147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet"

Átírás

1 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. -a (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el: A rendelet célja 1. A rendelet célja az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által készítendő helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésének, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok kiválasztásának szabályozása. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) LEADER helyi akciócsoport: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK rendelet) 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet] alapján kiválasztott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő helyi közösség; b) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi közösség; c) helyi vidékfejlesztési stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre kidolgozott fejlesztési stratégia; d) felzárkóztatási terv: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett, e rendelet 2. számú melléklete szerinti listán szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó települések felzárkóztatására szolgáló terv, melyet a tervezésre rendelkezésre álló 120 nap leteltével a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának Kistérségi Fejlesztési Bizottságával jóvá kell hagyatni; e) főbb tervezési döntési pontok: az indítandó intézkedések száma és ütemezése, intézkedések közötti belső forrásallokáció; f) tervezést koordináló csoport: az IH által kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagságából, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen található, a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: területileg illetékes HVI) irodavezetőiből álló, a tervezési folyamat lebonyolításáért felelős csoport. A tervezés és a kiválasztás folyamata 3. (1) A stratégia tervezési időszaka (2) A tervezés és a kiválasztás az alábbi szakaszokban történik: a) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok helyi vidékfejlesztési stratégiáinak elkészítése;

2 b) a helyi vidékfejlesztési közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok IH által történő kiválasztása. A tervezés előkészítése 4. (1) Az IH az előzetes elismerésről szóló határozatát (a továbbiakban: elismerő határozat) a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 10. -ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározottak szerint hozza meg. (2) Az IH által kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok elismerő határozat szerinti tagjainak gyűlése az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselője útján, az elismerő határozat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles az 5. (1) bekezdés szerinti tervezést koordináló csoport megalakításáról az IH részére írásban nyilatkozatot tenni, az IH által közzétett formanyomtatványon. (3) A tervezés elektronikus felületen történik. A tervezési dokumentáció eléréséhez szükséges hozzáférést az IH a tervezést koordináló csoport felállításáról tett nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a tervezést koordináló csoport vezetője vagy hivatalos meghatalmazottja rendelkezésére bocsátja, amennyiben a csoport megfelel az 5. -ban található formai feltételeknek. (4) Azon települések esetében, amelyek adott helyi közösséghez csatolását az IH a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 10. -ának (4) bekezdése alapján az elismerés feltételéül szabta, a települést egyéb helyi közösséghez regisztráló bármely tag a kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjává válhat, amennyiben taggá válási szándékát az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselőjének az IH által közzétett formanyomtatványon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) hivatalos honlapján közzétett közleményben foglaltak szerinti formában, az IH előzetesen elismert akciócsoportokról szóló közleményének az FVM hivatalos honlapján történő megjelenéstől számított 10 munkanapon belül a területileg illetékes HVI egyidejű tájékoztatása mellett írásban bejelenti. (5) A (4) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni azon helyi közösség tagjai esetében is, amelyek előzetes elismerés iránti kérelmét az IH a közöttük kialakult teljes területi átfedés miatt utasította el. (6) Azon helyi közösségek, amelyeket az IH a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 10. -ának (4) bekezdése alapján az előzetes elismerés feltételeként a közöttük fennálló átfedések egyeztetéssel történő megszüntetésére utasított, e rendelet hatálybalépésétől számított 14 napon belül, de legkésőbb december 20-áig kötelesek az átfedés megszüntetése céljából legalább egy egyeztető megbeszélést lefolytatni, illetve a korábban az IH-nak benyújtott stratégiai vázlatukat a változásnak megfelelően átdolgozni. Az egyeztető megbeszélést a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM VKSZI) illetékes regionális koordinátora hívja össze. (7) A (6) bekezdésben meghatározott egyeztető megbeszélésen valamennyi átfedéssel érintett helyi közösség képviselője, a képviselők helyettesei, valamint az FVM VKSZI területileg illetékes regionális koordinátorai vesznek részt. Az egyeztető megbeszélés eredményeként született megállapodást az átfedéssel érintett valamennyi helyi közösség tagjainak gyűlésén a jelen levő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával jóvá kell hagynia. A szavazásról az IH által az FVM hivatalos honlapján közzétett közleményben foglaltak szerinti formában jegyzőkönyvet kell készíteni. (8) Az átfedéssel érintett helyi közösségek az egyeztetés során a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 4. - ának (2)-(3) bekezdésének megfelelő, az IH által még el nem ismert helyi közösséghez tartozó településeket is tagjukká tehetnek, amennyiben a helyi közösség az új taggal kiegészülve is eleget tesz a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. -ának (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek. (9) Az egyeztető megbeszélés eredményeképpen megváltozott területi hatályú helyi közösségek kötelesek a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 6. -ának (2) bekezdésében meghatározott, korábban az IH-nak benyújtott stratégiai vázlatukat a változásnak megfelelően átdolgozni, és a helyi közösség tagjainak gyűlése által jóváhagyatni. (10) A helyi közösség vezetője által a területileg illetékes HVI részére eljuttatott, az egyeztető megbeszélésről szóló dokumentációt, valamint a helyi közösség módosított stratégiai vázlatát a területileg illetékes HVI köteles az IH-nak legkésőbb december 21-éig hivatalos úton eljuttatni. (11) Az IH a benyújtott stratégiai vázlat alapján, a 4. (9) bekezdésében foglalt dokumentumok benyújtásától számított 20 munkanapon belül határozatban dönt az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokról. (12) Az IH a (11) bekezdés alapján hozott határozatában úgy is rendelkezhet, hogy azon átfedéssel érintett helyi közösségek, amelyeknek a (6) bekezdés szerinti egyeztető megbeszélése nem vezetett eredményre, az IH ezen átfedéssel érintett helyi közösségekről szóló közleményének az FVM hivatalos honlapján történő megjelenésétől számított 14. napig további, a (6)-(7) bekezdés szerinti egyeztető megbeszélést folytassanak le. A (8)-(10) bekezdésben foglaltakat e helyi közösségek vonatkozásában is megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy az egyeztető megbeszélésről szóló dokumentációt, továbbá a helyi közösség módosított stratégiai

3 vázlatát a területileg illetékes HVI legkésőbb az IH közleményének az FVM hivatalos honlapján történő megjelenését követő 15. napig köteles az IH-nak eljuttatni. (13) Azon településeken, amelyek egyik előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által sem kerültek lefedésre, a LEADER-tervbe vagy a helyi vidékfejlesztési tervbe integrált intézkedés nem indítható el. A tervezést koordináló csoport 5. (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselője köteles az IH által megküldött elismerő határozat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjainak gyűlését összehívni, melyen az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a tagjai több mint felének egybehangzó szavazata alapján köteles - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - tervezést koordináló csoportot, ezen belül egy csoportvezetőt, valamint csoportvezetőhelyettest választani. Az ülésről az IH által, az FVM hivatalos honlapján közzétett közleményben foglaltak szerinti formában jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) Azon előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokat, amelyek a tervezést koordináló csoportot nem, vagy nem az (1) bekezdésnek megfelelően hozták létre, az IH 10 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. (3) A tervezést koordináló csoport tagságát az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen található valamennyi területileg illetékes HVI irodavezetője, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport legalább 5 megválasztott tagja alkotja. A tervezést koordináló csoport tagjai között a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott civil-, köz- és üzleti szféra képviselőjének egyaránt jelen kell lenni. (4) A tervezést koordináló csoport vezetője a tervezést koordináló csoport megválasztásától számított 10 munkanapon belül köteles az első ülést összehívni. A tervezést koordináló csoport üléseire az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területhez tartozó valamennyi érintett HVI-t, a többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek egy-egy képviselőjét, egy megyei hatáskörű környezetvédelmi vagy természetvédelmi, és egy esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezet egy képviselőjét, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területhez tartozó, e rendelet 2. számú mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó többcélú kistérségi társulások tanácsai fejlesztési bizottságainak egy képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni. (5) A megyei hatáskörű környezetvédelmi, természetvédelmi és esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezetek a tervezést koordináló csoport ülésein való részvételi szándékukat az IH által megküldött elismerő határozat előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport általi kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül írásban jelenthetik be a területileg illetékes HVI-nél. Amennyiben több megyei hatáskörű környezetvédelmi és természetvédelmi civil szervezet is jelzi részvételi szándékát, a tervezést koordináló csoport az első ülésén tagjainak több mint felének egybehangzó szavazatával dönt arról, hogy melyik környezetvédelmi vagy természetvédelmi, és melyik esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő szervezet vegyen részt a tervezést koordináló csoport munkájában. (6) A tervezést koordináló csoport vezetőjének az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport csak azon tagja választható, aki felsőfokú végzettséggel, valamint fejlesztési terv kidolgozásában tapasztalattal rendelkezik. A HVI irodavezetője nem lehet a tervezést koordináló csoport vezetője. A vezetővé választás feltételeit igazoló dokumentumokat az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a 4. (2) bekezdésében meghatározottak szerint köteles az IH-nak megküldeni. (7) A tervezést koordináló csoport vezetője köteles a HVS aktuális állapotáról a tervezést koordináló csoport megalakulásától számítva havonta egy alkalommal az előzetesen elismert akciócsoportot, valamint az FVM VKSZI regionális koordinátorát írásban tájékoztatni, a főbb tervezési döntési pontokat tartalmazó tervezési beszámolót elkészíteni, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport elé terjeszteni és szavazásra bocsátani, majd a jóváhagyott beszámolót a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes regionális kirendeltségének megküldeni. (8) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (6) bekezdésben meghatározott beszámolóról a tagok több mint felének egybehangzó szavazatával dönt. A szavazás során a tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek. (9) A (7) bekezdésben meghatározott szavazásra a tervezést koordináló csoport vezetője köteles megfigyelőként meghívni az MVH illetékes kirendeltségének egy szakmai munkatársát. Amennyiben az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport egynél több régiót fed le, a területileg illetékes HVI székhelye szerinti regionális illetékességű kirendeltség képviselőjét kell meghívni. (10) A tervezést koordináló csoport valamely nem HVI tagja, valamint a területileg illetékes HVI heti rendszerességgel köteles az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai számára a területileg illetékes HVI székhelyén fogadónapot tartani.

4 (11) Az IH, valamint az IH jóváhagyása után az FVM VKSZI az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselőjének tájékoztatása mellett közvetlen kommunikációra jogosultak a tervezést koordináló csoport vezetőjével. A kommunikáció során csak az IH, illetve az FVM VKSZI által írásban adott tájékoztatás tekinthető hivatalosnak. Az IH és az FVM VKSZI megbízott szakértői jogosultak a tervezői munkacsoport ülésein részt venni. (12) A tervezést koordináló csoport feladata: a) a tervezési segédlet alapján az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett terület helyzetelemzéshez szükséges információk, adatok begyűjtése, feldolgozása; b) a tervezést segítő felmérő kérdőívek feldolgozása, elemzése; c) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által meghatározásra kerülő fejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, valamint az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének vizsgálata, javaslatok készítése; d) a tervezési időszak végén az elkészített tervnek az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai számára véleményezésre, majd jóváhagyásra történő benyújtása; e) az IH által rendelkezésre bocsátott elektronikus tervezési felület folyamatos frissítése; f) a csoport kötelező képviselete az IH és az FVM VKSZI által szervezett tervezési képzéseken; g) a terv tartalmának megismertetése a tervezési területen élőkkel; h) a terv IH általi jóváhagyása után az IH által jelzett esetleges pontosításoknak a HVS-en való elvégzése. A tervezés folyamata 6. (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport köteles a 4. (3) bekezdésében meghatározott hozzáférés kézhezvételétől számított 120 napon belül a 7. (1) bekezdésében meghatározott főbb tartalmi elemek, valamint az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott források figyelembevételével HVS-t készíteni. (2) A HVS két részből, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) III. intézkedéscsoportjának mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, a turisztikai tevékenység ösztönzése, falumegújítás és -fejlesztés, valamint a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése intézkedéseire építhető Helyi Vidékfejlesztési Tervből, valamint az 1698/2005/EK rendeletben foglaltaknak megfelelő támogatási konstrukciókra építhető LEADER-tervből áll. (3) E rendelet 3., 4. és 5. számú melléklete tartalmazza azon települések listáját, melyeken az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának jogosultjai az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának a 6. (2) bekezdésében meghatározott intézkedései vonatkozásában támogatási kérelmet nyújthatnak be. (4) A HVS elkészítésének és ütemezésének részletes szabályait tartalmazó formanyomtatványokat, a tervezési segédleteket, útmutatókat az IH az FVM honlapján közleményben teszi közzé. A stratégia struktúrája és értékelése 7. (1) A stratégia az alábbi fő elemeket tartalmazza: a) helyzetelemzés; b) helyi gazdaságfejlesztési terv; c) helyi szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési terv; d) LEADER; e) felzárkóztatási terv. (2) A HVS-t az IH az alábbi szempontok szerint értékeli: a) a stratégiai vázlat célkitűzéseihez való igazodás leírása; b) a helyzetelemzés megalapozottsága, kapcsolódása a térség adottságaihoz; c) a fejlesztési prioritások kapcsolódása a helyzetfeltárás megállapításaihoz és az ÚMVP célrendszeréhez; d) a fejlesztési prioritások közötti szinergia, a fejlesztési intézkedések megalapozottsága, kidolgozottsága; e) a fő fejlesztési prioritások, fejlesztési intézkedéseknek a helyzet/adottság - probléma/lehetőség - megoldási javaslat hármashoz való kapcsolódása; f) a forrásallokáció indokoltsága (a terv értelmében a gazdaságfejlesztésre, falu- és szolgáltatásfejlesztésre fordítandó forrás aránya a rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva); g) a gazdaság-, valamint a szolgáltatás- és falufejlesztési terv megvalósíthatósága, fenntarthatósága; h) a LEADER fejlesztési elképzelések illeszkedése a gazdaság-, a szolgáltatás- és a falufejlesztési tervhez; i) innováció a tervben; j) területközi együttműködések a LEADER-ben, azok illeszkedése a közösség fejlesztési tervéhez; k) a helyi partnerség, a civil-, üzleti és közszféra közötti együttműködés minősége, a fejlesztési terv helyi társadalmi vitájának kiterjedtsége, helyi szereplők bevonása a tervezési folyamatba;

5 l) a fejlesztési elképzelések célrendszerének megalapozottsága, a célok egymásra épülésének logikája; m) az esélyegyenlőség érvényesülése a tervezés folyamán és az intézkedések tartalmában; n) a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele a tervben; o) a fejlesztési elképzelések megvalósításából származó eredmények számszerűsítése, a monitoring indikátorok kidolgozottsága. Forrásmegosztás 8. (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport rendelkezésére álló forrása e rendelet 1. számú melléklete szerinti forrásokból áll. (2) Azon előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport, amely az IH döntése alapján LEADER akciócsoporttá válik, a rendelkezésére álló LEADER kiegészítő forrás legfeljebb 20%-át és a 6. (2) bekezdésében meghatározott, az ÚMVP III. intézkedéscsoportjához tartozó intézkedések terhére rendelkezésre álló forrás 15%-át, amely Helyi Vidékfejlesztési Közösséggé válik, a rendelkezésére álló forrás legfeljebb 15%-át a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 11. -a szerinti jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma működési költségeire fordíthatja, a fennmaradó összeg legalább 45%-át a helyi vidékfejlesztési tervben mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, valamint a turisztikai tevékenység ösztönzése intézkedések megvalósítására, a LEADER-tervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles fordítani. (3) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (2) bekezdés szerinti, a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma működési költségeire fordítható forrásának felhasználása december 31-ig arányaiban nem haladhatja meg a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma e rendelet 1. számú melléklete szerinti források (2) bekezdés szerinti, működési költségre fordítható forrással csökkentett összegének (a továbbiakban: fejlesztési forrás) december 31-ig felhasznált mértékét. Az IH jogosult a működési költségre fordítható forrás és a fejlesztési forrás felhasználásának arányát évente ellenőrizni, és a nem arányos felhasználás esetén az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportot az eltérés okáról írásban beszámoltatni. (4) Az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott forrásokat az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport kizárólag az általa lefedett területen található - e rendelet 2. számú mellékletének leghátrányosabb helyzetű/elmaradott települések megnevezésű oszlopában szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó településekre fordíthatja. (5) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport rendelkezésére álló forrásból a gépkocsi, illetve ingatlan vásárlására fordított összeg el nem számolható költségnek minősül. (6) A LEADER terv keretein belül megvalósítandó fejlesztések támogatási intenzitásának maximumait az e rendelet 6. számú mellékletében szereplő táblázat tartalmazza, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban. A HVI tervezésben betöltött feladata 9. (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport területéhez tartozó kistérségekben található valamennyi HVI az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport elismerést elfogadó nyilatkozatának IHhoz érkezésével az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjává válik. Az érintett HVI azon előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak lesz a tagja, amely által lefedett területen lévő bármely település része az érintett HVI-hez tartozó statisztikai kistérségnek. Mind a területileg illetékes, mind az érintett HVI több előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak is tagja lehet. (2) Azon HVI-ket, melyek több előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak is tagjai, a tervezés vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. (3) A területileg illetékes HVI köteles a hozzá az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttól írásban beérkezett valamennyi kérdést az FVM VKSZI részére írásban vagy elektronikus formában továbbítani. Az FVM VKSZI csak az IH által írásban jóváhagyott formában továbbíthat szakmai információt és válaszolhat meg kérdéseket. Az írásbeli tájékoztatás mellett kizárólag az IH által a tervezési időszakra létrehozott elektronikus felület tekinthető hivatalosnak. A tervezés hivatalos információs felülete az FVM VKSZI hivatalos honlapja. (4) A területileg illetékes HVI köteles a tervezés aktuális állapotáról az FVM VKSZI-t heti rendszerességgel tájékoztatni, az FVM VKSZI pedig köteles az IH által adott iránymutatás alapján minden szükséges információt a HVI rendelkezésére bocsátani. Az FVM VKSZI önálló, az IH jóváhagyása nélküli kommunikációra sem írásban sem szóban nem jogosult.

6 (5) A területileg illetékes HVI a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint köteles az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által elfogadott stratégiát véleményezni, majd az IH részére a 6. (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártakor továbbítani. Záró rendelkezés 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. (2) Az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó formanyomtatványokat az IH közleményben teszi közzé. A formanyomtatványok használata az e rendelet által szabályozott eljárásban kötelező. Az Európai Unió jogának való megfelelés 11. Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 1. számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez Előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a rendelkezésükre álló források ACS név ACS településszám HVK működési forrás (euroban) HVK fejlesztési forrás (euroban) LEADER Összes kiegészítő HVK forrás forrás (euroban) (euroban) LEADER működési forrás (euroban) LEADER fejlesztési forrás (euroban) LEADER forrás összesen (euroban) 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség A Duna összeköt A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért ABAÚJ LEADER Akciócsoport Alpokalja-Ikva mente LEADER Helyi Közösség Alsó-Tisza vidék Fejlesztéséért Bakony és Balaton Keleti Kapuja Bakonyalja- Kisalföld kapuja

7 Balaton-Felvidéki Akciócsoport Bihar-Sárrét Összefogás Bonyhádi Helyi Közösség Borsod-Torna- Gömör Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport (BÜKK-MAK) Cserhátalja Helyi Közösség Dél-balatoni Helyi Közösség DÉL-MÁTRA Dél-borsodi Akciócsoport Déli Napfény + Helyi Közösség Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Közösség DIPO Duna-Ipoly Határmeni Együttműködések Dunamellék-Felső- Kiskunság- Homokhátság- Sárköz Helyi Közösség Duna-Pilis- Gerecse, kalandra hív a régi vármegye! Eger vidék kincsei Érmelléki Helyi Közösség

8 Észak-Hevesi Észak Tolna Hegyhát Helyi Közösség Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Észak-Kaposi Partnerek Észak-Kelet Pest Megyei Helyi Közösség Felső-Bácska Felső-Homokhátság Helyi Közösség Felső-Szabolcsi LEADER Felső-Tisza Völgye Gerence-Marcal- Rába és Somló Környéke GERJE-SZTÖK Göcsej-Hegyhát Helyi Közösség Hajdúvölgy- Körösmente HAJT-A Csapat HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Akciócsoport Homokhátság HORTOBÁGY Innovatív Dél-Zala Ipoly-menti

9 Palócok Jászsági Kistérségi Kemenesalja- Hegyhát KERTESZEK FÖLDJE HELYI KÖZÖSSÉG Kis-Duna-menti Helyi Közösség Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Koppányvölgye Körös Sárréti Helyi Közösség Körösök Völgye Akciócsoport Közép-Nyírségért és Rétközért Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Társaság LEADER Közösség Kunsági Helyi Közösség Maros-völgyi Helyi Közösség Mecsekvidék Mecsek-Völgység Hegyhát MEZŐFÖLD Helyi Közösség Mezőföldi Híd Nagykunságért LEADER Helyi Közösség Nyírség

10 Fejlődéséért Nyírség Helyi Közösség NYUGAT KAPUJA Ormánságtól a Szársomlyóig Őrség Határok Nélkül Pannonhalmai- Sokoróaljai- Rábcatorok Helyi Közösség Rábaköz Rinya-Dráva Szövetség Sárköz- Dunavölgye- Siómente Helyi Közösség Sárvíz Helyi Közösség Somló- Marcalmente- Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület Strázsa-Felső- Tápió Szatmár Helyi Közösség Szigetköz-Mosonisík Helyi Közösség SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG Szobi Kistérségi Helyi Közösség

11 Tisza-menti LEADER Helyi Közösség Tisza-tó Térsége Tisza-Tarna-Rima- Menti LEADER Akciócsoport TISZATÉR Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztési csoport Tiszazugért Vasi Őrtorony Velencei-tó Helyi Közösség Vértes-Gerecse VIDÉKÜNK A JÖVŐNK HELYI KÖZÖSSÉG Völgy Vidék Helyi Akciócsoport zagyvaság Zala Termálvölgye Zala Zöld Szíve Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig ZALAI TÉMAUTAK Zempléni Tájak Helyi Közösség ZENGŐ-DUNA HELYI KÖZÖSSÉG

12 Zselici Lámpások számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez Előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok területéhez tartozó leghátrányosabb helyzetű/elmaradott települések és az azokra kötelezően fordítandó források Leghátrányosabb helyzetű/elmaradott ACS név települések HVK működési forrás (euroban) HVK fejlesztési forrás (euroban) Összes HVK forrás (euroban) LEADER kiegészítő forrás (euroban) LEADER működési forrás (euroban) LEADER fejlesztési forrás (euroban) LEADER forrás összesen (euroban) 8Palóc+28 Bárna Cered Dorogháza Egyházasgerge Etes Ipolytarnóc Karancsalja Karancsberény Karancskeszi Karancslapujtő Karancsság Kazár Kisbárkány Kishartyán Litke Lucfalva Márkháza Mátramindszent

13 Mátranovák Mátraszele Mátraterenye Mátraverebély Mihálygerge Nagybárkány Nagykeresztúr Nemti Rákóczibánya Ságújfalu Sámsonháza Somoskőújfalu Sóshartyán Szalmatercs Szilaspogony Szuha Vizslás Zabar A Bakonyért Lókút Helyi Közösség A Duna összeköt Bikács Drágszél Dunaszentbenedek Foktő Géderlak

14 Gerjen Kajdacs Miske Németkér Pálfa Sárszentlőrinc A Vásárhelyi Székkutas Vidék Jövőjéért ABAÚJ LEADER Akciócsoport Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszántó Abaújszolnok Abaújvár Alsógagy Alsóvadász Arka Aszaló Baktakék Beret Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Büttös Csenyéte Csobád Detek

15 Encs Fáj Fancsal Felsődobsza Felsőgagy Felsővadász Fony Forró Fulókércs Gadna Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi Garadna Gibárt Gönc Göncruszka Halmaj Hejce Hernádbűd Hernádcéce Hernádkércs Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádszurdok Hernádvécse

16 Hidasnémeti Homrogd Ináncs Kány Kázsmárk Kéked Keresztéte Kiskinizs Korlát Krasznokvajda Kupa Léh Litka Méra Mogyoróska Monaj Nagykinizs Novajidrány Nyésta Pamlény Pányok Pere Perecse Pusztaradvány Rásonysápberencs

17 Regéc Selyeb Szalaszend Szászfa Szemere Szentistvánbaksa Szikszó Telkibánya Tornyosnémeti Vilmány Vizsoly Zsujta Alpokalja-Ikva Csáfordjánosfa mente LEADER Helyi Közösség Csér Alsó-Tisza vidék Árpádhalom Fejlesztéséért Bakony és Balaton Keleti Csanytelek Derekegybáz Eperjes Fábiánsebestyén Felgyő Nagymágocs Nagytőke Tömörkény Küngös

18 Kapuja Bakonyalja- Kisalföld kapuja Aka Bakonybánk Csém Csép Ete Balaton-Felvidéki Bazsi Akciócsoport Bodorfa Dabronc Gyepükaján Hetyefő Hosztót Megyer Nemeshany Rigács Szentimrefalva Szentjakabfa Szőc Veszprémgalsa Vigántpetend Zalaerdőd Zalaszegvár Bihar-Sárrét Összefogás Ártánd Bakonszeg Báránd

19 Bedő Berekböszörmény Berettyóújfalu Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Bojt Csökmő Darvas Esztár Földes Furta Gáborján Hencida Kaba Kismarja Komádi Körösszakál Körösszegapáti Magyarhomorog Mezőpeterd Mezősas Nagykereki Nagyrábé

20 Pocsaj Püspökladány Sáp Sárrétudvari Szentpéterszeg Szerep Tépe Tetétlen Told Újiráz Váncsod Vekerd Zsáka Bonyhádi Helyi Bátaapáti Közösség Csibrák Csikóstőttős Dalmand Döbrököz Dúzs Grábóc Gyulaj Hőgyész Jágónak Kisvejke Kocsola Kurd

21 Lápafő Mórágy Mucsfa Mucsi Nagykónyi Nagyvejke Nak Pári Szakály Szakcs Várong Závod Borsod-Torna- Gömör Abod Aggtelek Alsószuha Alsótelekes Balajt Bánhorváti Becskeháza Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Boldva Borsodszirák Damak

22 Debréte Dövény Égerszög Felsőkelecsény Felsőnyárád Felsőtelekes Galvács Hangács Hegymeg Hidvégardó Imola Irota Izsófalva Jákfalva Jósvafő Kánó Komjáti Kurityán Ládbesenyő Lak Martonyi Meszes Múcsony Nyomár Ormosbánya Perkupa

23 Ragály Rakaca Rakacaszend Rudabánya Rudolftelep Szakácsi Szalonna Szendrő Szendrőlád Szin Szinpetri Szögliget Szőlősardó Szuhafő Szuhakálló Szuhogy Teresztenye Tomor Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Trizs Vadna Varbóc

24 Viszló Zádorfalva Ziliz Zubogy Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport (BÜKK-MAK) Alacska Cserhátalja Helyi Közösség Bükkaranyos Dédestapolcsány Gesztely Hernádkak Kács Onga Parasznya Radostyán Sajókápolna Sajólád Sajólászlófalva Sajópetri Sály Bér Alsótold Bokor Cserhátszentiván Ecseg Erdőtarcsa

25 Felsőtold Garáb Héhalom Kálló Kozárd Mátraszőlős Szarvasgede Szirák Tar Dél-balatoni Buzsák Helyi Közösség Gamás Gyugy Hács Hollád Karád Kelevíz Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk Somogybabod Somogyszentpál Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Tikos

26 Visz Vörs DÉL-MÁTRA Gyöngyösoroszi Halmajugra Nagyfüged Vécs Visznek Dél-borsodi Akciócsoport Ároktő Berzék Egerlövő Gelej Girincs Hejőbába Hejőkürt Hejőpapi Hejőszalonta Igrici Kesznyéten Kiscsécs Köröm Mezőcsát Mezőnagymihály Nagycsécs Négyes Nemesbikk

27 Ónod Oszlár Sajóhidvég Szakáld Tiszabábolna Tiszadorogma Tiszakeszi Tiszatarján Tiszavalk Déli Napfény + Bordány Helyi Közösség Dóc Dél-Zempléni Nektár Alsódobsza LEADER Helyi Közösség Baskó Bekecs Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Csobaj Erdőbénye Golop Legyesbénye Mád Megyaszó Mezőzombor Monok

28 Prügy Rátka Sima Sóstófalva Szegi Szegilong Taktabáj Taktaharkány Taktakenéz Taktaszada Tállya Tarcal Tiszaladány Tiszalúc Tiszatardos Tokaj Újcsanálos Dunamellék- Bócsa Felső-Kiskunság- Dunatetétlen Homokhátság- Sárköz Helyi Közösség Fajsz Fülöpszállás Kunadacs Kunpeszér Orgovány Öregcsertő Szalkszentmárton

29 Újsolt Újtelek Eger vidék kincsei Egerbakta Kerecsend Tarnaszentmária Verpelét Érmelléki Helyi Álmosd Közösség Bagamér Bocskaikert Derecske Fülöp Hajdúbagos Hajdúsámson Hosszúpályi Kokad Konyár Létavértes Monostorpályi Nyírábrány Nyíracsád Nyíradony Nyírmártonfalva Sáránd Téglás Újléta

30 Vámospércs Észak- Hevesi Bekölce Észak Tolna Hegyhát Helyi Bodony Bükkszék Bükkszenterzsébet Erdőkövesd Fedémes Hevesaranyos Istenmezeje Ivád Kisfüzes Mátraballa Mátraderecske Parád Parádsasvár Pétervására Recsk Sirok Szajla Szentdomonkos Szúcs Tarnalelesz Terpes Váraszó Belecska

31 Közösség Diósberény Felsőnyék Fürged Gyönk Iregszemcse Kalaznó Keszőhidegkút Kisszékely Magyarkeszi Miszla Nagyszékely Nagyszokoly Ozora Pincehely Regöly Simontornya Szakadát Szárazd Tamási Tolnanémedi Udvari Újireg Varsád Észak-Borsodi LEADER Unió Arló Helyi Közösség Bánréve

32 Borsodbóta Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csernely Csokvaomány Domaháza Dubicsány Farkaslyuk Gömörszőlős Hangony Hét Járdánháza Kelemér Királd Kissikátor Lénárddaróc Nekézseny Putnok Sajókaza Sajómercse Sajónémeti Sajópüspöki Sajóvelezd Sáta Serényfalva

33 Uppony Észak-Kaposi Partnerek Alsóbogát Csombárd Ecseny Edde Felsőmocsolád Magyaregres Osztopán Patalom Polány Somodor Somogyfajsz Somogygeszti Somogyjád Szentgáloskér Újvárfalva Felső-Bácska Bácsalmás Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bácsszőlős Borota Csátalja Csávoly Csikéria Dávod

34 Felső-Szabolcsi LEADER Dunafalva Felsőszentiván Hercegszántó Homorúd Jánoshalma Katymár Kéleshalom Kunbaja Madaras Mátételke Mélykút Nagybaracska Rém Szeremle Tataháza Anarcs Benk Dombrád Döge Eperjeske Gyulaháza Mándok Mezőladány Pátroha Rétközberencs Szabolcsbáka

35 Tiszabezdéd Tiszamogyorós Tiszaszentmárton Tornyospálca Tuzsér Újdombrád Újkenéz Zsurk Felső-Tisza Völgye Aranyosapáti Barabás Beregdaróc Beregsurány Csaroda Gelénes Gemzse Gulács Gyüre Hetefejércse Ilk Jánd Jéke Kisvarsány Lónya Lövőpetri Márokpapi

36 Gerence- Marcal- Rába és Somló Környéke Mátyus Nagyvarsány Olcsva Tákos Tarpa Tiszaadony Tiszakerecseny Tiszaszalka Tiszavid Tivadar Vámosatya Vásárosnamény Adorjánháza Apácatorna Bakonypölöske Bakonyszentiván Békás Borszörcsök Egyházaskesző Gecse Kemenesszentpéter Kisberzseny Külsővat Magyargencs

37 Marcalgergelyi Marcaltő Mihályháza Nemesgörzsöny Oroszi Somlójenő Vanyola Várkesző GERJE- SZTÖK Jászkarajenő Kocsér Mikebuda Göcsej-Hegyhát Andrásfa Helyi Közösség Csehi Gyűrűs Iborfia Keménfa Milejszeg Nagytilaj Nemesapáti Olaszfa Rábahídvég Szemenye Hegyhátszentpéter Szentkozmadombja

38 Hajdúvölgy- Körösmente Békéssámson Csabaszabadi Csanádapáca Elek Gádoros Gerendás Kétegyháza Mezőhegyes Nagyszénás Pusztaföldvár HAJT-A Csapat Tápiószőlős HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Akciócsoport Hajdúszovát Homokhátság Ásotthalom Baks Balástya Csengele Forráskút Kistelek Mórahalom Ópusztaszer Öttömös Pusztamérges Pusztaszer Ruzsa

39 Üllés Zákányszék HORTOBÁGY Balmazújváros Egyek Folyás Hortobágy Nádudvar Tiszacsege Tiszagyulaháza Újszentmargita Újtikos Innovatív Dél-Zala Belezna Bocska Börzönce Galambok Garabonc Kerecseny Kilimán Nagybakónak Nemespátró Orosztony Pat Zalakomár Zalaszentjakab Zalaújlak Ipoly-menti Cserháthaláp

40 Palócok Cserhátsurány Csitár Drégelypalánk Endrefalva Herencsény Hollókő Horpács Hugyag Iliny Kutasó Ludányhalászi Magyargéc Mohora Nagylóc Nógrádmegyer Nógrádsipek Nógrádszakál Piliny Rimóc Szátok Szécsény Szécsényfelfalu Terény Varsány Jászsági Kistérségi Jászágó

41 Jászivány Jászkisér Jászladány Jászfelsőszentgyörgy Kemenesalja- Hegyhát Bejcgyertyános Csönge Duka Egyházashetye Keléd Kemenesmagasi Kemenespálfa Kissomlyó Köcsk Meggyeskovácsi Nemeskeresztúr Nemeskocs Pápoc KERTÉSZEK FÖLDJE HELYI KÖZÖSSÉG Szergény Vásárosmiske Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper

42 Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza Mezőkovácsháza Nagybánhegyes Nagykamarás Pusztaottlaka Végegyháza Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Balotaszállás Bugac Bugacpusztaháza Csólyospálos Gátér Harkakötöny Kelebia Kisszállás Kömpöc Móricgát Pálmonostora Petőfiszállás

43 Zsana Koppányvölgye Andocs Bábonymegyer Bedegkér Bonnya Büssü Értény Fiad Gadács Gölle Kánya Kapoly Kára Kazsok Kisbárapáti Kisgyalán Koppányszántó Lulla Miklósi Nágocs Nagycsepely Nyim Sérsekszőlős Somogyacsa Somogydöröcske Somogyegres

44 Somogymeggyes Somogyszil Szorosad Tab Teleki Tengőd Torvaj Törökkoppány Zala Zics Leghátrányosabb helyzetű/elmaradott ACS név települések HVK működési forrás (euroban) HVK fejlesztési forrás (euroban) Összes HVK forrás (euroban) LEADER kiegészítő forrás (euroban) LEADER működési forrás (euroban) LEADER fejlesztési forrás (euroban) LEADER forrás összesen (euroban) Körös Sárréti Bélmegyer Helyi Közösség Biharugra Bucsa Dévaványa Ecsegfalva Füzesgyarmat Geszt Kertészsziget Körösladány Körösnagyharsány Köröstarcsa

45 Körösújfalu Kötegyán Méhkerék Mezőgyán Okány Sarkad Sarkadkeresztúr Szeghalom Újszalonta Vésztő Zsadány Körösök Völgye Akciócsoport Békés Csárdaszállás Doboz Hunya Kamut Kardos Kétsoprony Mezőberény Murony Örménykút Tarhos Közép- Nyírségért és Rétközért Apagy Baktalórántháza

46 Berkesz Besenyőd Beszterec Demecser Gégény Kék Kemecse Laskod Levelek Magy Nagyhalász Nyírbogdány Nyíribrony Nyírjákó Nyírkarász Nyírkércs Nyírmada Nyírparasznya Nyírtass Nyírtét Ófehértó Őr Petneháza Pusztadobos Ramocsaháza Rohod

47 Székely Tiszarád Tiszatelek Vaja Vasmegyer Közép-Tisza- Zagyva Vidékfejlesztési Csataszög Társaság LEADER Közösség Hunyadfalva Kőtelek Nagykörű Tiszasüly Zagyvarékas Kunsági Helyi Közösség Császártöltés Csengőd Imrehegy Kaskantyú Kecel Páhi Tázlár Maros-völgyi Ambrózfalva Helyi Közösség Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Földeák Királyhegyes

48 Kövegy Magyarcsanád Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Mecsekvidék Aranyosgadány Bosta Husztót Kovácsszénája Kővágótöttös Ócsárd Regenye Szilvás Szőke Tengeri Téseny Mecsek- Völgység- Hegyhát Ág Alsómocsolád Bakóca Baranyajenő Baranyaszentgyörgy Bikal Bodolyabér

49 Egyházaskozár Felsőegerszeg Gerényes Gödre Hegyhátmaróc Kisbeszterce Kishajmás Kisvaszar Liget Mágocs Mekényes Meződ Mindszentgodisa Nagyhajmás Oroszló Palé Sásd Szágy Szalatnak Szárász Tarrós Tékes Tófű Tormás Varga Vásárosdombó

50 Vázsnok Vékény MEZŐFÖLD Helyi Közösség Lajoskomárom Mátyásdomb Mezőkomárom Mezőszentgyörgy Szabadhídvég Mezőföldi Híd Daruszentmiklós Nagykarácsony Nagykunságért LEADER Helyi Közösség Kenderes Kétpó Mesterszállás Mezőhék Nyírség Fejlődéséért Bátorliget Encsencs Hodász Kántorjánosi Kisléta Máriapócs Mérk Nyírbéltek Nyírbogát Nyírcsászári Nyírderzs Nyírgelse

51 Nyírgyulaj Nyírkáta Nyírlugos Nyírmeggyes Nyírmihálydi Nyírpilis Nyírvasvári Ömböly Penészlek Piricse Pócspetri Terem Tiborszállás Vállaj Nyírség Helyi Közösség Balkány Biri Bököny Érpatak Geszteréd Nagycserkesz Sényő Szakoly Ormánságtól a Szársomlyóig Adorjás Alsószentmárton Babarcszőlős

52 Baranyahídvég Besence Bisse Bogádmindszent Bogdása Cún Csányoszró Csarnóta Diósviszló Drávacsehi Drávacsepely Drávafok Drávaiványi Drávakeresztúr Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Drávasztára Egyházasharaszti Felsőszentmárton Gilvánfa Gordisa Hegyszentmárton Hirics Illocska

53 Ivánbattyán Kákics Kásád Kémes Kemse Kisasszonyfa Kisharsány Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó Kisszentmárton Kórós Kovácshida Lapáncsa Lúzsok Magyarmecske Magyartelek Márfa Markóc Marócsa Márok Matty Nagycsány Nagyharsány Nagytótfalu Okorág

54 Old Ózdfalu Páprád Piskó Rádfalva Sámod Sellye Siklósbodony Siklósnagyfalu Sósvertike Szaporca Szava Tésenfa Újpetre Vajszló Vejti Zaláta Őrség Határok Nélkül Baglad Bödeháza Felsőszölnök Kerkabarabás Kerkakutas Kozmadombja Lendvajakabfa Magyarföld Magyar-

55 szombatfa Pusztaapáti Ramocsa Resznek Rönök Szakonyfalu Szijártóháza Szilvágy Zalabaksa Pannonhalmai- Sokoróaljai- Cakóháza Rábca-torok Helyi Közösség Lázi Markotabödöge Nagydém Rábcakapi Sobor Szerecseny Tárnokréti Rábaköz Edve Maglóca Magyarkeresztúr Rábaszentandrás Vadosfa Rinya-Dráva Szövetség Babócsa Bakháza

ACS név Település Megye

ACS név Település Megye 3. Melléklet: A 311/2007. Korm rend. 2. mellékletében felsorolt LHH statisztikai kistérségben elhelyezkedő település és a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet szerint hátrányos települések ACS név Település

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül. 2013.07.01-től hatályos ivóvízdíj mértéke ( nettó ) Település neve Változó Alapdíj

Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül. 2013.07.01-től hatályos ivóvízdíj mértéke ( nettó ) Település neve Változó Alapdíj Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül Közületi Alapdíj díj Intézményi díj Alapdíj d íj Alapdíj díj Alapdíj díj Abasár 323 292 292 262,80 Abaújszolnok 1 982 430 387,00 Aggtelek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd Tartalomjegyzék 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés

Részletesebben

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K / 2 0 0 8 ( I I. 1 5. ) K Ö Z L E M É N Y E A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet értelmében a területi hatály módosításával elismert, valamint az elutasított

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 551 Sárospataki Erdészeti Igazgatóság 3950 Sárospatak Kazinczy u. 1. 1502 Bodrogolaszi 32,06 37,70 1504 Dámóc 17,55 1529 Háromhuta 102,52 1530 Hercegkút 54,07 30,43 1532 Komlóska 195,75 52,73 1511 Lácacséke

Részletesebben

GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. 5.

GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. 5. GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK Mikro-, kis- és középválllkozások termelési kpcitásink bővítése 5. melléklet Település list A szb válllkozási zónák (SZVZ) települései és szb válllkozási

Részletesebben

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker 8 12 1013 Budapest Budapest I-ker 8 12 1014 Budapest

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzata Álmosd Álmosd Bocskai István Általános Iskola OM-031146 Bocskai István Általános Iskola

Álmosd Község Önkormányzata Álmosd Álmosd Bocskai István Általános Iskola OM-031146 Bocskai István Általános Iskola Fenntartó név Fenntartó települése Tagiskola települése név OM azonosító Tagintézmény név Abaújszántó Város Önkormányzata Abaújszántó Abaújszántó Ilosvai Selymes Péter Általános és OM-029201 Ilosvai Selymes

Részletesebben

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25.

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25. 1 A tabajdi oktatásért és ifjúságért Közalapítvány Tabajd Közép-Dunántúl Fejér 2 A BAZ Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 3 Abasár Önkormányzat Abasár Észak-Magyarország

Részletesebben

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról. Alsógagyba M 5.55 4 10.30 M 12.30 M 15.10 17.18 (aláhúzott: Baktakék, fancsali elág.

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról. Alsógagyba M 5.55 4 10.30 M 12.30 M 15.10 17.18 (aláhúzott: Baktakék, fancsali elág. Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Abaújdevecserbe I 7.32 50 10.30 I 14.13 M 15.55 Abaújkérbe I 5.00 I 5.40 I 6.05 I 6.26 W 6.35 M 7.10 X 7.55 X 10.00 X 12.10 M 12.30 15 14.15 X 14.28 M

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA Ssz. Önkormányzat Polgármester Jegyzı / Körjegyzı Körjegyzıség tagjai 1 Abaújalpár

Részletesebben

Igényelhet legmagasabb támogatási összeg

Igényelhet legmagasabb támogatási összeg Igényelhet legmagasabb támogatási összeg A B C D E F 1. HACS név 1. célterület 2. célterület 3. célterület 4. célterület 5. célterület Egy ügyfél által összesen 2. A 30 000 000 20 000 000 10 000 000 5

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

1. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez

1. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez 1. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez Az e rendelet alapján támogatásra jogosult LEADER helyi akciócsoportok és Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési

Részletesebben

23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet

23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes

Részletesebben

1. oldal. B_Lakossági tájékoztatás. Általános információk a vízellátási területről

1. oldal. B_Lakossági tájékoztatás. Általános információk a vízellátási területről B_ Általános vízellátási ről Helyi az érintett lakosságnak (csak akkor kötelező kitölteni, ha a vízellátási még nem felel meg az előírásoknak) neve (ek) kockázatnak kitett Adott típusa HUWSZ_2681 ABAÚJALPÁR

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott ülésén Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13. Jegyzőkönyv Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott ülésén Jelen

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5.

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abaliget posta 7678 Abaliget Abaliget Kossuth utca 77. Abasár posta 3261 Abasár Abasár Fő út 169. Abaújkér

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. /2006. ( ) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. /2006. ( ) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter /2006. ( ) ÖTM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a

Részletesebben

Nógrád megye. szolgáló hely. 4 Bánk 200 Ft/m2 egyéb 12000 230 1,7 400 Ft/m2 üzlet,mühely,

Nógrád megye. szolgáló hely. 4 Bánk 200 Ft/m2 egyéb 12000 230 1,7 400 Ft/m2 üzlet,mühely, Nógrád megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 600 Ft/m2 700 Ft/m2 1,2 500 2 Alsótold 3000 3 Balassagyarmat 3000 lakás, bérle- 2 1000 piaci és vás. mény és épité-

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A KEDVEZMÉNYZETTEK KÖRE ÉS A TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES FORRÁSKERETEK MEGHATÁROZÁSA

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A KEDVEZMÉNYZETTEK KÖRE ÉS A TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES FORRÁSKERETEK MEGHATÁROZÁSA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET A KEDVEZMÉNYZETTEK KÖRE ÉS A TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES FORRÁSKERETEK MEGHATÁROZÁSA (A táblázat D oszlopában a 19.2 Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása alintézkedés

Részletesebben

Nógrád megye. szolgáló hely. 4 Bánk 200 Ft/m2 egyéb 12000 230 1,7 400 Ft/m2 üzlet,mühely,

Nógrád megye. szolgáló hely. 4 Bánk 200 Ft/m2 egyéb 12000 230 1,7 400 Ft/m2 üzlet,mühely, Nógrád megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 600 700 1,2 500 2 Alsótold 3000 3 Balassagyarmat 3000 lakás, bérle- 2 1000 piaci és vás. mény és épité- si telek,

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

Település Pályázó Megye A Kistérség Gazdasági Kulturális Felemelkedéséért augusztus 2. szombat Elek 1

Település Pályázó Megye A Kistérség Gazdasági Kulturális Felemelkedéséért augusztus 2. szombat Elek 1 A Kistérség Gazdasági Kulturális Felemelkedéséért augusztus 2. szombat Elek 1 Közhasznú Egyesület Békés 2 augusztus 2. szombat Fülöp Fülöp Község Önkormányzata Hajdú-Bihar 3 augusztus 2. szombat Tiszacsege

Részletesebben

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám)

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 1/6. számú melléklet Országos kerékpárút törzshálózat elemei 1. Felsõ-Dunamente

Részletesebben

3 Identitás, változáshoz való pozitív viszonyulás és társadalmi részvétel erősítése. Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók megnevezése Célértékek

3 Identitás, változáshoz való pozitív viszonyulás és társadalmi részvétel erősítése. Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók megnevezése Célértékek 8. Cselekvési terv Ssz. Átfogó célok 1 Regionális integráció: centrumokkal való szorosabb kapcsolatok 2 Térségi önellátás erősítése 3 Identitás, változáshoz való pozitív viszonyulás és társadalmi részvétel

Részletesebben

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep VÍZSZOLGÁLTATÁS Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep Kapacitás m3/d Nyékládházi Üzemigazgatóság gatóság Emőd térségi Emőd Emőd Adorjántanya 3600 Bükkaranyos Kistokaj Mályi Nyékládháza Emőd-Istvánmajor

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság külső tagjának cseréje A közgyűlés 22 igen,

Részletesebben

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC 2 SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 40 TELEPÜLÉSÉNEK KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2003-2008 ALACSKA, ALSÓSZUHA, ALSÓTELEKES,

Részletesebben

A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes

A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/II. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május 1 Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok . melléklet a /9. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Ha a kérelem több célterületre irányul a különbözı célterületekre kapott okat arányosítani kell. A. () bekezdés a) pontja szerinti célterület

Részletesebben

145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 15/9. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./A Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak nem minősülő pályázók esetében Jelen településlistában

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó nem Telekadó kommunális adója kommunális adója idı utáni idegenforgalmi utáni

Részletesebben

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám  cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám E-mail cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori polgármester 3261 Abasár Fő tér 1. 48/514-512 48/514-592

Részletesebben

Online posták listája 2015. május

Online posták listája 2015. május Aba 8127 Aba Rákóczi utca 67 Aba posta Abádszalók 5241 Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abádszalók posta Abaliget 7678 Abaliget Kossuth utca 77. Abaliget posta Abasár 3261 Abasár Fő út 169. Abasár posta Abaújkér

Részletesebben

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

Település Üzlet Cím ARLÓ 530. SZ. COOP ABC ADY ENDRE U.274/A. BERCEL 260.SZ.COOP ABC BERCEL BAROSS GÁBOR U. 35.

Település Üzlet Cím ARLÓ 530. SZ. COOP ABC ADY ENDRE U.274/A. BERCEL 260.SZ.COOP ABC BERCEL BAROSS GÁBOR U. 35. Település Üzlet Cím ABAÚJSZÁNTÓ 8. SZ. COOP ABC JÁSZAI M. TÉR 8. ALBERTTELEP (MÚCSONY) 806. SZ. ABC FŐ U. 31. ALSÓBERECKI 158. SZ. ABC KOSSUTH U. 21/A. ALSÓZSOLCA 401. SZ. ABC KOSSUTH U. 132 ANARCS 2.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi vállalkozások

Részletesebben

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6 T. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe n Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008.

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve Támogatás (e Ft) 1. Abádszalók Jász Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Városi Könyvtár

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-96 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a MÁV sztrájk ideje alatt - 2009. május 8.-án üzemkezdettől üzemzárásig - a Borsod Volán Zrt. járatain a vasúti szabadjegyeket, valamint

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály A mérési helyek közötti áttelepülés során mozgó ellenőrzést hajtanak végre! június 01. vasárnap 07.00-09.00 Szikszó, Kassai

Részletesebben

F650.hu. Szerzõ navigator

F650.hu. Szerzõ navigator 24 Szerzõ navigator Amikor az f650.hu csapatot beneveztük az idei BMW-MTM 24-órás futamra, jómagam a tavalyi Szallerbeck 24-órás alapján monoton, hosszú, fejben matekozós, odafigyelõs, de fizikailag nem

Részletesebben

Magyarország összesített fogathajtó versenynaptára 2015. FRISSÍTVE: 2015. május 04. Időpont Országos versenyek MEGYE

Magyarország összesített fogathajtó versenynaptára 2015. FRISSÍTVE: 2015. május 04. Időpont Országos versenyek MEGYE Január Február Március 3 szo 4 vas 10 szo 11 vas 17 szo 18 vas 24 szo Dunatőkés fedeles Dunatőkés fedeles Dunatőkés fedeles 25 vas 31 szo Gyula fedeles Gyula fedeles Gyula fedeles 1 vas 7 szo 8 vas 14

Részletesebben

Készítette: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-Vidékfejlesztési Főosztály

Készítette: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-Vidékfejlesztési Főosztály ELJÁRÁSREND A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ELVÉGZÉSE ÉRDEKÉBEN Készítette: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-Vidékfejlesztési Főosztály Jóváhagyta: Dr. Forgács

Részletesebben

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid)

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid) Település Hrsz. Időpont Háromfa 0176 Háromfa 0120 Háromfa 055 Tarany 0142 Tarany 0134 Tarany 0136 Berzence 0230 Berzence 0232/5 Berzence 0237/5 Berzence 0268/5 Gyékényes 0403 076/30 Inke 0249 Inke 0254/3,5,7

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 0 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 100

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 0 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 012 301 Helyi Akciócsoport: Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Ökológiai szolgálat létrehozása.

Részletesebben

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének b) és g) pontjaiban

Részletesebben

k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési

k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési Nemzetgyőlési képviselık, k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési lési- és az Önkormányzati képviselık k választásáról szóló 2. fıtörvény - 2 - Nemzetgyőlési képviselık,

Részletesebben

Kijelölt cég/egyéni vállalkozás Irányítószám Nábrád Közterület neve / száma 1. HU0010 Abaújvár Helván-Food Kft. Helván-Food Kft.

Kijelölt cég/egyéni vállalkozás Irányítószám Nábrád Közterület neve / száma 1. HU0010 Abaújvár Helván-Food Kft. Helván-Food Kft. 1. HU0010 Abaújvár Helván-Food Kft. Helván-Food Kft. 3898 Abaújvár Váralja út 2. 2. HU0012 Abod Abacser Coop Kft. Abacser Coop Kft. 3753 Abod Magyar út 1. 3. HU0025 Adorjás Balog Sándor Balog Sándor 7841

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye adattára

Hajdú-Bihar megye adattára Hajdú-Bihar megye adattára EU csatl. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Szavazó Igen Nem Nem sz. Debrecen 1, 2, 3 Kósa Lajos 4024 Piac u. 20. 164 465 206 564 70 390 60 400 9

Részletesebben

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Köztes RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez . melléklet a 9/9. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Értékelési szempont megnevezése A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, a pihenıhelyek létesítése vagy felújítása együttesen

Részletesebben

31. HU0246 Bedő Biharkeresztesi COOP Kereskedelmi Zrt. Biharkeresztesi COOP Kereskedelmi Zrt. 4128 Bedő Rákóczi utca 25.

31. HU0246 Bedő Biharkeresztesi COOP Kereskedelmi Zrt. Biharkeresztesi COOP Kereskedelmi Zrt. 4128 Bedő Rákóczi utca 25. 1. HU0010 Abaújvár Helván-Food Kft. Helván-Food Kft. 3898 Abaújvár Váralja út 2. 2. HU0012 Abod Abacser Coop Kft. Abacser Coop Kft. 3753 Abod Magyar út 1. 3. HU0025 Adorjás Balog Sándor Balog Sándor 7841

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45.

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

2016-2020-as évekre a LEADER vidékfejlesztési forrás összesen 584 millió Ft + 100 millió Ft Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

2016-2020-as évekre a LEADER vidékfejlesztési forrás összesen 584 millió Ft + 100 millió Ft Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2016-2020-as évekre a LEADER vidékfejlesztési forrás összesen 584 millió Ft + 100 millió Ft Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Fiatalok aktivitását segítő programok Pannon Ifjúsági Értékőr

Részletesebben

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk.

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk. SOMOGY MEGYE KAPOSVÁR Kaposi Mór Oktató Kórház Tüdõgondozó Intézet Az intézmény címe (irányítószámmal): 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Az intézmény levelezési címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u.

Részletesebben

3/2009. (I. 16.) FVM rendelet

3/2009. (I. 16.) FVM rendelet 3/2009. (I. 16.) FVM rendelet a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI.

Részletesebben

96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 1 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról A szőlőtermesztésről

Részletesebben

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. július 26. i TV Zrt. Módosítás időpontja: 2015. július 30. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1.

Készítés időpontja: 2012. július 26. i TV Zrt. Módosítás időpontja: 2015. július 30. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1. A. MELLÉKLET A kábeltelevíziós szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI... 2 1.1 Az Egyedi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon nyújtott (IPTV) televízió-műsorterjesztési

Részletesebben

148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatóság 1. számú melléklet LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Másodlagos publikálás, valamint az adatok más felhasználó részére történő átadása csak

Részletesebben

61/2006. (VIII. 22.) FVM rendelet. a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékességi területéről 1.

61/2006. (VIII. 22.) FVM rendelet. a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékességi területéről 1. 61/2006. (VIII. 22.) FVM rendelet a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékességi területéről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Takarékszövetkezet Ir.sz. Megye Város Utca Telefon A Telefon B AGRIA Bélapátfalva 3300 Heves Eger Katona tér 7-9. 36/514-510 36/514-514

Takarékszövetkezet Ir.sz. Megye Város Utca Telefon A Telefon B AGRIA Bélapátfalva 3300 Heves Eger Katona tér 7-9. 36/514-510 36/514-514 Takarékszövetkezet Ir.sz. Megye Város Utca Telefon A Telefon B AGRIA Bélapátfalva 3300 Heves Eger Katona tér 7-9. 36/514-510 36/514-514 AGRIA Bélapátfalva 3346 Heves Bélapátfalva Május 1. út 2/a. 36/554-370

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű 4. számú melléklete: Települések 3.1-3.15 sz. melléklet szerinti országos és megyei övezetekkel való sége Mag erdő szántó ek 1. Abaújalpár x x x x x x 2. Abaújkér x x x x x x x 3. Abaújlak x x x x x x

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15. (6) bekezdésének

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 24/2012 (IV. 3.) számú közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 24/2012 (IV. 3.) számú közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 24/2012 (IV. 3.) számú közleménye 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 9. számú mellékletében szereplő sorszámokhoz kapcsolódó LEADER Helyi ről A

Részletesebben

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041 No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve 1. Abasár Heves Abasár Község Önkormányzata Közös Igazgatású Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény, Dr. Hanák 103Kolos Könyvtár

Részletesebben

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról

Részletesebben

1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT 3/a számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1 A 1367 ref. 234/1 ABAÚJKÉR vegyes 1739-1851 176 ref. 234/2 1842-1854 23 ref. 234/3 1852-1895 106 ref. 234/A1 Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) 1746-1810 59 ref.

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben