Besnyı Daruszentmiklós Elıszállás Iváncsa Mezıfalva Nagykarácsony Nagyvenyim Perkáta Pusztaszabolcs Kisapostag Rácalmás Enying ellátási illetékességi területe Enying Dég Igar Lajoskomárom Lepsény Mezıkomárom Mezıszilas Szabadhídvég Ercsi ellátási illetékességi területe Ercsi Ráckeresztúr Baracska Gyúró Martonvásár Tordas Gárdony ellátási illetékességi területe Gárdony Kápolnásnyék 28

29 Nadap Pázmánd Sukoró Vereb Zichyújfalu Velence Mór ellátási illetékességi területe Mór Bakonycsernye Balinka Csákberény Csókakı Kincsesbánya Magyaralmás Nagyveleg Pusztavám Sıréd Bodajk Polgárdi ellátási illetékességi területe Polgárdi Füle Kisláng Kıszárhegy Mátyásdomb Mezıszentgyörgy Sárbogárd ellátási illetékességi területe Sárbogárd Alap Alsószentiván Cece Hantos Nagylók Sáregres Sárszentágota Vajta Adony ellátási illetékességi területe Adony Kulcs Aba ellátási illetékességi területe Aba Sárkeresztúr Káloz Soponya 29

30 GYİR-MOSON-SOPRON MEGYE Gyır ellátási illetékességi területe Gyır Abda Bakonygyirót Bakonypéterd Bıny Börcs Enese Gyömöre Gyırság Gyırszemere Gyırújfalu Ikrény Kajárpéc Kunsziget Lázi Lébény Mecsér Mezıörs Mosonszentmiklós Nagyszentjános Nyalka Öttevény Pázmándfalu Pér Rétalap Románd Sokorópátka Táp Tápszentmiklós Tényı Töltéstava Vámosszabadi Dunaszeg Dunaszentpál Gönyő Gyırladamér Gyırújbarát Gyırzámoly Kisbajcs Koroncó Nagybajcs Nyúl Rábapatona Vének 30

31 Csorna ellátási illetékességi területe Csorna Acsalag Bágyogszovát Barbacs Bezi Bodonhely Bogyoszló Bısárkány Cakóháza Dör Egyed Farád Fehértó Gyırsövényház Jobaháza Kisbabot Kóny Maglóca Magyarkeresztúr Markotabödöge Mérges Páli Pásztori Potyond Rábacsanak Rábacsécsény Rábapordány Rábasebes Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábatamási Rábcakapi Sobor Sopronnémeti Szany Szil Szilsárkány Tárnokréti Vág Zsebeháza Fertıd ellátási illetékességi területe Fertıd Agyagosszergény Fertıboz Fertıendréd Fertıhomok Fertıszentmiklós Fertıszéplak 31

32 Hegykı Hidegség Petıháza Sarród Kapuvár ellátási illetékességi területe Kapuvár Babót Beled Cirák Dénesfa Edve Gyóró Himod Hövej Kisfalud Mihályi Osli Rábakecöl Szárföld Vadosfa Vásárosfalu Veszkény Vitnyéd Mosonmagyaróvár ellátási illetékességi területe Mosonmagyaróvár Ásványráró Bezenye Dunakiliti Dunasziget Feketeerdı Halászi Károlyháza Levél Rajka Újrónafı Várbalog Darnózseli Dunaremete Hédervár Hegyeshalom Jánossomorja Kimle Kisbodak Lipót Máriakálnok Mosonszolnok Püski 32

33 Pannonhalma ellátási illetékességi területe Pannonhalma Écs Gyırasszonyfa Ravazd Tarjánpuszta Bakonyszentlászló Fenyıfı Sikátor Veszprémvarsány Sopron ellátási illetékességi területe Sopron Ágfalva Csáfordjánosfa Csapod Csér Egyházasfalu Fertırákos Gyalóka Iván Lövı Nagycenk Nemeskér Pusztacsalád Répcevis Sopronhorpács Szakony Újkér Und Völcsej Zsira Ebergıc Harka Kópháza Nagylózs Pereszteg Pinnye Répceszemere Röjtökmuzsaj Sopronkövesd Tét ellátási illetékességi területe Tét Árpás Csikvánd Gyarmat Mórichida 33

34 Rábaszentmiklós Szerecseny Felpéc HAJDÚ-BIHAR MEGYE Debrecen ellátási illetékességi területe Debrecen Balmazújváros ellátási illetékességi területe Balmazújváros Egyek Hortobágy Berettyóújfalu ellátási illetékességi területe Berettyóújfalu Bakonszeg Csökmı Darvas Furta Gáborján Hencida Mezıpeterd Mezısas Szentpéterszeg Váncsod Vekerd Zsáka Biharkeresztes ellátási illetékességi területe Biharkeresztes Ártánd Bedı Berekböszörmény Bojt Nagykereki Told Derecske ellátási illetékességi területe Derecske Esztár Hajdúbagos Kismarja Konyár Mikepércs Pocsaj Sáránd Tépe Hajdúböszörmény ellátási illetékességi területe Hajdúböszörmény 34

35 Hajdúdorog ellátási illetékességi területe Hajdúdorog Hajdúhadház ellátási illetékességi területe Hajdúhadház Bocskaikert Hajdúsámson Hajdúnánás ellátási illetékességi területe Hajdúnánás Hajdúszoboszló ellátási illetékességi területe Hajdúszoboszló Hajdúszovát Nagyhegyes Ebes Kaba ellátási illetékességi területe Kaba Komádi ellátási illetékességi területe Komádi Körösszakál Körösszegapáti Magyarhomorog Újiráz Létavértes ellátási illetékességi területe Létavértes Bagamér Hosszúpályi Kokad Monostorpályi Álmosd Nádudvar ellátási illetékességi területe Nádudvar Nyíradony ellátási illetékességi területe Nyíradony Polgár ellátási illetékességi területe Polgár Folyás Görbeháza Tiszagyulaháza Újtikos Püspökladány ellátási illetékességi területe Püspökladány Báránd Biharnagybajom Bihartorda Földes Sáp Sárrétudvari Szerep Tetétlen 35

36 Bihardancsháza Nagyrábé Téglás ellátási illetékességi területe Téglás Tiszacsege ellátási illetékességi területe Tiszacsege Újszentmargita Vámospércs ellátási illetékességi területe Vámospércs Fülöp Nyíracsád Nyírábrány Nyírmártonfalva Újléta HEVES MEGYE Eger ellátási illetékességi területe Eger Andornaktálya Balaton Bátor Bekölce Demjén Egerbakta Egerbocs Egercsehi Egerszólát Hevesaranyos Maklár Mikófalva Nagytálya Nagyvisnyó Noszvaj Szarvaskı Szilvásvárad Egerszalók Feldebrı Tarnaszentmária Verpelét Felsıtárkány Kerecsend Novaj Ostoros Füzesabony ellátási illetékességi területe Füzesabony Aldebrı 36

37 Besenyıtelek Dormánd Egerfarmos Kál Kápolna Kompolt Mezıszemere Mezıtárkány Nagyút Poroszló Sarud Szihalom Tófalu Újlırincfalva Gyöngyös ellátási illetékességi területe Gyöngyös Adács Atkár Detk Domoszló Gyöngyöshalász Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Kisnána Mátraszentimre Nagyfüged Nagyréde Pálosvörösmart Szőcsi Vámosgyörk Vécs Visonta Visznek Halmajugra Karácsond Ludas Abasár Markaz Hatvan ellátási illetékességi területe Hatvan Boldog Csány Ecséd Heréd Hort 37

38 Kerekharaszt Nagykökényes Rózsaszentmárton Heves ellátási illetékességi területe Heves Átány Boconád Erdıtelek Erk Hevesvezekény Kömlı Pély Tarnabod Tarnaméra Tarnaörs Tarnaszentmiklós Tarnazsadány Tenk Zaránk Kisköre Tiszanána Lırinci ellátási illetékességi területe Lırinci Apc Petıfibánya Zagyvaszántó Pétervására ellátási illetékességi területe Pétervására Bükkszék Bükkszenterzsébet Erdıkövesd Fedémes Istenmezeje Ivád Kisfüzes Szentdomonkos Szúcs Tarnalelesz Váraszó Mátraballa Mátraderecske Parád Parádsasvár Recsk Sirok Szajla 38

39 Terpes Bodony Bélapátfalva ellátási illetékességi területe Bélapátfalva Bükkszentmárton Mónosbél JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE Szolnok ellátási illetékességi területe Szolnok Csataszög Hunyadfalva Kıtelek Nagykörő Rákóczifalva Szajol Tiszajenı Tiszasüly Tiszavárkony Tószeg Vezseny Zagyvarékas Besenyszög Jászapáti ellátási illetékességi területe Jászapáti Jászivány Jászkisér Jászszentandrás Jászárokszállás ellátási illetékességi területe Jászárokszállás Jászágó Jászdózsa Jászberény ellátási illetékességi területe Jászberény Alattyán Jánoshida Jászalsószentgyörgy Jászboldogháza Jászfelsıszentgyörgy Jászjákóhalma Jásztelek Jászladány Jászfényszaru ellátási illetékességi területe Jászfényszaru Pusztamonostor Karcag ellátási illetékességi területe Karcag 39

40 Berekfürdı Kunmadaras Kenderes Kisújszállás ellátási illetékességi területe Kisújszállás Kunhegyes ellátási illetékességi területe Kunhegyes Tiszabura Tiszagyenda Tiszaroff Tomajmonostora Kunszentmárton ellátási illetékességi területe Kunszentmárton Csépa Öcsöd Szelevény Tiszainoka Tiszakürt Tiszasas Cserkeszılı Martfő ellátási illetékességi területe Martfő Rákócziújfalu Mezıtúr ellátási illetékességi területe Mezıtúr Kétpó Mesterszállás Mezıhék Tiszaföldvár ellátási illetékességi területe Tiszaföldvár Cibakháza Nagyrév Tiszafüred ellátási illetékességi területe Tiszafüred Abádszalók Nagyiván Tiszaderzs Tiszaigar Tiszaörs Tiszaszentimre Tiszaszılıs Törökszentmiklós ellátási illetékességi területe Törökszentmiklós Kengyel Kuncsorba Örményes Tiszabı 40

41 Tiszapüspöki Tiszatenyı Fegyvernek Túrkeve ellátási illetékességi területe Túrkeve Újszász ellátási illetékességi területe Újszász Szászberek KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Tatabánya ellátási illetékességi területe Tatabánya Gyermely Szárliget Szomor Várgesztes Vértessomló Héreg Környe Tarján Vértesszılıs Bábolna ellátási illetékességi területe Bábolna Dorog ellátási illetékességi területe Dorog Annavölgy Bajna Csolnok Dág Epöl Kesztölc Máriahalom Nagysáp Piliscsév Sárisáp Tokod Tokodaltáró Úny Leányvár Esztergom ellátási illetékességi területe Esztergom Mogyorósbánya Dömös Lábatlan Pilismarót 41

42 Süttı Tát Kisbér ellátási illetékességi területe Kisbér Ácsteszér Aka Ászár Bakonybánk Bakonysárkány Bakonyszombathely Bársonyos Császár Csatka Ete Kerékteleki Réde Súr Tárkány Vérteskethely Komárom ellátási illetékességi területe Komárom Almásfüzitı Bana Csém Csép Kisigmánd Mocsa Nagyigmánd Ács Nyergesújfalu ellátási illetékességi területe Nyergesújfalu Bajót Oroszlány ellátási illetékességi területe Oroszlány Bokod Dad Kecskéd Kömlıd Szákszend Tata ellátási illetékességi területe Tata Baj Dunaalmás Dunaszentmiklós Kocs Naszály Neszmély 42

43 NÓGRÁD MEGYE Szomód Tardos Vértestolna Salgótarján ellátási illetékességi területe Salgótarján Bárna Cered Egyházasgerge Ipolytarnóc Kishartyán Litke Mátraszele Mihálygerge Somoskıújfalu Sóshartyán Szilaspogony Vizslás Zabar Kazár Etes Karancsberény Karancskeszi Karancslapujtı Karancsalja Balassagyarmat ellátási illetékességi területe Balassagyarmat Csesztve Csitár Hugyag Iliny Ipolyszög Ipolyvece Nógrádmarcal İrhalom Patak Patvarc Szügy Drégelypalánk Becske Bercel Cserháthaláp Cserhátsurány Debercsény Galgaguta 43

44 Herencsény Magyarnándor Mohora Nógrádkövesd Szanda Szécsénke Terény Dejtár Érsekvadkert Bátonyterenye ellátási illetékességi területe Bátonyterenye Dorogháza Kisbárkány Lucfalva Márkháza Mátramindszent Mátranovák Mátraterenye Mátraverebély Nagybárkány Nagykeresztúr Nemti Rákóczibánya Sámsonháza Szuha Pásztó ellátási illetékességi területe Pásztó Alsótold Bér Bokor Buják Csécse Cserhátszentiván Ecseg Egyházasdengeleg Erdıkürt Erdıtarcsa Felsıtold Garáb Héhalom Jobbágyi Kálló Kisbágyon Kozárd Kutasó Mátraszılıs Palotás Szarvasgede 44

45 Szirák Szurdokpüspöki Tar Vanyarc Rétság ellátási illetékességi területe Rétság Berkenye Diósjenı Hont Kétbodony Kisecset Nézsa Nógrád Szátok Szente Tereske Tolmács Alsópetény Felsıpetény Keszeg Legénd Nógrádsáp Nıtincs İsagárd Romhány Bánk Borsosberény Horpács Nagyoroszi Pusztaberki Szendehely Szécsény ellátási illetékességi területe Szécsény Endrefalva Hollókı Karancsság Ludányhalászi Magyargéc Nagylóc Nógrádmegyer Nógrádsipek Nógrádszakál Piliny Rimóc Ságújfalu Szalmatercs Szécsényfelfalu 45

46 PEST MEGYE Varsány Abony ellátási illetékességi területe Abony Jászkarajenı Kıröstetétlen Albertirsa ellátási illetékességi területe Albertirsa Aszód ellátási illetékességi területe Aszód Bag Domony Hévízgyörk Iklad Verseg Kartal Budakeszi ellátási illetékességi területe Budakeszi Budajenı Perbál Remeteszılıs Tök Zsámbék Budaörs ellátási illetékességi területe Budaörs Herceghalom Biatorbágy Páty Pusztazámor Sóskút Telki Törökbálint Cegléd ellátási illetékességi területe Cegléd Ceglédbercel Csemı Dánszentmiklós Mikebuda Újszilvás Tápiószılıs Törtel Dabas ellátási illetékességi területe Dabas Örkény Pusztavacs 46

47 Táborfalva Tatárszentgyörgy Újlengyel Hernád Inárcs Kakucs Újhartyán Dunaharaszti ellátási illetékességi területe Dunaharaszti Dunakeszi ellátási illetékességi területe Dunakeszi Fót Mogyoród Érd ellátási illetékességi területe Érd Diósd Tárnok Göd ellátási illetékességi területe Göd Gödöllı ellátási illetékességi területe Gödöllı Csömör Dány Isaszeg Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa Szada Gyál ellátási illetékességi területe Gyál Alsónémedi Bugyi Felsıpakony Ócsa Gyömrı ellátási illetékességi területe Gyömrı Ecser Mende Úri Monor ellátási illetékességi területe Monor Káva Monorierdı Péteri 47

48 Bénye Csévharaszt Gomba Maglód Nyáregyháza Pilis Üllı Vasad Nagykáta ellátási illetékességi területe Nagykáta Farmos Kóka Pánd Szentlırinckáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecsı Tápiószele Tápiószentmárton Sülysáp Szentmártonkáta Tóalmás Nagykırös ellátási illetékességi területe Nagykırös Kocsér Nyársapát Nagymaros ellátási illetékességi területe Nagymaros Kismaros Szokolya Verıce Pécel ellátási illetékességi területe Pécel Pilisvörösvár ellátási illetékességi területe Pilisvörösvár Pilisjászfalu Pilisszántó Tinnye Nagykovácsi Pilisborosjenı Piliscsaba Pilisszentiván Solymár Üröm 48

49 Pomáz ellátási illetékességi területe Pomáz Ráckeve ellátási illetékességi területe Ráckeve Áporka Délegyháza Lórév Majosháza Szigetbecse Apaj Dömsöd Dunavarsány Halásztelek Kiskunlacháza Makád Szigetcsép Szigethalom Szigetszentmárton Szigetújfalu Taksony Százhalombatta ellátási illetékességi területe Százhalombatta Szentendre ellátási illetékességi területe Szentendre Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Budakalász Csobánka Leányfalu Pócsmegyer Szigetmonostor Tahitótfalu Szigetszentmiklós ellátási illetékességi területe Szigetszentmiklós Szob ellátási illetékességi területe Szob Ipolydamásd Ipolytölgyes Kóspallag Letkés Márianosztra Nagybörzsöny Perıcsény Bernecebaráti Kemence Tésa Vámosmikola 49

50 Zebegény Tököl ellátási illetékességi területe Tököl Tura ellátási illetékességi területe Tura Galgahévíz Vácszentlászló Valkó Zsámbok Vác ellátási illetékességi területe Vác Csörög Kisnémedi Kosd Penc Püspökszilágy Rád Vácduka Váchartyán Vácrátót Acsa Csıvár Galgagyörk Püspökhatvan Szıd Szıdliget Vecsés ellátási illetékességi területe Vecsés Veresegyház ellátási illetékességi területe Veresegyház Csomád Erdıkertes Galgamácsa İrbottyán Vácegres Váckisújfalu Visegrád ellátási illetékességi területe Visegrád Dunabogdány Kisoroszi SOMOGY MEGYE Kaposvár ellátási illetékességi területe Kaposvár Alsóbogát Bárdudvarnok Baté 50

51 Bodrog Bıszénfa Büssü Cserénfa Csombárd Csorna Csököly Ecseny Edde Felsımocsolád Fonó Gadács Gálosfa Gige Gölle Hajmás Hetes Igal Jákó Juta Kaposfı Kaposgyarmat Kaposhomok Kaposkeresztúr Kaposszerdahely Kazsok Kercseliget Kisasszond Kisgyalán Kiskorpád Magyaratád Magyaregres Mernye Mezıcsokonya Mosdós Nagyberki Orci Osztopán Patalom Patca Polány Ráksi Rinyakovácsi Sántos Simonfa Somodor Somogyaszaló 51

52 Somogygeszti Somogyjád Somogysárd Somogyszil Szabadi Szenna Szentbalázs Szentgáloskér Szilvásszentmárton Taszár Újvárfalva Várda Zimány Zselickisfalud Zselickislak Zselicszentpál Balatonboglár ellátási illetékességi területe Balatonboglár Balatonföldvár ellátási illetékességi területe Balatonföldvár Balatonıszöd Balatonszárszó Balatonszemes Bálványos Kereki Kıröshegy Kötcse Nagycsepely Pusztaszemes Szántód Szólád Teleki Balatonlelle ellátási illetékességi területe Balatonlelle Gamás Látrány Somogybabod Somogytúr Visz Barcs ellátási illetékességi területe Barcs Babócsa Bélavár Bolhó Csokonyavisonta Darány Drávagárdony Drávatamási 52

53 Heresznye Homokszentgyörgy Istvándi Kálmáncsa Kastélyosdombó Komlósd Lad Lakócsa Patosfa Péterhida Potony Rinyaújlak Rinyaújnép Somogyaracs Szentborbás Szulok Tótújfalu Vízvár Csurgó ellátási illetékességi területe Csurgó Berzence Csurgónagymarton Gyékényes Iharos Iharosberény Inke İrtilos Pogányszentpéter Porrog Porrogszentkirály Porrogszentpál Somogybükkösd Somogycsicsó Somogyudvarhely Szenta Zákány Zákányfalu Fonyód ellátási illetékességi területe Fonyód Balatonfenyves Ordacsehi Lengyeltóti ellátási illetékességi területe Lengyeltóti Buzsák Gyugy Hács Kisberény 53

54 Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szılısgyörök Marcali ellátási illetékességi területe Marcali Balatonberény Balatonújlak Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdı Balatonszentgyörgy Böhönye Csákány Csömend Fınyed Gadány Hollád Hosszúvíz Kelevíz Kéthely Libickozma Mesztegnyı Nagyszakácsi Nemesdéd Nemeskisfalud Nemesvid Nikla Pusztakovácsi Sávoly Somogyfajsz Somogysámson Somogysimonyi Somogyszentpál Somogyzsitfa Szegerdı Szenyér Szıkedencs Tapsony Táska Tikos Varászló Vése Vörs Nagyatád ellátási illetékességi területe Nagyatád Bakháza Beleg 54

55 Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom Kutas Lábod Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyı Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany Nagybajom ellátási illetékességi területe Nagybajom Pálmajor Siófok ellátási illetékességi területe Siófok Ádánd Balatonendréd Balatonszabadi Nagyberény Nyim Ságvár Siójut Som Zamárdi Tab ellátási illetékességi területe Tab Andocs Bábonymegyer Bedegkér Bonnya Fiad Kánya Kapoly Kára Karád Kisbárapáti Lulla Miklósi Nágocs Sérsekszılıs Somogyacsa Somogydöröcske 55

56 Somogyegres Somogymeggyes Szorosad Tengıd Torvaj Törökkoppány Zala Zics Kadarkút ellátási illetékességi területe Kadarkút Hencse Hedrehely Kıkút Mike Visnye Kaposmérı Kaposújlak SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Nyíregyháza ellátási illetékességi területe Nyíregyháza Apagy Kálmánháza Kótaj Napkor Nyírbogdány Nyírpazony Nyírtét Nyírtura Sényı Nyírtelek Baktalórántháza ellátási illetékességi területe Baktalórántháza Besenyıd Levelek Magy Nyíribrony Nyírjákó Nyírkércs Ramocsaháza Csenger ellátási illetékességi területe Csenger Csengersima Csengerújfalu Komlódtótfalu Pátyod 56

57 Porcsalma Rápolt Szamosangyalos Szamosbecs Szamostatárfalva Tyukod Ura Demecser ellátási illetékességi területe Demecser Kék Székely Dombrád ellátási illetékességi területe Dombrád Tiszakanyár Újdombrád Fehérgyarmat ellátási illetékességi területe Fehérgyarmat Botpalád Cégénydányád Csaholc Császló Csegöld Darnó Fülesd Gacsály Garbolc Gyügye Hermánszeg Jánkmajtis Kérsemjén Kisar Kishódos Kisnamény Kispalád Kisszekeres Kölcse Kömörı Magosliget Mánd Méhtelek Milota Nábrád Nagyar Nagyhódos Nagyszekeres Nemesborzova Olcsvaapáti Panyola 57

58 Penyige Rozsály Sonkád Szamossályi Szamosújlak Szatmárcseke Tiszabecs Tiszacsécse Tiszakóród Tisztaberek Tunyogmatolcs Túristvándi Túrricse Uszka Vámosoroszi Zajta Zsarolyán Ibrány ellátási illetékességi területe Ibrány Balsa Buj Gávavencsellı Paszab Tiszabercel Kemecse Kisvárda ellátási illetékességi területe Kisvárda Ajak Anarcs Berkesz Döge Fényeslitke Gégény Gyulaháza Jéke Kékcse Laskod Lövıpetri Mezıladány Nyírkarász Nyírlövı Nyírtass Pap Pátroha Petneháza Rétközberencs Szabolcsbáka 58

59 Szabolcsveresmart Tornyospálca Újkenéz Máriapócs ellátási illetékességi területe Máriapócs Nyírgyulaj Ófehértó Pócspetri Mátészalka ellátási illetékességi területe Mátészalka Fülpösdaróc Géberjén Gyırtelek Hodász Jármi Kántorjánosi Kocsord Nagydobos Nyírcsaholy Nyírkáta Nyírmeggyes Nyírparasznya Ópályi Ököritófülpös İr Papos Rohod Szamoskér Szamosszeg Vaja Mérk Tiborszállás Nagyecsed ellátási illetékességi területe Nagyecsed Fábiánháza Vállaj Nagyhalász ellátási illetékességi területe Nagyhalász Beszterec Tiszarád Tiszatelek Vasmegyer Nagykálló ellátási illetékességi területe Nagykálló Balkány Biri Bököny 59

60 Geszteréd Kállósemjén Szakoly Nyírbátor ellátási illetékességi területe Nyírbátor Bátorliget Encsencs Nyírbéltek Nyírcsászári Nyírderzs Nyírgelse Nyírmihálydi Nyírpilis Nyírvasvári Ömböly Penészlek Piricse Terem Kisléta Nyírbogát Nyírlugos Rakamaz ellátási illetékességi területe Rakamaz Szabolcs Timár Tiszanagyfalu Tiszalök ellátási illetékességi területe Tiszalök Tiszaeszlár Szorgalmatos Tiszavasvári ellátási illetékességi területe Tiszavasvári Nagycserkesz Tiszadada Tiszadob Újfehértó ellátási illetékességi területe Újfehértó Érpatak Vásárosnamény ellátási illetékességi területe Vásárosnamény Aranyosapáti Barabás Beregdaróc Beregsurány Csaroda Gelénes Gemzse Gulács 60

61 Gyüre Hetefejércse Ilk Jánd Kisvarsány Lónya Márokpapi Mátyus Nagyvarsány Nyírmada Olcsva Pusztadobos Tákos Tarpa Tiszaadony Tiszakerecseny Tiszaszalka Tiszavid Tivadar Vámosatya Záhony ellátási illetékességi területe Záhony Benk Eperjeske Gyıröcske Komoró Mándok Tiszabezdéd Tiszamogyorós Tiszaszentmárton Tuzsér Zsurk TOLNA MEGYE Szekszárd ellátási illetékességi területe Szekszárd Decs Felsınána Harc Kéty Kistormás Kölesd Medina Murga İcsény Sióagárd Szálka 61

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma neve neve település 1 Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Bács-Kiskun Kiskırös Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és a 200955 Kiskırös 4

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

1. oldal. B_Lakossági tájékoztatás. Általános információk a vízellátási területről

1. oldal. B_Lakossági tájékoztatás. Általános információk a vízellátási területről B_ Általános vízellátási ről Helyi az érintett lakosságnak (csak akkor kötelező kitölteni, ha a vízellátási még nem felel meg az előírásoknak) neve (ek) kockázatnak kitett Adott típusa HUWSZ_2681 ABAÚJALPÁR

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 551 Sárospataki Erdészeti Igazgatóság 3950 Sárospatak Kazinczy u. 1. 1502 Bodrogolaszi 32,06 37,70 1504 Dámóc 17,55 1529 Háromhuta 102,52 1530 Hercegkút 54,07 30,43 1532 Komlóska 195,75 52,73 1511 Lácacséke

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 3000 Ft/nap 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 12000 Ft/év

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok . melléklet a /9. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Ha a kérelem több célterületre irányul a különbözı célterületekre kapott okat arányosítani kell. A. () bekezdés a) pontja szerinti célterület

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA Ssz. Önkormányzat Polgármester Jegyzı / Körjegyzı Körjegyzıség tagjai 1 Abaújalpár

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. /2006. ( ) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. /2006. ( ) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter /2006. ( ) ÖTM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság külső tagjának cseréje A közgyűlés 22 igen,

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez . melléklet a 9/9. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Értékelési szempont megnevezése A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, a pihenıhelyek létesítése vagy felújítása együttesen

Részletesebben

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám)

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 1/6. számú melléklet Országos kerékpárút törzshálózat elemei 1. Felsõ-Dunamente

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd Tartalomjegyzék 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés

Részletesebben

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózata

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózata Sorszám ATM azonosító Üzemeltetı Irányítószám Város Utca, házszám 1. S6T11501 Takarékbank - 01 1027 Budapest Tölgyfa u. 1-3. 2. S6T11502 Takarékbank - 02 1125 Budapest Fogaskerekő u. 4-6. 3. S6T12101 Gránit

Részletesebben

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25.

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25. 1 A tabajdi oktatásért és ifjúságért Közalapítvány Tabajd Közép-Dunántúl Fejér 2 A BAZ Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 3 Abasár Önkormányzat Abasár Észak-Magyarország

Részletesebben

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6 T. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe n Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

ACS név Település Megye

ACS név Település Megye 3. Melléklet: A 311/2007. Korm rend. 2. mellékletében felsorolt LHH statisztikai kistérségben elhelyezkedő település és a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet szerint hátrányos települések ACS név Település

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról. Alsógagyba M 5.55 4 10.30 M 12.30 M 15.10 17.18 (aláhúzott: Baktakék, fancsali elág.

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról. Alsógagyba M 5.55 4 10.30 M 12.30 M 15.10 17.18 (aláhúzott: Baktakék, fancsali elág. Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Abaújdevecserbe I 7.32 50 10.30 I 14.13 M 15.55 Abaújkérbe I 5.00 I 5.40 I 6.05 I 6.26 W 6.35 M 7.10 X 7.55 X 10.00 X 12.10 M 12.30 15 14.15 X 14.28 M

Részletesebben

k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési

k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési Nemzetgyőlési képviselık, k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési lési- és az Önkormányzati képviselık k választásáról szóló 2. fıtörvény - 2 - Nemzetgyőlési képviselık,

Részletesebben

145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 15/9. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K / 2 0 0 8 ( I I. 1 5. ) K Ö Z L E M É N Y E A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet értelmében a területi hatály módosításával elismert, valamint az elutasított

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5.

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abaliget posta 7678 Abaliget Abaliget Kossuth utca 77. Abasár posta 3261 Abasár Abasár Fő út 169. Abaújkér

Részletesebben

Online posták listája 2015. május

Online posták listája 2015. május Aba 8127 Aba Rákóczi utca 67 Aba posta Abádszalók 5241 Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abádszalók posta Abaliget 7678 Abaliget Kossuth utca 77. Abaliget posta Abasár 3261 Abasár Fő út 169. Abasár posta Abaújkér

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/fı %-a %-a 1 ABA 1,8% 2003.01.01 100 2003.05.30 1000 és 2007.01.01 4000 2

Részletesebben

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének b) és g) pontjaiban

Részletesebben

A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám

A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám Megye Tan OM azonosító A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám A feladatellátási hely települése A feladatellátási hely pontos címe Székhely Baranya Komló 027207 Kenderföld-Somági

Részletesebben

Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül. 2013.07.01-től hatályos ivóvízdíj mértéke ( nettó ) Település neve Változó Alapdíj

Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül. 2013.07.01-től hatályos ivóvízdíj mértéke ( nettó ) Település neve Változó Alapdíj Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül Közületi Alapdíj díj Intézményi díj Alapdíj d íj Alapdíj díj Alapdíj díj Abasár 323 292 292 262,80 Abaújszolnok 1 982 430 387,00 Aggtelek

Részletesebben

148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes

A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott ülésén Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13. Jegyzőkönyv Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott ülésén Jelen

Részletesebben

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker 8 12 1013 Budapest Budapest I-ker 8 12 1014 Budapest

Részletesebben

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról 1. Általános értékelés Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról A Társulás tagjainak létszáma alig változott. Az év folyamán 2 önkormányzat - Nemeske,

Részletesebben

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózat lista Üzemeltetık szerinti sorrendben 2013.01.10.

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózat lista Üzemeltetık szerinti sorrendben 2013.01.10. Sorszám ATM azonosító Üzemeltetı Irányítószám Város Utca, házszám 1. S6T54601 Abaúj - 01 3812 Homrogd Kossuth út 125. 2. S6T54602 Abaúj - 02 3849 Forró Fı út 58. 3. S6T54603 Abaúj - 03 3851 Ináncs Rákóczi

Részletesebben

Takarékszövetkezet Ir.sz. Megye Város Utca Telefon A Telefon B AGRIA Bélapátfalva 3300 Heves Eger Katona tér 7-9. 36/514-510 36/514-514

Takarékszövetkezet Ir.sz. Megye Város Utca Telefon A Telefon B AGRIA Bélapátfalva 3300 Heves Eger Katona tér 7-9. 36/514-510 36/514-514 Takarékszövetkezet Ir.sz. Megye Város Utca Telefon A Telefon B AGRIA Bélapátfalva 3300 Heves Eger Katona tér 7-9. 36/514-510 36/514-514 AGRIA Bélapátfalva 3346 Heves Bélapátfalva Május 1. út 2/a. 36/554-370

Részletesebben

GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. 5.

GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. 5. GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK Mikro-, kis- és középválllkozások termelési kpcitásink bővítése 5. melléklet Település list A szb válllkozási zónák (SZVZ) települései és szb válllkozási

Részletesebben

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi 3.3... sz. melléklet Fısorszám tengelyes be sorolt Villamosított (/) Vonali rádió (van (Mhz)/) Vonatbefolyásolás (/) Rola közlekedés lehetısége (/) 68/00.

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózata

Takarékbank Zrt. - Takarékszövetkezetek ATM hálózata Sorszám ATM azonosító Üzemeltetı Irányítószám Város Utca, házszám 1. S6T57806 Kápolnásnyék és V. - 06 8127 Aba Petıfi u. 95. 2. S6T70102 Tiszafüred és V. - 02 5241 Abádszalók István kir. u. 8. 3. S6T54907

Részletesebben

Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály A mérési helyek közötti áttelepülés során mozgó ellenőrzést hajtanak végre! június 01. vasárnap 07.00-09.00 Szikszó, Kassai

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 303 Mecseki E. Zrt. Sellyei Erdészet 7960 Sellye Mátyás király u. 87. 70 Bogdása 41,10 21,50 74 Drávafok 2,30 75 Drávaiványi 0,40 403 Drávakeresztúr

Részletesebben

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC 2 SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 40 TELEPÜLÉSÉNEK KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2003-2008 ALACSKA, ALSÓSZUHA, ALSÓTELEKES,

Részletesebben

MEGÍTÉLT védőeszköz támogatás. tűzoltó bevetési védőruha. Önkéntes tűzoltó egyesület (pályázó) pontos megnevezése. tűzoltó védőkesztyű

MEGÍTÉLT védőeszköz támogatás. tűzoltó bevetési védőruha. Önkéntes tűzoltó egyesület (pályázó) pontos megnevezése. tűzoltó védőkesztyű Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Abasár - - - 2 2 - - - Abaújkér Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Abaújkér - 6 - - 3-5 - Álmosd Önkéntes Tűzoltó Egyesület Álmosd -

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2015. május 4-től

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2015. május 4-től 9.sz. melléklet A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke Hatályos: 2015. május 4-től Ügynök megnevezése: Irszám Város Utca, házszám Függő ügynökök: 1 AGRIA Bélapátfalva

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési

Részletesebben

Takarékszövetkezet Irányítószám Helység Utca, házszám Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet

Takarékszövetkezet Irányítószám Helység Utca, házszám Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8925 Bucsuszentlászló Széchenyi u. 7. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8774 Gelse Kossuth Lajos u. 35. Bak és

Részletesebben

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2015. február 2-től

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2015. február 2-től 9.sz. melléklet A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke Hatályos: 2015. február 2-től Ügynök megnevezése: Irszám Város Utca, házszám Függő ügynökök: 1 ABAÚJ TAKARÉK

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT 3/a számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2014. május 7-től

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2014. május 7-től 9.sz. melléklet A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke Hatályos: 2014. május 7-től Ügynök megnevezése: Irszám Város Utca, házszám Függő ügynökök: 1 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008.

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve Támogatás (e Ft) 1. Abádszalók Jász Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Városi Könyvtár

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye

Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA A pályázat célja az ingyenes otthoni internet és olcsó számítógép biztosítása mély szegénységben élık részére. Az EU minisztereinek rigai

Részletesebben

1. számú melléklet HIVATALVEZETŐ. FOGYASZTÓ- VÉDELMI FELÜGYELŐSÉG főov. (igazgató), főov.-hely. (ig.hely.) osztályvezető

1. számú melléklet HIVATALVEZETŐ. FOGYASZTÓ- VÉDELMI FELÜGYELŐSÉG főov. (igazgató), főov.-hely. (ig.hely.) osztályvezető 1. számú melléklet A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE HIVATALVEZETŐ Belső szervezeti egységek Igazgatási szervek TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY főov., főov.-helyettes

Részletesebben

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1 A 1367 ref. 234/1 ABAÚJKÉR vegyes 1739-1851 176 ref. 234/2 1842-1854 23 ref. 234/3 1852-1895 106 ref. 234/A1 Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) 1746-1810 59 ref.

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzata Álmosd Álmosd Bocskai István Általános Iskola OM-031146 Bocskai István Általános Iskola

Álmosd Község Önkormányzata Álmosd Álmosd Bocskai István Általános Iskola OM-031146 Bocskai István Általános Iskola Fenntartó név Fenntartó települése Tagiskola települése név OM azonosító Tagintézmény név Abaújszántó Város Önkormányzata Abaújszántó Abaújszántó Ilosvai Selymes Péter Általános és OM-029201 Ilosvai Selymes

Részletesebben

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041 No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve 1. Abasár Heves Abasár Község Önkormányzata Közös Igazgatású Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény, Dr. Hanák 103Kolos Könyvtár

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

Város ATM ID Helyszín I.sz. Cím Megjegyzés Aba S6T57806 Kápolnásnyék és V. - 06 8127 Petőfi u. 95. Abádszalók S6T70102 Tiszafüred és V.

Város ATM ID Helyszín I.sz. Cím Megjegyzés Aba S6T57806 Kápolnásnyék és V. - 06 8127 Petőfi u. 95. Abádszalók S6T70102 Tiszafüred és V. Város ATM ID Helyszín I.sz. Cím Megjegyzés Aba S6T57806 Kápolnásnyék és V. - 06 8127 Petőfi u. 95. Abádszalók S6T70102 Tiszafüred és V. - 02 5241 István kir. u. 8. Abda S6T59003 Lébény-Kunsziget - 03 9151

Részletesebben

KECSKEMÉT* Az intézmény vezetõjének e-mail címe: bozokyg@freemail.hu

KECSKEMÉT* Az intézmény vezetõjének e-mail címe: bozokyg@freemail.hu BÁCS-KISKUN MEGYE KECSKEMÉT* Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Tüdõbelgyógyászat Az intézmény címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. Az intézmény levelezési címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. Az intézmény

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

2003. évi LXXVII. törvény. egyes agrár tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2003. évi LXXVII. törvény. egyes agrár tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 2003. évi LXXVII. törvény egyes agrár tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosítása 1. A szőlőtermesztésről és

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon nyújtott (IPTV) televízió-műsorterjesztési

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2016. május 11-től

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2016. május 11-től 9.sz. melléklet A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke Hatályos: 2016. május 11-től Ügynök megnevezése: Irszám Város Utca, házszám Függő ügynökök: 1 3A Takarékszövetkezet

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2012. október 03-tól

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2012. október 03-tól 9.sz. melléklet A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke Hatályos: 2012. október 03-tól Ügynök megnevezése: Irszám Város Utca, házszám Függő ügynökök: 1 ALBA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Víziközmű Társulások

Víziközmű Társulások Aba-Bodakajtor-Felsőszentiván Beruzázó Víziközmű Társulat Abai Beruházó Viziközmű Társulat Abádszalóki Víziközmű-társulat Acsa és Térsége Csatorna Beruházó Viziközmű Társulat Alattyáni Víziközmű Társulat

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR* Az intézmény szakdolgozóinak száma: Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?

SZÉKESFEHÉRVÁR* Az intézmény szakdolgozóinak száma: Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? FEJÉR MEGYE SZÉKESFEHÉRVÁR* Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztály GYEMSZI Az intézmény címe (irányítószámmal): 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. A tüdőgyógyászati

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

1.sz. Kézikönyv. Szolgáltatási és kiszolgáló helyek listája

1.sz. Kézikönyv. Szolgáltatási és kiszolgáló helyek listája 1.sz. Kézikönyv Szolgáltatási és kiszolgáló helyek listája A módosítás sor jóváhagyásának kelte érvényességének kezdete - MC51859/2008. 2008.11.20. 2009. 01. 01. 1. MC16149/2009. 2009.05.20. 2009.06.01.

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép drog Bo Tisz a za Tis Tis za n Ló i- fő ya a to cs rn a Vaja i- ( I Kr a s yá ol őf II.) f s z na 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

9.sz. melléklet A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke Hatályos: 2011. június 18-tól Ügynök megnevezése: Irszám Város Utca, házszám Függő ügynökök: 1 ALBA Takarékszövetkezet

Részletesebben

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum I számú melléklet Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a MÁV sztrájk ideje alatt - 2009. május 8.-án üzemkezdettől üzemzárásig - a Borsod Volán Zrt. járatain a vasúti szabadjegyeket, valamint

Részletesebben