99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről"

Átírás

1 1 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában, valamint az állategészségügyről szóló évi XCI. törvény 45. -ának 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) Ez a rendelet szabályozza a szarvasmarha, bivaly és bölény fajhoz tartozó állatok (a továbbiakban együtt: szarvasmarha) egyedi, a hasznosítás módjától független jelölését és nyilvántartásba vételét. Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek tagállami végrehajtást igénylő rendelkezéseit tartalmazza: a) az Európa Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, továbbá a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; b) a Bizottság 494/98/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; c) a Bizottság 911/2004/EK rendelete a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról; d) a Bizottság 1082/2003/EK rendelete az Európa Parlament és Tanács 1760/2000/EK rendelete végrehajtásának részletes szabályairól, tekintettel a szarvasmarha-fajok jelölési és nyilvántartási rendszer keretében végrehajtott ellenőrzések minimum szintjére. 2. (1) Állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása. 3. Értelmező rendelkezések 4. Belföldi marhalevél-igazolólap: az állat központi nyilvántartásba vételét és állat-egészségügyi forgalomképességét, valamint az állattartó személyét tanúsító hatósági bizonyítvány. 5. Szarvasmarha E AR (a továbbiakban: E AR): a szarvasmarha-fajok egyedeinek azonosítási és nyilvántartási rendszere, ami kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatok nyomon követését, továbbá alapját képezi az érintett szakterületek (állategészségügy, állattenyésztés, piacszabályozás stb.) nyilvántartási rendszerének Magyar E AR-szám: az egyed megjelölésére és azonosítására használt, Magyarország ISO kódjeléből (HU) és tíz számjegyből álló egyedi kód; a bejelentett egyed kódját az országos adatbázis adja ki. 10. Füljelző: a szarvasmarhák szabályszerű, mindkét fülében történő jelölésére szolgáló jelző eszköz. 11. Használati szám: a magyar ENAR-számmal rendelkező egyedek tenyészeten belüli megkülönböztetésére szolgáló négyjegyű szám, amit a magyar ENAR-szám tíz számjegyének 6-9. számjegyei alkotnak Szarvasmarha útlevél: az állat exportra történő szállítása esetén az export-bizonyítványhoz kötelezően csatolandó hatósági bizonyítvány Tenyészetkód: a tenyészet azonosító száma a Tenyészet Információs Rendszer nyilvántartásában. 19. E AR-szám: A magyar ENAR szám és a más tagállami ENAR szám összefoglaló elnevezése. 20. Más tagállami E AR jelölés: az 1. bekezdés a) pontja szerinti rendeletnek megfelelő jelölés. Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. -a irányadó.

2 2 A szarvasmarhák egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerének szabályai Általános rendelkezések 3. (1) A megjelölt szarvasmarhát úgy kell nyilvántartani, és kísérő okmánnyal ellátni, hogy nyomon követhető legyen eredeti és azt követő valamennyi tenyészete. A tenyészetek és körzetek kialakítása (1) Az ENAR-felelős személyéről a megyei állategészségügyi hatóságot, az önálló tenyészetbe való besorolást követő 10 napon belül írásban tájékoztatni kell. Ha az ENAR-felelős személyében változás következik be, akkor azt az állattartónak - annak megtörténtét követő 10 napon belül - írásban be kell jelentenie a megyei állategészségügyi hatóság részére. Ha az ENAR-felelős nem e rendelet előírásainak megfelelően látja el a feladatát, a megyei állategészségügyi hatóság köteles felhívni az állattartó figyelmét a jogsértő állapot megszüntetésére. (3)-(5) 6. (1) A megyei körzetbe való sorolás esetén az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat kizárólag az illetékes megyei állategészségügyi hatóság által kijelölt, illetve megbízott állatorvos végezheti, a működésére meghatározott területen. (3)-(5) A szarvasmarha jelölése és nyilvántartása 7. (1) A jelölést és az egyed bejelentését a következő határidőig kell elvégezni: a) hazai születésű borjú esetén a jelölést, a születetést követő 20. napig, bejelentést a jelölés utáni 7. napig; b) harmadik országból érkezett állat jelölését az állat-egészségügyi vizsgálatot követő 20. napig, bejelentését a jelölés utáni 7. napig; c) más tagállamból érkezett állat átjelölése tilos, bejelentését az állategészségügyi vizsgálatot követő 7. napig. (3) 8. (1) A szarvasmarha egyedi jelölésére kizárólag a tenyésztési hatóság által kiadott és olyan páros füljelző alkalmazható, amely megfelel a közösségi jogszabályban leírt követelményeknek, és tartalmazza az ország kódját, az ENAR-logóját, a lézertechnikával nyomtatott ENAR-számot, a megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot. (3) Az Útmutató a füljelzők és behelyező eszközök, valamint a kapcsolódó bizonylatok igényléséhez, beszerzéséhez és az elosztás módjához iránymutatást ad. 9. (1) A szarvasmarha-egyed jelölését csak e feladat ellátására jogosult személy végezheti: a) a megyei körzetekben az ENAR-felelős állatorvos; b) az önálló tenyészetekben az állattartó vagy az általa megbízott személy. A megjelölt vagy másik tagállamból érkezett szarvasmarha adatairól kiállított ENAR-bejelentőlapot az országos adatbázisnak 7 napon belül meg kell küldeni. A bejelentés elektronikus úton is teljesíthető. Hazai születésű borjú bejelentése csak akkor fogadható el, ha az adatbázis az anyát (embrióátültetés esetén a recipienst) a bejelentő tenyészetében tartja nyilván. Az Útmutató tartalmazza a bejelentőlap mintáját. Másik tagállamból érkezett állat bejelentőlapjához mellékelni kell az állat útlevelét is. 10. (1) Ha az állat egyik füléből a füljelző kiesik, vagy olyan mértékű károsodás éri, hogy a felirata már nem olvasható, a tenyésztési hatóságtól 48 órán belül meg kell rendelni a pótlását, illetve cseréjét. A tenyésztési hatóság által pótlásra, illetve cserére leszállított füljelzőt az átvételét követő 48 órán belül az állat fülébe kell helyezni. (3) Ha a füljelző páros kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált, és az állat kétséget kizáróan másképp nem azonosítható, az állattartó kérésére és költségére alkalmas genetikai vizsgálattal meg kell állapítani az állat származását. Ennek eredményessége esetén az állomány nyilvántartásában vagy az állat igazolólapján feltüntetett füljelző megrendelhető (kettős pótlás). A füljelzők megrendelését az ENAR-koordinátor aláírásával igazolja. A füljelzők átvételéig az állatot forgalmi korlátozás alá kell helyezni. (4) Ha az állattartó a (3) bekezdés szerinti genetikai vizsgálat költségét nem vállalja, vagy a vizsgálat eredménye kizárja, hogy az állat azonos az állattartó által megjelölt ENAR-számon nyilvántartott egyeddel, akkor azt az illetékes kerületi főállatorvos rendelkezése alapján 48 órán belül az állattartó költségére (kártalanítás nélkül) le kell ölni. Az állattartó köteles a tetem ártalmatlanításáról gondoskodni a külön jogszabályban foglaltak szerint. 11. (1) Az állat levágása esetén a vágóhíd, elhullása esetén pedig az állati hulladékmegsemmisítő szervezet távolíthatja el a

3 3 füljelzőket. Az eltávolított füljelzőket meg kell semmisíteni az e rendeletben, valamint a veszélyes hulladékokra vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak szerint. (3) Az eltávolított és megsemmisített füljelzőkről az (1) bekezdés szerinti szervezet köteles nyilvántartást vezetni, és annak időszerű állapotáról hét napon belül tájékoztatni a megyei állategészségügyi hatóságot. 12. (1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha a közösségi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megjelölték, továbbá belföldi marhalevél-igazolólap és állat-egészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás kíséri. Az Útmutató tartalmazza a belföldi marhalevél-igazolólap és az állategészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás kötelező mintáját. (3) A szarvasmarhát az export zárórakodás helyéig a belföldi marhalevél-igazolólappal és a szarvasmarha útlevéllel együtt kell szállítani. Az E AR-ban részt vevő hatóságok feladatai 13. (1) Az Országos Adatbázis létrehozásával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a tenyésztési hatóság látja el az állategészségügyi hatóság közreműködésével. Az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat a tenyésztési hatóság és a megyei állategészségügyi hatóságok közösen látják el. (3) Az állattartó feladatai végrehajtásának hatósági ellenőrzését a tenyésztési és a megyei állategészségügyi hatóság látja el, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint a támogatások ellenőrzéséért felelős szervezet közreműködik e feladatok végrehajtásában. 14. A tenyésztési hatóság részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban: a) ellátja az információk biztonságos központi tárolásával, az országos adatbázis működtetésével és fejlesztésével összefüggő valamennyi feladatot az adatvédelmi előírások betartásával; b) gondoskodik az állatok jelöléséhez szükséges füljelzők és behelyező eszközök, valamint a kapcsolódó bizonylatok beszerzéséről és továbbításáról, illetve kiállításáról; c) gondoskodik arról, hogy az arra jogosult felhasználóknak az adatbázis hiteles információkat adjon; d) eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál, ha észleli, hogy e rendelet előírásaitól eltérnek; e) az állategészségügyi hatóság egyetértésével elkészíti az Útmutatót. 15. A megyei állategészségügyi hatóság részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban: a)-b) c) az ENAR-rendszer működése és fejlesztése során szükséges hatósági ellenőrzések végrehajtása. 16. A támogatások ellenőrzésére külön jogszabály szerint meghatározott szervezet feladatai és kötelességei: a) biztosítja az országos adatbázisnak a támogatásokkal kapcsolatos adatokat; b) elvégzi az ENAR működése során szükséges, hatáskörébe utalt ellenőrzéseket. Az E AR-ban részt vevő vágóhíd üzemben tartója és a felügyeletet ellátó hatósági állatorvos feladatai 17. A vágóhíd üzemben tartója feladatai és kötelességei: a) biztosítja [a b)-c) pontokban foglaltak kivételével], hogy rendes vágásra ne kerüljön az a szarvasmarha, amelyiknek hiányzik vagy azonosításra alkalmatlan a füljelzője, továbbá ha nem kíséri belföldi marhalevél-igazolólap és állat-egészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás; b) elvégzi az állat-egészségügyi előírások figyelembevételével az azonnali vágás céljából behozott állat levágását, feltéve hogy ez hetvenkét órán belül végrehajtható; c) elvégzi az eljáró állatorvos által állat-egészségügyi igazolással elrendelt kényszervágásokat; d) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatokról, ami tartalmazza az ENAR-számot és a vágás időpontját; e) az ellenőrző szelvény nélküli igazolólapokra rávezeti a vágóhíd tenyészetkódját, a vágás rendes/nem rendes megjelölését, valamint az állat vágóhídra érkezésének időpontját, kivéve, ha az elektronikus jelentési rendszeren keresztül küldi be ezen adatokat, az igazolólapokat pedig 7 napon belül megküldi a tenyésztési hatóságnak; f) gondoskodik a levágott szarvasmarha füljelzőinek megsemmisítéséről. 18. A vágóhíd felügyeletét ellátó hatósági állatorvos feladatai és kötelességei: a) ellenőrzi a vágóhídon levágásra kerülő állat füljelzőjét, továbbá belföldi marhalevél-igazolólapja és forgalomképessége megfelelő tanúsítását, azok hiánya esetén megtiltja az átvételt az igazolások pótlásáig; b) folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a 17. -ban előírtak betartását. Az E AR-ban részt vevő állattartók és az E AR-felelős feladatai és kötelezettségei 19. Az állattartó köteles a közösségi jogszabályokban foglaltakat betartani, valamint:

4 4 a) a tenyészetben tartott szarvasmarhákról a 2. számú melléklet szerint állomány-nyilvántartást vezetni, és azt naprakészen tartani; b) a tartott állatok pontos és szakszerű nyilvántartásba vételét elősegíteni; c) az ellenőrzésre jogosult szervezet képviselőjének rendelkezésére bocsátani a szükséges információkat és adatokat; d) e) az ENAR szabályai szerint a tenyészetében lévő állatok jelöléséről gondoskodni, és ennek költségeit viselni; f) megakadályozni a füljelzők eltávolítását, megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét; g) a kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált füljelző pótlásáról saját költségén gondoskodni, mindkét füljelző hiánya esetén a 10. (3) bekezdése szerint eljárni, és költségeit viselni; h) a hazai azonosítóval megjelölt, harmadik országból beérkezett állat adatait az állomány-nyilvántartó könyvben úgy feltüntetni, hogy a korábbi és az új azonosító közötti kapcsolat bármikor megállapítható legyen. 20. Az ENAR-felelős köteles: a) az állattartó jelzése alapján gondoskodni a füljelzők és a jelöléshez szükséges eszközök megrendeléséről, a jelölés előírt határidő szerinti elvégzéséről és hatósági bejelentéséről; b) az országos adatbázisban történő nyilvántartásba vételhez 7 napon belül bejelenteni az ENAR-felelősnek vagy a megyei állategészségügyi hatóságnak átadott vagy attól átvett, továbbá a felhasználás előtt használhatatlanná vált vagy elveszett füljelzőket; c) megyei körzetben a megjelölt állat bejelentőlapját a helyszínen kitölteni, és harmadik példányát az állattartónak átadni; d) megyei körzetben a marhalevél átvételét, borjú születésének bejelentését, vagy a feladatait érintő bármilyen esemény bejelentését az állattartó felé igazolni. Az országos adatbázis 21. (1) Az állatok azonosíthatósága és nyomon követése, illetve a támogatások ellenőrzése céljából az Országos Állattenyésztési Adatbank [Átv. 16. a) pontja] részeként országos adatbázist kell fenntartani, illetve működtetni. -(3) (4) Az Országos Adatbázisban az ENAR keretében kell nyilvántartani a szarvasmarha 23. -ban előírt adatait, valamint a 33. szerinti hatósági ellenőrzések megtörténtének tényét és eredményét. (5) 22. (1) Az országos adatbázisból a járványügyi nyomozáshoz, a forgalomkorlátozás elrendeléséhez és feloldásához külön jogszabályban előírt adatokat kell szolgáltatni. (3) (4) Az országos adatbázis az állattartók és az ellenőrző szervezetek részére a rájuk vonatkozó adatok tekintetében nyilvános. A belföldi marhalevél-igazolólap tartalma és felhasználásának követelményei 23. (1) A belföldi marhalevél-igazolólap adatbázisból kitöltött első oldala (felső része) az alábbi adatokat tartalmazza: a) az állat ENAR-nyilvántartási számát és következő adatait: nemét, faját vagy fajtája megnevezését, színét, születési idejét, előző (külföldi) azonosító számát, a származási ország megnevezését, az anya vagy recipiens számát; b) az állattartó nevét és címét, a tenyészet kódját, címét; c) az egyed tenyészeteinek adatait: a származási ország megnevezését (külföldi tenyészet esetén), a tenyészet kódját (hazai tenyészet esetén) és a tenyészetbe kerülés idejét; d) az egyedre felvett támogatás külön jogszabály szerint előírt adatait, az igényelt támogatást és annak teljesítését (második életkor kategória szerint); e) az állattartó aláírását; f) a kibocsátó szervezet megnevezését; g) a kiadás időpontját és sorszámát. A belföldi marhalevél-igazolólap első oldalának alsó része az ellenőrző szelvényből áll. (3) Az igazolólap második oldala az állat-egészségügyi forgalomképesség igazolásához szükséges adatokat tartalmazza. Az adatlap kitöltését követően - ha egyéb jogszabály másképp nem rendelkezik - a hatósági állatorvos az aláírásával és a bélyegzőjével igazolja az állat forgalomképességét. Vágóhídra történő szállítás esetén szükséges az állattartó aláírása is. 24. (1) A megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében a megyei állategészségügyi hatóság, önálló tenyészet esetében pedig a tenyésztési hatóság a központi adatbázisból igazolólapot állít ki az állattartónak. Az igazolólapot az állat születése vagy tenyészetbe kerülése bejelentését tanúsító bizonylat beérkezésétől számított 14 napon belül kell kiadni. Az igazolólap hatósági bizonyítvány, ami lehetővé teszi az állat azonosítását és az egyéb feltételek megléte esetén annak forgalmazását. (3) Az igazolólapot a kiállító szervezet az ENAR-felelős címére küldi meg. (4) Az ENAR-felelős által továbbított igénylés alapján a kiállító szervezet a központi adatbázisból pótolja a megsemmisült, elveszett és névváltoztatás miatt cserélt igazolólapot. Az új igazolólap költségeit az állattartó viseli.

5 5 (5) Más tagállamból érkező szarvasmarha útlevelét a szükséges adatok nyilvántartásba vétele érdekében a bejelentőlappal együtt regisztráció céljából 7 napon belül be kell küldeni az országos adatbázishoz. 25. Az állattartó köteles: a) gondoskodni arról, hogy a szarvasmarha szállítása vagy hajtása esetén a belföldi marhalevél-igazolólap kísérje az állatot, továbbá azt az ellenőrző állat-egészségügyi hatóság, valamint a közúti forgalmat ellenőrző rendőrhatóság felhívására bemutatni; b) a tenyészetből kikerült szarvasmarha igazolólapjának ellenőrző szelvényét három napon belül átadni az ENAR-felelősnek; c) a tenyészetbe került szarvasmarha ellenőrző szelvény nélküli igazolólapját három napon belül átadni az ENAR-felelősnek; d) az elveszett, a házilag levágott és a közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat ellenőrző szelvénnyel egybefüggő igazolólapját 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek; e) az állat elhullása és leölése esetén az ellenőrző szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek, a tetemet és az igazolólapot a községi hullabegyűjtő hely kezelője útján vagy közvetlenül átadni az állati hulladék feldolgozó szervezetnek; f) kényszervágás esetén az ellenőrző szelvényt három napon belül átadni az ENAR-felelősnek, az igazolólapot pedig a kényszervágóhídnak átadni vagy három napon belül megküldeni; g) az igazolólap megsemmisülése, elvesztése miatt, vagy ha lapja betelt, három napon belül értesíteni az ENAR-felelőst; h) a tenyészetében született borjú születését 10 napon belül bejelenteni az ENAR-felelősnek. 26. Az ENAR-felelős köteles: a) az elveszett, a házilag levágott és a közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat ellenőrző szelvénnyel egybefüggő igazolólapját a kézhezvételétől számított 4 napon belül az ellenőrző szelvény rovatainak kitöltése után az országos adatbázisnak megküldeni; b) a más tenyészetből beérkezett szarvasmarha ellenőrző szelvény nélküli igazolólapját kitölteni, és 4 napon belül az országos adatbázisnak megküldeni; c) a tenyészetéből kikerült, elhullott és leölt szarvasmarha igazolólapjának ellenőrző szelvényét a kézhezvételétől számított 4 napon belül kitölteni, és az országos adatbázishoz megküldeni; d) az igazolólap megsemmisülése vagy elvesztése esetén az országos adatbázistól haladéktalanul kezdeményezni új igazolólap kiadását; e) az állattartóval információs összeköttetést fenntartani az országos adatbázis állományváltozást követő feladatainak ellátása érdekében. 27. (1) Az állatvásár (piac), a kiállítás és az állatkórház ENAR-felelőse köteles: a) ellenőrizni a beszállított állatok jelölését, valamint igazolólapjait; b) a beszállított állatok adatait az országos adatbázisnak hét napon belül bejelenteni; c) nyilvántartást vezetni a beszállított és kiszállított állatokról. A rakodóhely, illetve a gyűjtőhely ENAR-felelőse az (1) bekezdésben foglaltakkal egyezően köteles ellenőrzést végezni, valamint az országos adatbázisnak jelentést tenni. (3) Az (1) és bekezdésben felsorolt létesítmények hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni és ellenőrizni az e bekezdésekben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és szükség esetén a megyei állategészségügyi hatóságot értesíteni. 28. (1) Az állati hulladékot megsemmisítő szervezet köteles: a) a kijelölt megsemmisítő helyen a szarvasmarhahullát az ENAR-szám alapján azonosítani; b) a füljelzőit eltávolítani és megsemmisíteni; c) az igazolólap felső részét kitölteni, és az országos adatbázisnak hét napon belül megküldeni. Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmény hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni és ellenőrizni az (1) bekezdésben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és szükség esetén a megyei állategészségügyi hatóságot értesíteni. A szarvasmarha-útlevél használata 29. (1) A szarvasmarha kivitele esetén az Országos Adatbázis adataiból az Útmutatóban szereplő minta szerinti szarvasmarha útlevelet kell kiállítani. A tervezett kivitel esetén a szarvasmarha-útlevelet az ENAR-felelős igényli az országos adatbázistól. A kérelem mintáját az Útmutató tartalmazza. (3) A szarvasmarha-útlevelet az országos adatbázis hét napon belül köteles kiadni, ezt az ENAR-felelős továbbítja az állattartónak. (4) (5) 30. (1) Az export zárórakodásnál közreműködő hatósági állatorvos köteles: a) a szarvasmarha útlevelét az igazolólappal együtt átvenni és ellenőrizni, hiányossága esetén a berakodást megtiltani vagy felfüggeszteni annak pótlásáig; b) az exportált szarvasmarha igazolólapját kitölteni, és hét napon belül az adatbázishoz eljuttatni; c) a szarvasmarha útlevelet és a külön jogszabályban meghatározott egyéb dokumentumokat az állattal együtt a célországba

6 6 küldeni; d) meghiúsult export esetén a szarvasmarha útlevelet és az állat-egészségügyi bizonyítványt bevonni; illetve az állatot az igazolólappal együtt tovább szállíttatni; e) a már beszállított állatok adatait az országos adatbázisnak hét napon belül bejelenteni. Az Útmutató tartalmazza a bejelentés mintáját. Az ideiglenesen külföldre szállított állat visszaérkezésekor az állattartó köteles a szarvasmarha visszaküldött útlevelét, valamint állat-egészségügyi bizonyítványát az ENAR-felelősnek 3 napon belül leadni. Az ENAR-felelős 4 napon belül új igazolólapot igényel az országos adatbázistól. Az állomány-nyilvántartás tartalma 31. (1) A 19. a) pontja szerinti állomány-nyilvántartásban az állattartó az alábbi adatokat köteles feltüntetni: a) a született, a tenyészetbe érkezett és abból kikerült, illetve az elhullott vagy kényszervágott állat azonosítóját, b) az egyed születési idejét, c) nemét, fajtáját és színét, d) az elhullás, a leölés és a házi vágás időpontját, e) behozatal és kivitel esetén a küldő vagy fogadó tenyészet kódját, továbbá a szállítás időpontját, f) az anyaállat ENAR-számát, illetve külföldről származó egyed esetén eredeti azonosítóját. Az állomány-nyilvántartásban rögzíteni kell az ellenőrzést végző nevét és az ellenőrzés időpontját, amit az ellenőrzést végző személy aláírásával és bélyegzővel igazol. (3) Az állattartó az igazolólapok adatait az állomány-nyilvántartásba bevezeti, és az igazolólapot aláírásával ellátja. (4) Az állattartó gondoskodik arról, hogy az állomány-nyilvántartás az (1)-(3) bekezdésben előírt tartalommal állandóan rendelkezésre álljon. A nyilvántartás elektronikus (nyomtatható) formában is vezethető. A nyilvántartás adatait legalább három évig meg kell őrizni. (5) Az E AR alkalmazásával kapcsolatos költségek viselése 32. Az állattartó az ENAR működtetésére, valamint az ellenőrzési költségek térítésére külön jogszabályban előírt díjat köteles megfizetni az illetékes hatóságoknak. Hatósági ellenőrzés és szankciók alkalmazása 33. (1) A szarvasmarha jelölésével és nyilvántartásával kapcsolatos rendeletben előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése az illetékes megyei állategészségügyi hatóság, a támogatások ellenőrzése a külön jogszabály szerint meghatározott szervezet feladata. A támogatások ellenőrzéséért felelős hatóság az ENAR-ellenőrzést a megyei állategészségügyi hatósággal egységesen végzi, és ellenőrzése adatait köteles annak rendelkezésére bocsátani. Az ellenőrzést a külön jogszabályban leírtak szerint kell elvégezni. (3) (4) Ha a támogatások ellenőrzéséért felelős hatóság a nyilvántartási, bejelentési kötelezettség elmulasztását vagy a rendeletben előírt tevékenységek be nem tartását észleli, köteles a megyei állategészségügyi hatóságot értesíteni. 34. (1) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) közösségi jogszabályban leírt esetben az ellenőrzések gyakoriságának növelését írhatja elő (1) Az ellenőrzéseket a Szarvasmarha ENAR Ellenőrzés Útmutatóban megadott módon, az ott megadott bizonylatok felhasználásával kell végezni. Az ellenőrzés során az állattartónak vagy megbízottjának lehetőséget kell adni arra, hogy az adatlapot aláírja, illetve tartalmára vonatkozó észrevételeit közölje. A megyei állategészségügyi hatóság képviselője köteles az állattartónak, illetve megbízottjának átadni az ellenőrzésről készült adatlap egy példányát. -(3) (4) Az ellenőrzéseket ki kell terjeszteni a vágóhidakra, karanténtelepekre, legelőállományokra, mesterséges termékenyítő állomásokra, állatvásárokra, állatpiacokra, gyűjtő-, rakodó- és megsemmisítő helyekre, továbbá állatkiállításokra és kórházakra előírt nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítésére, továbbá a felsorolt helyeken tartózkodó szarvasmarhák azonosíthatóságára. (5) Ha az állattartó nem fizeti meg az ENAR-ral kapcsolatos, külön jogszabályban előírt szolgáltatási díjakat, a tenyésztési hatóság vagy a megyei állategészségügyi hatóság visszatarthatja az igazolólapokat. Olyan esetekben, amikor egy állattartó ismétlődően nem fizeti a szolgáltatási díjat, a megyei állategészségügyi hatóság forgalmi korlátozást rendelhet el a tenyészetre a díjfizetési hátralék rendezéséig.

7 7 37. Az ellenőrzések eredményéről a hatóságok a tenyészetek és az ellenőrzések, valamint az ellenőrzött állatok száma, az észlelt szabálytalanságok, hiányosságok, valamint az alkalmazott szankciók bemutatásával éves jelentést készítenek, amit évente április 30-áig megküldenek a minisztériumnak A közösségi jogszabályok által elrendelt forgalomkorlátozó intézkedéseket az illetékes megyei állategészségügyi hatóság rendeli el. A forgalomkorlátozást fel kell oldani, ha az állattartó igazolja, hogy a hiányosságokat pótolta. Záró rendelkezések 40. (1) Ez a rendelet - a bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba számú melléklet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelethez 2. számú melléklet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelethez Állomány-nyilvántartás A tenyészetbe Elhagyta a tenyészetet érkezett ENARszám Anyja ENARszáma vagy Születés Neme eredeti ideje külföldi azonosítója A tartási A tartási helyen helyen lévő lévő állat Származási Fajtája ésállat leölésének és atenyészet nek színe lásának, szőrzeté- elpusztu- Dátum házi kódja elveszésének vágásának időpontját dátuma Céltenyészet Dátum Megjegyzés kódja Ellenőrzések Dátum: Aláírás: 3. számú melléklet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelethez

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ Állattartó farmokra vonatkozó szbályok 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGVÉDELME I. Cím Az állatbetegségek megelõzésének és

Részletesebben

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -a 1. pontjának g) alpontjában és

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

Részletesebben

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint

Részletesebben

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet. a vágóállatok vágás utáni minősítéséről

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet. a vágóállatok vágás utáni minősítéséről 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet a vágóállatok vágás utáni minősítéséről Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. -a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kereskedelmi

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK Az oktatási igazolvány fajtái és a jogosultak köre... 3 A diákigazolványhoz

Részletesebben

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól Hatályos: 2014.07.18 - Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. (1) bekezdés a), b), c) és e)

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről legutoljára módosította: 2004. évi LXXIV. törvény - kék háttérrel, sárga színnel színnel a szövegben, melynek 16. (2) E törvény 7. -ában foglaltakat a hatálybalépés

Részletesebben

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT SZERVDONÁCIÓVAL ÉS SZERVÁTÜLTETÉSSEL KAPCSOLATOS, JOGSZABÁLYBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATAI

AZ ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT SZERVDONÁCIÓVAL ÉS SZERVÁTÜLTETÉSSEL KAPCSOLATOS, JOGSZABÁLYBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATAI AZ ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT SZERVDONÁCIÓVAL ÉS SZERVÁTÜLTETÉSSEL KAPCSOLATOS, JOGSZABÁLYBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATAI TARTALOM 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Vérellátó Szolgálatról...2

Részletesebben

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról Szám: 5-1/19/2001. TÜK A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Tartalomjegyzék MINISZTERELNÖKI HIVATAL JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY 2/44 1. Dokumentum célja... 3 2. Releváns jogszabályok... 3 2.1.2007. évi cxxvii törvény az általános

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök 54. szám Tartalomjegyzék 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5.

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL Bizalom Nyugdíjpénztár 2014. november 5. I. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás 1. számú példány Együttműködési Megállapodás amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (cím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.) - a továbbiakban MÖSZ, Másrészről Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben